Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 6 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


151. Utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej: pomników, tablic, obelisków i innych. OSK - 08.

152. Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
153. Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
154. Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. BSP - 15.
155. Uzyskanie pozwolenia na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Płocka. OTP - 01.
156. Uzyskanie wpisu / zmiany wpisu / wykreślenia wpisu w wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających. WZS - 04.
157. Uzyskanie wpisu, zmiany wpisu, wykreślenia wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych. WZS – 02.
158. Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. BSP - 16.
159. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. OE - 12.
160. Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
161. Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
162. Wniosek na odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. OGO - 10.
163. Wniosek na odbiór odpadów zielonych dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w ramach usług dodatkowych świadczonych przez gminę. OGO - 11.
164. Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Warunków Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. WUA-06.
165. Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
166. Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
167. Wpis do ewidencji szkół niepublicznych. Dokonywanie zmian w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji. OE - 13.
168. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. OGO - 05.
169. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
170. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
171. Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
172. Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
173. Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
174. Wybrane telefony i urzędy ważne dla osób niepełnosprawnych. RON - 08.
175. Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
176. Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
177. Wydanie dowodów osobistych. OSO - 07.
178. Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
179. Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
180. Wydanie odpisów aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw i zgonów) i innych zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego. USC - 04.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka