Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka.  REG - 18.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (druk wniosku dostępny na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2).

 

Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.
Podlegają one  dostosowaniu do nowych wzorów licencji wydawanych wraz z wypisami z licencji, na wniosek przedsiębiorcy, do 31 grudnia 2022 r. - zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2377).

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. w przypadku dostosowania do wymagań określonych w ustawie po 01.01.2020r./zatrudnienia kierowców - zaświadczenia o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym oraz fotografie kierowców,
2. dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji i wypisów z licencji.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za zmianę licencji wynosi:

• za zmianę treści licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji  (dot. licencji wydanych przed dniem 01.01.2020 r.);
• za dostosowanie do wymagań określonych w ustawie - 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 11% za każdy wypis z licencji (dot. licencji wydanych przed 01.01.2020 r.);
• za zmianę treści licencji - 10% opłaty za udzielenie licencji oraz po 5% za każdy wypis z licencji (dot. licencji wydanych po 01.01.2020 r.).

Podstawa do obliczenia opłaty za udzielenie licencji (2-15 lat  - 200zł,  16-30 lat - 250zł,  31-50 lat - 300zł)

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: na konto PKO BP w Płocku: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929 lub w Kasie, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 - w tytule przelewu wpisać Licencja TAXI.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 1 miesiąca od złożenia kompletu dokumentów.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: wydanie licencji na formularzu urzędowym oraz identyfikatora kierowcy taksówki.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko
Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, stanowisko nr 1 i 2.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

Legalizację urządzenia kontrolno – pomiarowego (taksometru) wykonuje: Okręgowy Urząd Miar w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Płocku, Płock, ul. Harc. Antolka Gradowskiego 5, tel. 24 262-29-96

Zaświadczenia o niekaralności wydaje:

  • Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, pok. 3, tel. 24 269-72-81
  • Ministerstwo Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny, Warszawa ul. Czerniakowska 100, tel. 71 748 96 00 lub online: https://ekrk.ms.gov.pl

UWAGI:

  1. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym - przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzieli licencji zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

  2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

  3. Zgodnie z art. 95a ust. 1 w/w ustawy - kto będąc zobowiązany do zwrotu zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji lub wypisów z tych dokumentów nie zwraca ich organowi, który ich udzielił w terminie 14 dni od dnia, w którym odpowiednio decyzja o cofnięciu zezwolenia lub licencji stała się ostateczna - podlega karze pieniężnej w wysokości 1.000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2019 r. poz. 2140 ze zm.),

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 916),

  • Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2018r., poz. 1584).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW w budynku przy Al. J. Piłsudskiego 6:  poniedziałek - piątek 8.00-17.00.

 


UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=518377&rp=303)drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
data publikacji: 
poniedziałek, 29 grudnia 2003, godz. 12:35
ostatnia zmiana: 
wtorek, 10 marca 2020, godz. 14:47 -> historia zmian  (65)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 056

Stopka