Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 6 / 10, wszystkich spraw: 297

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


151. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.

152. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
153. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
154. Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
155. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
156. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
157. Stypendia i nagrody sportowe. WSR - 07.
158. Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Masta Płock. BZN - 14.
159. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
160. Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
161. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
162. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
163. Inne działania na obszarze zabytkowym. MKZ – 02.
164. Wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. WZK – 01.
165. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
166. Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
167. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
168. Zawieszenie w całości albo w części wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. REG - 26.
169. Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
170. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
171. Badania konserwatorskie i architektoniczne. MKZ-01.
172. Zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów. BRK - 04.
173. Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
174. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
175. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
176. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
177. Utrzymanie czystości i porządku wraz z koszeniem i wygrabieniem trawników (z wyjątkiem skwerów i parków) oraz prowadzenie akcji zimowej na terenie miasta Płocka. OSK-05
178. Rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców w zakresie działalności placówek oświatowych. OE - 10.
179. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  BSP-01.
180. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka