Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.

92. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
93. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
94. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
95. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
96. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
97. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
98. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
99. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
100. Instytucje kultury. OK - 02.
101. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
102. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
103. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
104. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
105. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
106. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
107. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
108. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
109. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
110. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
111. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
112. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
113. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
114. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
115. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
116. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
117. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
118. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
119. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
120. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka