Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków. WGD – 19.

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: Wniosek - druk do pobrania w Biurze Obsługi Klienta (Płock, ul. Zduńska 3), stanowisko nr 10, 11.
Wniosek można również złożyć za pomocą Portalu Interesanta dostępnego na stronie https://geodezja.plock.eu

W przypadku wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne wydanie wypisów i wyrysów należy wskazać podstawę prawną upoważniającą do ich pozyskania.

UWAGA:
Dane podmiotowe, w tym dane osobowe właścicieli / władających nieruchomościami zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają ochronie ustawowej. Uzyskanie tych danych przez podmioty nie będące właścicielem / władającym nieruchomością wymaga wskazania interesu prawnego.

WYSOKOŚĆ OPŁAT:
Wysokość opłaty ustalana jest w Dokumencie Obliczenia Opłaty zgodnie z tabelą nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm.).

 

L.p. Nazwa dokumentu

Stawka podstawowa (Sp) /
jednostka rozliczeniowa

Współczynniki korygujące
LR, PD, AJ
1. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego 40,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów  


LR, PD i AJ
przyjmują wartość 1,0.

2. Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego 50,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
3. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego 24,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
4. Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego 30,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
5. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 140,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
6. Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 150,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
7. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego 105,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
8. Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego 110,0 zł / jednostkę rejestrową gruntów
9. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego 25,0 zł / jednostkę rejestrową budynków lub lokali
10. Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego 30,00 zł / jednostkę rejestrową budynków lub lokali
11. Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego 15,0 zł / pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali
12. Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego 20,0 zł / pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali
13. Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu)
15,0 zł / działkę ewidencyjną

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 2-10;

3) 0,4 - dla Ljr powyżej 10.

 

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

14. Wypis z wykazu działek 5,0 zł / działkę ewidencyjną
15. Wypis z wykazu podmiotów 5,0 zł / podmiot (osoba lub instytucja)

Ljr – liczba jednostek rozliczeniowych
PD – współczynnik korygujący stosowany w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia jest dająca się wyodrębnić część materiału zasobu, dla którego określona jest stawka podstawowa
AJ – współczynnik korygujący stosowany w przypadku, gdy udostępniany materiał zasobu zawiera informacje nieaktualne lub o cechach zmniejszających przydatność użytkową tego materiału

Opłata za wysłanie materiałów zasobu pod wskazany adres jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług powszechnych ogłoszonym przez operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

Wysokość opłaty określa wystawiony Dokument Obliczenia Opłaty (DOO). Ww. DOO może zostać przesłany na adres e-mail lub na numer faksu wskazany we wniosku. Oryginał DOO przesyłany jest wówczas pocztą.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:

Płatność należy uregulować po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty:
• w kasie Urzędu Miasta Płocka – wejście od ul. Zduńskiej 3 I piętro, pok. 132
• bezgotówkowo przelewem na rachunek Urzędu Miasta Płocka - PKO Bank Polski S.A.  24 1020 1592 0000 2902 0297 7684 podając w tytule płatności numer Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO) wystawionego przez Wydział Geodezji
• za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10,11 (przy odbiorze dokumentów).
Otrzymanie dokumentów jest możliwe po dokonaniu stosownej opłaty.

Przedłożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Opłaty z tego tytułu można dokonać:
• w kasie Urzędu Miasta Płocka – I piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3
• bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Płocka - Bank PKO BP Oddział w Płocku  13 1020 3974 0000 5502 0177 7929
• za pomocą kart płatniczych w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku 10,11.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wypis z rejestru gruntów, budynków, lokali, wykaz działek ewidencyjnych oraz podmiotów ujawnionych w bazie ewidencji gruntów i budynków - do 3 dni
Wyrys z mapy ewidencyjnej - do 14 dni

Terminy realizacji, liczone w dniach roboczych, mogą ulec zmianie w przypadku konieczności zaktualizowania zapisów dotyczących danej nieruchomości w bazie danych ewidencji gruntów i budynków lub w zależności od wielkości zamówienia. 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: udostępnienie dokumentów w formie wskazanej we wniosku

TRYB ODWOŁAWCZY:
1. w przypadku odmowy wydania wypisu z operatu ewidencyjnego z uwagi na brak interesu prawnego w jego uzyskaniu wydaje się decyzję administracyjną, od której służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.
2. w przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty – wydaje się decyzję administracyjną, od której służy stronie odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:
   
• osobiście w Biurze Obsługi Klienta, ul. Zduńska 3, stanowisko nr 10, 11
    • pocztą tradycyjną
    • za pomocą Portalu Interesanta.

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Geodezji.

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55.

PODSTAWA PRAWNA:

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020r., poz. 276 z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020r. w sprawie wzorów wniosków  o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. z 2020r. poz. 1322)
• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 393 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020r. poz. 276 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz. 1000 z późn. zm.).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 

 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków. WGD – 19.
data publikacji: 
wtorek, 11 marca 2014, godz. 08:24
ostatnia zmiana: 
wtorek, 04 sierpnia 2020, godz. 09:39 -> historia zmian  (35)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 490 964

Stopka