Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.

182. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
183. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
184. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Rzeczoznawcy. WGD - 14
185. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. WZN - 14.
186. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WZN - 03.
187. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
188. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
189. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
190. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
191. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
192. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
193. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
194. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
195. Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19.
196. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
197. Wydawanie pozwolenia na umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów. BKZ - 05.
198. Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych. WPR - 02.
199. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
200. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
201. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
202. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
203. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
204. Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
205. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
206. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
207. Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
208. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
209. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. WSP-03.
210. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka