Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.

62. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
63. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
64. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
65. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
66. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
67. Zmiana użytku gruntowego oraz ujawnienie budynku w związku z zakończeniem budowy. WGD - 11.
68. Stawki opłaty targowej. OPO - 08.
69. Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.
70. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
71. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
72. Stawki podatku od środków transportu na 2018, 2019 rok. OPO - 09.
73. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
74. Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
75. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
76. Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
77. Wykaz formularzy. OKM - 30.
78. Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
79. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
80. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. OPO - 04.
81. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
82. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
83. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
84. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
85. Rozpatrywanie i zatwierdzanie projektów czasowej organizacji ruchu. OTP - 04.
86. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
87. Obwody szkół podstawowych i gimnazjów. OE - 06.
88. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
89. Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
90. Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa. OSK - 09.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka