Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 313

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.

92. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
93. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
94. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
95. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
96. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
97. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
98. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
99. Instytucje kultury. OK - 02.
100. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
101. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
102. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
103. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
104. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
105. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
106. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
107. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
108. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
109. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
110. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
111. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
112. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
113. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
114. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
115. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
116. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
117. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
118. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
119. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
120. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-14.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka