Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg popularności

Strona 1 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / alfabetycznie


1. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.

2. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
3. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
4. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
5. Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
6. Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
7. Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
8. Udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków, wydawanie wypisów i wyrysów dla nieruchomości położonych na obszarze miasta Płocka oraz uwierzytelnianie dokumentów. WGD - 06.
9. Zawarcie małżeństwa. USC - 05.
10. Rejestracja noworodka - sporządzenie aktu urodzenia dziecka. USC - 01.
11. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
12. Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
13. Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
14. Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
15. Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości . OPO - 10.
16. Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
17. Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
18. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
19. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
20. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
21. Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
22. Opłata od posiadania psów. OPO - 01.
23. Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
24. Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
25. Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.
26. Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
27. Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
28. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
29. Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
30. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka