Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 12, wszystkich spraw: 332

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.

32. Opłata skarbowa. OPO - 02.
33. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
34. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
35. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
36. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
37. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
38. Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
39. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
40. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
41. Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
42. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
43. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.
44. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
45. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
46. Wydanie zaświadczenia o potwierdzeniu figurowania w ewidencji podatkowej. OPO - 11.
47. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
48. Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
49. Opłata za użytkowanie wieczyste, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Gminy, dzierżawę. OPO - 03.
50. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
51. Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
52. Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
53. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
54. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
55. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
56. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
57. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
58. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
59. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
60. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka