Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.

62. Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
63. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
64. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
65. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
66. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
67. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019, 2020 rok. OPO - 09.
68. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
69. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.
70. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
71. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
72. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
73. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
74. Wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków. WGD – 19.
75. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
76. Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości. WGD - 08.
77. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
78. Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
79. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
80. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
81. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
82. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
83. Umiejscowienie, uzupełnienie i sprostowanie aktu stanu cywilnego. USC - 03.
84. Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
85. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
86. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
87. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.
88. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
89. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
90. Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka