Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 12, wszystkich spraw: 334

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.

62. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.
63. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury fizycznej. WPR - 04.
64. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
65. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
66. Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
67. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
68. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
69. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
70. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
71. Rejestr Danych Kontaktowych. OSO - 23.
72. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Rzeczoznawcy. WGD - 14
73. Adresy zakładów pracy chronionej i warsztatów terapii zajęciowej. RON - 01.
74. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
75. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
76. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
77. Aktualizacja danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków. WGD - 01.
78. Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. WGD - 02.
79. Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.
80. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06.
81. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
82. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
83. Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. WSP-03.
84. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
85. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
86. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
87. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
88. Instytucje kultury. OK - 02.
89. Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
90. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka