Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


home strona główna

link Rada Miasta

link Uchwały i Projekty Uchwał Rady Miasta

link Kadencja 2014 - 2018

link Sesja XL - 28-12-2017

link 
lista dokumentów :

link 
projekty uchwał   plik: /40, 4 KB plik: /40, 4 KB

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

link 

 

OBWIESZCZENIE
Przewodniczącego Rady Miasta Płocka


Przewodniczący Rady Miasta Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 (czwartek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), pl. Stary Rynek 1 (I piętro), odbędzie się XL Sesja Rady Miasta Płocka.

Porządek obrad
1) Otwarcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka.
2) Wręczenie przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny, Oddział Mazowiecki w Płocku odznaczeń okolicznościowych 45-lecia Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce Panu Andrzejowi Nowakowskiemu Prezydentowi Miasta Płocka i Panu Romanowi Siemiątkowskiemu Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka.
3) Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4) Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX Sesji Rady Miasta Płocka z 28.11.2017 roku.
5) Podjęcie uchwał w sprawach:

I etap – dyskusja i zgłaszanie wniosków
1. zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (druk nr 731),
2. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym (druk nr 732),
3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy–Miasto Płock na lata 2017-2039 (druk nr 733),
4. zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2017 (druk nr 734),
5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Płock na lata 2018-2039 (druk nr 667),
6. Uchwała Budżetowa Miasta Płocka na rok 2018 (druk nr 668),
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
b) odczytanie wniosków komisji stałych,
c) odczytanie opinii komisji stałych,
d) odczytanie zbiorczej opinii Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
e) odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej wniosków zaopiniowanych pozytywnie przez Komisję Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej,
7. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 16 listopada 2018 roku (druk nr 720),
8. przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na okres od stycznia do 16 listopada 2018 roku (druk nr 719),
9. delegowania przedstawiciela Rady Miasta Płocka do Płockiej Rady ds. Kombatantów oraz Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa przy Prezydencie Miasta Płocka (druk nr 721),
10. wyrażenia zgody na realizację przez Gminę-Miasto Płock projektu konkursowego pn.: „Mistrzowie zawodu - rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów (druk nr 723),
11. trybu udzielania i rozliczania dotacji dla jednostek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płocka przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (druk nr 724),
12. przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok (druk nr 725),
13. przyjęcia programów polityki zdrowotnej: „Programu profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018-2020” oraz „Programu profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców miasta Płocka w latach 2018-2020” (druk nr 726),
14. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej (obr. 8) (druk nr 727),
15. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej (druk nr 728),
16. wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock zlokalizowanej w Płocku przy ul. Miodowej (druk nr 729),
17. wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy-Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej (druk nr 730),
18. skargi Pana Kazimierza Bromka z dnia 04.10.2017 r. na działalność pracowników Urzędu Miasta Płocka (druk nr 722).

II etap – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał
6) Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
7) Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
8) Interpelacje i zapytania radnych.
9) Odpowiedzi na interpelacje.
10) Sprawy różne.
11) Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/Artur Jaroszewski
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Sesja XL - 28-12-2017
data publikacji: 
wtorek, 19 grudnia 2017, godz. 10:04
ostatnia zmiana: 
wtorek, 19 grudnia 2017, godz. 10:18 -> historia zmian  (1)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 856

Stopka