Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 12, wszystkich spraw: 332

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.

152. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
153. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
154. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
155. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
156. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
157. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
158. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zbierania odpadów OGO - 07.
159. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
160. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
161. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
162. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
163. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
164. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
165. Nadanie lub zmiana nazwy ulicy, placu. WGD - 03.
166. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
167. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
168. Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu WSP - 09.
169. Informacja Publiczna. WOP - 01.
170. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
171. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
172. Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
173. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
174. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
175. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
176. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
177. Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
178. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
179. Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
180. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka