Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny.
Planowane otwarcie: październik 2018 r.

UWAGA ! Jest dostępna elektroniczna wersja usługi - kliknij tutaj (http://eurzad.plock.eu/bip/index.php?t=307&wid=10252035&rp=303)

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  OPO - 04.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ:  DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Załącznik do deklaracji DO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Uwaga: Jest dostępna elektroniczna wersja usługi

WYMAGANE DOKUMENTY: pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania właściciela nieruchomości/podmiot gospodarczy przez pełnomocnika

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
w sposób zmieszany – 16 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.   
w sposób selektywny - 11 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Stawki opłat za pojemnik:

 - Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 a) 25 zł - za pojemnik 120 l

 b) 32 zł - za pojemnik 240 l

 c) 68 zł - za pojemnik 770 l

 d) 82 zł - za pojemnik 1100 l

 e) 203 zł - za kontener 4 m³

 f) 333 zł - za kontener 7 m³

 g) 460 zł - za kontener 10 m³

 h) 115 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność.

W przypadku zadeklarowania odpadów segregowanych należy określić konkretną frakcję odpadów. Np. W deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano:

 - 2 pojemniki - po 120 l

 - 1 pojemnik 240 l

 Należy wskazać przeznaczenie wybranego pojemnika np.

 - 1 pojemnik 120 l - papier

 - 1 pojemnik 120 l - szkło

 - 1 pojemnik 240 l - zmienne (pozostałości po segregacji)

Stawki opłaty za pojemnik:

- Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Stawka opłaty za pojemnik o określonej pojemności dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 a) 36 zł - za pojemnik 120 l

 b) 47 zł - za pojemnik 240 l

 c) 98 zł - za pojemnik 770 l

 d) 119 zł - za pojemnik 1100 l

 e) 294 zł - za kontener 4 m³

 f) 483 zł - za kontener 7 m³

 g) 667 zł - za kontener 10 m³

 h) 167 zł - za każdy pojemnik podziemny, bez względu na jego pojemność.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY: W kasach Urzędu Miasta:
1) Kasa I piętro, pok. 132, ul. Zduńska 3,
2) Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6,
3) Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6
lub na indywidualny numer rachunku bankowego,
W przypadku braku indywidualnego numeru rachunku bankowego - na rachunek bankowy Urzędu Miasta: PKO Bank Polski: 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043.

GODZINY PRACY KASY: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.00, czwartek 8.30-17.00, piątek 8.30-15.00.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: Ustalenie wysokości opłaty i jej wniesienie.

TRYB ODWOŁAWCZY: odwołanie (zażalenie) przysługuje do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b.

SPRAWĘ PROWADZI: Referat Opłat (Oddział Podatków i Opłat), pokój E-45, tel. 24 367 08 20, 24 367 08 11.
Wpłaty, windykacje – pokój E-45, tel. 24 367 08 12, 24 367 08 11.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

DODATKOWE INFORMACJE:
1. Obowiązek podatkowy powstaje:
 - od pierwszego dnia miesiąca, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Podatnicy są obowiązani złożyć właściwemu organowi gminy nową deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku w  opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. W przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty, należy złożyć nową (kolejną) deklarację w  terminie 14 dni od daty zaistnienia tych zmian.

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U z 2017 r. poz. 201 ze zmianami);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289);

- Uchwała nr 750/XLIII/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr 522/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwała nr 521/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka;

- Uchwała nr 264/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;

- Uchwała nr 263/XIV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka nr 50/IV/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała 109/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku zmieniająca uchwałę nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów;

- Uchwała 105/VI2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

- Uchwała nr 103/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym;

- Uchwała nr 100/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- Uchwała nr 99/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz stawki opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała nr 50/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Gminy Miasta Płocka, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

- Uchwała nr 517/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku o podziale obszaru Gminy-Miasto Płock na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
data publikacji: 
piątek, 28 czerwca 2013, godz. 11:04
ostatnia zmiana: 
czwartek, 26 lipca 2018, godz. 09:50 -> historia zmian  (47)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
15 199

Stopka