Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Prezydent Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
ZARZĄDZENIE NR 3050/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 marca 2009r.

w sprawie: powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku, zmiana: Dz.U. z 2002r.: Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003r.: Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004r.: Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005r.: Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 i Dz.U. z 2007r.: Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458) art. 21 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. Nr 31 poz. 266 z 2005 z późn. zmianami) oraz § 3 uchwały Nr 1081/LIII/02 Rady Miasta Płocka z dnia 28 maja 2002 roku w sprawie wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Płocka, (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 156 z dnia 15 czerwca 2002 roku, poz.3420, zmiany: uchwała Nr 833/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 271 poz. 9109 z dnia 11 grudnia 2005r., uchwała Nr 1009/LXII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 24 października 2006r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 231 poz. 8550 z dnia 15 listopada 2006r. , uchwała Nr 205/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 247 poz. 7247 z dnia 01 grudnia 2007r., uchwała Nr 356/XXV/08 Rady Miasta Płocka z dnia 24 czerwca 2008r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 126 z dnia 27 lipca 2008r. poz. 4406), zarządza się co następuje:

§ 1

Powołać Społeczną Komisję Mieszkaniową w następującym składzie:
1.Gładka Maria – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
2.Góra Maria – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
3.Cieślik Grażyna – Prezes Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku,
4.Przybylska Elżbieta – pracownik Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Płocku.

§ 2

Społeczną Komisję Mieszkaniową w proponowanym składzie powołać od 01 marca 2009 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 3

Społeczna Komisja Mieszkaniowa działa w oparciu o regulamin, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 3050/09
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 marca 2009 roku


R E G U L A M I N

obrad Społecznej Komisji Mieszkaniowej
działającej przy Urzędzie Miasta Płocka


§ 1

1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa jest organem kontroli Społecznej. Pełni funkcję
opiniodawczą i pomocniczą podczas podejmowania decyzji w sprawach lokalowych.
2. Opinia Komisji nie jest dla Prezydenta Miasta wiążąca, jednak jej nie uwzględnienie
wymaga uzasadnienia podjętej decyzji.

§ 2

1. Pracami Społecznej Komisji Mieszkaniowej kieruje Przewodniczący, wybierany przez
członków Komisji ze swego grona.
2. Ważność obrad Komisji uznaje się przy obecności co najmniej połowy członków
Komisji. Opinię podejmuje się zwykłą większością głosów.

§ 3

Do kompetencji Społecznej Komisji Mieszkaniowej należy:
1. Opiniowanie wniosków dostarczonych i referowanych przez pracowników Referatu
Spraw Lokalowych, zakwalifikowanych pod względem formalno – prawnym.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Członkowie Komisji mogą zwrócić się
do pracowników Referatu o dostarczenie wniosku nie zakwalifikowanego pod
względem prawnym. Opinia Komisji w takim przypadku nie oznacza wpisania
wnioskodawcy na listę oczekujących na pomoc mieszkaniową, o czym zadecyduje
Prezydent Miasta.
W wyjątkowych przypadkach Komisja może zwrócić się do Prezydenta z odrębnym,
pisemnym wnioskiem o szczególne potraktowanie sprawy mieszkaniowej wskazanej
osoby.
2. Dokonywanie wpisu przyjętego stanowiska na odpowiednim druku dla każdego
wniosku odrębnie, z podaniem uzasadnienia koniecznego w przypadku opinii
negatywnej.
3. Dokonywanie wizji lokalnych w celu określenia warunków mieszkaniowych
wnioskodawców.
Nie dotyczy to lokali przeznaczonych do rozbiórki lub remontu ze względu na zły stan
techniczny.
4. Przeprowadzenie rozmów indywidualnych z osobami ubiegającymi się o pomoc
mieszkaniową z urzędu.
§ 4

1. Spotkania Komisji odbywać się będą co najmniej dwa razy w miesiącu, chyba że
ilość zgromadzonych wniosków będzie wymagała częstszych spotkań, o czym
Komisję powiadomią pracownicy Referatu Spraw Lokalowych.
2. Termin obrad Komisji ustala Przewodniczący, powiadamiając o tym także
pracowników Referatu Spraw Lokalowych z co najmniej tygodniowym
wyprzedzeniem.
§ 5

Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej sprawuje Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.

§ 6

Wszystkie sprawy omawiane na posiedzeniach Społecznej Komisji Mieszkaniowej wymagają zachowania tajemnicy, w szczególności problemów osobistych wnioskodawców.drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Nr 3050/09 z dnia 09 marca 2009r.
data publikacji: 
poniedziałek, 30 marca 2009, godz. 09:05
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 30 marca 2009, godz. 09:05 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
58 467 990

Stopka