Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 313

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.

272. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
273. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.
274. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
275. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
276. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
277. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
278. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
279. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
280. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
281. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
282. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
283. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
284. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
285. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
286. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
287. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
288. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
289. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OOS - 36
290. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
291. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
292. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
293. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
294. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.
295. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
296. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
297. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
298. Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
299. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
300. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka