Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: grudzień 2018 r.

Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek do pobrania także na Stanowisku Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, w Biurze Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

Dostępna jest elektroniczna wersja usługi: WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE W TRYBIE JEDNOSTKOWYM DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych  z Rejestru Dowodów Osobistych.

2. Dowód wpłaty - 31 zł

W trybie jednostkowym udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Pełny zakres danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych określony został w art. 56 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione podmioty, o których mowa w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych), tj.:

1) organy prokuratury, organy Policji, Komendant Główny Straży Granicznej, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, organy Służby Celnej, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, wywiad skarbowy, sądy. Powyższe podmioty, realizujące zadania publiczne, uprawnione są do nieodpłatnego udostępniania danych w trybie jednostkowym.

2) inne podmioty – jeżeli wykażą w tym interes prawny lub wykażą interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępnianie dane dotyczą. Udostępnienie danych w trybie jednostkowym innym podmiotom, nierealizującym zadań publicznych na podstawie ustaw szczególnych następuje odpłatnie. Natomiast w przypadku, gdy inne podmioty realizują zadania publiczne na podstawie ustaw szczególnych dane w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie.

WYSOKOŚĆ OPŁATY: Opłata za udostępnienie danych w trybie jednostkowym wynosi 31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319).

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6, wejście od ul. Zduńskiej 3, I piętro, pokój 132 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku: 60 1020 3974 0000 5502 0178 2903.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: Niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Dane udostępniane są w formie pisemnej

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej) stanowisko nr 2, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub drogą pocztową, odbiór dokumentów w Oddziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Płocka, Al. Piłsudskiego 6, I piętro, pokój 124 lub drogą pocztową.

SPRAWĘ PROWADZI: Oddział Spraw Obywatelskich

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 06 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 319).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 października 2011 r. w sprawie określenia wzoru wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1604).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.
Biuro Obsługi Klienta (wejście od ul. Zduńskiej): poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016.922, z późn. zm.) informujemy, że:

  • administratorem danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
  • dane będą przetwarzane w celu realizacji niniejszego wniosku i będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji niniejszego wniosku.drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
data publikacji: 
poniedziałek, 12 września 2016, godz. 07:48
ostatnia zmiana: 
czwartek, 09 sierpnia 2018, godz. 13:58 -> historia zmian  (22)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
2 128

Stopka