Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.

62. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
63. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
64. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
65. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
66. Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
67. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
68. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
69. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
70. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
71. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019, 2020 rok. OPO - 09.
72. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
73. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
74. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
75. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
76. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
77. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
78. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
79. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
80. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
81. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
82. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
83. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
84. Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
85. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
86. Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
87. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
88. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
89. Wykaz formularzy. OKM - 30.
90. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka