Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.

182. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
183. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
184. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
185. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
186. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
187. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
188. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
189. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
190. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
191. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
192. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
193. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
194. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
195. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
196. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
197. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
198. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
199. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
200. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
201. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
202. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
203. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
204. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
205. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
206. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. WZN - 05.
207. Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
208. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
209. Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
210. Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 07.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka