Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 317

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02

152. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
153. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
154. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
155. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
156. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
157. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
158. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
159. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
160. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
161. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
162. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
163. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
164. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
165. Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
166. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
167. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
168. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
169. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
170. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
171. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
172. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
173. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
174. Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
175. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
176. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
177. Kanalizacja deszczowa - interwencje mieszkańców. OSK - 01
178. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
179. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. BZN - 13.
180. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka