Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 7 / 12, wszystkich spraw: 332

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


181. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.

182. Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
183. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
184. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
185. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
186. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
187. Wniosek na odbiór odpadów zielonych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę. OGO - 11.
188. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
189. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
190. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.
191. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
192. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
193. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
194. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
195. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
196. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
197. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
198. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
199. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
200. Stypendia i nagrody sportowe. WPR - 06.
201. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
202. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
203. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
204. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
205. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
206. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
207. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
208. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
209. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.
210. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka