Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 9 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


241. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.

242. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
243. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
244. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
245. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
246. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
247. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
248. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
249. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
250. Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
251. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
252. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
253. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
254. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
255. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
256. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
257. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
258. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
259. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
260. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
261. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
262. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. WZN - 05.
263. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
264. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
265. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. WSP - 12.
266. Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
267. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
268. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
269. Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 07.
270. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka