Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 305

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów. OGO - 07.

272. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
273. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
274. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.
275. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
276. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
277. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
278. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
279. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
280. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
281. Zgłoszenie wodnoprawne. OOS - 28.
282. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
283. Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. MKZ – 09.
284. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
285. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
286. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
287. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
288. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
289. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
290. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
291. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
292. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
293. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OOS - 36
294. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
295. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
296. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.
297. Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
298. Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. BZN - 16.
299. Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
300. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka