Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w PłockuPozwolenia zintegrowane


Płock, dnia 15 listopada 2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.352.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 listopada 2019 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Przyszkolnej 8  reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty Panią Elżbietę Jabłońską i Pana Waldemara Poszepczyńskiego administrowanej przez Lokatorsko-Własnościową Spółdzielnię Mieszkaniową „PETRODOM” z siedzibą w Płocku przy ul. Słowackiego 8 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 123/16 obręb Góry znajdującej się w Płocku przy ul. Przyszkolnej 8.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 6 grudnia 2019 r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 10 grudnia 2019 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 7 stycznia 2020 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 15 listopada 2019 r.


data dodania: 2019-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia  15.11.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 01.10.2019r. złożony przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie obumarłej topoli o obwodzie pnia w pierśnicy 240cm rosnącej na działce o nr ewid. 293/212 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Łączniczek 7 - wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.309.2019.EN z dnia 15.11.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 16.11.2019r. –  30.11.2019r


data dodania: 2019-11-15

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

W SPRAWIE ZAWIADOMIENIA O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

z dnia 15 listopada 2019 r.


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Gminy Płock - Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, reprezentowanej przez Pana Jarosława Moderackiego - Pracownia Projektowa Hydromont Nowak Moderacki Al. Stanisława Jachowicza 17A, 09-402 Płock o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku” - informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.


Wyznacza się nowym termin jej załatwienia – tj. do dnia 16 grudnia 2019 roku.


Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

Pouczenie


1. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


2. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 ww. ustawy.


3. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 ww. ustawy.


data dodania: 2019-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 13.11.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 04.10.2019r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm rosnącej na działce 384/15 (współwłasność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Zgliczyńskiego 12 – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.321.2019.KPM z dnia  13.11.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-34, tel. 24-367-16-18.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach   13.11.2019r. –   27.11.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-11-13

WKŚ-I-ZZ.6131.345.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.10.2019r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Kredytowej 5 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid.  694 /25 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Kredytowej 5 w Płocku, stanowiącej  wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 27 listopada 2019 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 21 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 5.11.2019r. do 19.11.2019r.


data dodania: 2019-11-06

Płock, dnia 5 listopada 2019


OŚWIADCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka


Nowelizacja ustawy o lasach z kwietnia 2016 (Dz.U. z 2016, poz. 586) w artykule 37a ust.1 nadała prawo pierwokupu Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Lasy Państwowe w przypadku sprzedaży gruntu:

  • oznaczonego jako las w ewidencji gruntów i budynków lub
  • przeznaczonego do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • lub o którym mowa w art. 3, objętego uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa w art. 19 ust. 3

W związku z powyższą nowelizacją zaobserwowałem stale zwiększającą się ilość wydawanych w moim imieniu przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka zaświadczeń o objęciu lub nieobjęciu działki lub działek uproszczonym planem urządzenia lasu na okres od   1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2028 lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach. Pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska stwierdzili, iż działki objęte uproszczonym planem urządzenia lasu stanowią, według stanu na okres od 16 kwietnia do 29 października 2019 roku, 0,71% wszystkich działek, dla których wystawione zostało w/w zaświadczenie i były to 3 (trzy) działki.
Stwierdzili oni ponadto, iż lasy objęte Uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach na terenie Gminy – Miasto Płock są skupione wyłącznie w 8 spośród 16 obrębów geodezyjnych, na które została podzielona Gmina - Miasto Płock.

W związku z powyższym:

O Ś W I A D C Z A M

1. iż na terenie obrębów geodezyjnych:
0004 – Łukasiewicza
0005 – Kostrogaj Przemysłowy
0006 – Kostrogaj Rolniczy
0007 – Działki
0008 – Śródmieście
0009 – Wyszogrodzka
0011 – Wisła
0013 – Kombinat

NIE WYSTĘPUJĄ działki objęte Uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Tym samym występowanie z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia  dotyczącego działek położonych w wymienionych wyżej obrębach jest całkowicie bezzasadne.

2. na terenie obrębu geodezyjnego
0006 – Kostrogaj Rolniczy
 
WYSTĘPUJE jedna działka objęta decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach, której właścicielem jest Gmina – Miasto Płock.
Tym samym występowanie z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia  dotyczącego działek położonych w wymienionym wyżej obrębie jest zasadne wyłącznie w przypadku jeśli zbywcą jest Gmina – Miasto Płock

3. na terenie pozostałych obrębów geodezyjnych tj.
0001 – Podolszyce Borowiczki
0002 – Trzepowo
0003 – Maszewo
0010 – Podolszyce
0012 – Radziwie
0014 – Góry
0015 – Tokary
0016 – Ciechomice

WYSTĘPUJĄ działki objęte Uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania w zakresie gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach.
Tym samym dla działek położonych w wymienionych wyżej obrębach zaświadczenia będą wydawane w dotychczasowym trybie.

Jednocześnie informuję, iż przepisów art. 37a ust.1 nie stosuje się jeżeli nabywcami są:
- małżonek zbywcy
- krewni lub powinowaci zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia
- krewni lub powinowaci zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia
- osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
- jednostka samorządu terytorialnego.


Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski


data dodania: 2019-11-06

Płock, dnia 6 listopada 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

obwieszczam

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 29 października 2019r. na wniosek z dnia 04.10.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia 240cm rosnącej na działce o nr ewid. 159/58 znajdującej się w Płocku przy ul.Kochanowskiego 1a, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 25 listopada 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 29 grudnia 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie trzech dni od daty oględzin.

Obwieszczenie wisi w dniach  7.11.2019r. - 21.12.2019r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2019-11-06

WKŚ-I-ZZ.6131.345.2019.KPM                                                        Płock, 10.11.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.10.2019r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Kredytowej 5 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid.  694 /25 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Kredytowej 5 w Płocku, stanowiącej  wnioskodawcy.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 27 listopada 2019 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 21 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-11-05

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 30 października 2019 r.


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 ze zm) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 17.10.2019 r. na wniosek Gminy Płock - Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, reprezentowanej przez Pana Jarosława Moderackiego - Pracownia Projektowa Hydromont Nowak Moderacki Al. Stanisława Jachowicza 17A, 09-402 Płock, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:,

„Rozbudowa al. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku”.


Informacja o w/w wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.,


Akta sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa do celów ewidencyjnych) znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.,


Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:,


1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;


2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;


3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;


4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;


5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;


6. Mają Państwo prawo do:


a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,


b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,


c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,


d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,


e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


data dodania: 2019-10-30

Płock, dnia 28  października 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


obwieszczam


że na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 07.10.2019r. złożony w dniu 14.10.2019r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w dniu 14.10.2019r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 26 sztuk wierzb o obwodach pni w pierśnicy od 71cm do 155cm rosnących na działce o nr ewid. 263/11 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Gierzyńskiego 29A.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 22.11.2019r. o godz. 13.30 – spotkanie w miejscu wycinki przy drzewie nr 1.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 14 grudnia 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach: 29.10.2019r. do 12.11.2019r.


data dodania: 2019-10-28

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia wodnoprawnego w imieniu i na rzecz Gminy Miasto Płock na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych z projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu al. Kilińskiego w Płocku - dokument do pobrania


data dodania: 2019-10-28

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 17 października 2019 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych z projektowanego wiaduktu drogowego w ciągu al. Kilińskiego w Płocku - dokument do pobrania


data dodania: 2019-10-28

OBWIESZCZENIE
z dnia  25.10.2019r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia  06.09.2019r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Pawła Chałę Wiceprezesa Zarządu będących pełnomocnikami Wspólnoty Mieszkaniowej budynku Jaśminowa 4 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzypniowego bzu lilaka o obwodach pnia 37cm, 37cm,27cm oraz dwupniowego bzu lilaka o obwodach pnia 65cm i 30cm z działki o nr ewid. 370/5 zlokalizowanej przy ulicy budynku Jaśminowej 4 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy (Gmina Płock) oraz ponad 20 stron, w związku z zacienieniem i zagrożeniem jakie stwarzają drzewa – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.275.2019.EN z dnia 25.10.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach: 28.10.2019r.– 11.11.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-10-25

WKŚ-I-ZZ.6131.332.2019.KPM                                                        


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 17.10.2019r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jarzębu  z działki o nr ewid. 392/18 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Morykoniego 5 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 15 listopada 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Łukasiewicza.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 17 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 24.10.2019r. do 07.11.2019r.


data dodania: 2019-10-24

WKŚ-I-ZZ.6131.273.2019.EN                                                                                                                                                                                                                                                                  

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 2 oraz art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) oraz w trybie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Maciona Prokurenta - w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu jawora o obwodzie pnia 130cm oraz tui o obwodzie pnia 60cm z działki o nr ewid. 57/10 przy ulicy Polnej 18 w Płocku, stanowiącej współwłasność Gminy Płock oraz ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa

orzekam :

odmówić wydania Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zezwolenia na usunięcie klonu jawora o obwodzie pnia w pierśnicy 130cm oraz żywotnika zachodniego o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm z działki o nr ewid. 57/11 przy ulicy Polnej 18 w Płocku, stanowiącej współwłasność Gminy Płock oraz ponad 20 stron, usytuowanych jak to zaznaczono w załączniku do decyzji.   
  
Uzasadnienie
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowany przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Maciona Prokurenta złożył do Prezydenta Miasta Płocka wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu jawora o obwodzie pnia w pierśnicy 130cm oraz tui o obwodzie pnia 60cm z działki o nr ewid. 57/10 przy ulicy Polnej 18 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy reprezentującego Gminę Płock oraz ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa.
Wnioskodawca udostępnił informację o zamiarze usunięcia drzew zgodnie z art.83 ust.4 ustawy o ochronie przyrody. Nie wpłynęły żadne pisemne protesty.
W trakcie postępowania stwierdzono, że wnioskodawca błędnie podał nr ewid. działki. Drzewa rosną na działce o nr 57/11 zgodnie z księgą wieczystą PL1P/00031324/8 (wnioskodawca wskazał działkę o nr ewid. 57/10).
W uzasadnieniu wniosku podano, że klon jawor rośnie tuż przy ogrodzeniu prywatnej posesji i podczas wiatru może dojść do jego wywrócenia i uszkodzenia mienia. Tuja również jest wychylona z pionu i stwarza zagrożenie, gdyż może się wywrócić. 
W toku postępowania administracyjnego pismem WKŚ-I.6131.273.2019.EN z dnia 12.09.2019r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania i terminie przeprowadzenia oględzin w terenie.
Zgodnie z art.83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
W dniu 7 października 2019r. przeprowadzono oględziny w terenie przy udziale przedstawiciela wnioskodawcy oraz przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej budynku ul. Polna 18. Podczas oględzin stwierdzono, że pień wskazanego do usunięcia klonu jawora znajduje się prawie na styku z ogrodzeniem nieruchomości. Pień jest bardzo lekko wychylony w stronę przyległej działki, stabilny, korona jest niesymetryczna, gdyż była cięta jednostronnie (korona była cięta od strony budynku wielorodzinnego natomiast od strony przyległej działki jest rozrośnięta) Ponad 50% korony przewisa nad działkę sąsiada, który – jak oświadczył wnioskodawca - w związku z tym faktem telefonicznie zgłosił do MZGM TBS Sp. z o.o.  konieczność usunięcia drzewa. Klon jest usytuowany w odległości ok. 4 m od ściany budynku wielorodzinnego. Drzewo jest zdrowe – bez posuszu oraz ubytków w pniu. Na powierzchni gruntu nie stwierdzono żadnych zmian świadczących o naruszeniu korzeni drzewa, co miało by skutkować wywrotem drzewa. Drzewo jest w pełni rozwoju.
Usunięcie drzewa nie jest jedynym możliwym rozwiązaniem poprawiającym bezpieczeństwo. Wnioskodawca nie rozpatrzył możliwości alternatywnych w celu zachowania drzewa. Cięcie korony powinno być prowadzone w taki sposób, by zachować jej symetrię, właściwy pokrój i rozmiary odpowiednie do lokalizacji.
Oględziny nie ujawniły innych okoliczności przemawiających za usunięciem klonu. Uwzględnienie wniosku może nastąpić w sytuacji, gdy potrzeba usunięcia drzewa jest rzeczywista  i właściwie umotywowana przez stronę. Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Należy podkreślić, że wnioskowany klon jawor jest drzewem cennym przyrodniczo.
Podczas oględzin jeden z członków przedmiotowej wspólnoty złożył ustny protest przeciwko wycince drzewa, gdyż -jego zdaniem- można zredukować koronę tak, by drzewo było stabilne i bezpieczne, co zostało zapisane w protokole z oględzin. Przedstawiciele Zarządu Wspólnoty podkreślali, że klon powinien być usunięty, gdyż stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia na przyległej posesji.
Wskazany do usunięcia żywotnik zachodni rośnie pomiędzy budynkiem wielorodzinnym a ogrodzeniem nieruchomości. Pień jest lekko wychylony z pionu (ok. 10°), stabilny. Korona jest luźna, żywotna. Ubytek w pniu wykazuje cechy dobrego zalewania tkanką przyranną. Wewnątrz ubytku nie stwierdzono zaawansowanego procesu rozkładu, który miałby istotny wpływ na właściwości mechaniczne drewna i ewentualną utratę statyki. Bryła korzeniowa nie budzi zastrzeżeń. Podczas oględzin przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej oświadczyli, że tuja uniemożliwia przejazd za budynkiem.
Nie potwierdzono, by przedmiotowy żywotnik zachodni stwarzał zagrożenie dla ludzi i mienia. Koronę można poddać cięciu, tak by była zwarta i oddalona od budynku. Żywotnik rośnie na terenie zieleni i nie koliduje z drogą.
W przedmiotowej sprawie uzyskano opinię Ogrodnika Miasta Płocka, który uznał, że drzewa nie kwalifikują się do usunięcia.
Usunięcie drzew jest rozwiązaniem ostatecznym i należy najpierw wyczerpać inne sposoby  zapewnienia bezpieczeństwa. Koronę klonu oraz żywotnika można poddać cięciom technicznym zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
W opinii organu drzewa rokują szansę na dalszy wzrost i rozwój przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, w związku z czym odmówiono wydania zezwolenia na ich usunięcie.
Wnioskodawca nie przewidział realizacji rekompensaty przyrodniczej w postaci nasadzeń zastępczych za planowany ubytek w drzewostanie.
W przypadku zaistnienia nowych okoliczności posiadacz drzew może ponownie wystąpić o wydanie zezwolenia na ich usunięcie.
Ustalenia z oględzin zapisano w protokole zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r. Poz. 1044 z późn. zmian.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

⦁  MZGM TBS Sp. z o.o.
⦁  Pozostałe strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a *
⦁  WKŚ-I-ZZ  aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) oraz art. 49 KPA zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.       
     


data dodania: 2019-10-22

WKŚ-I-ZZ.6131.321.2019.KPM                                                        

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.10.2019r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. wierzby  z działki o nr ewid. 384/15 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Zgliczyńskiego 12 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 8 listopada 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Łukasiewicza.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 4 grudnia 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.10.2019r. do 01.11.2019r.


data dodania: 2019-10-18

WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 07.10.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  zlokalizowanego przy  ul. Szarych Szeregów 6, z działki o nr ewid. 293/220 (obręb 1) –  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r.


data dodania: 2019-10-15

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 11 października 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 października 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.10.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu WIWAX Sp. z o. o. na działkach o nr ewidencyjnym 39/5 i 39/6 w Płocku przy ul. Długiej 3, gmina M. Płock”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-10-11

Obwieszczenie z dnia 8 października 2019 r. Prezydenta Miasta Płocka O TERMINACH POLOWAŃ ZBIOROWYCH I MIEJSCU PRZECHOWYWANIA KSIĄŻKI EWIDENCJI POLOWAŃ INDYWIDUALNYCH


data dodania: 2019-10-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 07.10.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 22.08.2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 21 reprezentowanej przez p.Grzegorza Szymańskiego zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 166 oraz p.Iwonę Bartold zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 67 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębiny zlokalizowanej na działce nr ewid. 364/12 stanowiącej współwłasność ponad 20 stron (do Prezydenta Miasta Płocka wniosek przekazało Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu wnioskodawcy) – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.260.2019.EN z dnia  07.10.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w  Referacie Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 08.10.2019r. – 22.10.2019r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-10-07

WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPMOBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 07.10.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  zlokalizowanego przy  ul. Szarych Szeregów 6, z działki o nr ewid. 293/220 (obręb 1) –  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 07.10.2019 r. do 21.10.2019 r.


data dodania: 2019-10-07

Płock,  25.09.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.262.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 25.09.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.262.2019.KPM umarzającą postępowanie wszczęte na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. reprezentowanej dwuosobowo przez Prokurentów Pana Adama Lesińskiego i Pana Pawła Kosmalskiego, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego przy ul. Górnej 54 w Płocku na działce nr ewid. 1211/5 (obręb 10)  stanowiącej współwłasność firmy AMABUD Sp. z o.o. i osób fizycznych w związku z zagrożeniem dla trwałości i prawidłowej eksploatacji gazociągu.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 25.09.2019 r. do 09.10.2019 r.


data dodania: 2019-09-25

Płock, dnia  23  września 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 49, art. 61 § 1 i 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) o wszczęciu -  na wniosek z dnia 09.09.2019r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Pawła Chałę Wiceprezesa Zarządu – postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzypniowego bzu o obwodach pnia 37cm, 37cm,27cm oraz dwupniowego bzu o obwodach pnia 65cm i 30cm z działki o nr ewid. 370/5 zlokalizowanej przy ulicy Jaśminowej 4 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, w związku z zacienieniem jakie stwarzają drzewa.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień  17 października 2019 r. na godzinę 14.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 9 listopada 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  24.09.2019r. - 08.10.2019r.


data dodania: 2019-09-23

Płock, dnia  23  września 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 49, art. 61 § 1 i 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) o wszczęciu -  na wniosek z dnia 09.09.2019r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Pawła Chałę Wiceprezesa Zarządu – postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzypniowego bzu o obwodach pnia 37cm, 37cm,27cm oraz dwupniowego bzu o obwodach pnia 65cm i 30cm z działki o nr ewid. 370/5 zlokalizowanej przy ulicy Jaśminowej 4 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, w związku z zacienieniem jakie stwarzają drzewa.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień  17 października 2019 r. na godzinę 14.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 9 listopada 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  24.09.2019r. - 08.10.2019r.


data dodania: 2019-09-23

WKŚ-I-ZZ.6131.276.2019.KPM

Płock, 18.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 293/182 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Walecznych 15/13 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych. 

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 

10 października 2019 r. na godzinę 11.00

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 18 listopada 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.09.2019r. do 02.10.2019r.


data dodania: 2019-09-19

WKŚ-I-ZZ.6131.277.2019.KPM                                                       

Płock, 18.09.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 275/3 (obręb 9) zlokalizowanej przy  ul. Jesiennej 11  w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych. 

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień: 

11 października 2019 r. na godzinę 11.00

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 18 listopada 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.09.2019r. do 02.10.2019r.


data dodania: 2019-09-19

WKŚ-I-ZZ.6131.276.2019.KPM                                                        Płock, 18.09.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 293/182 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Walecznych 15/13 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych. 
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 10 października 2019 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 18 listopada 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-09-18

WKŚ-I-ZZ.6131.277.2019.KPM                                                        Płock, 18.09.2019 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia  i przedłużenia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 275/3 (obręb 9) zlokalizowanej przy  ul. Jesiennej 11  w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych. 
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 11 października 2019 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 18 listopada 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.

Na podstawie Art. 2a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO” informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. Mają Państwo prawo do:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych,
d) prawo do usunięcia danych po upływie okresu ich przechowywania,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-09-18

                                                         Płock, dnia    09.2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam

o wszczęciu na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Mariusza Maciona Prokurenta – postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jawora o obwodzie pnia w pierśnicy 130cm oraz tui o obwodzie pnia 60cm z działki zlokalizowanej przy ulicy Polnej 18 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień  07 października 2019 r. na godzinę 14.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 2 listopada 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16


Obwieszczenie wisi w dniach  13.09.2019r. - 27.09.2019r.


data dodania: 2019-09-12

OBWIESZCZENIE
z dnia  10.09.2019r
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek  z dnia 09.07.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa p. Mariusza Pakulskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wychylonej z pionu i próchniejącej śliwy o obwodzie pnia 97cm, rosnącej na działce o nr ewid. 404/49 znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.225.2019.EN z dnia 10.09.2019r.
Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 11.09.2019r.– 25.09.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-09-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 10.09.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.  Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 11.07.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 105cm rosnącego na działce o nr ewid. 392/11, znajdującej się w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 2, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.221.2019.EN z dnia 10.09.2019r.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Obwieszczenie wisi w dniach 11.09.2019r. – 25.09.2019r.
Sprawę prowadzi – Referat Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-09-10

WKŚ-I-ZZ.6131.271.2019.KPM                                                        Płock, 09.09.2019 r.OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 02.09.2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 293/220 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Szarych Szeregów 6 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 2 października 2019 r. na godzinę 11:00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 września 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach od 09.09.2019r. do 23.09.2019r.


data dodania: 2019-09-09

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 06 września 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06 września 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.13.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Stacji Paliw wraz z drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - sieciami i przyłączami: energetycznym, wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w Płocku na działce o nr ewidencyjnym 176/5”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie)) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-09-06

Płock, dnia 02 września 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że na wniosek z dnia 22.08.2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 21 reprezentowanej przez p.Grzegorza Szymańskiego zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 166 oraz p.Iwonę Bartold zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 67 – wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębiny zlokalizowanej na działce nr ewid. 364/12 stanowiącej współwłasność ponad 20 stron (do Prezydenta Miasta Płocka wniosek przekazało Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu wnioskodawcy).
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 października 2019 r. na godzinę 14.00 w miejscu planowanej wycinki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 22 października 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.


Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  02.09.2019r. - 17.09.2019r.


data dodania: 2019-09-02

WKŚ-I-ZZ.6131.262.2019.KPM                                                       Płock, 30.08.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.08.2019 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. reprezentowanej dwuosobowo przez Prokurentów Pana Adama Lesińskiego i Pana Pawła Kosmalskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa zlokalizowanego przy ul. Górnej 54 w Płocku na działce nr ewid. 1211/5 (obręb 10)  stanowiącej współwłasność firmy AMABUD Sp. z o.o. i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 23 września 2019 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 października 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-16-18.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 30.08.2019r. do 13.09.2019r.


data dodania: 2019-08-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 08.08.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.  Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 23.07.2019r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A, reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Ireneusza Pokropskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie orzecha rosnącego na działce o nr ewid. 1562/4 na terenie będącym własnością wnioskodawcy, położonym przy ul. Jesiennej 6/Spółdzielczej 12, 14, 16 w związku z obumarciem drzewa – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.237.2019.EN z dnia 08.08.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-08-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 08.08.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r.  Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 28 lipca 2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 70cm rosnącego na działce o nr ewid. 382/44, znajdującej się w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 9, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.200.2019.EN z dnia 08.08.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-08-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 07.08.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 28 lipca 2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew rosnących na działce o nr ewid. 382/16, znajdującej się w Płocku przy ul. Łukasiewicza 22 będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid. 382/30 znajdującej się w Płocku przy ul. Łukasiewicza 26 będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 382/39, znajdującej się w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 2 będącej własnością Gminy Płock, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.199.2019.EN z dnia  07.08.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-08-07

DECYZJA


Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1, art. 83a ust. 1, art. 83b, art. 83c ust. 1, art. 83d ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 28.06.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch jabłoni ozdobnych rosnących na działce o nr ewid. 373/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron

orzekam :

odmówić Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a wydania zezwolenia na wycięcie jabłoni ozdobnej o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm oraz pięciopniowej jabłoni ozdobnej o obwodach pni w pierśnicy 56cm, 50cm,26cm,38cm i 49cm rosnących na działce o nr ewid. 373/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10, usytuowanych jak to wskazano w załączniku graficznym do decyzji

Uzasadnienie

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowana przez Prezesa Zarządu p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 28.06.2019r. zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614) złożyła do Prezydenta Miasta Płocka wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  dwóch jabłoni ozdobnych rosnących na działce o nr ewid. 373/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10,  będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Pismem znak WKŚ-I-ZZ.6131.198.2019.EN z dnia 03.07.2019r. zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) zawiadomiono wnioskodawcę o wszczęciu postępowania, przeprowadzeniu oględzin oraz prawie do zapoznania się z aktami postępowania. Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
W dniu 29.07.2019r. dokonano oględzin w terenie i stwierdzono, że drzewa przeznaczone do usunięcia są w dobrej kondycji fizjologicznej. Są usytuowane na terenie zieleni w sąsiedztwie budynku ul. Miodowa 10, pomiędzy parkingiem a chodnikiem. Obok przedmiotowych jabłoni rosną dwa duże klony. Korony jabłoni są rozrośnięte. 
Wnioskodawca jako powód wycinki podał fakt, że spadające owoce zagrażają bezpieczeństwu przechodniów oraz są przyczyną niszczenia karoserii aut stojących na parkingu.

Ogrodnik Miasta Płocka wydał negatywną opinię w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew i uznał, że korony jabłoni należy poddać cięciom tak, by ograniczyć ilość powstających owoców (cięcie po kwitnieniu).
Usunięcie drzew jest rozwiązaniem ostatecznym i należy wykorzystać inne sposoby zapewnienia bezpieczeństwa, tym bardziej że widoczny jest duży nacisk społeczny na ochronę drzew.
Uwzględnienie wniosku może nastąpić w sytuacji, gdy potrzeba usunięcia drzew jest rzeczywista  i właściwie umotywowana przez stronę, czego brak w omawianym przypadku.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.
Organ wziął pod uwagę interes strony lecz nie mógł uznać go za nadrzędny w stosunku do interesu społecznego jakim jest istnienie drzew oraz korzyści biologicznych i przyrodniczych z tego płynących.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzewa po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.
4. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-08-02

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 lipca 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 lipca 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.49.2018.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW na działce nr 19, obręb Góry, gmina m. Płock”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-07-30

Płock, dnia    lipca 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

obwieszczam

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami)

zawiadamiam

że w dniu 16 lipca 2019r. na wniosek z dnia 09.07.2019r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa p.Mariusza Pakulskiego i Członka Zarządu ds.Zarządzania Nieruchomościami p.Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie śliwy o obwodzie pnia 97cm rosnącej na działce o nr ewid. 404/49 znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 29 sierpnia 2019r. o godz. 13:00 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 16 września 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie trzech dni od daty oględzin.


data dodania: 2019-07-26

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY ORAZ O OGLĘDZINACH z 26 lipca 2019

 

Płock, dnia 26 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Administracji Osiedla „Rembielińskiego” z siedzibą w Płocku przy ul. Rajmunda Rembielińskiego 11 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Mariusza Pakulskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jesion (Fraxinus sp.) o obwodzie w pierśnicy 90 cm z działki o numerze ewidencyjnym 394/75, obręb geodezyjny Łukasiewicza zlokalizowanej przy ulicy Haliny i Stefana Rutskich 6 stanowiącej własność Wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 27 sierpnia 2019 r. na godzinę 10.00 w miejscu planowanej wycinki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 września 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie do 2 września 2019r.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Maciej Śliz  tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2019-07-26

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 16 lipca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa p. Mariusz Pakulskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czeremchy o obwodzie pnia 58cm rosnącej na działce o nr ewid. 394/82 znajdującej się w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 6, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 29 sierpnia 2019r. o godz. 13:30 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 16 września 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.


data dodania: 2019-07-26

Płock, dnia 22 lipca 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam


że w dniu 15 lipca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 105cm rosnącego na działce o nr ewid. 392/11, znajdującej się w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 2, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 15.09.2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 28 sierpnia 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach 23.07.2019r. - 6.08.2019r.


data dodania: 2019-07-22

Płock,  dnia 19 lipca 2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.170.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19 lipca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17 decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.170.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 19/5 obręb Śródmieście znajdującej się w Płocku przy ul. Jasnej 17.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 18.07.2019 r. do 01.08.2019 r.


data dodania: 2019-07-19

Płock,  19.07.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.192.2019.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.07.2019 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej  „KOMUNALNIK” z siedzibą w Płocku przy ul. Okrzei 2 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Panią Dorotę Kowalską-Każmierczak oraz Członka Zarządu Panią Paulinę Skierę  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.192.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby płaczącej z działki o nr ewid. 28/2 (obręb 8) zlokalizowanej przy ul.  Na Skarpie 24 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 19.07.2019 r.  do  02.08.2019  r.


data dodania: 2019-07-19

Płock,  dnia 18 lipca 2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.165.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 18 lipca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Janusza Pawłowskiego Z-cę Prezesa decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.165.2019.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 275/5 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 5), 275/6 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 5), 602/2 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 8), 145/5 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 40), 113/20 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 44), 113/12 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 52), 155/4 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 52), 256/12 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Lachmana 2), 1210/1 obręb Podolszyce (przy ul. Braci Jeziorowskich 13), 1196/1 obręb Podolszyce (przy ul. Braci Jeziorowskich 13). stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach: 18.07.2019 r. do 01.08.2019 r.


data dodania: 2019-07-18

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wybrczzej Mazowieckiej Izby Rolniczej o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania


data dodania: 2019-07-11

WKŚ-I-ZZ.6131.200.2019.EN                                                        
Płock, dnia 03 lipca 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 28 lipca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 70cm rosnącego na działce o nr ewid. 382/44, znajdującej się w Płocku przy ul. Zgliczyńskiego 9, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 28.08.2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 29 lipca 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 4.07.2019r. - 18.07.2019r.


data dodania: 2019-07-04

WKŚ-I-ZZ.6131.199.2018.EN                                                        
Płock, dnia 3 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam


że w dniu 28 lipca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew rosnących na działce o nr ewid. 382/16, znajdującej się w Płocku przy ul. Łukasiewicza 22  będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid. 382/30 znajdującej się w Płocku przy ul. Łukasiewicza 26 będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron, drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 382/39, znajdującej się w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi 2 będącej  własnością Gminy Płock, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 28.08.2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień: 29 lipca 2019r. o godz. 13:00 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 4.07.2019r. - 18.07.2019r.


data dodania: 2019-07-03

Obwieszczenie z dnia 3 lipca Prezydenta Miasta Płocka w sprawie mozliwości składania wniosków o oszcowanie strat z powodu suszy w okresie 1 maja - 30 czerwca 2019 r.


data dodania: 2019-07-03

WKŚ-I-ZZ.6131.198.2019.EN                                                        
Płock, dnia 3 lipca 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 28 czerwca 2019r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid. 373/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 10,  będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 28.08.2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień: 29 lipca 2019r. o godz. 13:30 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 3 dni od daty oględzin.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 4.07.2019r. - 18.07.2019r.


data dodania: 2019-07-03

OBWIESZCZENIE
z dnia  02.07.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 14.05.2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Słowackiego 2 w Płocku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów rosnących na działce o nr ewid. 339/5, znajdującej się w Płocku jw., będącej współwłasnością ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa oraz kolizją z planem zagospodarowania terenu – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.149.2019.EN z dnia 02.07.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24 3670816
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 1614 ze zm. ) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   03.07.2019r. –  17.07.2019`    r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-07-02

Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wybrczzej Mazowieckiej Izby Rolniczej


data dodania: 2019-06-17

Płock, dnia 12 czerwca 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i udziale społeczeństwa


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r., poz. 2081, ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW
na działce nr 19, obręb Góry, gmina m. Płock”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 26.10.2018 r. na wniosek wniosek OmnInvest Sp. z o.o. ul. Tumska 3 09-402 Płock  reprezentowanej przez Renatę Pietraszek ERKAPE ul. Białowieska 13 lok. 11, 04-063 Warszawa.
Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.
Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska – pok. E-52/1, II piętro budynek E, tel. (024) 367-15-08.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-06-12

Płock, dnia 12 czerwca 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.170.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu  4 czerwca 2019 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jasnej 17 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 19/5 obręb Śródmieście znajdującej się w Płocku przy ul. Jasnej 17.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 3 lipca 2019 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania w siedzibie MZGM – TBS Sp. z o.o. przy ul. Miodowej 8.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 5 lipca 2019 r.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 4 sierpnia 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).


data dodania: 2019-06-12

Płock, dnia 12 czerwca 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.165.2019.KN

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29 maja 2019 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu i Pana Janusza Pawłowskiego Z-cę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 275/5 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 5), 275/6 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 5), 602/2 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Jesiennej 8), 145/5 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 40), 113/20 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 44), 113/12 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 52), 155/4 obręb Podolszyce (przy ul. Piłsudskiego 52), 256/12 obręb Wyszogrodzka (przy ul. Lachmana 2), 1210/1 obręb Podolszyce (przy ul. Braci Jeziorowskich 13), 1196/1 obręb Podolszyce (przy ul. Braci Jeziorowskich 13).
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 2 lipca 2019 r. o godz. 10:00. Miejsce spotkania w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gierzyńskiego 17.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 4 lipca 2019 r.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 29 lipca 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).


data dodania: 2019-06-12

Płock, dnia 11.06.2019r.
WKŚ-I-ZZ.6131.103.2019.EN


D E C Y Z J A


Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt. 2), art. 83a ust. 1, 2a i 7, art. 83b, art. 83c ust. 1, art. 83e  oraz art. 86 ust. 1 pkt 4, art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.04.2019r. złożonego przez właściciela linii 110kV relacji Podolszyce – Gulczewo tj. ENERGĘ-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 za pośrednictwem pełnomocnika - p.Łukasza Chamery reprezentującego firmę Elfeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 20A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla ww. linii, rosnących na działkach o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 - obr.1

o r z e k a m :

1. zezwolić firmie ENERGA-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2021r. (poza sezonem lęgowym trwającym od 1 marca do 15 października) drzew oznaczonych numerami 1-80 znajdujących się na działkach o nr ewid. 294/13, 160/11, 234/1, 231/1, 232/2 obręb 1, drzew oznaczonych nr 85-111 znajdujących się na działkach o nr ewid. 229/1, 217/2, 84/6  obręb 1, drzew i krzewów oznaczonych numerami 117-122 znajdujących się na działkach o nr ewid. 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 obręb 1 jak to zestawiono tabelarycznie w załączniku nr 1 oraz wskazano w załączniku graficznym nr 2 do decyzji;
2. ustalić, że usunięcie drzew i krzewów wymienionych w pkt 1 nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
3. umorzyć postępowanie w części dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzew    oznaczonych numerami 81-84 znajdujących się na działce nr ewid. 230 obr. 1 będącej własnością Gminy Płock, krzewów oznaczonych numerem 112 znajdujących się na działce nr ewid. 99/5 obr. 1 będącej własnością Gminy Miasto Płock oraz krzewów oznaczonych numerem 113 znajdujących się na działce nr ewid. 97/1 obr. 1, będącej własnością Gminy Płock, wyszczególnionych w załączniku nr 1 oraz załączniku graficznym do nr 2 decyzji;
4. zobowiązać strony do niezwłocznego powiadomienia organu o zawarciu ze stronami postępowania umów w sprawie wysokości odszkodowania za usunięte drzewa oraz za ich usunięcie, bądź o niezawarciu umów.

U z a s a d n i e n i e
Firma ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika - pana p. Łukasza Chamera reprezentującego firmę Elfeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Żupnicza 17 - wystąpiła do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem z dnia 11.04.2019r. o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 obr.1,  stwarzających zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Podolszyce – Gulczewo w Płocku.
Do wniosku dołączono pełnomocnictwo Nr 89/Z/2019 udzielone przez wnioskodawcę panu Łukaszowi Chamerze do reprezentowania Spółki w sprawach dotyczących uzyskiwania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów.
Zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.) usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek 
właściciela urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej – jeśli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń.
Wniosek spełnia wymogi formalne określone w art. 83b ust. 1 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz  art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w dniu 18.04.2019r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania, przeprowadzeniu oględzin,  przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz prawie do zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 ze zm.) w trakcie postępowania administracyjnego przeprowadzono w dniu 14.05.2019r. oględziny w terenie, podczas których ustalono, że wnioskowane drzewa rosną w pasie bezpieczeństwa napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce - Gulczewo  w Płocku. Zgodnie z normą PN-E-05100-1:2000 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa” w celu zapewnienia  bezpiecznego użytkowania linii konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 4,74m (mierzone w świetle koron drzew) drzew od skrajnych przewodów. Wnioskowane drzewa znajdują się w pasie szerokości 15m od osi linii elektroenergetycznej 110 kV (7,5 m z każdej strony) i zgodnie z ww. normą stanowią zagrożenie dla zachowania ciągłości w dostawach energii elektrycznej.
Do usunięcia wskazano drzewa pochodzące głównie z samosiewu w dobrym i średnim stanie fizjologicznym, w większości olchy,  wierzby i robinie akacjowe i inne oraz grupy krzewów.
Większość drzew wytypowanych do wycinki zlokalizowana jest na  gruntach rolnych.
Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji oraz ustaleń przeprowadzonych w terenie uznano argumenty wnioskodawcy i wydano zezwolenie na usunięcie wnioskowanych drzew i krzewów. Termin planowanego usunięcia ustalono do 31 grudnia  2021r. Biorąc pod uwagę odległy termin planowanej wycinki, a także ilość drzew przeznaczonych do usunięcia  wskazano, że usunięcie drzew i krzewów może nastąpić poza okresem lęgowym ptaków trwającym od 1 marca do 15 października.
Zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  nie naliczono opłaty za usunięcie drzew, ponieważ nie nalicza się opłat za usunięcie drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych lub funkcjonowaniu urządzeń. 
W toku postępowania ustalono, że drzewa oznaczone nr 81-84 znajdują się na działce nr ewid. 230 obr. 1 będącej własnością Gminy Płock, krzewy oznaczone numerem 112 znajdują się na działce nr ewid. 99/5 obr. 1 będącej własnością Gminy Miasto Płock oraz krzewy oznaczone numerem 113 znajdują się na działce nr ewid. 97/1 obr. 1, będącej własnością Gminy Miasto Płock. Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z działek gminnych miast na prawach powiatu, gdzie prezydent miasta sprawuje funkcję starosty, leży w gestii marszałka województwa.
Wobec powyższego, na podstawie art. 105 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, umorzono postępowanie w części dotyczącej ww. drzew i krzewów.
Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.
W związku z art. 83c ust. 1 ustawy o ochronie przyrody dokonano oględzin w obrębie zadrzewienia w zakresie występowania gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów itp. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.
Działka oznaczona nr ewid. 294/13 stanowi pas drogowy ul. Wyszogrodzkiej.
Na podstawie  art. 83a ust. 2a   ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.) przekazano projekt niniejszej decyzji do uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, gdyż zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Zgodnie z art. 83a ust. 6. niewyrażenie stanowiska w terminie 30 dni, a w przypadku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – 60 dni, od dnia otrzymania projektu zezwolenia, o którym mowa w ust. 2a i 3, przez organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska, uznaje się za uzgodnienie zezwolenia.
Zgodnie z art. 28 kpa stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto zażąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Stronami w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów są - oprócz spółki Energa Operator Spółka Akcyjna - wszyscy właściciele działek, na których znajdują się drzewa przeznaczone do usunięcia, co umożliwia im wniesienie odwołania od decyzji zezwalającej na wycięcie drzew w przypadku, gdyby nie zgadzały się z jej treścią.
Zgodnie z art. 83e ustawy o ochronie przyrody usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, na wniosek właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego następuje za odszkodowaniem na rzecz właściciela nieruchomości. Odszkodowanie przysługuje od właściciela  urządzeń. W świetle art. 83e ust. 2 ustawy ustalenie wysokości odszkodowania następuje w drodze umowy zawartej między stronami – właścicielem nieruchomości i właścicielem urządzeń. Brzmienie tego przepisu przesądza, że odszkodowanie obejmuje odszkodowanie za drzewa i krzewy oraz odszkodowanie za ich usunięcie. Treść art. 83e ust. 3 wskazuje, że umowa o odszkodowanie powinna zostać zawarta w ciągu 30 dni od dnia usunięcia drzew lub krzewów.
Jeżeli w terminie tym nie zostanie zawarta umowa, odszkodowanie ustala organ, który wydał decyzję zezwalającą na usunięcie drzew lub krzewów stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, dotyczące odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości. W dalszym ciągu jednak do wypłaty ustalonego przez organ odszkodowania zobowiązany jest właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 kodeksu cywilnego.
W związku z powyższym zobowiązuje się strony do niezwłocznego powiadomienia organu o zawarciu umowy w sprawie wysokości odszkodowania, bądź o braku takiej umowy.
Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji  przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 w/w ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zm.) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44, kol. 4 pkt 6).

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzew i krzewów po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.


Otrzymują:
1. p. Łukasz Chamera - pełnomocnik
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I-ZZ   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-06-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.06.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na   wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 klatka I i II (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew z działki o nr ewid. 40/5 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej 23 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w związku z zamiarem utwardzenia terenu – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.127.2019.EN z dnia 11.06.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach: 12.06.2019r. – 26.06.2019r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-06-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.06.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na   wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 klatka III i IV (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki o nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej 23 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w związku z zamiarem utwardzenia terenu – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.126.2019.EN z dnia 11.06.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  12.06.2019r. –   26.06.2019r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-06-11

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 7 czerwca 2019 r.

w sprawie wydania decyzji zmieniającej
pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji ubojni znajdującej się przy ul. Bielskiej 57, 09-400 Płock w zakresie zmiany oznaczenia prowadzącego instalację


Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 189 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.) w związku z wnioskiem CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów reprezentowana przez Pana Andrzeja Goździkowskiego – Prezesa Zarządu i Pana Włodzimierza Bartkowskiego – Wiceprezesa Zarządu o zmianę pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji ubojni znajdującej się przy ul. Bielskiej 57, 09-400 Płock w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację Prezydent Miasta Płocka decyzją znak WKŚ-I-ZŚ.6223.1.2019.KK z dnia 6 czerwca 2019 r. zmienił pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Prezydenta Miasta Płocka znak WGK.II.7680-1/2006 z dnia 14.11.2006 r. zmienioną decyzją znak WGK.II.7680-1/2006 z dnia 17.05.2017 r. na prowadzenie instalacji ubojni drobiu znajdującej się w Płocku przy ul. Bielskiej 57 w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację tj. z Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A. w Kutnie ul. Mickiewicza 108 na CEDROB S.A. Ujazdówek 2A, 06 -400 Ciechanów.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-06-07

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

o wszczęciu - na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Słowackiego 2 (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A – postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów o obwodach pni w pierśnicy 180cm, 170cm i 185cm z działki o nr ewid. 339/5 zlokalizowanej jw., w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 14.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 21 lipca 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Otrzymują:
1. MZGM
2. Pozostałe strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a
3. WKŚ-I-ZZ  aa

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach: 27.05.2019r. - 11.06.2019r.


data dodania: 2019-05-24

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 22 maja 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 maja 2019 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WKŚ-I-ZŚ.6220.3.2019.ER, dla przedsięwzięcia pn.:

„Likwidacja lotnych związków organicznych z oczyszczalni ścieków ETAP III – budowa nowego zbiornika retencyjnego o pojemności V = 9600 m3 z dachem pływającym”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-05-22

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 maja 2019

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 9 maja 2019 r. na wniosek Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. reprezentowanej przez Panią Bożenę Sobiecką Prokurenta Spółki działającej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 16, 18, 22 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.91.2019.KN zezwalająca na usunięcie drzewa wymienionego w poniższej tabeli:

Numer ewidencyjny ulica Nazwa gatunku oznaczenie na mapie Obwód na wysokości 130cm.
363/14 obręb Łukasiewicza           ul. K. I. Gałczyńskiego 18        Wierzba            207

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2019-05-09

Płock, dnia 8 maja 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 klatka III i IV (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch topoli o obwodach pni w pierśnicy 137cm i 120cm z działki o nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w związku z zamiarem utwardzenia terenu.
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 05 czerwca 2019 r. na godzinę 14.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 26 czerwca 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi: Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 09.05.2019r. - 24.05.2019r.


data dodania: 2019-05-08

Płock, dnia 8 maja 2019r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 klatka I i II (powyżej 20 stron postępowania) złożony przez administratora tj. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. reprezentowany przez pełnomocników wnioskodawcy tj. Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch topoli o obwodach pni w pierśnicy 113cm i 114cm oraz kasztanowca o obwodzie pnia 116cm z działki o nr ewid. 40/5 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, w związku z zamiarem utwardzenia terenu.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 05 czerwca 2019 r. na godzinę 14.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 26 czerwca 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi: Ewa Nowak  tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach  09.05.2019r. - 24.05.2019r.


data dodania: 2019-05-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 08.05.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 27 marca 2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Mickiewicza 21 w Płocku, reprezentowanej przez p. Grzegorza Szymańskiego zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 166 oraz p.Iwonę Bartold zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 67 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew zlokalizowanych na działce nr ewid. 364/12 stanowiącej współwłasność ponad 20 stron,  przekazanego do Prezydenta Miasta Płocka przez administratora nieruchomości: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentowane przez p. Bożenę Sobiecką Prokurenta Spółki Głównego Administratora w związku ze złym stanem drzew oraz  zagrożeniem jakie one stwarzają  – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.82.2019.EN z dnia  07.05.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 08.05.2019r. – 23.05.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-05-07

Płock,  07.05.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.88.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.03.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.88.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 394/51 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Siennickiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 07.05.2019 r.  do  21.05.2019  r.


data dodania: 2019-05-07

Płock,  06.05.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.87.2019.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.

z a w i a d a m i a m

że w dniu 06.05.2019 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Zastępcę Prezesa  Pana Mariusza Pakulskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.87.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o nr ewid. 394/84 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.   Kossobudzkiego 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


Obwieszczenie wisi w dniach od 06.05.2019 r.  do  20.05.2019  r.


data dodania: 2019-05-06

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płocku za 2018 r.


data dodania: 2019-04-26

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 18 kwietnia 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 kwietnia 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.2a.2019.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa odcinka linii napowietrznej 110 kV Podolszyce-Plebanka. Usunięcie kolizji linii 110 kV z zabudową mieszkaniową.”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-04-18

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY ORAZ O OGLĘDZINACH

z dnia 18 kwietnia 2019 r.


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam


że na wniosek z dnia 11.04.2019r. złożony przez właściciela linii 110kV relacji Podolszyce – Gulczewo tj. Energę-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 za pośrednictwem Pełnomocnika p. Łukasza Chamera reprezentującego firmę Elfeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni ul. Hutnicza 20A - zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów stwarzających zagrożenie dla ww. linii, rosnących na działce o nr ewid. 160/11 obr. 10 oraz na działkach o nr ewid. 294/13, 234/1, 231/1, 232/2, 230, 229/1, 217/2, 84/6, 99/5, 97/1, 36, 85/4, 96, 61, 100/7, 100/8 i 78 obr. 1, znajdujących się w Płocku w rejonie Podolszyce Borowiczki, będących własnością powyżej 20 stron.


Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 14.05.2019r. od godz. 11:00 w miejscu planowanej wycinki.


Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 11 czerwca 2019r tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).


Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 17 czerwca 2019r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia podzakładce Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska.


Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2019-04-18

Płock, dnia 8 kwietnia 2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.91.2019.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29 marca 2019 r. na wniosek Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o. reprezentowanej przez Panią Bożenę Sobiecką Prokurenta Spółki działającej w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 16, 18, 22 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 363/14 obręb Łukasiewicza.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 26 kwietnia 2019 r.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 29 maja 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).


data dodania: 2019-04-09

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 28.03.2019r. na wniosek z dnia 27.03.2019r. Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Mickiewicza 21 reprezentowanej przez p.Grzegorza Szymańskiego zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 166 oraz p.Iwonę Bartold zam. w Płocku przy ul. Mickiewicza 21 m 67 wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech drzew zlokalizowanych na działce nr ewid. 364/12 stanowiącej współwłasność ponad 20 stron (do Prezydenta Miasta Płocka wniosek przekazało Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. działając w imieniu wnioskodawcy).
Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin oględzin wnioskowanych drzew na dzień 6 maja 2019 r. na godzinę 11.00 w miejscu planowanej wycinki.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 28 maja 2019r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.


data dodania: 2019-04-04

Płock,  27.03.2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.61.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.03.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.61.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 394/74 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Siennickiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych .

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-04

WKŚ-I-ZZ.6131.87.2019.KPM                                                         Płock, 04.04.2019 r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 28.03.2019r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu z działki o  nr ewid. 394/84 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Kossobudzkiego 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 26 kwietnia 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Rembielińskiego.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 26 maja 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-04-04

Z A W I A D O M I E N I E

z dnia 29 marca 2019 r.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

z a w i a d a m i a m


iż w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. ul. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk, reprezentowanej przez Pana Łukasza Bilińskiego, reprezentującego firmę B.P.W. ENERGOTELPROJEKT Sp. z o. o. ul. Gronostajowa 9, 61-065 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa odcinka linii napowietrznej 110 kV Podolszyce-Plebanka, usunięcie kolizji linii 110 kV z zabudową mieszkaniową, dz. nr 78, 108/1, 108/2, 108/3, 108/4, 108/5, 109/2, 109/3, 109/4, 109/8, 111, 3719 obr. Podol-Borowiczki [Nr 0001]- został zebrany pełen materiał dowodowy.


Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.


Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka - pokój E-52/1 (II piętro budynek E), tel. 24- 67-15-08.


Powyższe należy uczynić w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

POUCZENIE


Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.


Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.


data dodania: 2019-03-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 20.03.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 25.01.2019r. złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol1 w Płocku na działce nr ewid. 3687/17 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.15.2019.EN z dnia  20.03.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 21.03.2019r. – 4.04.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-03-20

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
z dnia 14 marca 2019 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 marca 2019 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Andrzeja Łukasiewicza pracownika AB Industry S.A. Macierzysz, ul. Wojska Polskiego 7, 05-850 Ożarów Mazowiecki, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.2.2019.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa nowej bazy magazynowej, w tym zbiornika kondensatu na terenie Wytwórni ETE-2 PCC EXOL S.A. w Płocku przy ul. Długiej 14”,

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach 14 – 28.03.2019 r.


data dodania: 2019-03-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.03.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 25.01.2019r. złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów zwyczajnych zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 13 w Płocku na działce nr ewid. 3687/13 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.14.2019.EN z dnia 12.03.2019r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-03-12

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 08 marca 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 08 marca 2019 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.52.2018.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Instalacja pilotowa do produkcji próbek asfaltów do celów badawczych wraz z przystosowaniem części starej hali produkcyjnej bębnów pod instalację pilotową oraz magazyn próbek i surowców”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-03-08

Płock,  5.03.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.19.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.03.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez  Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz  Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.19.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 9 w Płocku na działce nr ewid. 3687/10 (obręb 1)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 5.03.2019 r. do 19.03.2019 r.


data dodania: 2019-03-05

Płock,  4.03.2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.20.2019.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.03.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez  Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz  Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.20.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 5 w Płocku na działce nr ewid. 3687/19 (obręb 1)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2019-03-04

Płock,  25.02.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.411.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.02.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pani Agnieszki Baczyńskiej reprezentującej spółkę Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18 decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.411.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce- Góry  w Płocku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 25.02.2019 r. do 11.03.2019 r.


data dodania: 2019-02-25

Obwieszczenie Prezydenta wraz z projektem uchwały dotyczącej wykazu kąpielisk i określenia sezonu kąpielowego


data dodania: 2019-02-22

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 14 lutego 2019 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 lutego 2018 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.51.2018.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa stacji paliw na działce nr ewid. 2516/2 obręb 0001 Podolszyce-Borowiczki przy ul. Parcele w Płocku, gmina Miasto Płock”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-02-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12.02.2019r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na   wniosek R-1/15068/18 z dnia 18.12.2018r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu p. Arkadiusza Kochanowicza oraz Wiceprezesa Zarządu p. Piotra Chałę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch lip drobnolistnych o obwodzie pnia 80 cm  i 110cm rosnących na działce o nr ewid. 694/2 znajdującej się w Płocku przy ul. Słodowej 4, będącej własnością Gminy Płock w użytkowaniu wnioskodawcy oraz ponad 20 stron (wspólnota mieszkaniowa), w administrowaniu MZGM TBS Sp. z o.o. – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.428.2019.EN z dnia  11.02.2019r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  13.02.2019r. –   27.02.2019r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2019-02-12

WKŚ-I-ZZ.6131.6.2019.EN                                                             
Płock, dnia 8.02.2018r.


D E C Y Z J A

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1) oraz art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. poz. 1614 t.j.) oraz w trybie art. 104 i art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku znak: 00003/RKW/OE/GBPT/2019 z dnia 07.01.2018r. złożonego w dniu 14.01.2019r. przez przez ORLEN Eko Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, reprezentowany przez Prezesa Zarządu p. Krzysztofa Iwanickiego oraz Członka Zarządu p. Józefa Więckowskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki nr ewid. 20/67 zlokalizowanej jw., będącej własnością PKN ORLEN SA, w związku z  zagrożeniemjakie stanowią dla mienia i ludzi

o r z e k a m :

1. zezwolić Polskiemu Koncernowi Naftowemu ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 na usunięcie w terminie do 28 lutego 2019r. dwóch robinii akacjowych o obwodach pni w pierśnicy 155cm i 150cm z działki o nr ewid. 20/67 położonej na terenie zakładu produkcyjnego przy ul. Chemików 7 w Płocku, usytuowanych jak to zaznaczono na  załączniku graficznym do decyzji;
2. ustalić, że usunięcie ww. drzew nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock.

Uzasadnienie
Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096 t.j.) odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona wniosek w całości.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r., poz. 1044 t.j.) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

   


data dodania: 2019-02-08

Płock, dnia 7 lutego 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 25.01.2019 r.  - na wniosek złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus - wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 13 w Płocku na działce nr ewid. 3687/13 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 26 lutego 2019r. o godz. 12:30 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25 marca 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  8.02.2019r. - 22.02.2019r.


data dodania: 2019-02-07

Płock, dnia    lutego 2019r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 25.01.2019 r.  - na wniosek złożony przez Młodzieżową Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowaną przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus - wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie ośmiu drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 1 w Płocku na działce nr ewid. 3687/17 (obręb 1) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 26 lutego 2019r. o godz. 11:30 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25 marca 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie w terminie 3 dni od dnia oględzin.


data dodania: 2019-02-06

Płock,  04.02.2019 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.431.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 4.02.2019 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Jasna17 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.431.2019.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt.  klonu jesionolistnego o obwodzie pnia na wysokości 130 cm- 175 cm z działki nr ewid.19/5 (obręb 8) lokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 04.02.2019 r. do 18.02.2019 r.


data dodania: 2019-02-04

WKŚ-I-ZZ.6131.19.2019.KPM
Płock, 31.01.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 25.01.2019 r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus  postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 9 w Płocku na działce nr ewid. 3687/10 (obręb 1)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 26 lutego 2019 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 25 marca 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 31.01.2019r. do 14.01.2019r.


data dodania: 2019-02-01

WKŚ-I-ZZ.6131.20.2019.KPM
Płock, 31.01.2019 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 25.01.2019 r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego oraz Członka Zarządu Głównego Księgowego Panią Krystynę Prus  postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew zlokalizowanych przy ul. Batalionu Parasol 5 w Płocku na działce nr ewid. 3687/19 (obręb 1)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  26 lutego 2019 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 25 marca 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 31.01.2019r. do 14.01.2019r.


data dodania: 2019-02-01

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 stycznia 2019 r.

o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i udziale społeczeństwa


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r., poz. 2081, ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej wraz z infrastrukturą techniczną oraz ciągiem pieszo-jezdnym”, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Dobrzykowskiej.


Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 10 stycznia 2019 r. na wniosek Pana Cezarego Sztendura zamieszkałego w Płocku przy ulicy Tokarskiej 15 reprezentowanego przez Pana Michała Rybarczyka zamieszkałego w Płocku przy ul. Lokalnej 31


Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.


Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska – pok. E-52/1, II piętro budynek E, tel. (024) 367-15-08.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 30 dni od 25.01 – 25.02.2019 r.


Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-01-25

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 stycznia 2019 r.


„Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 25 stycznia 2019 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WKŚ-I-ZŚ.6220.35.2018.ER, z dnia 25 stycznia 2019 r.dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa automatu zawieszkowego do cynkowania galwanicznego” zlokalizowanego przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2019-01-25

Płock, 21.01.2019 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.411.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 35 § 3, 49  i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że sprawa dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie  drzew z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce-Góry w Płocku wszczęta na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika Pani Agnieszki Baczyńskiej reprezentującej spółkę Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18  nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa. Wyznacza się nowym termin jej załatwienia – tj. do dnia 7 marca 2019 roku.  Przyczyną zwłoki jest konieczność uzgodnienia projektu decyzji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.
Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.


data dodania: 2019-01-21

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 stycznia 2019


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 stycznia 2019 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.416.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzew wymienionych w poniższej tabeli:

Numer ewidencyjny działki, ulica: 392/17 obręb Łukasiewicza, ul. Morykoniego 3

Nazwa gatunku drzewa, oznaczenie na mapie oraz obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm:

1. Topola gatunku obcego - 90 cm
2. Brzoza brodawkowata - 50 cm
3. Robinia akacjowa dwupniowa - 97/48 cm

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2019-01-16

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 stycznia 2019

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 stycznia 2019 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 13 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.404.2018.KN  odmawiająca wycięcie 1 szt.  klonu  pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 170 cm,  z działki o nr ewid. 85/7 obręb 8 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Na Skarpie 13

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE

1.    Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2.    W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
3.    Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-01-11

Pismo do producentów rolnych korzystający w latach ubiegłych ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego


data dodania: 2019-01-09

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 19 grudnia 2018r. na wniosek R-1/15068/18 z dnia 18.12.2018r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu p. Arkadiusza Kochanowicza oraz Wiceprezesa Zarządu p. Piotra Chałę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch lip o obwodzie pnia 80 cm  i 110cm rosnących na działce o nr ewid. 694/2 znajdującej się w Płocku przy ul. Słodowej 4, będącej własnością Gminy Płock w użytkowaniu wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 01 lutego 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 19 lutego 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 05 lutego 2019r.


Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  09.01.2019r. - 23.01.2019r.


data dodania: 2019-01-08

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam

że w dniu 20 grudnia 2018r. na wniosek z dnia 17.12.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia 84 cm rosnącej na działce o nr ewid. 394/138 znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 9, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 04 lutego 2019r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 21 lutego 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 08 lutego 2019r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Obwieszczenie wisi w dniach  09.01.2019 r. - 23.01.2019 r.


data dodania: 2019-01-08

Lista wniosków, które otrzymały dotację na zmianę ogrzewania w 2018 roku


1. WKŚ.I.ZŚ.3153.2.2018.JTB - ul. Graniczna 30/3 - 4 900,00


2. WKŚ.I.ZŚ.3153.3.2018.JTB - ul. Graniczna 15b - 4 900,00


3. WKŚ.I.ZŚ.3153.4.2018.JTB - ul. Zaułek 12 - 7 100,00


4. WKŚ.I.ZŚ.3153.5.2018.JTB - ul. Rzeczna 23 - 4 900,00


5. WKŚ.I.ZŚ.3153.6.2018.JTB - ul. Modrzewiowa 4 - 5 300,00


6. WKŚ.I.ZŚ.3153.6a.2018.JTB - ul. Ciechomicka 35 - 4 900,00


7. WKŚ.I.ZŚ.3153.7.2018.JTB - ul. Działkowa 13 - 5 700,00


8. WKŚ.I.ZŚ.3153.8.2018.JTB - ul. Sierpecka 3 - 9 800,00


9. WKŚ.I.ZŚ.3153.9.2018.JTB - ul. Zielona 74 - 4 000,00


10. WKŚ.I.ZŚ.3153.10.018.JTB - ul. Kochanowskiego 3A/5 - 4 900,00


11. WKŚ.I.ZŚ.3153.13.018.JTB - ul. Wierzbowa 11 - 4 900,00


12. WKŚ.I.ZŚ.3153.14.018.JTB - ul. Wiosenna 26 - 4 800,00


13. WKŚ.I.ZŚ.3153.15.018.JTB - ul. Roztocze 1 - 5 100,00


14. WKŚ.I.ZŚ.3153.16.018.JTB - ul. Śląska 2 - 4 900,00


15. WKŚ.I.ZŚ.3153.17.018.JTB - ul. Piaski 3 - 7 100,00


16. WKŚ.I.ZŚ.3153.18.018.JTB - ul. Tuwima 3 - 5 100,00


17. WKŚ.I.ZŚ.3153.19.018.JTB - ul. Piaski 6 - 4 100,00


18. WKŚ.I.ZŚ.3153.20.018.JTB - ul. Jastrzębia 4 - 4 100,00


19. WKŚ.I.ZŚ.3153.21.018.JTB - ul. Ciechomicka 126 - 4 900,00


20. WKŚ.I.ZŚ.3153.22.018.JTB - ul. Chabrowa 35a - 5 100,00


21. WKŚ.I.ZŚ.3153.23.018.JTB - ul. Lokalna 9 - 4 900,00


22. WKŚ.I.ZŚ.3153.24.018.JTB - ul. Agrestowa 6 - 6 100,00


23. WKŚ.I.ZŚ.3153.25.018.JTB - ul. Powstańców Stycz. 7a - 5 300,00


24. WKŚ.I.ZŚ.3153.27.018.JTB - ul. Górna 17 - 5 300,00


25. WKŚ.I.ZŚ.3153.29.018.JTB - ul. Szpacza 14 A - 4 800,00


26. WKŚ.I.ZŚ.3153.30.018.JTB - ul. Ośnicka 13/2 - 4 800,00


27. WKŚ.I.ZŚ.3153.31.018.JTB - ul. Wyszogrodzka 23 a - 7 100,00


28. WKŚ.I.ZŚ.3153.32.018.JTB - ul. Południowa 9/1 - 5 300,00


29. WKŚ.I.ZŚ.3153.33.018.JTB - ul. Słowackiego 39 - 7 100,00


30. WKŚ.I.ZŚ.3153.34.018.JTB - ul. Słowicza 26 - 5 700,00


31. WKŚ.I.ZŚ.3153.35.018.JTB - ul. Sadowa 31 - 3 300,00


32. WKŚ.I.ZŚ.3153.36.018.JTB - ul. Dobrzyńska 34 - 4 000,00


33. WKŚ.I.ZŚ.3153.37.018.JTB - ul. Leszczynowa 14 - 4 900,00


34. WKŚ.I.ZŚ.3153.38.018.JTB - ul. Wierzbowa 7 - 4 300,00


35. WKŚ.I.ZŚ.3153.39.018.JTB - ul. Szkutnicza 16 - 4 600,00


35. WKŚ.I.ZŚ.3153.40.2018.JTB - ul. Majowa 13 - 4 900,00


37. WKŚ.I.ZŚ.3153.41.2018.JTB - ul. Gmury 26 - 4 900,00


38. WKŚ.I.ZŚ.3153.42.2018.JTB - ul. Królewiecka 6 - 4 000,00


39. WKŚ.I.ZŚ.3153.43.2018.JTB - ul. Liściasta 6 - 4 900,00


40. WKŚ.I.ZŚ.3153.45.2018.JTB - ul. Kalinowa 39 - 7 100,00


41. WKŚ.I.ZŚ.3153.46.2018.JTB - ul. Harcerska 79 - 4 900,00


42. WKŚ.I.ZŚ.3153.47.2018.JTB - ul. Wyszogrodzka 44A - 7 100,00


43. WKŚ.I.ZŚ.3153.48.2018.JTB - ul. Parcele 17 B - 5 300,00


44. WKŚ.I.ZŚ.3153.49.2018.JTB - ul. Graniczna 54 - 5 100,00


45. WKŚ.I.ZŚ.3153.50.2018.JTB - ul. Drętkiewicza 70 - 5 700,00


46. WKŚ.I.ZŚ.3153.51.2018.JTB - ul. Cedrowa 24 - 5 100,00


47. WKŚ.I.ZŚ.3153.52.2018.JTB - ul. Źródlana 28 - 4 900,00


48. WKŚ.I.ZŚ.3153.53.2018.JTB - ul. Królewiecka 19/1 - 11 924,00


49. WKŚ.I.ZŚ.3153.54.2018.JTB - ul. Swojska 26/4 - 2 700,00


50. WKŚ.I.ZŚ.3153.55.2018.JTB - ul.Wisniowa 7 - 7 100,00


51. WKŚ.I.ZŚ.3153.56.2018.JTB - ul. Zagroda 29 - 3 700,00


52. WKŚ.I.ZŚ.3153.58.2018.JTB - ul. Chabrowa 39 - 4 900,00


53. WKŚ.I.ZŚ.3153.59.2018.JTB - ul. Działkowa 1 - 5 100,00


54. WKŚ.I.ZŚ.3153.60.2018.JTB - ul. Graniczna 81 - 5 300,00


55. WKŚ.I.ZŚ.3153.61.2018.JTB - ul. Lipowa 11 - 5 100,00


56. WKŚ.I.ZŚ.3153.62.2018.JTB - ul. Wyszogrodzka 75/3 - 4 300,00


57. WKŚ.I.ZŚ.3153.63.2018.JTB - ul. Środkowa 15 - 5 300,00


58. WKŚ.I.ZŚ.3153.64.2018.JTB - ul. Zarzeczna 5 - 4 900,00


59. WKŚ.I.ZŚ.3153.65.2018.JTB - ul. Kościuszki 2/2 - 12 000,00


60. WKŚ.I.ZŚ.3153.66.2018.JTB - ul. Dobrzyńska 36 - 6 500,00


61. WKŚ.I.ZŚ.3153.67.2018.JTB - ul. Zalesie 5 - 4 100,00


62. WKŚ.I.ZŚ.3153.68.2018.JTB - ul. Malinowa 8 - 7 100,00


63. WKŚ.I.ZŚ.3153.69.2018.JTB - ul. Saperska 6 - 5 100,00


64. WKŚ.I.ZŚ.3153.70.2018.JTB - ul. Strzelecka 14 - 5 100,00


65. WKŚ.I.ZŚ.3153.71.2018.JTB - ul. Liściasta 7 - 5 700,00


66. WKŚ.I.ZŚ.3153.72.2018.JTB - ul. Wyszogrodzka 81 - 6 000,00


67. WKŚ.I.ZŚ.3153.73.2018.JTB - ul. Górna 29A - 7 100,00


68. WKŚ.I.ZŚ.3153.74.2018.JTB - ul. Graniczna 15a - 4 100,00


69. WKŚ.I.ZŚ.3153.76.2018.JTB - ul. Południowa 5 - 5 100,00


70. WKŚ.I.ZŚ.3153.77.2018.JTB - ul. Fabryczna 18 - 4 100,00


71. WKŚ.I.ZŚ.3153.78.2018.JTB - ul. Zielona 14/1 - 4 900,00


72. WKŚ.I.ZŚ.3153.79.2018.JTB - ul. 3 Maja 27 - 7 100,00


73. WKŚ.I.ZŚ.3153.80.2018.JTB - ul. Ziołowa 3 - 5 300,00


74. WKŚ.I.ZŚ.3153.81.2018.JTB - ul. Białowieska 10 - 7 096,00


75. WKŚ.I.ZŚ.3153.82.2018.JTB - ul. Rybna 5 - 4 900,00


76. WKŚ.I.ZŚ.3153.84.2018.JTB - ul. Skierkowskiego 3 - 3 900,00


77. WKŚ.I.ZŚ.3153.85.2018.JTB - ul. Podgórze 14 - 4 900,00


78. WKŚ.I.ZŚ.3153.87.2018.JTB - ul. Działkowa 21 - 4 900,00


79. WKŚ.I.ZŚ.3153.88.2018.JTB - ul. Mościckiego 13 - 4 800,00


80. WKŚ.I.ZŚ.3153.89.2018.JTB - ul. Dobrzyńska 70A - 4 900,00


81. WKŚ.I.ZŚ.3153.90.2018.JTB - ul. Spółdzielcza 13 - 3 800,00


82. WKŚ.I.ZŚ.3153.93.2018.JTB - ul. Żuławska 14 - 4 800,00


83. WKŚ.I.ZŚ.3153.94.2018.JTB - ul. Różana 9 - 4 900,00


84. WKŚ.I.ZŚ.3153.97.2018.JTB - ul. Podlaska 13a - 4 100,00


85. WKŚ.I.ZŚ.3153.98.2018.JTB - ul. Podlaska 13 - 4 100,00


86. WKŚ.I.ZŚ.3153.99.2018.JTB - ul. Lubuska 19 - 5 000,00


87. WKŚ.I.ZŚ.3153.102.2018.JTB - ul. Szpitalna 42 - 5 000,00


88. WKŚ.I.ZŚ.3153.105.2018.JTB - ul. Imielnicka 13 - 5 100,00


data dodania: 2018-12-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 28.12.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na   wniosek znak R-1/13318/18 z dnia 13.11.2018r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu p. Arkadiusza Kochanowicza oraz Wiceprezesa Zarządu p. Piotra Chałę w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch modrzewi o obwodzie pnia 80 cm  i 57cm rosnących na działce o nr ewid. 23/3, znajdującej się w Płocku przy ul. Na Skarpie 12 i 14 będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ponad 20 stron (wspólnoty mieszkaniowe), w administrowaniu MZGM TBS Sp. z o.o. – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.395.2018.EN z dnia  28.12.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 29.12.2018r. –   05.01.2019r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-12-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 19.12.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 06 listopada 2018 r. Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu p. Arkadiusza Kochanowicza oraz Wiceprezesa Zarządu p. Piotra Chałę w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie tui o obwodzie pnia 50 cm rosnącej na działce o nr ewid. 57/9, znajdującej się w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 15, Dobrzyńskiej 15/1, Jasnej 12/1 i Jasnej 18, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ponad 20 stron (wspólnoty mieszkaniowe), w administrowaniu MZGM TBS Sp. z o.o. – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.386.2018.EN z dnia 19.12.2018r.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-12-19

Płock, dnia 17 grudnia 2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.416.2018.KN


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 grudnia 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 392/17 obręb Łukasiewicza, znajdującej się w Płocku przy ul. Morykoniego 3.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 8 stycznia 2019 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 10 stycznia 2019 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10 grudnia 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.)


data dodania: 2018-12-18

WKŚ-I-ZZ.6131.411.2018.KPM                                                       

Płock, 17.12.2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 05.12.2018r. na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika Pani Agnieszki Baczyńskiej reprezentującej spółkę Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy  ul. Ratajskiej 14/18 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce-Góry w Płocku.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 9 stycznia 2019 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 5 lutego 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 17.12.2018r. do 31.12.2018r.


data dodania: 2018-12-17

WKŚ-I-ZZ.6131.412.2018.KPM     
Płock, 14.12.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 07.12.2018r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. jesionu o obwodzie pnia na wysokości 130 cm: 110 cm z działki o nr ewid. 382/50 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Zgliczyńskiego 1/1 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 7 stycznia 2019 r. na godzinę 11.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Łukasiewicza.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 7 lutego 2019 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 14.12.2018r. do 28.12.2018r.


data dodania: 2018-12-14

Płock,  01.06.2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.124.2018.KPM

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.06.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego oraz Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.124.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  z działek o nr ewid. 21/24, 256/18, 21/39, 256/30, 1196/1 i 256/9 (obręb 9) zlokalizowanych przy  ul. Lachmana 4, 5 i 24, Gierzyńskiego 19 i 15 oraz Gintera 8 stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-12-07

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 listopada 2018 r.


„Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 listopada 2018 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WKŚ-I-ZŚ.6220.49.2017.ER, z dnia 30 listopada 2018 r. dla przedsięwzięcia pn.:

„Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego w Płocku - Rozbudowa Oczyszczalni”, zlokalizowanego przy ul. Chemików 7 w Płocku


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-11-30

Płock, dnia 27 listopada 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.404.2018.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu  21 listopada 2018 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Na Skarpie 13 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 85/7 obręb 8 znajdującej się w Płocku przy ul. Na Skarpie 13.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 19 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 21 grudnia 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 21 stycznia 2019 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 27 listopada 2018 r.


data dodania: 2018-11-27

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 listopada 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26.11.2018 r., na wniosek PaChemTech Sp. z o.o. ul. Kobiałka 7a 09-411 Płock, reprezentowanej przez Panią Danutę Gierwatowską zam. w Płocku przy ulicy Łamanej 24, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.28.2018.KK umorzająca postępowanie w całości dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa magazynu na dodatki paliw przechowywanych w DPPL i beczkach na terenie istniejącego zakładu PaChemTech Sp. z o.o. w Płocku ul. Kobiałka 7a”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

data dodania: 2018-11-26

OBWIESZCZENIE
z dnia  26.11.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 10.10.2018r. sprostowany pismem z dnia 24.10.2018r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Sportowej 1 w Płocku w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 250cm rosnącej na działce o nr ewid. 200/2, znajdującej się w Płocku jw., będącej współwłasnością ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo  – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.357.2018.EN z dnia 26.11.2018r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24 3670816

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm. ) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   27.11.2018r. –  11.12.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-11-26

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA, ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY ORAZ O OGLĘDZINACH

z dnia 23 listopada 2018 r


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

obwieszczam


że w dniu 06 listopada 2018 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Prezesa Zarządu p. Arkadiusza Kochanowicza oraz Wiceprezesa Zarządu p. Piotra Chałę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie tui o obwodzie pnia 50 cm rosnącej na działce o nr ewid. 57/9, znajdującej się w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej 15, Dobrzyńskiej 15/1, Jasnej 12/1 i Jasnej 18, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.


Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 17 grudnia 2018r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.


Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 06 stycznia 2019r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).


Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 20 grudnia 2018r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia podzakładce Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska.


Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


23.11.2018r. - 07.12.2018r.


data dodania: 2018-11-23

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 listopada 2018


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tj.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19 listopada 2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Jolantę Bielińską – Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.368.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzew wymienionych w poniższej tabeli:

Lp.

Numer ewidencyjny działki, ulica

Nazwa gatunku drzewa, oznaczenie na mapie

Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm.

1

 

 

293/220 obręb Podol-Borowiczki

ul. Łączniczek 4 i 10

Głóg pośredni

105

2

Głóg pośredni

57

3

Głóg pośredni

91

4

Głóg pośredni

86

5

Wierzba

97

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.


POUCZENIE

1.    Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2.    W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
3.    Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-11-20

Płock,  16.11.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.362.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.11.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.362.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki lipy drobnolistnej o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm z działki o nr ewid. 394/139 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Gawareckiego 4 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 16.11.2018 r. do 30.11.2018  r.


data dodania: 2018-11-16

Płock, dnia 15 listopada 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.390.2018.KN


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 tj.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu  7 listopada 2018 r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A reprezentowanej przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu działających w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Jaśminowa 4 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 370/5 znajdującej się w Płocku przy ul. Jaśminowej 4.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 7 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 11 grudnia 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 7 lstycznia 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 tj.).


data dodania: 2018-11-15

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 listopada 2018


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 tj.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 listopada 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.358.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzewa wymienionego w poniższej tabeli:

Lp:   1

Numer ewidencyjny działki, ulica: 504/11 obręb Łukasiewicza, ul. Rutskich 1

Nazwa gatunku drzewa, oznaczenie na mapie: : Wiąz

Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: 64 cm

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.


POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2018-11-13

WKŚ-I-ZZ.6131.356.2018.EN                                                            Płock, dnia.....11.2018r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 83a ust. 1 pkt 7, art. 83b ust. 1, art. 83c ust. 1, art. 83d ust.1, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 1614) oraz w trybie 49, 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.10.2018r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego w Płocku przy ul. Piłsudskiego 4  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia w pierśnicy 155cm rosnącej na działce o nr ewid. 218/37, znajdującej się jw., będącej współwłasnością ponad 20 stron, w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo

orzekam:

1. zezwolić Wspólnocie Mieszkaniowej budynku położonego w Płocku przy ul. Piłsudskiego 4  na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2019r. brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia w pierśnicy 155cm rosnącej na działce o nr ewid. 218/37, usytuowanej jak to wskazano w załączniku do decyzji;
2. ustalić, że  wycięcie ww. drzewa nie  podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2018r. Poz. 2096) odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona wniosek w całości.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzewa po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142) oraz art. 49 KPA zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.       


data dodania: 2018-11-13

Płock,  08.11.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.355.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.11.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz  Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.355.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych przy al. Jachowicza 25 w Płocku na działce nr ewid. 338/1 (obręb 8)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 08.11.2018 r. do 22.11.2018 r.


data dodania: 2018-11-08

WKŚ-I-ZZ.6131.383.2018.KPM                                                       
Płock, 07.11.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.11.2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha  Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  zlokalizowanych przy  ul. Piaskaz działek o nr ewid. 259 (obręb 9) – własność wnioskodawcy i 256/18 (obręb 9) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 30 listopada 2018 r. na godzinę 11.00, spotkanie w siedzibie spółdzielni.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 29 grudnia 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 07.11.2018r. do 21.11 .2018r.


data dodania: 2018-11-07

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 6 listopada 2018 r.Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6.11.2018 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika Działu Generalnego Projektanta w Polskim Koncernie Naftowym ORLEN S.A., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.34.2018.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa przepompowni ścieków przemysłowych na działce 4-H oraz budowie sieci slopów w istniejących pompowniach technologicznych Wydziału Komponowania zlokalizowanych na działkach 3-H i 4-H w Zakładzie”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-11-06

WKŚ-I-ZZ.6131.373.2018.EN                                                         Płock, dnia    .11.2018r.


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 25 października 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie 144cm rosnącej na działce o nr ewid. 1390/2, znajdującej się w Płocku przy ul. Nowowiejskiego 5, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 30 listopada 2018r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 25 grudnia 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie  do dnia 5 grudnia 2018r.

 

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I-ZZ aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r, poz. 142 ze zm. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).


data dodania: 2018-11-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 05.11.2017r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 18.09.2018r. złożony przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowany przez pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerka pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 52cm z działki o nr ewid. 694/11 zlokalizowanej przy ulicy Słodowej 2 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock (administrowanie MZGM TBS Sp. z o.o.) oraz powyżej 20 stron (wspólnota mieszkaniowa) – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.318.2018.EN z dnia 05.11.2018r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 06.11.2018r. – 20.11.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-11-05

Płock,  05.11.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.345.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 05.11.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz  Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.345.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  z działek zlokalizowanych przy  al. Kilińskiego 25 w Płocku o  nr ewid. 651/8  (obręb 8) stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych oraz 651/7 (obręb 8), będącej własnością wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 05.11.2018 r. do 19.11.2018 r.


data dodania: 2018-11-05

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 października 2018 r.


„Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 października 2018 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak WKŚ-I-ZŚ.6220.36.2018.ER, z dnia 29 października 2018 r. dla przedsięwzięcia pn.:

„Rekultywacja wydzielonej części składowiska odpadów niebezpiecznych (podkwater nr Ia i nr Ib oraz kwatery II) z wykorzystaniem odpadów przez ORLEN Eko Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-10-29

WKŚ-I-ZZ.6131.357.2018.EN                                            
Płock, dnia 29 października 2018r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH

 

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)


obwieszczam


że w dniu 10.10.2018r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Sportowej 1 w Płocku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 250cm rosnącej na działce o nr ewid. 200/2 znajdującej się w Płocku przy ul. Sportowej, będącej współwłasnością ponad 20 stron.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 22 listopada 2018r. o godz. 16.00 w miejscu planowanej wycinki.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10 grudnia 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 28. listopada 2018r. 

Obwieszczenie wisi w dniach 30.10.2018r. - 13.11.2018r.


data dodania: 2018-10-29

Płock, dnia 23 października 2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.368.2018.KNOBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 tj.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 18 października 2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego – Prezesa Zarządu oraz Panią Jolantę Bielińską – Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  rosnących na działce o nr ewid. 293/220 obręb Podol-Borowiczki, znajdującej się w Płocku przy ul. Łączniczek 4 i 10.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 14  listopada 2018 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 16 listopada 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 18 grudnia 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).


data dodania: 2018-10-23

Płock, 23.10.2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.316.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 23.10.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Skłodowskiej 2 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.316.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 106 cm z działki nr ewid.  694/11 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-10-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 19.10.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 1614) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 11.09.2018r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie lipy  o obwodzie pnia w pierśnicy 70cm rosnącej na działce o nr ewid. 404/23, znajdującej się w Płocku przy ul. Gawareckiego 3, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.309.2018.EN z dnia 19.10.2018r.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-10-19

Płock, 18.10. 2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.256.2018.KPM    


Z A W I A D O M I E N I E


    Na podstawie art. 35 § 3, 61 § 1 i 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek z dnia 08.10.2018 r. złożony w dniu 10.10.2018 r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Panią  Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki o nr ewid. 394/139 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Gawareckiego 4 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 12 listopada 2018 r. na godzinę 11.00 – spotkanie w siedzibie Administracji Os. Rembielińskiego.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 10 grudnia 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy są udostępnione w Oddziale Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Otrzymują:
1. PSM L-W
2. Pozostałe strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a
3. WKŚ-I-ZZ  aa

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Katarzyna Pernej-Marzewska  tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2018-10-18

Płock,  18.10.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.314.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 18.10.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Jaronia reprezentującego spółkę EMCA VOLT Sp.  o.o.  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.314.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew i krzewów z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce- Plebanka  w Płocku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 18.10.2018 r. do 1.11.2018 r.


data dodania: 2018-10-18

Płock, dnia 17 października 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.358.2018.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 10 października 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce o nr ewid. 504/11 obręb Łukasiewicza, znajdujących się w Płocku przy ul. Rutskich 1.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 7 listopada 2018 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 9 listopada 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10 grudnia 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 17 października 2018 r.


data dodania: 2018-10-17

WKŚ-I-ZZ.6131.356.2018.EN                                               Płock, dnia  października 2018r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACHNa podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 10.10.2018r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Piłsudskiego 4 w Płocku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pnia w pierśnicy 155cm rosnącej na działce o nr ewid. 218/37, znajdującej się w Płocku przy ul. Piłsudskiego, będącej współwłasnością ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 09 listopada 2018r. o godz. 13.00 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10 grudnia 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 12. listopada 2018r.


data dodania: 2018-10-17

WKŚ-I-ZZ.6131.357.2018.EN                                               Płock, dnia    października 2018r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 10.10.2018r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku położonego przy ul. Sportowej 1 w Płocku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 250cm rosnącej na działce o nr ewid. 218/37, znajdującej się w Płocku przy ul. Sportowej, będącej współwłasnością ponad 20 stron.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 09 listopada 2018r. o godz. 14.00 w miejscu planowanej wycinki.
Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 10 grudnia 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.). Proszę o przedłożenie w trakcie oględzin uchwały członków wspólnoty, zgodnie z którą osoby podpisane na wniosku są uprawnione do reprezentowania wspólnoty.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 12. listopada 2018r.


data dodania: 2018-10-17

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 października 2018

Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 października 2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Janusza Pawłowskiego Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.312.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzew

 


data dodania: 2018-10-16

WKŚ-I-ZZ.6131.355.2018.KPM                                                       
Płock, 11.10.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 05.10.2018 r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew zlokalizowanych przy al. Jachowicza 25 w Płocku na działce nr ewid. 338/1 (obręb 8)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  5 listopada 2018 r. na godzinę 11.00, spotkanie  przy budynku al. Jachowicza 25.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 5 grudnia 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 11.10.2018r. do 25.10.2018r.


data dodania: 2018-10-11

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Płockaz dnia 9 października 2018 w sprawie wydania decyzji na wniosek Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowanej przez Pana Włodzimierza Obidzińskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Zielińskiego Zastępcę Prezesa ds. Technicznych została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.262.2018.KN


data dodania: 2018-10-09

WKŚ-I-ZZ.6131.345.2018.KPM                                                       
Płock, 04.10.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania,  przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 28.09.2018 r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12 reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Zastępcę Prezesa ds. technicznych Pana Ireneusza Pokropskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew zlokalizowanych przy al. Kilińskiego 25 w Płocku z działek o  nr ewid. 651/8 (obręb 8)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych oraz 651/7 (obręb 8) , będącej własnością wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  29 października 2018 r. na godzinę 11.00, spotkanie  przy budynku al. Kilińskiego 25.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 28 listopada 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 4.10.2018r. do 18.10.2018r.


data dodania: 2018-10-04

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 października 2018


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 października 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.282.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzew wymienionych w poniższej tabeli:

Lp Nr ewid. działki i ulica Nazwa gat. drzewa  Obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm
1.  270/4 ul. Mickiewicza 19        Klon pospolity                        77
2. 495/1 ul. Salezjańska 1A        Sumak                                  55

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.


POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2018-10-04

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 3 października 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3 października 2018 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję WKŚ-I-ZŚ.6220.32.2018.ER, z dnia 3 października 2018 r. dla przedsięwzięcia pn.:

 „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi i nadziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą”, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Kutnowskiej


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


Strony postępowania mają prawo składania odwołania od w/w decyzji w terminie 14 dni od ostatniego dnia publikacji komunikatu.


data dodania: 2018-10-03

Informacja o wszczęciu postopępowania administracyjnego o wydnie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z Mostu Legionów Piłsudskiego


data dodania: 2018-10-03

Płock, dnia 26.09.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.318.2018.EN


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego, przedłużeniu terminu załatwienia sprawy oraz przeprowadzeniu oględzin


Na podstawie art. 10 § 1, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 79 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu - w dniu 20.09.2017r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 52cm z działki o nr ewid. 694/11 zlokalizowanej przy ulicy Słodowej 2 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock (administrowanie MZGM TBS Sp. z o.o.) oraz powyżej 20 stron (wspólnota mieszkaniowa) - postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na 22 października 2018r. o godz. 14.00 na przedmiotowym terenie.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 20 listopada 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. E-52 [tel. (24) 367-08-16], w obecności pracownika tego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia).
4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Termin załatwienia w/w sprawy liczony jest od dnia wyczerpującego uzupełnienia braków formalnych we wniosku.
6. Zgodnie z art. 79 § 1 ww. ustawy, strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Otrzymują:
1. MZGM TBS Sp. z o.o.
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16
Główny Specjalista w Wydziale Kształtowania Środowiska


data dodania: 2018-09-26

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 września 2018 r.
o wydaniu decyzji


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 września 2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Panią Jolantę Bielińską Zastępcę Prezesa  oraz Pana Janusza Pawłowskiego Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.195.2018.KN z dnia 21 września 2018 r. zmieniająca ostateczną decyzję z dnia 10 sierpnia znak: WKŚ-I-ZZ.6131.195.2018.KN.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.


POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2018-09-21

WKŚ-I-ZZ.6131.309.2018.EN                                                   
Płock, dnia 20 września 2018r.


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ OGLĘDZINACH

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)


zawiadamiam


że w dniu 11.09.2018r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie lipy  o obwodzie pnia w pierśnicy 70cm rosnącej na działce o nr ewid. 404/23, znajdującej się w Płocku przy ul. Gawareckiego 3, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron.

Termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 11 listopada 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 15 października 2018r. o godz. 14:00 w miejscu planowanej wycinki.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 22 października 2018r.


POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
2. Zgodnie z art. 79 § 1 strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Otrzymują:
1. PSM
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I-ZZ aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r, poz. 1614 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2018-09-20

WKŚ-I-ZZ.6131.316.2018.KPM                                                       
Płock, 20.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 1614 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 07.09.2018r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Skłodowskiej 2 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm- 106 cm z działki o nr ewid.  694 /11 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku, stanowiącej  wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 15 października 2018 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 7 listopada 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.09.2018r. do 04.10.2018r.


data dodania: 2018-09-20

Płock,  19.09.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.263.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 19.09.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Jaśminowa 2 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.263.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. wierzby płaczącej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm- 170 cm oraz 1 szt. klonu pospolitego o obwodzie pnia na wysokości 130 cm- 110 cm z działki nr ewid. 371/2 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach: od 19.09.2018 r. do 3.10.2018 r.


data dodania: 2018-09-19

Płock, dnia 18 września 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.312.2018.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13 września 2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego Prezesa Zarządu  oraz Pana Janusza Pawłowskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 261/11 znajdującej się w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 25 i 27.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 10 października 2018 r. o godz. 10:00. Miejsca spotkania w siedzibie spółdzielni przy ul. Gierzyńskiego 17.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 12 października 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 13 listopada 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 18 września 2018 r.


data dodania: 2018-09-18

WKŚ-I-ZZ.6131.314.2018.KPM
Płock, 18.09.2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 07.09.2018r. na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika Pana Macieja Jaronia reprezentującego spółkę EMCA VOLT Sp. z o.o.  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce-Plebanka w Płocku.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 11 października 2018 r. na godzinę 12.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 30 października 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.09.2018r. do 02.10.2018r.


data dodania: 2018-09-18

Płock,  14.09.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.258.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.09.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Miodowej 20 reprezentowanej  dwuosobowo przez Zarząd Wspólnoty:  Pana Władysława Jóźwiaka i Pana Bogdana Wiśniewskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.258.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki o nr ewid.  363 /2 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r.


data dodania: 2018-09-14

ZAWIADOMIENIE

z dnia 14 września 2018 r.


Na podstawie art. 10 art. 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam


iż w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock ul. Lachmana 1, reprezentowanego przez Pana Michała Rybarczyka zam. w Płocku, ul. Lokalna 31, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi i nadziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą”, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Kutnowskiej.- został zebrany pełen materiał dowodowy.


Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.


Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka - pokój E-52/1 (II piętro budynek E), tel. 24- 67-15-08.


Powyższe należy uczynić w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Jednocześnie informuję, iż wobec konieczności umożliwienia stronie zapoznania się z materiałem zebranym w toku postępowania, sprawa nie zostanie załatwiona w terminie to jest do dnia 25 września 2018 roku.


Wyznacza się nowy termin załatwienia w/w sprawy – do dnia 12 października 2018 roku.

POUCZENIE


Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.


Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.


data dodania: 2018-09-14

Płock,  11.09.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.256.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11.09.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.256.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki lipy drobnolistnej o obwodzie pnia w pierśnicy 91 cm z działki o nr ewid. 404/30 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Gawareckiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.


Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach od 11.09.2018 r.  do  25.09.2018  r.


data dodania: 2018-09-11

OBWIESZCZENIE
z dnia  05.09.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 27 lipca 2018r. złożony przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. reprezentowane przez p. Bożenę Sobiecką - Prokurenta Spółki Głównego Administratora na podstawie pełnomocnictwa z dnia 19.05.2014r.  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew rosnących na działce o nr ewid. 218/101, znajdującej się w Płocku przy ul.Saperskiej, będącej współwłasnością ponad 20 stron Wspólnoty Mieszkaniowej budynków położonych przy ul. Saperskiej 13, 15, 17, 19, 21, 23, i 25 – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.243.2018.EN z dnia 05.09.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24 3670816

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm. ) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   06.09.2018r. –  20.09.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-09-05

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 września 2018

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 września 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.249.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzewa wymienionego w poniższej tabeli:

Lp.

Numer ewidencyjny działki, ulica

Nazwa gatunku drzewa, oznaczenie na mapie

Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm.

 

  1

404/27 obręb Łukasiewicza

ul. Płoskiego 4

Oliwnik

 110 cmZ treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2018-09-04

Płock, dnia 4 września 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.282.2018.KN


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 270/4 znajdującej się przy ul. Mickiewicza 19 oraz 495/1 znajdującej się przy ul. Salezjańskiej w Płocku.

Ustala się termin komisyjnych oględzin drzew wnioskowanych do usunięcia na dzień 19 września 2018 r. Miejsce spotkania: Administracji Osiedla Dworcowa, godz. 10:00. W razie zmiany terminu i miejsca proszę o kontakt: Krzysztof Niedzielak tel. (24) 367-16-18.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 21 września 2018 r.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 29 października 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 4 września 2018 r.


data dodania: 2018-09-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 31.08.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek  z dnia 27 czerwca 2018r. (złożony w dniu 06.07.2018r.) Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej rosnącej na działce o nr ewid. 404/25, znajdującej się w Płocku przy ul. Płoskiego 2 będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.219.2018.EN z dnia 30.08.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 01.08.2018r. – 15.09.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-08-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31.08.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek  z dnia 27 czerwca 2018r. (złożony w dniu 06.07.2018r.) Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie głogu jednoszyjkowego rosnącego na działce o nr ewid. 504/13, znajdującej się w Płocku przy ul. Rutskich 5 będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.220.2018.EN z dnia 31.08.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 01.08.2018r. – 15.09.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-08-31

Płock,  30.08.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.231.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 30.08.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.231.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  z działki o nr ewid.2901/79 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Sikorskiego 2 stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 30.08.2018 r. do 13.09.2018 r.


data dodania: 2018-08-30

Płock,  30.08.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.234.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30.08.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. A. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez  Prezesa Zarządu Pana Jerzego Wolniaka oraz Członka Zarządu MSM Panią Krystynę Prus  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.234.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  z działek zlokalizowanych przy  ul.  11 Listopada 9 w Płocku o  nr ewid. 208/8 (obręb 7)  stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych oraz 208/7  (obręb 7), będącej własnością wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 30.08.2018 r. do 13.09.2018 r.


data dodania: 2018-08-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30.08.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek  z dnia 27 czerwca 2018r. (złożony w dniu 06.07.2018r.) Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego rosnącego w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1 na działce o nr ewid. 404/49, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.217.2018.EN z dnia  30.08.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 31.08.2018r. – 14.09.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-08-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29.08.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek  z dnia 28 czerwca 2018r. (złożony w dniu 06.07.2018r.) Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów rosnących w Płocku przy ul. Rutskich 4 na działce o nr ewid. 394/76, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.222.2018.EN z dnia  28.08.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-08-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29.08.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek  z dnia 27 czerwca 2018r. (złożony w dniu 06.07.2018r.) Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu rosnącego w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1/1 na działce o nr ewid. 404/54, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.221.2018.EN z dnia  29.08.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 30.08.2018r. – 13.09.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-08-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29.08.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek  z dnia 28 czerwca 2018r. (złożony w dniu 06.07.2018r.) Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów rosnących w Płocku przy ul. Rutskich 4 na działce o nr ewid. 394/76, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.222.2018.EN z dnia  28.08.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 30.08.2018r. – 13.08.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-08-29

Płock,  29.08.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.229.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 29.08.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.229.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzby sp. o obwodach pni w pierśnicy 194 i 135 cm z działki o nr ewid. 384/14 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Zgliczyńskiego 10 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 29.08.2018 r.  do  12.09.2018  r.


data dodania: 2018-08-29

Płock,  28.08.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.228.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.08.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.228.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki wierzby płaczącej o obwodzie pnia w pierśnicy 186 cm z działki o nr ewid. 384/18 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Królowej Jadwigi 5 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 28.08.2018 r.  do  11.09.2018  r.


data dodania: 2018-08-28

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

o przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i udziale społeczeństwa


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018 r., poz. 2081, ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa istniejącego składowiska odpadów niebezpiecznych zlokalizowanego w Płocku przy ul. Długiej (kwatera nr IV)”.


Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 20 listopada 2017 r. na wniosek ORLEN Eko Sp. z o.o. ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanej przez Pana Bernarda Szczublewskiego – Członka Zarządu firmy Biuro Inżynierskie Stabeko Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Augustyna Kordeckiego 58, 60-144 Poznań.


Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku, Marszałek Województwa Mazowieckiego.


Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Referacie Ochrony Środowiska – pok. E-52/1, II piętro budynek E, tel. (024) 367-15-08.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie 30 dni od 29.08 – 27.09.2018 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-08-28

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.:

„Budowa Centrum Handlowego wraz z parkingami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną - sieciami i przyłączami: gazowym, energetycznym, wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego w Płocku” przy ul. Targowej w Płocku.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 71, 87/1, 101/3, 101/8, 102/2, 102/3, 102/4, 102/6, 103/2, 103/3, 103/4, 103/6, 104/2, 104/3, 104/4, 104/6, 176/1, 176/2 w Płocku przy ul. Targowej.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 09.02.2018 r. na wniosek CENTRUM TARGOWA Sp. z o.o. ul. Padlewskiego 4 09-402 Płock  reprezentowanej przez Pana Mariusza Zelmańskiego i Adama Guzowskiego.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska – pokój. E-52/1, (budynek E, II piętro), tel. (024) 367-15-08.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie  od 25.08.2018 r. do 14.09.2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Obwieszczenie wisi w dniach 24.08.2018 r. - 14.09.2018 r.

Sprawę prowadzi Katarzyna Kosowska


data dodania: 2018-08-24

KOMUNIKAT
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 sierpnia 2018 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Janusza Bułakowskiego pracownika BIPRORAF Sp. z o.o. ul. Narwicka 4a, 80-557 Gdańsk, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.25.2018.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Likwidacja lotnych związków organicznych z oczyszczalni ścieków w zakresie modernizacji uśredniacza”,

zlokalizowanego na terenie Zakładu PKN ORLEN S.A.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Plocku, Marszałka Województwa mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach 21.08.2018-04.09.2018


data dodania: 2018-08-21

Płock, dnia 21 sierpnia 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.262.2018.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21 sierpnia 2018 r. na wniosek Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowanej przez Pana Włodzimierza Obidzińskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Wojciecha Zielińskiego Zastępcę Prezesa ds. Technicznych zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 523/2 przy ul. Jana Pawła II, 493 przy ul. Czwartaków, 346 przy ul. 3 Maja i 1399/2 przy ul. Padlewskiego.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 12 września 2018 r. o godz. 10:00 w siedzibie Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” przy ul. 3 Maja 12.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 14 września 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 14 października 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 21 lipca 2018 r.


data dodania: 2018-08-21

Płock, 20.08. 2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.263.2018.KPM


                  Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142 ze zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Jaśminowa 2  z dnia 06.08.2018 r. złożony w dniu 14.08.2018 r.  przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  z działki o nr ewid.  371/2 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 12 września 2018 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 14 października 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy organ administracji publicznej jest zobowiązany zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy są udostępnione w Oddziale Ochrony Środowiska Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33.

Otrzymują:

1. MZGM TBS Sp. z o.o
2. Pozostałe strony przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a
3. WKŚ-I-ZZ  aa

Postępowanie w w/w sprawie prowadzi:
Katarzyna Pernej-Marzewska  tel. (24) 367-08-16
data dodania: 2018-08-20

WKŚ-I-ZZ.6131.258.2018.KPM                                                       
Płock, 16.08.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 07.08.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Miodowej 20  reprezentowanej  dwuosobowo przez Zarząd Wspólnoty: Pana Władysława Jóźwiaka i Pana Bogdana Wiśniewskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  z działki o nr ewid.  363 /2 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 10 września 2018 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 7 października 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 16.08.2018r. do 30.08.2018r.


data dodania: 2018-08-16

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 sierpnia 2018


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 13 sierpnia 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.211.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzewa wymienionego w poniższej tabeli:

Lp. 1
Numer ewidencyjny działki, ulica: 394/47 obręb Łukasiewicza ul. NSZ 17
Nazwa gatunku drzewa, oznaczenie na mapie: Jarząb pospolity
Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: 66 cm

 
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2018-08-14

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 sierpnia 2018


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 sierpnia 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.209.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzewa wymienionego w poniższej tabeli:

Lp.1
Numer ewidencyjny działki, ulica: 394/51 obręb Łukasiewicza ul. Siennickiego
Nazwa gatunku drzewa, oznaczenie na mapie: Jesion
Obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm: 51 cm

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2018-08-14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 sierpnia 2018


data dodania: 2018-08-10

WKŚ-I-ZZ.6131.256.2018.KPM                                                         Płock, 10.08.2018 r.OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewNa podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 23.02.2018r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o  nr ewid. 404/30 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gawareckiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 września 2018 r. na godzinę 10.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Rembielińskiego.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 1 października 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-08-10

Płock, dnia 8 sierpnia 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.249.2018.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  rosnącego na działce o nr ewid. 404/27, znajdującej się w Płocku przy ul. Płoskiego 4.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanego drzewa na dzień 23 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 27 sierpnia 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 1 października 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 8 sierpnia 2018 r.


data dodania: 2018-08-08

WKŚ-I-ZZ.6131.243.2018.EN                  

Płock, dnia 6 sierpnia 2018r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 6 lipca 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu z działki o nr ewid. 404/54 znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1/1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Aktualnie prowadzonych jest kilka postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew z terenu osiedla Rembielińskiego. W związku z przewidywanym dużym ubytkiem w drzewostanie konieczne będzie uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie, gdyż  nie wskazano nasadzeń zastępczych. W związku z powyższym termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 6 września 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 23 sierpnia 2018r. o godz. 10:30 w miejscu wycinki.

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16

Obwieszczenie wisi w dniach 26.07.2018r. - 08.08.2018r.


data dodania: 2018-08-06

KOMUNIKAT
z dnia 1 sierpnia 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 1 sierpnia 2018 r., na wniosek Mega Gaz s.c. Płock ul. Otolińska 3/29 reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka właściciela BudInstall Pro Michał Rybarczyk ul. Lokalna 31, 09-410 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.26.2018.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji do dystrybucji produktów naftowych na terenie instalacji stacji gazu płynnego LPG”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 01.08- – 15.08.2018 r.

Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska


data dodania: 2018-08-01

WKŚ-I-ZZ.6131.231.2018.KPM                                                        Płock, 25.07.2018 r.OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.07.2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 2901/79 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Sikorskiego 2 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  20 sierpnia 2018 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 września 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-07-31

WKŚ-I-ZZ.6131.231.2018.KPM                                                        Płock, 25.07.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.07.2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Panią Jolantę Bielińską postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzewa  z działki  nr ewid. 2901/79 (obręb 1) zlokalizowanej przy  ul. Sikorskiego 2 w Płocku stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień  20 sierpnia 2018 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 września 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-07-27

WKŚ-I-ZZ.6131.219.2018.EN                                                         Płock, dnia    lipca 2018 r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 6 lipca 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie lipy z działki o nr ewid. 404/25 znajdującej się w Płocku przy ul. Płoskiego 2, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Aktualnie prowadzonych jest kilka postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew z terenu osiedla Rembielińskiego. W związku z przewidywanym dużym ubytkiem w drzewostanie konieczne będzie uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 6 września 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 23 sierpnia 2018r. o godz. 11:00 w miejscu wycinki.
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2018-07-25

WKŚ-I-ZZ.6131.220.2018.EN                                                         Płock, dnia    lipca 2018 r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 6 lipca 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie głogu z działki o nr ewid. 504/13 znajdującej się w Płocku przy ul. Rutskich 5, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Aktualnie prowadzonych jest kilka postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew z terenu osiedla Rembielińskiego. W związku z przewidywanym dużym ubytkiem w drzewostanie konieczne będzie uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie, gdyż  nie wskazano nasadzeń zastępczych. W związku z powyższym termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 6 września 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 23 sierpnia 2018r. o godz. 11:30 w miejscu wycinki.
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2018-07-25

WKŚ-I-ZZ.6131.221.2018.EN                                                         Płock, dnia    lipca 2018 r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 6 lipca 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu z działki o nr ewid. 404/54 znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1/1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Aktualnie prowadzonych jest kilka postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew z terenu osiedla Rembielińskiego. W związku z przewidywanym dużym ubytkiem w drzewostanie konieczne będzie uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie, gdyż  nie wskazano nasadzeń zastępczych. W związku z powyższym termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 6 września 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 23 sierpnia 2018r. o godz. 10:30 w miejscu wycinki.
Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2018-07-25

WKŚ-I-ZZ.6131.228.2018.KPM                                                         Płock, 24.07.2018 r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.07.2018r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. wierzby sp. o obwodzie pnia w pierśnicy 186 cm z działki o nr ewid. 384/18 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 sierpnia 2018 r. na godzinę 10.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Łukasiewicza.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 13 września 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-07-24

WKŚ-I-ZZ.6131.229.2018.KPM                                                         Płock, 24.07.2018 r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 r. poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.07.2018r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. wierzby sp. o obwodach pni w pierśnicy: 135 i 194 cm z działki o nr ewid. 384/14 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Zgliczyńskiego 10 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 sierpnia 2018 r. na godzinę 10.00.– spotkanie w siedzibie Administracji Os. Łukasiewicza.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 13 września 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz.1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-07-24

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 23 lipca 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 lipca 2018 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zmieniająca decyzję WKŚ-I-ZŚ.6220.77.2016.KK, z dnia 7 marca 2017 r. dla przedsięwzięcia pn.:

 „Zwiększenie wydajności o 20 % jednostki produkcyjnej Polipropylen III (PP III – proces SPHERIPOL), funkcjonującej w instalacji Polyolefins III Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. i zaliczonej do kategorii: instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-07-23

ZAWIADOMIENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

z dnia 20 lipca 2018 r.


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku TECTUM INWEST Sp. z o.o. Sp.k. Płock, ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka ul. Lokalna 31, 09-410 Płock o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej w Płocku przy ul. Szpitalnej” - niniejsza sprawa nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.


Wyznacza się nowym termin jej załatwienia – tj. do dnia 20 sierpnia 2018 roku.


Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

POUCZENIE


Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.


Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.


data dodania: 2018-07-20

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 lipca 2018


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20 lipca 2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Janusza Pawłowskiego – Z-ca Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.176.2018.KN zezwalająca na usunięcie drzew wymienionych w poniższej tabeli:

 

Lp

Nr ewid. działki i ulica

Nazwa gat. drzewa lub krzewu

Obwód pnia drzewa (cm) lub wielkość pow. krzewu (m2)

1

293/218 obręb 1

ul. Baczyńskiego 2

brzoza

75

2

brzoza

77

 

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1, tel. 24-367-16-18.


POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzja i innych czynnościach organów administracji publicznej poprzez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

 

 

 

 


data dodania: 2018-07-20

WKŚ-I-ZZ.6131.217.2018.EN                                                         Płock, dnia    lipca 2018 r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACH


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 6 lipca 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego rosnącego na działce o nr ewid. 404/49, znajdującej się w Płocku przy ul. Rembielińskiego 1, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
W przedmiotowej sprawie złożony został sprzeciw jednego z współwłaścicieli działki. Wnioskodawca nie przedstawił we wniosku ewentualnej rekompensaty przyrodniczej za wskazane do usunięcia drzewo. Aktualnie prowadzonych jest kilka postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew z terenu osiedla Rembielińskiego. W związku z przewidywanym dużym ubytkiem w drzewostanie konieczne będzie przeprowadzenie wnikliwej analizy oraz uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 6 września sierpnia 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 23 sierpnia 2018r. o godz. 10:00 w miejscu wycinki.

Zgodnie z art. 10§1 ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018r.
Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2018-07-20

WKŚ-I-ZZ.6131.222.2018.EN                                                         Płock, dnia    lipca 2018 r.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
W SPRAWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA,
 ZAWIADOMIENIA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU ZAŁATWIENIA SPRAWY
ORAZ O OGLĘDZINACHNa podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 , art. 79 oraz art 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

obwieszczam

że w dniu 6 lipca 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech klonów rosnących na działce o nr ewid. 394/76, znajdującej się w Płocku przy ul. Rutskich 4, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz ponad 20 stron. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W przedmiotowej sprawie złożony został sprzeciw jednego z współwłaścicieli działki. Wnioskodawca nie przedstawił we wniosku ewentualnej rekompensaty przyrodniczej za wskazane do usunięcia drzewa. Aktualnie prowadzonych jest dziesięć postępowań administracyjnych w sprawie wycinki drzew z terenu osiedla Rembielińskiego. W związku z przewidywanym dużym ubytkiem w drzewostanie konieczne będzie przeprowadzenie wnikliwej analizy oraz uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 6 września sierpnia 2018r. tak, by możliwe było dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 23 sierpnia 2018r. o godz. 9:00 w Administracji Osiedla.

Zgodnie z art. 10§1ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ww. ustawy strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym, informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka pok. E-33 oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie do dnia 27 sierpnia 2018r.

Postępowanie w sprawie prowadzi: Ewa Nowak tel. (24) 367-08-16


data dodania: 2018-07-19

Płock, dnia 12 lipca 2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.209.2018.KN


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewNa podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 2 lipca 2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Panią Jolantę Bielińską Zastępcę Prezesa  oraz Pana Janusza Pawłowskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działkach o nr ewid. 293/220, 293/186, 293/212, 293/175, znajdujących się w Płocku przy ul. Szarych Szeregów.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 7 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 9 sierpnia 2018 r.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.
Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 2 września 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).


data dodania: 2018-07-17

OBWIESZCZENIE
z dnia  16.07.2018r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

o złożeniu odwołania 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na    podstawie art. 127 § 1 i 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.), złożone zostało przez mieszkankę budynku ul. Szarych Szeregów 42 odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak WKŚ-I-ZZ.6131.147.2018.EN z dnia 22.06.2018r. wydanej na podstawie wniosku Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul.Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodakowskiego oraz Zastępcę Prezesa p.Janusza Pawłowskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 92cm i rokitnika o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm rosnących przy budynku ul. Hubalczyków 8 oraz klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 82cm i czeremchy o obwodzie pnia w pierśnicy 80cm rosnących przy budynku ul. Szarych Szeregów 44 na działce o nr ewid.  293/182 (własność powyżej 20 stron)
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3670816.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-07-16

Płock, dnia 12 lipca 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.211.2018.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 6 lipca 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  rosnącego na działce o nr ewid. 394/47, znajdującej się w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 17.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 8 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 10 sierpnia 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 6 września 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 12 lipca 2018 r.


data dodania: 2018-07-12

Płock, dnia 12 lipca 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.209.2018.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 6 lipca 2018 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa  rosnącego na działce o nr ewid. 394/51, znajdującej się w Płocku przy ul. Siennickiego 4.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 9 sierpnia 2018 r. o godz. 9:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 13 sierpnia 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 6 września 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 12 lipca 2018 r.


data dodania: 2018-07-12

Płock,  10.07.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.171.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z aw i a d a m i a m

że w dniu 10.07.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Rozbiewskiego reprezentującego spółkę ELFEKO S.A. z siedzibą w Warszawie przy  ul. Żupniczej 17 decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.171.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce- Radziwie  w Płocku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 10.07.2018 r. do 24.07.2018 r.


data dodania: 2018-07-09

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 lipca 2018 r.

 

W związku z trwającym opracowywaniem aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych w sprawie projektu ww. Programu.

Konsultacje odbędą się od 11 do 31 lipca 2018 roku. W ich ramach 26 lipca 2018 r., w auli Urzędu Miasta Płocka w godzinach od 14:00 do 16:30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Miasta celem przedstawienia i omówienia projektu aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka.

Z projektem dokumentu można zapoznać się także w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka (pok. E 52/1).

Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który zamieszczony jest poniżej oraz w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 7.

Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:

  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska - Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • osobiście w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr 7.


Bez rozpatrzenia pozostaną opinie i uwagi:
• z datą wpływu po dniu 31 lipca br.,
• przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym,
• niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem

 

Do pobrania:


data dodania: 2018-07-09

Płock,  03.07.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.163.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 03.07.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Medycznej 24 reprezentowanej  dwuosobowo przez Zarząd Wspólnoty: Panią Ewę Szczepańską i Pana Janusza Gorsiaka decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.163.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. topoli włoskich,  rosnących w pobliżu budynku wielorodzinnego przy ww. ulicy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 03.07.2018 r. do 17.07.2018 r.


data dodania: 2018-07-03

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 czerwca 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 czerwca 2018 r., zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce nr 3719 przy ul. Żyznej w Płocku”, planowanego do realizacji przez Wix Developer S.A. reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Pawła Hibnera przedstawiciela firmy Hibner Architekci s.c. Płock ul. Bielska 10/7.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08..


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-06-28

Płock, dnia 25 czerwca 2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.176.2018.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 poz. 142 zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Tadeusza Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Pana Lecha Chodkowskiego – Prezesa Zarządu oraz Pana Janusza Pawłowskiego – Z-ca Prezesa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew (gat. brzoza) rosnących na działkach o nr ewid. 293/218 obręb 1, znajdujących się w Płocku przy ul. Baczyńskiego 2.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 lipca 2018 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 2 dni od dnia oględzin tj. do dnia 19 lipca 2018 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 20 sierpnia 2018 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 zm.).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 25 czerwca 2018 r.


data dodania: 2018-06-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 22.06.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 11.05.2018r. złożony w dniu 17.05.2018r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 92cm i rokitnika o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm rosnących przy budynku ul. Hubalczyków 8 oraz klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 82cm i czeremchy o obwodzie pnia w pierśnicy 80cm rosnących przy budynku ul. Szarych Szeregów 44 na działce o nr ewid.  293/182 (własność powyżej 20 stron) – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.147.2018.EN z dnia  22.06.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   22.06.2018r. – 06.07.2018r.


data dodania: 2018-06-22

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 22.06.2018r.

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 11.05.2018r. złożony w dniu 17.05.2018r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 92cm i rokitnika o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm rosnących przy budynku ul. Hubalczyków 8 oraz klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 82cm i czeremchy o obwodzie pnia w pierśnicy 80cm rosnących przy budynku ul. Szarych Szeregów 44 na działce o nr ewid. 293/182 (własność powyżej 20 stron) – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.147.2018.EN z dnia 22.06.2018r.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka - wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-06-22

ZAWIADOMIENIE

z dnia 20 czerwca 2018 r.


Na podstawie art. 10 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.),

zawiadamiam


iż w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Wix Developer S.A. reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Pawła Hibnera przedstawiciela firmy Hibner Architekci s.c. Płock ul. Bielska 10/7, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce nr 3719 przy ul. Żyznej w Płocku”- został zebrany pełen materiał dowodowy.


Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.


Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

POUCZENIE


1. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


2. Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.


Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.


4. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-06-20

OBWIESZCZENIE
z dnia  18.06.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie zmiany terminu załatwienia sprawy


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na podstawie art. 35 § 3 i 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na podstawie wniosku Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul.Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodakowskiego oraz Zastępcę Prezesa p.Janusza Pawłowskiego - o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 92cm i rokitnika o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm rosnących przy budynku ul. Hubalczyków 8 oraz klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 82cm i czeremchy o obwodzie pnia w pierśnicy 80cm rosnących przy budynku ul. Szarych Szeregów 44 na działce o nr ewid.  293/182 (własność powyżej 20 stron) stosownie do art.79 Kodeks postępowania administracyjnego przeprowadzono w dniu 14.06.2018r. oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia. W związku ze skomplikowanym charakterem sprawy związanym z zamiarem usunięcia cennych klonów konieczne jest wnikliwe jej przeanalizowanie  i ewentualne uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 17. lipca 2018r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3670816.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   18.06.2017r. –  02.07.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-06-18

OBWIESZCZENIE
z dnia  15.06.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie zmiany decyzji


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodakowskiego oraz Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego - o zmianę decyzji WKŚ-I-ZZ.6131.298.2017.EN zezwalającej na usunięcie drzewa z działki nr ewid. 293/158 zlokalizowanej przy ul. Baczyńskiego 3, będącej własnością wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.298.1.2017.EN z dnia 15.06.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   15.06.2017r. –  29.04.06.2018r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-06-15

WKŚ-I-ZZ.6131.171.2018.KPM                                                       
Płock, 13.06.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 30.05.2018r. na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika Pana Adama Rozbiewskiego reprezentującego spółkę ELFEKO S.A. z siedzibą w Warszawie przy  ul. Żupniczej 17  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Podolszyce-Radziwie w Płocku.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 5 lipca 2018 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 30 lipca 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 13.06.2018r. do 27.06.2018r.


data dodania: 2018-06-13

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 12 czerwca 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 czerwca 2018 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta PKN ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.17.2018.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Centrum Badawczo – Rozwojowe”, planowanego do realizacji na działce ewid. o nr 47/15 w Płocku.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-06-12

Płock,  11.06.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.141.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.06.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Skłodowskiej 2 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.141.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. śliwy ałyczy o  obwodach pni na wysokości 130 cm – 120/92 cm (dwupniowa) i 130 cm,  1 szt. klonu pospolitego o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 84 cm oraz 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie pnia na wysokości 130 cm - 65 cm z działki nr ewid.  694/11 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 11.06.2018 r. do 25.06.2018 r.


data dodania: 2018-06-11

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 06 czerwca 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06 czerwca 2018 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Arszyńskiego, pracownika ORLEN Projekt S.A., ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.18.2018.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa nowej kompresorowni wraz z infrastrukturą techniczną na instalacji HROS w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja Wydziału Olejowego PR-4/3 – EPC wymiana kompletnych sprężarek na instalacji HROS”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-06-06

WKŚ-I-ZZ.6131.163.2018.KPM                                                       
Płock, 06.06.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.05.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Medycznej 24  reprezentowanej  dwuosobowo przez Zarząd Wspólnoty: Panią Ewę Szczepańską i Pana Janusza Gorsiak wszczęto postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew  z działki o nr ewid.  523 /1 (obręb 3) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Województwa mazowieckiego w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 29 lipca 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 6.06.2018r. do 20.06.2018r.


data dodania: 2018-06-06

Płock,  01.06.2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.124.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.06.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego oraz Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.124.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  z działek o nr ewid. 21/24, 256/18, 21/39, 256/30, 1196/1 i 256/9 (obręb 9) zlokalizowanych przy  ul. Lachmana 4, 5 i 24, Gierzyńskiego 19 i 15 oraz Gintera 8 stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: 01.06.2018 r. do 14.06.2018 r.


data dodania: 2018-06-01

Płock dnia 23.05.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.147.2018.EN


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.    ) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 11.05.2018r. złożony w dniu 17.05.2018r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w dniu 17.05.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 92cm i rokitnika o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm rosnących przy budynku ul. Hubalczyków 8 oraz klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 82cm i czeremchy o obwodzie pnia w pierśnicy 80cm rosnących przy budynku ul. Szarych Szeregów 44 na działce o nr ewid.  293/182 (własność powyżej 20 stron).

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew  przeznaczonych do usunięcia na dzień 15.06.2018r. o godz. 13.30 – spotkanie w administracji.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Zawiadomienie wisi w dniach: 24.05.2018r. do 07.06.2018r.

Otrzymują:
1. MSM w Płocku
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r, poz. 142 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Sprawę prowadzi: Ewa Nowak tel. 243670816


data dodania: 2018-05-23

Płock,  21.05.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.77.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 21.05.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika Pani Gabrieli Misterkiewicz-Pietrzak reprezentującej spółkę ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy  Alei Grunwaldzkiej 472A decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.77.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  drzew i krzewów z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Radziwie -Góry w Płocku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 21.05.2018 r. do 04.06.2018 r.


data dodania: 2018-05-23

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 18 maja 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 18 maja 2018 r., na wniosek NOVA GIPS S.A. reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka zamieszkałego w Płocku przy ul. Lokalnej 31, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.14.2018.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Instalacja do przetwarzania odpadów – gipsu odpadowego, zlokalizowana w Płocku przy ul. Łukasiewicza 29A”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-05-18

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 10 maja 2018 r


Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

„Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego w Płocku- Rozbudowa Oczyszczalni”, zlokalizowanego przy ul. Chemików 7 w Płocku


Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 07.09.2017 r. na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, reprezentowanego przez Pana Pawła Kiełbaszewskiego pracownika AB Industry S.A., ul. Wojska Polskiego 7, 05-850 Macierzysz


Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego


Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – pok. E-52/1, II piętro, tel. (024) 367-15-08.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 30 dni od 10.05 – 9.06.2018 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia podzakładce Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska.


Obwieszczenie wisi w dniach 10.05 – 9.06.2018 r.


Sprawę prowadzi Elżbieta Rygalska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2018-05-10

WKŚ-I-ZZ.6131.141.2018.KPM                                                       
Płock, 10.04.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 30.04.2018r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Skłodowskiej 2 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid.  694 /11 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Skłodowskiej 2 w Płocku, stanowiącej  wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 czerwca 2018 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 30 czerwca 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.04.2018r. do 24.05.2018r.


data dodania: 2018-05-10

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 8 maja 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 maja 2018 r., na wniosek Pana Arkadiusza Kalinowskiego zam. w Płocku przy Hermana 6/144, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.8.2018.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Punkt skupu metali kolorowych w Płocku przy ul. Lachmana 1”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-05-08

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 8 maja 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 maja 2018 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7, reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta w PKN ORLEN S.A. została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.41.2017.KK zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Instalacji Metatezy wraz z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-05-08

Płock,  07.05.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.93.2018.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 07.05.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Skłodowskiej 1 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.93.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie pnia na wysokości 130 cm- 75 cm z działki nr ewid. 694/9 (obręb 4) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 07.05.2018 r. do 21.05.2018 r.


data dodania: 2018-05-07

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 04 maja 2018 r


Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1257 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

„Zwiększenie wydajności o 20 % jednostki produkcyjnej Polipropylen III (PP III – proces SPHERIPOL), funkcjonującej w instalacji Polyolefins III Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o. i zaliczonej do kategorii: instalacji w przemyśle chemicznym do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów i półproduktów chemii organicznej”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A.


Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 27 kwietnia 2017 r. na wniosek Basell ORLEN Polyolefins Sp. zo.o. ul. Łukasiewicza 39, 09-400 Płock reprezentowana przez panią Teresę Gałkę przedstawiciela firmy ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa.


Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego


Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – pok. E-52/1, II piętro, tel. (024) 367-15-08.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 30 dni od 4.05 – 5.06.2018 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia podzakładce Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska.


Obwieszczenie wisi w dniach 4.05 – 5.06.2018 r.


Sprawę prowadzi Elżbieta Rygalska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2018-05-04

ZAWIADOMIENIE O NIEZAŁATWIENIU SPRAWY W TERMINIE

z dnia 04 maja 2018 r.


Na podstawie art. 36 § 1, w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

zawiadamiam


że w związku ze sprawą dotyczącą wniosku Wix Developer S.A. reprezentowanej przez Pełnomocnika Pana Pawła Hibnera przedstawiciela firmy Hibner Architekci s.c. Płock ul. Bielska 10/7 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą na działce nr 3719 przy ul. Żyznej w Płocku”


- informuję, że sprawa niniejsza nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa.


Wyznacza się nowym termin jej załatwienia – tj. do dnia 04 czerwca 2018 roku.


Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.

POUCZENIE


Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa


Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.


Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.


data dodania: 2018-05-04

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 2 maja 2018 roku o przystąpieniu do prac inwentaryzacyjnych (terenowych) w związku ze sporządzaniem Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka


data dodania: 2018-05-02

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 27 kwietnia 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 kwietnia 2018 r., na wniosek Pana Marcina Wiśniewskiego ul. Jana III Sobieskiego 1, 09-410 Nowe Gulczewo oraz Pana Rolanda Zakrzewskiego reprezentującego TOP Inwest Sp. z o. o. ul. Powstańców 19, 05-870 Błonie, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.13.2018.ER, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa pawilonu usługowo-handlowego oraz stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzysząca, parkingami i trzema pylonami reklamowymi” zlokalizowanego przy ul. Kolejowej nr 6 i 8 w Płocku.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-04-27

WKŚ-I-ZZ.6131.124.2018.KPM                                                       
Płock, 26.04.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.04.2018 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Lecha  Chodkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr ewid. 21/24, 256/18, 21/39, 256/30, 1196/1 i 256/9 (obręb 9) zlokalizowanych przy  ul. Lachmana 4, 5 i 24, Gierzyńskiego 19 i 15 oraz Gintera 8 stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 21 maja 2018 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 16 czerwca 2018 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 26.04.2018r. Do 10.05 .2018r.


data dodania: 2018-04-26

WKŚ-I-ZZ.6131.477.2018.KPM                                                       
Płock, 20.04.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 35 § 3, 49  i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że sprawa dotycząca wydania zezwolenia na usunięcie  drzew i krzewów z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Radziwie -Góry w Płocku wszczęta na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 za pośrednictwem pełnomocnika Pani Gabrieli Misterkiewicz-Pietrzak reprezentującej spółkę ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy  Alei Grunwaldzkiej 472A nie zostanie załatwiona w terminie określonym w art. 35 § 2 ustawy Kpa. Wyznacza się nowym termin jej załatwienia – tj. do dnia 12 czerwca 2018 roku.  Przyczyną zwłoki jest konieczność uzgodnienia projektu decyzji   z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.04.2018r. do 04.05322.2018r.


data dodania: 2018-04-20

Płock,  17.04.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.49.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 17.04.2018 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kwiatowa 23 (klatka III i IV) reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.49.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. topoli gatunku nierodzimego o obwodach pni w pierśnicy 137 i  120 cm z działki nr ewid. 40/7 (obręb 8) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska), ul. Stary Rynek 1,  pokój E-33.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach: 17.04.2018 r. do 01.05.2018 r.


data dodania: 2018-04-17

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 17 kwietnia 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 kwietnia 2018 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Inter Consulting Group Arkadiusz Pietrzykowski ul. Chopina 46 reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Michała Rybarczyka, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.57.2017.ER, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Punkt skupu złomu w Płocku przy ul. Chopina/Obrońców Płocka 1920 R”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-04-17

WKŚ-I-ZZ.6131.93.2018.KPM                                                        Płock, 06.04.2018 r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20.02.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  ul. Skłodowskiej 1 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z z działki o nr ewid.  694 /9 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Skłodowskiej 1 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 30 kwietnia 2018 r. na godzinę 10.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 22 kwietnia 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-33, tel. (024) 367-08-16.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach od 6.04.2018r. do 20.04.2018r.


data dodania: 2018-04-06

OBWIESZCZENIE
z dnia  05.04.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2018r. złożonego w dniu 05.03.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew rosnących na działce 394/83 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Kossobudzkiego 4 – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.66.2018.EN z dnia 04.04.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 6.04.2018r. –  20.04.2018r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2018-04-05

Płock,  28.03.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.60.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.03.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.60.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki lipy drobnolistnej o obwodzie pnia w pierśnicy 130 cm z działki o nr ewid. 404/30 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Gawareckiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach od 28.03.2018 r. do  11.03.2018  r.


data dodania: 2018-03-28

WKŚ-I-ZZ.6131.55.2018.EN   

Płock,27.03.2018r.                                                                                                                                                                 

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1, art. 83a ust. 1, art. 83b, art. 83c ust. 1, art. 83d ust.1, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 16.02.2018r. złożonego w dniu 23.02.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 23.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 106cm rosnącego na działce 394/140 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Gawareckiego 2, w związku ze zgłoszeniem mieszkanki, że drzewo zaciemnia mieszkanie

orzekam :

odmówić Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a wydania zezwolenia na wycięcie klonu srebrzystego (we wniosku opisanego jako jesion) o obwodzie pnia w pierśnicy 106cm rosnącego na działce 394/140 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Gawareckiego 2
 

  Uzasadnienie

Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowana przez Prezesa Zarządu p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 23.02.2018r. zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142) złożyła do Prezydenta Miasta Płocka wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie  jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 106cm rosnącego na działce 394/140 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Gawareckiego 2, w związku ze zgłoszeniem mieszkanki, że drzewo zaciemnia mieszkanie.

Pismem znak WKŚ-I-ZZ.6131.55.2018.EN z dnia 28.02.2018r. zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania, przeprowadzeniu oględzin oraz prawie do zapoznania się z aktami postępowania.

W dniu 22.03.2018r. dokonano oględzin w terenie i stwierdzono, że drzewo przeznaczone do usunięcia to nie jesion lecz klon srebrzysty. Jest on usytuowany na terenie zieleni w sąsiedztwie budynku ul. Gawareckiego 2 i jest oddalony od niego o ok. 6m. Korona jest cięta, nie dotyka budynku i nie koliduje z oknami. Drzewo jest stabilne, zdrowe, w pełni rozwoju. Pień drzewa znajduje się w odległości ok. 1,2m od chodnika. Na przedmiotowym terenie obok przedmiotowego klonu rośnie duża ilość drzew usytuowanych podobnie lub bliżej ww. budynku. 

Wnioskodawca nie przedstawił wyniku pomiarów natężenia światła, które świadczyłyby o odstępstwach od norm w tym zakresie w mieszkaniach znajdujących się w pobliżu drzewa.   Uznano m.in., że usunięcie klonu może być przyczynkiem do składania kolejnych wniosków o usunięcie szeregu analogicznie rosnących drzew wzdłuż budynku. Ustalono, że argumenty za usunięciem drzewa nie są oczywiste i do wydania decyzji niezbędne jest uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka.

W związku z powyższym pismem znak WKŚ-I-ZZ.6131.55.2018.EN z dnia 22.03.2018r. przedłużono termin załatwienia przedmiotowej sprawy ze względu na jej skomplikowany charakter.

Ogrodnik Miasta Płocka wydał negatywną opinię w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie przedmiotowego drzewa, gdyż ww. klon ma dużą wartość przyrodniczą.

Usunięcie zdrowego drzewa jest rozwiązaniem ostatecznym i należy przede wszystkim wykonywać na bieżąco cięcia w koronie drzewa, zgodnie z art. 87a ustawy o ochronie przyrody.

Zezwolenie na usunięcie drzewa jest decyzją uznaniową. Organ rozpatrując konieczność usunięcia drzew musi kierować się interesem publicznym. Usunięcie zdrowego drzewa spowodowałoby znaczny ubytek w drzewostanie, podczas gdy zauważa się duży nacisk społeczny na ochronę drzew.

Wnioskodawca nie przewidział realizacji realizacji rekompensaty przyrodniczej w postaci  nasadzeń zastępczych za wskazane do usunięcia drzewo.

Uwzględnienie wniosku może nastąpić w sytuacji, gdy potrzeba usunięcia drzewa jest rzeczywista  i właściwie umotywowana przez stronę, czego brak w omawianym przypadku.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

Organ wziął pod uwagę interes strony lecz nie mógł uznać go za nadrzędny w stosunku do interesu społecznego jakim jest istnienie drzewa oraz korzyści biologicznych i przyrodniczych z tego płynących.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzewa po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.
4. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. PSM w Płocku
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2018 r. poz. 142 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-03-27

Płock,  27.03.2018 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.61.2018.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.

z a w i a d a m i a m

że w dniu 27.03.2018 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-IZZ.6131.61.2018.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 394/74 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul.  Siennickiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych .

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 27.03.2018 r.  do  10.04.2018  r.


data dodania: 2018-03-27

WKŚ-I-ZZ.6131.77.2018.KPM                                                       
Płock, 23.03.2018 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.03.2018r. na wniosek firmy ENERGA Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 złożony za pośrednictwem pełnomocnika Pani Gabrieli Misterkiewicz-Pietrzak reprezentującej spółkę ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy  Alei Grunwaldzkiej 472A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z pasa izolacyjnego linii elektroenergetycznej 110 kV Radziwie -Góry w Płocku.

Stosownie do art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 16 kwietnia 2018 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 12 maja 2018 r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49  kpa i  przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska w Zespole Zieleni Miejskiej, Ochrony Przyrody, Łowiectwa i Leśnictwa Wydziału Kształtowania Środowiska w Urzędzie Miasta Płocka, pokój E-33. tel. (024) 367-08-16.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. E-33 [tel. (24) 367-08-16], w obecności pracownika tego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia).

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Termin załatwienia w/w sprawy liczony jest od dnia wyczerpującego uzupełnienia braków formalnych we wniosku.

Zgodnie z art. 79 § 1 ww. ustawy, strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 23.03.2018r. do 06.04.2018r.


data dodania: 2018-03-23

Płock dnia 22.03.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.55.2018.EN


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 35 § 3 i 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257) - w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 16.02.2018r. (złożonego w dniu 23.02.2018r.) przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 106cm rosnącego na działce 394/140 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Gawareckiego 2 - Prezydent Miasta Płocka informuje, że w związku ze skomplikowanym charakterem sprawy związanym z zamiarem usunięcia zdrowego drzewa – klonu srebrzystego (a nie jesionu - co wynikło podczas oględzin w dniu 22.03.2018r.) bez nasadzeń zastępczych konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy wraz z uzyskaniem opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 23. kwietnia 2018r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3670816.

Otrzymują:
1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 § 1 i 2 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od 23.03.2018r. do 06.04.2018r.


data dodania: 2018-03-22

WKŚ-I-ZZ.6131.49.2018.KPM                                                       
Płock, 19.03.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie przedłużenia terminu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 35 § 3, 49  i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że przedłuża termin załatwiania sprawy wszczętej w w dniu 20.02.2018 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kwiatowa 23 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie  drzew z działki o  nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy ze względu na skomplikowany charakter sprawy, wymagający przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość) – art. 37§ 1 ust. 1 i 2 Kpa.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie – art. 37§ 2 w/w ustawy.

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie lub do organu prowadzącego postępowanie – jeżeli nie ma organu wyższego stopnia - art. 37§ 3 ust. 1 i 2 w/w ustawy.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 19.03.2018r. do 02.04.2018r.


data dodania: 2018-03-19

WKŚ-I-ZZ.6131.29.2018.EN                                                            
Płock, dnia 16.03.2018r.

  DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1, art. 83a ust. 1, art. 83b, art. 83c ust. 1, art. 83d ust.1, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.02.2018r. złożonego w dniu 12.02.2018r. i uzupełnionego pismem z dnia 14.02.2018r. złożonym w dniu 19.02.2018r. przez Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch tui rosnących na działce 293/216 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Grota Roweckiego 2

orzekam:

1. zezwolić Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego17 na wycięcie w terminie do 30  maja 2018r. dwóch tui zachodnich o obwodach pni w pierśnicy  63cm i dwupniowej – 50cm i 46cm, rosnących na działce 293/216 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Grota Roweckiego 2., usytuowanych jak to wskazano w załączniku do decyzji;
2. ustalić, że  wycięcie ww. drzew nie  podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
3. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia w terminie do 30 listopada 2018r. ww. drzew nowymi nasadzeniami 2 szt. świerku serbskiego o obwodzie pnia mierzonego na wys. 100cm wynoszącym 14-16cm, usytuowanymi jak to wskazano w załączniku graficznym do decyzji. O realizacji nowego nasadzenia strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona wniosek w całości.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 1827) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.
4. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

1. Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a
     
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.                                                                                      data dodania: 2018-03-16

Płock dnia 9.03.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.66.2018.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 28.02.2018r. złożony w dniu 05.03.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 05.03.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech tui rosnących na działce 394/83 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Kossobudzkiego 4.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 03.04.2018r. o godz. 14:00 – spotkanie w terenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Zawiadomienie wisi w dniach: 09.03.2018r. do 23.03.2018r.

Otrzymują:
1. PSM w Płocku
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134  oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-03-09

OBWIESZCZENIE

z dnia 09 marca 2018 r.

Prezydenta Miasta Płocka

W SPRAWIE WSZCZĘCIA PROCEDURY DOTYCZĄCEJ PODJĘCIA UCHWAŁY RADY MIASTA PŁOCKA DOTYCZĄCEJ OKREŚLENIA WYKAZU KĄPIELISK NA TERENIE GMINY – MIASTO PŁOCK na rok 2018


Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2018 poprzez jej wyłożenie (umieszczenie) na okres 21 dni t.j. od dnia..........9 marca..................2018 r. do dnia.........30 marca.......................2018 r.


1. w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, w pokoju E-32 (budynek E, I piętro) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:30 – 15:30, w czwartki i piątki w godzinach 8:30 – 15:30,


2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka (wejście od ulicy Zduńskiej 3, na parterze),


3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka pod adresem www.bip.ump.pl,


4. na terenie planowanego kąpieliska.


Uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w formie pisemnej bezpośrednio na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub pocztą elektroniczną na adres e-mail aneta.stepniewska@plock.eu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do dnia …..30 marca ........................... 2018 r.

Po upływie dwudziestu jeden dni od daty publicznego ogłoszenia projektu uchwały zawiadomienie uważa się za dokonane.

UCHWAŁA NR....

RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia ...........2018 r.

 


w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy – Miasto Płock na rok 2018.

 


Na podstawie art. 16 pkt 22 w związku z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566, poz. 2180) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

1. Określa się wykaz kąpielisk na terenie Gminy - Miasto Płock na rok 2018, obejmujący kąpielisko „Sobótka” położone przy ulicy Parowej w Płocku. 2. Określa się, że sezon kąpielowy w Płocku trwa od 15 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

 

Artur Jaroszewski


data dodania: 2018-03-09

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 8 marca 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 marca 2018 r., na wniosek Pana Jana Modzelewskiego, 07-405 Troszyn, Kleczkowo, ul. Modrzejewskiej 1, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.52.2017.ER, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego przy ul. Kutnowskiej i Łąckiej


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-03-08

Płock dnia 28.02.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.55.2018.EN


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 142 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 16.02.2018r. złożony w dniu 23.02.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 23.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 106cm rosnącego na działce 394/140 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Gawareckiego 2. Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 22.03.2018r. o godz. 10:00 – spotkanie w administracji.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Zawiadomienie wisi w dniach: 28.02.2018r. do 14.03.2018r.

Otrzymują:
1. PSM w Płocku
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134  oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Sprawę prowadzi: Ewa Nowak tel. 243670816


data dodania: 2018-02-28

Płock, 23.02.2018 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.49.2018.KPM


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2018 poz. 142 t.j.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20.02.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kwiatowa 23 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy .
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 19 marca 2018 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.


data dodania: 2018-02-26

 WKŚ-I-ZZ.6131.14.2018.EN                                                             Płock, dnia   02.2018r.

                   
 DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1, art. 83a ust. 1, art. 83b, art. 83c ust. 1, art. 83d ust.1, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 19.01.2018r. złożonego w dniu 26.01.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa p. Mariusza Pakulskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu rosnącego na działce 561/10 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Lasockiego 20.

orzekam:

odmówić Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko–Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a wydania zezwolenia na usunięcie klonu zwyczajnego o obwodzie pnia w pierśnicy 130 cm, rosnącego na działce 561/10 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Morykoniego 3, usytuowanego jak to wskazano w załączniku do decyzji;

Uzasadnienie

W dniu 26.01.2018r. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko–Własnościowa z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowana przez Zastępcę Prezesa p. Mariusza Pakulskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską złożyła do Prezydenta Miasta Płocka wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu rosnącego na działce 561/10 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Lasockiego 20. Pismem WKŚ-I-ZZ.6131.14.2018.EN z dnia 31.01.2018r. wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. Wniosek złożono na podstawie pisma mieszkańców, którzy twierdzą, że drzewo m.in. ogranicza dostęp światła słonecznego do mieszkań, a ptaki siedzące na nim zanieczyszczają otoczenie.
W dniu 23.02.2018r. dokonano oględzin w terenie i stwierdzono, że klon zwyczajny przeznaczony do usunięcia jest usytuowany w sąsiedztwie narożnika budynku ul. Lasockiego 20 i jest oddalony od niego o ok. 4m. Korona nie dotyka budynku i nie koliduje z oknami. Drzewo jest stabilne, zdrowe, w pełni rozwoju. Pień drzewa znajduje się w odległości ok. 1m od chodnika. W trakcie oględzin stwierdzono obecność nielicznych ptaków na przedmiotowym drzewie, jak również na drzewach rosnących obok. Potwierdzono, że chodnik jest zanieczyszczony odchodami ptaków.
Obok przedmiotowego klonu rosną drzewa będące w znacznie gorszym stanie fizjologicznym.
Na podstawie dostarczonych dokumentów oraz oględzin w terenie nie potwierdzono zasadności wniosku w zakresie przyczyny usunięcia drzewa.
Negatywną opinię w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa wydał Ogrodnik Miasta Płocka.
Ustalono wraz z przedstawicielem wnioskodawcy, że koronę przedmiotowego drzewa należy poddać cięciu, tak by stała się bardziej zwarta i nie przerastała nad chodnik.
Usunięcie zdrowego drzewa jest rozwiązaniem ostatecznym i należy najpierw wykorzystać możliwości rozwiązania problemu innymi metodami, przede wszystkim należy na bieżąco czyścić chodnik, jeśli jest zanieczyszczony.  Należy zauważyć, że usunięcie jednego drzewa nie przyczyni się do zmniejszenia populacji ptaków, a przedmiotowy klon ma dużą wartość przyrodniczą.
Uwzględnienie wniosku o usunięcie drzew może nastąpić w sytuacji, gdy potrzeba ich usunięcia jest rzeczywista i właściwie umotywowana przez stronę.
Organ wziął pod uwagę interes strony lecz nie mógł uznać go za nadrzędny w stosunku do interesu społecznego jakim jest istnienie drzewa oraz korzyści biologicznych i przyrodniczych z tego płynących.
Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.
4. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a
     

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r., poz. 142) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.                                                                                      


data dodania: 2018-02-26

OBWIESZCZENIE
z dnia  22.02.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018r. Poz. 142) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 18.01.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 51cm, rosnącego na działce nr ewid. 392/17 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Morykoniego 3 – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.13.2018.EN z dnia 22.02.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-33, tel. 24-367-08-16.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-02-22

Płock dnia  .02.2018r.

WKŚ-I-ZZ.6131.29.2018.EN


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 05.02.2018r. złożony w dniu 12.02.2018r. i uzupełniony pismem z dnia 14.02.2018r. złożonym w dniu19.02.2018r. Przez Mazowiecką Spółdzielnie Mieszkaniową z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowaną przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodkowskiego i Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego w dniu 19.02.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch tui rosnącego na działce 293/216 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Grota Roweckiego 2.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 15.03.2018r. o godz. 10:15 – spotkanie w administracji.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-33.

Zawiadomienie wisi w dniach: 21.02.2018r. do 07.03.2018r.Otrzymują:
1. PSM w Płocku
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134  oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-02-20

WKŚ-I-ZZ.6131.346.2017.EN
Płock, dnia 6.02.2018r.
   

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt. 1, art. 83a ust. 1, art. 83b, art. 83c ust. 1, art. 83d ust.1, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.01.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa p. Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie śliwy o obwodzie pnia w pierśnicy 114cm, rosnącej na działce 394/46 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul.Siennickiego 4/1

orzekam:

1. zezwolić Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a na wycięcie w terminie do 31 marca 2018r. śliwy wiśniowej o obwodzie pnia w pierśnicy 114cm, rosnącej na działce 394/46 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul.Siennickiego 4/1, usytuowanej jak to wskazano w załączniku do decyzji;
2. ustalić, że  wycięcie ww. drzewa nie  podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
3. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia w terminie do 30 kwietnia 2018r. ww. drzewa nowym nasadzeniem Wiśni piłkowanej 'Kanzan' lub 'Royal Burgundy' o obwodzie pnia mierzonego na wys. 100cm wynoszącym 14-16cm, usytuowanej jak to wskazano w załączniku graficznym do decyzji. O realizacji nowego nasadzenia strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 107 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017r. Poz. 1257 ze zm.) odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia ona wniosek w całości.
Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r., poz. 1827) wydanie niniejszego zezwolenia zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, poprzez doręczenie stosownego oświadczenia informującego organ o powyższym. Z dniem doręczenia oświadczenia decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.
4. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a
     
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.                                                                                      


data dodania: 2018-02-06

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 31 STYCZNIA 2018 r


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 19.01.2018r. złożonego w dniu 26.01.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa p. Mariusza Pakulskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 26.01.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu rosnącego na działce 561/10 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Lasockiego 20. Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 23.02.2018r. o godz. 14:00 – spotkanie w terenie.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.


Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52.


Zawiadomienie wisi w dniach: 31.01.2018r. do 14.02.2018r.


data dodania: 2018-01-31

Płock dnia 29.01.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.13.2018.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 18.01.2018r. złożonego w dniu 24.01.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 24.01.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu rosnącego na działce 392/17 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Morykoniego 3.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 20.02.2018r. o godz. 11:00 – spotkanie w administracji.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52.

Zawiadomienie wisi w dniach: 29.01.2018r. do 12.02.2018r.

Otrzymują:
1. PSM w Płocku
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134  oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Sprawę prowadzi: Ewa Nowak tel. 243671510


data dodania: 2018-01-29

Płock, dnia 19.01.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.329.2017.MR


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.01.2018r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy ul. Na Skarpie 9 reprezentowanej przez Panią Zofię Kozłowską, Pana Sławomira Dymka, Pana Macieja Morynia oraz Pana Jerzego Żarneckiego - Członków Zarządu decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.329.2017.MR w sprawie usunięcia robinii akacjowej, wierzby oraz lipy rosnących na działce o nr ewid.  80 - nr obrębu 0008 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Na Skarpie 9, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 15.01.2018r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 07.12.2017r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm rosnącej na działce 384/15 (współwłasność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Zgliczyńskiego 12 – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.337.2017.EN z dnia  15.01.2018r.
Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-01-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 11.01.2018 r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego, w dniu 07.12.2016 r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na działce 382/15 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul.Morykoniego 5 – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.336.2017.EN z dnia 10.01.2018r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-01-11

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 11 stycznia 2018 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 stycznia 2017 r., na wniosek Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta PKN ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.61.2017.ER, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zabudowa wymiennika płytowego jako wyparki EA-319C – Blok Olefin PKN ORLEN S. A.”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-01-11

Płock, dnia 10.01.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.308.2017.MR


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.01.2018r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy Al. Floriana Kobylińskiego 38 reprezentowanej przez Pana Marka Piskorskiego Członka Zarządu oraz Pana Mariusza Słomkowskiego Członka Zarządu decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.308.2017.MR w sprawie usunięcie  3 szt. wielopniowej śliwy ałyczy oraz wierzby rosnących na działce o nr ewid. 694/30 - nr obrębu 0004 zlokalizowanej w Płocku przy Al. Floriana Kobylińskiego 38, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-10

Płock dnia 5.01.2018r.
WKŚ-I-ZZ.6131.346.2017.EN


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek z dnia 21.12.2017r. złożonego w dniu 28.12.2018r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami p. Zofię Kędzierską, w dniu 28.12.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie śliwy rosnącej na działce 394/46 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Siennickiego 4/1.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 26.01.2018r. o godz. 11:00 – spotkanie w terenie.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52.
Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 28.02.2018r.
Zawiadomienie wisi w dniach: 04.01.2018r. do 18.01.2018r.


Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134  oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2018-01-05

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w ramach postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.:


„Budowa Instalacji Metatezy wraz z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym
PKN ORLEN S.A. w Płocku”.


Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 20/21, 20/56, 20/57, 20/59, 20/13 położonych na terenie miasta Płocka oraz na działce o nr ew. 66/4 położonej na terenie gminy Stara Biała”.

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 2 sierpnia 2017 r. na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7, reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta w PKN ORLEN S.A.
Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka w porozumieniu z Wójtem Gminy Stara Biała, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska – pokój. E-52/1, (budynek E, II piętro), tel. (024) 367-15-08.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie 
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2018-01-03

Lista wniosków, które otrzymały dotację na zmianę ogrzewania w 2017 roku:


1. WKŚ.I.ZŚ.3153.1.2017.JTB - ul. Ciechomicka 75 - 4 900,00


2. WKŚ.I.ZŚ.3153.2.2017.JTB - ul. Chabrowa 53 - 5 300,00


3. WKŚ.I.ZŚ.3153.3.2017.JTB - ul. Żuławska 24 - 5 100,00


4. WKŚ.I.ZŚ.3153.4.2017.JTB - ul. Bliska 20 - 5 320,00


5. WKŚ.I.ZŚ.3153.5.2017.JTB - ul. Orzechowa 33 - 4 900,00


6. WKŚ.I.ZŚ.3153.6.2017.JTB - ul. Powiśle 8 - 4 900,00


7. WKŚ.I.ZŚ.3153.7.2017.JTB - ul. Górna 59 - 4 900,00


8. WKŚ.I.ZŚ.3153.8.2017.JTB - ul. Działkowa 23 - 4 700,00


9. WKŚ.I.ZŚ.3153.9.2017.JTB - ul. Wyszogrodzka 98E - 5 100,00


10. WKŚ.I.ZŚ.3153.10.2017.JTB - ul. Tuwima 16 - 6 500,00


11. WKŚ.I.ZŚ.3153.11.2017.JTB - ul. Bukowa 18 - 4 900,00


12. WKŚ.I.ZŚ.3153.12.2017.JTB - ul. Prosta 29 - 5 100,00


13. WKŚ.I.ZŚ.3153.13.2017.JTB - ul. Różana 1 - 4 900,00


14. WKŚ.I.ZŚ.3153.14.2017.JTB - ul. Skrajna 26 - 4 900,00


15. WKŚ.I.ZŚ.3153.15.2017.JTB - ul. 3-go Maja 19 - 5 800,00


16. WKŚ.I.ZŚ.3153.16.2017.JTB - ul. Lubuska 5 - 3 800,00


17. WKŚ.I.ZŚ.3153.17.2017.JTB - ul. Zalewskiego 12 - 6 400,00


18. WKŚ.I.ZŚ.3153.18.2017.JTB - ul. Czerwonych Kosyn. 30 - 4 500,00


19. WKŚ.I.ZŚ.3153.19.2017.JTB - ul. Paśniki 1 - 5 700,00


20. WKŚ.I.ZŚ.3153.20.2017.JTB - ul. Łowicka 6 - 7 100,00


21. WKŚ.I.ZŚ.3153.21.2017.JTB - ul. Harcerska 31 - 5 100,00


22. WKŚ.I.ZŚ.3153.22.2017.JTB - ul. Spokojna 2 - 2 900,00


23. WKŚ.I.ZŚ.3153.23.2017.JTB - ul. Sielska 38A - 4 200,00


24. WKŚ.I.ZŚ.3153.24.2017.JTB - ul. Teligi 8 - 4 900,00


25. WKŚ.I.ZŚ.3153.25.2017.JTB - ul. Jabłoni 1 - 3 536,77


26. WKŚ.I.ZŚ.3153.26.2017.JTB - ul. Wilcza 5 - 4 900,00


27. WKŚ.I.ZŚ.3153.27.2017.JTB - ul. Wilcza 5 - 4 800,00


28. WKŚ.I.ZŚ.3153.28.2017.JTB - ul. Jasna 4c - 5 100,00


29. WKŚ.I.ZŚ.3153.29.2017.JTB - ul. Wilgi 15 - 5 100,00


30. WKŚ.I.ZŚ.3153.30.2017.JTB - ul. Graniczna 22 - 5 300,00


31. WKŚ.I.ZŚ.3153.31.2017.JTB - ul. Żuławska 22 - 4 900,00


32. WKŚ.I.ZŚ.3153.32.2017.JTB - ul. Grabówka 63c - 5 500,00


33. WKŚ.I.ZŚ.3153.33.2017.JTB - ul. Wyszogrodzka 84A - 2 900,00


34. WKŚ.I.ZŚ.3153.34.2017.JTB - ul. Mickiewicza 30 - 2 900,00


35. WKŚ.I.ZŚ.3153.36.2017.JTB - ul. Żyzna 8a - 4 900,00


36. WKŚ.I.ZŚ.3153.37.2017.JTB - ul. Filtrowa 5 - 4 900,00


37. WKŚ.I.ZŚ.3153.38.2017.JTB - ul. Fabryczna 2 - 3 300,00


38. WKŚ.I.ZŚ.3153.39.2017.JTB - ul. Graniczna 13 - 4 900,00


39. WKŚ.I.ZŚ.3153.40.2017.JTB - ul. Harcerska 15 - 4 900,00


40. WKŚ.I.ZŚ.3153.41.2017.JTB - ul. Żyzna 17A - 5 100,00


41. WKŚ.I.ZŚ.3153.42.2017.JTB - ul. Zarzeczna 10 - 6 940,00


42. WKŚ.I.ZŚ.3153.43.2017.JTB - ul. Źródlana 12 - 7 000,00


43. WKŚ.I.ZŚ.3153.44.2017.JTB - ul. Wiśniowa 3 - 5 100,00


44. WKŚ.I.ZŚ.3153.45.2017.JTB - ul. Wiosenna 31 - 4 900,00


45. WKŚ.I.ZŚ.3153.46.2017.JTB - ul. Kujawska 4 - 4 900,00


46. WKŚ.I.ZŚ.3153.46.2017.JTB - ul. Grabówka 19 - 4 800,00


47. WKŚ.I.ZŚ.3153.48.2017.JTB - ul. Wyszogrodzka 69/3 - 7 100,00


48. WKŚ.I.ZŚ.3153.49.2017.JTB - ul. Żuławska 19 - 3 800,00


49. WKŚ.I.ZŚ.3153.50.2017.JTB - ul. Łączna 9 - 4 900,00


50. WKŚ.I.ZŚ.3153.51.2017.JTB - ul. Tartaczna 19 - 4 900,00


51. WKŚ.I.ZŚ.3153.52.2017.JTB - ul. Słoneczna 48 - 4 900,00


52. WKŚ.I.ZŚ.3153.53.2017.JTB - ul. Wyszogrodzka 83 - 2 200,00


53. WKŚ.I.ZŚ.3153.54.2017.JTB - ul. Zarzeczna 31B - 4 900,00


54. WKŚ.I.ZŚ.3153.55.2017.JTB - ul. Tuwima 12 - 5 100,00


55. WKŚ.I.ZŚ.3153.56.2017.JTB - ul. Graniczna 15A - 7 100,00


56. WKŚ.I.ZŚ.3153.57.2017.JTB - ul. Miła 13 - 4 300,00


57. WKŚ.I.ZŚ.3153.58.2017.JTB - ul. Chabrowa 53 - 5 300,00


58. WKŚ.I.ZŚ.3153.59.2017.JTB - ul. Wspólna 7 - 5 100,00


59. WKŚ.I.ZŚ.3153.60.2017.JTB - ul. Saperska 28 - 3 900,00


60. WKŚ.I.ZŚ.3153.62.2017.JTB - ul. Mokra 9 - 5 300,00


61. WKŚ.I.ZŚ.3153.63.2017.JTB - ul. Łącka 11 - 6 000,00


62. WKŚ.I.ZŚ.3153.64.2017.JTB - ul. Górka 15/1 - 3 800,00


63. WKŚ.I.ZŚ.3153.65.2017.JTB - ul. Borowicka 60 - 7 100,00


data dodania: 2017-12-29

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 22 grudnia 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r. poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości


iże w dniu 05.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek „Nevada-Bis” Stella Podkowska; Góry Małe; 09-530 Gąbin w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni samochodowej oraz stacji kontroli pojazdów, zlokalizowanych przy ulicy Kazimierza Wielkiego 36 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 22.12.2017 r. - 29.12.2017 r.


data dodania: 2017-12-22

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 22 grudnia 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r. poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości


informację, że w dniu 04.12.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki HILL HOUSE Sp. z o.o., reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka; ul. Lokalna 31; 09-410 Płock, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na budowie zbiornika retencyjno-odparowująco-infiltracyjnego oraz wylotu urządzeń kanalizacyjnych do urządzenia wodnego (w/w zbiornika), służącego do odprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z kanalizacji opadowej, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 97/4 w Płocku, przy ulicy Urodzajnej w Płocku.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 22.12.2017 r. - 29.12.2017 r.


data dodania: 2017-12-22

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 22 grudnia 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r. poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości


informację, że w dniu 29.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki KIC PAK Sp. z o.o. ul. Urodzajna 5; 09-400 Płock, reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka ul. Lokalna 31; 09-410 Płock, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do ziemi (rowu B-1), pochodzących z terenów utwardzonych spółki KIC PAK Sp. z o.o. ) przy ulicy Urodzajnej w Płocku.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 22.12.2017 r. - 29.12.2017 r.


data dodania: 2017-12-22

OBWIESZCZENIE
z dnia  21.12.2017r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodakowskiego oraz Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego - o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. brzozy o obwodach pni w pierśnicy 93cm, 80cm, 94cm i 52cm z działki o nr ewid. 293/158 zlokalizowanej przy ulicy Baczyńskiego, stanowiącej własność powyżej 20 stron – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.298.2017.EN z dnia 21.12.2017r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   21.12.2017r. –  04.01.2018r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2017-12-21

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 21 grudnia 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 grudnia 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez Pana Andrzeja Ostrowskiego, pracownika ORLEN Projekt S.A., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.59.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa VRU 3 (Vapour Recovery Unit) dla spełnienia wymogów BAT 2018 oraz redundacja VRU 3, ASN 3 w PKN ORLEN S.A.”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-12-21

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 21 grudnia 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r. poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości


informację, że w dniu 23.11.2017 r. (uzupełniono w dniu 13.12.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o. z/s przy ul. Otolińskiej 25; 09-407 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce o numer ewidencyjnym 175/5 (obręb 0006) polegających na:


- przebudowie istniejącego otwartego rowu powierzchniowego - poprzez jego skolektorowanie na długości 28,0 metrów i średnicy 1,0 m;


- likwidacji istniejącego rowu powierzchniowego na długości 176,3 mb.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 21.12.2017 r. - 28.12.2017 roku.


data dodania: 2017-12-21

WKŚ-I-ZZ.6131.286.2017.EN                                                                 

Płock, 14.12.2017r.

DECYZJA
   

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 i ust 4, art. 83a ust. 1 i ust. 7, art. 83b, art. 83c ust. 1 i ust. 3, art. 83d ust.1 i ust.2, art. 83f  ust. 1 pkt 3, art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 10  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2017r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 - reprezentowanej przez Głównego Księgowego p. Annę Machała oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Wojciecha Zielińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z działek o nr ewid. 1399, 346, 3696/2, 523/2 stanowiących współwłasność wnioskodawcy (powyżej 20 stron) - w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew wyszczególnionych i usytuowanych jak to wskazano we wniosku

orzekam:

I. zezwolić Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”  z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2018r. trzynastu drzew oznaczonych nr 1–3 i 5 oraz  7-15 wyszczególnionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji i usytuowanych jak to wskazano w  załączniku graficznym nr 2 do decyzji;
II. ustalić, że usunięcie ww. drzew nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
III. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia ww. drzew nowymi nasadzeniami  dziesięciu drzew o obwodach pni mierzonych na wys. 100cm wynoszących 14-16cm zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do decyzji oraz usytuowanych jak to wskazano w załączniku graficznym nr 4 w terminie do 30.11.2018r. O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac;
IV. odmówić wydania zezwolenia na usunięcie czeremchy zwyczajnej oraz sosny zwyczajnej oznaczonych nr 4 i 6 wskazanych w załącznikach nr 1 i nr 2 do decyzji;
V. umorzyć postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oznaczonego nr 15 – robinii akacjowej o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm od podłoża wynoszącym poniżej 65cm (obwód pnia w pierśnicy wynosi 33cm).

Uzasadnienie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowana przez Głównego Księgowego p. Annę Machała oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Wojciecha Zielińskiego wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Płocka o wyrażenie zgody na usunięcie 15 szt. drzew rosnących na  działkach: o nr ewid. 1399 przy ul. 3 Maja 10, o nr ewid. 346 przy ul. 3 Maja 9, o nr ewid. 3696/2 przy ul. Jana Pawła II 31, o nr ewid. 523/2 przy ul. Jana Pawła II 13 będących współwłasnością wnioskodawcy oraz innych stron (w ilości powyżej 20) w związku ze złym stanem drzew, kolizją drzew z zabudową oraz mediami oraz zgłoszeniami mieszkańców.

Zgodnie z art.83 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) wnioskodawca poinformował w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

W dniu 24.10.2017r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowego zezwolenia - informacja została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pismem z dnia 02.11.2017r. zawiadomiono strony o zaplanowanym terminie oględzin w terenie.
W dniu 22.11.2017r. dokonano oględzin w terenie przy udziale przedstawicieli wnioskodawcy. Drzewa oznaczone nr 1—3, 5 i 7, 9-12 są drzewami w złej kondycji fizjologicznej (drzewa nr 1,  2, 8, 9 – nie rokują szans na przeżycie), wychylone z pionu (nr 5), rosnące zbyt blisko zabudowy oraz mediów (drzewo nr 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14)  przez co stwarzają zagrożenie dla ludzi lub mienia.

Biorąc pod uwagę wynik oględzin uznano, że niezbędne jest uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenia terminu załatwienia sprawy. Powyższą opinię uzyskano i biorąc ją uwagę oraz fakty stwierdzone podczas oględzin, a także uwagi mieszkańców wydano zezwolenie na usunięcie drzew oznaczonych nr 1–3 i 5 oraz  7-15 wyszczególnionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji i usytuowanych jak to wskazano w załączniku graficznym nr 2 do decyzji. Drzewa te są w złej kondycji fizjologicznej (drzewa nr 1,  2, 8, 9), wychylone z pionu (nr 5), rosnące zbyt blisko zabudowy oraz mediów (drzewo nr 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14) przez co stwarzają zagrożenie dla ludzi lub mienia.

Ze szczególną wnikliwością przeanalizowano zasadność usunięcia drzewa oznaczonego nr 8.  Lipa drobnolistna o obwodzie pnia w pierśnicy 145cm rosnąca przy budynku ul. 3 Maja 9 ma bardzo rozległy ubytek wgłębny w rozłamanym pniu u podstawy korony. Pęknięcie pnia sięga niemalże do podstawy pnia. Korona jest bardzo mocno rozbudowana pomimo cięcia przeprowadzonego w ubiegłych latach. Jeden z potężnych konarów wychyla się nad pas drogowy ul. 3 Maja. Odległość pnia od ogrodzenia i granicy działki wynosi ok. 0,5m. Korona jest bardzo mocno rozbudowana, żywotna. Wnioskodawca oświadczył, że obawia się, że ze względu na rozległe rozłamanie pnia i zaawansowane zmiany próchnicze w głębokim ubytku wgłębnym drzewo może się w rozłamać, tym bardziej, że pęknięcie pnia przebiega przez niemalże całą długość pnia. Usytuowanie drzewa tuż przy chodniku oraz przerastanie korony poza granice działki budzi niepokój wnioskodawcy, który widzi zagrożenie dla mienia – ogrodzenia, samochodów poruszających się jezdnią oraz dla ludzi korzystających z chodnika. Korona była cięta w minionych latach tak, by zredukować jej wielkość oraz zmniejszyć wychylenie konarów nad pas drogowy. Lipa drobnolistna jest gatunkiem silnie rosnącym – dorasta do 30m wysokości. Posadzenie takiego drzewa tuż przy granicy z pasem drogowym wiąże się z koniecznością ciągłego przycinania korony, aby nie wchodziła w kolizję z pasem drogowym. Duża masa korony przy jej nieprawidłowej budowie często doprowadza do rozłamania się drzewa – co zaistniało w przedmiotowym przypadku. Rozłamanie nastąpiło w minionych latach i regularnie się pogłębia wraz z postępowaniem zmian próchniczych.

W powyższej sprawie siedmioro mieszkańców złożyło oświadczenie, że nie zgadza się na usunięcie ww. lipy. Jak wynika z pisma mieszkańcy widzą oni „wgłębną korozję pnia”, ale jednocześnie zwracają uwagę, że drzewo kwitnie, owocuje itd.

Biorąc pod uwagę fakt, że drzewo jest żywotne, jednakże niewłaściwa jest jego lokalizacja a zły stan drzewa nie rokuje szansy na poprawę. Uznano argumenty strony, że drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. Kontynuacja cięcia konarów w koronie nie zapewni poprawy stanu pnia.

Mieszkanka ww. bloku wystąpiła o usunięcie klonu rosnącego od strony I klatki schodowej. Wnioskodawca ujął przedmiotowe drzewo pod nr 7. W trakcie oględzin stwierdzono, że wskazane drzewo to lipa wielkolistna o obwodzie pnia w pierśnicy 74cm rosnąca w odległości ok. 1 m od budynku, w kolizji z kanalizacją sanitarną. Drzewo posadzono zbyt blisko budynku oraz przebiegu mediów, przez co nie ma szans na prawidłowy wzrost i rozwój oraz stwarza zagrożenie dla mienia. Drzewo będzie stanowiło coraz większą uciążliwość tym bardziej, że jest to gatunek silnie rosnący.

Pozostałe dołączone do wniosku protesty mieszkańców dotyczące zamiaru usunięcia drzew zostały uwzględnione i wnioskodawca odstąpił od wycinki.

Dokonano oględzin dwóch brzóz brodawkowatych o obwodach pni w pierśnicy 55cm i 64cm oznaczonych nr 11 i 12 rosnącyh przy budynku ul. Jana Pawła II 13. Stwierdzono, że drzewa rosną w odległości ok. 1 m od budynku. Uznano, że źle dobrano gatunek drzew w stosunku do miejsca nasadzeń. Brzoza brodawkowata to drzewo, które tworzy luźną koronę. Rośnie szybko, dorasta do 20-25m wysokości i 7-9m szerokości. Przedmiotowe drzewa odchylają się od ściany budynku, nie maja szans na prawidłowy wzrost i rozwój. Brzozy źle znoszą cięcie, które ostatecznie prowadzi do obumarcia drzew. Wydano zezwolenie na ich usunięcie, zgodnie z wnioskiem.

Odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie sosny zwyczajnej rosnącej przy budynku ul. 3 Maja 9 ponieważ drzewo jest zdrowe, nie stanowi zagrożenia dla instalacji elektrycznej oraz usytuowane jest w odległości ok. 3m od budynku.

Odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie czeremchy zwyczajnej oznaczonej nr 4, gdyż drzewo rośnie w odległości ok. 3 m od kanalizacji. Korona zdrowego drzewa nie była cięta, w związku z czym jej wielkość można zmniejszyć tak, by konary nie przerastały nad parking.

Wskazaną do usunięcia robinię akacjową o obwodzie pnia w pierśnicy 33 (obwód pnia mierzony na wys. 5 cm od podłoża jest mniejszy niż 65cm) oznaczoną nr 15 można usunąć bez zezwolenia zgodnie z art. art. 83f  ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.). Umorzono postępowanie w tym zakresie.

Wnioskodawca zadeklarował realizację nasadzeń zastępczych, które przedstawiono w załącznikach nr 3 i 4 do decyzji. O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac.

Wnioskodawca przewidział posadzenie 10 szt. drzew wskazując dużą ilość młodych drzew posadzonych w ubiegłych latach i ograniczone możliwości realizacji nowych nasadzeń, szczególnie na osiedlu Podolszyce Południe. Uznano argumenty strony.

Zastąpienie usuniętych drzew innymi drzewami winno być skuteczne, to znaczy:
1. nowe nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:
- zaprawa dołów świeżą, żyzną ziemią,
- do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (ok. 3 lat) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie (w szczególności w okresie letnich upałów), ściółkowanie misy wokół drzewa, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, odchwaszczanie misy wokół drzewa,
2. w razie obumarcia posadzonych drzew należy je zastąpić w najbliższym sezonie agrotechnicznym kolejnymi egzemplarzami.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ww. ustawy jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zostało uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, a posadzone drzewa nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

Zgodnie z art. 86 ust. 3. w przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 10  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) nie naliczono opłaty za usunięcie drzew (zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz wycinka drzew obumarłych i nie rokujących szansy na przeżycie).

W związku z art. 83c  ust 1 ww. ustawy dokonano oględzin w obrębie zadrzewienia w zakresie występowania gatunków chronionych. Nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów. W przypadku zauważenia gatunków chronionych w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strony zapoznały się zgodnie z art. 10 KPA, który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole. Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej - część II ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Zgodnie z art. 83a ust.7 ww. ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Pouczenie
   

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.


Otrzymują:
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a
     

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz art. 49 KPA zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.    

                                                                                  data dodania: 2017-12-14

Płock dnia     .12.2017r.

WKŚ-I-ZZ.6131.337.2017.EN


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego, w dniu 07.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm rosnącej na działce 384/15 (współwłasność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Zgliczyńskiego 12.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 04.01.2018r. o godz. 11:45 – spotkanie w terenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 07.02.2018r.


Zawiadomienie wisi w dniach: 13.12.2017r. do 27.12.2018r.

Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-12-12

Płock, dnia 12.12.2017r.

WKŚ-I-ZZ.6131.336.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego, w dniu 07.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na działce 382/15 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Morykoniego 5.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 04.01.2018r. o godz. 11:00 – spotkanie w terenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 07.02.2018r.


Zawiadomienie wisi w dniach: 13.12.2017r. do 27.12.2017r.

Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134  oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-12-12

WKŚ-I-ZZ.6131.2017.KPM                                                                Płock,  10.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 27.10.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Polna 18 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 58 cm  z działki o nr ewid. 57/11 zlokalizowanej przy ul.Polnej 18 w Płocku, stanowiącej własność  wnioskodawcy.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 grudnia 2017 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 27 grudnia 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.11.2017r. do 24.11.2017r.


data dodania: 2017-12-08

Płock, dn. 07.12.2017 r.

WKŚ-I-ZR.6341.62.2017.AS


I N F O R M A C J A
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 30.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Państwa małż. Zdzisława i Ireny Kicińskich.; ul. Urodzajna 5; 09-400 Płock, reprezentowanych przez Pana Michała Rybarczyka; ul. Lokalna 31; 09-410 Płock, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie istniejącego rowu - poprzez ułożenie przepustu Ø 500 mm w km od 1+103 do 1+107 biegu rowu melioracyjnego B-1 wraz z umocnieniem dna oraz skarp rowu materacami siatkowo – kamiennymi  w km od 1+102,5 do 1+103 i 1+107 do 1+107,5 - na działce o numerze ewidencyjnym 38/2 (obręb 0001) przy ulicy Urodzajnej w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 07.12.2017 r. 14.12.2017 roku.


data dodania: 2017-12-07

Płock, dn. 07 .12.2017 r.

WKŚ-I-ZR.6341.64.2017.AS


I N F O R M A C J A
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 30.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKN ORLEN S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanego przez Pana Jarosława Zielińskiego, pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o. w sprawie:
- cofnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka  znak: WKŚ-I.6341.1.2014.AS z dnia 10.02.2014 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw nr 4032 przy ul. Kolejowej 46 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych w tej decyzji;
- udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  automatycznej myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. Nr 4032 zlokalizowanej przy ulicy Kolejowej 46 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 07.12.2017 r. - 14.12.2017 r.


data dodania: 2017-12-07

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 5 grudnia 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 5 grudnia 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marka Chodkiewicza Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji Majątkowych PKN ORLEN S.A., została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.51.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Wykorzystanie oleju napędowego z HOG jako alternatywy do regulacji lepkości oleju pirolitycznego na Olefinach”, zlokalizowanego na terenie Zakładu PKN ORLEN S.A. w Płocku


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-12-05

WKŚ-I-ZZ.6131.329.2017.MR

Płock, dnia 01.12.2017r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2016r. poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, o wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy ul. Na Skarpie 9 z dnia 31.10.2017r. złożony w dniu 23.11.2017r. reprezentowanej przez Panią Zofię Kozłowską, Pana Sławomira Dymka, Pana Macieja Morynia oraz Pana Jerzego Żarneckiego - Członków Zarządu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej, wierzby oraz lipy rosnących na działce o nr ewid.   80 nr obrębu 0008 zlokalizowanej w Płocku przy Na Skarpie, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Stosownie do art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. drzew na dzień 08.01.2018r. o godz. 1000. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 23.01.2018r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie   czterech dni dni od dnia oględzin, tj. do dnia 12.01.2018r.   

Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.  

                      
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2017r. poz.  1257 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 01.12.2017r. do 15.12.2017r.


data dodania: 2017-12-01

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  29 listopada 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.11.2017 r. w sprawie znak: WKŚ-I-ZR.6341.57.2017.AS została wydana na wniosek spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.; ul. Hoża 86 lok.410; 00-682 Warszawa, decyzja zmieniająca oznaczenie podmiotu prowadzącego instalację, wskutek przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/23/10 z dnia 08.09.2010 roku udzielającej w pkt. II pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” z/s przy ul. Zglenickiego 40b na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych do rowu melioracyjnego z Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” na rzecz Mazovian Energy Partners Spółka z o.o.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-32, tel. (024) 367-15-11.

Dzień podania do publicznej wiadomości: 29.11.2017 r.


data dodania: 2017-11-29

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  29 listopada 2017 r.Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.11.2017 r. w sprawie znak: WKŚ-I-ZR.6341.58.2017.AS została wydana na wniosek spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.; ul. Hoża 86 lok.410; 00-682 Warszawa, decyzja zmieniająca oznaczenie podmiotu prowadzącego instalację, wskutek przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak:  WKŚ-I.6341.14.2015.AS z dnia 07.05.2015 roku udzielającej w pkt. II Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w Likwidacji; ul. Zglenickiego 40b; 09-411 Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z zakładowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zglenickiego w Płocku– do ziemi tj. rowu melioracyjnego z Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w Likwidacji na rzecz Mazovian Energy Partners Spółka z o.o.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-32, tel. (024) 367-15-11.

Dzień podania do publicznej wiadomości:29.11.2017 r.


data dodania: 2017-11-29

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 28 listopada 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28 listopada 2017 r., na wniosekPolskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta w PKN ORLEN S.A., została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.55.2017.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przystosowanie pieców H-101 i H-201 do wymagań konkluzji BAT na instalacji Hydroodsiarczania Olejów Smarowych (HROS) w PKN ORLEN S.A.”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-11-28

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 28 listopada 2017 r


Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

„Budowa budynku magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego przy ul. Kutnowskiej i Łąckiej w Płocku


Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 21.09.2017 r. na wniosek Pana Jana Modzelewskiego, 07-405 Troszyn, Kleczkowo, ul. Modrzejewskiej 1.


Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.


Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – pok. E-52/1, II piętro, tel. (024) 367-15-08.


Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 30 dni od 28.11.2017 r. do 29.12.2017 r.


Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia podzakładce Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska.


Obwieszczenie wisi w dniach 28.11.2017 r. do 29.12.2017 r.


Sprawę prowadzi Elżbieta Rygalska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2017-11-28

Płock dnia 23.11.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.286.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 35 § 3 i 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 24.10.2017r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”  z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowanej przez Głównego Księgowego p. Annę Machała oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Wojciecha Zielińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z działek o nr ewid. wyszczególnionych we wniosku, stanowiących własność wnioskodawcy (powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne  oraz stosownie do art.79 Kodeks postępowania administracyjnego przeprowadzono w dniu 22 listopada 2017r. oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia.

W związku ze skomplikowanym charakterem sprawy związanym ze złożonym sprzeciwem wobec zamiaru usuwania drzew konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy wraz z uzyskaniem opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 24. grudnia 2017r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 § 1 i 2 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  24.11.2017r. do 07.12.2017r.


data dodania: 2017-11-23

Płock dnia 23.11.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.298.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 35 § 3 i 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na podstawie wniosku Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul.Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodakowskiego oraz Zastępcę Prezesa p.Janusza Pawłowskiego - o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. brzozy o obwodach pni w pierśnicy 93cm, 80cm, 94cm i 52cm z działki o nr ewid. 293/158 zlokalizowanej przy ulicy Baczyńskiego 3, stanowiącej własność powyżej 20 stron zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz stosownie do art.79 Kodeks postępowania administracyjnego przeprowadzono w dniu 22 listopada 2017r. oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia.

W związku ze skomplikowanym charakterem sprawy związanym ze złożonym sprzeciwem wobec zamiaru usunięcia ww. drzew konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy i uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31. grudnia 2017r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 § 1 i 2 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  24.11.2017r. do 07.12.2017r.


data dodania: 2017-11-23

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 23 listopada 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23 listopada 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, reprezentowanego przez Panią Martę Buzińską pełnomocnika BIPROTECH Sp. z o. o. ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.43.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa instalacji odzysku oparów VRU-5”, zlokalizowanego na terenie Zakładu PKN ORLEN S.A. w Płocku.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-11-23

Płock,  21.11.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.288.2017.KPM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 21.11.2017 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.288.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jesionu wyniosłego o obwodzie pnia w pierśnicy 84 cm z działki o nr ewid. 394/140 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gawareckiego 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.11.2017 r.  do  05.12.2017  r.


data dodania: 2017-11-21

WKŚ-I-ZZ.6131.308.2017.MR                                                   Płock, dnia 17.11.2017r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2016r. poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, o wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy Al. Floriana Kobylińskiego 38 z dnia 31.10.2017r. złożony w dniu 06.11.2017r. reprezentowanej przez Pana Marka Piskorskiego Członka Zarządu oraz Pana Mariusza Słomkowskiego Członka Zarządu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt. śliwy ałyczy oraz wierzby rosnących na działce o nr ewid.  694/30 nr obrębu 0004 zlokalizowanej w Płocku przy Al. Floriana Kobylińskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.
Stosownie do art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. drzew na dzień 08.12.2017r. o godz. 900. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew.
Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.
Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 06.01.2018r.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie   siedmiu dni od dnia oględzin, tj. do dnia 15.12.2017r.   
Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.                                 
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 17.11.2017r. do 01.12.2017r.


data dodania: 2017-11-17

Pozwolenie zintegrowane dla KZD EXDROB SA.


data dodania: 2017-11-16

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  14 listopada 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 14.11.2017 r. na wniosek spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.; ul. Hoża 86 lok.410; 00-682 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację z PBP Petrobudowa w Likwidacji na rzecz Mazovian Energy Partners Spółka z o.o. - poprzez przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/23/10 z dnia 08.09.2010 roku udzielającej w pkt. II Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” z/s przy ul. Zglenickiego 40b pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych do rowu melioracyjnego na warunkach określonych w tej decyzji.
Akta sprawy (wniosek, uzupełnienie do wniosku) znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-32, tel. (024) 367-15-11.

Dzień podania do publicznej wiadomości: 14.11.2017 r.

Obwieszczenie

 


data dodania: 2017-11-14

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  14 listopada 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 14.11.2017 r. na wniosek spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.; ul. Hoża 86 lok.410; 00-682 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację z PBP Petrobudowa w Likwidacji na rzecz Mazovian Energy Partners Spółka z o.o. - poprzez przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.14.2015.AS z dnia 07.05.2015 roku udzielającej w pkt. II Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w Likwidacji; ul. Zglenickiego 40b; 09-411 Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z zakładowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zglenickiego w Płocku– do ziemi tj. rowu melioracyjnego, na warunkach określonych w tej decyzji.
Akta sprawy (wniosek, uzupełnienie do wniosku) znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-32, tel. (024) 367-15-11.

Dzień podania do publicznej wiadomości: 14.11.2017 r.

obwieszczenie


data dodania: 2017-11-14

WKŚ-I-ZZ.6131.    .2017.KPM                                                         
Płock,  10.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 27.10.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Polna 18 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 58 cm  z działki o nr ewid. 57/11 zlokalizowanej przy ul.Polnej 18 w Płocku, stanowiącej własność  wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 grudnia 2017 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 27 grudnia 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.11.2017r. do 24.11.2017r.


data dodania: 2017-11-10

Płock, 08.11.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.267.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.11.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Na Skarpie 13 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.267.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm z  działki o nr ewid. 85/7 (obręb 8)694/13 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym w/w wspólnoty.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od. 8.11.2017 r. do 22.11.2017 r.


data dodania: 2017-11-08

Płock dnia 6.11.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.298.2017.EN

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 31.10.2017r. - na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodakowskiego oraz Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego - o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. brzozy o obwodach pni w pierśnicy 93cm, 80cm, 94cm i 52cm z działki o nr ewid. 293/158 zlokalizowanej przy ulicy Baczyńskiego, stanowiącej własność powyżej 20 stron - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 22 listopada 2017r. o godz. 12.15 na przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510


Otrzymują:
1. Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Zawiadomienie wisi w dniach od  07.11.2017r. do 20.11.2017r.


data dodania: 2017-11-06

Płock dnia   2.11.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.286.2017.EN

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 24.10.2017r. - na wniosek Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”  z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowanej przez Głównego Księgowego p. Annę Machała oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Wojciecha Zielińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z działek o nr ewid. wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zawiadomienia,  stanowiących własność wnioskodawcy (powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 22 listopada 2017r. o godz. 10.00 (początek oględzin - ul. 3 Maja 10A).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  02.11.2017r. do 16.11.2017r.


data dodania: 2017-11-02

WKŚ-I-ZZ.6131.288.2017.KPM                                                        

Płock, 26.10.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19.10.2017r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o  nr ewid. 394/140 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gawareckiego 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 listopada 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz.1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 26.10.2017r. do 09.11.2017r.


data dodania: 2017-10-26

Płock,  26.10.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.255.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26.10.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Słodowa 2 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.255.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerka pospolitego  o obwodzie pnia w pierśnicy 73 cm, 1 szt. tui o obwodzie 29 cm oraz 1 szt. dwupniowego cisa o obwodach pni: 25/33 cm oraz 45 m2 krzewów  z działki o nr ewid. 694/1 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Słodowej 2 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od. 26.10.2017 r. do 09.11.2017 r.


data dodania: 2017-10-26

Płock, dn. 12. 10. 2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.49.2017.AS

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 25.09.2017 r. (uzupełniono w dniu 09.10.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Stanisława Dudek, zam. w Płocku przy ul. Słodowa 2/44 w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 38B do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 12.10.2017 r. -  19.10.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-10-13

Płock, dn. 13.10.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.48.2017.AS


    I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz.1121 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 22.09.2017 r. (uzupełniono w dniu 05.10.2017 roku) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki ENERGA-OPERATOR S.A.; Oddział w Płocku; ul. Wyszogrodzka 106; 09-400 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów szczelnych  nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Graniczna 79 – do rowu „Mała Rosica” poprzez wylot w km 3+020 jego biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.10.2017 r. - 20.10.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-10-13

Płock, dn. 13.10.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.50.2017.AS

    I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz.1121 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 26.09.2017 r. (uzupełniono w dniu 09.10.2017 roku) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Jerzego Sitkiewicza zam. w Płocku; ul. Tokarska 27, reprezentowanego przez Pana Michała Rybarczyka, zam. ul. Lokalna 31 w Płocku w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. rowu przebiegającego przez działkę o numerze ewidencyjnym 489 (obręb 15) na długości 102 mb. przy ul. Tokarskiej 27 w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.10.2017 r. - 20.10.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-10-13

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 11 października 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 października r., na wniosek ORLEN EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, 09-411 Płock, reprezentowanej przez Pana Filipa Idziaka, pracownika firmy T.T.U. Urbanowicz Zdzisław z siedzibą w Gdańsku ul. Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk, została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.44.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa systemu dozowania kwasu siarkowego i polimeru dla zbiorników T21A/B”, zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-10-11

Płock, 11.10.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.238.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.10.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 2, Gałczyńskiego 4 i Gałczyńskiego 6 reprezentowanych przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.238.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. trzypniowego wiązu o obwodach pni w pierśnicy: 68/31/68 cm, 1 szt. jesionu  o obwodzie pnia w pierśnicy 106 cm, 1 szt. klonu o obwodzie 125 cm oraz 1 szt. lipy o obwodzie 100 cm  z działki o nr ewid. 246/20 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od. 11.10.2017 r. do 25.10.2017 r.


data dodania: 2017-10-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 06.10.2017r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek - z dnia 07.09.2017r. Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Otolińskiej 15 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p.Grzegorza Panka zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52 oraz p.Beatę Kiljan zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 39, złożony za pośrednictwem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 - o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch wierzb o obwodach pni w pierśnicy 150cm i 235cm z działki o nr ewid. 639/2 zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy (wspólnota – powyżej 20 stron), w związku z faktem, że drzewa są stare, rozrośnięte, konary wyłamują się z korony - wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.235.2017.EN z dnia 06.10.2017r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  6.10.2017r. – 20.10.2017r.


data dodania: 2017-10-06

Płock, dn. 29.09.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.46.2017.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 07.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o. z/s przy ul. Otolińskiej 25; 09-407 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na przebudowie istniejącego rowu - poprzez ułożenie dwóch przepustów o średnicy 1,0 m i długości 5,0 metrów na działce o numer ewidencyjnym 175/5 oraz 36 metrów na granicy działek o numerach ewidencyjnych 175/5 i 17510 (obręb Kostrogaj Rolniczy).

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 29.09.2017 r. - 06.10.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-09-29

WKŚ-I-ZZ.6131.    .2017.KPM
Płock, 28.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 2157) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20.09.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Słodowej 2 złożony w dniu 20.09.2017 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., przekazanego w dniu 20.09.2017 r. do Prezydenta Miasta Płocka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. świerka pospolitego  o obwodzie pnia w pierśnicy 73 cm, 1 szt. tui o obwodzie 29 cm oraz 1 szt. dwupniowego cisa o obwodach pni: 25/33 cm oraz 45 m2 krzewów  z działki o nr ewid. 694/1 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Słodowej 2 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 20 października 2017 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 20 listopada 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 28.09.2017r. do 12.10.2017r.


data dodania: 2017-09-28

KOMUNIKAT
z dnia 19 września 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 września 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez Panią Teresę Gałkę – pracownika ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.40.2017.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja jednostki DRW VI w instalacji Rafinerii ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku
w celu odzysku ciepła spalin z pieców technologicznych jednostki DRW VI”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 19.09 – 3.10.2017 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska


data dodania: 2017-09-19

Płock dnia    .09.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.235.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmian.) zawiadamiam, że w dniu 07.09.2017r. - na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku ul. Otolińska 15 reprezentowanej przez członka zarządu wspólnoty p.Grzegorza Panka zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52 oraz p.Beatę Kiljan zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 39 złożony za pośrednictwem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch wierzb o obwodach pni w pierśnicy 150cm oraz 235cm z działki o nr ewid. 639/2 zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy (wspólnota – powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 05 października 2017r. o godz. 11.00 na przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510
 

Otrzymują:
1. p.Grzegorz Panek zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52
2. p. Beata Kiljan  zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 39
3. Strony postępowania*,
4. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Do wiadomości:
MTBS Sp. z o.o.

Zawiadomienie wisi w dniach od 13.09.2017r. do 27.09.2017r.


data dodania: 2017-09-13

WKŚ-I-ZZ.6131.238.2017.KPM                                                       
Płock, 12.09.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 28.08.2017r. na wniosek Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 2, Gałczyńskiego  4 i Gałczyńskiego 6 złożony w dniu 28.08.2017 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., przekazanego w dniu 07.09.2017 r. do Prezydenta Miasta Płocka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. trzypniowego wiązu o obwodach pni w pierśnicy:68/31/68 cm, 1 szt. jesionu  o obwodzie pnia w pierśnicy 106 cm, 1 szt. klonu o obwodzie 125 cm oraz 1 szt. lipy o obwodzie 100 cm  z działki o nr ewid. 246/20 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 5 października 2017 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 28 października 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 12.09.2017r. do 3.10.2017r.


data dodania: 2017-09-12

Płock, dn. 6 .09.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.43.2017.AS
   

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 23.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKN ORLEN S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanego przez Pana Jarosława Zielińskiego, pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o. w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.61.2015.AS z dnia 12.01.2016 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z automatycznej myjni samochodowej na terenie Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4019 zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 123 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  – w zakresie dotyczącym zmiany modułu myjącego na terenie przedmiotowej myjni  z ISTOBAL na CHRIST Tunel V18.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 06.09.2017 r. -  13.09.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-09-06

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 05 września 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05 września 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Kozubskiego oraz Pana Rafała Płuciennika pracowników BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.36.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa oczyszczalni cystern kolejowych na terenie PKN w Płocku wraz z budową instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-09-05

Płock, 30 sierpnia 2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.180.2017.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.180.2017.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 120 cm oraz 1 szt. jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 81 cm rosnących na działce o nr ewid. 159/22 obręb 7 przy ul. Obrońców Westerplatte 2/1 oraz odmowy usunięcia 1 szt. lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 89 cm rosnącej na działce o nr ewid. 159/24 obręb 7 przy ul. Kochanowskiego 3B.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska,  pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
Obwieszczenie wisi w dniach: 30 sierpnia 2017 r. do dnia 13 września 2017 r.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-08-30

Płock,  22.08.2017 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.158.2017.KPM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzjiZgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 22.08.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  przy ul. Kazimierza Wielkiego 34 w Płocku reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty w dwóch osobach: Pana Tomasza Zakrzewskiego i Pana  Piotra Chmielewskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.158.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek  nr ewid. 179/1 i 179/2 (obręb 8) zlokalizowanych przy ww. ulicy w Płocku, stanowiących własność wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach od 22.08.2017 r. do 05.08.2017 r.


data dodania: 2017-08-22

Płock, 08.2017 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.169.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie przedłużenia terminu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 35 § 3, 49  i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że przedłuża termin załatwiania sprawy wszczętej w dniu 18.07.2017 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bartniczej 4 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm  z działki o nr ewid. 694/13 zlokalizowanej przy ul. Bartniczej 4 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.


data dodania: 2017-08-18

KOMUNIKAT
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 sierpnia 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7 Płock reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Supłacza pracownika ORLEN Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.31.2017.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego w Płocku”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku i Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-08-17

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 16 sierpnia 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2017 r., na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. reprezentowanego przez Pana Roberta Miękusa ul. Polna 15 B, 05-816 Michałowice została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.28.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5 MPa zasilającego stację redukcyjno-pomiarową w Płocku przy ulicy Łukasiewicza, zlokalizowanego na terenie działek położonych we wsi Maszewo Duże, gmina Stara Biała, powiat płocki oraz miasta Płocka”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-08-16

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przed zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.:

„Budowa Instalacji Metatezy wraz z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym
PKN ORLEN S.A. w Płocku”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 20/21, 20/56, 20/57, 20/59, 20/13 położonych na terenie miasta Płocka oraz na działce o nr ew. 66/4 położonej na terenie gminy Stara Biała”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 12.06.2015 r. na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7, reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta w PKN ORLEN S.A.
Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka w porozumieniu z Wójtem Gminy Stara Biała, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – wejście od  ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro,  tel. (024) 367-15-08.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia podzakładce Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska.

Obwieszczenie wisi w dniach   9.08.2017 r. - 8.09.2017 r.
Sprawę prowadzi  Katarzyna Kosowska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2017-08-10

Płock, 9.08.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.167.2017.EN

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust 1 i 3, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku - z dnia 17.07.2017r. złożonego przez p. Arkadiusza Kochanowicza – Prezesa Zarządu oraz p. Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A pełnomocników Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego 2 reprezentowanej przez członków zarządu p. Elżbietę Cybulską zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 42, Andrzeja Gawłowskiego zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 53, Krzysztofa Kobrzyńskiego zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 22, Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego 4 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p.Zenona Bąkowskiego zam. ul. Gałczyńskiego 4 m 11, p. Zofię Piechocką  oraz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 6 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p. Krzysztofa Chrzanowskiego zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 16, p. Dariusza Dobiesa zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 23, p. Mariolę Siedlecką zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 60 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 108cm i lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 150cm z działki o nr ewid. 246/20 zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym członków ww. wspólnot (powyżej 20 stron), w związku z faktem, że drzewa są pochylone i stwarzają zagrożenie dla ludzi i pojazdów parkujących obok nich

orzekam:

I.  odmówić wydania zezwolenia na usunięcie klonu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 108cm z działki o nr ewid.246/20 zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego, usytuowanego jak to zaznaczono w załączniku do decyzji;
II. umorzyć postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej o obwodzie pnia w pierśnicy 150cm z działki o nr ewid. 248 stanowiącej pas drogowy ul. Marii Dąbrowskiej, usytuowanej jak to zaznaczono w załączniku do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 17.07.2017r. p. Arkadiusz Kochanowicz – Prezes Zarządu oraz p. Piotr Paweł Chała – Wiceprezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A - pełnomocnicy Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego 2 reprezentowanej przez członków zarządu p. Elżbietę Cybulską zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 42, Andrzeja Gawłowskiego zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 53, Krzysztofa Kobrzyńskiego zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 22, Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego 4 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p.Zenona Bąkowskiego zam. ul. Gałczyńskiego 4 m 11, p. Zofię Piechocką  oraz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 6 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p. Krzysztofa Chrzanowskiego zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 16, p. Dariusza Dobiesa zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 23, p. Mariolę Siedlecką zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 60 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 108cm i lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 150cm z działki o nr ewid. 246/20 zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym członków ww. wspólnot (powyżej 20 stron), w związku z faktem, że drzewa są pochylone i stwarzają zagrożenie dla ludzi i pojazdów parkujących obok nich.
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) przed złożeniem wniosku wnioskodawca poinformował członków ww.  wspólnot o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych
drzew. W wyznaczonym terminie na składanie uwag w powyższej sprawie, nie wpłynęły żadne pisma mieszkańców z ww. nieruchomości.
Do wniosku dołączono pełnomocnictwa zarządów poszczególnych ww. wspólnot dla  p.Arkadiusz Kochanowicza – Prezesa Zarządu oraz p.Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul.Sienkiewicza 13A do ich reprezentowania w zakresie składania wniosków o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z terenów będących w użytkowaniu wieczystym wspólnot.
Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21.07.2017r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowym zakresie oraz wyznaczono termin oględzin w terenie.
W toku postępowania administracyjnego przeprowadzono oględziny w terenie w dniu 08.08.2017r., podczas których stwierdzono, że przedmiotowa lipa drobnolistna rośnie na działce  o nr ewid. 246/20 w wydzielonym miejscu przeznaczonym do nasadzenia drzewa przy parkingu. Drzewo jest zdrowe, w pełni rozwoju. Pień jest lekko wychylony z pionu (pod kątem ok. 20°) w stronę narożnika budynku wielorodzinnego. W koronie konary rozmieszczone są regularnie w sposób pionizujący drzewo, które uzyskało w ten sposób stabilność. Korona drzewa jest nisko osadzona, osiągnęła duże wymiary i może być zgodnie z ustawą o ochronie przyrody poddana redukcji w celu zapewnienia odpowiedniego pokroju drzewa oraz bezpieczeństwa. W koronie brak jest posuszu. Drzewo  rośnie w odległości ok. 0,5m od zatoki parkingowej oraz ok. 6 m od  budynku wielorodzinnego.
W analizowanym przypadku nie stwierdzono, by drzewo stanowiło zagrożenie. Niewielkie wychylenie pnia z pionu, które zostało zniwelowane poprzez budowę korony drzewa, które jest stabilne. Usuwanie drzew jest ostatecznością, w związku z czym odmówiono wydania zezwolenia na jego usunięcie. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne.
System korzeniowy nie jest widoczny na powierzchni wokół drzewa.
Przedmiotowy klon pospolity rośnie na działce o nr ewid. 248 stanowiącej pas drogowy ul. Marii Dąbrowskiej (na styku z działką o nr ewid. 246/20) w wydzielonym miejscu przeznaczonym do nasadzenia drzewa przy parkingu. Podczas oględzin wnioskodawca przedstawił uprzednią korespondencję prowadzoną z Miejskim Zarządem Dróg, z której wynika, że drzewo to znajduje się w pasie drogowym i zarządca drogi planuje zajęcie się kwestią  przedmiotowego klonu.
Wnioskodawca nie przedstawił pełnomocnictwa do występowania w ww. zakresie w imieniu  posiadacza terenu, na którym rośnie drzewo, w związku z czym umorzono postępowanie w tym zakresie. Wnioskodawca oświadczył, że złoży wniosek w przedmiotowej sprawie do MZD.
Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.
Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji  przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 w/w ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
W związku z powyższym strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Na podstawie ustawy a dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2015 r poz. 783 z późn. zmian.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzymują:
1. MZGM TBS
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-08-09

Płock, 08.08.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.162.2017.EN

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust 1 i 3, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku - z dnia 11.07.2017r. Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kredytowa 6 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p. Ryszarda Mossakowskiego zam. przy ul. Kredytowej 6 m 16  oraz p. Danutę Jędrzejczyk zam. przy ul. Kredytowej 6 m 37 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 210cm z działki o nr ewid. 694/24 zlokalizowanej przy ulicy Kredytowej 6, stanowiącej własność wnioskodawcy (wspólnota mieszkaniowa powyżej 20 stron) w związku z faktem, że drzewo jest w złym stanie

orzekam:

I. zezwolić Wspólnocie Mieszkaniowej ul.Otolińska 3 na usunięcie w terminie do 30 listopada  2017r. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 210cm z działki o nr ewid. 694/24 zlokalizowanej przy ulicy Kredytowej 6, usytuowanej jak to zaznaczono w załączniku do decyzji;
II. ustalić, że usunięcie ww. drzewa nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
III. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia usuwanego drzewa nowymi nasadzeniami w postaci 2 szt. klonów zwyczajnych 'Globosum' o obwodzie pnia na wys. 100 cm wynoszącym min. 14-16 cm w terminie do 30 listopada 2017r. posadzonymi na terenie wspólnoty, jak to zaznaczono w załączniku do decyzji;
O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania  Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac wraz ze wskazaniem na załączniku mapowym dokładnej lokalizacji nowo posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kredytowej 6 reprezentowana przez członków zarządu wspólnoty p. Ryszarda Mossakowskiego zam. przy ul. Kredytowej 6 m 16 oraz p. Danutę Jędrzejczyk zam. przy ul. Kredytowej 6 m 37 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 210cm z działki o nr ewid. 694/24 zlokalizowanej przy ulicy Kredytowej 6, stanowiącej własność wnioskodawcy (wspólnota mieszkaniowa powyżej 20 stron) w związku z faktem, że drzewo jest w złym stanie.
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) przed złożeniem wniosku wnioskodawca poinformował członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew. W wyznaczonym terminie na składanie uwag w powyższej sprawie, nie wpłynęły żadne pisma mieszkańców z ww. nieruchomości.
Obwieszczeniem z dnia 20.07.2017r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania oraz powiadomiono o terminie oględzin.
W toku postępowania administracyjnego przeprowadzono oględziny w terenie w dniu 07.08.2017r., podczas których stwierdzono, że przedmiotowe drzewo rośnie w odległości ok. 0,3m od chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kredytowej oraz ok. 2 m od latarni. Na przedmiotowym odcinku parkują samochody.
Drzewo osiągnęło duże wymiary, korona jest mocno zredukowana (grube cięcia). Widoczne są w niej oznaki próchnienia oraz owocniki grzybów. Dwa główne konary szkieletowe korony układają się w kształcie litery V co grozi ich rozłamaniem (w koronie założono wiązanie, które zmniejsza ryzyko wyłamania, ale go nie eliminuje). Wnioskodawca obawia się, że drzewo może się złamać. Gatunek ten charakteryzuje się bardzo kruchym drewnem i krótkowiecznością.            
Przedstawiciel wnioskodawcy oświadczył, że w niedalekiej przeszłości złamały się dwa podobne klony jesionolistne rosnące w sąsiedztwie – fakt ten jest znany organowi.
Na podstawie wyjaśnień wnioskodawcy oraz ustaleń przeprowadzonych w terenie uznano argumenty strony i wydano zezwolenie na usunięcie drzewa zgodnie z wnioskiem.
Na podstawie art. 83 c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) zezwolenie zostało uzależnione od realizacji nasadzeń zastępczych.  W ramach rekompensaty przyrodniczej strona posadzi 2 szt. klonów zwyczajnych 'Globosum' o obwodzie pnia na wys. 100 cm wynoszącym min. 14-16 cm w terminie do 30 listopada 2017r.
O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania  Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac wraz ze wskazaniem na załączniku mapowym dokładnej lokalizacji nowo posadzonych drzew.
Jeżeli nie naliczono opłaty za usunięcie drzewa i uzależniono wydanie zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych, a posadzone drzewo nie zachowa żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek nasadzeń zastępczych (art. 86 ust. 2 ww. ustawy).
W przypadku niewykonania ww. nasadzeń zastępczych, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.86 ust. 3 ww. ustawy).
Ustalono, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.
W związku z art. 83 ust 2c w/w ustawy dokonano oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów itp.
Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.
Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji  przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 w/w ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Na podstawie ustawy a dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r poz. 783 z późn. zmian.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.


Otrzymują:
1. p. Ryszard Mossakowski
ul. Kredytowa 6 m 16
2. p. Danuta Jędrzejczyk
ul. Kredytowa 6 m 37
3. Strony postępowania*,
4. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Do wiadomości:
Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Petrodom


data dodania: 2017-08-08

Płock, dnia 1 sierpnia 2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.180.2017.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 26 lipca 2017 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew (2 szt. lip i 1 szt. jarzębu) rosnących na działkach o nr ewid. 159/22 i 159/24 obręb 7, znajdujących się w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 2/1.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 24 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin tj. do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 26 września 2017 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 2 sierpnia 2017 r.


data dodania: 2017-08-02

Płock, dn. 25.07.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.37.2017.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1121)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 18.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek PBM MAZOVIA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wybickiego 4; 05-600 Grójec, reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka; ul. Lokalna 31; 09-410 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów szczelnych, powstających w ramach inwestycji pn.: „Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej” przy ulicy Traktowej w Płocku, ujętych w systemy kanalizacyjne, poprzez istniejący wylot W1 do rowu melioracyjnego R-A zlokalizowanego na działce numer ew. 158/5 (obręb Maszewo).

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 25.07.2017 r. - 1.08.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-07-25

Płock,  24.04.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.144.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.07.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Jasna 12/1, Jasna 18, Dobrzyńska 15/1, Dobrzyńska 17A reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.144.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. topoli gatunku nierodzimego o obwodach pni w pierśnicy 150, 130 i 130 cm,  z działki nr ewid. 57/9 zlokalizowanej przy ul. Dobrzyńskiej 15/1 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-07-25

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 24 lipca 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 lipca 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta PKN ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.32.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zabudowa systemu odpylania gazów dymowych z regeneratora FKK II w ZP PKN ORLEN S.A.”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-07-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.07.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 17.07.2017r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki o nr ewid. 246/20 zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron (wspólnoty mieszkaniowe budynków ul. Gałczyńskiego 2, 4 i 6) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 108cm oraz lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 150cm.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 8 sierpnia 2017r. o godz. 14.00 na przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. MZGM TBS Sp. z o.o.
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  21.07.2017r. do 04.08.2017r.


data dodania: 2017-07-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20.07.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11.07.2017r. - na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku ul. Kredytowa 6 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p. Ryszarda Mossakowskiego zam. przy ul. Kredytowej 6 m 16  oraz p. Danutę Jędrzejczak zam. przy ul. Kredytowej 6 m 37 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 210cm z działki o nr ewid. 694/24 zlokalizowanej przy ulicy Kredytowej 6, stanowiącej własność wnioskodawcy (wspólnota mieszkaniowa powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na 07 sierpnia 2017r. o godz. 14.00 na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. p. Ryszard Mossakowski
ul. Kredytowa 6 m 16
2. p. Danuta Jędrzejczak
ul. Kredytowa 6 m 37
3. Strony postępowania*,
4. WKŚ-I   aa


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Do wiadomości:
Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Petrodom

Zawiadomienie wisi w dniach od  21.07.2017r. do 04.08.2017r.


data dodania: 2017-07-21

Płock, dn. 21.07.2017 r.

WKŚ-I-ZR.6341.30.2017.AS


I N F O R M A C J A
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

   
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1121)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 16.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki OTP S.A., w sprawie:
-    stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.22.2013.KN z dnia 15.07.2013 roku udzielającej firmie ORLEN Transport S.A. z/s przy ulicy Chemików 7 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni i warsztatu samochodowego zlokalizowanego na terenie zakładu w Płocku przy ulicy Chemików 7, na warunkach określonych w przywołanej decyzji, zmienionej następnie decyzją Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-ZR.6341.16.2016.AS z dnia 10.06.2016 roku w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z uwagi na zmianę nazwy spółki z Orlen Transport S.A. na OTP S.A.
oraz
-    udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni i warsztatu samochodowego zlokalizowanych na terenie spółki OTP S.A.  w Płocku - do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. kanalizacji PKN ORLEN S.A. systemu KOP.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 21.07.2017 r. - 28.07.2017 roku.


data dodania: 2017-07-21

WKŚ-I-ZZ.6131.    .2017.KPM                                                       
Płock,  20.07.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 18.07.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Bartnicza 4 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm  z działki o nr ewid. 694/13 zlokalizowanej przy ul. Bartniczej 4 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 sierpień 2017 r. na godzinę 11.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.07.2017r. do 03.08.2017r.


data dodania: 2017-07-20

OGŁOSZENIE


Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że na stronie www.plock.eu w zakładce Miasto- Ochrona Środowiska zamieszczony jest wniosek o udzielenie dotacji na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła będący załącznikiem do „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 437/XXV2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.


Zainteresowani mieszkańcy na bieżąco, począwszy od stycznia br. składają do Biura Obsługi Klienta na stanowisku nr 6 wypełnione wnioski. Tym samym osoby, które dotychczas złożyły wnioski (według kolejności ich wpływu do Urzędu) znalazły się na liście osób wnioskujących o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku.


Jednocześnie informuję, że warunkiem uzyskania dotacji jest:


1. złożenie wniosku o udzielenie dotacji,


2. podpisanie umowy o udzielenie dotacji,


3. zakończenie prac związanych ze zmianą ogrzewania,


4. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami tj.:

wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzające poniesione wydatki oraz zawierające opis potwierdzający wykonanie zadania w terminie, wskazanym w umowie, protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez uprawnioną osobę/ podmiot lub umowę na dostawę nośnika energii; końcową pozytywną opinię kominiarską (dot. przyłączy gazowych); certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzające zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

.

Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2017 roku.


Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.


Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 55 55.


data dodania: 2017-07-18

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 17 lipca 2017 r.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam


że w dniu 17 lipca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.133.2017.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. topoli gatunku obcego o obwodach pni w pierśnicy 218, 123, 162 i 126 cm rosnących na działce o nr ewid. 365/5 obręb 4 znajdującej się przy ul. Miodowej 16


Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


Obwieszczenie wisi w dniach: 17 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.


data dodania: 2017-07-17

Płock, 14 lipca 2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.143.2017.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14 lipca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 3 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.143.2017.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 140 cm oraz odmówił wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. topoli gatunku obcego o obwodach pni w pierśnicy 135 i 150 cm  rosnących na działce o nr ewid. 374/2 obręb 4 znajdującej się przy ul. Pszczelej 3, stanowiącej własność Gminy Płock będącej w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 3.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska,  pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
Obwieszczenie wisi w dniach: 14 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane o