Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


61. Wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (imprezy na drogach). OTP - 02.

62. Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
63. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
64. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
65. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
66. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
67. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
68. Małe urządzenia komunalne (ławki, słupy ogłoszeniowe, kosze na odpady uliczne, kwiatoniery, bariery). OSK - 02.
69. Rozgraniczenia nieruchomości. WGD - 05.
70. Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. BSP – 02.
71. Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WZN - 03.
72. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
73. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
74. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
75. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
76. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
77. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów Komunalnych. OGO - 01.
78. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
79. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
80. Bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Płock. OGN - 01.
81. Zamiana nieruchomości na inną nieruchomość będącą własnością Gminy Płock. OGN - 08.
82. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
83. Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
84. Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd gruntem Gminy. OGN - 06.
85. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
86. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
87. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
88. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.
89. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
90. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka