Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Urząd Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Uprzejmie informujemy, że płatności w Urzędzie Miasta, Al. J.Piłsudskiego 6 mogą być dokonywane wyłącznie kartami płatniczymi lub drogą elektroniczną (przelewy, płatności online).

Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.

 

 

NIEZBĘDNY FORMULARZ: wniosek do pobrania w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Fotografia.
2. Kserokopia posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właś
ciwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Kserokopia karty pobytu stałego lub czasowego (jeśli o wymianę ubiega się cudzoziemiec).
4. Orzeczenie lekarskie (jeśli brak terminu ważności w zagranicznym prawie jazdy).

Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednim pojazdem silnikowym może kierować osoba posiadająca ważne zagraniczne prawo jazdy wydane przez:

a) państwo członkowskie Unii Europejskiej – w okresie ważności prawa jazdy (wykaz państw członkowskich UE - załącznik nr 1)

b) państwo będące stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44) - wykaz państw stron Konwencji - załącznik Nr 2 oraz państwo trzecie, którego wzór prawa jazdy jest zgodny ze wzorem określonym w Konwencji - w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu, nie dłużej jednak niż przez okres ważności prawa jazdy.

W przypadku ubiegania się o wymianę prawa jazdy wydanego przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, państwa, z którymi Polska zawarła dwustronne umowy o wzajemnym uznawaniu praw jazdy oraz państwa będące stroną Konwencji o ruchu drogowym - wniosek wraz z załącznikami składa się bezpośrednio do Referatu Komunikacji i nie jest wymagane zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego.

W przypadku ubiegania się o wymianę prawa jazdy wydanego przez państwo nie będące stroną Konwencji o ruchu drogowym i które nie jest zgodne ze wzorem określonym w Konwencji – wniosek wraz załącznikami składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka al. marsz. Józefa Piłsudskiego 6 stanowisko 5, celem wygenerowania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Z dokumentem PKK należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego gdyż dodatkowym warunkiem otrzymania polskiego prawa jazdy jest zdanie części teoretycznej egzaminu państwowego - warunek ten nie dotyczy prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie krajowe prawo jazdy, jest zatrzymywane przez organ i niezwłocznie przesyłane do właściwego organu państwa, które
je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

WYSOKOŚĆ OPŁATY:
Opłata komunikacyjna: druk prawa jazdy – 100 zł + 0,50 zł opłata ewidencyjna.

SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:w kasie Urzędu Miasta Płocka: Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6, Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6 lub na bankowy rachunek Urzędu Miasta Płocka, Bank PKO BP S.A. II Oddział w Płocku, nr konta: 13 1020 3974 0000 5502 0177 7929.

Zapłać online

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: około 14 dni od wpływu dokumentów do Oddziału Komunikacji.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY: decyzja (wymienione prawo jazdy).

MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW: Referat Komunikacji Urzędu Miasta Płocka, Stanowisko Obsługi Klienta, Al. J. Piłsudskiego 6 lub w Punkcie Obsługi Mieszkańca "Miodowa", ul. Miodowa 8 lok. 6.

SPRAWĘ PROWADZI:Referat Komunikacji

INFORMACJE: Biuro Interwencji i Informowania Mieszkańców - tel. 24 364 55 55

INFORMACJE DODATKOWE: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych " RODO") informujemy, że:

  1. Administratorami przetwarzanych danych osobowych są:  Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27 i  Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
  2. kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@mc.pov.pl lub pisemnie na adres administratora i iod@plock.eu;
  3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przedmiotowego wniosku zgodnie z przepismi Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego;
  4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. dane osobowe przechowywane będą bezterminowo z wyjątkiem zgromadzonych danych w Centralnej Ewidencji Kierowców dotyczących środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, które podlegają usunięciu jeżeli skazanie uległo zatarciu;
  6. każdy ma prawo do żądania od administatora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
  7. każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  8. podanie danych osbowych jest obowiązkowe na mocy Ustawy prawo o ruchu drogowym, Ustawy o kierujących oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2017 r. poz. 978 ze zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. 2016, poz 231 ze zm.).

GODZINY OBSŁUGI KLIENTÓW: Al. J. Piłsudskiego 6: poniedziałek - piątek 8.00-17.00.
Punkt Obsługi Mieszkańca, ul. Miodowa 8 lok. 6: poniedziałek - piątek 9.00-16.30.

UWAGA: W przypadku korzystania z wniosku umieszczonego na stronie Urzędu należy wydrukować go dwustronnie.
Ze względów technicznych (wymagana jest odpowiednia jakość druku) może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku w urzędzie.
Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 
WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE:
1. Belgia
2. Francja
3. Holandia
4. Luksemburg
5. Niemcy
6. Włochy
7. Wielka Brytania
8. Irlandia
9. Dania
10. Grecja
11. Hiszpania
12. Portugalia
13. Austria
14. Finlandia
15. Szwecja
16. Cypr
17. Estonia
18. Czechy
19. Litwa
20. Łotwa
21. Malta
22. Polska
23. Słowacja
24. Słowenia
25. Węgry

WYKAZ PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO:
1. Islandia
2. Liechtenstein
3. Norwegia

WYKAZ PAŃSTW STRON KONWENCJI O RUCHU DROGOWYM SPORZĄDZONEJ W WIEDNIU DNIA 8 LISTOPADA 1968 R.
1. Republika Południowej Afryki
2. Republika Albanii
3. Republika Austrii
4. Bahamy
5. Królestwo Bahrajnu
6. Republika Białorusi
7. Królestwo Belgii
8. Bośnia i Hercegowina
9. Federacyjna Republika Brazylii
10. Republika Bułgarii
11. Republika Chorwacji
12. Republika Czeska
13. Królestwo Danii
14. Republika Estońska
15. Republika Filipin
16. Republika Finlandii
17. Republika Francuska
18. Republika Grecka
19. Gruzja
20. Kooperacyjna Republika Gujany
21. Islamska Republika Iranu
22. Państwo Izreael
23. Serbia i Czarnogóra
24. Republika Kazachstanu
25. Demokratyczna Republika Konga
26. Republika Kuby
27. Państwo Kuwejt
28. Republika Litewska
29. Wielkie Księstwo Luksemburga
30. Republika Łotewska
31. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii
32. Królestwo Marokańskie
33. Republika Mołdowy
34. Księstwo Monako
35. Mongolia
36. Republika Federalna Niemiec
37. Republika Nigru
38. Królestwo Norwegii
39. Islamska Republika Pakistanu
40. Federacja Rosyjska
41. Rumunia
42. Republika San Marino
43. Republika Senegalu
44. Republika Seszeli
45. Republika Słowacka
46. Republika Słowenii
47. Konfederacja Szwajcarska
48. Królestwo Szwecji
49. Republika Środkowoafrykańska
50. Republika Tadżykistanu
51. Turkmenistan
52. Ukraina
53. Wschodnia Republika Urugwaju
54. Republika Uzbekistanu
55. Republika Węgierska
56. Republika Włoska
57. Republika Wybrzeża Kości Słoniowej
58. Republika Zimbabwe
 
PAŃSTWA, Z KTÓRYMI RZECZPOSPOLITA POLSKA ZAWARŁA DWUSTRONNE UMOWY O WZAJEMNYM UZNAWANIU PRAW JAZDY:
1. Cesarstwo Japonii
2. Republika Korei
3. Tunezja
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
data publikacji: 
wtorek, 18 stycznia 2005, godz. 12:04
ostatnia zmiana: 
poniedziałek, 07 stycznia 2019, godz. 10:04 -> historia zmian  (79)
nadzór nad treścią: 
Kierownik komórki organizacyjnej
osoba publikująca: 
Rafał Frankowski
ilość wyświetleń: 
66 491 750

Stopka