Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 10, wszystkich spraw: 297

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.

152. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WSR - 04.
153. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
154. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
155. Stypendia i nagrody sportowe. WSR - 07.
156. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
157. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
158. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
159. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
160. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
161. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
162. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
163. Inne działania na obszarze zabytkowym. MKZ – 02.
164. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
165. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
166. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
167. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
168. Badania konserwatorskie i architektoniczne. MKZ-01.
169. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
170. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
171. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
172. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
173. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
174. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
175. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
176. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
177. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
178. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
179. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.
180. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka