Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 9 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


241. Stowarzyszenia kulturalne. OK - 01.

242. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
243. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
244. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. BZN - 11.
245. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
246. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
247. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
248. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
249. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
250. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
251. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.
252. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
253. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
254. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
255. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
256. Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
257. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
258. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
259. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
260. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
261. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
262. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
263. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
264. Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
265. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
266. Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
267. Wydawanie opinii w zakresie usytuowania punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. BRM - 01.
268. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
269. Monitoring realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 36.
270. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka