Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XX - 28-06-2016

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /20, 4 KB plik: /20, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XX Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1. Otwarcie obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka.
2. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Wręczenie medalu „LAUDE PROBUS” druhowi Eugeniuszowi Malanowskiemu.
4. Informacja Prezydenta Miasta Płocka nt. dotychczasowych i planowanych działań i współpracy wojewódzkich oraz płockich urzędów, szpitali i organizacji w celu poprawy stanu płockiej infrastruktury medycznej w zakresie onkologii. Możliwości utworzenia Płockiego Centrum Onkologii jako samodzielnej placówki lub jako filii jednego z istniejących wiodących instytutów onkologii. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa Rady Ministrów RP, parlamentarzystów RP, Ministra Zdrowia, Wojewody Mazowieckiego, Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz radnych Sejmiku Mazowieckiego w sprawie podjęcia działań, dotyczących doposażenia płockiej służby zdrowia w wysokospecjalistyczną aparaturę onkologiczną.
5. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2015 rok.
6. Informacja nt. funkcjonowania spółek sportowych SPR Wisła Płock S.A. i Wisła Płock S.A. w sezonie sportowym 2015/2016. Plany, cele i założenia na sezon 2016/2017.
7. Sprawozdanie z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2014 – 2020” za lata 2014 – 2015.
8. Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla miasta Płocka za lata 2014 – 2015.
9. Plany miasta dotyczące modernizacji stadionu piłkarskiego Wisły Płock S.A.
10. Przyjęcie protokołu z obrad XIX Sesji Rady Miasta Płocka z 31.05.2016 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy–Miasto Płock wraz ze sprawozdaniem z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok:
a) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok,
b) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Miasto Płock,
c) informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonych przez Prezydenta Miasta Płocka sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2015 rok,
2. udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2015 rok:
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Płocka za 2015 rok,
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Płocka wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta,
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2016-2034,
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2016,
5. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy-Miasto Płock do partnerstwa oraz aplikowania i realizacji inwestycji pt. „Rozwój oferty kulturalno-edukacyjnej miasta Płocka poprzez adaptację istniejącego obiektu do potrzeb Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, typ projektu: Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie,
6. zmiany uchwały nr 487/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka,
7. zatwierdzenia do realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku projektu pn. „Zawodowe metamorfozy” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób
wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz udzielenia pełnomocnictwa do realizacji projektu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku,
8. przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na terenie Miasta Płocka na lata 2016-2018”,
9. założenia szkoły publicznej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego,
10. zmiany Uchwały Nr 1118/LV/02 Rady Miasta Płocka z dnia 23 sierpnia 2002 roku w sprawie wprowadzenia zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na terenie Zalewu Sobótka,
11. określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła,
12. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej,
13. zaliczenia do kategorii dróg gminnych: ulicy Poziomkowej oraz sięgacza ulicy Królewieckiej,
14. wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2901/69 o powierzchni 7109 m2 położonej w Płocku w Obrębie nr 1, stanowiącej własność Gminy Płock na rzecz jej użytkowników wieczystych,
15. akceptacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego Objętego OSI Problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”,
16. zmiany uchwały w sprawie określenia przepisów porządkowych dla gminnego transportu zbiorowego,
17. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku,
18. skargi Pani Marii Sołtys,
19. skargi Pana Jerzego Dutkiewicza.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
12. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XX - 28-06-2016
data publikacji: 
środa, 22 czerwca 2016, godz. 09:02
ostatnia zmiana: 
czwartek, 30 czerwca 2016, godz. 15:31 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 846

Stopka