Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.

32. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
33. Opłata skarbowa. OPO - 02.
34. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
35. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
36. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
37. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
38. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
39. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
40. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
41. Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
42. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
43. Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu. USC - 02.
44. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
45. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
46. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
47. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
48. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
49. Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
50. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.
51. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
52. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
53. Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.
54. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
55. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
56. Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
57. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
58. Udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miasta Płocka. WOP - 06.
59. Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
60. Podatek od środków transportu. OPO - 06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka