Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw - alfabetycznie

Strona 3 / 11, wszystkich spraw: 318

Zobacz także listę spraw wg struktury organizacyjnej / wg popularności


61. Podatek od nieruchomości. OPO - 05.

62. Podatek od środków transportu. OPO - 06.
63. Podatek rolny i leśny. OPO - 07.
64. Podejmowanie interwencji w sprawach o ochronę praw konsumentów. BRK - 02.
65. Podstawowe ulgi i uprawnienia osób niepełnosprawnych. RON - 04.
66. Podziały nieruchomości. WGD - 04.
67. Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. WOP - 04.
68. Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. OE - 07.
69. Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
70. Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art. 12 b ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej. WZS - 01.
71. Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. BZN - 02.
72. Prowadzenie szkół i placówek. Wykaz szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Płock. OE - 08.
73. Przedszkola, szkoły, placówki - wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowo - wychowawczych, prowadzonych przez gminę Płock. OE - 09.
74. Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
75. Przekazanie zwłok osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach śledczych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych do celów naukowych. OSK – 11.
76. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. BSP - 05.
77. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. OGN - 03.
78. Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. BSP - 06.
79. Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
80. Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. BSP - 07.
81. Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
82. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
83. Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
84. Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
85. Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. BSP - 08.
86. Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
87. Płocka Karta Familijna 3+. WOP - 05.
88. PŁOCKA KARTA SENIORA. POP – 01.
89. Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
90. Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.


Pozostałe strony:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |


   
 
Stopka