Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=518377&rp=303)

UWAGA ! Zmiana godzin pracy na stanowiskach obsługi klienta Wydziału Ewidencji i Spraw Obywatelskich - obowiązywać będą następujące godziny pracy:
poniedziałek, wtorek, środa: 7.30 - 15.30
czwartek: 8.30 - 17.30
piątek: 8.30 - 15.30

Informujemy, że Punkt Obsługi Mieszkańca przy ul. Miodowej 8, ze względów organizacyjnych będzie nieczynny do odwołania.

Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka.  REG - 18.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.
Podlegają one  dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. w przypadku dostosowania do wymagań określonych w ustawie po 01.01.2020r./zatrudnienia kierowców - zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym oraz fotografie kierowców,
2. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji i wypisów z licencji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę licencji wynosi:

• za zmianę treści licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji  (dot. licencji wydanych przed dniem 01.01.2020 r.);
• za dostosowanie do wymagań określonych w ustawie - 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 11% za każdy wypis z licencji (dot. licencji wydanych przed 01.01.2020 r.);
• za zmianę treści licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 5% za każdy wypis z licencji (dot. licencji wydanych po 01.01.2020 r.).

Podstawa do obliczenia opłaty za udzielenie licencji (2-15 lat  - 200zł,  16-30 lat - 250zł,  31-50 lat - 300zł)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w Kasie, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 - w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji na formularzu urzędowym oraz identyfikatora kierowcy taksówki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko
Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Legalizację urządzenia kontrolno – pomiarowego (taksometru) wykonuje: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Płocku, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

  • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81
  • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

UWAGI:

  1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

  2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

  3. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 2140 ze zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916),

  • Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2018r., poz. 1584).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
data publikacji: 
poniedziałek, 29 grudnia 2003, godz. 12:35
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 marca 2020, godz. 14:47 -> historia zmian  (65)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
65 000 429

Stopka