Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 6 / 12, wszystkich spraw: 333

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


151. Utrzymanie i eksploatacja Cmentarza komunalnego. OSK - 06.

152. Utrzymanie i eksploatacja szaletów miejskich. OSK - 07.
153. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.
154. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
155. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
156. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.
157. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
158. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
159. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
160. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP - 16.
161. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
162. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
163. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
164. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
165. Wniosek na odbiór odpadów zielonych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę. OGO - 11.
166. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
167. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
168. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
169. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
170. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
171. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
172. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
173. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
174. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
175. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
176. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
177. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
178. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
179. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
180. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


   
 
Stopka