Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE W TRYBIE JEDNOSTKOWYM DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych  z Rejestru Dowodów Osobistych.

2. Dowód wpłaty - 31 zł

W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Pełny zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych określony został w art. 56 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione podmioty, o których mowa w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych), tj.:

1) organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej,Komendant Straży Marszałkowskiej, Komendant Służby Ochrony Państwa, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Krajowej Administracji Skarbowej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, Minister Sprawiedliwości, organy informacji finansowej, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz strażnicy gminni (miejscy), sądy.
Powyższe podmioty, realizujące zadania publiczne, uprawnione są do nieodpłatnego udostępniania danych w trybie jednostkowym.

2) inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes prawny lub wykażą interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępnianie dane dotyczą. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym innym podmiotom, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych następuje odpłatnie. Natomiast w przypadku, gdy inne podmioty realizują zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym wynosi 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: kartą Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6; w kasie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pokój 132 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dane udostępniane są w formie pisemnej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów w Referacie Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. Piłsudskiego 6 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r., poz. 332 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
    1. Administratorami są:
    • Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
    • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.
    • Gmina Miasto Płock, mająca siedzibę w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1 - w zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty.
    2. Dane kontaktowe administratora:
    • z Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email: iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na  adres  siedziby administratora.
    3. Dane kontaktowe  inspektora ochrony danych:
    • Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
    • Inspektor ochrony danych – iod@plock.eu,
  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
    4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji spraw z zakresu dowodów osobistych na podstawie ustawy o dowodach osobistych.
    5. Dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani/Pana danych.
    6. Dane osobowe w dokumentacji papierowej przechowywane będą przez okres 5 lat określony w instrukcji kancelaryjnej, jednolitym rzeczowym wykazie akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
    7. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
    8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2016, godz. 07:48
ostatnia zmiana: 
piątek, 18 września 2020, godz. 11:18 -> historia zmian  (30)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 100

Stopka