Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.

152. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
153. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
154. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
155. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
156. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
157. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
158. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
159. Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
160. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
161. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
162. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
163. Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.
164. Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
165. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. BSP - 12.
166. Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
167. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
168. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
169. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
170. Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. WZS-03.
171. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
172. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
173. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
174. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
175. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
176. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
177. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
178. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
179. Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. BSP - 18.
180. Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka