Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
Rada Miasta
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

Przewodniczący   Rady   Miasta  Płocka zawiadamia mieszkańców miasta Płocka,  iż  w  dniu 27 kwietnia 2010 r. o godz. 10.00 (wtorek) w sali posiedzeń Rady Miasta (aula), Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się L Sesja Rady Miasta Płocka.


Do pobrania: projekty uchwał

1/ Otwarcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.
2/ Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3/ Stanowisko Rady Miasta Płocka w sprawie poparcia stanowiska Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Okręgowego w Płocku oraz prawniczych samorządów zawodowych w przedmiocie negatywnej oceny projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zakładającego przyłączenie płockiego okręgu sądowego apelacji łódzkiej – dyskusja i podjęcie uchwały.
4/ Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miasta Płocka za 2009 rok.
5/ Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2009 rok:
a)przedstawienie sprawozdania z realizacji budżetu przez Prezydenta Miasta,
b)odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka,  opinii Komisji Rewizyjnej o sprawozdaniu budżetowym i opinii oraz wniosków radnych i Komisji stałych,
c)odczytanie stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie uwag i wniosków oraz opinii Komisji Rewizyjnej,
d)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z realizacji budżetu miasta Płocka za 2009 rok oraz opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium   Prezydentowi Miasta. 
6/ Przyjęcie protokołu z obrad XLVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 25 marca 2010 r.
7/ Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 r.
8/ Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Płocka z dnia  15 kwietnia 2010 r.
9/ Podjęcie uchwał w sprawach:
 
Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków

1.udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka za 2009 rok,
2.zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na rok 2010,
3.wniosku do Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku,
4.ustalenia  nazwy  ulicy,
5.ustalenia  nazwy  ulicy,
6.ustalenia  nazwy  ulicy,
7.zmiany Uchwały Nr 676/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka,
8.przeznaczenia do sprzedaży  lokalu użytkowego nr 1 położonego w Płocku przy ul. Nowy Rynek 2  o pow. 55,36 m² wraz z udziałem w gruncie stanowiącym działkę nr 278/1, przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu oraz określenia zasad sprzedaży,
9.wynajęcia w trybie bezprzetargowym garażu nr ewidencyjny 858/4 mieszczącego się przy ul. Błonie 1a,
10.przyjęcia  sprawozdania  z  działalności  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w  Płocku za  rok  2009,
11.zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Płock przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
12.zmiany uchwały Nr 574/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów miejskich dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Miasto Płock zameldowanych na terenie miasta Płocka,
13.zmiany uchwały Nr 492/XXXV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock,
14.utworzenia jednostki organizacyjnej miasta pod nazwą Centrum Widowiskowo-Sportowe Jednostka Budżetowa oraz nadania jej Statutu,
15.wyrażenia zgody na realizację przez Miejski Urząd Pracy w Płocku Projektu konkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Tytuł: „Pośrednik, doradca – specjalistą lokalnego rynku pracy” współfinansowanego ze środków UE - Europejskiego Funduszu Społecznego,
16.przyjęcia stanowiska Rady Miasta Płocka w sprawie terminu budowy północnej obwodnicy Płocka,
17.skargi Pani Marii Sołtys zam. w Płocku,
18.skargi Pana Rafała Krupy zam. w Płocku,
19.skargi Pani Renaty Piechna zam. w Płocku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał

10/Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
11/Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między Sesjami Rady Miasta Płocka.
12/Interpelacje i zapytania radnych.
13/Odpowiedzi na interpelacje.
14/Sprawy różne.
15/Zamknięcie obrad L Sesji Rady Miasta Płocka.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
/-/ Tomasz Korga
drukuj
   getacro  Pobierz program do otwierania dokumentów w formacie PDF

 

   
 

tytuł: 
projekty uchwał
data publikacji: 
wtorek, 20 kwietnia 2010, godz. 13:32
ostatnia zmiana: 
wtorek, 20 kwietnia 2010, godz. 13:32 -> historia zmian  (0)
nadzór nad treścią: 
osoba publikująca: 
Konrad Kozłowski
ilość wyświetleń: 
66 490 589

Stopka