Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.

62. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
63. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
64. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
65. Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
66. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
67. Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. BSP - 17.
68. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
69. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
70. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
71. Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
72. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
73. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
74. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
75. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
76. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
77. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WZN - 03.
78. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
79. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
80. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
81. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
82. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
83. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
84. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
85. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
86. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. BSP - 13.
87. Wykup nieruchomości przez Gminę Płock. OGN - 07.
88. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
89. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
90. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka