Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 10, wszystkich spraw: 300

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.

272. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
273. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
274. Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. BSP-14.
275. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów. OGO - 07.
276. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
277. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej funkcjonującym niepublicznym szkołom ponadgimnazjalnym. OE - 04.
278. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
279. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
280. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów. OGO - 08.
281. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. OGO-02.
282. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów. OGO - 04.
283. Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
284. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
285. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji. WUA-28.
286. Zgłoszenie wodnoprawne. OOS - 28.
287. Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
288. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
289. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
290. Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie. WPT – 03.
291. Wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku. MKZ – 09.
292. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
293. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
294. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
295. Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
296. Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
297. Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
298. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OOS - 36
299. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
300. Wydawanie decyzji w sprawie przekazywania zwłok publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK - 10.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


   
 
Stopka