Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek (brak druku) powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21):
1. numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
2. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do zbierania;
3. oznaczenie miejsca zbierania odpadów;
4. wskazanie miejsca i sposobu magazynowania oraz rodzaj magazynowanych odpadów;
5. szczegółowy opis stosowanej metody lub metod zbierania odpadów;
6. przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych  pozwalających   należycie wykonywać działalność w zakresie zbierania odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
7. oznaczenie przewidywanego okresu wykonywania działalności w zakresie  zbierania odpadów;
8. opis czynności które zostaną podjęte w ramach monitorowania i kontroli działalności objętej zezwoleniem;
9. opis czynności, które zostaną podjęte w przypadku zakończenia działalności objętej zezwoleniem i związanej z tym ochrony terenu, na którym  działalność ta była prowadzona;
10. informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

WYMAGANE DOKUMENTY: do wniosku należy dołączyć:
1. odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
2. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405), o ile jest wymagana.
3. tytuł prawny do terenu, na którym odbywa się magazynowanie odpadów.
4. dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
5. dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (upoważnienia) do załatwienia sprawy związanej  z wydaniem zezwolenia, niezbędny w przypadku załatwiania tych czynności   przez pełnomocnika (osobę upoważnioną). Z obowiązku złożenia pełnomocnictwa (upoważnienia) zwolnieni są członkowie najbliższej rodziny i współdomownicy wnioskodawcy,
6. dowód wniesienia opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
7. kopię zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stacje demontażu umowy dotyczącej przyjmowania pojazdów zebranych w punkcie zbierania odpadów.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:  
1. Opłata skarbowa od wydania zezwolenia: 616 zł.
2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury – 17 zł.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pok. 132) lub na konto Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

kwotatytuł płatności
616,00 zł opłata skarbowa od wydania zezwolenia zapłać online
17,00 zł

opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

zapłać online


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

  1. do 1 miesiąca.
  2. do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:  zezwolenie

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: wniosek składa się w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 7.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Gospodarowania Odpadami, wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru systemu gospodarowania  odpadami komunalnymi i ochrony środowiska przed odpadami, pok. E-4, parter, bud. E.                  

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21).
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827),
5. Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2016 r., poz. 803),
6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2005 r., Nr 214, poz. 1806 ze zm.)

TRYB ODWOŁAWCZY: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i wydania decyzji administracyjnej – zezwolenia na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów, zgodnie z art. 41 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992);
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w art. 44 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;                                                      
8.  podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2018, poz. 992).

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
data publikacji: 
poniedziałek, 27 lipca 2015, godz. 11:58
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 20 sierpnia 2018, godz. 10:06 -> historia zmian  (20)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
2 142

Stopka