Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.

212. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
213. Wniosek na odbiór odpadów zielonych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę. OGO - 11.
214. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
215. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
216. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
217. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06.
218. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
219. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
220. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. WSP-03.
221. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
222. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
223. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
224. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
225. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
226. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
227. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
228. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
229. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
230. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
231. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
232. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
233. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
234. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
235. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. WSP - 12.
236. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
237. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
238. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
239. Zgłoszenie pracy geodezyjnej. WGD – 10.
240. Petycje. WOP - 03.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka