Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.

182. Informacja Publiczna. WOP - 01.
183. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
184. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Płock w drodze bezprzetargowej (tzw. dodzielenie gruntu do działek istniejących). OGN - 04.
185. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
186. Oddanie nieruchomości Gminy w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. OGN - 02.
187. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
188. Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
189. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
190. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
191. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
192. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
193. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
194. Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
195. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
196. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego oraz zawieszenie i odwieszenie e-dowodu. OSO - 15.
197. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
198. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
199. Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
200. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. WZN - 05.
201. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
202. Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.
203. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
204. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
205. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki. OE - 03.
206. Wyprawka szkolna. OE-14.
207. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
208. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów stałej organizacji ruchu. OTP - 03.
209. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
210. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka