Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


241. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.

242. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
243. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
244. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
245. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
246. Organizacje pozarządowe współpracujące z Oddziałem Kultury. OK-04.
247. Złożenie skargi. WOP - 07.
248. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
249. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
250. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.
251. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
252. Petycje. WOP - 03.
253. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
254. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
255. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
256. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
257. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
258. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
259. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
260. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
261. Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
262. Udzielenie doradztwa leśnego. OOS - 34.
263. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
264. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
265. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
266. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
267. Wniosek na odbiór odpadów zielonych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę. OGO - 11.
268. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
269. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
270. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka