Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 
Lista spraw wg struktury organizacyjnej

Zobacz także alfabetyczną listę / wg popularności

Rozwiń wszystkie sprawy


Lista spraw - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
liczba znalezionych spraw: 4

Lista spraw - Koordynacji Procesów Zarządzania
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Referat ds. komunikacji społecznej i współpracy z organizacjami pozarządowymi
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
liczba znalezionych spraw: 30
Duplikaty decyzji i zezwoleń. REG - 02.
Kontrola przedsiębiorców posiadających uprawnienia do transportu drogowego wydane przez Prezydenta Miasta Płocka. REG - 30.
Kontrola przedsiębiorców w zakresie prawidłowości złożonego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim. REG - 31.
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą. REG - 27.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 03.
Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. REG - 29.
Pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punktach sprzedaży. REG - 25.
Rezygnacja ze sprzedaży napojów alkoholowych. REG - 08.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej. REG - 12
Wydanie wtórnika licencji na transport drogowy. REG - 10.
Wydawanie zaświadczenia o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE)1071/2009. REG - 32.
Wznowienie działalności gospodarczej. REG - 23.
Zakończenie działalności gospodarczej. REG - 01.
Zaświadczenia na przewozy drogowe na własne potrzeby. REG - 11.
Zawieszenie działalności gospodarczej. REG - 24.
Zawieszenie wykonywania transportu drogowego. REG - 26.
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w transporcie drogowym. REG - 14.
Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 15.
Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 16.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. REG - 17.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób. REG - 05.
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy. REG - 04.
Zmiana działalności gospodarczej. REG - 13
Zmiana licencji na transport drogowy taksówką na terenie miasta Płocka. REG - 18.
Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym / pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.  REG - 28.
Zmiana zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. REG - 21.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w transporcie drogowym. REG - 22.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób. REG – 19.
Zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu rzeczy / licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy. REG – 20.
Zrzeczenie się uprawnienia z zakresu transportu drogowego. REG - 07.

Lista spraw - Referat Gospodarowania Odpadami
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Referat Komunikacji
liczba znalezionych spraw: 42
Czasowa rejestracja na wniosek właściciela. OKM - 01.
Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. OKM - 02.
Katalog opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. OKM - 03.
Katalog opłat skarbowych. OKM - 04.
Obowiązkowa wymiana prawa jazdy. OKM - 05.
Obowiązkowe badanie techniczne motorowerów. OKM - 06.
Profesjonalna rejestracja pojazdów. OKM - 42.
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców w Płocku. OKM - 31.
Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terytorium RP. OKM - 07.
Rejestracja pojazdów z uwagi na zmianę stanu faktycznego wymagającego zmian danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym. OKM - 08.
Rejestracja pojazdu marki SAM. OKM - 09.
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy. OKM - 10.
Rejestracja pojazdu zabytkowego. OKM - 11.
Rejestracja pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP. OKM - 12.
Statystyka zdawalności w Ośrodkach Szkolenia Kierowców. OKM - 13.
Wpis do ewidencji instruktorów i wykladowców. OKM - 14.
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. OKM - 15.
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. OKM - 16.
Wpisanie i skreślenie zastawu rejestrowego na pojeździe. OKM - 17.
Wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych, dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika. OKM - 18.
Wydanie / przedłużenie ważności zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne. OKM - 19.
Wydanie nowego prawa jazdy. OKM - 20.
Wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań dla przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców. OKM – 21.
Wydanie prawa jazdy międzynarodowego. OKM - 22.
Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres 3 i 6 miesięcy. OKM - 23.
Wydanie wtórnika prawa jazdy. OKM - 24.
Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami lub potwierdzające zarejestrowanie pojazdu. OKM - 25.
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy. OKM - 26.
Wydawanie dowodu rejestracyjnego zatrzymanego przez policję. OKM - 27.
Wydawanie świadectw kwalifikacji dla kierowców. OKM - 28.
Wydawanie uprawnień diagnostom do wykonywania badań technicznych. OKM - 29.
Wykaz formularzy. OKM - 30.
Wykaz stacji kontroli pojazdów z terenu miasta Płocka. OKM - 32.
Wymiana i wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego, nalepek legalizacyjnych i nalepki kontrolnej. OKM - 33.
Wymiana karty motorowerowej na prawo jazdy kategorii AM. OKM - 34.
Wymiana zagranicznego prawa jazdy. OKM - 35.
Wyrejestrowanie pojazdu po złomowaniu. OKM - 36.
Wyrejestrowanie pojazdu skradzionego. OKM - 37.
Wyrejestrowanie pojazdu wywiezionego za granicę. OKM - 38.
Wyrejestrowanie pojazdu zniszczonego (kasacja) za granicą. OKM - 39.
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji gazowej. OKM - 40.
Zgłoszenie zbycia pojazdu. OKM - 41.

Lista spraw - Referat Kultury
liczba znalezionych spraw: 5

Lista spraw - Referat Ochrony Środowiska
liczba znalezionych spraw: 43
Cechowanie drewna pozyskanego w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa. OOS - 35.
Decyzja o czasowym odebraniu zwierząt gospodarskich rażąco zaniedbanych lub okrutnie traktowanych. OOS - 01.
Opiniowanie projektów technicznych zieleni na terenach gminnych. OOS - 09.
Oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. OOS - 46.
Poświadczenie oświadczeń według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. OOS - 20.
Procedura przyjmowania zgłoszeń o bezdomnych zwierzętach i kolizji drogowych z udziałem bezdomnych zwierząt - OOS-45.
Przekazanie dokumentacji geologicznej innej. GM - 01.
Przyjęcie lub cofnięcie oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego oraz poświadczenie własnoręczności podpisu na w/w oświadczeniu. OOS - 44.
Przyjmowanie zgłoszeń instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS - 27.
Przywrócenie negatywnie zmienionych stosunków wodnych na gruntach do stanu pierwotnego. OOS - 03.
Przyznanie dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów zalesienia gruntów. OOS - 39.
Przyznanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej. OOS - 31.
Rejestracja sprzętu pływającego służącego do połowu ryb. OOS - 04.
Rejestracja zwierząt wwiezionych i przetrzymywanych w celach hodowlanych. OOS - 05.
Udzielenie doradztwa leśnego. OOS - 34.
Ustanowienie Pomnika Przyrody. OOS - 07.
Utrzymanie zieleni. OOS - 08.
Wniosek o wyrażenie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew lub krzewów z terenów będących własnością Gminy Miasto Płock (nie dotyczy użytkowników wieczystych). OOS – 10.
Wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. OOS - 11.
Wydanie zaświadczenia o objęciu lub nieobjęciu gruntu uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 33.
Wydanie zaświadczenia o stażu pracy w gospodarstwie rolnym. OOS - 19.
Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. OOS - 13.
Wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego. OOS - 14.
Wydawanie pozwolenia zintegrowanego. OOS - 15.
Wydawanie wniosków o przyznanie karmy dla kotów wolno żyjących społecznym opiekunom. OOS - 16.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na LECZENIE OGÓLNE. OOS - 40.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na ODROBACZENIE, SZCZEPIENIE przeciw wściekliźnie, chorobom zakaźnym wśród kotów lub ODPCHLENIE. OOS - 42.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI lub UŚPIENIE ŚLEPEGO MIOTU. OOS - 41.
Wydawanie wniosków o uzyskanie skierowania na zabieg STERYLIZACJI/KASTRACJI OOS - 48.
Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za agresywne. OOS - 17.
Wydawanie zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości stanowiących własność (lub będących w użytkowaniu) osób fizycznych na cele związane oraz niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej i osób prawnych. OOS - 18.
Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. OOS - 38.
Zatwierdzanie dokumentacji geologicznej. GM - 03.
Zatwierdzanie projektów robót geologicznych. GM - 04.
Zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części. OSS - 21.
Zezwolenie na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców. OOS - 22.
Zgoda na pozyskanie drewna w lesie niestanowiącym własności Skarbu Państwa - niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu. OOS - 32.
Zgłaszanie projektów robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi. GM - 02.
Zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, których emisja nie wymaga pozwolenia. OOS -25.
Zgłoszenie potencjalnego historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. OOS – 47.
Zmiana lasu na użytek rolny. OOS - 37.
Znakowanie psów w ramach programu identyfikacji i rejestracji komputerowej psów pn. "Podaj łapę". OOS - 29.
Zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. OOS - 30.

Lista spraw - Referat Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Referat Spraw Komunalnych
liczba znalezionych spraw: 11

Lista spraw - Referat Spraw Obywatelskich
liczba znalezionych spraw: 23
Dopisanie do spisu wyborców miasta Płocka. OSO – 24.
Dopuszczalny okres pobytu cudzoziemca w kraju. OSO - 01.
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych. OSO - 17.
Kwalifikacja wojskowa w 2020 roku. OSO - 21.
Rejestr Danych Kontaktowych. OSO - 23.
Stowarzyszenia na terenie miasta Płocka. OSO - 03.
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL. OSO - 04.
Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych. OSO - 05.
Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym. OSO - 06.
Wpis do stałego rejestru wyborców miasta Płocka. OSO - 22
Wydawanie decyzji administracyjnych o wymeldowaniu lub zameldowaniu. OSO - 08.
Wydawanie dokumentów poszkodowanym przez III Rzeszę. OSO - 09.
Wydawanie dowodów osobistych. OSO - 07.
Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców. OSO - 10.
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego. OSO - 11.
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego. OSO - 12.
Wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom (żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe). OSO - 18.
Zameldowanie na pobyt czasowy – cudzoziemcy. OSO - 20.
Zameldowanie na pobyt czasowy. OSO - 13.
Zameldowanie na pobyt stały – cudzoziemcy. OSO - 19.
Zameldowanie na pobyt stały. OSO - 14.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych oraz zawieszenie i odwieszenie certyfikatów w e-dowodzie. OSO - 15.
Zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy. OSO - 16.

Lista spraw - Urząd Stanu Cywilnego
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Wydział Edukacji
liczba znalezionych spraw: 14

Lista spraw - Wydział Geodezji
liczba znalezionych spraw: 13

Lista spraw - Wydział Mienia Skarbu Państwa
liczba znalezionych spraw: 20
Aktualizacja opłat na żądanie użytkownika wieczystego lub trwałego zarządcy nieruchomości Skarbu Państwa na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.  WSP-01.
Dzierżawa nieruchomości lub najem lokalu Skarbu Państwa. WSP – 02.
Nabycie własności działki pod budynkami wyłączonymi od przekazania na własność państwa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 01 stycznia 1983 r. oraz ustanowienie służebności gruntowej w zakresie niezbędnym do korzystania z działki. WSP-03.
Oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd na rzecz jednostki organizacyjnej. WSP - 04.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. WSP - 20.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. WSP - 05.
Przekształcenie prawa zabudowy nieruchomości sprzed 1945 r. w użytkowanie wieczyste. WSP - 06.
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntów/ trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa. WSP - 07.
Przyznanie prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Państwa Polskiego w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. WSP - 08.
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa w drodze przetargu WSP - 09.
Sprzedaż prawa własności gruntu Skarbu Państwa na rzecz użytkownika wieczystego. WSP - 10.
Sprzedaż/oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa poprzez dodzielenie gruntu do działki posiadanej. WSP - 11.
Udzielenie bonifikaty od opłat za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa lub z tytułu wpisania do rejestru zabytków nieruchomości oddanej w trwały zarząd lub jej części składowej. WSP - 12.
Udzielenie bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste gruntu Skarbu Państwa. WSP - 13.
Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu wpisania nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa oddanej w użytkowanie wieczyste do rejestru zabytków. WSP - 14.
Uwłaszczenie na gruntach Skarbu Państwa. WSP - 15.
Uzyskanie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa pod wykonanie liniowych instalacji podziemnych i nadziemnych. WSP - 16.
Zamiana nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych lub osób prawnych na nieruchomość stanowiącą własność Skarbu Państwa. WSP - 17.
Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej za trwały zarząd nieruchomością Skarbu Państwa. WSP - 18.
Zwrot wywłaszczonej nieruchomości. WSP - 19.

Lista spraw - Wydział Obrotu Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 9

Lista spraw - Wydział Obsługi Rady Miasta
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Wydział Organizacyjny
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Wydział Podatków i Księgowości
liczba znalezionych spraw: 12

Lista spraw - Wydział Promocji i Sportu
liczba znalezionych spraw: 3

Lista spraw - Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
liczba znalezionych spraw: 35
Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości. WUA-24.
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. WUA-23.
Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. WUA-22.
Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-31
Monitoring realizacji przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 36.
Opiniowanie dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej. ZPI- 02
Przeniesienie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na rzecz innego inwestora. WUA-25.
Sporządzenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-32.
Udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych. WUA-02.
Uwaga do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. WUA-34.
Wgląd do obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. WUA-03.
Wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składany na etapie jego sporządzania lub zmiany. WUA-33.
Wniosek o wydanie kopii dokumentów z zasobów Referatu Administracji Architektoniczno - Budowlanej i Referatu Urbanistyki. WUA-06.
Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. WUA-07.
Wydanie dziennika budowy (rozbiórki, montażu, zamiaru budowy) instalacji zbiornikowych na gaz płynny, z pojedyńczym zbiornikiem o pojemności do 7,0 m3. WUA-01.
Wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby. WUA-10.
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. WUA-11.
Wydawanie opinii plastycznych przez Zespół do spraw Estetyki Miasta. WUA - 29.
Wydawanie warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych. WUA-30.
Wydawanie zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji lub na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji. WUA-28.
Wydawanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. WUA-12.
Wydawanie zaświadczenia o zgodności budowy z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. WUA-13.
Wydawanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. WUA-14.
Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka. WUA-15.
Zaświadczenie o samodzielności lokalu. WUA-16.
Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową budynku jednorodzinnego. WUA-17.
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. WUA-04.
Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę. WUA-05.
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. WUA-27.
Zgłoszenie budowy sieci i wolnostojących, parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych. WUA-26.
Zgłoszenie przedsięwzięcia do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji / aktualizacji przedsięwzięcia ujętego w Płockim Programie Rewitalizacji. WUA – 35.
Zgłoszenie zamiaru budowy. WUA-18.
Zgłoszenie zamiaru rozbiórki budynków i budowli. WUA-19.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. WUA-20.
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części. WUA-21.

Lista spraw - Wydział Techniczno - Gospodarczy
liczba znalezionych spraw: 1

Lista spraw - Wydział Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego
liczba znalezionych spraw: 6

Lista spraw - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
liczba znalezionych spraw: 2

Lista spraw - Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy
liczba znalezionych spraw: 16
Dzierżawa/użyczenie nieruchomości Gminy - Miasto Płock. WZN - 01.
Potwierdzenie wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego po zgonie najemcy oraz wynajęcie. WZN - 02.
Sprawy związane z ustawą o własności lokali. WZN - 03.
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego na rzecz najemców. WZN - 04.
Sprzedaż komunalnego lokalu użytkowego – Pustostanu - w trybie przetargowym. WZN - 05.
Sprzedaż lokali komunalnych. WZN - 06.
Ustanawianie służebności na nieruchomościach Gminy – Miasto Płock. WZN - 16.
Wydanie zaświadczenia o oczekiwaniu na pomoc mieszkaniową w rejestrach Zespołu Rozdysponowywania Nieruchomości. WZN - 07.
Wynajęcie lokalu zamiennego, socjalnego w związku z orzeczoną eksmisją oraz pomieszczenia tymczasowego. WZN - 08.
Wynajęcie lokalu lub zamiana lokalu dotychczasowego. WZN - 10.
Wynajęcie lokalu mieszkalnego po połączeniu lokali, podzieleniu lub powiększeniu lokalu. WZN - 11.
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie bezprzetargowym. WZN - 12.
Wynajęcie lokalu użytkowego w trybie publicznego przetargu nieograniczonego, licytacji. WZN - 13.
Wynajęcie lokalu, zamiana lokalu i zamiana wzajemna lokali mieszkalnych w programie „Mieszkania na start”. WZN - 09.
Wyrażenie zgody na zamianę wzajemną lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy - Miasta Płock. WZN - 14.
Zwrot kaucji zabezpieczających pokrycie należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego wpłaconych przed dniem 12 listopada 1994 r. w zwaloryzowanej wysokości. WZN - 15.

Lista spraw - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
liczba znalezionych spraw: 4

   
 
Stopka