Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 2 / 11, wszystkich spraw: 328

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


31. Zmiana imienia lub nazwiska. USC - 08.

32. Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia. WZK – 02.
33. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
34. Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
35. Udostępnienie danych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości. WGD - 07.
36. Wydawanie zezwoleń upoważniających do wjazdu i poruszania się na terenie miasta PŁOCKA dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 8 i 16 ton oraz z ładunkami niebezpiecznymi - „STOP TIROM”. OTP - 06.
37. Zmiana w ewidencji gruntów i budynków w związku z zakończeniem budowy budynku. WGD - 12.
38. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
39. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
40. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
41. Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
42. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
43. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
44. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
45. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
46. Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.
47. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
48. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
49. Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
50. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
51. Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
52. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków stanowiących własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. BKZ - 08.
53. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
54. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. WOP - 02.
55. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
56. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
57. Korespondencja do Rady Mieszkańców Osiedla lub Zarządu Osiedla. BRM - 02.
58. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
59. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
60. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka