Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 321

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.

92. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
93. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
94. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
95. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
96. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
97. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
98. Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach, schroniska dla zwierząt. OOS - 24.
99. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
100. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
101. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
102. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
103. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
104. Wydawanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich lub badań architektonicznych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. BKZ - 01.
105. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
106. Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
107. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
108. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.
109. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WSR - 04.
110. Stypendia i nagrody sportowe. WSR - 07.
111. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
112. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
113. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
114. Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych. OTP - 05.
115. Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
116. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
117. Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
118. Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
119. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.
120. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka