Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 305

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.

152. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WSR - 04.
153. Stypendia i nagrody sportowe. WSR - 07.
154. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
155. Inne działania na obszarze zabytkowym. MKZ – 02.
156. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
157. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
158. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
159. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
160. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
161. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
162. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
163. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
164. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
165. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
166. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
167. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
168. Badania konserwatorskie i architektoniczne. MKZ-01.
169. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
170. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
171. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
172. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
173. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
174. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
175. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
176. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
177. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
178. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
179. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
180. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka