Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Uchwała Nr 274/XIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 stycznia 2008 roku

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W uchwale nr 147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 1 ust. 3 Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do zawarcia z gminami porozumień, o których mowa w ust. 2, w tym do stosowania zniżek w wysokości do 30% różnicy pomiędzy przeciętnym kosztem utrzymania dziecka w przedszkolu a opłatą ponoszoną przez rodziców”.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Przedłożony projekt przedłuży bezterminowo upoważnienie Prezydenta Miasta do udzielania 30% zniżek przy ustalaniu wysokości partycypacji gmin w kosztach utrzymania dzieci - mieszkańców tych gmin - w przedszkolach zawarte w uchwale Nr147/X/07 Rady Miasta Płocka z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Płock.
Zgodnie z powyższą uchwałą, poczynając od września 2007r., warunkiem ustalenia dla dzieci nie będących mieszkańcami Miasta Płocka opłaty stałej w wysokości 50zł jest podpisanie porozumienia, między Miastem a tą gminą, w sprawie partycypacji w kosztach ponoszonych przez Miasto na utrzymanie przedszkoli.
W ciągu 4 miesięcy 2007r. porozumienia takie obowiązywały z 4 gminami (Stara Biała, Brudzeń Duży, Gąbin, Nowy Duninów). Objęto nimi 139 dzieci. Wpływy do budżetu miasta Płocka z tego tytułu wyniosły 207 937,25 zł.
W bieżącym roku wymienione wyżej gminy gotowe są do zawarcia porozumień na rok 2008 na podobnych, jak w roku ubiegłym, warunkach.
Przyjęcie przedłożonej uchwały umożliwi Prezydentowi Miasta Płocka zawarcie tych porozumień.
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Uchwała Nr 274/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku
data publikacji: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:16
ostatnia zmiana: 
piątek, 01 lutego 2008, godz. 08:16 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 680

Stopka