Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 4 / 11, wszystkich spraw: 316

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


91. Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.

92. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
93. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. BZN - 10.
94. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
95. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
96. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
97. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
98. Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
99. Instytucje kultury. OK - 02.
100. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
101. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
102. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
103. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. OSO - 15.
104. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
105. Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
106. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
107. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
108. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy. REG - 20.
109. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. BZN - 08.
110. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. BSP-03.
111. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
112. Wydanie pozwolenia na roboty budowlane przy zabytku nieruchomym. BKZ – 04.
113. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. BZN - 12.
114. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
115. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
116. Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
117. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
118. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
119. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
120. Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. BSP - 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka