Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 22/2017
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych
Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych


Zakres wykonywanych zadań, a w szczególności:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie miasta Płocka na rzecz jego mieszkańców:
a) realizacja rocznych projektów współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
b) utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi
- informowanie organizacji pozarządowych o inicjatywach i innych wydarzeniach realizowanych przez Gminę-Miasto Płock oraz inne podmioty
- realizacja wniosków i postulatów organizacji pozarządowych
c) udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowymi i innymi podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego
- współudział w rozwiązywaniu problemów lokalnych miasta Płocka
- poszerzanie możliwości komunikacji komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Płocka oraz miejskich jednostek organizacyjnych z mieszkańcami w zakresie działania Pełnomocnika  ds. Organizacji Pozarządowych
- podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie pozytywnych postaw cennych społecznie
d) informowanie organizacji pozarządowych o przeprowadzanych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy:
- przekazywanie informacji na temat konkursów podczas spotkań, posiedzeń Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Płockiej Radzie Seniorów
- udział w szkoleniach dotyczących pozyskiwania funduszy zewnętrznych i przekazywanie materiałów szkoleniowych organizacjom pozarządowym
- organizowanie szkoleń przygotowujących organizacje do właściwego wypełniania ofert konkursowych, sprawozdań i rozliczeń
- informowanie organizacji pozarządowych o szkoleniach zewnętrznych
e)  integracja środowiska organizacji pozarządowych
- organizowanie forów dyskusyjnych
- organizowanie imprez integracyjnych
- prezentacja środowiska pozarządowego wewnątrz i na zewnątrz Miasta Płocka
f) użyczanie sal organizacjom pozarządowych i grupom nieformalnym
g) wsparcie promocyjne organizacji pozarządowych
2) koordynacja Centrum Aktywności Seniora w tym:
- współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działania w Centrum Aktywności Seniora
- wsparcie seniorów uczestniczących w działaniach Centrum Aktywności Seniora
3) współpraca z sektorem pozarządowym szczebla ogólnopolskiego, wojewódzkiego i powiatowego w celu wspierania merytorycznego i edukacyjnego organizacji pozarządowych działających w mieście Płocku.
4) organizowanie i udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach, itp. w zakresie dotyczącym działalności organizacji pozarządowych.
5) współpraca z administracją rządową i samorządową, które zajmują się współpracą z organizacjami pozarządowymi.
6) uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji miejskiej strategii w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:
- konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi i Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego
- zgłaszanie propozycji dotyczących usprawnienia współpracy Gminy - Miasto Płocka z organizacjami pozarządowymi
- realizacja zapisów rocznego programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, Płocką Radą Działalności Pożytku Publicznego i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płocka.
7) prowadzenie działań związanych z udziałem w ogólnopolskich kampaniach oraz wprowadzaniem lokalnych inicjatyw dotyczących organizacji pozarządowych.
8) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością organizacji pozarządowych.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia

Wymagania dodatkowe:
znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.),
- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
( Dz.U. z 2016 r. poz. 1817),
- z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r poz. 210),
- z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U. z 2016 poz. 40).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, ul. Misjonarska 22 Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem, stanowisko pracy na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu niedostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, natomiast drzwi do pomieszczeń uniemożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajdują się toalety o małej powierzchni użytkowej i wąskich drzwiach.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) - Urząd Miasta Płocka z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1,  jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w Urzędzie. Dane osobowe w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisach wykonawczych do Kodeksu pracy będą przetwarzane w celu związanym z procesem rekrutacji nowych pracowników Urzędu. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan);

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 31 lipca 2017 roku. Aplikacje złożone w formie papierowej nie będą rozpatrywane.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
pl. Stary Rynek 1;
Al. J. Piłsudskiego 6;
ul. Miodowa 8.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych
data publikacji: 
czwartek, 20 lipca 2017, godz. 13:33
ostatnia zmiana: 
czwartek, 20 lipca 2017, godz. 13:33 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 218

Stopka