Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja L- 30-08-2018

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /50, 4 KB plik: /50, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 30 sierpnia 2018 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się L Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie medalu Laude Probus Pani Lenie Szatkowskiej.
3) Wręczenie statuetki Bolesława III Krzywoustego – Super Płocczanina Roku ks. prof. Michałowi Grzybowskiemu.
4) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5) Informacja nt. funkcjonowania PZOZ Sp. z o.o. w Płocku – omówienie wyników finansowych za 2017 rok.
6) Realizacja Płockiego Programu Rewitalizacji.
7) Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka z 28.06.2018 roku.
8) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. udzielenia poręczenia finansowego dla Agencji Rewitalizacji Starówki ARS Spółka z o.o. z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Polska Kasa Opieki S.A. na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalno – usługowego przy ulicy Królewieckiej 18 w Płocku” (druk nr 856),
2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 854),
3. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 855),
4. uchwalenia Statutu Miasta Płocka (druk nr 835),
5. uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (druk nr 836),
6. zmiany uchwały nr 305/XVII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Statutów Osiedli Miasta Płocka (druk nr 837),
7. zmiany nazwy Młodzieżowej Rady Gminy Płock (druk nr 839),
8. uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Płocka (druk nr 838),
9. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Przedszkolni giganci - wzrost dostępności do wysokiej jakości oferty przedszkolnej w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 31 oraz w Miejskim Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Płocku” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna (druk nr 840),
10. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasto Płock do partnerstwa na rzecz realizacji przedsięwzięcia pn. „Juniorzy na Politechnice" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (druk nr 841),
11. zmiany uchwały nr 622/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie: wyróżnień i nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (druk nr 842),
12. zmiany uchwały nr 623/XXXVI/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto Płock (druk nr 843),
13. zmiany w Regulaminie przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych (druk nr 844),
14. zmiany uchwały nr 744/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018 (druk nr 845),
15. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Nabrzeże Stanisława Górnickiego (obr.8) (druk nr 846),
16. wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanych w Płocku przy al. Armii Krajowej (druk nr 847),
17. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku (druk nr 849),
18. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku (druk nr 850),
19. wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Płock” położonym przy Al. Stanisława Jachowicza 38 w Płocku (druk nr 851),
20. utworzenia odrębnych obwodów głosowania w mieście Płocku (druk nr 852),
21. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (druk nr 853),
22. skargi Pana Rafała Jeznacha z dnia 07.05.2018 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka w przedmiocie rażącego naruszenia praw materialnych działki skarżącego nr 170 odnośnie swobodnego dostępu do nieruchomości w obrębie 10 w Płocku drogą gminną ogólnodostępną położoną na działce nr 171 do drogi publicznej – w zakresie usunięcia zarośli z drogi położonej na działce nr 171 (druk nr 832),
23. skargi Pani Anny Rybackiej i Pani Joanny Gocławskiej z dnia 27.04.2018 r. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezydenta Miasta Płocka i ponownie na Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku (druk nr 833),
24. OBWIESZCZENIE NR 1/2018 Rady Miasta Płocka w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 764/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2018 (druk nr 848).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
9) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
10) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11) Interpelacje i zapytania radnych.
12) Odpowiedzi na interpelacje.
13) Sprawy różne.
14) Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja L- 30-08-2018
data publikacji: 
środa, 22 sierpnia 2018, godz. 09:20
ostatnia zmiana: 
środa, 22 sierpnia 2018, godz. 09:25 -> historia zmian  (2)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 856

Stopka