Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.

272. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
273. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
274. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
275. Wydawanie pozwolenia na roboty budowlane w otoczeniu zabytku nieruchomego. BKZ - 06.
276. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
277. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
278. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
279. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
280. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
281. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
282. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
283. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
284. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
285. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
286. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
287. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OOS - 36
288. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
289. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
290. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
291. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.
292. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
293. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
294. Ulgi, umorzenia i nadpłaty. OPO-12.
295. Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
296. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
297. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
298. Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
299. Wydawanie opinii w zakresie usytuowania punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. BRM - 01.
300. Szacowanie szkód łowieckich. OOS - 43.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka