Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 10 / 11, wszystkich spraw: 329

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


271. Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. WSP - 04.

272. Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
273. Stowarzyszenia sportowe. WSR - 06.
274. Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły artystycznej. OE - 02.
275. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego. OGN - 05.
276. Udzielanie konsumentom pisemnych porad prawnych. BRK - 03.
277. Działania w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów. BRK - 01.
278. Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
279. Informacje na temat możliwości uzyskania przez organizacje pozarządowe dotacji na realizację zadań własnych Miasta Płocka w zakresie kultury i sztuki. OK - 03.
280. Wydawanie pozwolenia na podejmowanie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku. BKZ - 02.
281. Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
282. Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. OGO - 09.
283. Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
284. Zasady korzystania i wysokość opłat za korzystanie z pomieszczeń w budynkach Urzędu Miasta Płocka oraz z dziedzińca i placu na Starym Rynku
285. Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
286. Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11.
287. Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
288. Nadawanie uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym z dniem rozpoczęcia działalności. OE - 05.
289. Kierowanie dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Płocka, do placówek specjalnych znajdujących się poza terenem Miasta Płocka. OE - 01.
290. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części. OGO - 06.
291. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów. OGO - 03.
292. Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
293. Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
294. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
295. Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
296. Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
297. Wniosek na odbiór odpadów zielonych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę. OGO - 11.
298. Założenie konta w serwisie WEB-EWID-Portal Geodety. WGD - 13.
299. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
300. Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka