Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Zarządzenie Nr 2374 /08
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 września 2008r.

w sprawie: wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zlokalizowanej przy ul. Okopowej w Płocku będącej własnością Gminy- Miasto Płock.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055,Nr 116,poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281,poz.2782, z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, nr 175 poz.1459, z 2006r. Nr 104, poz.708, Nr 220 poz.1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218) w związku z § 6 ust.1c Uchwały Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007r. w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania , zamiany,obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat Prezydent Miasta Płocka, zarządza co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako część działki nr 1544/2 o pow. 200 m2 i działka nr 1544/1 o pow. 338 m2 zlokalizowanych przy ul. Okopowej w Płocku z przeznaczeniem pod składowisko dla Henryka Cierpikowskiego na okres od 01.07.2008r. do 30.06.2009r.

§2

Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowych określonych w §1 w wysokości 0,14 zł/m2 /m-c plus podatek VAT.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewskidrukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zarządzenie Nr 2374/08 z dnia 16 września 2008r.
data publikacji: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13
ostatnia zmiana: 
środa, 01 października 2008, godz. 10:13 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 505

Stopka