Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym. REG - 28.

212. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
213. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
214. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
215. Petycje. WOP - 03.
216. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
217. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
218. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
219. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
220. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
221. Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
222. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
223. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
224. Wniosek na odbiór odpadów zielonych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę. OGO - 11.
225. Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
226. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
227. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
228. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
229. Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
230. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.
231. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. BSP - 04.
232. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
233. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
234. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WZN - 14.
235. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
236. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
237. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
238. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
239. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
240. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka