Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=10252035&rp=303)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  OPO - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik do deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi

WYMAGANE DOKUMENTY: pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości/podmiot gospodarczy przez pełnomocnika

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
w sposób zmieszany – 16 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.   
w sposób selektywny - 11 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawki opłat za pojemnik:

 - Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 a) 25 zł - za pojemnik 120 l

 b) 32 zł - za pojemnik 240 l

 c) 68 zł - za pojemnik 770 l

 d) 82 zł - za pojemnik 1100 l

 e) 203 zł - za kontener 4 m³

 f) 333 zł - za kontener 7 m³

 g) 460 zł - za kontener 10 m³

 h) 115 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność.

W przypadku zadeklarowania odpadów segregowanych należy określić konkretną frakcję odpadów. Np. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano:

 - 2 pojemniki - po 120 l

 - 1 pojemnik 240 l

 Należy wskazać przeznaczenie wybranego pojemnika np.

 - 1 pojemnik 120 l - papier

 - 1 pojemnik 120 l - szkło

 - 1 pojemnik 240 l - zmienne (pozostałości po segregacji)

Stawki opłaty za pojemnik:

- Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 a) 36 zł - za pojemnik 120 l

 b) 47 zł - za pojemnik 240 l

 c) 98 zł - za pojemnik 770 l

 d) 119 zł - za pojemnik 1100 l

 e) 294 zł - za kontener 4 m³

 f) 483 zł - za kontener 7 m³

 g) 667 zł - za kontener 10 m³

 h) 167 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: W kasach Urzędu Miasta:
1) Kasa I piętro, pok. 132, ul. Zduńska 3,
2) Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6,
3) Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6
lub na indywidualny numer rachunku bankowego,
W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego - na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski: 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043.

GODZINY PRACY KASY: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Ustalenie wysokości opłaty i jej wniesienie.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Opłat, pokój E-45, tel. 24 367 08 20, 24 367 08 11.
Wpłaty, windykacje – pokój E-45, tel. 24 367 08 12, 24 367 08 11.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
 - od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Podatnicy są obowiązani złożyć właściwemu organowi gminy nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w  opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty, należy złożyć nową (kolejną) deklarację w  terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian.

PODSTAWA PRAWNA:
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 800 ze zm.);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.);
- Uchwała nr 808/XLIX/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2018 rok w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ;
- Uchwała nr 522/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwała nr 521/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka;

- Uchwała nr 264/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

- Uchwała nr 263/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała 109/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów;

- Uchwała 105/VI2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

- Uchwała nr 103/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym;

- Uchwała nr 100/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwała nr 99/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała nr 50/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
data publikacji: 
piątek, 28 czerwca 2013, godz. 11:04
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 13:04 -> historia zmian  (49)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
50 256 695

Stopka