Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie turystyki i krajoznawstwa. WPT-02.

 

 

Organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie na realizację zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa w trybie otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Płocka w ciągu danego roku budżetowego.
Treść ogłoszeń o konkursach jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka i w lokalnym dzienniku.

Do konkursu mogą przystąpić:
1) organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie turystyki i rekreacji,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zawiera informacje o:
1) rodzaju zadania,
2) wysokości dotacji na realizację zadania,
3) warunkach przyznania dotacji,
4) terminie i warunkach realizacji zadania,
5) terminie i miejscu składania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze oferty.

Oferty organizacji pozarządowych są rozpatrywane i oceniane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje w formie zarządzenia Prezydent Miasta Płocka.

Organizacje pozarządowe mogą również z własnej inicjatywy wystąpić z ofertą realizacji zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa, sporządzoną według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).
Druk oferty (do pobrania).

Organizacja pozarządowa, której oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym, otrzyma pisemne zawiadomienie o zleceniu zadania publicznego, a następnie zostanie z nią zawarta umowa dotycząca realizacji wybranego zadania.
Organizacja pozarządowa rozlicza wykonanie zadania na podstawie sprawozdania sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207). 
Druk sprawozdania (do pobrania).

SPRAWĘ PROWADZI: Wydział Promocji i Informacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

PODSTAWA PRAWNA:
1. Art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 ze zm., Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, Dz.U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462).
2.Rozporządzenie Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207).

GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek, wtorek, środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30. 
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie turystyki i krajoznawstwa. WPT - 02.
data publikacji: 
czwartek, 27 października 2005, godz. 13:34
ostatnia zmiana: 
czwartek, 16 lutego 2017, godz. 11:50 -> historia zmian  (23)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
8 779 628

Stopka