Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 8 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


211. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11.

212. Wyprawka szkolna. OE-14.
213. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
214. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
215. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
216. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Narada Koordynacyjna. WGD - 16.
217. Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
218. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
219. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
220. Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
221. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
222. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
223. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.
224. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
225. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
226. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
227. Wydawanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku nieruchomego BKZ - 06.
228. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
229. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
230. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
231. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
232. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
233. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.
234. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
235. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
236. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
237. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WZN - 03.
238. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
239. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
240. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka