Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w PłockuPozwolenia zintegrowane


Płock, dnia 17.09.2020 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.229.2020.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 17 września 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz  Członka Zarządu Panią Zofię Kędzierską decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.229.2020.KN w sprawie wydania zezwolenia na  usunięcie 1 szt. jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 100 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącego na działce o nr ewid. 394/140 obręb Łukasiewicza zlokalizowanej przy ul. Gawareckiego 2 - stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 17 września 2020 r.


data dodania: 2020-09-17

Płock, dnia 17 września 2020 r.
WKŚ-I-ZŚ.6220.7.2020.KK

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 w związku z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm., zwanej dalej Kpa),


informuję


że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock reprezentowanej przez Pana Andrzeja Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Buczkowskiego – Wiceprezesa Zarządu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa i eksploatacja ujęcia wody podziemnej o możliwości poboru wody przekraczającej 10 m3/h, składającego się ze studni głębinowej nr K-6 wodociągu miejskiego w Płocku, ujmującej kredowy i trzeciorzędowy poziom wodonośny, na działce o nr ewid. 818 obręb Podolszyce przy ul. Górnej 56B, gmina Płock, powiat Miasto Płock, województwo mazowieckie”- został zebrany pełen materiał dowodowy.

Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w Urzędzie Miasta Płocka po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty na konkretny dzień i godzinę pod numerem telefonu 24- 367-15-08.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z uwagi na powyższe termin załatwienia ww. postępowania administracyjnego - zostaje przedłużony do dnia 30 września 2020 r.

POUCZENIE
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37 § 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37 § 3 ust. 1 i 2 Kpa.


Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Sławomir Milik
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1.    Wnioskodawca,
2.    Strony postępowania*,
3.    WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-09-17

Obwieszczenie

Dyrketora Regionalengo Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 2 września 2020 roku


data dodania: 2020-09-10

WKŚ-I-ZZ.6131.260.2020.KPM                                                        Płock, 09.09.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.07.2020 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską  postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  z działki  nr ewid. 293/212 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Szarych Szeregów 24 i 22 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 2 października 2020 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 13 września 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: katarzyna.marzewska@plock.eu

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 09.09.2020r. do 24.09.2020r.Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-09-09

Harmonogramy odbioru odpadów ważne od września 2020r.

Sektor 1

Sektor 1A - ulice: Al. Armii Krajowej, Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bliska, Boryszewska, Bytnara, Chruściela, Dywizjonu 303, Dziewiarska, Graniczna, Grota Roweckiego, Hubalczyków, Kleeberga, Końcowa, Kutrzeby, Mazowieckiego, Monte Cassino, Obrońców Helu, Ofiar Katynia, Oksińskiego, Ossowskiego, Pastenakiewicza, Patriotów, Sosabowskiego, Sucharskiego, Wańkowicza, Wilgi, Wyszogrodzka, Urodzajna, Zagajnik, Zbożowa, Żyzna.

do pobrania Sektor 1A  2020.pdf

Sektor 1B - ulice: Basenowa, Harcerska, Miedziana, Mokra, Nowa, Młyńska, Piaski, Piesza, Raczkowizna, Srebrna, Wiejska, Zakole, Zapłotek, Złota, Żelazna.

do pobrania - Sektor_1B.pdf

Sektor 1C - ulice: Bałtycka, Białowieska, Chełmińska, Kaszubska, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Łomżyńska, Łowicka, Mazowiecka, Mazurska, Śląska, Pocztowa, Podlaska, Pomorska, Skierkowskiego, Warmińska, Żuławska.

do pobrania - Sektor_1C.pdf

Sektor 1D - ulice: Botaniczna, Borowicka, Cedrowa, Cisowa, Drozdowa, Grabowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jesionowa, Krucza, Lipowa, Liściasta, Lisia, Motylowa, Parcele, Podgórze, Sarnia, Szpacza, Św. Huberta, Wilcza, Wiązowa, Wierzbowa, Wetmańskiego, Zajęcza, Żurawia, Żywiczna + Wyszogrodzka 280.

do pobrania - Sektor_1D.pdf

Sektor 1E - ulice: Brzoskwiniowa, Chmielna, Czereśniowa, Darniowa, Jabłoni, Kasztanowa, Kątowa, Leszczynowa, Lokalna, Łamana, Majowa, Morelowa, Orzechowa, Pogodna, Poziomkowa, Porzeczkowa, Prosta, Sielska, Skrajna, Śliwkowa, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki, Wiśniowa, Widna, Wiosenna + Wyszogrodzka 164.

do pobrania -  Sektor_1E.pdf

sektor 1F - ulice: Al. Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Czwartaków, Chełmińska, Gościniec, Grabówka, Grzmot-Skotnickiego, Kombatantów, Księdza Niedzielaka, Nowickiego, Pałacowa, Pasaż Paderewskiego, św. Zygmunta, św. Floriana, Synów Pułku, Swojska, Św. Jerzego, Św. Wojciecha, Milke, Maczka, Pniewskiego, Drętkiewicza.

do pobrania - Sektor_1F.pdf

sektor 1G - ulice: Gmury, Flisacka, Korczaka, Małopolska, Odległa, Podwale, Powiśle, pl. Wiwosa, Roztocza, Rybna, Urbanowo, Wójtowa, Zarzeczna, Zgodna

do pobrania -  Sektor_1G.pdf

 

Harmonogram dezynfekcji pojemników - Sektor 1: pobierz


Sektor 2

Sektor 2A - ulice: Osiedlowa, Wrzosowa, Wysoka, Zdrojowa, Parkowa, Jaworowa, Przytulna, Kutnowska (do granic miasta), Edukacyjna, Nauczycielska, Browarna, Tęczowa, Św. Siostry Faustyny, Podleśna, Janówek, Włościany, Nowociechomicka, Gajowa, Myśliwska, Pedagogiczna, Ruczajowa, Semestralna, Wakacyjna, Dorobka, Promienna.

do pobrania - Sektor_2A.pdf

Sektor 2B - ulice:  Przyszkolna, Chmielowa, Ciechomskiego, Ciechomicka, Nizinna (od numeru 1 do 45 z wyjątkiem 44) , Miętowa, Rumiankowa, Ziołowa, Herbaciana, Lawendowa, Łącka,  Tymiankowa, Nowoosiedlowa, Góry, Grabińska (w granicach miasta), Jeziorna, Letniskowa, Na stoku, Piwna, Rekreacyjna, Wesółka, Wczasowa.

do pobrania - Sektor_2B.pdf

Sektor 2C - ulice: Kalinowa, Filtrowa, Studzienna, Imielnicka, Źródlana, Malinowa, Chabrowa,  Agrestowa, Graniczna (odcinek od Zakładu Energetycznego w stronę Wisły), Wodna.

do pobrania - Sektor_2C.pdf

Sektor 2D - ulice: Słoneczna, Zalesie, Dębowa, Norbertańska, Klonowa, Bukowa, Partyzantów, Świerkowa, Głowackiego, Batorego,  Słowicza, Brzozowa, Akacjowa, Wiatraki, Działkowa, Fabryczna, Plac Zielony, Sadowa, Zaułek, Jodłowa.

do pobrania - Sektor_2D.pdf

Sektor 2E - ulice: Obejście, Rzeczna, Różana, Górna, Ośnicka, Dziedziniec, Modrzewiowa, Paśniki, Południowa, Miła, Poprzeczna, Boczna, Urocza, Widok, Wiślana, Dolna, Wesoła.

do pobrania Sektor_2E.pdf

Sektor 2F - ulice: Krzywickiego, Rozego, Kopernika, Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Stodółkiewicza, Kolberga, Banacha, Braci Jeziorowskich, Gierzyńskiego, Gintera, Lachmana, Piaska, Letnia, Zakątek, Gęsia, Żytnia, Wspólna, Pszenna, Jesienna, Gronowa, Zaścianek, Torowa, Błotna, Łąkowa, Żabia, Aleje Piłsudskiego, Otolińska (numery parzyste).

do pobrania - Sektor_2F.pdf

Sektor 2G - ulice: Wyszogrodzka (od skrzyżowania z Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego), Podchorążych, Powstańców Styczniowych 1863, Saperska, Wronia, Niecała, Kacza, Oaza, Zdziarskiego, Lenartowicza, Strzelecka, Spółdzielcza, Maneżowa, Sienna, Owocowa, 4 Pułku Strzelców Konnych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej, Otapa, Ułańska, Śmigielskiego.

do pobrania - Sektor_2G.pdf

Sektor 2H - ulice: Portowa, Strażacka, Popłacińska, Kotwiczna, Teligi, Szkutnicza, Sukcesorska, Leśna, Sucha, Piaskowa, Marynarska, Kapitańska, Żeglarska, Stoczniowa, Zagroda, Gromadzka, Pl. Mościckiego.

do pobrania - Sektor_2H.pdf

Sektor 2i - ulice: Nizinna (od numeru 46 do 73A oraz 44), Dobrzykowska, Kościelna, Przesmyk, Kręta, Okopowa, Ogrodowa, Górka, Wąska, Gąbińska, Wygon, Nadwiślańska, Jordanowska (do granic miasta), Przeprawa, Rondo Odsieczy Lwowa, Tokarska.

do pobrania - Sektor_2i.pdf

Sektor 2J - ulice: 1 Maja, 3 Maja, Pasaż, Piękna, Aleje Jachowicza - od skrzyżowania z ulicą Bielską do skrzyżowania z Al. Kilińskiego (numery nieparzyste),Królewiecka,  Kupiecka, Pasaż Vuka Karadzica, Dojazd, Zacisze, Warszawska, Błonie, Aleje Kilińskiego, Sienkiewicza, Gradowskiego, Misjonarska, Padlewskiego, Kościuszki, Broniewskiego, Jakubowskiego, Kawieckiego, Krótka, Mostowa, Nowy Rynek, Pl. Dąbrowskiego, Pl. Obrońców Warszawy, Rybaki, Tumska, Kolegialna.

do pobrania - Sektor_2J.pdf

Sektor 2K - ulice: Kolejowa, Zielona, Tartaczna, Drzewna, Ukośna, Cicha, Siewna, Spokojna, Krakówka, Sannicka.

do pobrania - Sektor_2K.pdf


Sektor 3

Sektor 3A - ulice: Jędrzejewo (od skrzyżowania z ul. Otolińską do skrzyżowania z ul. Bielską), Otolińska (do granic miasta), Chopina(od skrzyżowania z ul.Bielską do skrzyżowania z ul.Otolińską), Lasockiego, Dworcowa, Obrońców Płocka, Przeskok, Gajcego, 11 Listopada, Północna, Graniczna (od skrzyżowania z ul. Otolińską w stronę lotniska), Salezjańska. 

do pobrania - Sektor_3A.pdf

Sektor 3B - ulice: Okólna, Szkolna, Rolna, Sierpecka (do granic miasta), Bielska (od skrzyżowania z Al.Kobylińskiego do granic miasta), Wiadukt, Siennickiego, Rembielińskiego, Mickiewicza, Reja, Jachowicza -numery parzyste, Kobylińskiego (od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza), Kochanowskiego, Krzywa, Lotników, Łączna, Traugutta, Wschodnia, Żwirki i Wigury. 

do pobrania Sektor_3B.pdf


Sektor 4

Sektor 4A - ulice: Al. Kobylińskiego (od sk. Łukasiewicza do sk. Dobrzyńska),  Miodowa, Bartnicza, Pszczela, rondo Grabskich, rondo Stolarskiego, Słodowa, Skłodowskiej, Zawidzkiego, Chemików, Długa, Maszewska, Szpitalna (do granic miasta), Traktowa, Kobiałka, Łukasiewicza nieparzyste, Sosnowa, Zglenickiego, Przyjazna, Dobrzyńska, Jasna, Kwiatowa, Mała, Polna, Słowackiego, Kredytowa, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Środkowa, Mościckiego.

do pobrania - Sektor_4A.pdf

Sektor 4B - ulice: Bielska (od St. Rynku do Kobylińskiego), Chojnackiego, Grodzka, Al Spacerowa, Jerozolimska, Kazimierza Wielkiego, Kozia, Synagogalna, Staromiejska, Stary Rynek, Teatralna, Topolowa, Kwiatka, Małachowskiego, Nowowiejskiego, Okrzei, Ostatnia, Parowa, Piekarska, Pl. Narutowicza, Pl. Jurgensa, Zduńska.

do pobrania - Sektor_4B.pdf

Sektor 4C - ulice: Chałubińskiego, Judyma, Śniadeckiego, Kamińskiej, Garleja, Jabłczyńskiej, Zamenhofa, Biegańskiego, Gałczyńskiego, Jaśminowa, Nałkowskiej, Na Skarpie, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Asnyka, Tuwima, Norwida, Mehoffera, Dybowskiego, Macieszy, PCK, Honorowych Dawców Krwi, Medyczna.

do pobrania - Sektor_4C.pdf


data dodania: 2020-09-04

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PERN S.A.


data dodania: 2020-08-28

Płock, dnia 25 sierpnia 2020 r.
WKŚ-I-ZŚ.6220.28.2020.ER


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zmiana zwana dalej Kpa)

z a w i a d a m i a m


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Pani Karoliny Wrzeszczyńskiej reprezentowanej przez Panią Adę Kutyłło-Bromkę o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w miejscowości Płock osiedle Ciechomice, ul. Janówek na działce o nr ewidencyjnym 502/6”. - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 25 września 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
⦁ Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
⦁ Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
⦁ Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
⦁ Wnioskodawca,
⦁ Strony postępowania*,
⦁ WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane pismem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-08-25

Płock, dnia 24 sierpnia 2020 r.
WKŚ-I-ZŚ.6220.11.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zmiana zwana dalej Kpa)

z a w i a d a m i a m


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez Pana Pawła Ponikowskiego – Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10, 03-140 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLO3327A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą na działce o nr ew. 1728 obręb 0012 Radziwie, ul. Kolejowa 30 Płock” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 24 września 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art.  35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
⦁ Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
⦁ Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
⦁ Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
⦁ Wnioskodawca,
⦁ Strony postępowania*,
⦁ WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane pismem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-08-24

Płock, dnia 24 sierpnia 2020 r

WKŚ-I-ZŚ.6220.19.2020.ER


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 21 sierpnia 2020 r. na wniosek BUDOPLAN Sp. j. Krawczyk Józef, Teresa, Piotr 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Realizacja zabudowy jednorodzinnej i handlowo-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni, na dz. nr ewid. 174/3, 174/4 i 174/5,Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-15-08 lub mailowym: elzbieta.rygalska@plock.eu.

POUCZENIE


1.Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.


2.Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.


4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


6.Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

/>Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-08-24

Płock, dnia 24 sierpnia 2020 r

WKŚ-I-ZŚ.6220.18.2020.ER


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 13 sierpnia 2020 r. na wniosek Dynamic Gas &Wash Krzysztof Budek spółka cywilna, reprezentowanej przez Pana Tomasza Marcjanek zam. w Łodzi przy ulicy Julianowskiej 1/47 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa stacji paliw płynnych”, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Chopina 52.

Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-15-08 lub mailowym: elzbieta.rygalska@plock.eu.

POUCZENIE

1.Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.

2.Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.

4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

6.Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

/>Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-08-24

WKŚ-I-ZZ.6131.233.2020.KPM                                                    

Płock, 20.08.2020 r.OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11.08.2020r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu  z działki o nr ewid. 504/13 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Rutskich 5 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Os. Rembielińskiego.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 11 października 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: katarzyna.marzewska@plock.eu.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.08.2020r. do 03.09.2020r.


data dodania: 2020-08-21

WKŚ-I-ZZ.6131.232.2020.KPM
Płock, 20.08.2020 r.OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11.08.2020r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu  z działki o nr ewid. 394/45 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Siennickiego 4/2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Os. Rembielińskiego.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 11 października 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: katarzyna.marzewska@plock.eu.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.08.2020r. do 03.09.2020r.


data dodania: 2020-08-21

Płock,  21.08.2020 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.200.2020.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 26 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21.08.2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.200.2020.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  zlokalizowanego przy  ul. Szarych Szeregów 17, z działki o nr ewid. 293/186 (obręb 1) –  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka ul. Stary Rynek 1, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: katarzyna.marzewska@plock.eu.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 21.08.2020 r. do 04.09.2020 r.


data dodania: 2020-08-21

Płock, dnia 21 sierpnia 2020 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.230.2020.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 256 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 55 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12 sierpnia 2020 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 8/5 obręb Działki zlokalizowanej przy ul. Kochanowskiego 26 - stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 15 września 2020 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Jachowicza 33/4.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 11 października 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zm.).


Obwieszczenie wywieszono w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55  zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-08-21

Płock, dnia 21 sierpnia 2020 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.229.2020.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 256 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 55 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11 sierpnia 2020 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 394/140 obręb Łukasiewicza zlokalizowanej przy ul. Gawareckiego 2 - stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 11 września 2020 r. na godzinę 11:00. Miejsce spotkania w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Rembielińskiego 11.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 11 października 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zm.).


Obwieszczenie wywieszono w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55  zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-08-21

Płock, dnia 21 sierpnia 2020 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.219.2020.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 256 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 55 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 23 lipca 2020 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Marszałek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działce o nr ewid. 495/1 obręb Działki zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Salezjańskiej 1A, stanowiącej własność PSML-W oraz osób fizycznych

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew i krzewów na dzień 16 września 2020 r. na godzinę 11:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 30 września 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zm.).


Obwieszczenie wywieszono w dniu 21 sierpnia 2020 r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55  zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-08-21

WKŚ-I-ZŚ.6220.7.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Wodociągów Płockich Sp z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock reprezentowanej przez Pana Andrzeja Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Buczkowskiego – Wiceprezesa Zarządu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja ujęcia wody podziemnej o możliwości poboru wody przekraczającej 10 m3/h, składającego się ze studni głębinowej nr K-6 wodociągu miejskiego w Płocku, ujmującej kredowy i trzeciorzędowy poziom wodonośny, na działce o nr ewid. 818 obręb Podolszyce przy ul. Górnej 56B, gmina Płock, powiat Miasto Płock, województwo mazowieckie” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 września 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-08-20

WKŚ-I-ZŚ.6220.7.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Wodociągów Płockich Sp z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock reprezentowanej przez Pana Andrzeja Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Buczkowskiego – Wiceprezesa Zarządu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja ujęcia wody podziemnej o możliwości poboru wody przekraczającej 10 m3/h, składającego się ze studni głębinowej nr K-6 wodociągu miejskiego w Płocku, ujmującej kredowy i trzeciorzędowy poziom wodonośny, na działce o nr ewid. 818 obręb Podolszyce przy ul. Górnej 56B, gmina Płock, powiat Miasto Płock, województwo mazowieckie” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 września 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-08-20

WKŚ-I-ZŚ.6220.4.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.),


z a w i a d a m i a m

że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa reprezentowana przez Pana Sławomira Ogonka – Pirazmat Sp. z o.o. ul. Warszawska 27/5, 05-200 Wołomin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Nr BT13395 PŁ_Mickiewicza, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Otolińskiej 21, 09-407 Płock” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 sierpnia 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-08-20

WKŚ-I-ZZ.6131.218.2020.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 poz. 55 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 22 lipca 2020 r. na wniosek na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Janusza Pawłowskiego Z-cę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 293/186 obręb Podol-Borowiczki znajdującej się w Płocku przy ul. Szarych Szeregów 17.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 28 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00. Miejsca spotkania w siedzibie Administracji Osiedla Podolszyce przy ul. Baczyńskiego 3. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 22 września 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 5 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55  tj.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-08-05

Udostępniamy harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej w sierpniu 2020 r. Harmonogramy odbioru odpadów na kolejne miesiące będą publikowane sukcesywnie.
 

Sektor Ia - ulice: Al. Armii Krajowej, Andersa, Batalionu Parasol, Batalionu Zośka, Bliska, Boryszewska, Bytnara, Chruściela, Dywizjonu 303, Dziewiarska, Graniczna, Grota Roweckiego, Hubalczyków, Kleeberga, Końcowa, Kutrzeby, Mazowieckiego, Monte Cassino, Obrońców Helu, Ofiar Katynia, Oksińskiego, Ossowskiego, Pastenakiewicza, Patriotów, Sosabowskiego, Sucharskiego, Wańkowicza, Wilgi, Wyszogrodzka, Urodzajna, Zagajnik, Zbożowa, Żyzna.

Sektor Ib - ulice: Basenowa, Harcerska, Miedziana, Mokra, Nowa, Młyńska, Piaski, Piesza, Raczkowizna, Srebrna, Wiejska, Zakole, Zapłotek, Złota, Żelazna.

Sektor Ic - ulice: Bałtycka, Białowieska, Chełmińska, Gmury, Flisacka, Kaszubska, Korczaka, Kujawska, Kurpiowska, Lubuska, Łomżyńska, Łowicka, Małopolska, Mazowiecka, Mazurska, Śląska, Odległa, Pocztowa, Podlaska, Podwale, Pomorska, Powiśle, Pl. Witosa, Roztocze, Rybna, Skierkowskiego, Urbanowo, Warmińska, Wójtowa, Zarzeczna, Zgodna, Żuławska.

Sektor Id - ulice: Botaniczna, Borowicka, Cedrowa, Cisowa, Drozdowa, Grabowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jesionowa, Krucza, Lipowa, Liściasta, Lisia, Motylowa, Parcele, Podgórze, Sarnia, Szpacza, Św. Huberta, Wilcza, Wiązowa, Wierzbowa, Wetmańskiego, Zajęcza, Żurawia, Żywiczna + Wyszogrodzka 280.

Sektor Ie - ulice: Brzoskwiniowa, Chmielna, Czereśniowa, Darniowa, Jabłoni, Kasztanowa, Kątowa, Leszczynowa, Lokalna, Łamana, Majowa, Morelowa, Orzechowa, Pogodna, Poziomkowa, Porzeczkowa, Prosta, Sielska, Skrajna, Śliwkowa, Trasa ks. Jerzego Popiełuszki, Wiśniowa, Widna, Wiosenna + Wyszogrodzka 164.

sektor If - ulice: Al. Jana Pawła II, Czerwonych Kosynierów, Czwartaków, Chełmińska, Gościniec, Grabówka, Grzmot-Skotnickiego, Kombatantów, Księdza Niedzielaka, Nowickiego, Pałacowa, Pasaż Paderewskiego, św. Zygmunta, św. Floriana, Synów Pułku, Swojska, Św. Jerzego, Św. Wojciecha, Milke, Maczka, Pniewskiego, Drętkiewicza.

 

Sektor IIa - ulice: Osiedlowa, Wrzosowa, Wysoka, Zdrojowa, Parkowa, Jaworowa, Przytulna, Kutnowska (do granic miasta), Edukacyjna, Nauczycielska, Browarna, Tęczowa, Św. Siostry Faustyny, Podleśna, Janówek, Włościany, Nowociechomicka, Gajowa, Myśliwska, Pedagogiczna, Ruczajowa, Semestralna, Wakacyjna, Dorobka, Promienna.

Sektor IIb - ulice:  Przyszkolna, Chmielowa, Ciechomskiego, Ciechomicka, Nizinna (od numeru 1 do 45 z wyjątkiem 44) , Miętowa, Rumiankowa, Ziołowa, Herbaciana, Lawendowa, Łącka,  Tymiankowa, Nowoosiedlowa, Góry, Grabińska (w granicach miasta), Jeziorna, Letniskowa, Na stoku, Piwna, Rekreacyjna, Wesółka, Wczasowa.

Sektor IIc - ulice: Kalinowa, Filtrowa, Studzienna, Imielnicka, Źródlana, Malinowa, Chabrowa,  Agrestowa, Graniczna (odcinek od Zakładu Energetycznego w stronę Wisły), Wodna.

Sektor IId - ulice: Słoneczna, Zalesie, Dębowa, Norbertańska, Klonowa, Bukowa, Partyzantów, Świerkowa, Głowackiego, Batorego,  Słowicza, Brzozowa, Akacjowa, Wiatraki, Działkowa, Fabryczna, Plac Zielony, Sadowa, Zaułek, Jodłowa.

Sektor IIe - ulice: Obejście, Rzeczna, Różana, Górna, Ośnicka, Dziedziniec, Modrzewiowa, Paśniki, Południowa, Miła, Poprzeczna, Boczna, Urocza, Widok, Wiślana, Dolna, Wesoła.

Sektor IIf - ulice: Krzywickiego, Rozego, Kopernika, Staszica, Heweliusza, Kołłątaja, Stodółkiewicza, Kolberga, Banacha, Braci Jeziorowskich, Gierzyńskiego, Gintera, Lachmana, Piaska, Letnia, Zakątek, Gęsia, Żytnia, Wspólna, Pszenna, Jesienna, Gronowa, Zaścianek, Torowa, Błotna, Łąkowa, Żabia, Aleje Piłsudskiego, Otolińska (numery parzyste).

Sektor IIg - ulice: Wyszogrodzka (od skrzyżowania z Al. Kilińskiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego), Podchorążych, Powstańców Styczniowych 1863, Saperska, Wronia, Niecała, Kacza, Oaza, Zdziarskiego, Lenartowicza, Strzelecka, Spółdzielcza, Maneżowa, Sienna, Owocowa, 4 Pułku Strzelców Konnych, 8 Pułku Artylerii Lekkiej, Otapa, Ułańska, Śmigielskiego.

Sektor IIh - ulice: Portowa, Strażacka, Popłacińska, Kotwiczna, Teligi, Szkutnicza, Sukcesorska, Leśna, Sucha, Piaskowa, Marynarska, Kapitańska, Żeglarska, Stoczniowa, Zagroda, Gromadzka, Pl. Mościckiego.

Sektor IIi - ulice: Nizinna (od numeru 46 do 73A oraz 44), Dobrzykowska, Kościelna, Przesmyk, Kręta, Okopowa, Ogrodowa, Górka, Wąska, Gąbińska, Wygon, Nadwiślańska, Jordanowska (do granic miasta), Przeprawa, Rondo Odsieczy Lwowa, Tokarska.

SektorIIk - ulice: Kolejowa, Zielona, Tartaczna, Drzewna, Ukośna, Cicha, Siewna, Spokojna, Krakówka, Sannicka.

 

Sektor IIIa - ulice: Jędrzejewo (od skrzyżowania z ul. Otolińską do skrzyżowania z ul. Bielską), Otolińska (do granic miasta), Chopina(od skrzyżowania z ul.Bielską do skrzyżowania z ul.Otolińską), Lasockiego, Dworcowa, Obrońców Płocka, Przeskok, Gajcego, 11 Listopada, Północna, Graniczna (od skrzyżowania z ul. Otolińską w stronę lotniska), Salezjańska.

Sektor IIIb - ulice: Okólna, Szkolna, Rolna, Sierpecka (do granic miasta), Bielska (od skrzyżowania z Al.Kobylińskiego do granic miasta), Wiadukt, Siennickiego, Rembielińskiego, Mickiewicza, Reja, Jachowicza -numery parzyste, Kobylińskiego (od skrzyżowania z ul. Bielską do skrzyżowania z ul.Łukasiewicza), Kochanowskiego, Krzywa, Lotników, Łączna, Traugutta, Wschodnia, Żwirki i Wigury.

 

Sektor IVa - ulice: Al. Kobylińskiego (od sk. Łukasiewicza do sk. Dobrzyńska),  Miodowa, Bartnicza, Pszczela, rondo Grabskich, rondo Stolarskiego, Słodowa, Skłodowskiej, Zawidzkiego, Chemików, Długa, Maszewska, Szpitalna (do granic miasta), Traktowa, Kobiałka, Łukasiewicza nieparzyste, Sosnowa, Zglenickiego, Przyjazna, Dobrzyńska, Jasna, Kwiatowa, Mała, Polna, Słowackiego, Kredytowa, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Środkowa, Mościckiego.

Sektor IVb - ulice: Bielska (od St. Rynku do Kobylińskiego), Chojnackiego, Grodzka, Al Spacerowa, Jerozolimska, Kazimierza Wielkiego, Kozia, Synagogalna, Staromiejska, Stary Rynek, Teatralna, Topolowa, Kwiatka, Małachowskiego, Nowowiejskiego, Okrzei, Ostatnia, Parowa, Piekarska, Pl. Narutowicza, Pl. Jurgensa, Zduńska.

Sektor IVc - ulice: Chałubińskiego, Judyma, Śniadeckiego, Kamińskiej, Garleja, Jabłczyńskiej, Zamenhofa, Biegańskiego, Gałczyńskiego, Jaśminowa, Nałkowskiej, Na Skarpie, Wyspiańskiego, Zalewskiego, Asnyka, Tuwima, Norwida, Mehoffera, Dybowskiego, Macieszy, PCK, Honorowych Dawców Krwi, Medyczna.

 
Lokalizację swojej ulicy można sprawdzić na podstronie Wykaz ulic w podziale na sektory

data dodania: 2020-07-30

WKŚ-I-ZŚ.6220.11.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.),


z a w i a d a m i a m

że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa reprezentowanej przez Pana Pawła Ponikowskiego – Up-Telecom Sp. z o.o. ul. Odkryta 36 lok. 10, 03-140 Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLO3327A wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzna linią zasilającą na działce o nr ew. 1728 obręb 0012 Radziwie, ul. Kolejowa 30 Płock” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 24 sierpnia 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-07-23

WKŚ-I-ZŚ.6220.7.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Wodociągów Płockich Sp z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock reprezentowanej przez Pana Andrzeja Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Buczkowskiego – Wiceprezesa Zarządu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja ujęcia wody podziemnej o możliwości poboru wody przekraczającej 10 m3/h, składającego się ze studni głębinowej nr K-6 wodociągu miejskiego w Płocku, ujmującej kredowy i trzeciorzędowy poziom wodonośny, na działce o nr ewid. 818 obręb Podolszyce przy ul. Górnej 56B, gmina Płock, powiat Miasto Płock, województwo mazowieckie” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 sierpnia 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-07-22

WKŚ-I-ZŚ.6220.4.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.),


z a w i a d a m i a m

że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa reprezentowana przez Pana Sławomira Ogonka – Pirazmat Sp. z o.o. ul. Warszawska 27/5, 05-200 Wołomin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Nr BT13395 PŁ_Mickiewicza, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Otolińskiej 21, 09-407 Płock” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 sierpnia 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-07-22

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 26 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.07.2020 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 293/186 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Szarych Szeregów 17 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 13 sierpnia 2020 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 13 września 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.07.2020r. do 04.08.2020r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-07-21

Płock, dnia 20 lipca 2020 r

WKŚ-I-ZŚ.6220.15.2020.


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

zawiadamiam,

że w dniu 14 lipca 2020 r. na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez Panią Dominikę Mielewczyk pracownika Energa Invest Sp. z o. o. ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Elektrownia Fotowoltaiczna PV Płock”, zlokalizowanego na terenie Polskiego Koncernu Naftowego

Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę. W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-15-08 lub mailowym: elzbieta.rygalska@plock.eu.

POUCZENIE


1.Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.


2.Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.


4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


6.Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

/>Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-07-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 15.07.2020r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020.55t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 19.06.2020r. złożony w dniu 22.06.2020r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.158.2020.EN z dnia 15.07.2020r. w sprawie zezwolenia na usunięcie obumarłych drzew: jarzębu pospolitego oraz klonu sp. rosnących na działce o nr ewid. 293/186 przy ul. Szarych Szeregów 1 i 9 oraz 4 szt. jarzębów pospolitych rosnących na działce 293/175 położonej przy ul. Łączniczek 1 oraz Szarych Szeregów 1, 23, 25 i 31, będących własnością powyżej 20 stron.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka  oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2020-07-15

WKŚ-I-ZZ.6131.141.2020.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.07.2020 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Pocztowa 11 decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.124.2020.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 2406/9 (obręb 1) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej współwłasność Gminy Płock i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-07-10

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek PERN S.A.


data dodania: 2020-07-08

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
z dnia 3 lipca 2020 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 lipca 2020 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7,09 -411 Płock reprezentowanego przez Pana Marcina Koper – Kierownika Działu Realizacji Inwestycyjnych Projektów Strategicznych w PKN ORLEN S.A., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.6.2020.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:


„Wymiana rurociągu ekspedycyjnego paliwo lotnicze JET A1-T62”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Sławomir Milik
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska

Komunikat wisi w dniach 03.07-18.07.2020 r.


data dodania: 2020-07-03

WKŚ-I-ZZ.6131.124.2020.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02.07.2020 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Lachmana 12 reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty  Panią Danutę Wierzchowską, Pana Artura Lubienieckiego, Pana Bartłomieja Biernackiego, Panią Małgorzatę Kluska, Pana Cezarego Patora i Pana Michała Markiewicza decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.124.2020.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 258 (obręb 9) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 2.07.2020 r.  do  16.07.2020  r.


data dodania: 2020-07-02

WKŚ-I-ZZ.6131.158.2020.EN

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY ORAZ O OGLĘDZINACH


 
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020.256t.j.)


obwieszczam


że na wniosek z dnia 19.06.2020r. złożony w dniu 22.06.2020r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p.Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p.Janusza Pawłowskiego w dniu 22.06.2020r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębiny oraz klonu rosnących na działce o nr ewid. 293/186 przy ul. Szarych Szeregów 1 i 9 oraz 4 szt. jarzębin rosnących na działce 293/175 położonej przy ul. Łączniczek 1 oraz Szarych Szeregów 1, 23, 25 i 31 (własność powyżej 20 stron).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 13.07.2020r. o godz. 13.30 – spotkanie w miejscu wycinki przy ul. Łączniczek 1.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 22 sierpnia 2020r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j.)

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2020.256 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymują:
⦁    MSM w Płocku
⦁    Strony postępowania*,
⦁    WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. 2020.55 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.data dodania: 2020-07-01

OBWIESZCZENIE
 z dnia 25 czerwca 2020 r.
Prezydenta Miasta Płocka


w sprawie możliwości składania wniosków o oszacowanie strat w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. przymrozków wiosennych w okresie od dnia 18 kwietnia do dnia 21 kwietnia 2020 roku oraz od dnia 21 maja do dnia 22 maja 2020 roku - w uprawach rolnych oraz w szczególności w sadach.


Na podstawie złożonych wniosków Komisja dokona szacowania zakresu i wysokości szkód powstałych w gospodarstwach rolnych, przeprowadzi lustrację upraw oraz sadów w poszczególnych gospodarstwach, w celu stwierdzenia faktycznego zakresu szkód.

W związku z powyższym prosimy zainteresowanych o składanie na Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka stanowisko nr 8 (wejście od ulicy Zduńskiej) pisemnych wniosków o oszacowanie wysokości i zakresu powstałych szkód  w uprawach i sadach.

Wnioski należy składać zgodnie z przyjętym wzorem  (do pobrania w Urzędzie Miasta Płocka na Biurze Obsługi Klienta stanowisko nr 8  lub ze strony internetowej Urzędu Miasta Płocka www. bip.plock.eu bądź Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – https://www.gov.pl/web/uw-mazowieckie w w zakładce: Co robimy – Klęski żywiołowe – Rolnictwo  w terminie do dnia 3 lipca 2020 r. (piątek) do godz. 15. 

Szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych przebiegać będzie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 187 ze zm.) oraz w oparciu o Wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.


data dodania: 2020-06-26

Harmonogram odbioru odpadów dla zabudowy jednorodzinneji zagrodowej w lipcu 2020 r.

 

 

Harmonogramy odbioru odpadów na kolejne miesiące będą publikowane sukcesywnie.

 


data dodania: 2020-06-23

WKŚ-I-ZŚ.6220.7.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Wodociągów Płockich Sp z o.o. ul. Harc. A. Gradowskiego 11, 09-402 Płock reprezentowanej przez Pana Andrzeja Wiśniewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Krzysztofa Buczkowskiego – Wiceprezesa Zarządu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja ujęcia wody podziemnej o możliwości poboru wody przekraczającej 10 m3/h, składającego się ze studni głębinowej nr K-6 wodociągu miejskiego w Płocku, ujmującej kredowy i trzeciorzędowy poziom wodonośny, na działce o nr ewid. 818 obręb Podolszyce przy ul. Górnej 56B, gmina Płock, powiat Miasto Płock, województwo mazowieckie” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 lipca 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art.  35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy oś oraz art. 49 Kpa) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-06-23

WKŚ-I-ZŚ.6220.4.2020.KK


ZAWIADOMIENIE
O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 ze zm.),


z a w i a d a m i a m

że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa reprezentowana przez Pana Sławomira Ogonka – Pirazmat Sp. z o.o. ul. Warszawska 27/5, 05-200 Wołomin, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Nr BT13395 PŁ_Mickiewicza, zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Otolińskiej 21, 09-407 Płock” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.

Wyznacza się nowy termin jej załatwienia – tj. do dnia 22 lipca 2020 roku.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art.  35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie
1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-06-23

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 22 czerwca 2020 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 czerwca 2020 r., na wniosek PACHEMTECH Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku ul. Kobiałka 7 a , reprezentowanej przez Pana Romana Kempińskiego Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego oraz Pana Zbigniewa Paćkowskiego Wiceprezesa Zarządu Dyrektora ds. Technicznych, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.5.2020.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji badawczej w ramach Projektu „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”, zlokalizowanej na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, na działce o nr ewidencyjnym 88/24 oraz 88/3 (działka drogowa) w Płocku”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08 bądź mailowym: elzbieta.rygalska@plock.eu.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2020-06-22

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Orlen Eko Sp. z o.o.


data dodania: 2020-06-22

OBWIESZCZENIE
z dnia  17.06.2020r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na podstawie wniosku z dnia 08.05.2020r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 72cm, rosnącej na działce o nr ewid.392/8 znajdującej się w Płocku przy ul. Morykoniego 2, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.  – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.110.2020.EN z dnia 17.06.2020r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256t.j.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 18.06.2020r. – 02.07.2020r.

Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2020-06-17

WKŚ-I-ZZ.6131.141.2020.KPM                                                         Płock, 10.06.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.06.2020r. na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Pocztowa 11 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. brzozy z działki o  nr ewid. 2406/9 (obręb 1) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej współwłasność Gminy Płock i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 2 lipca 2020 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w terenie.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 04 sierpnia 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-06-10

WKŚ-I-ZZ.6131.124.2020.KPM                                                        


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.05.2020r. na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Lachmana 12 reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty Panią Danutę Wierzchowską, Pana Artura Lubienieckiego, Pana Bartłomieja Biernackiego, Panią Małgorzatę Klunka, Pana Cezarego Patora i Pana Michała Markiewicza zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. brzozy z działki o  nr ewid.  258 (obręb 9) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 24 czerwca 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w terenie.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 21 lipca 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-16-18 lub mailowym: katarzyna.marzewska@plock.eu.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 02.06.2020r. do 16.06.2020r.


data dodania: 2020-06-02

WKŚ-I-ZZ.6131.76.2020.KN

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25 maja 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz Z-cę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.76.2020.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewidencyjnym gruntu 374/3 obręb Łukasiewicza znajdującej się w Płocku przy ul. Pszczelej 1, stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 29 maja 2020 r.


data dodania: 2020-05-29

WKŚ-I-ZZ.6131.92.2020.KN

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28 maja 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 4 decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.92.2020.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewidencyjnym gruntu 246/20 obręb Łukasiewicza znajdującej się w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 4, stanowiącej własność osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 29.05.2020 r.


data dodania: 2020-05-29

WKŚ-I-ZZ.6131.110.2020.EN

Płock, dnia 22 maja 2020r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020.256. t.j.)


obwieszczam


że w dniu 15 maja 2020r. na wniosek z dnia 08.05.2020r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie pnia 72cm, rosnącej na działce o nr ewid.392/8 znajdującej się w Płocku przy ul. Morykoniego 2, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 15 czerwca 2020r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 15 lipca 2020r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256.t.j.)

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie trzech dni od daty oględzin.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020.256 t.j.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020. 256 t.j.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.55 t.j.);
- odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
- każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020.55 t.j.).

Obwieszczenie wisi w dniach  23.05.2020r. - 06.06.2020r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Referat Ochrony Środowiska tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2020-05-22

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 15 maja 2020 r.


data dodania: 2020-05-22

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 5 maja 2020 r.


data dodania: 2020-05-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 06.05.2020r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie zmiany decyzji


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 Poz. 55 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że -  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.04.2020r. złożonego w dniu 14.04.2020r. przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A, reprezentowaną przez Pana Jerzego Wolniaka - Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie przełożenia terminu realizacji nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Płocka WKŚ-I-ZZ.6131.391.2019.EN z dnia 07.02.2020r. - została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka WKŚ-I-ZZ.6131.391.2019.EN z dnia 06.05.2020r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 t.j.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 7.05.2020r. –  22.05.2020r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska


data dodania: 2020-05-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 06.05.2020r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie zmiany decyzji


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 Poz. 55 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że -  po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.04.2020r. złożonego w dniu 14.04.2020r. przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A, reprezentowaną przez Pana Jerzego Wolniaka - Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie przełożenia terminu realizacji nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Płocka WKŚ-I-ZZ.6131.391.2019.EN z dnia 07.02.2020r. - została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka WKŚ-I-ZZ.6131.391.2019.EN z dnia 06.05.2020r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz. 256 t.j.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   7.05.2020r. –  22.05.2020r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska


data dodania: 2020-05-06

Płock, dnia 30 kwietnia 2020 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.92.2020.KN

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewNa podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 256 tj.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 55 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 15 kwietnia 2020 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 2, 4, 6 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 246/20 obręb Łukasiewicza znajdującej się w Płocku przy ul. Gałczyńskiego.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzew na dzień 26 maja 2020 r. o godz. 11:00 w miejscu planowanej wycinki.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 15 czerwca 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tj.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55  tj.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-04-30

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 kwietnia 2020 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zmianami)  Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 kwietnia 2020 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Płock ul. Chemików 7  reprezentowanego przez Pana Piotra Boruta – pracownika Górniczego Biura Projektów PANGAZ Sp. z o.o. 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 2/7 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.23.2019.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Rozbudowa kolektora K2 w ramach zadania pn. „Modernizacja kolektorów wody surowej – wymiana kolektora K2 z Ujęcia wody n/Wisłą do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.”

Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 24-367-15-08 lub e-mailowo pod adresem katarzyna.kosowska@plock.eu.

Strony postępowania mają prawo składania odwołania od ww. decyzji w terminie 14 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego komunikatu.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Z up. Prezydenta Miasta Płocka
Joanna Tomaszewska-Bielkowska
Główny Specjalista
Koordynator
Zespołu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Ochrony Zwierząt

Komunikat wisi w dniach 27.04-11.05.2020 r.

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-04-27

WKŚ-I-ZZ.6131.76.2020.KN

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 256 tj.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 55 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 23 marca 2020 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz Z-cę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 374/3 obręb Łukasiewicza zlokalizowanej przy ul. Pszczelej 1 - stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 12 maja 2020 r. o godz. 11:00 w miejscu planowanej wycinki.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 23 maja 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tj.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 20 kwietnia 2020 r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55  tj.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-04-17

Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 9 kwietnia 2020 r.


data dodania: 2020-04-16

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 14 kwietnia 2020 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 kwietnia 2020 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.2.2020.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„TK-Płock – Wiata Rozładunkowa WR2 wraz z infrastrukturą przemysłową (Bio 2G)”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym: 24 367-15-08 bądź mailowym: elzbieta.rygalska@plock.eu.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2020-04-14

WKŚ-I-ZZ.6131.54.2020.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzjiZgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 6.04.2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Dobrzyńska 15, Dobrzyńska 15/1, Jasna 12/1, Jasna 8  złożony przez pełnomocnika:  Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.54.2020.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. topoli zlokalizowanych na działce o nr ewid.  57/9 (obręb 8)  przy ul. Dobrzyńskiej 15/1 w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się po zgłoszeniu na adres email: katarzyna.marzewska@plock.eu prośby o jej udostępnienie. 


Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


Obwieszczenie wisi w dniach: od 06.03.2020 r. do 20.04.2020 r.


data dodania: 2020-04-06

Płock, dnia 03 kwietnia 2020 r.

WKŚ-I-ZŚ.6220.23.2019.KK


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 10, art 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256, zwanej dalej Kpa),

informuję,

że w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Płock ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Piotra Boruta – pracownika Górniczego Biura Projektów PANGAZ Sp. z o.o. 31-201 Kraków, ul. Bratysławska 2/7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa kolektora K2 w ramach zadania pn. „Modernizacja kolektorów wody surowej – wymiana kolektora K2 z Ujęcia wody n/Wisłą do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. -” został zebrany pełen materiał dowodowy.

Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w Urzędzie Miasta Płocka, wejście od ulicy Zduńskiej po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 24 367-15-08 lub mailowym : katarzyna.kosowska@plock.eu.

Powyższe należy uczynić w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia sprawy odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa kolektora K2 w ramach zadania pn. „Modernizacja kolektorów wody surowej – wymiana kolektora K2 z Ujęcia wody n/Wisłą do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.” - zostaje przedłużony do dnia 30 kwietnia 2020 r. z uwagi na umożliwienie zapoznania się stronom postępowania z materiałem dowodowym.

POUCZENIE

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37 § 1 ust. 1 i 2 Kpa

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37 § 3 ust. 1 i 2 Kpa.


data dodania: 2020-04-03

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 marca 2020 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 marca 2020 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.17.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Dostosowania Zakładu Produkcyjnego w Płocku do współuwodornienia olejów roślinnych (VO)”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2020-03-30

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 marca 2020 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 marca 2020 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.25.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Remont i przebudowa układów slopów lekkich (LD) i ciężkich (HD) w jednostce DRW VI instalacji Rafineria ZP PKN ORLEN S.A w Płocku”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2020-03-30

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
z dnia 24 marca 2020 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 marca 2020 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez Pana Wojciecha Turkowskiego, pracownika ORLEN PROJEKT S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.22.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa systemu slopowego w ramach zadania inwestycyjnego pt.: Modernizacja systemu slopowego wraz z wdrożeniem systemu pobierania próbek w obiegu zamkniętym i wymianą posadzki na instalacji furfurolu”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku, Marszałka Województwa mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2020-03-24

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
z dnia 18 marca 2020 r.Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 marca 2020 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09 -411 Płock reprezentowanego przez Pana Michała Spirydonowa – pracownika ORLEN Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.27.2019.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Intensyfikacja instalacji HON VI, w tym węzła Dewaxingu
w celu zwiększenia marży na gotowym oleju napędowym”,

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku, Marszałka Województwa mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2020-03-18

Płock, dnia 17 marca 2020 r.

WKŚ-I-ZŚ.6220.29.2019.KK


ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256, zwana dalej Kpa),

zawiadamiam

że termin załatwienia postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Państwa Jarosława i Iwony Grzegorek zam. w Płocku przy ul. Łukasiewicza 22/83 reprezentowanych przez Panią Emilie Żółtowską – Woźniak zam. w Warszawie przy ul. Kondratowicza 18/92 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 750/12 położonej w Płocku przy ul. Janówek, obręb- Ciechomice” - zostaje przedłużony do dnia 20 maja 2020 r.
Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 Kpa jest prośba wnioskodawcy na przedłużenie terminu złożenia uzupełnienia braków w karcie informacyjnej przedsięwzięcia oraz brak opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

POUCZENIE

1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.
3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 Kpa.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca - pełnomocnik,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I-ZŚ aa
Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-03-17

WKŚ-I-ZZ.6131.103.2019.EN/MŚ


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 108 §1 oraz 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. Poz. 256 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku firmy Energa Operator Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106 reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Łukasza Chamerę Reprezentującego firmę Elfeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 20A dnia 10 marca 2020 r., do wniosku dołączono pełnomocnictwo nr 89/Z/2019, w sprawie częściowej zmiany Decyzji Prezydenta Miasta Płocka nr WKŚ-I-ZZ.6131.103.2019.EN z dnia 10 czerwca 2019 r. zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla ww. linii, rosnących na działkach o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 – obręb geodezyjny 0001 Podolszyce Borowiczki,
działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka


o r z e k a m :


1. zmienić częściowo Decyzję Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 czerwca 2019 roku, zezwalającą firmie Energa Operator Spółka Akcyjna z siedziba w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106 na usunięcie drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla ww. linii, rosnących na działkach o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 – obręb geodezyjny 0001 Podolszyce Borowiczki w zakresie zmiany terminu usunięcia drzew:
jest: w terminie do 31 grudnia 2021 r. (poza okresem lęgowym trwającym od 1 marca do 15 października)
zmienia się: w terminie do 31 grudnia 2021 r. oraz w terminie ważności załączonej do wniosku „Ekspertyzy ornitologicznej dla drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki” to jest do dnia 15 marca 2020 roku. W przypadku nie wykonania wycinki w terminie ważności Ekspertyzy, o której mowa wyżej prace muszą być wykonane w terminie do 31 grudnia 2021 (poza okresem lęgowym trwającym od 1 marca do 15 października)

Pozostałe zapisy ww. decyzji nie ulegają zmianom.

2. nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE:

Decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr WKŚ-I-ZZ.6131.103.2019.EN z dnia 10 czerwca 2019 r. udzielono zgody na usunięcie drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla ww. linii, rosnących na działkach o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 – obręb geodezyjny 0001 Podolszyce Borowiczki.
Wnioskiem z dnia 10 marca 2020 r. Wnioskodawca zwrócił się o częściową zmianę ww. decyzji w zakresie terminów usunięcia drzew z terminu na usunięcie „do 31 grudnia 2021 r. (poza okresem lęgowym trwającym od 1 marca do 15 października)” na termin „od dnia 10 marca do dnia 15 marca (tj. na okres ważności wykonanego raportu ornitologicznego – 6 dni)”.
Załączona do wniosku „Ekspertyza ornitologiczna dla drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki” wskazuje, iż na przeznaczonych do usunięcia drzewach nie stwierdzono zajętych gniazd ptaków.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz.U. z 2016, poz. 2183) wprowadza zakaz „niszczenia, usuwania  lub uszkadzania gniazd” (§8 ust. 1 pkt. 6) oraz „umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych”  (§8 ust. 1 pkt. 8) jednocześnie w tym samym Rozporządzeniu, w §9 ust. 1 i 2 wprowadzono   odstępstwo od zakazów opisanych powyżej. Wobec nie stwierdzenia gniazd oraz dziupli mogących stanowić potencjalne miejsce gniazdowania ptaków zakazy opisane w Rozporządzeniu nie mają zastosowania tym samym orzeczono jak w punkcie 1 sentencji.

Jednocześnie w ww. ekspertyzie został określony jej termin ważności. Wykonawca ekspertyzy określił jej ważność na 6 dni od daty jej wykonania tj. na okres od dnia 10 marca do dnia 15 marca. Uwzględniając opisany w art 108 §1 k.p.a. wyjątkowo ważny interes społeczny jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie dostaw energii elektrycznej konieczne stało się nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności co orzeczono w punkcie 2 sentencji


POUCZENIE:

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzew i krzewów po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.
4. Na podstawie art 83e ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 tekst jednolity) w przypadku usunięcia drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa  w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela  urządzeń. W świetle art. 83e ust. 2 ustawy ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze umowy zawartej między stronami – właścicielem nieruchomości i właścicielem urządzeń. Brzmienie tego przepisu przesądza, że odszkodowanie obejmuje odszkodowanie za drzewa i krzewy oraz odszkodowanie za ich usunięcie. Treść art. 83e ust. 3 wskazuje, że umowa o odszkodowanie powinna zostać zawarta w ciągu 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów.
Jeżeli w terminie tym nie zostanie zawarta umowa, odszkodowanie ustala organ, który wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. W dalszym ciągu jednak do wypłaty ustalonego przez organ odszkodowania zobowiązany jest właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.

Otrzymują:

1. p. Łukasz Chamera - pełnomocnik
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I-ZZ   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2020-03-11

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm., zwana dalej Kpa),

zawiadamiam


że termin załatwienia sprawy znak WKŚ-I-ZŚ.6220.23.2019.KK odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa kolektora K2 w ramach zadania pn. „Modernizacja kolektorów wody surowej – wymiana kolektora K2 z Ujęcia wody n/Wisłą do Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.” - zostaje przedłużony do dnia 10 kwietnia 2020 r.


Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

POUCZENIE


Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 Kpa.


Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 Kpa.


data dodania: 2020-03-10

WKŚ-I-ZZ.6131.399.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tj.)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 28 lutego 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Z-cę Prezesa Zarządu ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.399.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 646/39 i 646/41 obręb Podol-Borowiczki  zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II 90, 92, 94, 96 - stanowiących własność wnioskodawcy i osób fizycznych. Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 tj.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2020 r. poz. 256 tj.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 28 lutego 2020 r.


data dodania: 2020-02-28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2020r. w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej podjęcia uchwały Rady Miasta Płocka dotyczącej wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy - Miasto Płock oraz określenia sezonu kąpielowego


data dodania: 2020-02-26

WKŚ-I-ZZ.6131.16.2020.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.02.2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.16.2020.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr ewid. 21/39, 21/23, 21/39, 145/14 (obręb 9) zlokalizowanych przy ul. Lachmana i al. Piłsudskiego w Płocku, stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych (powyżej 20 stron). Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 24.02.2020 r. do 09.03.2020 r.


data dodania: 2020-02-24

WKŚ-I-ZZ.6131.401.2019.KN

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 19 lutego 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Z-cę Prezesa Zarządu ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.401.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego  na działce o nr ewidencyjnym gruntu 650/17 obręb Podol-Borowiczki  zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 88B - stanowiącej własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 19 lutego 2020 r.


data dodania: 2020-02-19

OBWIESZCZENIE
z dnia  12.02.2020r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. Poz. 55) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na podstawie wniosku z dnia 31.12.2019r. złożonego przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p.Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej oraz klonu jesionolistnego zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 1 w Płocku na działce nr ewid. 3687/17 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.396.2019.EN z dnia 12.02.2020r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zmianami) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 13.02.2020r.– 27.02.2020r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2020-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia  10.02.2020r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. Poz. 55) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na podstawie wniosku z dnia 31.12.2019r. złożonego przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p.Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie sosny zwyczajnej zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 5 w Płocku na działce nr ewid. 3687/19 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.398.2019.EN z dnia 10.02.2020r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zmianami) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 11.02.2020r.– 25.02.2020r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2020-02-12

WKŚ-I-ZZ.6131.398.2019.EN                                              

DECYZJA


Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1, art. 83a ust. 1 pkt 7, art. 83b ust. 1, art. 83c ust. 1 i 3, art. 83d ust.1 i 2, art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55) oraz w trybie 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.12.2019r. złożonego przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p.Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie sosny zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 5 w Płocku na działce nr ewid. 3687/19 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron


orzekam:


1. zezwolić Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A na usunięcie w terminie do 31 listopada 2020r.  sosny zwyczajnej o obwodzie pnia w pierśnicy 49cm rosnącej na działce o nr ewid.  3687/19 znajdującej się w Płocku przy ul.Batalionu Parasol 5, usytuowanej jak to wskazano w załączniku do decyzji;
2. ustalić, że  wycięcie ww. drzewa nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
3. ustalić, że w ramach rekompensaty przyrodniczej za usunięcie ww. drzewa strona posadzi w terminie do 31 listopada 2020r. czeremchę wirginijską ‘Shubert’ o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 1m wynoszącym min. 14cm zgodnie z załącznikiem do decyzji;
O realizacji nowego nasadzenia strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona wniosek w całości.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r.poz. 1000) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzewa po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzymują:
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
Strony postępowania*
WKŚ-I aa
     
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r., poz. 55) oraz art. 49 KPA zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.       
    


data dodania: 2020-02-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 07.02.2020r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020r. poz. 55) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że po rozpatrzeniu pisma z dnia 19.11.2019r. złożonego w dniu 24.12.2019r. przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A, reprezentowaną przez Pana Jerzego Wolniaka - Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie realizacji nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Płocka WKŚ-I-ZZ.6131.132.2016.EN z dnia 22.06.2016r. wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.391.2019.EN z dnia 07.02.2020r. 
Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie wisi w dniach   08.02.2020r. –  22.02.2020r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2020-02-07

WKŚ-I-ZZ.6131.16.2020.KPM                                                       


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2020 poz. 55 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.01.2020 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew z działek o  nr ewid. 21/39, 21/23, 21/39, 145/14 (obręb 9) zlokalizowanych przy ul. Lachmana i al. Piłsudskiego w Płocku, stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych (powyżej 20 stron)

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  18 lutego 2020 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 marca 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 27.01.2020r. do 10.02.2020r.


data dodania: 2020-01-27

WKŚ-I-ZZ.6131.401.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 55 tj.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Z-cę Prezesa Zarządu ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 650/17 obręb Podol-Borowiczki zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II 88B - stanowiącej własność  wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 11 lutego 2020 r. o godz. 11:00 w miejscu planowanej wycinki.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 28 lutego 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55 tj.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 21 grudnia 2019 r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55  tj.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-01-21

WKŚ-I-ZZ.6131.399.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 55 tj.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Z-cę Prezesa Zarządu ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 646/39 i 646/41 obręb Podol-Borowiczki  zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła II 90, 92, 94, 96 - stanowiących własność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 11 lutego 2020 r. o godz. 12:00 w miejscu planowanej wycinki.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 28 lutego 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55 tj.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 21 grudnia 2019 r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 55  tj.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2020-01-21

WKŚ-I-ZZ.6131.386.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.


z a w i a d a m i a m


że w dniu 16.01.2020 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Kredytowa 6 reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty Pana Roberta Kwasiborskiego, Panią Sylwię Borowską i Pana Andrzeja Kacprzyckiego  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.386.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 694/24 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 16.01.2020 r.  do  30.01.2020  r.


data dodania: 2020-01-16

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 31.12.2019r. - na wniosek złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p.Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego

- wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie sosny zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 5 w Płocku na działce nr ewid. 3687/19  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 6 lutego 2019r. o godz. 10:30 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 31 lutego2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.);
- odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
- każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.).

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  16.01.2020r. - 30.01.2020r.


data dodania: 2020-01-15

WKŚ-I-ZZ.6131.372.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.01.2020 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowanej przez Głównego Księgowego  Członka Zarządu Panią Annę Machałę oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych Pana Wojciecha Zielińskiego  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.372.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. dwupniowego klonu pospolitego o obwodzie pni w na wysokości 130 cm: 46/52 cm oraz 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 76 cm z działki nr ewid. 346 (obręb 8) zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 9 w Płocku,  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 14.01.2020 r.  do  28.01.2020  r.


data dodania: 2020-01-14

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)


obwieszczam


że w dniu 31.12.2019r. - na wniosek złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p.Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego

- wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 3 w Płocku na działce nr ewid. 3687/20  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 6 lutego 2019r. o godz. 11:30 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 31 lutego2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.);
- odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
- każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.).

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  15.01.2020r. - 29.01.2020r.


data dodania: 2020-01-14

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 31.12.2019r. - na wniosek złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p.Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego - wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 1 w Płocku na działce nr ewid. 3687/17 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 6 lutego 2019r. o godz. 11:00 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 31 lutego2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.);
- odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
- każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.).

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  15.01.2020r. - 29.01.2020r.


data dodania: 2020-01-13

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 10 stycznia 2020 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 10 stycznia 2020 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.19.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Strony postępowania mają prawo składania odwołania od w/w decyzji w terminie 14 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego komunikatu.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


Komunikat wisi w dniach 10.01.2020 r. – 23.01.2020 r.


data dodania: 2020-01-10

OBWIESZCZENIE
z dnia  09.01.2020r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 12.11.2019r. złożony w dniu 22.11.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwupniowej śliwy wiśniowej o obwodach pni w pierśnicy 93cm i 78cm rosnącej na działce o nr ewid. 486/21 znajdującej się w Płocku przy ul.Hermana 3, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.366.2019.EN z dnia 09.01.2020r.
Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zmianami) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2020-01-10

OBWIESZCZENIE
z dnia  09.01.2020r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na podstawie wniosku z dnia 12.11.2019r. złożonego w dniu 21 listopada 2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębiny o obwodzie pnia 105cm rosnącej na działce o nr ewid. 824/10 znajdującej się w Płocku przy ul. Tysiąclecia 7/1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.367.2019.EN z dnia 09.01.2020r.
Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zmianami) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2020-01-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 09.01.2020r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 12.11.2019 r. złożony w dniu 21.12.2019 r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa z działki o nr ewid. 824/9 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Mieszka I 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych (powyżej 20 stron) – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.371.2019.KPM z dnia  09.01.2030r.
Informacja o ww. decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w  Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-34, tel. 24-367-16-18.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy ul. Stary Rynek 1 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2019, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2020-01-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 03.01.2020r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie ponownej realizacji obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych


Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 49, art. 61 § 1 i 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 86 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) informuję o wszczęciu w dniu 23.12.2019r. - na podstawie pisma z dnia 19.11.2019r. złożonego w dniu 23.12.2019r. przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul.Adama Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p.Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego - postępowania w sprawie ponownej realizacji obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych za usunięcie drzew na podstawie decyzji znak: WKŚ-I-ZZ.6131.132.2016.EN z dnia 22.06.2016r. 

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin miejsca nowych nasadzeń w terenie na dzień 07 lutego 2020r. na godzinę 11.00 (spotkanie w siedzibie spółdzielni).

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 23 lutego 2020r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi: Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach od 04.01.2020r. do 18.01.2020r.


data dodania: 2020-01-03

WKŚ-I-ZŚ.6220.29.2019.KK


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20.12.2019 r. na wniosek Państwa Jarosława i Iwony Grzegorek zam. w Płocku reprezentowanych przez Panią Emilie Żółtowską – Woźniak zam. w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 750/12 położonej w Płocku przy ul. Janówek, obręb- Ciechomice”.

Informacja o w/w wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Akta sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymują:
⦁ Wnioskodawca - pełnomocnik,
⦁ Strony postępowania*,
⦁ WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-12-31

W 2019 r. - dofinansowanie z budżetu gminy otrzymało 51 osób z czego 2 osoby zmieniały ogrzewanie z węglowego na podłączenie się do sieci ciepłowniczej, 1 osoba wymieniła ogrzewanie węglowe na pompę ciepła reszta zmieniła na ogrzewanie gazowe. Łącznie przyznano datację na kwotę kwotę 260 486,90 zł.

Lista wniosków, które otrzymały dotację na zmianę ogrzewania w 2019 roku


1. WKŚ.I.ZŚ.3153.53.2019.JTB-ul. Wyszogrodzka 38-5 100,00


2. WKŚ.I.ZŚ.3153.54.2019.JTB-ul. Zarzeczna 7-5 100,00


3. WKŚ.I.ZŚ.3153.55.2019.JTB-ul. Kątowa 31-4 700,00


4. WKŚ.I.ZŚ.3153.56.2019.JTB-ul. Szpacza 14-4 800,00


5. WKŚ.I.ZŚ.3153.57.2019.JTB-ul. Spółdzielcza 10-5 100,00


6. WKŚ.I.ZŚ.3153.58.2019.JTB-ul. Widna 18-5 200,00


7. WKŚ.I.ZŚ.3153.59.2019.JTB-ul. Wyszogrodzka 79-4 800,00


8. WKŚ.I.ZŚ.3153.60.2019.JTB-ul. Grabowa 23-5 100,00


9. WKŚ.I.ZŚ.3153.61.2019.JTB-ul. Graniczna 31-4 900,00


10.WKŚ.I.ZŚ.3153.62.2019.JTB-ul. Boryszewska 34-4 900,00


11. WKŚ.I.ZŚ.3153.64.2019.JTB-ul. Parkowa 5-9 800,00


12. WKŚ.I.ZŚ.3153.65.2019.JTB-ul. Piaski 12-4 900,00


13. WKŚ.I.ZŚ.3153.66.2019.JTB-ul. Batalionów Parasol 82-7 100,00


14. WKŚ.I.ZŚ.3153.67.2019.JTB-ul. Nałkowskiej 11A-7 100,00


15. WKŚ.I.ZŚ.3153.69.2019.JTB-ul. Lipowa 10-5 000,00


16. WKŚ.I.ZŚ.3153.70.2019.JTB-ul. Zielona-5 000,00


17. WKŚ.I.ZŚ.3153.71.2019.JTB-ul. Wygon 7-5 100,00


18. WKŚ.I.ZŚ.3153.72.2019.JTB-ul. Flisacka 10-4 900,00


19. WKŚ.I.ZŚ.3153.74.2019.JTB-ul. Swojska 26/3-2 800,00


20. WKŚ.I.ZŚ.3153.76.2019.JTB-ul. Powiśle 13 a -4 900,00


21. WKŚ.I.ZŚ.3153.77.2019.JTB-ul. Ciechomicka 72-4 800,00


22. WKŚ.I.ZŚ.3153.78.2019.JTB-ul. Środkowa 14-5 100,00


23. WKŚ.I.ZŚ.3153.79.2019.JTB-ul. Orzechowa 55-4 000,00


24. WKŚ.I.ZŚ.3153.81.2019.JTB-ul. Chabrowa 39-5 100,00


25. WKŚ.I.ZŚ.3153.82.2019.JTB-ul. Zarzeczna 29-5 000,00


26. WKŚ.I.ZŚ.3153.83.2019.JTB-ul. Skrajna 25-5 200,00


27. WKŚ.I.ZŚ.3153.84.2019.JTB-ul. Słoneczna 5A-2 800,00


28. WKŚ.I.ZŚ.3153.86.2019.JTB-ul. Podleśna 39-4 100,00


29. WKŚ.I.ZŚ.3153.87.2019.JTB-ul. Korczaka 5-5 100,00


30. WKŚ.I.ZŚ.3153.89.2019.JTB-ul. Kątowa 19-5 300,00


31. WKŚ.I.ZŚ.3153.91.2019.JTB-ul. Wyspiańskiego 6-5 100,00


32. WKŚ.I.ZŚ.3153.92.2019.JTB-ul. Mokra 7-4 800,00


33. WKŚ.I.ZŚ.3153.93.2019.JTB-ul. Wyszogrodzka 89C-10 400,00


34. WKŚ.I.ZŚ.3153.94.2019.JTB-ul. Leszczynowa 5B-5 000,00


35. WKŚ.I.ZŚ.3153.95.2019.JTB-ul. Boryszewska 18-2 900,00


36. WKŚ.I.ZŚ.3153.96.2019.JTB-ul. Lipowa 35-4 900,00


37. WKŚ.I.ZŚ.3153.97.2019.JTB-ul. Skrajna 54-4 900,00


38. WKŚ.I.ZŚ.3153.100.2019.JTB-ul. Ciechomicka 88-4 700,00


39. WKŚ.I.ZŚ.3153.101.2019.JTB-ul. Wyszogrodzka 84-4 900,00


40. WKŚ.I.ZŚ.3153.102.2019.JTB-ul. Leszczynowa 2-4 900,00


41. WKŚ.I.ZŚ.3153.104.2019.JTB-ul. Górka 15a-5 100,00


42. WKŚ.I.ZŚ.3153.105.2019.JTB-ul. Darniowa 6-4 900,00


43. WKŚ.I.ZŚ.3153.107.2019.JTB-ul. Zduńska 10/7-9 840,00


44. WKŚ.I.ZŚ.3153.109.2019.JTB-ul. Leszczynowa 11-4 900,00


45. WKŚ.I.ZŚ.3153.110.2019.JTB-ul. Miła 2-4 100,00


46. WKŚ.I.ZŚ.3153.111.2019.JTB-ul. Parcele 28-2 500,00


47. WKŚ.I.ZŚ.3153.112.2019.JTB-ul. Zalewskiego 5-4 900,00


48. WKŚ.I.ZŚ.3153.113.2019.JTB-ul. Kalinowa 37-4 900,00


49. WKŚ.I.ZŚ.3153.114.2019.JTB-ul. Kujawska 7-2 800,00


50. WKŚ.I.ZŚ.3153.116.2019.JTB-ul. Jesionowa 10-4 146,90


51. WKŚ.I.ZŚ.3153.118.2019.JTB-ul. Wschodnia 10-7 100,00


data dodania: 2019-12-31

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 23 grudnia 2019 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Prezydent Miasta Płocka informuję, że w dniu 18.12.2019 r. na wniosek Pani Karoliny Wrzeszczyńskiej zamieszkałej w Płocku, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w miejscowości Płock osiedle Ciechomice, ul. Janówek na działce o nr ewidencyjnym 502/6”


Informacja o w/w wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Akta sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa do celów ewidencyjnych) znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.


Jednocześnie informuję, że pismami znak WKŚ-I.6220.28.2019.ER z dnia 23.12.2019 r. wystąpiono do:


Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,


Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku,


Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku


o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego ustalenia zakresu raportu w trybie art. 64 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm)


1.Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.


2.Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.


4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


6.Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.data dodania: 2019-12-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 20.12.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie usunięcia drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.  Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że została wydana decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.360.2019.EN z dnia 20.12.2019r. dla Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a w zakresie  pobrania opłaty odroczonej  do dnia  15.11.2019r. w związku z decyzją Prezydenta Miasta Płocka WKŚ-I-ZZ.6131.72.2016.EN z dnia 21.04.2016r. zezwalającą na usunięcie klonu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 80cm, usytuowanego na działce nr. ewid. 524/3, będącej w posiadaniu powyżej 20 stron, zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 5.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 21.12.2019r. – 4.01.2020r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-12-20

WKŚ-I-ZZ.6131.386.2019.KPM  

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 35 § 3, 61 § 1 i 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.)


zawiadamiam


o wszczęciu na wniosek z dnia 05.12.2019 r. złożony w dniu 06.12.2019 r.  Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Kredytowa 6 reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty Pana Roberta Kwasiborskiego, Panią Sylwię Borowską i Pana Andrzeja Kacprzyckiego  postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew z działki o nr ewid. 694/24 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 9 stycznia 2020 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w terenie.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 06 lutego 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy są udostępnione w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-34.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymują:
⦁ Robert Kwasiborskie
⦁ Sylwia Borowska
⦁ Andrzej Kacprzycki
⦁ WKŚ-I-ZZ  aa

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Katarzyna Pernej-Marzewska  tel. (24) 367-16-18


data dodania: 2019-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18.12.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 04.11.2019 r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie obumarłego jarzębu o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 70 cm rosnącego na działce 834/1 w obrębie 4 (współwłasność powyżej 20 stron) zlokalizowanej przy al. Kobylińskiego 8  w Płocku – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.355.2019.KPM z dnia  18.12.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-34, tel. 24-367-16-18.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach: 18.12.2019r. – 1.01.2020r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-12-18

WKŚ-I-ZŚ.6220.19.2019.ER


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. - zwanego dalej KPA),

z a w i a d a m i a m

iż w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Gminy Miasto – Płock – Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku reprezentowanej przez Pana Jarosława Moderackiego – Pracownia Projektowa Hydromont Nowak Moderacki Al. Stanisława Jachowicza 17A, 09-402 Płock, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i kolejowej w Płocku”- został zebrany pełen materiał dowodowy.

Informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka - pokój E-52/1 (II piętro budynek E), tel. 24- 67-15-08.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty zawiadomienie bądź doręczenia niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, iż wobec konieczności umożliwienia stronom zapoznanie się z materiałem zebranym w toku postępowania, sprawa nie zostanie załatwiona w terminie i wyznacza się nowy termin załatwienia w/w sprawy – do dnia 16 stycznia 2020 roku.

POUCZENIE
⦁ Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
⦁ Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa
⦁ Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 KPA.
⦁ Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 KPA.

Otrzymują:
⦁ Wnioskodawca,
⦁ Strony postępowania*,
⦁ WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-12-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 13.12.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.  Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na   wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a z dnia 25.11.2019r. reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego w sprawie uchylenia decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Płocka znak WKŚ-I-ZZ.6131.337.2017.EN z dnia 15.01.2018r. – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.337.2017.EN z dnia 13.12.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-12-13

Płock, dnia 10 grudnia 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.352.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przyszkolnej 8  reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty Panią Elżbietę Jabłońską i Pana Waldemara Poszepczyńskiego administrowanej przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „PETRODOM” z siedzibą w Płocku przy ul. Słowackiego 8 decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.352.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia w pierśnicy 145 cm mierzonym na wysokości 130 cm, rosnącej na działce o nr ewid. 123/16 obręb Góry znajdującej się w Płocku przy ul. Przyszkolnej 8 - stanowiących własność osób fizycznych.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-12-10

WKŚ-I-ZZ.6131.372.2019.KPM                                                         Płock, 10.12.2019 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.11.2019r. na wniosek  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „CHEMIK” z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowanej przez Głównego Księgowego  Członka Zarządu Panią Annę Machałę oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych Pana Wojciecha Zielińskiego  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 346 (obręb 8) zlokalizowanej przy ul. 3 Maja 9 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 7 stycznia 2020 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 29 stycznia 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-12-10

WKŚ-I-ZZ.6131.373.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21 listopada 2019 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 824/20 obręb Łukasiewicza zlokalizowanej przy ul. Mieszka I-go 1 - stanowiącej własność  wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 8 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin tj. do dnia 13 stycznia 2020 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 21 stycznia 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 9 grudnia 2019 r.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2019-12-09

WKŚ-I-ZZ.6131.345.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 9.12.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kredytowa 5 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.345.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. klonów jesionolistnych o obwodach pni na wysokości 130 cm: 100/100 cm (dwupniowy), 140 i 70 cm, 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 45 cm oraz 2 szt. topoli gatunku nierodzimego o obwodach pni na wysokości 130 cm: 130 i 175 cm rosnących na działce  nr ewid. 694/25 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Kredytowej 5 w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 9.12.2019 r. do 23.12.2019 r.


data dodania: 2019-12-09

OBWIESZCZENIE
z dnia  09.12.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 07.10.2019r. złożony w dniu 14.10.2019r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w dniu 14.10.2019r. wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.325.2019.EN z dnia 09.12.2019r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk wierzb rosnących na działce o nr ewid. 263/11 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Gierzyńskiego 29A.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka  oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  10.12.2019r. –  24.12.2019r.


data dodania: 2019-12-09

WKŚ-I-ZZ.6131.371.2019.KPM                                                         Płock, .12.2019 r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.1.2019r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy  z działki o nr ewid. 824/9 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Mieszka I 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych (powyżej 20 stron).
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 2 stycznia 2020 r. na godzinę 11.00. – spotkanie w terenie.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 21 stycznia 2020 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-12-05

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

obwieszczam


że w dniu 21 listopada 2019r. na wniosek z dnia 12.11.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębiny o obwodzie pnia 105cm rosnącej na działce o nr ewid. 824/10 znajdującej się w Płocku przy ul. Tysiąclecia 7/1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 07 stycznia 2020r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 21 stycznia 2020r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie trzech dni od daty oględzin.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zmianami) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

POUCZENIE
⦁ Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
⦁ Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.);
- odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
- każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.).

Obwieszczenie wisi w dniach  04.12.2019r. - 18.12.2019r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2019-12-03

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

obwieszczam

że w dniu 21.11.2019r. na wniosek z dnia 12.11.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwupniowej śliwy wiśniowej o obwodach pni w pierśnicy 93cm i 78cm rosnącej na działce o nr ewid. 486/21 znajdującej się w Płocku przy ul.Hermana 3, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień  3 stycznia 2020r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 21 stycznia 2020r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie trzech dni od daty oględzin.

POUCZENIE
⦁ Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
⦁ Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.);
- odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
- każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.).

Obwieszczenie wisi w dniach  30.11.2019r. - 14.12.2019r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2019-11-29

OBWIESZCZENIE
z dnia  27.11.2019r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 04.10.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p.Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p.Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie zagrażającej ludziom i mieniu wierzby o obwodzie pnia 240cm, rosnącej na działce o nr ewid. 159/58 znajdującej się w Płocku przy ul.Kochanowskiego 1a, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.344.2019.EN z dnia 27.11.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zmianami) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 28.11.2019r.– 12.12.2019r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-11-27

WKŚ-I-ZŚ.6220.21.2019.KK


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.11.2019 r. na wniosek Gminy Miasto Płock reprezentowanej przez Panią Agatę Łukasiak – wiceprezesa zarządu HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa przystani cumowniczej przy ujściu rzeki Rosicy w Płocku”.

Informacja o w/w wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Akta sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia) znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Otrzymują:
⦁  Wnioskodawca,
⦁  Strony postępowania*,
⦁  WKŚ-I-ZŚ aa

Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 10 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-11-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26.11.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 15.10.2019r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez  Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jarzębu pospolitego o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 60 cm rosnącego na działce 392/18 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Morykoniego 5 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.332.2019.KPM z dnia  26.11.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w  Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-34, tel. 24-367-16-18.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2019, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 26.11.2019r. – 10.12.2019r.


data dodania: 2019-11-26

WKŚ-I-ZZ.6131.360.2019.EN                                                                Płock,  22 .11.2019r.


OBWIESZCZENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA,
 O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ OGLĘDZINACH DOTYCZĄCYCH POBRANIA OPŁATY ZA USUNIĘCIE DRZEW


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1618 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 22 listopada 2019r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie pobrania naliczonej opłaty w wysokości 17355,98 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych i  99 groszy) odroczonej  do dnia  15.11.2019r. w związku z decyzją Prezydenta Miasta Płocka WKŚ-I-ZZ.6131.72.2016.EN z dnia 21.04.2016r. zezwalającą Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a na usunięcie klonu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 80cm, usytuowanego na działce nr. ewid. 524/3, będącej w posiadaniu powyżej 20 stron, zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 5.
Ustala się termin oględzin drzew posadzonych w ramach nasadzenia zastępczego na dzień 20 grudnia 2019r. o godz. 14:00 w miejscu nasadzenia rekompensacyjnego. 
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

POUCZENIE

1.  Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze    świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
- administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
- kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
- dane osobowe przetwarzane będą w celu  wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.);

 
- odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
- każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
- każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
- podanie danych osobowych jest obowiązkowe na mocy ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2018.1614 ze zm.).


data dodania: 2019-11-22

Płock, dnia 22 listopada 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.313.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22 listopada 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.313.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 35/9 obręb Działki zlokalizowanej przy ul. Lotników 3, 35/16 obręb Działki przy ul. Lotników 19 i 5/38 obręb Działki przy ul. Bielskiej 38B - stanowiących własność  wnioskodawcy i osób fizycznych.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-11-22

Płock, dnia 21 listopada 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.311.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 21 listopada 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.311.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 384/34 obręb Łukasiewicza znajdującej się w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 11.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wywieszono w dniu: 21 listopada 2019 r.


data dodania: 2019-11-21

WKŚ-I-ZZ.6131.355.2019.KPM                                                        


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 14.11.2019r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jarzębu  z działki o nr ewid. 834/1 (obręb 4) zlokalizowanej przy al. Kobylińskiego 8 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 12 grudnia 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w terenie.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 14 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.11.2019r. do 4.12.2019r.


data dodania: 2019-11-20

Płock, dnia 15 listopada 2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.352.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przyszkolnej 8  reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty Panią Elżbietę Jabłońską i Pana Waldemara Poszepczyńskiego administrowanej przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „PETRODOM” z siedzibą w Płocku przy ul. Słowackiego 8 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 123/16 obręb Góry znajdującej się w Płocku przy ul. Przyszkolnej 8.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 6 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 10 grudnia 2019 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 7 stycznia 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 15 listopada 2019 r.


data dodania: 2019-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia  15.11.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 01.10.2019r. złożony przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie obumarłej topoli o obwodzie pnia w pierśnicy 240cm rosnącej na działce o nr ewid. 293/212 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Łączniczek 7 - wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.309.2019.EN z dnia 15.11.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 16.11.2019r. –  30.11.2019r


data dodania: 2019-11-15

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

W SPRAWIE ZAWIADOMIENIA O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

z dnia 15 listopada 2019 r.


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Gminy Płock - Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, reprezentowanej przez Pana Jarosława Moderackiego - Pracownia Projektowa Hydromont Nowak Moderacki Al. Stanisława Jachowicza 17A, 09-402 Płock o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.


Wyznacza się nowym termin jej załatwienia – tj. do dnia 16 grudnia 2019 roku.


Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie


1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.


3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.


data dodania: 2019-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 13.11.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 04.10.2019r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm rosnącej na działce 384/15 (współwłasność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Zgliczyńskiego 12 – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.321.2019.KPM z dnia  13.11.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-34, tel. 24-367-16-18.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach   13.11.2019r. –   27.11.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-11-13

WKŚ-I-ZZ.6131.345.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.10.2019r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Kredytowej 5 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid.  694 /25 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Kredytowej 5 w Płocku, stanowiącej  wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 27 listopada 2019 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 21 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 5.11.2019r. do 19.11.2019r.


data dodania: 2019-11-06

Płock, dnia 5 listopada 2019


OŚWIADCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka


Nowelizacja ustawy o lasach z kwietnia 2016 (Dz.U. z 2016, poz. 586) w artykule 37a ust.1 nadała prawo pierwokupu Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w przypadku sprzedaży gruntu:

  • oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
  • przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • lub o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3

W związku z powyższą nowelizacją zaobserwowałem stale zwiększającą się ilość wydawanych w moim imieniu przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka zaświadczeń o objęciu lub nieobjęciu działki lub działek uproszczonym planem urządzenia lasu na okres od   1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2028 lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska stwierdzili, iż działki objęte uproszczonym planem urządzenia lasu stanowią, według stanu na okres od 16 kwietnia do 29 października 2019 roku, 0,71% wszystkich działek, dla których wystawione zostało w/w zaświadczenie i były to 3 (trzy) działki.
Stwierdzili oni ponadto, iż lasy objęte Uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach na terenie Gminy – Miasto Płock są skupione wyłącznie w 8 spośród 16 obrębów geodezyjnych, na które została podzielona Gmina - Miasto Płock.

W związku z powyższym:

O Ś W I A D C Z A M

1. iż na terenie obrębów geodezyjnych:
0004 – Łukasiewicza
0005 – Kostrogaj Przemysłowy
0006 – Kostrogaj Rolniczy
0007 – Działki
0008 – Śródmieście
0009 – Wyszogrodzka
0011 – Wisła
0013 – Kombinat

NIE WYSTĘPUJĄ działki objęte Uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Tym samym występowanie z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia  dotyczącego działek położonych w wymienionych wyżej obrębach jest całkowicie bezzasadne.

2. na terenie obrębu geodezyjnego
0006 – Kostrogaj Rolniczy
 
WYSTĘPUJE jedna działka objęta decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, której właścicielem jest Gmina – Miasto Płock.
Tym samym występowanie z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia  dotyczącego działek położonych w wymienionym wyżej obrębie jest zasadne wyłącznie w przypadku jeśli zbywcą jest Gmina – Miasto Płock

3. na terenie pozostałych obrębów geodezyjnych tj.
0001 – Podolszyce Borowiczki
0002 – Trzepowo
0003 – Maszewo
0010 – Podolszyce
0012 – Radziwie
0014 – Góry
0015 – Tokary
0016 – Ciechomice

WYSTĘPUJĄ działki objęte Uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Tym samym dla działek położonych w wymienionych wyżej obrębach zaświadczenia będą wydawane w dotychczasowym trybie.

Jednocześnie informuję, iż przepisów art. 37a ust.1 nie stosuje się jeżeli nabywcami są:
- małżonek zbywcy
- krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia
- krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia
- osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
- jednostka samorządu terytorialnego.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


data dodania: 2019-11-06

Płock, dnia 6 listopada 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

obwieszczam

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 29 października 2019r. na wniosek z dnia 04.10.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 240cm rosnącej na działce o nr ewid. 159/58 znajdującej się w Płocku przy ul.Kochanowskiego 1a, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 25 listopada 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 29 grudnia 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie trzech dni od daty oględzin.

Obwieszczenie wisi w dniach  7.11.2019r. - 21.12.2019r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2019-11-06

WKŚ-I-ZZ.6131.345.2019.KPM                                                        Płock, 10.11.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.10.2019r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Kredytowej 5 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid.  694 /25 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Kredytowej 5 w Płocku, stanowiącej  wnioskodawcy.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 27 listopada 2019 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 21 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-11-05

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 października 2019 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 17.10.2019 r. na wniosek Gminy Płock - Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, reprezentowanej przez Pana Jarosława Moderackiego - Pracownia Projektowa Hydromont Nowak Moderacki Al. Stanisława Jachowicza 17A, 09-402 Płock, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,

„Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku”.


Informacja o w/w wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.,


Akta sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa do celów ewidencyjnych) znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.,


Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:,


1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;


2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;


3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;


4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;


5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;


6. Mają Państwo prawo do:


a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,


b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,


c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,


d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,


e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2019-10-30

Płock, dnia 28  października 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


obwieszczam


że na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 07.10.2019r. złożony w dniu 14.10.2019r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w dniu 14.10.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk wierzb o obwodach pni w pierśnicy od 71cm do 155cm rosnących na działce o nr ewid. 263/11 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Gierzyńskiego 29A.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 22.11.2019r. o godz. 13.30 – spotkanie w miejscu wycinki przy drzewie nr 1.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 14 grudnia 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach: 29.10.2019r. do 12.11.2019r.


data dodania: 2019-10-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych z projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu al. Kilińskiego w Płocku - dokument do pobrania


data dodania: 2019-10-28

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych z projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu al. Kilińskiego w Płocku - dokument do pobrania


data dodania: 2019-10-28

OBWIESZCZENIE
z dnia  25.10.2019r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia  06.09.2019r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Pawła Chałę Wiceprezesa Zarządu będących pełnomocnikami Wspólnoty Mieszkaniowej budynku Jaśminowa 4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzypniowego bzu lilaka o obwodach pnia 37cm, 37cm,27cm oraz dwupniowego bzu lilaka o obwodach pnia 65cm i 30cm z działki o nr ewid. 370/5 zlokalizowanej przy ulicy budynku Jaśminowej 4 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy (Gmina Płock) oraz ponad 20 stron, w związku z zacienieniem i zagrożeniem jakie stwarzają drzewa – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.275.2019.EN z dnia 25.10.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach: 28.10.2019r.– 11.11.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-10-25

WKŚ-I-ZZ.6131.332.2019.KPM                                                        


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 17.10.2019r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jarzębu  z działki o nr ewid. 392/18 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Morykoniego 5 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 15 listopada 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Łukasiewicza.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 17 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 24.10.2019r. do 07.11.2019r.


data dodania: 2019-10-24

WKŚ-I-ZZ.6131.273.2019.EN                                                                                                                                                                                                                                                                  

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 oraz art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) oraz w trybie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Maciona Prokurenta - w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu jawora o obwodzie pnia 130cm oraz tui o obwodzie pnia 60cm z działki o nr ewid. 57/10 przy ulicy Polnej 18 w Płocku, stanowiącej współwłasność Gminy Płock oraz ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa

orzekam :

odmówić wydania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zezwolenia na usunięcie klonu jawora o obwodzie pnia w pierśnicy 130cm oraz żywotnika zachodniego o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm z działki o nr ewid. 57/11 przy ulicy Polnej 18 w Płocku, stanowiącej współwłasność Gminy Płock oraz ponad 20 stron, usytuowanych jak to zaznaczono w załączniku do decyzji.   
  
Uzasadnienie
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowany przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Maciona Prokurenta złożył do Prezydenta Miasta Płocka wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu jawora o obwodzie pnia w pierśnicy 130cm oraz tui o obwodzie pnia 60cm z działki o nr ewid. 57/10 przy ulicy Polnej 18 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy reprezentującego Gminę Płock oraz ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa.
Wnioskodawca udostępnił informację o zamiarze usunięcia drzew zgodnie z art.83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody. Nie wpłynęły żadne pisemne protesty.
W trakcie postępowania stwierdzono, że wnioskodawca błędnie podał nr ewid. działki. Drzewa rosną na działce o nr 57/11 zgodnie z księgą wieczystą PL1P/00031324/8 (wnioskodawca wskazał działkę o nr ewid. 57/10).
W uzasadnieniu wniosku podano, że klon jawor rośnie tuż przy ogrodzeniu prywatnej posesji i podczas wiatru może dojść do jego wywrócenia i uszkodzenia mienia. Tuja również jest wychylona z pionu i stwarza zagrożenie, gdyż może się wywrócić. 
W toku postępowania administracyjnego pismem WKŚ-I.6131.273.2019.EN z dnia 12.09.2019r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania i terminie przeprowadzenia oględzin w terenie.
Zgodnie z art.83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W dniu 7 października 2019r. przeprowadzono oględziny w terenie przy udziale przedstawiciela wnioskodawcy oraz przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej budynku ul. Polna 18. Podczas oględzin stwierdzono, że pień wskazanego do usunięcia klonu jawora znajduje się prawie na styku z ogrodzeniem nieruchomości. Pień jest bardzo lekko wychylony w stronę przyległej działki, stabilny, korona jest niesymetryczna, gdyż była cięta jednostronnie (korona była cięta od strony budynku wielorodzinnego natomiast od strony przyległej działki jest rozrośnięta) Ponad 50% korony przewisa nad działkę sąsiada, który – jak oświadczył wnioskodawca - w związku z tym faktem telefonicznie zgłosił do MZGM TBS Sp. z o.o.  konieczność usunięcia drzewa. Klon jest usytuowany w odległości ok. 4 m od ściany budynku wielorodzinnego. Drzewo jest zdrowe – bez posuszu oraz ubytków w pniu. Na powierzchni gruntu nie stwierdzono żadnych zmian świadczących o naruszeniu korzeni drzewa, co miało by skutkować wywrotem drzewa. Drzewo jest w pełni rozwoju.
Usunięcie drzewa nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo. Wnioskodawca nie rozpatrzył możliwości alternatywnych w celu zachowania drzewa. Cięcie korony powinno być prowadzone w taki sposób, by zachować jej symetrię, właściwy pokrój i rozmiary odpowiednie do lokalizacji.
Oględziny nie ujawniły innych okoliczności przemawiających za usunięciem klonu. Uwzględnienie wniosku może nastąpić w sytuacji, gdy potrzeba usunięcia drzewa jest rzeczywista  i właściwie umotywowana przez stronę. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Należy podkreślić, że wnioskowany klon jawor jest drzewem cennym przyrodniczo.
Podczas oględzin jeden z członków przedmiotowej wspólnoty złożył ustny protest przeciwko wycince drzewa, gdyż -jego zdaniem- można zredukować koronę tak, by drzewo było stabilne i bezpieczne, co zostało zapisane w protokole z oględzin. Przedstawiciele Zarządu Wspólnoty podkreślali, że klon powinien być usunięty, gdyż stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia na przyległej posesji.
Wskazany do usunięcia żywotnik zachodni rośnie pomiędzy budynkiem wielorodzinnym a ogrodzeniem nieruchomości. Pień jest lekko wychylony z pionu (ok. 10°), stabilny. Korona jest luźna, żywotna. Ubytek w pniu wykazuje cechy dobrego zalewania tkanką przyranną. Wewnątrz ubytku nie stwierdzono zaawansowanego procesu rozkładu, który miałby istotny wpływ na właściwości mechaniczne drewna i ewentualną utratę statyki. Bryła korzeniowa nie budzi zastrzeżeń. Podczas oględzin przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej oświadczyli, że tuja uniemożliwia przejazd za budynkiem.
Nie potwierdzono, by przedmiotowy żywotnik zachodni stwarzał zagrożenie dla ludzi i mienia. Koronę można poddać cięciu, tak by była zwarta i oddalona od budynku. Żywotnik rośnie na terenie zieleni i nie koliduje z drogą.
W przedmiotowej sprawie uzyskano opinię Ogrodnika Miasta Płocka, który uznał, że drzewa nie kwalifikują się do usunięcia.
Usunięcie drzew jest rozwiązaniem ostatecznym i należy najpierw wyczerpać inne sposoby  zapewnienia bezpieczeństwa. Koronę klonu oraz żywotnika można poddać cięciom technicznym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
W opinii organu drzewa rokują szansę na dalszy wzrost i rozwój przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, w związku z czym odmówiono wydania zezwolenia na ich usunięcie.
Wnioskodawca nie przewidział realizacji rekompensaty przyrodniczej w postaci nasadzeń zastępczych za planowany ubytek w drzewostanie.
W przypadku zaistnienia nowych okoliczności posiadacz drzew może ponownie wystąpić o wydanie zezwolenia na ich usunięcie.
Ustalenia z oględzin zapisano w protokole zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. Poz. 1044 z późn. zmian.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

⦁  MZGM TBS Sp. z o.o.
⦁  Pozostałe strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a *
⦁  WKŚ-I-ZZ  aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) oraz art. 49 KPA zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.       
     


data dodania: 2019-10-22

WKŚ-I-ZZ.6131.321.2019.KPM                                                        

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.10.2019r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. wierzby  z działki o nr ewid. 384/15 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Zgliczyńskiego 12 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 8 listopada 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Łukasiewicza.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 4 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.10.2019r. do 01.11.2019r.


data dodania: 2019-10-18

WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 07.10.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  zlokalizowanego przy  ul. Szarych Szeregów 6, z działki o nr ewid. 293/220 (obręb 1) –  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r.


data dodania: 2019-10-15

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 11 października 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 października 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.10.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu WIWAX Sp. z o. o. na działkach o nr ewidencyjnym 39/5 i 39/6 w Płocku przy ul. Długiej 3, gmina M. Płock”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-10-11

Obwieszczenie z dnia 8 października 2019 r. Prezydenta Miasta Płocka O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH I MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH


data dodania: 2019-10-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 07.10.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 22.08.2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 21 reprezentowanej przez p.Grzegorza Szymańskiego zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 166 oraz p.Iwonę Bartold zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 67 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębiny zlokalizowanej na działce nr ewid. 364/12 stanowiącej współwłasność ponad 20 stron (do Prezydenta Miasta Płocka wniosek przekazało Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu wnioskodawcy) – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.260.2019.EN z dnia  07.10.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w  Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 08.10.2019r. – 22.10.2019r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-10-07

WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPMOBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 07.10.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  zlokalizowanego przy  ul. Szarych Szeregów 6, z działki o nr ewid. 293/220 (obręb 1) –  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r.


data dodania: 2019-10-07

Płock,  25.09.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.262.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 25.09.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.262.2019.KPM umarzającą postępowanie wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. reprezentowanej dwuosobowo przez Prokurentów Pana Adama Lesińskiego i Pana Pawła Kosmalskiego, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. Górnej 54 w Płocku na działce nr ewid. 1211/5 (obręb 10)  stanowiącej współwłasność firmy AMABUD Sp. z o.o. i osób fizycznych w związku z zagrożeniem dla trwałości i prawidłowej eksploatacji gazociągu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 25.09.2019 r. do 09.10.2019 r.


data dodania: 2019-09-25

Płock, dnia  23  września 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 49, art. 61 § 1 i 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) o wszczęciu -  na wniosek z dnia 09.09.2019r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Pawła Chałę Wiceprezesa Zarządu – postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzypniowego bzu o obwodach pnia 37cm, 37cm,27cm oraz dwupniowego bzu o obwodach pnia 65cm i 30cm z działki o nr ewid. 370/5 zlokalizowanej przy ulicy Jaśminowej 4 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, w związku z zacienieniem jakie stwarzają drzewa.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień  17 października 2019 r. na godzinę 14.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 9 listopada 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  24.09.2019r. - 08.10.2019r.


data dodania: 2019-09-23

Płock, dnia  23  września 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 49, art. 61 § 1 i 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) o wszczęciu -  na wniosek z dnia 09.09.2019r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Pawła Chałę Wiceprezesa Zarządu – postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzypniowego bzu o obwodach pnia 37cm, 37cm,27cm oraz dwupniowego bzu o obwodach pnia 65cm i 30cm z działki o nr ewid. 370/5 zlokalizowanej przy ulicy Jaśminowej 4 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, w związku z zacienieniem jakie stwarzają drzewa.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień  17 października 2019 r. na godzinę 14.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 9 listopada 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  24.09.2019r. - 08.10.2019r.


data dodania: 2019-09-23

WKŚ-I-ZZ.6131.276.2019.KPM

Płock, 18.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 293/182 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Walecznych 15/13 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych. 

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 

10 października 2019 r. na godzinę 11.00

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 18 listopada 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.09.2019r. do 02.10.2019r.


data dodania: 2019-09-19

WKŚ-I-ZZ.6131.277.2019.KPM                                                       

Płock, 18.09.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 275/3 (obręb 9) zlokalizowanej przy  ul. Jesiennej 11  w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych. 

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień: 

11 października 2019 r. na godzinę 11.00

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 18 listopada 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.09.2019r. do 02.10.2019r.


data dodania: 2019-09-19

WKŚ-I-ZZ.6131.276.2019.KPM                                                        Płock, 18.09.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 293/182 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Walecznych 15/13 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych. 
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 10 października 2019 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 18 listopada 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-09-18

WKŚ-I-ZZ.6131.277.2019.KPM                                                        Płock, 18.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 275/3 (obręb 9) zlokalizowanej przy  ul. Jesiennej 11  w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych. 
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 11 października 2019 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 18 listopada 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-09-18

                                                         Płock, dnia    09.2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam

o wszczęciu na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Mariusza Maciona Prokurenta – postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jawora o obwodzie pnia w pierśnicy 130cm oraz tui o obwodzie pnia 60cm z działki zlokalizowanej przy ulicy Polnej 18 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień  07 października 2019 r. na godzinę 14.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 2 listopada 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16


Obwieszczenie wisi w dniach  13.09.2019r. - 27.09.2019r.


data dodania: 2019-09-12

OBWIESZCZENIE
z dnia  10.09.2019r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek  z dnia 09.07.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa p. Mariusza Pakulskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wychylonej z pionu i próchniejącej śliwy o obwodzie pnia 97cm, rosnącej na działce o nr ewid. 404/49 znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.225.2019.EN z dnia 10.09.2019r.
Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 11.09.2019r.– 25.09.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-09-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 10.09.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.  Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 11.07.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 105cm rosnącego na działce o nr ewid. 392/11, znajdującej się w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 2, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.221.2019.EN z dnia 10.09.2019r.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie wisi w dniach 11.09.2019r. – 25.09.2019r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-09-10

WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPM                                                        Płock, 09.09.2019 r.OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 293/220 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Szarych Szeregów 6 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 2 października 2019 r. na godzinę 11:00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 września 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach od 09.09.2019r. do 23.09.2019r.


data dodania: 2019-09-09

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 06 września 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06 września 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.13.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Stacji Paliw wraz z drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - sieciami i przyłączami: energetycznym, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 176/5”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-09-06

Płock, dnia 02 września 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że na wniosek z dnia 22.08.2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 21 reprezentowanej przez p.Grzegorza Szymańskiego zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 166 oraz p.Iwonę Bartold zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 67 – wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębiny zlokalizowanej na działce nr ewid. 364/12 stanowiącej współwłasność ponad 20 stron (do Prezydenta Miasta Płocka wniosek przekazało Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu wnioskodawcy).
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 października 2019 r. na godzinę 14.00 w miejscu planowanej wycinki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 22 października 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.


Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  02.09.2019r. - 17.09.2019r.


data dodania: 2019-09-02

WKŚ-I-ZZ.6131.262.2019.KPM                                                       Płock, 30.08.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.08.2019 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. reprezentowanej dwuosobowo przez Prokurentów Pana Adama Lesińskiego i Pana Pawła Kosmalskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa zlokalizowanego przy ul. Górnej 54 w Płocku na działce nr ewid. 1211/5 (obręb 10)  stanowiącej współwłasność firmy AMABUD Sp. z o.o. i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 23 września 2019 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 października 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 30.08.2019r. do 13.09.2019r.


data dodania: 2019-08-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 08.08.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.  Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 23.07.2019r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Ireneusza Pokropskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie orzecha rosnącego na działce o nr ewid. 1562/4 na terenie będącym własnością wnioskodawcy, położonym przy ul. Jesiennej 6/Spółdzielczej 12, 14, 16 w związku z obumarciem drzewa – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.237.2019.EN z dnia 08.08.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-08-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 08.08.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.  Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 28 lipca 2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 70cm rosnącego na działce o nr ewid. 382/44, znajdującej się w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 9, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.200.2019.EN z dnia 08.08.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-08-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 07.08.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 28 lipca 2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew rosnących na działce o nr ewid. 382/16, znajdującej się w Płocku przy ul. Łukasiewicza 22 będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid. 382/30 znajdującej się w Płocku przy ul. Łukasiewicza 26 będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 382/39, znajdującej się w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 2 będącej własnością Gminy Płock, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.199.2019.EN z dnia  07.08.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-08-07

DECYZJA


Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1, art. 83a ust. 1, art. 83b, art. 83c ust. 1, art. 83d ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 28.06.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch jabłoni ozdobnych rosnących na działce o nr ewid. 373/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron

orzekam :

odmówić Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a wydania zezwolenia na wycięcie jabłoni ozdobnej o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm oraz pięciopniowej jabłoni ozdobnej o obwodach pni w pierśnicy 56cm, 50cm,26cm,38cm i 49cm rosnących na działce o nr ewid. 373/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10, usytuowanych jak to wskazano w załączniku graficznym do decyzji

Uzasadnienie

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowana przez Prezesa Zarządu p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 28.06.2019r. zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614) złożyła do Prezydenta Miasta Płocka wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  dwóch jabłoni ozdobnych rosnących na działce o nr ewid. 373/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10,  będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Pismem znak WKŚ-I-ZZ.6131.198.2019.EN z dnia 03.07.2019r. zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadomiono wnioskodawcę o wszczęciu postępowania, przeprowadzeniu oględzin oraz prawie do zapoznania się z aktami postępowania. Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
W dniu 29.07.2019r. dokonano oględzin w terenie i stwierdzono, że drzewa przeznaczone do usunięcia są w dobrej kondycji fizjologicznej. Są usytuowane na terenie zieleni w sąsiedztwie budynku ul. Miodowa 10, pomiędzy parkingiem a chodnikiem. Obok przedmiotowych jabłoni rosną dwa duże klony. Korony jabłoni są rozrośnięte. 
Wnioskodawca jako powód wycinki podał fakt, że spadające owoce zagrażają bezpieczeństwu przechodniów oraz są przyczyną niszczenia karoserii aut stojących na parkingu.

Ogrodnik Miasta Płocka wydał negatywną opinię w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew i uznał, że korony jabłoni należy poddać cięciom tak, by ograniczyć ilość powstających owoców (cięcie po kwitnieniu).
Usunięcie drzew jest rozwiązaniem ostatecznym i należy wykorzystać inne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa, tym bardziej że widoczny jest duży nacisk społeczny na ochronę drzew.
Uwzględnienie wniosku może nastąpić w sytuacji, gdy potrzeba usunięcia drzew jest rzeczywista  i właściwie umotywowana przez stronę, czego brak w omawianym przypadku.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Organ wziął pod uwagę interes strony lecz nie mógł uznać go za nadrzędny w stosunku do interesu społecznego jakim jest istnienie drzew oraz korzyści biologicznych i przyrodniczych z tego płynących.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzewa po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.
4. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-08-02

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 lipca 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 lipca 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.49.2018.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 19, obręb Góry, gmina m. Płock”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-07-30

Płock, dnia    lipca 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

obwieszczam

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 16 lipca 2019r. na wniosek z dnia 09.07.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa p.Mariusza Pakulskiego i Członka Zarządu ds.Zarządzania Nieruchomościami p.Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie śliwy o obwodzie pnia 97cm rosnącej na działce o nr ewid. 404/49 znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 29 sierpnia 2019r. o godz. 13:00 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 16 września 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie trzech dni od daty oględzin.


data dodania: 2019-07-26

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY ORAZ O OGLĘDZINACH z 26 lipca 2019

 

Płock, dnia 26 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Administracji Osiedla „Rembielińskiego” z siedzibą w Płocku przy ul. Rajmunda Rembielińskiego 11 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jesion (Fraxinus sp.) o obwodzie w pierśnicy 90 cm z działki o numerze ewidencyjnym 394/75, obręb geodezyjny Łukasiewicza zlokalizowanej przy ulicy Haliny i Stefana Rutskich 6 stanowiącej własność Wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 27 sierpnia 2019 r. na godzinę 10.00 w miejscu planowanej wycinki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 września 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie do 2 września 2019r.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Maciej Śliz  tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2019-07-26

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 16 lipca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa p. Mariusz Pakulskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czeremchy o obwodzie pnia 58cm rosnącej na działce o nr ewid. 394/82 znajdującej się w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 6, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 29 sierpnia 2019r. o godz. 13:30 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 16 września 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.


data dodania: 2019-07-26

Płock, dnia 22 lipca 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam


że w dniu 15 lipca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 105cm rosnącego na działce o nr ewid. 392/11, znajdującej się w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 2, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 15.09.2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 28 sierpnia 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach 23.07.2019r. - 6.08.2019r.


data dodania: 2019-07-22

Płock,  dnia 19 lipca 2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.170.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 lipca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17 decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.170.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 19/5 obręb Śródmieście znajdującej się w Płocku przy ul. Jasnej 17.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 18.07.2019 r. do 01.08.2019 r.


data dodania: 2019-07-19

Płock,  19.07.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.192.2019.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.07.2019 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  „KOMUNALNIK” z siedzibą w Płocku przy ul. Okrzei 2 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Panią Dorotę Kowalską-Każmierczak oraz Członka Zarządu Panią Paulinę Skierę  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.192.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby płaczącej z działki o nr ewid. 28/2 (obręb 8) zlokalizowanej przy ul.  Na Skarpie 24 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 19.07.2019 r.  do  02.08.2019  r.


data dodania: 2019-07-19

Płock,  dnia 18 lipca 2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.165.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 18 lipca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Janusza Pawłowskiego Z-cę Prezesa decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.165.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 275/5 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 5), 275/6 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 5), 602/2 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 8), 145/5 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 40), 113/20 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 44), 113/12 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 52), 155/4 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 52), 256/12 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Lachmana 2), 1210/1 obręb Podolszyce (przy ul. Braci Jeziorowskich 13), 1196/1 obręb Podolszyce (przy ul. Braci Jeziorowskich 13). stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach: 18.07.2019 r. do 01.08.2019 r.


data dodania: 2019-07-18

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wybrczzej Mazowieckiej Izby Rolniczej o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania


data dodania: 2019-07-11

WKŚ-I-ZZ.6131.200.2019.EN                                                        
Płock, dnia 03 lipca 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 28 lipca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 70cm rosnącego na działce o nr ewid. 382/44, znajdującej się w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 9, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 28.08.2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 29 lipca 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 4.07.2019r. - 18.07.2019r.


data dodania: 2019-07-04

WKŚ-I-ZZ.6131.199.2018.EN                                                        
Płock, dnia 3 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam


że w dniu 28 lipca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew rosnących na działce o nr ewid. 382/16, znajdującej się w Płocku przy ul. Łukasiewicza 22  będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid. 382/30 znajdującej się w Płocku przy ul. Łukasiewicza 26 będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 382/39, znajdującej się w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 2 będącej  własnością Gminy Płock, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 28.08.2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień: 29 lipca 2019r. o godz. 13:00 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 4.07.2019r. - 18.07.2019r.


data dodania: 2019-07-03

Obwieszczenie z dnia 3 lipca Prezydenta Miasta Płocka w sprawie mozliwości składania wniosków o oszcowanie strat z powodu suszy w okresie 1 maja - 30 czerwca 2019 r.


data dodania: 2019-07-03

WKŚ-I-ZZ.6131.198.2019.EN                                                        
Płock, dnia 3 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 28 czerwca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid. 373/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10,  będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 28.08.2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień: 29 lipca 2019r. o godz. 13:30 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 4.07.2019r. - 18.07.2019r.


data dodania: 2019-07-03

OBWIESZCZENIE
z dnia  02.07.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 14.05.2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Słowackiego 2 w Płocku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów rosnących na działce o nr ewid. 339/5, znajdującej się w Płocku jw., będącej współwłasnością ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa oraz kolizją z planem zagospodarowania terenu – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.149.2019.EN z dnia 02.07.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24 3670816
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 1614 ze zm. ) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   03.07.2019r. –  17.07.2019`    r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-07-02

Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wybrczzej Mazowieckiej Izby Rolniczej


data dodania: 2019-06-17

Płock, dnia 12 czerwca 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i udziale społeczeństwa


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r., poz. 2081, ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW
na działce nr 19, obręb Góry, gmina m. Płock”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 26.10.2018 r. na wniosek wniosek OmnInvest Sp. z o.o. ul. Tumska 3 09-402 Płock  reprezentowanej przez Renatę Pietraszek ERKAPE ul. Białowieska 13 lok. 11, 04-063 Warszawa.
Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.
Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska – pok. E-52/1, II piętro budynek E, tel. (024) 367-15-08.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-06-12

Płock, dnia 12 czerwca 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.170.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu  4 czerwca 2019 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 19/5 obręb Śródmieście znajdującej się w Płocku przy ul. Jasnej 17.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 3 lipca 2019 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o.o. przy ul. Miodowej 8.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 5 lipca 2019 r.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 4 sierpnia 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).


data dodania: 2019-06-12

Płock, dnia 12 czerwca 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.165.2019.KN

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Janusza Pawłowskiego Z-cę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 275/5 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 5), 275/6 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 5), 602/2 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 8), 145/5 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 40), 113/20 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 44), 113/12 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 52), 155/4 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 52), 256/12 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Lachmana 2), 1210/1 obręb Podolszyce (przy ul. Braci Jeziorowskich 13), 1196/1 obręb Podolszyce (przy ul. Braci Jeziorowskich 13).
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 2 lipca 2019 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gierzyńskiego 17.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 4 lipca 2019 r.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 29 lipca 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).


data dodania: 2019-06-12

Płock, dnia 11.06.2019r.
WKŚ-I-ZZ.6131.103.2019.EN


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 2), art. 83a ust. 1, 2a i 7, art. 83b, art. 83c ust. 1, art. 83e  oraz art. 86 ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2019r. złożonego przez właściciela linii 110kV relacji Podolszyce – Gulczewo tj. ENERGĘ-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 za pośrednictwem pełnomocnika - p.Łukasza Chamery reprezentującego firmę Elfeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 20A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla ww. linii, rosnących na działkach o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 - obr.1

o r z e k a m :

1. zezwolić firmie ENERGA-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2021r. (poza sezonem lęgowym trwającym od 1 marca do 15 października) drzew oznaczonych numerami 1-80 znajdujących się na działkach o nr ewid. 294/13, 160/11, 234/1, 231/1, 232/2 obręb 1, drzew oznaczonych nr 85-111 znajdujących się na działkach o nr ewid. 229/1, 217/2, 84/6  obręb 1, drzew i krzewów oznaczonych numerami 117-122 znajdujących się na działkach o nr ewid. 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 obręb 1 jak to zestawiono tabelarycznie w załączniku nr 1 oraz wskazano w załączniku graficznym nr 2 do decyzji;
2. ustalić, że usunięcie drzew i krzewów wymienionych w pkt 1 nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
3. umorzyć postępowanie w części dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzew    oznaczonych numerami 81-84 znajdujących się na działce nr ewid. 230 obr. 1 będącej własnością Gminy Płock, krzewów oznaczonych numerem 112 znajdujących się na działce nr ewid. 99/5 obr. 1 będącej własnością Gminy Miasto Płock oraz krzewów oznaczonych numerem 113 znajdujących się na działce nr ewid. 97/1 obr. 1, będącej własnością Gminy Płock, wyszczególnionych w załączniku nr 1 oraz załączniku graficznym do nr 2 decyzji;
4. zobowiązać strony do niezwłocznego powiadomienia organu o zawarciu ze stronami postępowania umów w sprawie wysokości odszkodowania za usunięte drzewa oraz za ich usunięcie, bądź o niezawarciu umów.

U z a s a d n i e n i e
Firma ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika - pana p. Łukasza Chamera reprezentującego firmę Elfeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 17 - wystąpiła do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem z dnia 11.04.2019r. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 obr.1,  stwarzających zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Podolszyce – Gulczewo w Płocku.
Do wniosku dołączono pełnomocnictwo Nr 89/Z/2019 udzielone przez wnioskodawcę panu Łukaszowi Chamerze do reprezentowania Spółki w sprawach dotyczących uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek 
właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej – jeśli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wniosek spełnia wymogi formalne określone w art. 83b ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz  art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w dniu 18.04.2019r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania, przeprowadzeniu oględzin,  przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.) w trakcie postępowania administracyjnego przeprowadzono w dniu 14.05.2019r. oględziny w terenie, podczas których ustalono, że wnioskowane drzewa rosną w pasie bezpieczeństwa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce - Gulczewo  w Płocku. Zgodnie z normą PN-E-05100-1:2000 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” w celu zapewnienia  bezpiecznego użytkowania linii konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 4,74m (mierzone w świetle koron drzew) drzew od skrajnych przewodów. Wnioskowane drzewa znajdują się w pasie szerokości 15m od osi linii elektroenergetycznej 110 kV (7,5 m z każdej strony) i zgodnie z ww. normą stanowią zagrożenie dla zachowania ciągłości w dostawach energii elektrycznej.
Do usunięcia wskazano drzewa pochodzące głównie z samosiewu w dobrym i średnim stanie fizjologicznym, w większości olchy,  wierzby i robinie akacjowe i inne oraz grupy krzewów.
Większość drzew wytypowanych do wycinki zlokalizowana jest na  gruntach rolnych.
Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz ustaleń przeprowadzonych w terenie uznano argumenty wnioskodawcy i wydano zezwolenie na usunięcie wnioskowanych drzew i krzewów. Termin planowanego usunięcia ustalono do 31 grudnia  2021r. Biorąc pod uwagę odległy termin planowanej wycinki, a także ilość drzew przeznaczonych do usunięcia  wskazano, że usunięcie drzew i krzewów może nastąpić poza okresem lęgowym ptaków trwającym od 1 marca do 15 października.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  nie naliczono opłaty za usunięcie drzew, ponieważ nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń. 
W toku postępowania ustalono, że drzewa oznaczone nr 81-84 znajdują się na działce nr ewid. 230 obr. 1 będącej własnością Gminy Płock, krzewy oznaczone numerem 112 znajdują się na działce nr ewid. 99/5 obr. 1 będącej własnością Gminy Miasto Płock oraz krzewy oznaczone numerem 113 znajdują się na działce nr ewid. 97/1 obr. 1, będącej własnością Gminy Miasto Płock. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z działek gminnych miast na prawach powiatu, gdzie prezydent miasta sprawuje funkcję starosty, leży w gestii marszałka województwa.
Wobec powyższego, na podstawie art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, umorzono postępowanie w części dotyczącej ww. drzew i krzewów.
Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.
W związku z art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody dokonano oględzin w obrębie zadrzewienia w zakresie występowania gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów itp. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Działka oznaczona nr ewid. 294/13 stanowi pas drogowy ul. Wyszogrodzkiej.
Na podstawie  art. 83a ust. 2a   ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) przekazano projekt niniejszej decyzji do uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, gdyż zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zgodnie z art. 83a ust. 6. niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
Zgodnie z art. 28 kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto zażąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów są - oprócz spółki Energa Operator Spółka Akcyjna - wszyscy właściciele działek, na których znajdują się drzewa przeznaczone do usunięcia, co umożliwia im wniesienie odwołania od decyzji zezwalającej na wycięcie drzew w przypadku, gdyby nie zgadzały się z jej treścią.
Zgodnie z art. 83e ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela  urządzeń. W świetle art. 83e ust. 2 ustawy ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze umowy zawartej między stronami – właścicielem nieruchomości i właścicielem urządzeń. Brzmienie tego przepisu przesądza, że odszkodowanie obejmuje odszkodowanie za drzewa i krzewy oraz odszkodowanie za ich usunięcie. Treść art. 83e ust. 3 wskazuje, że umowa o odszkodowanie powinna zostać zawarta w ciągu 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów.
Jeżeli w terminie tym nie zostanie zawarta umowa, odszkodowanie ustala organ, który wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. W dalszym ciągu jednak do wypłaty ustalonego przez organ odszkodowania zobowiązany jest właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym zobowiązuje się strony do niezwłocznego powiadomienia organu o zawarciu umowy w sprawie wysokości odszkodowania, bądź o braku takiej umowy.
Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji  przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 w/w ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44, kol. 4 pkt 6).

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzew i krzewów po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.


Otrzymują:
1. p. Łukasz Chamera - pełnomocnik
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I-ZZ   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-06-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.06.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na   wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 klatka I i II (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew z działki o nr ewid. 40/5 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej 23 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w związku z zamiarem utwardzenia terenu – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.127.2019.EN z dnia 11.06.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach: 12.06.2019r. – 26.06.2019r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-06-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.06.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na   wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 klatka III i IV (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki o nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej 23 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w związku z zamiarem utwardzenia terenu – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.126.2019.EN z dnia 11.06.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  12.06.2019r. –   26.06.2019r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-06-11

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie wydania decyzji zmieniającej
pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji ubojni znajdującej się przy ul. Bielskiej 57, 09-400 Płock w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację


Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w związku z wnioskiem CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów reprezentowana przez Pana Andrzeja Goździkowskiego – Prezesa Zarządu i Pana Włodzimierza Bartkowskiego – Wiceprezesa Zarządu o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji ubojni znajdującej się przy ul. Bielskiej 57, 09-400 Płock w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Prezydent Miasta Płocka decyzją znak WKŚ-I-ZŚ.6223.1.2019.KK z dnia 6 czerwca 2019 r. zmienił pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Prezydenta Miasta Płocka znak WGK.II.7680-1/2006 z dnia 14.11.2006 r. zmienioną decyzją znak WGK.II.7680-1/2006 z dnia 17.05.2017 r. na prowadzenie instalacji ubojni drobiu znajdującej się w Płocku przy ul. Bielskiej 57 w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację tj. z Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A. w Kutnie ul. Mickiewicza 108 na CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06 -400 Ciechanów.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-06-07

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

o wszczęciu - na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Słowackiego 2 (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A – postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów o obwodach pni w pierśnicy 180cm, 170cm i 185cm z działki o nr ewid. 339/5 zlokalizowanej jw., w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 14.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 21 lipca 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Otrzymują:
1. MZGM
2. Pozostałe strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a
3. WKŚ-I-ZZ  aa

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach: 27.05.2019r. - 11.06.2019r.


data dodania: 2019-05-24

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 22 maja 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 maja 2019 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WKŚ-I-ZŚ.6220.3.2019.ER, dla przedsięwzięcia pn.:

„Likwidacja lotnych związków organicznych z oczyszczalni ścieków ETAP III – budowa nowego zbiornika retencyjnego o pojemności V = 9600 m3 z dachem pływającym”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-05-22

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 maja 2019

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 maja 2019 r. na wniosek Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. reprezentowanej przez Panią Bożenę Sobiecką Prokurenta Spółki działającej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 16, 18, 22 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.91.2019.KN zezwalająca na usunięcie drzewa wymienionego w poniższej tabeli:

Numer ewidencyjny ulica Nazwa gatunku oznaczenie na mapie Obwód na wysokości 130cm.
363/14 obręb Łukasiewicza           ul. K. I. Gałczyńskiego 18        Wierzba            207

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2019-05-09

Płock, dnia 8 maja 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 klatka III i IV (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch topoli o obwodach pni w pierśnicy 137cm i 120cm z działki o nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w związku z zamiarem utwardzenia terenu.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 05 czerwca 2019 r. na godzinę 14.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 26 czerwca 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi: Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 09.05.2019r. - 24.05.2019r.


data dodania: 2019-05-08

Płock, dnia 8 maja 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 klatka I i II (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch topoli o obwodach pni w pierśnicy 113cm i 114cm oraz kasztanowca o obwodzie pnia 116cm z działki o nr ewid. 40/5 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w związku z zamiarem utwardzenia terenu.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 05 czerwca 2019 r. na godzinę 14.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 26 czerwca 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi: Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach  09.05.2019r. - 24.05.2019r.


data dodania: 2019-05-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 08.05.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 27 marca 2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Mickiewicza 21 w Płocku, reprezentowanej przez p. Grzegorza Szymańskiego zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 166 oraz p.Iwonę Bartold zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 67 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew zlokalizowanych na działce nr ewid. 364/12 stanowiącej współwłasność ponad 20 stron,  przekazanego do Prezydenta Miasta Płocka przez administratora nieruchomości: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentowane przez p. Bożenę Sobiecką Prokurenta Spółki Głównego Administratora w związku ze złym stanem drzew oraz  zagrożeniem jakie one stwarzają  – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.82.2019.EN z dnia  07.05.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 08.05.2019r. – 23.05.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-05-07

Płock,  07.05.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.88.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.03.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.88.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 394/51 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Siennickiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 07.05.2019 r.  do  21.05.2019  r.


data dodania: 2019-05-07

Płock,  06.05.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.87.2019.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.05.2019 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Zastępcę Prezesa  Pana Mariusza Pakulskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.87.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 394/84 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.   Kossobudzkiego 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


Obwieszczenie wisi w dniach od 06.05.2019 r.  do  20.05.2019  r.


data dodania: 2019-05-06

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płocku za 2018 r.


data dodania: 2019-04-26

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 18 kwietnia 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 kwietnia 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.2a.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa odcinka linii napowietrznej 110 kV Podolszyce-Plebanka. Usunięcie kolizji linii 110 kV z zabudową mieszkaniową.”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-04-18

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY ORAZ O OGLĘDZINACH

z dnia 18 kwietnia 2019 r.


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam


że na wniosek z dnia 11.04.2019r. złożony przez właściciela linii 110kV relacji Podolszyce – Gulczewo tj. Energę-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 za pośrednictwem Pełnomocnika p. Łukasza Chamera reprezentującego firmę Elfeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 20A - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla ww. linii, rosnących na działce o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 obr. 1, znajdujących się w Płocku w rejonie Podolszyce Borowiczki, będących własnością powyżej 20 stron.


Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 14.05.2019r. od godz. 11:00 w miejscu planowanej wycinki.


Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 11 czerwca 2019r tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).


Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 17 czerwca 2019r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia podzakładce Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska.


Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2019-04-18

Płock, dnia 8 kwietnia 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.91.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. na wniosek Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. reprezentowanej przez Panią Bożenę Sobiecką Prokurenta Spółki działającej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 16, 18, 22 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 363/14 obręb Łukasiewicza.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 26 kwietnia 2019 r.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 29 maja 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).


data dodania: 2019-04-09

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 28.03.2019r. na wniosek z dnia 27.03.2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 21 reprezentowanej przez p.Grzegorza Szymańskiego zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 166 oraz p.Iwonę Bartold zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 67 wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew zlokalizowanych na działce nr ewid. 364/12 stanowiącej współwłasność ponad 20 stron (do Prezydenta Miasta Płocka wniosek przekazało Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu wnioskodawcy).
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 6 maja 2019 r. na godzinę 11.00 w miejscu planowanej wycinki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 28 maja 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.


data dodania: 2019-04-04

Płock,  27.03.2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.61.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.03.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.61.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 394/74 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Siennickiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych .

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-04

WKŚ-I-ZZ.6131.87.2019.KPM                                                         Płock, 04.04.2019 r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 28.03.2019r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu z działki o  nr ewid. 394/84 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Kossobudzkiego 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 26 kwietnia 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Rembielińskiego.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 26 maja 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-04-04

Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 29 marca 2019 r.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

z a w i a d a m i a m


iż w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Łukasza Bilińskiego, reprezentującego firmę B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o. o. ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka linii napowietrznej 110 kV Podolszyce-Plebanka, usunięcie kolizji linii 110 kV z zabudową mieszkaniową, dz. nr 78, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 109/2, 109/3, 109/4, 109/8, 111, 3719 obr. Podol-Borowiczki [Nr 0001]- został zebrany pełen materiał dowodowy.


Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.


Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka - pokój E-52/1 (II piętro budynek E), tel. 24- 67-15-08.


Powyższe należy uczynić w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

POUCZENIE


Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.


Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.


data dodania: 2019-03-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 20.03.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 25.01.2019r. złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol1 w Płocku na działce nr ewid. 3687/17 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.15.2019.EN z dnia  20.03.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 21.03.2019r. – 4.04.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-03-20

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
z dnia 14 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 marca 2019 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Andrzeja Łukasiewicza pracownika AB Industry S.A. Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.2.2019.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa nowej bazy magazynowej, w tym zbiornika kondensatu na terenie Wytwórni ETE-2 PCC EXOL S.A. w Płocku przy ul. Długiej 14”,

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach 14 – 28.03.2019 r.


data dodania: 2019-03-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.03.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 25.01.2019r. złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów zwyczajnych zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 13 w Płocku na działce nr ewid. 3687/13 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.14.2019.EN z dnia 12.03.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-03-12

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 08 marca 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08 marca 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.52.2018.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Instalacja pilotowa do produkcji próbek asfaltów do celów badawczych wraz z przystosowaniem części starej hali produkcyjnej bębnów pod instalację pilotową oraz magazyn próbek i surowców”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-03-08

Płock,  5.03.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.19.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.03.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez  Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz  Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.19.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 9 w Płocku na działce nr ewid. 3687/10 (obręb 1)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 5.03.2019 r. do 19.03.2019 r.


data dodania: 2019-03-05

Płock,  4.03.2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.20.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.03.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez  Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz  Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.20.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 5 w Płocku na działce nr ewid. 3687/19 (obręb 1)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-03-04

Płock,  25.02.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.411.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.02.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pani Agnieszki Baczyńskiej reprezentującej spółkę Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18 decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.411.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce- Góry  w Płocku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 25.02.2019 r. do 11.03.2019 r.


data dodania: 2019-02-25

Obwieszczenie Prezydenta wraz z projektem uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego


data dodania: 2019-02-22

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 14 lutego 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 lutego 2018 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.51.2018.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa stacji paliw na działce nr ewid. 2516/2 obręb 0001 Podolszyce-Borowiczki przy ul. Parcele w Płocku, gmina Miasto Płock”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-02-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.02.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na   wniosek R-1/15068/18 z dnia 18.12.2018r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu p. Arkadiusza Kochanowicza oraz Wiceprezesa Zarządu p. Piotra Chałę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch lip drobnolistnych o obwodzie pnia 80 cm  i 110cm rosnących na działce o nr ewid. 694/2 znajdującej się w Płocku przy ul. Słodowej 4, będącej własnością Gminy Płock w użytkowaniu wnioskodawcy oraz ponad 20 stron (wspólnota mieszkaniowa), w administrowaniu MZGM TBS Sp. z o.o. – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.428.2019.EN z dnia  11.02.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  13.02.2019r. –   27.02.2019r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-02-12

WKŚ-I-ZZ.6131.6.2019.EN                                                             
Płock, dnia 8.02.2018r.


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1) oraz art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 t.j.) oraz w trybie art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku znak: 00003/RKW/OE/GBPT/2019 z dnia 07.01.2018r. złożonego w dniu 14.01.2019r. przez przez ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, reprezentowany przez Prezesa Zarządu p. Krzysztofa Iwanickiego oraz Członka Zarządu p. Józefa Więckowskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki nr ewid. 20/67 zlokalizowanej jw., będącej własnością PKN ORLEN SA, w związku z  zagrożeniemjakie stanowią dla mienia i ludzi

o r z e k a m :

1. zezwolić Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 na usunięcie w terminie do 28 lutego 2019r. dwóch robinii akacjowych o obwodach pni w pierśnicy 155cm i 150cm z działki o nr ewid. 20/67 położonej na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. Chemików 7 w Płocku, usytuowanych jak to zaznaczono na  załączniku graficznym do decyzji;
2. ustalić, że usunięcie ww. drzew nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 t.j.) odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona wniosek w całości.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1044 t.j.) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

   


data dodania: 2019-02-08

Płock, dnia 7 lutego 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 25.01.2019 r.  - na wniosek złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus - wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 13 w Płocku na działce nr ewid. 3687/13 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 26 lutego 2019r. o godz. 12:30 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25 marca 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  8.02.2019r. - 22.02.2019r.


data dodania: 2019-02-07

Płock, dnia    lutego 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 25.01.2019 r.  - na wniosek złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus - wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 1 w Płocku na działce nr ewid. 3687/17 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 26 lutego 2019r. o godz. 11:30 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25 marca 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie w terminie 3 dni od dnia oględzin.


data dodania: 2019-02-06

Płock,  04.02.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.431.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 4.02.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Jasna17 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.431.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt.  klonu jesionolistnego o obwodzie pnia na wysokości 130 cm- 175 cm z działki nr ewid.19/5 (obręb 8) lokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 04.02.2019 r. do 18.02.2019 r.


data dodania: 2019-02-04

WKŚ-I-ZZ.6131.19.2019.KPM
Płock, 31.01.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 25.01.2019 r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus  postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 9 w Płocku na działce nr ewid. 3687/10 (obręb 1)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 26 lutego 2019 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 25 marca 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 31.01.2019r. do 14.01.2019r.


data dodania: 2019-02-01

WKŚ-I-ZZ.6131.20.2019.KPM
Płock, 31.01.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 25.01.2019 r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus  postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 5 w Płocku na działce nr ewid. 3687/19 (obręb 1)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  26 lutego 2019 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 25 marca 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 31.01.2019r. do 14.01.2019r.


data dodania: 2019-02-01

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 stycznia 2019 r.

o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i udziale społeczeństwa


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r., poz. 2081, ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną oraz ciągiem pieszo-jezdnym”, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Dobrzykowskiej.


Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 10 stycznia 2019 r. na wniosek Pana Cezarego Sztendura zamieszkałego w Płocku przy ulicy Tokarskiej 15 reprezentowanego przez Pana Michała Rybarczyka zamieszkałego w Płocku przy ul. Lokalnej 31


Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.


Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska – pok. E-52/1, II piętro budynek E, tel. (024) 367-15-08.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 30 dni od 25.01 – 25.02.2019 r.


Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-01-25

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 stycznia 2019 r.


„Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 stycznia 2019 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WKŚ-I-ZŚ.6220.35.2018.ER, z dnia 25 stycznia 2019 r.dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa automatu zawieszkowego do cynkowania galwanicznego” zlokalizowanego przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-01-25

Płock, 21.01.2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.411.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 35 § 3, 49  i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że sprawa dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie  drzew z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce-Góry w Płocku wszczęta na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika Pani Agnieszki Baczyńskiej reprezentującej spółkę Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18  nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa. Wyznacza się nowym termin jej załatwienia – tj. do dnia 7 marca 2019 roku.  Przyczyną zwłoki jest konieczność uzgodnienia projektu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.


data dodania: 2019-01-21

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 stycznia 2019


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 stycznia 2019 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.416.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzew wymienionych w poniższej tabeli:

Numer ewidencyjny działki, ulica: 392/17 obręb Łukasiewicza, ul. Morykoniego 3

Nazwa gatunku drzewa, oznaczenie na mapie oraz obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm:

1. Topola gatunku obcego - 90 cm
2. Brzoza brodawkowata - 50 cm
3. Robinia akacjowa dwupniowa - 97/48 cm

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2019-01-16

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 stycznia 2019

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 stycznia 2019 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 13 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.404.2018.KN  odmawiająca wycięcie 1 szt.  klonu  pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 170 cm,  z działki o nr ewid. 85/7 obręb 8 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Na Skarpie 13

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE

1.    Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2.    W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
3.    Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-01-11

Pismo do producentów rolnych korzystający w latach ubiegłych ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


data dodania: 2019-01-09

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 19 grudnia 2018r. na wniosek R-1/15068/18 z dnia 18.12.2018r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu p. Arkadiusza Kochanowicza oraz Wiceprezesa Zarządu p. Piotra Chałę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch lip o obwodzie pnia 80 cm  i 110cm rosnących na działce o nr ewid. 694/2 znajdującej się w Płocku przy ul. Słodowej 4, będącej własnością Gminy Płock w użytkowaniu wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 01 lutego 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 19 lutego 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 05 lutego 2019r.


Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  09.01.2019r. - 23.01.2019r.


data dodania: 2019-01-08

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 20 grudnia 2018r. na wniosek z dnia 17.12.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 84 cm rosnącej na działce o nr ewid. 394/138 znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 9, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 04 lutego 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 21 lutego 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 08 lutego 2019r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  09.01.2019 r. - 23.01.2019 r.


data dodania: 2019-01-08
   
 
Stopka