Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 327

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Informacje dotyczące przyznawania nagród Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. OK- 05.

272. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
273. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
274. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasto Płock. OGO - 12
275. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
276. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
277. Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
278. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
279. Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
280. Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku. OSO - 21.
281. Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
282. Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
283. Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
284. Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
285. Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
286. Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
287. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
288. Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI OOS - 48.
289. Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
290. Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
291. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
292. Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
293. Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
294. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
295. Rezygnacja z licencji na transport drogowy. REG - 07.
296. Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
297. Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
298. Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
299. Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób / zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób. REG - 19.
300. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka