Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie NR 23 /2018
Urząd Miasta Płocka
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock
ogłasza
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych
u Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych


Do wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1) współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie Miasta Płocka na rzecz jego mieszkańców, w tym:
a) realizacja rocznych projektów współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b) utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami pozarządowymi,
c) udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom pozarządowymi i innymi podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
d) informowanie organizacji pozarządowych o przeprowadzanych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy,
e) integracja środowiska organizacji pozarządowych,  w tym: organizowanie imprez integracyjnych;
f) użyczanie sal organizacjom pozarządowych i grupom nieformalnym,
g) wsparcie promocyjne organizacji pozarządowych.
2) realizacja zadań w ramach przygotowania i organizacji otwartych konkursów ofert, w tym:
a) przygotowanie Zarządzeń Prezydenta Miasta w zakresie ogłaszania otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe organizowanych przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych,
b) sprawdzenie i przygotowanie do oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w konkursach oraz w trybach pozakonkursowych,
c) sprawdzanie pod względem formalnym ofert składanych przez organizacje pozarządowe,
d)udział w komisjach konkursowych rozpatrujących oferty  składane przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów organizowanych przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych,
e) udział w komisjach konkursowych oceniających oferty złożone przez organizacje pozarządowe w trybach pozakonkursowych,
f) nadzór nad realizacją zadań publicznych realizowanych w ramach otwartych konkursów ofert przygotowanych przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych,
g) nadzór nad realizacją zadań publicznych złożonych w ofertach w trybach pozakonkursowych przygotowanych przez Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych.
3) obsługa administracyjno - biurowa Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, współpraca z komisjami dialogu obywatelskiego działającymi przy komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta Płock.
4) realizacja rocznego programu współpracy Gminy-Miasto Płock z organizacjami pozarządowymi poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi  i komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Płock.
5) współpraca z sektorem pozarządowym szczebla ogólnopolskiego i wojewódzkiego w celu wspierania organizacji pozarządowych działających w Mieście Płocku.
6) organizowanie i udział w szkoleniach i doradztwie oraz w seminariach, konferencjach, itp. w zakresie dotyczącym działalności organizacji pozarządowych.
7) współpraca z administracją rządową i samorządową, które zajmują się współpracą
z organizacjami pozarządowymi.
8) wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów, w tym:
a) obsługa organizacyjno - biurowa Płockiej Rady Seniorów,
b) organizowanie i udział w wydarzeniach na rzecz seniorów.
9) realizacja Programów Płocka Karta Seniora oraz Miejsca Przyjazne Seniorom, w tym:
a) przyjmowanie i realizacja wniosków o wydanie Płockiej Karty Seniora,
b) realizacja zadań związanych z przystępowaniem i udziałem firm i instytucji w Programie „Płocka Karta Seniora” i  Programie „Miejsca Przyjazne Seniorom”.
10) przygotowywanie i opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dotyczących organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Miasta.
11) uczestnictwo w opracowywaniu i realizacji miejskiej strategii w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.
12) prowadzenie działań związanych z udziałem w ogólnopolskich kampaniach oraz wprowadzaniem lokalnych inicjatyw dotyczących organizacji pozarządowych.

Wymagania niezbędne (formalne):
1. obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
2. nieposzlakowana opinia;
3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5. wykształcenie wyższe minimum pierwszego stopnia.

Wymagania dodatkowe:
I. znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260);
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994
ze zm.);
- z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.);
-  z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1491);
- z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w Urzędzie Miasta Płocka, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6 %.

Warunki pracy na stanowisku:
Praca w budynku Urzędu, ul. Misjonarska 22 oraz w terenie. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.
Miejsce pracy w budynku z podjazdem, stanowisko pracy na parterze. Stanowisko pracy w pomieszczeniu dostosowanym do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku o odpowiedniej szerokości, drzwi do pomieszczeń umożliwiają poruszanie się na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się toaleta spełniająca warunki dla osób niepełnosprawnych.

Aplikacja powinna zawierać następujące dokumenty:
1. życiorys (CV) – zawierający m.in. oświadczenie w brzmieniu: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych, niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka;” - dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego,
2. list motywacyjny -  dodany jako załącznik do formularza aplikacyjnego;
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie - dodane jako załącznik do formularza aplikacyjnego (skan);
4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji innych niż określone w art. 221 Kodeksu pracy oraz w ustawie o pracownikach samorządowych do celów naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Płocka - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
5. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
7. oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
8. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii - poświadczone w elektronicznym formularzu aplikacyjnym;
9. dokument potwierdzający niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1260) – załączony do  elektronicznego formularza aplikacyjnego (skan).
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być załączone przez kandydata wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego – skan dokumentu załączony w elektronicznym formularzu aplikacyjnym.

Składanie aplikacji:
Aplikacje składa się poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego upowszechnionego na stronie portalu rekrutacyjnego Urzędu Miasta Płocka (https://e-rekrutacja.plock.eu) w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 roku.
* Z osobami, które spełnią wymagania formalne, może być przeprowadzona rozmowa, test kwalifikacyjny lub sprawdzenie umiejętności, o czym kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową (elektroniczną).
* Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do udziału w rozmowie, mogą być zobowiązani do przedstawienia oryginałów dokumentów potwierdzających dane zawarte w aplikacji.
* Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.
* Osobom, które nie posiadają dostępu do internetu, a są zainteresowane złożeniem APLIKACJI, zagwarantowano dostęp do bezpłatnego stanowiska komputerowego, w celu jej złożenia, w godzinach pracy Urzędu w następujących lokalizacjach:
• pl. Stary Rynek 1;
• al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Podinspektor – wieloosobowe stanowisko ds. organizacji pozarządowych
data publikacji: 
poniedziałek, 20 sierpnia 2018, godz. 15:12
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 20 sierpnia 2018, godz. 15:12 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Ewa Selig
ilość wyświetleń: 
52 470 216

Stopka