Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Archiwum ogłoszeń: 2016 | 2015 | 2014 | 2013


Ogłoszenia z 2017 roku:
 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-20
 
Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektów o numerach RPMA.10.01.01-14-7263/16 i RPMA.10.01.01-14-7199/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor , Data dodania: 2017-10-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-20
 
Dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni szkolnych w ramach projektów o numerach RPMA.10.01.01-14-7263/16 i RPMA.10.01.0114-7199/16 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie postępowania (części IV i V) , Data dodania: 2017-10-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-11
 
Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Płock pod budowę dróg publicznych dla 66 działek (55 operatów szacunkowych) położonych w Płocku w obrębach nr 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12 i 13.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-10-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-05
 
Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze , Data dodania: 2017-10-05

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-05
 
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Płocku, obręb Nr 1, Podolszyce-Borowiczki , oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działki nr 2015/19 o pow. 0,3767 ha i 2015/24 o pow. 0,0123 ha, które w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. Z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.) przeszły na własność Gminy – Miasto Płock, w celu określenia wysokości odszkodowania na rzecz byłego właściciela nieruchomości – osoby fizycznej. Ww. Działki zostały wydzielone i przejęte decyzją Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31.08.2016 roku Nr WGD-II-ZP.6831.76.2014.MJ zatwierdzającą projekt podziału działki nr 2015/2.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-10-05

 

Ogłoszenie z dnia 2017-10-03
 
Wykonanie i dostarczenie 5000 sztuk piłek PCV z nadrukiem.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-10-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-26
 
Budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka-Liściasta- Wierzbowa-Parcele (włącznie) od 0+953 do 1+330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-09-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-22
 
Rozbudowa budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia na działkach o nr ewid. 293/49, 2906/153 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor_plac_skladowy , Data dodania: 2017-09-22

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-19
 
Organizacja Imprezy pn.: ,,Międzynarodowe Forum PPP w Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybór na stronę , Data dodania: 2017-09-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-09-19
 
Przebudowa ulic Kołłątaja i Rozego wraz z przebudową infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic: Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Kopernika, Stodółkiewicza, Krzywickiego, Kolberga i Rozego w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-09-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-31
 
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną dla części inwestycji obejmującej Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Unieważnienie postępowania , Data dodania: 2017-08-31

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-31
 
Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Winiarach - budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-08-31

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-23
 
Budowa ulicy Borowickiej na odcinku od skrzyżowania ulicy Borowickiej z ulicą Botaniczną do skrzyżowania ulic Borowicka-Liściasta- Wierzbowa-Parcele (włącznie) od 0+953 do 1+330 km wraz z brakującą infrastrukturą w Płocku – etap II w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ulic: Cedrowej, Lipowej, Grabowej, Cisowej, Wiązowej, Jesionowej, Botanicznej, Wierzbowej, Wilczej, Borowickiej wraz z brakującą infrastrukturą .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-08-23

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-16
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji organu administracji architektoniczno – budowlanej zezwalających na wykonanie robót budowlanych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor , Data dodania: 2017-08-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-16
 
Rozbudowa budynku stróżówki o wiatę wraz z rozbudową oświetlenia na działkach o nr ewid. 293/49, 2906/153 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa placu składowego, budowa linii oświetleniowej, naprawa systemu monitoringu wraz z zakupem kamer oraz wykonanie odwodnienia części terenu Parku Północnego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. uniewaznienie , Data dodania: 2017-08-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-08
 
Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Płocka do wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - I Etap
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-08-08

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-07
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji'.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-08-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-04
 
Sporządzenie operatów szacunkowych lub opinii dotyczących wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą lub uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (renta planistyczna)
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-08-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-02
 
Wykonanie robót budowlano-montażowych dla zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeże Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-08-02

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-01
 
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną , z wyłączeniem branży sanitarnej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-08-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-08-01
 
Remont podłogi sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 20, ul. Korczaka 10
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-07-31

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-28
 
Wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i innych roślin wieloletnich oraz wykonanie trawników na terenie miasta Płocka w 2017 r. w celu uzupełnienia nasadzeń na istniejących terenach zieleni, w parkach i skwerach wraz z ich trzyletnią kompleksową pielęgnacją w latach następnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wynik na stronę , Data dodania: 2017-07-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-26
 
Dostawa wyposażenia biurowego dla Rady Mieszkańców Osiedli
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja na stronę , Data dodania: 2017-07-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-24
 
Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Miasta Płocka mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania, i wykonania kompleksowej modernizacji energetycznej około 40 obiektów użyteczności publicznej Gminy – Miasto Płock, w formule partnerstwa publiczno - prywatnego lub koncesji na roboty budowlane lub usługi wraz z zamknięciem finansowym i komercyjnym
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-07-24

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-14
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku po Gimnazjum nr 2 na potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, drogą wewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Płocku przy ul. J. Z. Jakubowskiego 10.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY , Data dodania: 2017-07-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-13
 
Roboty budowlano - montażowe polegające na naprawie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przewidziane do realizacji przy ul. Teligi na Osiedlu Radziwie w Płocku na działkach o nr ewid. gruntów 3004/1, 3004/2 i 3004/5, położonych w obrębie ew. nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn: Tereny zielone i parki rekreacyjne
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-11
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zagospodarowania południowej części Nowego Rynku w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji organu administracji architektoniczno – budowlanej zezwalających na wykonanie robót budowlanych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. uniewaznienie , Data dodania: 2017-07-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-10
 
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlano-montażowymi realizowanymi w ramach zadania pn. Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną dla części inwestycji obejmującej Budowę promenady wiślanej (nabrzeże) wraz z falochronami.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-07-10

 

Ogłoszenie z dnia 2017-07-04
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. uniewaznienie_Dobrzynska_04.07 , Data dodania: 2017-07-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-26
 
Remont łazienek w segmencie D w Szkole Podstawowej nr 23 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-06-23

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-26
 
Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 135 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-26
2. Informacja o udzieleniu zamówienia , Data dodania: 2017-07-13

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-23
 
Roboty remontowe w Amfiteatrze w Płocku – uzupełnienie powłok antykorozyjnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-23

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-22
 
Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 30 punktów kamerowych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-22

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-22
 
’’Przebudowę alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku’’ realizowane w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-22

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-14
 
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Urzędu Miasta Płock i Jednostek Organizacyjnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-06-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-14
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. UNIEWAŻNIENIE , Data dodania: 2017-06-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-12
 
Dostawa 2 samochodów osobowych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-12
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor IV.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-12
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor III.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-12
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor II.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-12
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor I.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-09
 
Zmiana sposobu użytkowania budynku po Gimnazjum nr 2 na potrzeby Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, drogą wewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą w Płocku przy ul. J. Z. Jakubowskiego 10.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o unieważnieniu na stronę , Data dodania: 2017-06-09

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-07
 
,,Dostawa rozwiązań serwerowych, macierzy dyskowych i przełączników’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik- informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-06-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-02
 
,,Remont łazienek w segmencie D oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 23 w Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie SP Nr 23 , Data dodania: 2017-06-02

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-01
 
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-06-01
 
Przebudowa urządzeń wodnych i melioracji oraz rozbudowa cmentarza komunalnego
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-06-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-30
 
Wykonanie (w 2 egzemplarzach) operatu szacunkowego określającego wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego nieruchomości zabudowanych, położonych w Płocku przy Placu Celebry 1 (obręb 4), na których zlokalizowany jest obiekt – hala widowiskowo-sportowa ORLEN ARENA wraz ze wszystkimi budynkami, budowlami i innymi przynależnymi częściami zlokalizowanymi na tych nieruchomościach
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja na stronę , Data dodania: 2017-05-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-30
 
Utworzenie Baz BDOT500 i GESUT w programie EWID 2007 v.9 Firmy Geomatyka Kraków.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-05-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-29
 
Przebudowa pomieszczeń zaplecza sanitarno - szatniowego bloku sportowego w budynku Gimnazjum Nr 4 ul. Miodowa 18 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-05-29

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-26
 
Konserwacja i remonty urządzeń kanalizacji deszczowej na terenie miasta Płocka w 2017 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-05-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-24
 
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzyńska na obszarze Centralnego Parku Rekreacji’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-05-23

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-24
 
Przebudowa pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biurowo - archiwalne w budynku Urzędu Miasta Płocka , Stary Rynek 1 wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych przejezdnych w pomieszczeniach archiwum.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-05-24

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-19
 
Pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami realizowanymi w ramach inwestycji drogowej pn. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa dla Zakresu I inwestycji drogowej.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty- , Data dodania: 2017-05-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-18
 
Termomodernizacja budynku oraz modernizacja pomieszczeń segmentu B, łącznika oraz bloku żywieniowego Internatu Zespołu Szkół Technicznych przy ul. Norbertańskiej – I etap
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-05-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-17
 
’’Przebudowa alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku’’ realizowane w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o uniewaznieniu ROGUCKIEGO 2 , Data dodania: 2017-05-17

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-16
 
Sporządzenie operatów szacunkowych lub opinii dotyczących wzrostu wartości nieruchomości w związku z jej podziałem geodezyjnym
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-05-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-11
 
Wykonanie operatów szacunkowych dotyczące ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-05-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-10
 
Sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-05-09

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-09
 
Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-05-09

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-09
 
Roboty budowlano – montażowe polegające na budowie placu zabaw o nawierzchni syntetycznej przewidziane do realizacji przy ul. Teligi na Osiedlu Radziwie w Płocku, na działce o nr ewid. gruntów 3004/1, położonej w obrębie nr 12 – Radziwie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Tereny zielone i parki rekreacyjne .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor_Teligi , Data dodania: 2017-05-09
2. sprostowanie_Teligi , Data dodania: 2017-05-09

 

Ogłoszenie z dnia 2017-05-09
 
Dostawa busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-05-09

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-28
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-04-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-28
 
’’Przebudowę alei A. Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei w Płocku’’ realizowane w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o unieważnieniu , Data dodania: 2017-04-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-27
 
Opracowanie mapy akustycznej dla miasta Płocka wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka oraz do aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem wraz z opracowaniem Prognozy oddziaływania na środowisko.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor_mapa , Data dodania: 2017-04-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-26
 
Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na działce o numerze ewidencyjnym 259 zlokalizowanej pomiędzy ulicami Lachmana i Piaska w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-04-26
2. , Data dodania: 2017-04-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-26
 
Wykonanie prac remontowych w budynku Gimnazjum nr 6 w Płocku w pomieszczeniach sal lekcyjnych i korytarzach parteru i II piętra , Al. Jachowicza 20.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-04-26

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-25
 
Wymiana podłóg w segmencie C w Szkole Podstawowej nr 23.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-04-25

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-20
 
Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-04-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-19
 
Budowa skweru rekreacyjno-wypoczynkowego na Winiarach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-19
 
Remont instalacji wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego w Przedszkolu nr 37 w Płocku .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor_przedszkole_37 , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-19
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-19
 
Wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-19

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-18
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor IV
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie sektor 4 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-18
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor III
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie sektor 3 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-18
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor II
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie sektor 2 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-18
 
Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy-Miasto Płock - sektor I
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie sektor 1 , Data dodania: 2017-04-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-12
 
Wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi klienta i monitorowania satysfakcji klientów w Urzędzie Miasta Płocka w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyniku , Data dodania: 2017-04-12

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-11
 
Wykonanie badań laboratoryjnych przy robotach drogowych i mostowych realizowanych w ramach zadania pn. Budowa trasy północno – zachodniej miasta Płocka na odcinku od węzła Bielska do węzła Długa .
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-11
 
Dostawa busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-04-11

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-10
 
Budowa placu zabaw dla dzieci w wieku 5-6 lat w ramach zadania pn.: Przebudowa Miejskiego Przedszkola Nr 15 przy ul Piasta Kołodzieja 4 w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-04-10

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-04
 
Przegląd eksploatacyjny, czyszczenie separatorów i osadników na terenie miasta Płocka oraz odbiór i unieszkodliwianie odpadów powstających w wyniku tej usługi w 2017 roku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-04-04

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-03
 
Najem zaprojektowanego, wybudowanego, zainstalowanego i uruchomionego, systemu monitoringu wizyjnego miasta Płocka, składającego się z 20 punktów kamerowych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybór oferty najkorzystniejszej , Data dodania: 2017-04-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-04-03
 
Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych, w ramach realizacji projektu pn. Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie części 2, 4, 5 , Data dodania: 2017-04-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-30
 
Budowa skweru rekreacyjno - wypoczynkowego na Winiarach - budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-03-30

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-28
 
Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Jasnej w Płocku – III etap – parter – segment A (bez sali gimnastycznej i zaplecza) i segment B.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor , Data dodania: 2017-03-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-28
 
Dostawa busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-03-28

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-20
 
Obsadzenie kwietników, kwiatonier i wież kwiatowych na terenie miasta Płocka kwiatami jednorocznymi oraz ich kompleksowa pielęgnacja w 2017r.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-03-20

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-08
 
Zagospodarowanie Placu Dąbrowskiego przy Wieży Ciśnień w ramach projektu pn. ’’Rozwój terenów zieleni w mieście Płocku’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-03-08

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-07
 
,,Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz modernizacja dziedzińca i placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 15’’ w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-03-07

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-06
 
Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka w 2017 roku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik - wybór oferty najkorzystniejszej , Data dodania: 2017-03-06

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-03
 
,,Usługa sprzątania pomieszczeń Urzędu Miasta Płocka’’.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty , Data dodania: 2017-03-03

 

Ogłoszenie z dnia 2017-03-01
 
Wykonanie kompleksowych usług analitycznych i doradczych dla Miasta Płocka mających doprowadzić do wyboru oraz pozyskania inwestora/partnera prywatnego dla przygotowania, zaprojektowania i wykonania inwestycji pn. Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-03-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-27
 
Wykonanie robót budowlanych obejmujących: rowerowy plac zabaw – pumptrack, betonowy tor płaski do jazdy na rolkach, plac do wypoczynku oraz zieleni w ramach zadania inwestycyjnego pn: Centrum Sportów Ekstremalnych – budowa pumptracku czyli toru do jazdy na rolkach, rowerze i deskorolkach – budżet obywatelski
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-02-27

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-16
 
Wykonanie operatów szacunkowych wyceny lokali mieszkalnych zasobu komunalnego Gminy wraz z udziałem w gruncie z uwzględnieniem ewentualnych nakładów.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Informacja o wyborze oferty , Data dodania: 2017-02-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-16
 
Dostawa busa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. unieważnienie , Data dodania: 2017-02-16

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-14
 
Budowa Centrum Sportowo-rekreacyjnego w Płocku w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o unieważnieniu postępowania , Data dodania: 2017-02-14

 

Ogłoszenie z dnia 2017-02-01
 
Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ulicy Łukasiewicza realizowanego na podstawie projektu pn. Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock – prace przygotowawcze w Płocku.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wybor_stadion , Data dodania: 2017-02-01

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-18
 
Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki gruntu: - nr 235/1 o pow. 0,0867 ha, objętej KW PL1P/00087065/1, stanowiącej własność Skarbu Państwa w, użytkowaniu wieczystym Gminy - Miasto Płock
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. Wynik na stronę , Data dodania: 2017-01-18

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-13
 
Modernizacja dziedzińca Urzędu Miasta Płocka wraz z infrastrukturą podziemną.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. informacja o wyborze , Data dodania: 2017-01-13

 

 

Ogłoszenie z dnia 2017-01-12
 
Zorganizowanie wypoczynku zimowego w formie zimowiska z programem profilaktycznym dotyczącym profilaktyki uzależnień dla 90 dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Płocka.UWAGA! Postępowanie na usługi społeczne.
 

Dokumenty do pobrania do tego ogłoszenia:
1. wynik , Data dodania: 2017-01-12
2. uzupełnienie informacji o wyborze , Data dodania: 2017-01-16
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty po dokonaniu powtorzeni... , Data dodania: 2017-01-17

 
   
 
Stopka