Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płocku
WKŚ-I-ZZ.6131.57.2017.KPM                                                       
Płock, 23.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.03.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej .

Nieruchomości przy ul. Powstańców Styczniowych 2a, 2B reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty w dwóch osobach: Panią Bożenę Wojtczak i Pana  Arkadiusza Cywińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid.  1558 (obręb 9) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 14 kwietnia 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 23.03.2017r. do 13.04.2017r.


data dodania: 2017-03-23

WKŚ-I-ZZ.6131.17.2017.EN                                                                   

Płock, 21.03.2017r.

 

DECYZJA


Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 2 i ust 4, art. 83a ust. 1 i ust. 7, art. 83b ust. 1, art. 83c ust. 1 i ust. 3, art. 83d ust.1 i ust.2, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art.  61a § 1 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Jaśminowej 3 reprezentowanej przez Zarząd w osobach: Anna Żółtowska zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 27, Sabina Jakubiak zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 136 i Zofia  Brzostowska zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 153 złożonego za pośrednictwem pełnomocników tj. przez p. Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu oraz Arkadiusz Kochanowicza – Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13a w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1. jesionu dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm oznaczonego nr 1;
2. tui o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm oznaczonej  nr 2;
3. dwupniowej tui o obwodzie pni w pierśnicy 41cm i 43cm oznaczonej nr 3;
rosnących na działce o nr ewid. 366/4 usytuowanych jw. jak to wskazano w załączniku do wniosku

orzekam:


I. zezwolić  Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ul. Jaśminowej 3 na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2017r. tui zachodniej o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm oznaczonej nr 2, rosnącej na działce o nr ewid. 366/4 usytuowanej jw., jak to wskazano w załączniku graficznym do decyzji;
II. ustalić, że usunięcie ww. drzewa nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
III. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia ww. drzewa nowym nasadzeniem klonu zwyczajnego Globosum o obwodzie pnia min. 14cm mierzonym na wysokości 1m, posadzonym na terenie wnioskodawcy, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, jak to wskazano w  załączniku graficznym do decyzji, w terminie do 30.04.2018r. O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac;
IV. umorzyć postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1. jesionu wyniosłego dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm oznaczonego nr1;
2. dwupniowej tui zachodniej o obwodzie pni w pierśnicy 41cm i 43cm oznaczonej nr 3;
rosnących na działce o nr ewid. 366/4 usytuowanych jw. jak to wskazano w załączniku do wniosku usytuowanych jak to schematycznie zaznaczono w załączniku graficznym do decyzji.

Uzasadnienie
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Jaśminowej 3 reprezentowana przez Zarząd w osobach: Anna Żółtowska zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 27, Sabina Jakubiak zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 136 i Zofia  Brzostowska zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 153 złożyła za pośrednictwem pełnomocników tj. przez p. Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu oraz Arkadiusz Kochanowicza – Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13a wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1. jesionu dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm oznaczonego nr 1;
2. tui o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm oznaczonej nr 2;
3. dwupniowej tui o obwodzie pni w pierśnicy 41cm i 43cm oznaczonej nr 3;
rosnących na działce o nr ewid. 366/4, usytuowanych jw. jak to wskazano w załączniku do wniosku.

Zgodnie z art.83 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) wnioskodawca poinformował w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Do wniosku dołączono pełnomocnictwo zarządu przedmiotowej wspólnoty dla p. Piotra Pawła Chały – Wiceprezesa Zarządu oraz Arkadiusza Kochanowicza – Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13a do złożenia w imieniu wspólnoty wniosku w zakresie wycinki drzew.                       

W dniu 16.02.2017r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowego zezwolenia - informacja została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pismem z dnia 22.02.2017r. zawiadomiono strony o zaplanowanym terminie oględzin w terenie oraz na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ze względu na jej skomplikowany charakter. Informacja została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Po dokonaniu oględzin poinformowano stronę, że na usunięcie jesionu wyniosłego dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm oznaczonego nr 1 oraz dwupniowej tui zachodniej o obwodzie pni w pierśnicy 41cm i 43cm oznaczonej nr3 usytuowanych jw., jak to wskazano w załączniku do decyzji, nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie art. 83f ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.) nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza 50cm – w przedmiotowym przypadku  dotyczy to następujących drzew: jesionu wyniosłego oraz żywotnika zachodniego. Powyższy przepis obowiązuje od dnia 01. stycznia 2017r.

Podczas oględzin przedstawiciel wnioskodawcy oświadczył, że ww. dwa drzewa prawdopodobnie nie zostaną usunięte.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) umorzono postępowanie postępowanie w ww. zakresie.

Wydano zezwolenie na usunięcie tui zachodniej o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm oznaczonej nr 2, rosnącej na działce o nr ewid. 366/4 usytuowanej jw. Drzewo posadzono w odległości 1m od budynku. Korona żywotnika dorosła do trzeciego piętra. Wnioskodawca poinformował, że drzewo stanowi zagrożenie dla elewacji budynku, gdyż podczas wiatru uderza w nią. Mieszkańcy bloku zgłosili, że drzewa zasłaniają okna, co jest bardzo uciążliwe i z tego powodu powinny być usunięte. Uznano, że przycięcie korony w tym przypadku nie rozwiąże problemu, a drzewa obumrą w konsekwencji grubego cięcia. 

Uznano argumenty strony i wydano zezwolenie zgodnie z wnioskiem.

Wnioskodawca zadeklarował realizację nasadzeń zastępczych. O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac. Ponieważ wydanie niniejszego zezwolenia zostało uzależnione od nasadzenia zastępczego – klonu zwyczajnego odm. Globosum, termin uiszczenia opłaty za wycinkę odroczono na 3 lata od dnia upływu wskazanego w zezwoleniu terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych tj. od dnia 30.04.2018r. do dnia 30.04.2021r., zgodnie z art. 84 ust. 3 ww. ustawy.

Zastąpienie usuniętych drzew innymi drzewami winno być skuteczne, to znaczy:
1. nowe nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:
- zaprawa dołów świeżą, żyzną ziemią,
- do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (ok. 3 lat) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie (w szczególności w okresie letnich upałów), ściółkowanie misy wokół drzewa, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, odchwaszczanie misy wokół drzewa,
2. w razie obumarcia posadzonych drzew należy je zastąpić w najbliższym sezonie agrotechnicznym kolejnymi egzemplarzami.
Zgodnie z art. 86 ust. 2 ww. ustawy jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zostało uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, a posadzone drzewa nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

Zgodnie z art. 86 ust. 3. w przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W związku z art. 83c  ust 1 ww. ustawy dokonano oględzin w obrębie zadrzewienia w zakresie występowania gatunków chronionych. Nie stwierdzono ich obecności - chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów. W przypadku zauważenia gatunków chronionych w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strony zapoznały się zgodnie z art. 10 KPA, który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole. Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej - część II ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Zgodnie z art. 83a ust.7 ww. ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Otrzymują:
1. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a


data dodania: 2017-03-21

KOMUNIKAT
z dnia 15 marca 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 marca 2017 r., na wniosek Prezydenta Miasta Płocka Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowanego przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku:
Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W;
Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska (budynek E II piętro, pokój nr E- 52/1), tel. 24-367-15-08.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-03-15

Płock, dn. 13.03.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.7.2017.AS
   

INFORMACJ A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 07.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Auto Center „Serwis-Expres”; Grzegorz Ciuliński; ul. Żyzna 22; 09-410 Płock w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.33.2012.AS z dnia 07.01.2013 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Żyznej 22 w Płocku – do  miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych w przywołanej decyzji
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Żyznej 22 w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.03.2017 r. - 20.03.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-03-13

WKŚ-I-ZZ.6131.39.2017.KPM                                                       
Płock, 10.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 08.03.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kwiatowa 23 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid. 40/5 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy .

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 5 kwietnia 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.03.2017r. do 24.03.2017r.


data dodania: 2017-03-10

WKŚ-I-ZZ.6131.40.2017.KPM                                                       
Płock, 10.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 08.03.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 2 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid. 377/1 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 kwietnia 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.03.2017r. do 24.03.2017r.


data dodania: 2017-03-10

Płock, dn. 09.03.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.6.2017.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 03.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z/s przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Ulickiego zam. w Płocku przy ul. Jesiennej 9/28 w sprawie:
- stwierdzenia cofnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.17.2014.AS z dnia 13.05.2014 roku udzielającej BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Ulickiego zam. w Płocku przy ul. Jesiennej 9/28, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  myjni automatycznej i ręcznej bezdotykowej, czterostanowiskowej myjni stacji paliw BP EUROPA SE zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 116 (dz. ew. 365) – do  miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych w przywołanej decyzji

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni automatycznej i ręcznej, bezdotykowej, 4-stanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji paliw BP Galeria przy ulicy Wyszogrodzkiej 116 (działka o numerze ew. 365) w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 09.03.2017 r. - 16.03.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-03-09

Płock, dn.  08.03.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.5.2017.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 24.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.14.2016.AS z dnia 18.05.2016 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do  urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dowożonych ze szczelnego zbiornika bezodpływowego do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie, pochodzących z myjni pojazdów oraz mycia posadzki budynku magazynowego i hali warsztatowo – magazynowej, zlokalizowanych przy ulicy  Przemysłowej 31 w Płocku na warunkach określonych w przywołanej decyzji

- w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z uwagi na zmianę nazwy spółki z SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. na SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.


data dodania: 2017-03-08

WKŚ-I-ZZ.6131.27.2017.MR                                                  
Płock, dnia 07.03.2017r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2016r. poz. 2134 ze zm.) kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.02.2017r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. klonu srebrzystego o obwodzie pni w pierśnicy: 140 i 190 cm rosnących na działce o nr ewid. 524/2 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 1920r. Nr 7 oraz 18,5 m2 krzewów rosnących na działce o nr ewid. 561/7 zlokalizowanej przy ul. ks. Ignacego Lasockiego w Płocku stanowiących własność  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz osób fizycznych.

Stosownie do art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. 2 szt. drzew oraz 18,5 m2 krzewów na dzień 30.03.2017r. o godz. 10³°. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew i krzewów.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 20.04.2017r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie   czterech dni od dnia oględzin, tj. do dnia 04.04.2017r.  
 
Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.    
                             
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 7.03.2017r. do 21.03.2017r.


data dodania: 2017-03-07

Płock, dnia 28.02.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.510.2016.MR

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.02.2017r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Młodziezowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Pana Jerzego Wolniaka Prezesa Zarządu oraz Pana Ireneusza Pokropskiego Zastępcę Prezesa ds. Technicznych o wydanie zezwolenia na usunięcie jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 51 usytuowanego na działce o nr ewid. 1562/5 nr obrębu 0009 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Spółdzielczej 12 stanowiącej własność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku oraz osób fizycznych.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 83a. ust.7 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) oraz art. 49 Kpa (Dz. U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzedu.


data dodania: 2017-02-28

OBWIESZCZENIE

z dnia 23.02.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 24.01.2017r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka – Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych wydano decyzję WKŚ-I-ZZ.6131.7.2017.EN z dnia 23.02.2017r w sprawie usunięcia następujących drzew:
1. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 156cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/6 przy budynku ul. Batalionu Parasol 19,
2. brzozy o obwodzie pnia w pierśnicy 91cm oraz świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm rosnących na działce o nr ewid. 3687/9 przy budynku ul. Batalionu Parasol 21,
3. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm na działce o nr ewid. 3687/17 przy budynku ul. Batalionu Parasol 1,
4. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 136cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/10 przy budynku ul. Batalionu Parasol 9,
5. sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 54cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 26,
6. pięciu brzóz o obwodach pni w pierśnicy 82cm, 55cm, 70cm, 86cm, 57cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 24.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-02-23

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2017 r.Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),

ZAWIADAMIAM

strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku:
Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W;
Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”
wszczętego na wniosek Prezydenta Miasta Płocka Stary Rynek 1 , 09-400 Płock reprezentowanego przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek , o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Powyższe należy uczynić w terminie 5 dni od dnia doręczenia.

 

POUCZENIE

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1.    Wnioskodawca,
2.    Strony postępowania*
3.    WKŚ-I a/a

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-02-23

ZAWIADOMIENIE
o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 36 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam

że termin załatwienia sprawy odnośnie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działkach o nr ew. 226, 227/1, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/13, 227/14 (nr działek po podziel działek 227, 543/5 i 67)” wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock ul. Lachmana 1 reprezentowanego przez Panią Adę Kutyło-Bromka zam. w Płocku przy ul. Nałkowskiej 19 - zostaje przedłużony do dnia 23 marca 2017 r.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu miesiąca, niezależną od organu, jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.


data dodania: 2017-02-23

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin

Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art 49, art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

o oględzinach, które odbędą się w dniu 16.03.2017r. o godz. 10:15  (spotkanie przy budynku ul. Jaśminowa 3) w związku z wnioskiem z dnia 16.02.2017r. w sprawie wydania zezwolenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 4 z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 8 reprezentowanego przez p.Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu oraz p.Arkadiusza Kochanowicza - Prezesa Zarządu na usunięcie następujących drzew rosnących na działce o nr ewid. 366/4, będącej własnością Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym ponad 20 stron - zgodnie z księgą wieczystą PL1P/00093868/5, położonej przy ul. Jaśminowej 3:

1. jesionu dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm,
2. tui o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm
3. tui dwupniowej o obwodzie pnia w pierśnicy 41cm i 43cm

Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie w dniu 16.02.2017r. została umieszczona w dniu 20.02.2017r. w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wzywa się strony do wzięcia udziału w oględzinach oraz złożenie wyjaśnień dotyczących wniosku, osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie.

Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy tj. do dnia 16 kwietnia 2017r.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. (24) 367-15-10

 Pouczenie

1.    Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
2.    Zgodnie z art. 79 § 1 ww. ustawy, strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.
3.    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I - aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-02-22

OBWIESZCZENIE

z dnia 20.02.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.02.2017r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 4 z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 8 reprezentowanego przez p.Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu oraz p.Arkadiusza Kochanowicza - Prezesa Zarządu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących na działce o nr ewid. 366/4, będącej własnością Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym ponad 20 stron - zgodnie z księgą wieczystą PL1P/00093868/5, położonej przy ul. Jaśminowej 3:
1. jesionu dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm,
2. tui o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm
3. tui dwupniowej o obwodzie pnia w pierśnicy 41cm i 43cm

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.


data dodania: 2017-02-20

WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK


ZAWIADOMIENIE

o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 36 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam

że termin załatwienia sprawy odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku:
Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W;
Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”
Gminy – Miasto Płocka Stary Rynek 1 , 09-400 Płock reprezentowane przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek - zostaje przedłużony do dnia 20 marca 2017 r.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu miesiąca, niezależną od organu, jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.


data dodania: 2017-02-20

WKŚ-I-ZŚ.6220.5.2017.KK


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zmianami, zwanym dalej KPA)

zawiadamiam

że w dniu 23 stycznia 2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock ul. Lachmana 1 reprezentowanego przez Panią Adę Kutyło-Bromka zam. w Płocku przy ul. Nałkowskiej 19 zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działkach o nr ew. 226, 227/1, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/13, 227/14 (nr działek po podziel działek 227, 543/5 i 67)”.

Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, w pokoju E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.
2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
6. Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca – pełnomocnik Ada Kutyło-Bromka Płock, ul. Nałkowskiej 19,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I a/a

*Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wywieszono 10 lutego 2017 r.


data dodania: 2017-02-15

WKŚ-I-ZZ.6131.7.2017.EN                                                              

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin

Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art 49, art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

o oględzinach, które odbędą się w dniu 23.02.2017r. o godz. 10:15  (spotkanie w siedzibie wnioskodawcy ul. Jana Pawła II 88a) w związku z wnioskiem z dnia 24.01.2017r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka – Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 156cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/6 przy budynku ul. Batalionu Parasol 19,
2. brzozy o obwodzie pnia w pierśnicy 91cm oraz świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm rosnących na działce o nr ewid. 3687/9 przy budynku ul. Batalionu Parasol 21,
3. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm na działce o nr ewid. 3687/17 przy budynku ul. Batalionu Parasol 1,
4. jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 136cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/10 przy budynku ul. Batalionu Parasol 9,
5. sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 54cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 26,
6. pięciu brzóz o obwodach pni w pierśnicy 82cm, 55cm, 70cm, 86cm, 57cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 24.

Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie w dniu 24.01.2017r. została umieszczona w dniu 27.01.2017r. w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wzywa się strony do wzięcia udziału w oględzinach oraz złożenie wyjaśnień dotyczących wniosku, osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie.

Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy tj. do dnia 24 marca 2017r.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. (24) 367-15-10

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
2. Zgodnie z art. 79 § 1 ww. ustawy, strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.
3. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I  aa


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-02-01

OBWIESZCZENIE

z dnia 27.01.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 24.01.2017r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka – Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 156cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/6 przy budynku ul. Batalionu Parasol 19,
2. brzozy o obwodzie pnia w pierśnicy 91cm oraz świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm rosnących na działce o nr ewid. 3687/9 przy budynku ul. Batalionu Parasol 21,
3. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm na działce o nr ewid. 3687/17 przy budynku ul. Batalionu Parasol 1,
4. jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 136cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/10 przy budynku ul. Batalionu Parasol 9,
5. sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 54cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 26,
6. pięciu brzóz o obwodach pni w pierśnicy 82cm, 55cm, 70cm, 86cm, 57cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 24.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium  postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 27.01.2017r. do 11.02.2017r.


data dodania: 2017-01-26

WKŚ-I-ZZ.6131.510.2016.MR                                                 

Płock, dnia 25.01.2017r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2016r. poz. 2134 ze zm.) kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.12.2016r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 51 cm rosnącego na działce o nr ewid. 1562/5  zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 12 w Płocku, stanowiącej własność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku oraz osób fizycznych.
Stosownie do art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonego do usunięcia drzewa, tj. jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 51 cm rosnącego na działce o nr ewid. 1562/5 zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 12 w Płocku na dzień 16.02.2017r. o godz. 10³°. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowego drzewa.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.
Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 28.02.2017r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie  jedenastu dni od dnia oględzin, tj. do dnia 27.02.2017r.   

Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


Obwieszczenie wisi w dniach od 25.12.2016r. do 08.02.2017r.


data dodania: 2017-01-26

Płock, dn. 20.01.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.73.2016.AS


      I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

- że w dniu 22.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne na wniosek Pani Zofii Umińskiej, Państwa Marzeny i Jana Gagat, Pani Moniki Dziub-Szulińskiej oraz Pana Piotra Szulińskiego, Pani Lucyny Żakieta działającej z upoważnienia Państwa Katarzyny i Tomasza Żakieta, reprezentowanych przez Panią Janinę Milczarek  zam. Nowy Troszyn 43, 09-530 Nowy Troszyn, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. rowu przebiegającego przez działki o numerach ewidencyjnych 894/5, 894/6, 894/7 i 894/8 (obręb 16) przy ul. Janówek w Płocku oraz w sprawie uzyskania decyzji na legalizację urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu na działce o numerze ew. 805 (obręb 16) przy ul. Janówek w Płocku;
- o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. do dnia 28 lutego 2017 roku.
Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest skomplikowany charakter sprawy.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 20.01.2017 r. - 27.01.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-01-20

Płock,  19.01.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.507.2016.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzjiZgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 19.01.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości nr 7, 7a, 7b przy ul. Dobrzyńskiej w Płocku decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.507.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z terenu działek o nr ewid. 107/2 i 109/9 zlokalizowanych przy ww. ulicy w Płocku, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym w/w wspólnoty.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-01-19

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 19 stycznia 2017 r.

o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam


że termin załatwienia sprawy odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku: Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W; Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”


Gminy – Miasto Płocka Stary Rynek 1 , 09-400 Płock reprezentowane przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek - zostaje przedłużony do dnia 19 lutego 2017 r.


Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu miesiąca, niezależną od organu, jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.


data dodania: 2017-01-19

Płock,   13.01.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.504.2016.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.01.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.504.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew oraz 3,6m2 krzewów z terenu MSM Administracji Osiedla „Podolszyce”, z działki o numerze ewidencyjnym  3687/14 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 11 w Płocku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-01-13

WKŚ-I-ZZ.6131.496.2016.EN                                                        
Płock, dnia 11.01.2017r.

DECYZJA

Na podstawie art.83, 83a ust. 7 i 83f ust1 pkt3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.12.2016r. złożonego w dniu 14.12.2016r. przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowaną przez p.Jana Rączkowskiego – Prezesa Zarządu oraz p.Zofię Kędzierską – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami o wydanie zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 27cm, rosnącego na działce o nr ewid. 394/82 położonej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 6

orzekam:

umorzyć Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 27cm, rosnącego na działce o nr ewid. 394/82 położonej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 6.


Uzasadnienie
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a złożyła do Prezydenta Miasta Płocka wniosek z dnia 13.12.2016r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 27cm, rosnącego na działce o nr ewid. 394/82 położonej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 6 zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2016r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134).

W dniu 1 stycznia 2017r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady usuwania drzew. Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.) nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:
a) 100cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
b)  50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości albo w części.
Ponieważ zmianie uległy przepisy prawa materialnego, zgodnie z którym od 1. stycznia 2017r.  wycinka przedmiotowego drzewa nie wymaga uzyskania zezwolenia prezydenta miasta - zaistniała przesłanka do umorzenia postępowania.
Obwód przedmiotowego drzewa mierzony ma wysokości 130cm nie przekracza 50cm, w związku z powyższym jego wycinka może nastąpić bez zezwolenia.
Zgodnie z art. 83a ust.7 ww. ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2016r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (załącznik do ustawy cz.III ust. 44 kolumna 4 pkt 6).

Otrzymują:
1. Strony postępowania*
2. PSM L-W
3. aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651) oraz art. 49 KPA zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
 data dodania: 2017-01-11

WGK.II.7680/1/2006
Płock, dn. 3.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zmianami, zwanym dalej KPA)

zawiadamiam

że w dniu 22.12.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A. właściciela Zakładu Produkcyjnego w Płocku postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego o znaku WGK.II.7680/1/2006  z dnia 14.11.2006 r. (ze zmianami) na prowadzenie instalacji ubojni należącej do Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku przy ul. Bielskiej 57.

Konieczność dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego wynika ze zmian, jakie zaistniały w instalacji w okresie obowiązywania pozwolenia, zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami oraz z przeprowadzonej w 2016 r. przez tut. Organ analizy pozwolenia zintegrowanego.
Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Prezydent Miasta Płocka.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 73 § 1, 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pok. E-51 [tel. (24) 367-16-69], w obecności pracownika tego organu w godzinach pracy Urzędu Miasta Plocka w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia).
4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. WKŚ-I – aa.

Zawiadomienie wisi w dniach od 3.01.2017 r. do 2.02.2017 r.


data dodania: 2017-01-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3.01.2017r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2249) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 06.12.2016r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego – Prezesa Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew robinii akacjowej o obwodach pni w pierśnicy 65cm i 53cm, rosnących na działce o nr ewid. 374/3 przy ul. Pszczelej 1 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.492.2016.EN z dnia 03.01.2017r. 


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 3.01.2017r. – 1.02.2017r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2017-01-03

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 03 stycznia 2017 r.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

ZAWIADAMIAM


iż w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „INBUD” Stefan Karczewski Al. Kilińskiego 41 reprezentowanego przez Pana Michała Rabarczyka zamieszkałego w Płocku przy ul. Lokalnej 31 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, pełną infrastrukturą towarzyszącą, garażami podziemnymi i parkingami nadziemnymi oraz drogami dojazdowymi w Płocku przy ulicy Żyznej”

– został zebrany pełen materiał dowodowy.


Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie) w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka - pokój E-52/1 (II piętro budynek E), tel. 24-367-15-08. Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja. Strona ma prawo wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Powyższe należy uczynić w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

POUCZENIE


Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-01-03

WKŚ-I-ZZ.6131.507.2016.KPM                                                       


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewNa podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19.12.2016r. na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości nr 7, 7a, 7b przy ul. Dobrzyńskiej w Płocku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr ewid. 107/2 i 109/8 zlokalizowanych przy ww. ulicy w Płocku.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 13 stycznia 2017 r. na godzinę 10.00.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


Obwieszczenie wisi w dniach od 27.12.2016r. do 10.01.2017r.


data dodania: 2016-12-29

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 28 grudnia 2016 r.


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami - zwanej dalej KPA)

zawiadamiam


że w dniu 19 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy – Miasto Płocka Stary Rynek 1 , 09-400 Płock reprezentowane przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku: Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W; Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”.


Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

POUCZENIE


1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.


2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.


4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


6. Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2016-12-28

WKŚ-I-ZZ.6131.504.2016.KPM                                                       

Płock,22.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 15.12.2016r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid.  3687/14 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 11 w Płocku.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 9 stycznia 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 22.12.2016r. do 06.01.2017r.


data dodania: 2016-12-22

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 20 grudnia 2016

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Lecha Chodkowskiego – Prezesa Zarządu i Janusza Pawłowskiego – Z-cę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.489.2016.KN z dnia 20.12.2016 r. zezwalająca na usunięcie 1 szt. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 153 cm, rosnącej na działce o nr ewid. 1196/1 obręb 10 znajdującej przy ul. Dobrowolskiego i ul. Gintera.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-12-20

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19.12.2016


data dodania: 2016-12-19

Płock, dn. 16.12.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.68.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości


informację, że w dniu 23.11.2016 r. (uzupełniono w dniu 13.12.2016 r.) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Jarosława Szczygieł; ul. Batalionu „Parasol” 6; 09-410 Płock, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – rowu na działce o numerze ew. 227/14, (obręb 14  Góry), stanowiącej jego własność przy ulicy Kutnowskiej w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 16.12.2016 r. - 23.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-12-16

KOMUNIKAT

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 grudnia 2016 r., na wniosek Gminy – Miasto Płock Stery Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowanej przez Mariusza Andlera właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.62.2016.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną: Etap I – odcinek od ul. Mostowej do Zalewu Sobótka; Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska pokój nr E- 52/1, tel. 24-367-15-08.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2016-12-14

Płock, dn. 12.12.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.69.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)


podaję do publicznej wiadomości


informację, że w dniu 06.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki „AUTOGALERIA” Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer HONDA; ul. Wyszogrodzka 103; 09-400 Płock, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.26.2012.KN z dnia 24.12.2012 roku udzielającej AUTOGALERII Sp. z o.o. przy ul. Wyszogrodzkiej 103 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej w salonie samochodowym przy ulicy Wyszogrodzkiej 103 w Płocku
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej oraz hali warsztatowej zlokalizowanych przy ulicy Wyszogrodzkiej 103 w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 12.12.2016 r. - 19.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-12-12

Płock, dn. 09.12.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.66.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 18.11.2016 r. (uzupełniono w dniu 08.12.2016 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki CIRCLE K Polska Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 86; 02-603 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Tomasza Mielczarka, kierownika Stacji Paliw Nr 70581 w Płocku, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.15.2012.AS z dnia 10.09.2012 roku udzielającej STATOIL POLAND Sp. z o.o. z/s przy ulicy Puławskiej 86 w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Tomasza Mielczarka, kierownika Stacji Paliw Nr 581 w Płocku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z automatycznej i ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji paliw Nr 581 przy ulicy Bielskiej 61A do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z jednostanowiskowej, automatycznej myjni samochodowej oraz dwustanowiskowej, bezdotykowej, ręcznej myjni zlokalizowanej na terenie Stacji paliw Nr 70581 przy ulicy Bielskiej 61A w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 09.12.2016 r. - 16.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-12-09

OBWIESZCZENIE

z dnia 08.12.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 06.12.2016r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego –  Prezesa   Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew robinii akacjowej o obwodach pni w pierśnicy 65cm i 53cm, rosnących na działce o nr ewid. 374/3 przy ul.. Pszczelej 1.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 8.12.2016r. do 15.12.2016r.


data dodania: 2016-12-08

Płock, dn. 08.12.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.63.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 14.11.2016 r. (uzupełniono w dniu 05.12.2016 roku),  zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki WIX Developer S.A.; Mirosław 22  A; 09-472 Słupno w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku usługowego z przeznaczeniem na niepubliczną szkołę podstawową i przedszkole, zlokalizowanych przy ulicy Żyznej w Płocku, do wód rzeki Rosicy poprzez wylot wraz z rowem odprowadzającym w km 4+973 jej biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 08.12.2016 r. - 15.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-12-08

Płock, dnia 02.12.2016r.
WKŚ-I-ZZ.6131.353.2016.MR

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02.12.2016r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez reprezentowaną przez Panią Krystynę Wrzeszczyńską Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. klonu o obwodach pni w pierśnicy: 98 i 115 cm oraz jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm rosnących na działce o nr ewid. 384/15 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Wolskiego 12 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 83a. ust.7 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) oraz art. 49 Kpa (Dz. U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzedu.


data dodania: 2016-12-02

WKŚ-I-ZZ.6131.480.2016.KPM
Płock,  30.11.2016 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.11.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.480.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie1 szt. lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 53 cm z działki nr ewid. 576/18, znajdującej się przy ul. Dworcowej 37, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-11-30

Płock, dn. 29.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.65.2016.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki BUDMAT AUTO 3 Sp. z o.o.; ul. Bielska 55; 09-400 Płock, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.28.2012.KN z dnia 14.12.2012 roku udzielającej spółce BUDMAT AUTO Sp. z o.o., ul. Bielska 67 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Bielskiej 55
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Bielskiej 55 w Płocku do  miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 29.11.2016 r. - 06.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-29

Płock dnia 28.11.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.470.2016.KN


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmian.) zawiadamiam, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego, że w dniu 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach.


data dodania: 2016-11-28

Płock, dn. 28.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.51.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

- że w dniu 02.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne na wniosek spółki Orlen Projekt Sp. z o.o., z/s przy ul. Zglenickiego 42; 09-411 Płock, w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających oznaczonych jako SR-1 i SR-2, zlokalizowanych na  działce numer ewidencyjny 6/7 (obręb 13);
- o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. do dnia 30 grudnia 2016 roku.
Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest skomplikowany charakter sprawy.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 28.11.2016 r. - 05.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-28

Płock, dn. 28.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.42.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w uzupełnieniu do zawiadomienia z dnia 25.10.2016 roku, sprawa wszczęta w dniu 30.09.2016 r. na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego; ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Artura Rychlewskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1-ego Maja 7c; 09-402 Płock o ustalenie linii brzegowej rzeki Słupianki w km od 0+763 do 1+593 jej biegu zgodnie z załączonym projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w następujący sposób:

dla lewego brzegu rzeki Słupianki:
- od punktu granicznego P-1358 do punktu 1-2986
- od punktu granicznego 1-71374 do punktu 1-2995
- od punktu granicznego 1-2995 do punktu 1-2997
- od punktu granicznego 1-2997 do punktu 1-3000
- od punktu granicznego 1-3000 do punktu 1-71012
- od punktu granicznego 1-3056 do punktu 1-3054

dla prawego brzegu rzeki Słupianki:
- od punktu granicznego 1-3012 do punktu 1-3013
- od punktu granicznego 1-3014 do punktu 1-3010
- od punktu granicznego 1-3010 do punktu 1-3009
-  od punktu granicznego 1-3007 do punktu 1-3006
- od punktu granicznego 1-3065 do punktu 1-3005
- od punktu granicznego 1-3005 do punktu 1-3001
- od punktu granicznego 1-3062 do punktu 1-3059
- od punktu granicznego 1-3059 do punktu 1-71578,

prowadzona jest również w trybie art. 15a ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) dotyczącym rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Słupianki przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów w następujący sposób:

dla prawego brzegu rzeki Słupianki:
- od punktu granicznego 1-3013 do punktu 1-3014
- od punktu granicznego 1-3009 do punktu 1-3008
- od punktu granicznego 1-71000 do punktu 1-3062
realizowanego na wysokości działek o numerach ewidencyjnych: 2372/14, 2376/1, 2402/1, 2406/22, 2374/18, 2374/22, 2374/8, 2374/29, 2374/14, 2375, 2378, 2383/1, 2381, 2398, 2396/1, 2385, 2472/1, 2406/26, 2473/6, 2473/7, 2397, 2403/8 (obręb Podolszyce - Borowiczki) w Płocku.

Jednocześnie z uwagi na powyższą okoliczność skutkującą możliwością składania uwag i wniosków przez strony niniejszego postępowania, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy tj. do dnia 20 grudnia 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 28.11.2016 r. - 05.12.2016 roku.


data dodania: 2016-11-28

Płock, dn.  23.11.2016 r.
WKŚ-I.ZR.6341.52.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA           


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

     podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 07.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ORLEN KolTrans Sp. z o. o. z/s w Płocku przy ulicy Chemików 7 w sprawie:
cofnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.31.2014.AS z dnia 17.09.2014 roku udzielającej spółce Orlen KolTrans Sp. z o. o. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu OLREN KolTrans Sp. z o. o. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych PKN ORLEN S.A – w trybie art. 136 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.);
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu ORLEN KolTrans Sp. z o. o. z/s przy ulicy Chemików 7 w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PKN ORLEN S.A.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w terminie od dnia 23.11.2016 r. do  30.11.2016 r.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-24

Płock, dn. 24.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.50.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 25.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki DT-SPV 13 Sp. z o. o.; ul. Prosta 51; 00-838 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marcina Mędrzyckiego; ul. Wał Miedzeszyński 134a, Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Galerii Wisła zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 144 w Płocku – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej tj. urządzeń kanalizacyjnych spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 24.11.2016 r. - 01.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-24

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),


ZAWIADAMIAM


strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną: Etap I – odcinek od ul. Mostowej do Zalewu „Sobótka” Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”

realizowanego przez Gminę – Miasto Płock Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Mariusza Andlera Właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój E-52/1 (II piętro), tel. 24-367-15-08.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2016-11-22

Płock, dn. 21.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.58.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 08.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1-ego Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.12.2012.AS z dnia 26.02.2012 r. udzielającej zakładowi głównemu MEGA-TECH Sp. z o.o. z/s przy ulicy Sierpeckiej 1 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód rzeki Brzeźnicy polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki Brzeźnicy, wylotem w km 7+725 jej biegu, pochodzących z terenu kilku zakładów oraz gospodarstw domowych - w zakresie zmiany hektometrażu rzeki Brzeźnicy, wynikającej z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód, poprzez zastąpienie kilometrażu rzeki Brzeźnicy 7+725 na kilometr 7+860 jej biegu oraz zmiany kilometra konserwacji poprzez zastąpienie kilometra 7+525 - 7+725 na km 7+660 – 7+860 jej biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 21.11.2016 r. - 28.11.2016 r.

Sprawę prowadzi:
Aneta Stępniewska (24) 367-15-11


data dodania: 2016-11-21

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2016 r.

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.417.2016.KN z dnia 17.11.2016 r. zezwalająca na usunięcie 2 szt. śliw mirabelki rosnących na działce o nr ewidencyjnym 394/84 obręb 4, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 2 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Kossobudzkiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1).

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-18

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2016 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.417.2016.KN z dnia 17.11.2016 r. zezwalająca na usunięcie 2 szt. śliw mirabelki rosnących na działce o nr ewidencyjnym 394/84 obręb 4, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 2 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Kossobudzkiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1).

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-18

Płock, dn. 18.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.56.2016.AS


    INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 08.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1 Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/27/10 z dnia 21.09.2010 r. udzielającej Płockiemu Parkowi Przemysłowo – Technologicznemu S.A. z/s przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu zakładu do rzeki Brzeźnicy – w zakresie zmiany hektometrażu rzeki Brzeźnicy, wynikającej z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód, poprzez zastąpienie kilometrażu rzeki Brzeźnicy 2+530 na kilometr 2+555 jej biegu oraz zmiany kilometra konserwacji poprzez zastąpienie kilometra 4+800 – 5+080 na km 4+740 – 5+020 jej biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 18.11.2016 r. - 25.11.2016 r.

Sprawę prowadzi:
Aneta Stępniewska (24) 367-15-11


data dodania: 2016-11-18

Płock, dn. 18.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.57.2016.AS
   

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 08.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1 Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/9/2008 z dnia 04.07.2008 r. udzielającej firmie ADLER POLSKA Sp. z o.o.(z siedzibą w Bielsku-Białej) Zakład w Płocku przy ul. Długiej 12 pozwolenia wodnoprawnego  na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu ADLER Polska Sp. z o.o. oraz KATOEN Natie Polska Sp. z o.o. do rzeki Brzeźnicy w km 5+380 – w zakresie zmiany hektometrażu rzeki Brzeźnicy, wynikającej z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód, poprzez zastąpienie kilometrażu rzeki Brzeźnicy 5+380 na kilometr 5+320 jej biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 18.11.2016 r. - 25.11.2016 r.

Sprawę prowadzi:
Aneta Stępniewska (24) 367-15-11


data dodania: 2016-11-18

I N F O R M A C J A

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

 podaję do publicznej wiadomości 

że w dniu 19.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki SERWKOMB Myjnia s.c.; ul. Otolińska 25; 09-407 Płock, w sprawie:

- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.25.2012.AS z dnia 29.11.2012 roku udzielającej spółce SERWKOMB Myjnia s.c.  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni cystern zlokalizowanej przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z   terenu myjni samochodowej (cystern i silosów), zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej 25 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 14.11.2016 r. - 21.11.2016 roku.


data dodania: 2016-11-14

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Prezydent Miasta Płocka informuję, że w dniu 31.10.2016 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „INBUD” Stefan Karczewski Al. Kilińskiego 41 reprezentowanego przez Pana Michała Rybarczyka zamieszkałego w Płocku przy ul. Lokalnej 31, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, pełną infrastrukturą towarzyszącą, garażami podziemnymi i parkingami nadziemnymi oraz drogami dojazdowymi w Płocku przy ulicy Żyznej”.

Informacja o w/w wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Akta sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa do celów ewidencyjnych) znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.


data dodania: 2016-11-14

Płock, dn. 09.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.47.2016.AS

    INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015 r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 17.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie; Zakrzewo Kościelne 14, 09-460 Mała Wieś, powiat płocki, reprezentowanego przez Panią Martę Składowską, pracownika JARS Sp. z o.o.; Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt. II decyzji Starosty Płockiego znak: OŚ.II.6223-2/32/2006 z dnia 17.10.2006 roku udzielającej Domowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w/w Domu Pomocy Społecznej do rowu – doprowadzalnika Kępa Polska, zmienionej decyzją znak: RŚ.II.6223-2/40/2008 z dnia 03.09.2009 roku;
-udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wód Doprowadzalnika Kępa Polska w km 1+140 jego biegu

w związku z postanowieniem nr 2503/P/NN/16 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/312-MM/16 z dnia 12.10.2016 roku wyłączającego Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 09.11.2016 r. - 16.11.2016 roku.


Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-09

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 8 listopada 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.401.2016.KN z dnia 07.11.2016 r. odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 84 cm rosnącego na działce o nr ewidencyjnym 394/140 obręb 4 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Gawareckiego 2 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gawareckiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1)

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-08

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 8 listopada 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.400.2016.KN z dnia 07.11.2016 r. odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew (1 szt. jarząb pospolity, 7 szt. lipy drobnolistnej) rosnących na działce o nr ewidencyjnym 404/23 i 404/30 obręb 4, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gawareckiego 3 będących własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gawareckiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1)

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-08

Płock,  04.11.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.394.2016.KPM                                                      

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.11.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.394.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli gatunku nierodzimego o obwodzie pnia w pierśnicy 213 cm z działki nr ewid. 384/18, znajdującej się przy ul. Królowej Jadwigi 5, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa


data dodania: 2016-11-04

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 października 2016 r.


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19 października 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. śliw mirabelki o obwodach pni w pierśnicy 45 i 23 cm rosnących na działce o nr ewidencyjnym 394/84 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 2, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Kossobudzkiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach 28.10 – 14.11.2016 r.
Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-11-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 03.11.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 05.10.2016r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka - Prezesa  Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego - Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie grabu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 98cm zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 25 z działki nr. ewid. 651/8, w związku z obumarciem drzewa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.390.2016.EN z dnia 03.11.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 03.11.2016r. – 18.11.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-11-03

WKŚ-I-ZZ.6131.353.2016.MR
Płock, dnia 03.11.2016r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

dotyczące zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie art. 10, 35 § 3 i  49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a. ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2015r. poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w związku z postępowaniem administracyjnym toczącym się na wniosek z dnia 04.10.2016r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Panią Krystynę Wrzeszczyńską Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. klonu o obwodach pni w pierśnicy: 98 i 115 cm oraz jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm rosnących na działce o nr ewid. 384/15 zlokalizowanej przy ul. Wolskiego 12 w Płocku ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 04.12.2016r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 03.11.2016r. do 17.11.2016r.


data dodania: 2016-11-03

O B W I E S Z C Z E N I E

3 listopada 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

dotyczące zawiadomienia o oględzinach i zapoznaniu się z aktami sprawy


Na podstawie art. 10, 49 i 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a. ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2015r. poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w związku z postępowaniem administracyjnym toczącym się na wniosek z dnia 04.10.2016r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Panią Krystynę Wrzeszczyńską Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami ustala się termin komisyjnych oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, tj. 2 szt. klonu o obwodach pni w pierśnicy: 98 i 115 cm oraz jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm rosnących na działce o nr ewid. 384/15 zlokalizowanej przy ul. Wolskiego 12 w Płocku na dzień 24.11.2016r. o godz. 10³°. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie czterech dni od dnia oględzin, tj. do dnia 28.11.2016r.

Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach 03.11.2016r. do 17.11.2016r.


data dodania: 2016-11-03

WKŚ-I-ZZ.6131.353.2016.MR                                                  
Płock, dnia 28.10.2016r.OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a. ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody     (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.10.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. klonu o obwodach pni w pierśnicy: 98 i 115 cm oraz jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm rosnących na działce o nr ewid. 384/15 zlokalizowanej przy ul. Wolskiego 12 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 28.10.2016r. do 11.11.2016r.


data dodania: 2016-10-28

Płock, dn. 28.10.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.48.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 18.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne na wniosek spółki Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. z/s w Płocku przy ul. Ciechomickiej 15, w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. studni głębinowej Nr 1M, poprzez jej odbudowę, zlokalizowanej na  działce o numerze ewidencyjnym 51, położonej na terenie w/w zakładu przy ulicy Ciechomickiej 15 w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 28.10.2016 r. - 04.11.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-10-28

Płock, dnia 26 października 2016 r.
WKŚ-I-ZŚ.6220.62.2016.KK


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami, zwanym dalej KPA)

zawiadamiam

że w dniu 21 października 2016 r. na wniosek Gminy – Miasto Płock Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowanej przez Mariusza Andlera Właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną:
Etap I – odcinek od ul. Mostowej do Zalewu „Sobótka”
Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”.

Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwoleniu na budowę.


W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E – II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.
2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I a/a
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. z 2016 r., poz. 353 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach 26.10.2016 r. – 09.11.2016 r.


data dodania: 2016-10-27

I N F O R M A C J A

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości 

że w dniu 30.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego; ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Artura Rychlewskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1-ego Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Słupianki w km od 0+763 do 1+593 jej biegu zgodnie z załączonym projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w następujący sposób:

dla lewego brzegu rzeki Słupianki:

- od punktu granicznego P-1358 do punktu 1-2986

- od punktu granicznego 1-71374 do punktu 1-2995

- od punktu granicznego 1-2995 do punktu 1-2997

- od punktu granicznego 1-2997 do punktu 1-3000

- od punktu granicznego 1-3000 do punktu 1-71012

- od punktu granicznego 1-3056 do punktu 1-3054

 

dla prawego brzegu rzeki Słupianki:

- od punktu granicznego 1-3012 do punktu 1-3013

- od punktu granicznego 1-3014 do punktu 1-3010

- od punktu granicznego 1-3010 do punktu 1-3009

-  od punktu granicznego 1-3007 do punktu 1-3006

- od punktu granicznego 1-3065 do punktu 1-3005

- od punktu granicznego 1-3005 do punktu 1-3001

- od punktu granicznego 1-3062 do punktu 1-3059

- od punktu granicznego 1-3059 do punktu 1-71578,

realizowanego na wysokości działek o numerach ewidencyjnych: 2372/14, 2376/1, 2402/1, 2406/22, 2374/18, 2374/22, 2374/8, 2374/29, 2374/14, 2375, 2378, 2383/1, 2381, 2398, 2396/1, 2385, 2472, 2406/26, 2473/6, 2473/7, 2397, 2403/8 (obręb Podolszyce- Borowiczki) w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 25.10.2016 r. - 01.11.2016 roku.


data dodania: 2016-10-25

OBWIESZCZENIE

z dnia 20.10.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 05.10.2016r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul.  Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka - Prezesa  Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego - Zastępcę Prezesa ds. technicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie grabu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 98cm zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 25 z działki nr. ewid. 651/8, w związku z obumarciem drzewa.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.10.2016r. do 27.10.2016r.


data dodania: 2016-10-20

KOMUNIKAT

z dnia 19 października 2016 r.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.10.2016 r., na wniosek firmy BILDAU & BUSSMANN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25 została wydana decyzja znak: WKŚ-III.6233.24.2016.EC na przetwarzanie odpadów dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej 25.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2016-10-19

WKŚ-I-ZZ.6131.394.2016.KPM                                                       
Płock, 18.10.2016 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.10.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. topoli o obwodzie pnia w pierśnicy 213 cm  z działki o nr ewid. 384/18 zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.10.2016r. do 01.11.2016r.


data dodania: 2016-10-18

Płock, dn.  17.10.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.41.2016.AS

    INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 29.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ORLEN Laboratorium S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku, w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.8.2016.AS z dnia 07.03.2016 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z :
1. Laboratorium Centralnego – do urządzeń kanalizacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologocznego S.A. w Płocku;
2.  Pracowni Wód Energetycznych i Pracowni Badań Środowiskowych – do urządzeń kanalizacyjnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku
  – w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z uwagi na zmianę nazwy spółki z Orlen Laboratorium Sp. z o. o. na Orlen Laboratorium  S.A..

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-10-17

Płock, dn. 13.10.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.44.2016.AS

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 10.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKN ORLEN S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanego przez Pana Jarosława Zielińskiego, pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o. w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.62.2015.AS z dnia 12.01.2016 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z automatycznej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 993 w Płocku przy ul. Piłsudskiego 2 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  – w zakresie dotyczącym zmiany modułu myjącego na terenie przedmiotowej myjni  z ISTOBAL na CHRIST C-160 Genius.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-10-13

Płock, dn. 12.10.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.40.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

 
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 22.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie  wodnoprawne na wniosek Zakładu Produkcyjno-Handlowego ROL-MAR; Andrzej Markowski; ul. Kutnowska 98; 09-500 Gostynin, reprezentowany przez Pana Marcina Kowalskiego z firmy WEKTOR-P Kowalscy Sp.j. na wykonanie urządzenia wodnego tj. skrzynek rozsączających zlokalizowanych na działce o numerze ew. 102/6 przy ulicy Kobiałka w Płocku oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych poprzez system skrzynek rozsączających do ziemi, pochodzących z odwodnienia powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych projektowanej hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 102/3 i 102/6 (obręb 3) przy ulicy Kobiałka w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 12.10.2016 r. - 19.10.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-10-12

Płock,  11.10.2016 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.339.2016.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11.10.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.339.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 80 cm z działki nr ewid. 824/21, znajdującej się przy ul. Dąbrówki 4, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-10-11

Płock,  11.10.2016 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.338.2016.KPM                                                      

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.10.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.338.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu pospolitego 'Globosum' o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm z działki nr ewid. 824/20, znajdującej się przy ul. Mieszka I 1, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-10-11

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 10 października 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 października 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. lip o obwodach pni w pierśnicy 63, 130, 88, 102, 104, 88, 106 i 84 cm rosnących na działkach o nr ewidencyjnych 404/23 i 404/30 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gawareckiego 3 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gawareckiego 3 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-10-10

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 10 października 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 października 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 84 cm rosnących na działkach o nr ewidencyjnych 394/140, 394/122 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gawareckiego 2 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gawareckiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-10-10

Płock, dnia 27.09.2016r.
WKŚ-I-ZZ.6131.310.2016.MR


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.310.2016.MR w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 70 cm usytuowanego na działce o nr ewid. 486/19  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Władysława Hermana 1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych w związku z obumarciem drzewa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
                                                           
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.04.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez  p.Jana Rączkowskiego - Prezesa Zarządu oraz  p.Zofię  Kędzierską – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami – w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. jesionów o obwodach pni w pierśnicy 98cm, 71cm i 75cm zlokalizowanych przy ul.Tysiąclecia 9, z działek nr. ewid. 486/15 oraz 486/16,  będących własnością Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.307.2016.EN z dnia 27.09.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 28.09.2016r. – 11.10.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-09-27


OBWIESZCZENIE
z dnia 23 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O  ROZPOCZĘCIU  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH
PROJEKTU  GMINNEGO PROGRAMU  REWITALIZACJI
POD  NAZWĄ:  PŁOCKI  PROGRAM  REWITALIZACJI


Na podstawie art. 6 i 17 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji pod nazwą: Płocki Program Rewitalizacji

1) Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2. zbierania uwag ustnych;
3. spaceru studyjnego;
4. spotkań.

2) Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi:
1. w formie pisemnej:
a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu
2. ustnie do protokołu:
a) w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 lub telefonicznie pod nr 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka;
b) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 – Płock, ul. Pasaż Vuka Karadzica 1 w dniu 10 października 2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00;
c) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 18 – Płock, ul. Jasna 18 w dniu 11 października 2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00;
d) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 - Płock, ul. Cicha 12a w dniu 12 października 2016 roku w godzinach 14.00 – 17.00.

3) W ramach konsultacji społecznych odbędą się:
1. spacer studyjny po pierwszym podobszarze rewitalizacji w dniu 8 października 2016 roku o godzinie 11.00 - początek spaceru przed budynkiem Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1; 
2. spotkanie w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 17.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka – Płock, pl. Stary Rynek 1, podczas którego omówiony zostanie projekt gminnego programu rewitalizacji;
3. spotkania bezpośrednie z interesariuszami rewitalizacji w miejscach i godzinach wskazanych w ust. 2) pkt 2 ppkt b), c), d);

4) Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

5) Projekt gminnego programu rewitalizacji dostępny będzie od dnia 30 września 2016 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu, w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka oraz podczas spotkań, o których mowa w ust. 3) pkt 3.

6) Konsultacje społeczne prowadzone będą z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.data dodania: 2016-09-23

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 21 września 2016 r.

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.09.2016 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego 16, 18, 22 reprezentowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.313.2016.KN z dnia 21.09.2016 r. zezwalająca na usunięcie 1 szt. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 150 i 1 szt. żywotnika tui o obwodzie pnia w pierśnicy 50 cm rosnących na działce o nr ewid. 363/14 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 16, 18, 22, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gałczyńskiego 16, 18, 22 i Jaśminowej 5.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1) 

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-21

WKŚ-I-ZZ.6131.338.2016.KPM     

                                                
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu pospolitego 'Globosum' o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm  z działki o nr ewid. 824/20 zlokalizowanej przy ul. Mieszka I  1 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.09.2016r. do 4.10.2016r.


data dodania: 2016-09-20

WKŚ-I-ZZ.6131.339.2016.KPM       

                                          

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 80 cm  z działki o nr ewid. 824/21 zlokalizowanej przy ul. Dąbrówki 4 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.09.2016r. do 4.10.2016r.


data dodania: 2016-09-20

Płock,  19.09.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.300.2016.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  budynków przy ul. Jasnej 12/1, Jasnej 18, Dobrzyńskiej 15, Dobrzyńskiej 15/1 i Dobrzyńskiej 17 w Płocku  działającej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A  reprezentowany przez Pana Arkadiusza Kochanowicza  Prezesa Zarządu i Pana Andrzeja Bromgau Prokurenta decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.300.2016.KPM w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu jawora o obwodzie pnia w pierśnicy 47 cm z działki nr ewid.  57/9 zlokalizowanej w Płocku przy w/w ulicach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym w/w wspólnoty.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-19

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 września 2016 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19.09.2016 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 4 reprezentowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.292.2016.KN z dnia 19.09.2016 r.     zezwalająca na usunięcie 1 szt. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 112 cm oraz 130 m2 krzewów rosnących na działkach o nr ewidencyjnych 694/68 i 694/10 zlokalizowanych w Płocku przy ul. M. C. Skłodowskiej 4, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Skłodowskiej 4 i Gminy Miasto Płock w dysponowaniu MZGM TBS Sp. zo.o.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1)

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 19.09.2016 r. do 03.10.2016 r.


data dodania: 2016-09-19

Płock, dnia  13.09.2016r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U z. 2016r., poz. 353) Prezydenta Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej 25.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zostało wszczęte w dniu 22 lipca 2016r. na wniosek firmy BILDAU & BUSSMANN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25.
 
Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem opiniującym  jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Akta sprawy  znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-4  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: ewa.chocimska@plock.eu w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od  13.09.2016 r. do 4.10.2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Obwieszczenie wisi w dniach 13.09.2016 – 4.10.2016r.
Sprawę prowadzi Oddział Gospodarowania Odpadami


data dodania: 2016-09-13

Płock, dn. 13.09.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.33.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 01.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1-ego Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.20.2012.AS z dnia 15.10.2012 roku udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Płocku z/s przy ulicy Bielskiej 59 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej mostu zlokalizowanego na rzece Wierzbicy w km 9+125 i w ciągu drogi powiatowej numer 6905W w miejscowości Stara Biała do wód powierzchniowych rzeki Wierzbicy w km 9+125 jej biegu – w zakresie zmiany hektometrażu rzeki Wierzbicy, wynikającej z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód, poprzez zastąpienie km 9+125 na km 10+121 - przesłanego postanowieniem nr 2064/P/NN/16 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/246-MM/16 z dnia 29.08.2016 roku wyłączającego Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.09.2016 r. -  20.09.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-09-13

OBWIESZCZENIE

z dnia 8.09.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.07.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego –  Prezesa   Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech jesionów o obwodach pni w pierśnicy 98cm, 71cm, 75cm zlokalizowanych przy ul. Tysiąclecia 9 z działki nr. ewid. 486/15 i 486/16 w związku ze  złym stanem fizjologicznym drzew.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 8.09.2016r. do 15.09.2016r.


data dodania: 2016-09-08

Płock,  06.09.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.218.2016.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)


z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku  działającej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A  reprezentowany przez Pana Arkadiusza Kochanowicza  Prezesa Zarządu i Pana Andrzeja Bromgau Prokurenta  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.299.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzby i 1 sztuki tamaryszka z działki nr ewid. 371/2 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ww. wspólnoty

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-06

Płock, dn. 06.09.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.30.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu  23.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki „TAURUS” Sp. z o.o., z/s w Płocku przy ul. Sierpeckiej 1i w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z mycia pojazdów ciężarowych, naczep i autosilosów do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie poprzez zbiornik bezodpływowy.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 06.09.2016 r. -  13.09.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-09-06

WKŚ-I-ZZ.6131.300.2016.KPM                                                   Płock, 02.09.2016 r.

 


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 22.08.2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej: Jasna 12/1, Jasna 18, Dobrzyńska 15, Dobrzyńska 15/1, Dobrzyńska 17A złożony za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza13A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 47cm z działki o nr ewid. 57/9 zlokalizowanej przy ul. Jasnej 12/1 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 2.09.2016r. do 16.09.2016r.


data dodania: 2016-09-05

Płock, dnia 01.09.2016r.
WKŚ-I-ZZ.6131.255.2016.MR


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.255.2016.MR w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie modrzewia o obwodzie pnia w pierśnicy 62 cm usytuowanego na działce o nr ewid.  404/52 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Płoskiego 1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób prywatnych w związku z obumarciem drzewa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
                                                            
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-01

Płock, dnia 01.09.2016r.
WKŚ-I-ZZ.6131.256.2016.MR

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.256.2016.MR w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzypniowej śliwy wiśniowej 'Pissardii' o obwodach pni w pierśnicy: 80, 66 i 76 cm usytuowanej na działce o nr ewid. 404/25 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Płoskiego 2, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób prywatnych w związku z obumieraniem drzewa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
                                                                   
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 30.08.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 08.08.2016r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego – Prezesa  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz p. Krystyny Wrzeszczyńskiej – Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 85cm oraz trzech oliwników o obwodach pni w pierśnicy 60cm, 70cm, 80cm zlokalizowanych przy ul. Obrońców Westerplatte 20 z działki nr. ewid. 173/18 w związku ze złym stanem drzew. W wyniku postępowania administracyjnego została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.171.2016.EN z dnia 30.08.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  30.08.2016 r. –  13.09.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-08-30

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania decyzj

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.08.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.262.2016.MR w sprawie umorzenia należności ustalonej z tytułu usunięcia drzew kolidujących z inwestycją polegającą na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce o numerze ewidencyjnym 618, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej, stanowiącej własność ww. wspólnoty.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

 

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-25

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania decyzji 

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.08.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków przy ul. Obrońców Helu 3, 5, 7, 9, 11 i 13 z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Helu 7/2 decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.245.2016.MR w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwupniowej wierzby o obwodach pni w pierśnicy: 87 i 55 cm rosnącej na działce o nr ewid. 3679 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obrońców Helu, stanowiącej własność ww. wspólnoty, w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

 

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-24

O B W I E S Z C Z E N I E

24 sierpnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 22.08.2016 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 4 reprezentowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 112 cm oraz 130 m2 krzewów (gat. ligustr, karagana) rosnących na działkach o nr ewidencyjnych 694/68 i 694/10 zlokalizowanych w Płocku przy ul. M. C. Skłodowskiej 4, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Skłodowskiej 4 i Gminy Miasto Płock w dysponowaniu MZGM TBS Sp. zo.o. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach 24.08 – 07.09.2016 r.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-08-24

OBWIESZCZENIE

 

z dnia 19.08.2016r.

 

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

 

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 08.08.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego –  Prezesa  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz p. Krystyny Wrzeszczyńskiej – Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 85cm oraz trzech oliwników o obwodach pni w pierśnicy 60cm, 70cm, 80cm zlokalizowanych przy ul. Obrońców Westerplatte 20 z działki nr. ewid. 173/18 w związku ze złym stanem drzew.

 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

 


data dodania: 2016-08-19

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11.08.2016 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11.08.2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez  Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu oraz Pana Jerzego Wiśniewskiego Pełnomocnika Zarządu została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.232.2016.KN z dnia 11.08.2016 r. zezwalającą na usunięcie 1 szt. jarzębiny o obwodzie pnia w pierśnicy 65 cm rosnących na działce o nr ewidencyjnym 876/2 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29a, będącej w posiadaniu wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pok. E-52/1.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 11.08.2016 r. do 25.08.2016 r.


data dodania: 2016-08-11

KOMUNIKAT

4 sierpnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04 sierpnia 2016 r., na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.33.2016.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa węzła wytwarzania dwutlenku chloru oraz jego dozowania do otwartego bloku wodnego dla potrzeb instalacji NPP”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 04.08 – 18.08.2016 r.


data dodania: 2016-08-04

KOMUNIKAT

4 sierpnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04 sierpnia 2016 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, reprezentowanego przez Pana Dariusza Ratkowskiego Kierownika Budowy w Zakładzie Usług Elektrycznych i Teletechnicznych Jerzy Mystkowski ul. Piłsudskiego 28/3 została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.34.2016.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przeniesienie sygnałów ze sterowni na działce 3H na sterownię na działce 3E”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 04.08 – 18.08.2016 r.


data dodania: 2016-08-04

Płock,  04.08.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.218.2016.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.

z a w i a d a m i a m


że w dniu 04.08.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.218.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk topoli gatunku nierodzimego z działki nr ewid. 614/25, znajdującej się przy ul. Otolińskiej 5, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-08-04

KOMUNIKAT

2 sierpnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02 sierpnia 2016 r., na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.25.2016.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 02.08 – 16.08.2016 r.


data dodania: 2016-08-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 28.07.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 20.06.2016r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez p. Janusza Pawłowskiego – Zastępcę Prezesa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz p. Jolantę Bielińską - Zastępcę Prezesa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 125cm zlokalizowanego przy ul. Jesiennej 9 oraz dwóch brzóz o obwodzie pnia w pierśnicy 60 i 70cm zlokalizowanych przy ul. Jesiennej 5, z działki nr. ewid. 275/3, w związku ze złym stanem drzew oraz zagrożeniem jakie stwarza drzewo została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.200.2016.EN z dnia 28.07.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 29.07.2016 r. – 12.08.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-07-28

KOMUNIKAT
z dnia 27 lipca 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2016 r., na wniosek  GRAM Sadeccy Sp. Jawna ul. Kostrogaj 21, 09-400 Płock oraz AMABUD Sp. z o.o. ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.27.2016.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, budynku handlowo – usługowego, garażu podziemnego, parkingów zewnętrznych, zjazdów na działki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 767, 768/2, 768/3 i 1051/1”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 27.07 – 10.08.2016 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska  Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-07-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.07.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia

na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.07.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jerzego Wiśniewskiego – Kierownika Administracji Osiedla Kochanowskiego oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie topoli włoskiej o obwodzie pnia w pierśnicy 260cm zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 38b z działki nr. ewid. 5/6 w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.07.2016r. do 28.07.2016r.


data dodania: 2016-07-21

WKŚ-I-ZŚ.6220.25.2016.KK

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lipca 2016 r.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),

ZAWIADAMIAM

strony postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” realizowanego przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie wisi w dniach 15 – 22 lipca 2016 r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach 15 – 22.07.2016 r.


data dodania: 2016-07-18

O B W I E S Z C Z E N I E

13 lipca 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.07.2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu oraz Pana Jerzego Wiśniewskiego Pełnomocnika Zarządu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jarzębiny o obwodzie pnia w pierśnicy 65 cm rosnącej na działce o nr ewidencyjnym 876/2 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29a, będącej w posiadaniu wnioskodawcy. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach 13.07 – 27.07.2016 r.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-07-13

O B W I E S Z C Z E N I E

13 lipca 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.07.2016 r. na wniosek Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 reprezentowanego przez Panią Bożenę Sobiecką zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew (1 szt. dębu o obwodzie pnia w pierśnicy 112 cm, trzypniowej wierzby o obwodach pni w pierśnicy 208, 137, 117 cm i 1 szt. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 223 cm) rosnących na działce o nr ewidencyjnym 218/101 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Saperskiej, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Saperskiej 13,15,17,19,21,23,25 oraz Miejskiego Towarzystwa Budwonictwa Społecznego Sp. z o.o. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach 13.07 – 27.07.2016 r.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-07-13

OBWIESZCZENIE

z dnia 11.07.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 07.07.2016r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez p. Janusza Pawłowskiego – Zastępcę Prezesa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz p. Jolantę Bielińską - Zastępcę Prezesa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 125cm zlokalizowanego przy ul. Jesiennej 9 oraz dwóch brzóz o obwodzie pnia w pierśnicy 60 i 70cm zlokalizowanych przy ul. Jesiennej 5, z działki nr. ewid. 275/3, w związku ze złym stanem drzew oraz zagrożeniem jakie stwarza drzewo.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 11.07.2016r. do 18.07.2016r.


data dodania: 2016-07-11

OBWIESZCZENIE

z dnia 11.07.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.06.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego - Prezesa Zarządu oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 168cm zlokalizowanej przy ul. Dworcowej, z działki nr. Ewid. 614/43, w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 11.07.2016r. do 18.06.2016r.


data dodania: 2016-07-11

Płock,  07.07.2016 r.


WKŚ-I-ZZ.6131.154.2016.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 07.07.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.154.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z terenu MSM Administracji Osiedla „Podolszyce”, z działek o numerach ewidencyjnych: 298/158 zlokalizowanej  przy ul.  Baczyńskiego 2 i 298/181 przy ul. Hubalczyków 1, stanowiących własność Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i osób prywatnych oraz działki nr ewid. 293/173 przy Armii Krajowej 37-39 i Szarych Szeregów 37-39 , pozostającej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

*Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-07-07

KOMUNIKAT
z dnia 6 lipca 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 lipca 2016 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.51.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego SABA Sp. z o.o. polegająca na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Przemysłowej 36 w Płocku”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma SABA Sp. z o. o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 34 reprezentowana przez Pana Włodzisława Ćwiąkalskiego – Prezesa Zarządu EMIPRO
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. A. Libera 28.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 06.07 – 20.07.2016 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-07-06

WKŚ-I-ZR.6341.22.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

   
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 01.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD; Jarosław Szczygieł; ul. Lachmana 1; 09-407 Płock, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.
- pakietu rozsączającego  ZR1 o pojemności 10 m3,  długości 57 mb, DN 600;
- pakietu rozsączającego  ZR2 o pojemności 0,4 m3,  długości 3,0 mb, DN 600;
- pakietu rozsączającego  ZR3 o pojemności 0,65 m3, długości 4,0 mb, DN 600;
- pakietu rozsączającego  ZR4 o pojemności 2,3 m3,  długości 9,0 mb, DN 600

oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych dróg wewnątrzosiedlowych i parkingów, wjazdów do garaży podziemnych, płyty wierzchniej garażu podziemnego oraz dachów poszczególnych budynków poprzez ich retencjonowanie i rozsączanie - w związku z realizacją inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 227/12 i 543/14 przy ulicy Kutnowskiej w Płocku.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 06.07.2016 r. - 13.07.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-07-06

Płock, dnia  04 lipca 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA
MIASTA  PŁOCKA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 08.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2; 09-530 Gąbin, reprezentowanego przez Panią Adę Kutyło – Bromka, zam. w Płocku przy ul. Nałkowskiej 19, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia głębinowego numer 1 zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ujęcia numer 2 usytuowanego na terenie stanowiącym własność Pana Łukasza Kowalskiego– na cele Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie -  przesłany postanowieniem Nr 1281/P/NN/16 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/153-MM/16 z dnia 02.06.2016 roku wyłączającym Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, pok. E-32 [tel. (24) 367-15-11] w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


data dodania: 2016-07-04

I N F O R M A C J A

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości 

 

że w dniu 24.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A.  z/s w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108 w sprawie: 

- cofnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ.I.6341.34.2014.AS z dnia 28.10.2014 r. udzielającej Kutnowskim Zakładom Drobiarskim EXDROB S.A. z/s przy ulicy  Mickiewicza 108; 99-300 Kutno - Zakład Produkcyjny w Płocku, reprezentowanym przez Panią Annę Konarzewską zam. w Płocku przy ulicy Piekarskiej 16 m.11 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” S.A. - Zakład Produkcyjny w Płocku  przy ulicy Bielskiej 57 do urządzeń kanalizacyjnych spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - w trybie art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne

oraz

-udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów tj. spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Produkcyjnego w Płocku zlokalizowanego przy ulicy Bielskiej 57 w Płocku.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 24.06.2016 r. - 01.07.2016 roku.


data dodania: 2016-06-24

OBWIESZCZENIE

z dnia 22.06.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 25.05.2016r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Pana Jerzego Wolniaka - Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm i 50cm, sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm, z działki nr. ewid. 3687/13 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 13 oraz sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 55cm oraz 3,5m² krzewów głogu z działki nr. ewid. 3687/14 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 11 w związku z kolizją z elewacją budynków została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.132.2016.EN z dnia 22.06.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   22.06.2016 r. –  05.07.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-06-22

ZAWIADOMIENIE

o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

Na podstawie art. 36 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam

że termin załatwienia sprawy odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” wszczętej na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock - zostaje przedłużony do dnia 20 lipca 2016 r. 

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu dwóch miesięcy, niezależną od organu, jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.


data dodania: 2016-06-21

KOMUNIKAT
z dnia 9 czerwca 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 czerwca 2016 r., na wniosek firmy SABA Sp. z o. o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 34 reprezentowanej przez Pana Włodzisława Ćwiąkalskiego – Prezesa Zarządu EMIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. A. Libera 28 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.51.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Rozbudowa zakładu produkcyjnego SABA Sp. z o.o. polegająca na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Przemysłowej 36 w Płocku”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 09.06 – 23.06.2016 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska  Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-06-09

Płock, dn.03.06.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.16.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 18.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki OTP S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku w sprawie zmiany  w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.22.2013.KN z dnia 15.07.2013 r. udzielającej firmie Orlen Transport S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów t.j. PKN ORLEN S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni i warsztatu samochodowego zlokalizowanego na terenie zakładu  - w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z uwagi na zmianę nazwy spółki z Orlen Transport S.A. na OTP S.A.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 03.06.2016 r. -  10.06.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-06-03

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 zwanym dalej KPA)/p>

zawiadamiam

że w dniu 19 kwietnia 2016 r. na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.

Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Zawiadomienie wisi w dniach 31.05.2016 r. – 14.06.2016 r.


data dodania: 2016-05-31

O B W I E S Z C Z E N I E

27.05.2016r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 25.05.2016r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Pana Jerzego Wolniaka - Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm i 50cm, sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm, z działki nr. ewid. 3687/13 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 11 oraz sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 55cm z działki nr. ewid. 3687/14 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 13 w związku z kolizją z elewacją budynków. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 27.05.2016r. do 03.06.2016r.


data dodania: 2016-05-27

OBWIESZCZENIE

z dnia  05.05.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 01.04.2016r. złożony w dniu 11.04.2016r. przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Kwiatowej 14 reprezentowaną przez zarząd w składzie p. Henryka Kamińska, p. Monika Baranowska, p. Irena Fronczak w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr. ewid. 1401 zlokalizowanej j.w., ze względu na zagrożenie jakie stwarzają drzewa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.84.2016.EN z dnia 05.05.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 5.05.2016 r. –  19.05.2016r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-05-05

KOMUNIKAT

29 kwietnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 kwietnia 2016 r., na wniosek Pana Andrzeja Markowskiego właściciela Zakładu Produkcyjno-Handlowego Rol-Mar Andrzej Markowski ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.27.2015.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Zakładu Produkcyjno – Handlowego ROL – MAR w Płocku”, zlokalizowanego w rejonie ulicy Kobiałka w Płocku

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój

E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 29.04 – 13.05.2016 r.


data dodania: 2016-04-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.04.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez  p. Jana Rączkowskiego - Prezesa Zarządu oraz p. Krystynę Wrzeszczyńską – Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych - w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr. ewid. 524/3 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 5, w związku z zamiarem utwardzenia terenu, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.72.2016.EN z dnia 21.04.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 21.04.2016 r. – 05.05.2016r.


data dodania: 2016-04-21

O B W I E S Z C Z E N I E

15.04.2016r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11.04.2016r. na wniosek z dnia 01.04.2016r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kwiatowej 14 reprezentowanej przez zarząd w składzie p. Henryka Kamińska, p. Monika Baranowska, p. Irena Fronczak zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew z działki nr. ewid. 1401 zlokalizowanej j.w., ze względu na zagrożenie jakie stwarzają drzewa Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 15.04.2016r. do 22.04.2016r.


data dodania: 2016-04-15

Płock, dn. 11.04.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.10.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 31.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o. z/s w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 42, reprezentowanej przez Pana Tomasza Małkiewicza, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08.05.2015 r. znak: WGK.II.6210/21/2005 udzielającej spółce CENRTOMOST Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o. o.  pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia trzeciorzędowego zlokalizowanego na terenie dzierżawionym przez spółkę przy ul. Popłacińskiej 42 z przeznaczeniem na potrzeby socjalno - bytowe oraz sporadycznie do przeprowadzenia prób szczelności obiektów pływających ze studni nr 1 o głębokości 127,5 m p.p.t.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 11.04.2016 r. -  18.04.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11

 


data dodania: 2016-04-11

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 07.04.2016r.w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 05.04.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego - Prezesa Zarządu oraz p. Krystynę Wrzeszczyńską – Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki nr. ewid. 524/3 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 5, w związku z zamiarem utwardzenia terenu.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.


data dodania: 2016-04-07

KOMUNIKAT
z dnia 21 marca 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 marca 2016 r., na wniosek Gminy Miasto Płock; 09-400 Płock, Stary Rynek 1 - Miejski Zarząd Dróg w Płocku Jednostka Budżetowa ul. Bielska 9/11 reprezentowanej przez Pana Stanisława Wajraka zam. ul. Miła 3, 62-510 Konin została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.1.2016.KK zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Remont nawierzchni jezdni i rozbudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku
na odcinku od ul. Krakówka do ronda”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 21.03 – 04.04.2016 r.


data dodania: 2016-03-21

KOMUNIKAT

z dnia 11 marca 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 marca 2016 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Płock ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Piotra Żołyńskiego – Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji Majątkowych w PKN ORLEN S.A. została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.52.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa 6 zbiorników po 50 000 m3 każdy, do magazynowania ropy naftowej w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7 ”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój

E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 11.03 – 25.03.2016 r. Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-03-11

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 8 marca 2016 r.


w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej podjęcia uchwały Rady Miasta Płocka dotyczącej określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2016.


data dodania: 2016-03-09

Płock, dn. 08.03.2016 r.


WKŚ-I-ZR.6341.7.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

 
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości


że w dniu 11.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Kosmetyka Samochodowa KRYGOL s.c.; Krynicki Łukasz, Golatowski Radosław, ul. Żyzna 24; 09-400 Płock, w sprawie:


- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.1.2012.KN z dnia 09.02.2012 roku udzielającej spółce Kosmetyka Samochodowa  KRYGOL s.c. Krynicki Łukasz, Golatowski Radosław pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Żyznej 24 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  ręcznej myjni samochodowej, dwustanowiskowej zlokalizowanej przy ulicy Żyznej 24 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 8.03.2016 r. - 15.03.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-03-08

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca 2016 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zmianami),


ZAWIADAMIAM


strony postępowania ww sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Remont nawierzchni jezdni i rozbudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ul. Krakówka do ronda”

realizowanego przez Gminę Miasto Płock 09-400 Płock Stary Rynek 1 - Miejski Zarząd Dróg w Płocku Jednostka Budżetowa ul. Bielska 9/11 reprezentowaną przez Pana Stanisława Wajrak zam. ul. Miła 3, 62-510 Konin, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja. Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie wisi w dniach 03.03 – 10.03.2016 r. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


data dodania: 2016-03-03

KOMUNIKAT
z dnia 26 lutego 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 lutego 2016 r., na wniosek   Pana Marcina Wiśniewskiego zam. w Płocku przy ul. Prostej 25 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.53.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa stacji paliw płynnych na działce o numerze ewidencyjnym 157/4
w Płocku przy ul. Otolińskiej 27C”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 26.02 – 11.03.2016 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-02-26

Płock, dn. 25. 02. 2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.9.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 16.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z/s przy ul. A.Gradowskiego 11 w Płocku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07.03.2014r. znak: WKŚ-I.6341.12.2014.AS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód poprodukcyjnych pochodzących z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Płocku przy ulicy Górnej 56b do rowu krytego uchodzącego do rzeki Wisły w km 630+400 jej biegu – poprzez kolektor Ø 1200 mm, którego fragment stanowi przepust drogowy pod ulicą Grabówka.
 
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 25.02.2016 r. - 3.03.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-02-25

Płock, dn. 24.02.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.5.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 29.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. w Płocku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  obiektu Laboratorium Centralnego zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Zglenickiego 40k, stanowiącego własność PPP-T S.A. – do urządzeń kanalizacyjnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 24.02.2016 r. - 2.03.2016 roku.


Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-02-25

Płock, dn. 22.02.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.8.2016.AS

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 15.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., w sprawie:
- stwierdzenia cofnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.13.2014.AS z dnia 23.04.2014 roku udzielającej spółce Orlen Laboratorium Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w tym m.in. rtęć, chrom ogólny, cynk, miedź, ołów oraz węglowodory ropopochodne, pochodzących z ośmiu laboratoriów usytuowanych w Płocku przy ul. Chemików 7 do urządzeń kanalizacyjnych PKN Orlen S.A.

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z :
1. Laboratorium Centralnego – do urządzeń kanalizacyjnych Płockiego Parku             Przemysłowo-Technologocznego S.A. w Płocku;
2. Pracowni Wód Energetycznych i Pracowni Badań Środowiskowych – do urządzeń         kanalizacyjnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 22.02.2016 r. - 29.02.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-02-22

Płock, dn. 3.02.2016 r.

WKŚ-I-ZR.6341.2.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 13.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek K&K Karolina Werema z/s w Płocku przy ul. Przemysłowej 20, reprezentowanej przez Panią Karolinę Buczak zam. ul. Walecznych 8/25; 09-410 Płock  w sprawie:

- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II. decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.25.2011.KN z dnia 20.01.2012 roku udzielającej firmie BESTKB Karolina Bielicka; ul. Przemysłowa 20 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z jednostanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Płocku przy ul. Przemysłowej 20, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zmienionej następnie decyzją WKŚ-I-6341.26.2015.AS z dnia 20.05.2015 roku w zakresie adresata wnioskodawcy

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ulicy  Przemysłowej 20 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 03.02.2016 r. - 10.02.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-02-03

ZAWIADOMIENIE

z dnia 3 lutego 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),zawiadamiam strony postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zmiany konstrukcyjne zbiorników benzyn nr 14, 16, 26, 27, zbiorników frakcji BT 32,33 i zbiorników benzenu 35, 36 dla zwiększenia bezpieczeństwa magazynowania paliw”.

realizowanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7, reprezentowany przez Pana Bartosza Rejdycha, pracownika PROZACH Sp. z o. o. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja. Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój E-52/1 (I piętro), tel. 24-367-15-08.

Zawiadomienie wisi w dniach: 03.02.2016r – 10.02.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2016-02-03

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Zakładu Produkcyjno – Handlowego ROL – MAR w Płocku”, zlokalizowanego w rejonie ulicy Kobiałka w Płocku.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, mapa ewidencyjna) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro, tel. 24 367-15-08.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 21 dni, tj. w dniach od 27 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl .


data dodania: 2016-01-27

KOMUNIKAT

z dnia 8 stycznia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 stycznia 2016 r., na wniosek inwestora PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4 reprezentowanego przez Pana Marcina Olejnik pracownika AB INDUSTRY S.A. została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.48.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Rozbudowa istniejącej bazy zbiorników magazynowych z Wytwórni etoksylatów w Płocku przy ul. Długiej 14”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój

E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2016-01-08

Płock, dn. 21.12.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.67.2015.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA           

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)
               
podaję do publicznej wiadomości informację, że:

w dniu 2.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne – na wniosek spółki  AUTO FORUM Sp. z o. o. z/s przy ulicy Wyszogrodzkiej 154 w Płocku, reprezentowanej przez panią Annę Konarzewską zam. w Płocku, ul. Piekarska 16 m. 11 w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.13.2011.AS z dnia 17.10.2011 roku udzielającej AUTO FORUM Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 152 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z sześciostanowiskowej, ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 154 w Płocku - do  miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 21.12.2015 r.- 28.12.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-12-21

Płock, dn. 18.12.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.66.2015.AS
   

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację, że:

w dniu 26.11.2015 roku zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pani Martyny Piotrowskiej, ul. Kościelna 31b; 09-440 Staroźreby, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego poprzez ułożenie przepustu  w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno-Miszewko – Białkowo, po lewej stronie, zlokalizowanego na działce numer ew. 228/1 poprzez działkę numer ew. 80/5, obręb Miszewko Strzałkowskie, gm. Słupno, celem wykonania zjazdu indywidualnego z drogi na teren działek o numerach ew. 80/6 i 80/7 - w związku z postanowieniem Nr 2497/P/NN/15 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/324-MM/15 z dnia 19.11.2015 roku wyłączającego Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 18.12.2015 r. - 25.12.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-12-18

Płock, dn. 17.12.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.65.2015.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 27.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie  wodnoprawne na wniosek Zakładu Produkcyjno-Handlowego ROL-MAR; Andrzej Markowski; ul. Kutnowska 98; 09-500 Gostynin  na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na likwidacji rowu przebiegającego  na działkach o numerach ewidencyjnych 102/2 i 102/5 obręb Maszewo w Płocku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Produkcyjno-Handlowego ROL-MAR w Płocku” przy ulicy Kobiałka w Płocku

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 17.12.2015 r. - 24.12.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Tadeusz Harabasz  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-12-17

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.12.2015 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwupniowej wierzby o obwodach pni w pierśnicy: 165 i 161 cm rosnących na działce o nr ewidencyjnym 614/24 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej, będącej w posiadaniu wnioskodawcy.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój

E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2015-12-17

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 7 grudnia 2015 r.

dotyczące budowy 6 zbiorników po 50 000 m3 każdy, do magazynowania ropy naftowej w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7


data dodania: 2015-12-07

O B W I E S Z C Z E N I E

4 grudnia 2015 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego SABA Sp. z o.o. polegająca na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Przemysłowej 36 w Płocku”.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, mapa ewidencyjna) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro, tel. 24 367-15-08.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie 21 dni, tj. w dniach od 4 grudnia 2015 r. do 28 grudnia 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl .


data dodania: 2015-12-04

Płock, dn. 23.11.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.61.2015.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki PKN ORLEN S.A., reprezentowanej przez Pana Jarosława Zielińskiego, w sprawie:


- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.22.2011.KN z dnia 12.01.2012 roku udzielającej PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanemu przez przez Panią Agnieszkę Ziółkowską-Kozakowską pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu  Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4019 zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 123 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4019 zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 123 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 23.11.2015 r. - 30.11.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-11-24

Płock, dn. 23.11.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.62.2015.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki PKN ORLEN S.A., reprezentowanej przez Pana Jarosława Zielińskiego, w sprawie:

- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.23.2011.KN z dnia 12.01.2012 roku udzielającej PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanemu przez Panią Agnieszkę Ziółkowską-Kozakowską pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu  Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 993 zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 2 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 993 zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 2 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 23.11.2015 r. - 30.11.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-11-24

Płock, dn. 23.11.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.63.2015.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki PKN ORLEN S.A., reprezentowanej przez Pana Jarosława Zielińskiego, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.21.2011.KN z dnia 12.01.2012 roku udzielającej PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanemu przez Panią Agnieszkę Ziółkowską-Kozakowską pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu  Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4020 zlokalizowanej przy ulicy Łukasiewicza 15 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4020 zlokalizowanej przy ulicy Łukasiewicza 15 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 23.11.2015 r. - 30.11.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-11-24

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA WEGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W 2015 ROKU

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 202/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2015 r.

I. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja

1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza obejmujących wymianę węglowego systemu ogrzewania na:

1) ogrzewanie gazowe,

2) ogrzewanie elektryczne,

3) ogrzewanie olejowe,

4) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na:

1) demontaż starego źródła ogrzewania,

2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,

3) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

4) podłączenie do sieci gazowej,

5) podłączenie do sieci elektrycznej.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, będące właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasto Płock lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.

III. Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosi:

1) 800 zł za każde zlikwidowane palenisko w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe,

2) 400 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania.

Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów poniesionych na demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci elektrycznej.

IV. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

1. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków.

2. Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ust.1 w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Wydziału Kształtowania Środowiska lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

3. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka.

4. Wzór wniosku wraz z wykazem załączników stanowi załącznik do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 202/XI/2015 z dnia 29 września 2015 r.

V. Termin i kryteria wyboru wniosków

1. Termin rozpatrzenia wniosków wynosi 10 dni liczonych od dnia upływu terminu przewidzianego do składania wniosków.

2. Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i złożone w terminie naboru.

3. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia.

4. Wnioski będą podlegać weryfikacji od strony formalnej i merytorycznej.

5. Odrzuceniu podlegają wnioski:

1) złożone po terminie,

2) złożone na formularzu innym, niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu,

3) niekompletne (np. brak załączników) lub niewypełnione,

4) złożone przez podmiot nieuprawniony,

5) niepodpisane przez podmiot składający wniosek.

6. Ocena wniosków od strony merytorycznej obejmuje weryfikację:

1) zadania o dofinansowanie, którego ubiega się wnioskodawca zgodnie z § 3 Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 202/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2015 r.,

2) terminu realizacji zadania ( rok przyznania dotacji),

3) dopuszczalności przyznania dotacji w zakresie wnioskowanej pomocy publicznej (dot. przedsiębiorców).

VI. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych na w budżecie Miasta Płocka w 2015 roku na dotacje z zakresu ochrony powietrza wynosi 520 000 zł.

VII. Umowa o udzielenie dotacji

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

1. Podmiot, któremu udzielono dotacji, zobowiązany jest do realizacji zadania w terminach, zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2015 r.

2. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji przedstawionego rozliczenia.

3. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o rozliczenie dotacji, do którego podmiot składający wniosek dołącza wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z postanowieniami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik załącznik do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 202/XI/2015 z dnia 29 września 2015 r.

IX. Informacja o środkach odwoławczych

1. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Płocka w 2015 roku.

2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

X. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka Stary Rynek 1, 09-400 Płock: w Wydziale Kształtowania Środowiska - Oddziale Ochrony Środowiska - pokój nr 52/1 III p. numer telefonu: 24-367-15-08.


data dodania: 2015-11-16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płockiego z dnia 9 września 2005 r. znak: OŚ.II.6223-1/15/2005


data dodania: 2015-11-05

O B W I E S Z C Z E N I E

4 listopada 2015 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Zakładu Produkcyjno – Handlowego ROL – MAR w Płocku”, zlokalizowanego w rejonie ulicy Kobiałka w Płocku.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, mapa ewidencyjna) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro, tel. 24 367-15-08.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 21 dni, tj. w dniach od 4 listopada 2015 r. do 25 listopada 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl .


data dodania: 2015-11-04

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zapisów pkt IV decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.10.2014.AS z dn. 17.03.2014 roku dotyczącego miejsca poboru prób oczyszczonych ścieków przemysłowych.


data dodania: 2015-10-28

KOMUNIKAT
z dnia 16 października 2015 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa Instalacji Metatezy wraz z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym
PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7”


data dodania: 2015-10-16

KOMUNIKAT

z dnia 2 października 2015 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 października 2015 r., na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa reprezentowanego przez Pana Roberta Gałązkowskiego została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.34.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 „Remont, przebudowa istniejących obiektów budowlanych, budowa nowych obiektów budowlanych i rozbudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą na terenie działki 27/3 obręb ewidencyjny 0006 Kostrogaj Rolniczy, zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 60 w Płocku”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój
E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 2.10 – 9.10.2015 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska  Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2015-10-02

KOMUNIKAT z dnia 2 października 2015 r.

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.10.2015 r., na wniosek Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 5 reprezentowanego przez Pana Rafała Lewandowskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Kochanowskiego 26/77 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 szt. zbiorników o pojemności 100 m3 każdy dwupłaszczowych, naziemnych” zlokalizowanych w Płocku przy ulicy Chemików 5. Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój nr E-52/1, tel. 24-367-15-08. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl Komunikat wisi w dniach 02.10 – 09.10.2015 r. Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2015-10-02

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 07.09.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Orlen Asfalt Sp. z o.o. z/s przy ul. Łukasiewicza 39; 09-400 Płock w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Nr 127/11/PŚ.ZD.IV Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PŚ-ZD-IV.7322.3.45.2011.WK z dnia 09.09.2011 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Orlen Asfalt Sp. z o.o. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji przemysłowej I-systemu kanalizacyjnego, będącego własnością PKN ORLEN S.A. z/s w Płocku przy ul. Chemików 7, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z wykazu II rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - przesłanego zgodnie z właściwością do Prezydenta Miasta Płocka pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PŚ-ZD-I.7322.3.42.2015.TB z dnia 02.09.2015 roku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 29.09.2015 r. -  6.10.2015 roku.


Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11
WKŚ-I-ZR.6341.54.2015.AS


data dodania: 2015-09-29

INFORMACJAO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

  
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 24.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki Atlantis S.A. z/s przy ul. Padlewskiego 18c; 09-402 Płock  w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację dwóch otworów wiertniczych studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, zlokalizowanych na działce o numerze ew. 91/21 przy ul. Gintera - na terenie dawnych Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „COTEX” w Płocku

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 14.09.2015 r. - 21.09.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-09-14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 3.08.2015 roku na wniosek GMINY BULKOWO; ul. Szkolna 1; 09-454 Bulkowo, reprezentowanej przez Pana Leszka Pietrzaka zam. ul. Górna 35; 09-402 Płock, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego polegającą na zakryciu rowu przepustem rurowym w pasie drogi powiatowej Nr 2935W w km 0+842,2 na granicy m. Badurki (dz. nr ew. 68) i m. Wołowa (dz. nr ew. 47) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej Sochocin-Badurki” gm. Bulkowo - w związku z postanowieniem Nr 1599/P/NN15 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/185-ISM/15 wyłączającego Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.


data dodania: 2015-09-08

Postanowienie o stwierdzzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą”.


data dodania: 2015-08-20

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zmianami),


ZAWIADAMIAM


strony postępowania wszczętego na wniosek Gminy – Miasto Płock reprezentowanej przez Pana Henryka Tarnowskiego – Wiceprezesa Zarządu firmy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej
wraz z brakującą infrastrukturą”

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku).

Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój E-52/1 (II piętro), tel. 24-367-15-08. Sprawę prowadzi Katarzyna Kosowska.


data dodania: 2015-08-20

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.469)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 29.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stara Biała reprezentowanej przez Pana Adriana Stokowskiego zam. w Płocku przy ul. Boryszewskiej 44 m 19 w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych poprzez budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami, przebudowę rowów przydrożnych oraz przebudowę sieci drenarskiej dla potrzeb budowy drogi gminnej nr 291328W od drogi powiatowej nr 5201W do granicy Gminy Stara Biała w miejscowości Bronowo – Zalesie, gmina Stara Biała, pow. płocki. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 10 – 17 sierpnia 2015 r.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-08-10

Regulamin Cmentarza komunalnego wprowadzony uchwałą nr 154/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, ogłoszenie nastąpiło w dniu 31.07.2015 r.


data dodania: 2015-08-04

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm. zwanym dalej KPA)
zawiadamiam:

że w dniu 20 lipca 2015 r. na wniosek Gminy – Miasto Płock reprezentowanej przez Pana Henryka Tarnowskiego – Wiceprezesa Zarządu firmy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą”

Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, II piętro, pok. E-52/1, tel. (24) 367-15-08.


Otrzymują:
1. MZD – Pełnomocnik Henryk Tarnowski,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I a/a

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko -Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach 4-18.08.2015 r.

Do pobrania:

Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku dotyczące wydania opinii nt. przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą”

Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące wydania opinii nt. przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą”


data dodania: 2015-08-04

KOMUNIKAT z dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że:

- w dniu 3 sierpnia 2015 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Płock ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika Działu Generalnego Projektanta w PKN ORLEN S.A. została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.25.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa trzeciej osuszki R-102 na instalacji Odzysku Wodoru” zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Chemików 7.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój nr E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 3 - 17.08.2015 r.
Sprawę prowadzi – Elżbieta Rygalska  Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2015-08-03
   
 
Stopka