Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.

182. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
183. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
184. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
185. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
186. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
187. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
188. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
189. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
190. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
191. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
192. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
193. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. BSP-11.
194. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
195. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
196. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
197. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
198. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.
199. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
200. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
201. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.
202. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
203. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
204. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
205. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
206. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
207. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
208. Złożenie skargi. WOP - 07.
209. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
210. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka