Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


241. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.

242. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
243. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
244. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
245. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
246. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06.
247. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
248. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
249. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
250. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
251. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
252. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
253. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
254. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
255. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
256. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
257. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
258. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
259. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
260. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
261. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
262. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
263. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
264. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
265. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.
266. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
267. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
268. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
269. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
270. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka