Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 323

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


61. Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.

62. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.
63. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
64. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
65. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
66. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
67. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
68. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
69. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
70. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
71. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
72. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
73. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
74. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
75. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
76. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
77. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. OGN - 09.
78. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
79. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
80. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
81. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06.
82. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
83. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
84. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
85. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
86. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
87. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
88. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
89. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
90. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka