Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płocku
WKŚ-I-ZZ.6131.286.2017.EN                                                                 

Płock, 14.12.2017r.

DECYZJA
   

Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 i ust 4, art. 83a ust. 1 i ust. 7, art. 83b, art. 83c ust. 1 i ust. 3, art. 83d ust.1 i ust.2, art. 83f  ust. 1 pkt 3, art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 10  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r., poz. 1257), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.10.2017r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 - reprezentowanej przez Głównego Księgowego p. Annę Machała oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Wojciecha Zielińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z działek o nr ewid. 1399, 346, 3696/2, 523/2 stanowiących współwłasność wnioskodawcy (powyżej 20 stron) - w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew wyszczególnionych i usytuowanych jak to wskazano we wniosku

orzekam:

I. zezwolić Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”  z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2018r. trzynastu drzew oznaczonych nr 1–3 i 5 oraz  7-15 wyszczególnionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji i usytuowanych jak to wskazano w  załączniku graficznym nr 2 do decyzji;
II. ustalić, że usunięcie ww. drzew nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
III. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia ww. drzew nowymi nasadzeniami  dziesięciu drzew o obwodach pni mierzonych na wys. 100cm wynoszących 14-16cm zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 3 do decyzji oraz usytuowanych jak to wskazano w załączniku graficznym nr 4 w terminie do 30.11.2018r. O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac;
IV. odmówić wydania zezwolenia na usunięcie czeremchy zwyczajnej oraz sosny zwyczajnej oznaczonych nr 4 i 6 wskazanych w załącznikach nr 1 i nr 2 do decyzji;
V. umorzyć postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa oznaczonego nr 15 – robinii akacjowej o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 5 cm od podłoża wynoszącym poniżej 65cm (obwód pnia w pierśnicy wynosi 33cm).

Uzasadnienie

Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik” z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowana przez Głównego Księgowego p. Annę Machała oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Wojciecha Zielińskiego wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Miasta Płocka o wyrażenie zgody na usunięcie 15 szt. drzew rosnących na  działkach: o nr ewid. 1399 przy ul. 3 Maja 10, o nr ewid. 346 przy ul. 3 Maja 9, o nr ewid. 3696/2 przy ul. Jana Pawła II 31, o nr ewid. 523/2 przy ul. Jana Pawła II 13 będących współwłasnością wnioskodawcy oraz innych stron (w ilości powyżej 20) w związku ze złym stanem drzew, kolizją drzew z zabudową oraz mediami oraz zgłoszeniami mieszkańców.

Zgodnie z art.83 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) wnioskodawca poinformował w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

W dniu 24.10.2017r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowego zezwolenia - informacja została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pismem z dnia 02.11.2017r. zawiadomiono strony o zaplanowanym terminie oględzin w terenie.
W dniu 22.11.2017r. dokonano oględzin w terenie przy udziale przedstawicieli wnioskodawcy. Drzewa oznaczone nr 1—3, 5 i 7, 9-12 są drzewami w złej kondycji fizjologicznej (drzewa nr 1,  2, 8, 9 – nie rokują szans na przeżycie), wychylone z pionu (nr 5), rosnące zbyt blisko zabudowy oraz mediów (drzewo nr 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14)  przez co stwarzają zagrożenie dla ludzi lub mienia.

Biorąc pod uwagę wynik oględzin uznano, że niezbędne jest uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym zaszła konieczność przedłużenia terminu załatwienia sprawy. Powyższą opinię uzyskano i biorąc ją uwagę oraz fakty stwierdzone podczas oględzin, a także uwagi mieszkańców wydano zezwolenie na usunięcie drzew oznaczonych nr 1–3 i 5 oraz  7-15 wyszczególnionych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji i usytuowanych jak to wskazano w załączniku graficznym nr 2 do decyzji. Drzewa te są w złej kondycji fizjologicznej (drzewa nr 1,  2, 8, 9), wychylone z pionu (nr 5), rosnące zbyt blisko zabudowy oraz mediów (drzewo nr 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14) przez co stwarzają zagrożenie dla ludzi lub mienia.

Ze szczególną wnikliwością przeanalizowano zasadność usunięcia drzewa oznaczonego nr 8.  Lipa drobnolistna o obwodzie pnia w pierśnicy 145cm rosnąca przy budynku ul. 3 Maja 9 ma bardzo rozległy ubytek wgłębny w rozłamanym pniu u podstawy korony. Pęknięcie pnia sięga niemalże do podstawy pnia. Korona jest bardzo mocno rozbudowana pomimo cięcia przeprowadzonego w ubiegłych latach. Jeden z potężnych konarów wychyla się nad pas drogowy ul. 3 Maja. Odległość pnia od ogrodzenia i granicy działki wynosi ok. 0,5m. Korona jest bardzo mocno rozbudowana, żywotna. Wnioskodawca oświadczył, że obawia się, że ze względu na rozległe rozłamanie pnia i zaawansowane zmiany próchnicze w głębokim ubytku wgłębnym drzewo może się w rozłamać, tym bardziej, że pęknięcie pnia przebiega przez niemalże całą długość pnia. Usytuowanie drzewa tuż przy chodniku oraz przerastanie korony poza granice działki budzi niepokój wnioskodawcy, który widzi zagrożenie dla mienia – ogrodzenia, samochodów poruszających się jezdnią oraz dla ludzi korzystających z chodnika. Korona była cięta w minionych latach tak, by zredukować jej wielkość oraz zmniejszyć wychylenie konarów nad pas drogowy. Lipa drobnolistna jest gatunkiem silnie rosnącym – dorasta do 30m wysokości. Posadzenie takiego drzewa tuż przy granicy z pasem drogowym wiąże się z koniecznością ciągłego przycinania korony, aby nie wchodziła w kolizję z pasem drogowym. Duża masa korony przy jej nieprawidłowej budowie często doprowadza do rozłamania się drzewa – co zaistniało w przedmiotowym przypadku. Rozłamanie nastąpiło w minionych latach i regularnie się pogłębia wraz z postępowaniem zmian próchniczych.

W powyższej sprawie siedmioro mieszkańców złożyło oświadczenie, że nie zgadza się na usunięcie ww. lipy. Jak wynika z pisma mieszkańcy widzą oni „wgłębną korozję pnia”, ale jednocześnie zwracają uwagę, że drzewo kwitnie, owocuje itd.

Biorąc pod uwagę fakt, że drzewo jest żywotne, jednakże niewłaściwa jest jego lokalizacja a zły stan drzewa nie rokuje szansy na poprawę. Uznano argumenty strony, że drzewo stanowi zagrożenie dla ludzi i mienia. Kontynuacja cięcia konarów w koronie nie zapewni poprawy stanu pnia.

Mieszkanka ww. bloku wystąpiła o usunięcie klonu rosnącego od strony I klatki schodowej. Wnioskodawca ujął przedmiotowe drzewo pod nr 7. W trakcie oględzin stwierdzono, że wskazane drzewo to lipa wielkolistna o obwodzie pnia w pierśnicy 74cm rosnąca w odległości ok. 1 m od budynku, w kolizji z kanalizacją sanitarną. Drzewo posadzono zbyt blisko budynku oraz przebiegu mediów, przez co nie ma szans na prawidłowy wzrost i rozwój oraz stwarza zagrożenie dla mienia. Drzewo będzie stanowiło coraz większą uciążliwość tym bardziej, że jest to gatunek silnie rosnący.

Pozostałe dołączone do wniosku protesty mieszkańców dotyczące zamiaru usunięcia drzew zostały uwzględnione i wnioskodawca odstąpił od wycinki.

Dokonano oględzin dwóch brzóz brodawkowatych o obwodach pni w pierśnicy 55cm i 64cm oznaczonych nr 11 i 12 rosnącyh przy budynku ul. Jana Pawła II 13. Stwierdzono, że drzewa rosną w odległości ok. 1 m od budynku. Uznano, że źle dobrano gatunek drzew w stosunku do miejsca nasadzeń. Brzoza brodawkowata to drzewo, które tworzy luźną koronę. Rośnie szybko, dorasta do 20-25m wysokości i 7-9m szerokości. Przedmiotowe drzewa odchylają się od ściany budynku, nie maja szans na prawidłowy wzrost i rozwój. Brzozy źle znoszą cięcie, które ostatecznie prowadzi do obumarcia drzew. Wydano zezwolenie na ich usunięcie, zgodnie z wnioskiem.

Odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie sosny zwyczajnej rosnącej przy budynku ul. 3 Maja 9 ponieważ drzewo jest zdrowe, nie stanowi zagrożenia dla instalacji elektrycznej oraz usytuowane jest w odległości ok. 3m od budynku.

Odmówiono wydania zezwolenia na usunięcie czeremchy zwyczajnej oznaczonej nr 4, gdyż drzewo rośnie w odległości ok. 3 m od kanalizacji. Korona zdrowego drzewa nie była cięta, w związku z czym jej wielkość można zmniejszyć tak, by konary nie przerastały nad parking.

Wskazaną do usunięcia robinię akacjową o obwodzie pnia w pierśnicy 33 (obwód pnia mierzony na wys. 5 cm od podłoża jest mniejszy niż 65cm) oznaczoną nr 15 można usunąć bez zezwolenia zgodnie z art. art. 83f  ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.). Umorzono postępowanie w tym zakresie.

Wnioskodawca zadeklarował realizację nasadzeń zastępczych, które przedstawiono w załącznikach nr 3 i 4 do decyzji. O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac.

Wnioskodawca przewidział posadzenie 10 szt. drzew wskazując dużą ilość młodych drzew posadzonych w ubiegłych latach i ograniczone możliwości realizacji nowych nasadzeń, szczególnie na osiedlu Podolszyce Południe. Uznano argumenty strony.

Zastąpienie usuniętych drzew innymi drzewami winno być skuteczne, to znaczy:
1. nowe nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:
- zaprawa dołów świeżą, żyzną ziemią,
- do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (ok. 3 lat) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie (w szczególności w okresie letnich upałów), ściółkowanie misy wokół drzewa, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, odchwaszczanie misy wokół drzewa,
2. w razie obumarcia posadzonych drzew należy je zastąpić w najbliższym sezonie agrotechnicznym kolejnymi egzemplarzami.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ww. ustawy jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zostało uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, a posadzone drzewa nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

Zgodnie z art. 86 ust. 3. w przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Na podstawie art. 86 ust. 1 pkt. 4 i 10  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) nie naliczono opłaty za usunięcie drzew (zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz wycinka drzew obumarłych i nie rokujących szansy na przeżycie).

W związku z art. 83c  ust 1 ww. ustawy dokonano oględzin w obrębie zadrzewienia w zakresie występowania gatunków chronionych. Nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów. W przypadku zauważenia gatunków chronionych w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strony zapoznały się zgodnie z art. 10 KPA, który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole. Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej - część II ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Zgodnie z art. 83a ust.7 ww. ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Pouczenie
   

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku ul. Kolegialna 20b za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Decyzji takiej nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego.


Otrzymują:
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a
     

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz art. 49 KPA zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.    

                                                                                  data dodania: 2017-12-14

Płock dnia     .12.2017r.

WKŚ-I-ZZ.6131.337.2017.EN


Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego, w dniu 07.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm rosnącej na działce 384/15 (współwłasność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Zgliczyńskiego 12.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 04.01.2018r. o godz. 11:45 – spotkanie w terenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 07.02.2018r.


Zawiadomienie wisi w dniach: 13.12.2017r. do 27.12.2018r.

Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-12-12

Płock, dnia 12.12.2017r.

WKŚ-I-ZZ.6131.336.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego, w dniu 07.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie topoli rosnącej na działce 382/15 (własność powyżej 20 stron) położonej przy ul. Morykoniego 5.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na dzień 04.01.2018r. o godz. 11:00 – spotkanie w terenie.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52.

Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 07.02.2018r.


Zawiadomienie wisi w dniach: 13.12.2017r. do 27.12.2017r.

Otrzymują:
1. wnioskodawca
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134  oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-12-12

WKŚ-I-ZZ.6131.2017.KPM                                                                Płock,  10.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 27.10.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Polna 18 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 58 cm  z działki o nr ewid. 57/11 zlokalizowanej przy ul.Polnej 18 w Płocku, stanowiącej własność  wnioskodawcy.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 grudnia 2017 r. na godzinę 11.00.
Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 27 grudnia 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.11.2017r. do 24.11.2017r.


data dodania: 2017-12-08

Płock, dn. 07.12.2017 r.

WKŚ-I-ZR.6341.62.2017.AS


I N F O R M A C J A
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 30.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Państwa małż. Zdzisława i Ireny Kicińskich.; ul. Urodzajna 5; 09-400 Płock, reprezentowanych przez Pana Michała Rybarczyka; ul. Lokalna 31; 09-410 Płock, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na przebudowie istniejącego rowu - poprzez ułożenie przepustu Ø 500 mm w km od 1+103 do 1+107 biegu rowu melioracyjnego B-1 wraz z umocnieniem dna oraz skarp rowu materacami siatkowo – kamiennymi  w km od 1+102,5 do 1+103 i 1+107 do 1+107,5 - na działce o numerze ewidencyjnym 38/2 (obręb 0001) przy ulicy Urodzajnej w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 07.12.2017 r. 14.12.2017 roku.


data dodania: 2017-12-07

Płock, dn. 07 .12.2017 r.

WKŚ-I-ZR.6341.64.2017.AS


I N F O R M A C J A
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 30.11.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKN ORLEN S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanego przez Pana Jarosława Zielińskiego, pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o. w sprawie:
- cofnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka  znak: WKŚ-I.6341.1.2014.AS z dnia 10.02.2014 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie stacji paliw nr 4032 przy ul. Kolejowej 46 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych w tej decyzji;
- udzielenia  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  automatycznej myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. Nr 4032 zlokalizowanej przy ulicy Kolejowej 46 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 07.12.2017 r. - 14.12.2017 r.


data dodania: 2017-12-07

WKŚ-I-ZZ.6131.329.2017.MR

Płock, dnia 01.12.2017r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2016r. poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, o wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy ul. Na Skarpie 9 z dnia 31.10.2017r. złożony w dniu 23.11.2017r. reprezentowanej przez Panią Zofię Kozłowską, Pana Sławomira Dymka, Pana Macieja Morynia oraz Pana Jerzego Żarneckiego - Członków Zarządu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie robinii akacjowej, wierzby oraz lipy rosnących na działce o nr ewid.   80 nr obrębu 0008 zlokalizowanej w Płocku przy Na Skarpie, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Stosownie do art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. drzew na dzień 08.01.2018r. o godz. 1000. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 23.01.2018r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie   czterech dni dni od dnia oględzin, tj. do dnia 12.01.2018r.   

Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.  

                      
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2017r. poz.  1257 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 01.12.2017r. do 15.12.2017r.


data dodania: 2017-12-01

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  29 listopada 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.11.2017 r. w sprawie znak: WKŚ-I-ZR.6341.57.2017.AS została wydana na wniosek spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.; ul. Hoża 86 lok.410; 00-682 Warszawa, decyzja zmieniająca oznaczenie podmiotu prowadzącego instalację, wskutek przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/23/10 z dnia 08.09.2010 roku udzielającej w pkt. II pozwolenia wodnoprawnego Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” z/s przy ul. Zglenickiego 40b na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych do rowu melioracyjnego z Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” na rzecz Mazovian Energy Partners Spółka z o.o.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-32, tel. (024) 367-15-11.

Dzień podania do publicznej wiadomości: 29.11.2017 r.


data dodania: 2017-11-29

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  29 listopada 2017 r.Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.11.2017 r. w sprawie znak: WKŚ-I-ZR.6341.58.2017.AS została wydana na wniosek spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.; ul. Hoża 86 lok.410; 00-682 Warszawa, decyzja zmieniająca oznaczenie podmiotu prowadzącego instalację, wskutek przejęcia praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak:  WKŚ-I.6341.14.2015.AS z dnia 07.05.2015 roku udzielającej w pkt. II Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w Likwidacji; ul. Zglenickiego 40b; 09-411 Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z zakładowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zglenickiego w Płocku– do ziemi tj. rowu melioracyjnego z Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w Likwidacji na rzecz Mazovian Energy Partners Spółka z o.o.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-32, tel. (024) 367-15-11.

Dzień podania do publicznej wiadomości:29.11.2017 r.


data dodania: 2017-11-29

Płock dnia 23.11.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.286.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 35 § 3 i 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na podstawie wniosku z dnia 24.10.2017r. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”  z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowanej przez Głównego Księgowego p. Annę Machała oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Wojciecha Zielińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z działek o nr ewid. wyszczególnionych we wniosku, stanowiących własność wnioskodawcy (powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne  oraz stosownie do art.79 Kodeks postępowania administracyjnego przeprowadzono w dniu 22 listopada 2017r. oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia.

W związku ze skomplikowanym charakterem sprawy związanym ze złożonym sprzeciwem wobec zamiaru usuwania drzew konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy wraz z uzyskaniem opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie.

W związku z powyższym zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 24. grudnia 2017r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Chemik
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 § 1 i 2 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  24.11.2017r. do 07.12.2017r.


data dodania: 2017-11-23

Płock dnia 23.11.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.298.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 35 § 3 i 36 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na podstawie wniosku Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul.Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodakowskiego oraz Zastępcę Prezesa p.Janusza Pawłowskiego - o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. brzozy o obwodach pni w pierśnicy 93cm, 80cm, 94cm i 52cm z działki o nr ewid. 293/158 zlokalizowanej przy ulicy Baczyńskiego 3, stanowiącej własność powyżej 20 stron zostało wszczęte postępowanie administracyjne oraz stosownie do art.79 Kodeks postępowania administracyjnego przeprowadzono w dniu 22 listopada 2017r. oględziny drzew przeznaczonych do usunięcia.

W związku ze skomplikowanym charakterem sprawy związanym ze złożonym sprzeciwem wobec zamiaru usunięcia ww. drzew konieczne jest wnikliwe przeanalizowanie sprawy i uzyskanie opinii Ogrodnika Miasta Płocka w przedmiotowym zakresie. W związku z powyższym zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 31. grudnia 2017r.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 § 1 i § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 § 1 i 2 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  24.11.2017r. do 07.12.2017r.


data dodania: 2017-11-23

Płock,  21.11.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.288.2017.KPM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 21.11.2017 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.288.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jesionu wyniosłego o obwodzie pnia w pierśnicy 84 cm z działki o nr ewid. 394/140 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gawareckiego 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 t.j.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.11.2017 r.  do  05.12.2017  r.


data dodania: 2017-11-21

WKŚ-I-ZZ.6131.308.2017.MR                                                   Płock, dnia 17.11.2017r.


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2016r. poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, o wszczęciu na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy Al. Floriana Kobylińskiego 38 z dnia 31.10.2017r. złożony w dniu 06.11.2017r. reprezentowanej przez Pana Marka Piskorskiego Członka Zarządu oraz Pana Mariusza Słomkowskiego Członka Zarządu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 szt. śliwy ałyczy oraz wierzby rosnących na działce o nr ewid.  694/30 nr obrębu 0004 zlokalizowanej w Płocku przy Al. Floriana Kobylińskiego, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.
Stosownie do art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. drzew na dzień 08.12.2017r. o godz. 900. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew.
Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. Poz. 1257) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.
Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 06.01.2018r.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie   siedmiu dni od dnia oględzin, tj. do dnia 15.12.2017r.   
Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.                                 
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 17.11.2017r. do 01.12.2017r.


data dodania: 2017-11-17

Pozwolenie zintegrowane dla KZD EXDROB SA.


data dodania: 2017-11-16

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  14 listopada 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 14.11.2017 r. na wniosek spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.; ul. Hoża 86 lok.410; 00-682 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację z PBP Petrobudowa w Likwidacji na rzecz Mazovian Energy Partners Spółka z o.o. - poprzez przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/23/10 z dnia 08.09.2010 roku udzielającej w pkt. II Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” z/s przy ul. Zglenickiego 40b pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie podczyszczonych wód opadowych do rowu melioracyjnego na warunkach określonych w tej decyzji.
Akta sprawy (wniosek, uzupełnienie do wniosku) znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-32, tel. (024) 367-15-11.

Dzień podania do publicznej wiadomości: 14.11.2017 r.

Obwieszczenie

 


data dodania: 2017-11-14

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  14 listopada 2017 r.


Na podstawie art. 127 ust. 7a ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 ze zm.) w związku z art. 49 ust. 1 Kpa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 14.11.2017 r. na wniosek spółki Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.; ul. Hoża 86 lok.410; 00-682 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany oznaczenia podmiotu prowadzącego instalację z PBP Petrobudowa w Likwidacji na rzecz Mazovian Energy Partners Spółka z o.o. - poprzez przejęcie praw i obowiązków wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.14.2015.AS z dnia 07.05.2015 roku udzielającej w pkt. II Przedsiębiorstwu Budownictwa Przemysłowego „PETROBUDOWA” w Likwidacji; ul. Zglenickiego 40b; 09-411 Płock pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z zakładowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Zglenickiego w Płocku– do ziemi tj. rowu melioracyjnego, na warunkach określonych w tej decyzji.
Akta sprawy (wniosek, uzupełnienie do wniosku) znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-32, tel. (024) 367-15-11.

Dzień podania do publicznej wiadomości: 14.11.2017 r.

obwieszczenie


data dodania: 2017-11-14

WKŚ-I-ZZ.6131.    .2017.KPM                                                         
Płock,  10.11.2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 27.10.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Polna 18 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 58 cm  z działki o nr ewid. 57/11 zlokalizowanej przy ul.Polnej 18 w Płocku, stanowiącej własność  wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 grudnia 2017 r. na godzinę 11.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 27 grudnia 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.11.2017r. do 24.11.2017r.


data dodania: 2017-11-10

Płock, 08.11.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.267.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 08.11.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Na Skarpie 13 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.267.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm z  działki o nr ewid. 85/7 (obręb 8)694/13 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym w/w wspólnoty.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od. 8.11.2017 r. do 22.11.2017 r.


data dodania: 2017-11-08

Płock dnia 6.11.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.298.2017.EN

 

Z A W I A D O M I E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 31.10.2017r. - na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu p. Lecha Chodakowskiego oraz Zastępcę Prezesa p. Janusza Pawłowskiego - o wydanie zezwolenia na usunięcie 4 szt. brzozy o obwodach pni w pierśnicy 93cm, 80cm, 94cm i 52cm z działki o nr ewid. 293/158 zlokalizowanej przy ulicy Baczyńskiego, stanowiącej własność powyżej 20 stron - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 22 listopada 2017r. o godz. 12.15 na przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510


Otrzymują:
1. Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Zawiadomienie wisi w dniach od  07.11.2017r. do 20.11.2017r.


data dodania: 2017-11-06

Płock dnia   2.11.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.286.2017.EN

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 24.10.2017r. - na wniosek Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik”  z siedzibą w Płocku przy ul. 3 Maja 12 reprezentowanej przez Głównego Księgowego p. Annę Machała oraz Zastępcę Prezesa ds. Technicznych p. Wojciecha Zielińskiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 15 szt. drzew z działek o nr ewid. wyszczególnionych w załączniku do niniejszego zawiadomienia,  stanowiących własność wnioskodawcy (powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 22 listopada 2017r. o godz. 10.00 (początek oględzin - ul. 3 Maja 10A).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chemik”
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  02.11.2017r. do 16.11.2017r.


data dodania: 2017-11-02

WKŚ-I-ZZ.6131.288.2017.KPM                                                        

Płock, 26.10.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 t.j.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19.10.2017r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Pana Jana Rączkowskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z działki o  nr ewid. 394/140 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gawareckiego 2 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 listopada 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz.1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 26.10.2017r. do 09.11.2017r.


data dodania: 2017-10-26

Płock,  26.10.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.255.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 26.10.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Słodowa 2 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.255.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. świerka pospolitego  o obwodzie pnia w pierśnicy 73 cm, 1 szt. tui o obwodzie 29 cm oraz 1 szt. dwupniowego cisa o obwodach pni: 25/33 cm oraz 45 m2 krzewów  z działki o nr ewid. 694/1 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Słodowej 2 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od. 26.10.2017 r. do 09.11.2017 r.


data dodania: 2017-10-26

Płock, dn. 12. 10. 2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.49.2017.AS

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz. 1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 25.09.2017 r. (uzupełniono w dniu 09.10.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Stanisława Dudek, zam. w Płocku przy ul. Słodowa 2/44 w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 38B do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 12.10.2017 r. -  19.10.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-10-13

Płock, dn. 13.10.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.48.2017.AS


    I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz.1121 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 22.09.2017 r. (uzupełniono w dniu 05.10.2017 roku) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki ENERGA-OPERATOR S.A.; Oddział w Płocku; ul. Wyszogrodzka 106; 09-400 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów szczelnych  nieruchomości zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Graniczna 79 – do rowu „Mała Rosica” poprzez wylot w km 3+020 jego biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.10.2017 r. - 20.10.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-10-13

Płock, dn. 13.10.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.50.2017.AS

    I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017 r.  poz.1121 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 26.09.2017 r. (uzupełniono w dniu 09.10.2017 roku) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Jerzego Sitkiewicza zam. w Płocku; ul. Tokarska 27, reprezentowanego przez Pana Michała Rybarczyka, zam. ul. Lokalna 31 w Płocku w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. rowu przebiegającego przez działkę o numerze ewidencyjnym 489 (obręb 15) na długości 102 mb. przy ul. Tokarskiej 27 w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.10.2017 r. - 20.10.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-10-13

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 11 października 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 października r., na wniosek ORLEN EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, 09-411 Płock, reprezentowanej przez Pana Filipa Idziaka, pracownika firmy T.T.U. Urbanowicz Zdzisław z siedzibą w Gdańsku ul. Mostek 2/8, 80-759 Gdańsk, została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.44.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa systemu dozowania kwasu siarkowego i polimeru dla zbiorników T21A/B”, zlokalizowanego na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w Płocku.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-10-11

Płock, 11.10.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.238.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.10.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 2, Gałczyńskiego 4 i Gałczyńskiego 6 reprezentowanych przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.238.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. trzypniowego wiązu o obwodach pni w pierśnicy: 68/31/68 cm, 1 szt. jesionu  o obwodzie pnia w pierśnicy 106 cm, 1 szt. klonu o obwodzie 125 cm oraz 1 szt. lipy o obwodzie 100 cm  z działki o nr ewid. 246/20 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od. 11.10.2017 r. do 25.10.2017 r.


data dodania: 2017-10-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 06.10.2017r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek - z dnia 07.09.2017r. Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Otolińskiej 15 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p.Grzegorza Panka zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52 oraz p.Beatę Kiljan zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 39, złożony za pośrednictwem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 - o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch wierzb o obwodach pni w pierśnicy 150cm i 235cm z działki o nr ewid. 639/2 zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy (wspólnota – powyżej 20 stron), w związku z faktem, że drzewa są stare, rozrośnięte, konary wyłamują się z korony - wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.235.2017.EN z dnia 06.10.2017r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 ze zm.) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  6.10.2017r. – 20.10.2017r.


data dodania: 2017-10-06

Płock, dn. 29.09.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.46.2017.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 07.09.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o. z/s przy ul. Otolińskiej 25; 09-407 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na przebudowie istniejącego rowu - poprzez ułożenie dwóch przepustów o średnicy 1,0 m i długości 5,0 metrów na działce o numer ewidencyjnym 175/5 oraz 36 metrów na granicy działek o numerach ewidencyjnych 175/5 i 17510 (obręb Kostrogaj Rolniczy).

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 29.09.2017 r. - 06.10.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-09-29

WKŚ-I-ZZ.6131.    .2017.KPM
Płock, 28.09.2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 2157) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20.09.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Słodowej 2 złożony w dniu 20.09.2017 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., przekazanego w dniu 20.09.2017 r. do Prezydenta Miasta Płocka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. świerka pospolitego  o obwodzie pnia w pierśnicy 73 cm, 1 szt. tui o obwodzie 29 cm oraz 1 szt. dwupniowego cisa o obwodach pni: 25/33 cm oraz 45 m2 krzewów  z działki o nr ewid. 694/1 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Słodowej 2 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 20 października 2017 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 20 listopada 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 28.09.2017r. do 12.10.2017r.


data dodania: 2017-09-28

KOMUNIKAT
z dnia 19 września 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 września 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez Panią Teresę Gałkę – pracownika ATMOTERM Inżynieria Środowiska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 66/68, 00-682 Warszawa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.40.2017.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja jednostki DRW VI w instalacji Rafinerii ZP PKN ORLEN S.A. w Płocku
w celu odzysku ciepła spalin z pieców technologicznych jednostki DRW VI”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 19.09 – 3.10.2017 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska


data dodania: 2017-09-19

Płock dnia    .09.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.235.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmian.) zawiadamiam, że w dniu 07.09.2017r. - na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku ul. Otolińska 15 reprezentowanej przez członka zarządu wspólnoty p.Grzegorza Panka zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52 oraz p.Beatę Kiljan zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 39 złożony za pośrednictwem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 o wydanie zezwolenia na usunięcie dwóch wierzb o obwodach pni w pierśnicy 150cm oraz 235cm z działki o nr ewid. 639/2 zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy (wspólnota – powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.
Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 05 października 2017r. o godz. 11.00 na przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510
 

Otrzymują:
1. p.Grzegorz Panek zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52
2. p. Beata Kiljan  zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 39
3. Strony postępowania*,
4. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Do wiadomości:
MTBS Sp. z o.o.

Zawiadomienie wisi w dniach od 13.09.2017r. do 27.09.2017r.


data dodania: 2017-09-13

WKŚ-I-ZZ.6131.238.2017.KPM                                                       
Płock, 12.09.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 28.08.2017r. na wniosek Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 2, Gałczyńskiego  4 i Gałczyńskiego 6 złożony w dniu 28.08.2017 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., przekazanego w dniu 07.09.2017 r. do Prezydenta Miasta Płocka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. trzypniowego wiązu o obwodach pni w pierśnicy:68/31/68 cm, 1 szt. jesionu  o obwodzie pnia w pierśnicy 106 cm, 1 szt. klonu o obwodzie 125 cm oraz 1 szt. lipy o obwodzie 100 cm  z działki o nr ewid. 246/20 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 5 października 2017 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2017 r. poz. 2157) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 28 października 2017 r. ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 12.09.2017r. do 3.10.2017r.


data dodania: 2017-09-12

Płock, dn. 6 .09.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.43.2017.AS
   

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 23.08.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKN ORLEN S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanego przez Pana Jarosława Zielińskiego, pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o. w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.61.2015.AS z dnia 12.01.2016 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z automatycznej myjni samochodowej na terenie Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4019 zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 123 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  – w zakresie dotyczącym zmiany modułu myjącego na terenie przedmiotowej myjni  z ISTOBAL na CHRIST Tunel V18.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 06.09.2017 r. -  13.09.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-09-06

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 05 września 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 05 września 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, reprezentowanego przez Pana Grzegorza Kozubskiego oraz Pana Rafała Płuciennika pracowników BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.36.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przebudowa oczyszczalni cystern kolejowych na terenie PKN w Płocku wraz z budową instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-09-05

Płock, 30 sierpnia 2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.180.2017.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 30 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.180.2017.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 120 cm oraz 1 szt. jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 81 cm rosnących na działce o nr ewid. 159/22 obręb 7 przy ul. Obrońców Westerplatte 2/1 oraz odmowy usunięcia 1 szt. lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 89 cm rosnącej na działce o nr ewid. 159/24 obręb 7 przy ul. Kochanowskiego 3B.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska,  pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
Obwieszczenie wisi w dniach: 30 sierpnia 2017 r. do dnia 13 września 2017 r.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-08-30

Płock,  22.08.2017 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.158.2017.KPM
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzjiZgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 22.08.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości  przy ul. Kazimierza Wielkiego 34 w Płocku reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty w dwóch osobach: Pana Tomasza Zakrzewskiego i Pana  Piotra Chmielewskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.158.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek  nr ewid. 179/1 i 179/2 (obręb 8) zlokalizowanych przy ww. ulicy w Płocku, stanowiących własność wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Obwieszczenie wisi w dniach od 22.08.2017 r. do 05.08.2017 r.


data dodania: 2017-08-22

Płock, 08.2017 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.169.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie przedłużenia terminu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 35 § 3, 49  i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że przedłuża termin załatwiania sprawy wszczętej w dniu 18.07.2017 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bartniczej 4 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o., dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm  z działki o nr ewid. 694/13 zlokalizowanej przy ul. Bartniczej 4 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy ze względu na konieczność dotrzymania terminów wynikających z art. 10 i 49 i kpa oraz przepisów szczegółowych zawartych w ustawie  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.


data dodania: 2017-08-18

KOMUNIKAT
z dnia 17 sierpnia 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 sierpnia 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7 Płock reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Supłacza pracownika ORLEN Projekt S.A. ul. Zglenickiego 42 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.31.2017.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju Zakładu Produkcyjnego w Płocku”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku i Marszałka Województwa Mazowieckiego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-08-17

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 16 sierpnia 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16 sierpnia 2017 r., na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. reprezentowanego przez Pana Roberta Miękusa ul. Polna 15 B, 05-816 Michałowice została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.28.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5 MPa zasilającego stację redukcyjno-pomiarową w Płocku przy ulicy Łukasiewicza, zlokalizowanego na terenie działek położonych we wsi Maszewo Duże, gmina Stara Biała, powiat płocki oraz miasta Płocka”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-08-16

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia przed zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla pn.:

„Budowa Instalacji Metatezy wraz z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym
PKN ORLEN S.A. w Płocku”.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o nr ew. 20/21, 20/56, 20/57, 20/59, 20/13 położonych na terenie miasta Płocka oraz na działce o nr ew. 66/4 położonej na terenie gminy Stara Biała”.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji Prezydenta Miasta Płocka o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia zostało wszczęte w dniu 12.06.2015 r. na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7, reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta w PKN ORLEN S.A.
Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka w porozumieniu z Wójtem Gminy Stara Biała, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – wejście od  ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro,  tel. (024) 367-15-08.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl w zakładce Komunikaty i Ogłoszenia podzakładce Obwieszczenia Wydziału Kształtowania Środowiska.

Obwieszczenie wisi w dniach   9.08.2017 r. - 8.09.2017 r.
Sprawę prowadzi  Katarzyna Kosowska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2017-08-10

Płock, 9.08.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.167.2017.EN

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust 1 i 3, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 49, 104 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku - z dnia 17.07.2017r. złożonego przez p. Arkadiusza Kochanowicza – Prezesa Zarządu oraz p. Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A pełnomocników Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego 2 reprezentowanej przez członków zarządu p. Elżbietę Cybulską zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 42, Andrzeja Gawłowskiego zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 53, Krzysztofa Kobrzyńskiego zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 22, Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego 4 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p.Zenona Bąkowskiego zam. ul. Gałczyńskiego 4 m 11, p. Zofię Piechocką  oraz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 6 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p. Krzysztofa Chrzanowskiego zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 16, p. Dariusza Dobiesa zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 23, p. Mariolę Siedlecką zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 60 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 108cm i lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 150cm z działki o nr ewid. 246/20 zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym członków ww. wspólnot (powyżej 20 stron), w związku z faktem, że drzewa są pochylone i stwarzają zagrożenie dla ludzi i pojazdów parkujących obok nich

orzekam:

I.  odmówić wydania zezwolenia na usunięcie klonu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 108cm z działki o nr ewid.246/20 zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego, usytuowanego jak to zaznaczono w załączniku do decyzji;
II. umorzyć postępowanie w zakresie wydania zezwolenia na usunięcie lipy drobnolistnej o obwodzie pnia w pierśnicy 150cm z działki o nr ewid. 248 stanowiącej pas drogowy ul. Marii Dąbrowskiej, usytuowanej jak to zaznaczono w załączniku do decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 17.07.2017r. p. Arkadiusz Kochanowicz – Prezes Zarządu oraz p. Piotr Paweł Chała – Wiceprezes Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A - pełnomocnicy Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego 2 reprezentowanej przez członków zarządu p. Elżbietę Cybulską zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 42, Andrzeja Gawłowskiego zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 53, Krzysztofa Kobrzyńskiego zam. przy ul. Gałczyńskiego 2 m 22, Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Gałczyńskiego 4 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p.Zenona Bąkowskiego zam. ul. Gałczyńskiego 4 m 11, p. Zofię Piechocką  oraz Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. Gałczyńskiego 6 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p. Krzysztofa Chrzanowskiego zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 16, p. Dariusza Dobiesa zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 23, p. Mariolę Siedlecką zam. ul. Gałczyńskiego 6 m 60 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 108cm i lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 150cm z działki o nr ewid. 246/20 zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym członków ww. wspólnot (powyżej 20 stron), w związku z faktem, że drzewa są pochylone i stwarzają zagrożenie dla ludzi i pojazdów parkujących obok nich.
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) przed złożeniem wniosku wnioskodawca poinformował członków ww.  wspólnot o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych
drzew. W wyznaczonym terminie na składanie uwag w powyższej sprawie, nie wpłynęły żadne pisma mieszkańców z ww. nieruchomości.
Do wniosku dołączono pełnomocnictwa zarządów poszczególnych ww. wspólnot dla  p.Arkadiusz Kochanowicza – Prezesa Zarządu oraz p.Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul.Sienkiewicza 13A do ich reprezentowania w zakresie składania wniosków o uzyskanie zezwolenia na wycinkę drzew z terenów będących w użytkowaniu wieczystym wspólnot.
Obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21.07.2017r. powiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowym zakresie oraz wyznaczono termin oględzin w terenie.
W toku postępowania administracyjnego przeprowadzono oględziny w terenie w dniu 08.08.2017r., podczas których stwierdzono, że przedmiotowa lipa drobnolistna rośnie na działce  o nr ewid. 246/20 w wydzielonym miejscu przeznaczonym do nasadzenia drzewa przy parkingu. Drzewo jest zdrowe, w pełni rozwoju. Pień jest lekko wychylony z pionu (pod kątem ok. 20°) w stronę narożnika budynku wielorodzinnego. W koronie konary rozmieszczone są regularnie w sposób pionizujący drzewo, które uzyskało w ten sposób stabilność. Korona drzewa jest nisko osadzona, osiągnęła duże wymiary i może być zgodnie z ustawą o ochronie przyrody poddana redukcji w celu zapewnienia odpowiedniego pokroju drzewa oraz bezpieczeństwa. W koronie brak jest posuszu. Drzewo  rośnie w odległości ok. 0,5m od zatoki parkingowej oraz ok. 6 m od  budynku wielorodzinnego.
W analizowanym przypadku nie stwierdzono, by drzewo stanowiło zagrożenie. Niewielkie wychylenie pnia z pionu, które zostało zniwelowane poprzez budowę korony drzewa, które jest stabilne. Usuwanie drzew jest ostatecznością, w związku z czym odmówiono wydania zezwolenia na jego usunięcie. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne.
System korzeniowy nie jest widoczny na powierzchni wokół drzewa.
Przedmiotowy klon pospolity rośnie na działce o nr ewid. 248 stanowiącej pas drogowy ul. Marii Dąbrowskiej (na styku z działką o nr ewid. 246/20) w wydzielonym miejscu przeznaczonym do nasadzenia drzewa przy parkingu. Podczas oględzin wnioskodawca przedstawił uprzednią korespondencję prowadzoną z Miejskim Zarządem Dróg, z której wynika, że drzewo to znajduje się w pasie drogowym i zarządca drogi planuje zajęcie się kwestią  przedmiotowego klonu.
Wnioskodawca nie przedstawił pełnomocnictwa do występowania w ww. zakresie w imieniu  posiadacza terenu, na którym rośnie drzewo, w związku z czym umorzono postępowanie w tym zakresie. Wnioskodawca oświadczył, że złoży wniosek w przedmiotowej sprawie do MZD.
Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.
Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji  przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 w/w ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
W związku z powyższym strony zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Na podstawie ustawy a dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2015 r poz. 783 z późn. zmian.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzymują:
1. MZGM TBS
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-08-09

Płock, 08.08.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.162.2017.EN

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust 1 i 3, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku - z dnia 11.07.2017r. Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kredytowa 6 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p. Ryszarda Mossakowskiego zam. przy ul. Kredytowej 6 m 16  oraz p. Danutę Jędrzejczyk zam. przy ul. Kredytowej 6 m 37 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 210cm z działki o nr ewid. 694/24 zlokalizowanej przy ulicy Kredytowej 6, stanowiącej własność wnioskodawcy (wspólnota mieszkaniowa powyżej 20 stron) w związku z faktem, że drzewo jest w złym stanie

orzekam:

I. zezwolić Wspólnocie Mieszkaniowej ul.Otolińska 3 na usunięcie w terminie do 30 listopada  2017r. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 210cm z działki o nr ewid. 694/24 zlokalizowanej przy ulicy Kredytowej 6, usytuowanej jak to zaznaczono w załączniku do decyzji;
II. ustalić, że usunięcie ww. drzewa nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
III. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia usuwanego drzewa nowymi nasadzeniami w postaci 2 szt. klonów zwyczajnych 'Globosum' o obwodzie pnia na wys. 100 cm wynoszącym min. 14-16 cm w terminie do 30 listopada 2017r. posadzonymi na terenie wspólnoty, jak to zaznaczono w załączniku do decyzji;
O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania  Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac wraz ze wskazaniem na załączniku mapowym dokładnej lokalizacji nowo posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kredytowej 6 reprezentowana przez członków zarządu wspólnoty p. Ryszarda Mossakowskiego zam. przy ul. Kredytowej 6 m 16 oraz p. Danutę Jędrzejczyk zam. przy ul. Kredytowej 6 m 37 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 210cm z działki o nr ewid. 694/24 zlokalizowanej przy ulicy Kredytowej 6, stanowiącej własność wnioskodawcy (wspólnota mieszkaniowa powyżej 20 stron) w związku z faktem, że drzewo jest w złym stanie.
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.
Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) przed złożeniem wniosku wnioskodawca poinformował członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew. W wyznaczonym terminie na składanie uwag w powyższej sprawie, nie wpłynęły żadne pisma mieszkańców z ww. nieruchomości.
Obwieszczeniem z dnia 20.07.2017r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania oraz powiadomiono o terminie oględzin.
W toku postępowania administracyjnego przeprowadzono oględziny w terenie w dniu 07.08.2017r., podczas których stwierdzono, że przedmiotowe drzewo rośnie w odległości ok. 0,3m od chodnika zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Kredytowej oraz ok. 2 m od latarni. Na przedmiotowym odcinku parkują samochody.
Drzewo osiągnęło duże wymiary, korona jest mocno zredukowana (grube cięcia). Widoczne są w niej oznaki próchnienia oraz owocniki grzybów. Dwa główne konary szkieletowe korony układają się w kształcie litery V co grozi ich rozłamaniem (w koronie założono wiązanie, które zmniejsza ryzyko wyłamania, ale go nie eliminuje). Wnioskodawca obawia się, że drzewo może się złamać. Gatunek ten charakteryzuje się bardzo kruchym drewnem i krótkowiecznością.            
Przedstawiciel wnioskodawcy oświadczył, że w niedalekiej przeszłości złamały się dwa podobne klony jesionolistne rosnące w sąsiedztwie – fakt ten jest znany organowi.
Na podstawie wyjaśnień wnioskodawcy oraz ustaleń przeprowadzonych w terenie uznano argumenty strony i wydano zezwolenie na usunięcie drzewa zgodnie z wnioskiem.
Na podstawie art. 83 c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) zezwolenie zostało uzależnione od realizacji nasadzeń zastępczych.  W ramach rekompensaty przyrodniczej strona posadzi 2 szt. klonów zwyczajnych 'Globosum' o obwodzie pnia na wys. 100 cm wynoszącym min. 14-16 cm w terminie do 30 listopada 2017r.
O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania  Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac wraz ze wskazaniem na załączniku mapowym dokładnej lokalizacji nowo posadzonych drzew.
Jeżeli nie naliczono opłaty za usunięcie drzewa i uzależniono wydanie zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych, a posadzone drzewo nie zachowa żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek nasadzeń zastępczych (art. 86 ust. 2 ww. ustawy).
W przypadku niewykonania ww. nasadzeń zastępczych, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.86 ust. 3 ww. ustawy).
Ustalono, że usunięcie drzewa nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.
W związku z art. 83 ust 2c w/w ustawy dokonano oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów itp.
Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.) który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.
Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji  przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 w/w ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.).
W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Na podstawie ustawy a dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r poz. 783 z późn. zmian.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.


Otrzymują:
1. p. Ryszard Mossakowski
ul. Kredytowa 6 m 16
2. p. Danuta Jędrzejczyk
ul. Kredytowa 6 m 37
3. Strony postępowania*,
4. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Do wiadomości:
Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Petrodom


data dodania: 2017-08-08

Płock, dnia 1 sierpnia 2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.180.2017.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 oraz art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 26 lipca 2017 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew (2 szt. lip i 1 szt. jarzębu) rosnących na działkach o nr ewid. 159/22 i 159/24 obręb 7, znajdujących się w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 2/1.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 24 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin tj. do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Jednocześnie informuję, że termin załatwienia przedmiotowej sprawy zostaje przedłużony do dnia 26 września 2017 r. Przyczyną niezałatwienia sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Obwieszczenie wywieszono w dniu 2 sierpnia 2017 r.


data dodania: 2017-08-02

Płock, dn. 25.07.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.37.2017.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1121)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 18.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek PBM MAZOVIA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wybickiego 4; 05-600 Grójec, reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka; ul. Lokalna 31; 09-410 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów szczelnych, powstających w ramach inwestycji pn.: „Zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej” przy ulicy Traktowej w Płocku, ujętych w systemy kanalizacyjne, poprzez istniejący wylot W1 do rowu melioracyjnego R-A zlokalizowanego na działce numer ew. 158/5 (obręb Maszewo).

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 25.07.2017 r. - 1.08.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-07-25

Płock,  24.04.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.144.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 24.07.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Jasna 12/1, Jasna 18, Dobrzyńska 15/1, Dobrzyńska 17A reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.144.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. topoli gatunku nierodzimego o obwodach pni w pierśnicy 150, 130 i 130 cm,  z działki nr ewid. 57/9 zlokalizowanej przy ul. Dobrzyńskiej 15/1 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-07-25

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 24 lipca 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 24 lipca 2017 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku, reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika w Dziale Generalnego Projektanta PKN ORLEN S. A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock, została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.32.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zabudowa systemu odpylania gazów dymowych z regeneratora FKK II w ZP PKN ORLEN S.A.”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-07-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.07.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 17.07.2017r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A reprezentowanego przez Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki o nr ewid. 246/20 zlokalizowanej przy ulicy Gałczyńskiego w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy oraz powyżej 20 stron (wspólnoty mieszkaniowe budynków ul. Gałczyńskiego 2, 4 i 6) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 108cm oraz lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 150cm.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 8 sierpnia 2017r. o godz. 14.00 na przedmiotowym terenie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. MZGM TBS Sp. z o.o.
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  21.07.2017r. do 04.08.2017r.


data dodania: 2017-07-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20.07.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10, 49 i 61 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11.07.2017r. - na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku ul. Kredytowa 6 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p. Ryszarda Mossakowskiego zam. przy ul. Kredytowej 6 m 16  oraz p. Danutę Jędrzejczak zam. przy ul. Kredytowej 6 m 37 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 210cm z działki o nr ewid. 694/24 zlokalizowanej przy ulicy Kredytowej 6, stanowiącej własność wnioskodawcy (wspólnota mieszkaniowa powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na 07 sierpnia 2017r. o godz. 14.00 na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Otrzymują:
1. p. Ryszard Mossakowski
ul. Kredytowa 6 m 16
2. p. Danuta Jędrzejczak
ul. Kredytowa 6 m 37
3. Strony postępowania*,
4. WKŚ-I   aa


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Do wiadomości:
Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Petrodom

Zawiadomienie wisi w dniach od  21.07.2017r. do 04.08.2017r.


data dodania: 2017-07-21

Płock, dn. 21.07.2017 r.

WKŚ-I-ZR.6341.30.2017.AS


I N F O R M A C J A
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

   
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1121)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 16.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki OTP S.A., w sprawie:
-    stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.22.2013.KN z dnia 15.07.2013 roku udzielającej firmie ORLEN Transport S.A. z/s przy ulicy Chemików 7 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni i warsztatu samochodowego zlokalizowanego na terenie zakładu w Płocku przy ulicy Chemików 7, na warunkach określonych w przywołanej decyzji, zmienionej następnie decyzją Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-ZR.6341.16.2016.AS z dnia 10.06.2016 roku w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z uwagi na zmianę nazwy spółki z Orlen Transport S.A. na OTP S.A.
oraz
-    udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni i warsztatu samochodowego zlokalizowanych na terenie spółki OTP S.A.  w Płocku - do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. kanalizacji PKN ORLEN S.A. systemu KOP.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 21.07.2017 r. - 28.07.2017 roku.


data dodania: 2017-07-21

WKŚ-I-ZZ.6131.    .2017.KPM                                                       
Płock,  20.07.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewa


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 18.07.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Bartnicza 4 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie  1 szt. modrzewia europejskiego o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm  z działki o nr ewid. 694/13 zlokalizowanej przy ul. Bartniczej 4 w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 17 sierpień 2017 r. na godzinę 11.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.07.2017r. do 03.08.2017r.


data dodania: 2017-07-20

OGŁOSZENIE


Wydział Kształtowania Środowiska informuje, że na stronie www.plock.eu w zakładce Miasto- Ochrona Środowiska zamieszczony jest wniosek o udzielenie dotacji na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła będący załącznikiem do „Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła”, który stanowi załącznik do Uchwały Nr 437/XXV2016 Rady Miasta Płocka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 357/XX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na zmianę ogrzewania na ekologiczne źródła ciepła.


Zainteresowani mieszkańcy na bieżąco, począwszy od stycznia br. składają do Biura Obsługi Klienta na stanowisku nr 6 wypełnione wnioski. Tym samym osoby, które dotychczas złożyły wnioski (według kolejności ich wpływu do Urzędu) znalazły się na liście osób wnioskujących o udzielenie dotacji na wymianę systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2017 roku.


Jednocześnie informuję, że warunkiem uzyskania dotacji jest:


1. złożenie wniosku o udzielenie dotacji,


2. podpisanie umowy o udzielenie dotacji,


3. zakończenie prac związanych ze zmianą ogrzewania,


4. złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z niezbędnymi załącznikami tj.:

wystawione na Dotowanego oryginały faktur VAT/rachunków potwierdzające poniesione wydatki oraz zawierające opis potwierdzający wykonanie zadania w terminie, wskazanym w umowie, protokół odbioru technicznego instalacji podpisany przez uprawnioną osobę/ podmiot lub umowę na dostawę nośnika energii; końcową pozytywną opinię kominiarską (dot. przyłączy gazowych); certyfikat lub aprobatę techniczną, potwierdzające zgodność zakupionych urządzeń z obowiązującymi normami.

.

Dotacja będzie udzielana do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w 2017 roku.


Zgodnie z § 8 w/w uchwały w przypadku wyczerpania środków finansowych, przeznaczonych na wypłatę dotacji w danym roku, wnioski niezrealizowane będą rozpatrywane w pierwszej kolejności w następnym roku budżetowym.


Dodatkowych informacji w tej sprawie można uzyskać pod numerem telefonu 24 367 55 55.


data dodania: 2017-07-18

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 17 lipca 2017 r.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

zawiadamiam


że w dniu 17 lipca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.133.2017.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. topoli gatunku obcego o obwodach pni w pierśnicy 218, 123, 162 i 126 cm rosnących na działce o nr ewid. 365/5 obręb 4 znajdującej się przy ul. Miodowej 16


Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


Obwieszczenie wisi w dniach: 17 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.


data dodania: 2017-07-17

Płock, 14 lipca 2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.143.2017.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14 lipca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 3 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.143.2017.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 140 cm oraz odmówił wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. topoli gatunku obcego o obwodach pni w pierśnicy 135 i 150 cm  rosnących na działce o nr ewid. 374/2 obręb 4 znajdującej się przy ul. Pszczelej 3, stanowiącej własność Gminy Płock będącej w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 3.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska,  pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
Obwieszczenie wisi w dniach: 14 lipca 2017 r. do dnia 28 lipca 2017 r.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-07-14

Płock, dn. 14.07.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.34.2017.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j.Dz. U. z 2017r.  poz.1121)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 03.07.2017 r. (uzupełniono w dniu 13.07.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KRON” Robert Lewandowski z/s w Płocku przy ulicy Jaskółczej 5 w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do ziemi, za pośrednictwem 5 studni chłonnych, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z kanalizacji opadowej w postaci kolektora deszczowego o średnicy 200 mm, zbierającego wody opadowe i roztopowe z nawierzchni utwardzonych placu składowo-manewrowego, drogi dojazdowej i parkingu, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych 2529/39, 2530/20, 2531/21 i 2532/19 należących do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „KRON”.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 14.07.2017 r. - 21.07.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-07-14

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 14 lipca 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 lipca 2017 r., na wniosek Pana Jana Kłobukowskiego zam. Żurawina 2, 09-214 Mochowo reprezentowanego przez Pana Dariusza Świątka zam. ul. Majdańska 11/27, 04-088 Warszawa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.26.2017.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa samoobsługowej stacji paliw i myjni bezdotykowej w Płocku przy ul. Norbertańskiej na działce nr 886”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-07-14

WKŚ-I-ZZ.6131.158.2017.KPM                                                       
Płock, 11.07.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania, przedłużenia terminu postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 35§ 3, art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 07.07.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 34 w Płocku reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty w dwóch osobach: Pana Tomasza Zakrzewskiego i Pana  Piotra Chmielewskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr ewid. 179/1 i 179/2 (obręb 8) zlokalizowanych przy ww. ulicy w Płocku, stanowiących własność wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 16 sierpień 2017 r. na godzinę 10.00.

Jednocześnie Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) informuje, że przedłuża termin załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 7 września 2017 r. ze względu na skomplikowany charakter sprawy, wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 11.07.2017r. do 25.07.2017r.


data dodania: 2017-07-11

Płock, dn. 10.07.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.33.2017.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2017r.  poz.1121)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 28.06.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek CNH INDUSTRIAL POLSKA Sp. z o.o. z/s przy ul. Otolińskiej 25; 09-407 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych polegających na:
- budowie odcinka rowu powierzchniowego o długości całkowitej 454 mb, w tym rowu otwartego długości 428 mb i rowu skolektorowanego  poprzez ułożenie przepustu długości26 mb na działce o numerze ewidencyjnym 175/10 (obręb Kostrogaj Rolniczy), stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock w użyczeniu Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej z/s w Płocku przy ul. Bielskiej 60;
- likwidacji istniejącego odcinka otwartego rowu powierzchniowego o długości całkowitej 588,8 mb wraz z istniejącym, skolektorowanym jego odcinkiem, będącym przepustem, o długości 26,0 mb, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 175/5 (obręb Kostrogaj Rolniczy), stanowiącego własność wnioskodawcy.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 10.07.2017 r. - 17.07.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-07-10

 Płock, dnia 7 lipca 2017 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.133.2017.KN   

                                                  

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że termin załatwienia sprawy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 365/5 obręb 4 znajdującej się w Płocku przy ul. Miodowej 16 wszczęty na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu – zostaje przedłużony do dnia 8 sierpnia  2017 r.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), przeprowadzenie oględzin w terenie oraz duża ilość spraw, które wymagają szczegółowego postępowania wyjaśniającego, a które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.
Obwieszczenie wisi w dniach od  7 lipca 2017 r. do dnia 21 lipca 2017 r.


data dodania: 2017-07-07

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 07 lipca 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 07 lipca 2017 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Inwestycji Komunalnych Jerzy i Patryk Dzwonek Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 9, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.30.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami w podpiwniczeniu w Płocku, ul. Strzelecka”


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-07-07

Płock, 4.07.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.134.2017.EN


P O S T A N O W I E N I E
o odmowie wszczęcia postępowania

Na podstawie art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zmianami)

p o s t a n a w i a m

odmówić Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p.Jana Rączkowskiego – Prezesa  oraz p. Mariusza Pakulskiego – Zastępcę Prezesa wszczęcia postępowania na wniosek z dnia 07.06.2017r. (wpłynął w dniu 16.06.2017r.) o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. bzu o obwodach pni w pierśnicy 29cm i 29cm, rosnących na działce nr. ewid. 394/83 położonej przy ul. Kossobudzkiego 4, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz osób posiadających wykupione lokale wraz z prawem do udziału w gruncie, na którym rosną drzewa (powyżej 20 stron)

U Z A S A D N I E N I E
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowana przez p.Jana Rączkowskiego – Prezesa oraz p.Mariusza Pakulskiego – Zastępcę Prezesa Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej złożyła do Prezydenta Miasta Płocka wniosek z dnia 07.06.2017r. (wpłynął w dniu 16.06.2017r.) o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. bzu o obwodach pni w pierśnicy 29cm i 29cm, rosnących na działce nr. ewid. 394/83 położonej przy ul. Kossobudzkiego 4, będącej współwłasnością wnioskodawcy oraz osób posiadających wykupione lokale wraz z prawem do udziału w gruncie, na którym rosną drzewa (powyżej 20 stron).

Organ administracji publicznej stwierdził, że istnieje przeszkoda przedmiotowa uniemożliwiająca wszczęcie postępowania, ponieważ zgodnie z Art. 83f. ust 1 pkt 3c ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zmianami)  usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza 50 cm – w przypadku   bzu nie wymaga uzyskania zezwolenia administracyjnego. Podczas kontroli w terenie w dniu 28.06.2017r. dokonano pomiaru wskazanych do usunięcia drzew i stwierdzono, że na wysokości 5cm od poziomu gruntu obwody pni wynoszą 46cm i 48cm. Wobec powyższego postanowiono jak wyżej.

Informacja o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie została umieszczona w dniu 04.07.2017r. w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W myśl art. 61a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osoby niebędące stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
2. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Zgodnie z art. 61a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie służy stronie wniesienie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.
4. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, przy obliczaniu wyznaczonego w pouczeniu terminu do wniesienia zażalenia nie uwzględnia się dnia doręczenia stronie niniejszego postanowienia.

Otrzymują:
1. Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa  Lokatorsko - Własnościowa
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I  aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmianami oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  04.07.2017r. do 18.07.2017r.


data dodania: 2017-07-04

Płock, dnia 04.07.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.113.2017.MR


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.07.2017r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.113.2017.MR w sprawie usunięcie brzozy brodawkowatej o obwodzie pnia w pierśnicy 120 rosnącej na działce o nr ewid. 486/29 - nr obrębu 0004, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Władysława Hermana 2, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 83a. ust.7 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) oraz art. 49 Kpa (Dz. U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu.


data dodania: 2017-07-04

WKŚ-I-ZZ.6131.149.2017.KPM                                                        
Płock, 4.07.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 30.06.2017r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego oraz Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego  zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek o  nr ewid. 384/15 (obręb 4) przy ul. Wolskiego 12 i 384/18 (obręb 4)  przy ul. Królowej Jadwigi 5, stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 26 lipiec 2017 r. na godzinę 10.00, przy placu zabaw, ul. Królowej Jadwigi 5.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 04.07.2017r. do 18.07.2017r.


data dodania: 2017-07-04

Płock, 30.06.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.143.2017.KN                                                      


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19 czerwca 2017 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 3 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 374/2 obręb 4 znajdującej się przy ul. Pszczelej 3, stanowiącej własność Gminy Płock będącej w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 3.

Ustala się termin komisyjnych oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na dzień 11 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu (BIP).

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin tj. do dnia 14 lipca 2017 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18. Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 30.06.2017 r.


data dodania: 2017-06-30

Płock, dn. 28.06.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.28.2017.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1121)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 05.06.2017 r. (uzupełniono w dniu 26.06.2017 roku) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. z/s w Płocku przy ul. Ciechomickiej 15 w sprawie:

  • cofnięcia decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/28/2008 z dnia 22.12.2008 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków deszczowych z terenu w/w zakładu do rowu melioracyjnego A za pomocą rowu bez nazwy – w trybie art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne;
  • uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni terenów szczelnych  zakładu Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o., ujętych w systemy kanalizacyjne, wylotem do rowu A-15  tj. do ziemi, łączącego się z rowem melioracyjnym „A” w km 4+300 jego biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 28.06.2017 r. - 05.07.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-06-28

WKŚ-I-ZZ.6131.144.2017.KPM                                                       
Płock, 27.06.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 23.06.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Jasna 12/1, Jasna 18, Dobrzyńska 15/1, Dobrzyńska 17A złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid. 57/9 zlokalizowanej przy ul. Dobrzyńskiej 15/1 w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 19 lipca 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 27.06.2017r. do 11.07.2017r.


data dodania: 2017-06-27

Płock, 27.06.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.133.2017.KN                                                      

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu  9 czerwca 2017 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplatte 6A reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. topoli rosnących na działce o nr ewid. 365/5 obręb 4 znajdującej się przy ul. Miodowej 16.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 12 lipca 2017 r. o godz. 10:00 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin tj. do dnia 17 lipca 2017 r.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Postępowanie w sprawie prowadzi Krzysztof Niedzielak.


data dodania: 2017-06-27

WKŚ-I-ZZ.6131.141.2017.KPM
Płock, 26.06.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego pobrania opłaty za usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 26.06.2017r.  zostało wszczęte postępowanie dotyczące pobrania naliczonej opłaty w związku z decyzją Prezydenta Miasta Płocka znak WKŚ-I.6131.124.2014.KM z dnia 09.06.2014r. zezwalającą  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a na usunięcie drzew  z działki nr ewid. 404/49, 404/53, 404/54, 404/55, 404/52 (obręb 4) położonych przy ul. Rembielińskiego 1, Rembielińskiego 1/1, Rembielińskiego 1/2, stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych,  w związku z planowaną  budową drogi przeciwpożarowej.

Ustala się termin komisyjnych oględzin posadzonych drzew na dzień 18 lipiec 2017 r. na godzinę 10.00.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 26.06.2017r. do 10.07.2017r.


data dodania: 2017-06-26

Płock, dn. 22.06.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.27.2017.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1121)   

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 05.06.2017 r. (uzupełniono w dniu 19.06.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Gminy Stara Biała; ul. Jana Kazimierza 1; 09-411 Biała, reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka; ul. Lokalna 31; 09-410 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie (przebudowę) na działce o numerze ewidencyjnym 7, położonej w w miejscowości Ogorzelice, gmina Stara Biała następujących urządzeń wodnych:
- przebudowę istniejącego  rowu melioracyjnego „R-D” polegającą na wykonaniu rowu krytego DN 800 na długości 4,0 m;
- przebudowę rowu przydrożnego lewostronnego zlokalizowanego w pasie drogi powiatowej 5205W (klasa Z) polegającą na:
ułożeniu trzech przepustów (PS1 Ø 300 mmm o długości 4,0 m, PS2 Ø  400 mm, długości 3,0 m oraz PS3 Ø 400 mm, długości 18.0 m);
likwidacji istniejącego przyczółka (prefabrykowanego elementu żelbetowego) stanowiącego umocnienie istniejącego wylotu rowu krytego, (przyczółek stanowi element istniejącego urządzenia wodnego – rowu krytego przechodzącego pod drogą powiatową nr 5205W);
budowie przyczółka (prefabrykowanego elementu żelbetowego) na połączeniu projektowanego rowu krytego z istniejącym rowem melioracyjnym „D” (przyczółek stanowi element projektowanego rowu krytego „R-D”);
budowie 2 wylotów z projektowanych przepustów  (PS2 i PS3)poprzez projektowaną studnię zlokalizowaną na projektowanym rowie krytym
-  w związku z postanowieniem Nr 1309/P/NN/17 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/159-EP/17  z dnia 31.05.2017 roku wyłączającym Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 22.06.2017 r. -29.06.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-06-22

Płock, dn. 20.06.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.25.2017.AS

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( t.j. Dz. U. z 2017r.  poz.1121)

podaję do publicznej wiadomości

w uzupełnieniu do zawiadomienia z dnia 02.06.2017 roku, że sprawa wszczęta  na wniosek Zarządu Powiatu Gostynińskiego z/s przy ul. Dmowskiego 13; 09-500 Gostynin, w związku z wyjaśnieniami  wnioskodawcy znak: ZDP.K-2/683/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku, dotyczy uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu ścieków o średnicy 400 mm w skarpie rowu R-N-1 w km 7+409, na terenie działki nr ewidencyjny 71 (obręb 0014) Sanniki, powiat gostyniński zamiast działki nr ewidencyjny 603 (obręb 0014) Sanniki ;
2)szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do rowu R-N-1 tj. do ziemi, planowanym do budowy wylotem, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w system szczelnej, zamkniętej kanalizacji deszczowej, pochodzących ze zlewni odcinka drogi powiatowej nr 1441W w Sannikach – ul. Topolowej, powiat gostyniński, przesłanego postanowieniem Nr 1261/P/NN/17 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/156-EP/17 z dnia 24.05.2017 roku – wyłączającym z jej rozpatrywania Starostę Gostynińskiego a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 20.06.2017 r. - 27.06.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-06-20

KOMUNIKAT
z dnia 16 czerwca 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 czerwca 2017 r., na wniosek  Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chemików 7, 09-411 Płock reprezentowanego przez Pana Wojciecha Turkowskiego – Kierownika kontraktu Alstal Serwis Sp. z o.o. Sp. kom. Jacewo 76, 88-100 Inowrocław została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.8.2017.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykorzystanie ciepła odpadowego na HRK do produkcji pary niskociśnieniowej w PKN ORLEN S.A.”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 16.06 – 30.06.2017 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska


data dodania: 2017-06-16

Płock, dn. 13.06.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.26.2017.AS

    INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz.1121)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 30.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne – na wniosek spółki WODOCIĄGI PŁOCKIE Sp. z o. o.; ul. A. Gradowskiego 11; 09-400 Płock, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód poprodukcyjnych pochodzących z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Płocku przy ul. Górnej 56b do rowu krytego uchodzącego do rzeki Wisły w km 630+400 jej biegu -  poprzez kolektor Ø 1200 mm, którego fragment stanowi przepust drogowy pod ulicą Grabówka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.06.2017 r. - 20.06.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-06-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 09.06.2017r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 28.04.2017r. Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Otolińskiej 15 reprezentowanej przez członków zarządu wspólnoty p.Grzegorza Panka zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52 oraz  p.Beatę Kiljan zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 39, złożonego za pośrednictwem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 - o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 190cm z działki o nr ewid. 639/2 zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy (wspólnota – powyżej 20 stron), w związku z faktem, że drzewo „jest stare, rośnie blisko budynku, korzenie niszczą chodniki, przerastają fundament i wrastają w instalację kanalizacyjną”– wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.97.2017.EN z dnia 09.06.2017r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 09.06.2017r. – 24.06.2017r.


data dodania: 2017-06-09

WKŚ-I-ZZ.6131.118.2017.MR                                                  
Płock, dnia 08.06.2017r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 24.05.2017r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie żywotnika zachodniego o obwodzie pnia w pierśnicy 64 cm rosnącego przy ul. Piaska 8, 4 szt. topoli o obwodach pni w pierśnicy: 198 cm, 189 cm, 157 cm, 163 cm rosnących przy ul. Gierzyńskiego 19-21 oraz modrzewia o obwodzie pnia w pierśnicy 75 cm rosnącego przy ul. Gierzyńskiego 27 usytuowanych na działce o nr ewid. 261/11 – nr obrębu 0009 zlokalizowanej w Płocku przy ww. ulicach, stanowiącej własność Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób fizycznych.

Stosownie do art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. drzew na dzień 30.06.2017r. o godz. 1330. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.
Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 24.07.2017r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie     czterech dni od dnia oględzin, tj. do dnia 04.06.2017r.   
Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.   

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 8.06.2017r. do 22.06.2017r.


data dodania: 2017-06-08

WKŚ-I-ZZ.6131.113.2017.MR                                                   Płock, dnia 06.06.2017r.

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19.05.2017r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie brzozy o obwodzie pni w pierśnicy 120 cm rosnącego na działce o nr ewid. 486/29 – nr obrebu 0004 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Władysława Hermana 2, stanowiących własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz osób fizycznych.

Stosownie do art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. drzewa na dzień 28.06.2017r. o godz. 1330. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowego drzewa.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 19.07.2017r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie    pięciu dni od dnia oględzin, tj. do dnia 03.06.2017r.  

Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.                               

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 6.06.2017r. do 20.06.2017r.


data dodania: 2017-06-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 06.06.2017r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 24.04.2017r. Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Otolińskiej 3 reprezentowanej przez członka zarządu wspólnoty p.Eugeniusza Zaperta zam. przy ul. Otolińskiej 3 m 40 oraz p.Annę Trymerską zam. przy ul. Otolińskiej 3 m 18 złożony za pośrednictwem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli o obwodzie pnia w pierśnicy 248cm z działki o nr ewid. 615 zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej, stanowiącej własność wnioskodawcy (wspólnota – powyżej 20 stron), w związku z faktem, że drzewo stwarza zagrożenie dla ludzi i budynku – wydana została decyzja WKŚ-I-ZZ.6131.91.2017.EN z dnia 05.06.2017r.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 06.06.2017r. – 20.06.2017r.


data dodania: 2017-06-05

Płock, dn. 31.05.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.24.2017.AS


    I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 05.05.2017 r. (uzupełniono w dniu 25.05.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek PBM MAZOVIA Sp. z o.o. Sp.k., ul. Wybickiego 4; 05-600 Grójec, reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyk; ul. Lokalna 31; 09-410 Płock w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie następujących urządzeń wodnych:
-     przebudowa istniejącego  rowu melioracyjnego „R-A” polegająca na wykonaniu rowu krytego DN 800 mm na długości około 347 m, na działkach o numerach ewidencyjnych 800/73, 800/74, 800/75 i 800/76 zlokalizowanych przy ulicy Traktowej w Płocku wraz z likwidacją istniejącego przyczółka (prefarbrykowanego elementu żelbetowego) stanowiącego umocnienie istniejącego rowu krytego na działce o numerze ewidencyjnym 800/76 w km 1+079,6 jego biegu oraz budową przyczółka (prefabrykowanego elementu żelbetowego) wraz z umocnieniem na połączeniu projektowanego rowu krytego z istniejącym rowem melioracyjnym „R-A” na działce o numerze ewidencyjnym 800/73 w km 1+423,8 jego biegu;
-    wykonanie pięciu wylotów projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez projektowane studnie do urządzenia wodnego tj. projektowanego rowu krytego DN 800 mm na działkach o numerze ewidencyjnym 800/73, 800/74, 800/75 i 800/76 przy ulicy Traktowej w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 31.05.2017 r. - 07.06.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-06-02

Płock,  02.06.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.99.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02.06.2017 r. roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana Jana Rączkowskiego  oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.99.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jarzębu szwedzkiego o obwodzie pnia w pierśnicy 63 cm z działki o nr ewid. 404/23 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Gawareckiego 3 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-06-02

Płock, dn. 02.06.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.25.2017.AS
   

I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 29.05.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Zarządu Powiatu Gostynińskiego z/s przy ul. Dmowskiego 13; 09-500 Gostynin w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na:
1)    wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu ścieków o średnicy 400 mm w skarpie rowu R-N-1 w km 7+409, na terenie działki nr ewidencyjny 603 (obręb 0014) Sanniki, powiat gostyniński;
2)    szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzeniu do rowu R-N-1 tj. do ziemi, planowanym do budowy wylotem, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, ujętych w system szczelnej, zamkniętej kanalizacji deszczowej, pochodzących ze zlewni odcinka drogi powiatowej nr 1441W w Sannikach – ul. Topolowej, powiat gostyniński, przesłanego postanowieniem Nr 1261/P/NN/17 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/156-EP/17 z dnia 24.05.2017 roku – wyłączającym z jej rozpatrywania Starostę Gostynińskiego a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 02.06.2017 r. - 09.06.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-06-02

Płock, dnia 31.05.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.76.2017.MR

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)


z a w i a d a m i a m


że w dniu 31.05.2017r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami oraz Pana Mariusza Pakulskiego Zastępcę Prezesa decyzję w sprawie  usunięcie topoli gatunku nierodzimego o obwodzie pnia w pierśnicy 203 cm oraz świerka pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 45 cm rosnących na działce o nr ewid. 362/1 - nr obrębu 0004, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 14,  stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz osób fizycznych.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 83a. ust.7 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) oraz art. 49 Kpa (Dz. U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzedu.


data dodania: 2017-05-31

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 maja 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 30 maja 2017 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock ul. Lachmana 1 reprezentowanego przez Panią Adę Kutyło-Bromkę zam. w Płocku przy ul. Nałkowskiej 19, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.5.2017.ER z dnia 30 maja 2017 r. zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak WKŚ-I.76240.7.2011.JTB z dnia 14.03.2016 r. dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działkach o nr ew. 226, 227/1, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/13, 227/14 (nr działek po podziel działek 227, 543/5 i 67)”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-05-30

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 19 maja 2017 r.


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami - zwanej dalej KPA)

zawiadamiam


że w dniu 11 maja 2017 r. na wniosek Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. reprezentowanej przez Pana Roberta Miękusa ul. Polna 15 B, 05-816 Michałowice zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbiórka istniejącego i budowa nowego gazociągu wysokiego ciśnienia DN100 MOP 5,5 MPa zasilającego stację redukcyjno-pomiarową w Płocku przy ulicy Łukasiewicza, zlokalizowanego na terenie działek położonych we wsi Maszewo Duże, gmina Stara Biała, powiat płocki oraz miasta Płocka”


Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o o pozwoleniu na budowę. W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

POUCZENIE


1.Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.


2.Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.


4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


6.Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-05-19

Płock, 15.05.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.80.2017.KN


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.05.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 23 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.80.2017.KN w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt drzew: 1 szt. lipy drobnolistnej o obwodzie 79 cm i 3 szt. jesionów o obwodach 75, 80 i 86 cm, rosnących na działce o nr ewid. 246/6 obręb 4 znajdującej się w Płocku przy ul. Słowackiego 23, stanowiącej własność Gminy Płock będącej w użytkowaniu wieczystym Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 23

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-52/1.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Obwieszczenie wisi w dniach: 15.05.2017 r. do 29.05.2017 r.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-05-15

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 15 maja 2017 r.


godnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 maja 2017 r., na wniosek INVEST BUD Sp. z o. o. ul. Żyzna 2, 09-410 Płock reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka właściciela firmy BudInstall Pro Michał Rybarczyk z siedzibą w Płocku przy ulicy Lokalnej 31, została wydana decyzja znak:WKŚ-I-ZŚ.6220.10.2016.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zespołu budynków mieszkalych wielorodzinnych, budynków biurowych, usługowych i magazynowych z pełną infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz garażami podziemnymi i parkingami nadziemnymi”zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Żyznej


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-05-15

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 12 maja 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 12 maja 2017 r., na wniosek Firmy Handlowo – Usługowej PROFIL-STAL Piotr Nowakowski 09-402 Płock, ul. Otolińska 29F reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka właściciela firmy BudInstall Pro Michał Rybarczyk z siedzibą w Płocku przy ulicy Lokalnej 31, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.9.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji do produkcji ultraciepłej kompozytowej ramki dystansowej do szyb zespolonych”, zlokalizowanego w Płocku na terenie Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-05-12

Płock,  11.05.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.75.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.05.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.75.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 4 sztuk brzozy brodawkowatej o obwodach pni w pierśnicy: 83, 80, 60 i 79 cm z działki o nr ewid. 382/16 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Łukasiewicza 22 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-05-11

Płock dnia   5.05.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.91.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmian.) zawiadamiam, że w dniu 24.04.2017r. - na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku ul. Otolińska 3 reprezentowanej przez członka zarządu wspólnoty p.Eugeniusza Zaperta zam. przy ul. Otolińskiej 3 m 40 złożony za pośrednictwem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 o wydanie zezwolenia na usunięcie topoli o obwodzie pnia w pierśnicy 248cm z działki o nr ewid. 615 zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej, stanowiącej własność wnioskodawcy (powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na 29 maja 2017r. o godz. 11.00 na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510
Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 24 czerwca 2017r.

Otrzymują:
1. p.Eugeniusz Zapert zam. przy ul. Otolińskiej 3 m 40
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Do wiadomości:
MTBS Spółka z o.o.


data dodania: 2017-05-08

Płock dnia  5.05.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.97.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmian.) zawiadamiam, że w dniu 28.04.2017r. - na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku ul. Otolińska 15 reprezentowanej przez członka zarządu wspólnoty p.Grzegorza Panka zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52 złożony za pośrednictwem Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 o wydanie zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 190cm z działki o nr ewid. 639/2 zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy (wspólnota – powyżej 20 stron) - zostało wszczęte postępowanie administracyjne.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzewa przeznaczonego do usunięcia na 29 maja 2017r. o godz. 10.00 na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510

Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 28 czerwca 2017r.

Otrzymują:
1. p.Grzegorz Panek zam. przy ul. Otolińskiej 15 m 52
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Do wiadomości:
MTBS Sp. z o.o.

Zawiadomienie wisi w dniach od  05.05.2017r. do 19.05.2017r.


data dodania: 2017-05-08

Płock,  8.05.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.50.2017.EN

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 3, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust 1 i 3, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 49 i 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Kwiatowa 23 złożonego przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech topoli o obwodach pni w pierśnicy 103cm, 120cm, 120cm i 118cm z działki o nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy

orzekam:

I. zezwolić Wspólnocie Mieszkaniowej Kwiatowa 23 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2017r.  4 szt. topoli mieszańcowych o obwodach pni w pierśnicy o obwodach pni w pierśnicy 103cm, 120cm, 120cm i 118cm z działki o nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Płocku, usytuowanych jak to zaznaczono w załączniku do decyzji;

II. ustalić, że usunięcie ww. drzew nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;

III. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia usuwanych drzew nowymi nasadzeniami w postaci 4 szt. wiśni piłkowanej 'Kanzan' o obwodzie pnia na wys. 100 cm – min. 14-16 cm w terminie do 30  czerwca  2018 r.  posadzonymi na terenie wspólnoty, jak to zaznaczono w załączniku do decyzji;
O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania  Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac wraz ze wskazaniem na załączniku mapowym dokładnej lokalizacji nowo posadzonych drzew.

UZASADNIENIE

Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Kwiatowa 23 reprezentowana przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS  Sp. z o.o.  wystąpiła w  dniu 15.03.2017r. z  wnioskiem do  Prezydenta Miasta  Płocka  o wydanie zezwolenia na usunięcie czterech topoli o obwodach pni w pierśnicy 103cm, 120cm, 120cm i 118cm z działki o nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy. Jako powód do wycinki podano, iż drzewa zasłaniają dopływ światła do mieszkań.
 
Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.) usunięcie drzewa z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości.

Pismem znak WKŚ-I-ZZ.6131.50.2017.EN z dnia 11.04.2017r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania oraz powiadomiono o terminie oględzin. Jednocześnie Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadomiono, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 17 maja 2017r.

W toku postępowania administracyjnego przeprowadzono oględziny w terenie w dniu 27.04.2017r. podczas których stwierdzono, że przedmiotowe drzewa to topole mieszańcowe, które rosną na terenie zieleni znajdującym się za budynkiem wielorodzinnym przy ul. Kwiatowej 23. Drzewa osiągnęły duże  rozmiary, są w średnim stanie fizjologicznym. Korony drzew w przeszłości zostały silnie zredukowane, przez co utraciły naturalny pokrój i walory ozdobne. Na powierzchni gruntu widoczne są bardzo rozległe, mocno wypiętrzone systemy korzeniowe z licznymi uszkodzeniami. Wnioskodawca oświadczył, że w ubiegłym roku, podczas silnego wiatru jedna ze znajdujących się w sąsiedztwie topoli przewróciła się w kierunku budynku. Członkowie wspólnoty obawiają się, że wnioskowane topole również mogą ulec wywrotowi. Pozostałe dwie topole rosną w odległości ok. 8 m od budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Mieszkańcy budynku zgłaszają, że drzewa są uciążliwe m.in. ze względu na zacienianie okien. Z terenu zieleni przy budynku korzystają dzieci. Jak twierdzi wnioskodawca  konary wyłamujące się z drzew stwarzają zagrożenie dla ludzi i mienia.

Strona planuje wymianę materiału roślinnego na gatunki lepiej dostosowane do warunków panujących na osiedlu.

W przyszłości strona planuje utwardzenie terenu pod miejsca parkingowe dla członków wspólnoty. Wspólnota na swoim terenie nie dysponuje żadnym miejscem postojowym. Pojazdy parkują na bardzo wąskiej ulicy Kwiatowej, powodując utrudnienia w ruchu, szczególnie pojazdów wielkogabarytowych.  

Zgodnie z art. 83 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.) przed złożeniem wniosku poinformowano członków wspólnoty o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie przedmiotowych drzew. W wyznaczonym terminie na składanie uwag w powyższej sprawie, nie wpłynęły żadne pisma mieszkańców z ww. nieruchomości.

Na podstawie wyjaśnień wnioskodawcy oraz ustaleń przeprowadzonych w terenie uznano argumenty strony i wydano zezwolenie na usunięcie drzew zgodnie z wnioskiem.

Na podstawie art. 83 c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) zezwolenie zostało uzależnione od realizacji nasadzeń zastępczych.  We wniosku, w ramach rekompensaty przyrodniczej, zaproponowano posadzenie 4 szt. młodych drzew. W trakcie oględzin organ uznał zaproponowaną rekompensatę za niewystarczającą. Uzgodniono z wnioskodawcą, że na terenie wspólnoty w terminie do 30  czerwca  2018 r. posadzonych zostanie 8 szt. młodych drzew gatunku wiśnia piłkowana 'Kanzan' o obwodzie pni na wys. 100 cm – min. 14-16 cm.

O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania  Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac wraz ze wskazaniem na załączniku mapowym dokładnej lokalizacji nowo posadzonych drzew.

Jeżeli nie naliczono opłaty za usunięcie drzew i uzależniono wydanie zezwolenia od wykonania nasadzeń zastępczych, a posadzone drzewa nie zachowają żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek nasadzeń zastępczych (art. 86 ust. 2 ww. ustawy).

W przypadku niewykonania ww. nasadzeń zastępczych, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art.86 ust. 3 ww. ustawy).

Ustalono, że usunięcie drzew nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock, ponieważ zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy, nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.

Z uwagi na usytuowanie topoli w zabudowie oraz w sąsiedztwie ciągu komunikacyjnego,  zakwalifikowano je do usunięcia jako zagrażające bezpieczeństwu ludzi i mienia w istniejących obiektach budowlanych, co również jest powodem zwolnienia z opłaty zgodnie z art. 86 ust. 1 pkt. 4  ww. ustawy.

W związku z art. 83 ust 2c w/w ustawy dokonano oględzin w zakresie występowania gatunków chronionych. W ich trakcie nie stwierdzono obecności chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów itp.

Ustalenia z wizji zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.

Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji  przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 w/w ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).

W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Na podstawie ustawy a dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2015 r poz. 783 z późn. zmian.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzymują:
1. MZGM TBS Sp. z o o
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  08.05.2017r.  do  22.05.2017r.


data dodania: 2017-05-08

WKŚ-I-ZZ.6131.78.2017.EN                                                         

Płock, dnia 8.05.2017r.

DECYZJA

Na podstawie art. 83 ust. 1 i 4, art. 83d ust.1, 2, 3 i 4, art. 86 ust. 1 pkt 4 i 10, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134) oraz w trybie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.04.2017r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Medycznej 22 reprezentowanej przez członków zarządu p.Jacka Baranowskiego zam. w Płocku przy ul. Medycznej 22 m 2 oraz p.Elżbiety Makowskiej zam. w Płocku przy ul. Medycznej 22 m 27 sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Płocka zezwolenia na usunięcie 4 szt. topoli mieszańcowych o obwodach pni w pierśnicy 193cm, 115cm, 175cm, 175cm rosnących na działce o nr ewid. 523/2 położonej jw., będącej współwłasnością członków wspólnoty (powyżej 20 stron), w związku ze złym stanem drzew oraz zagrożeniem jakie drzewa stwarzają dla ludzi i mienia

orzekam:

I. zezwolić Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Medycznej 22 - na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2017r. 2 szt. topoli w tym jednej trzypniowej o obwodach pni w pierśnicy 193cm oraz 115cm, 175cm, 175cm rosnących na działce o nr ewid. 523/2 położonej jw., wskazanych w załączniku do decyzji;
II. ustalić, że wycięcie ww. drzew nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
III. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia przeznaczonych do wycięcia roślin nowymi 8 szt. katalpy zwyczajnej o obwodach pni w pierśnicy 14-16cm posadzonymi na ww. działce o nr ewid. 523/2 wzdłuż ogrodzenia ww. nieruchomości  – jak to zaznaczono w załączniku do decyzji, w terminie do 30 kwietnia 2018r. zobowiązując stronę do poinformowania Wydziału Kształtowania Środowiska o zrealizowaniu nasadzeń w terminie 14 dni od dnia zakończenia nasadzeń.

Uzasadnienie
Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Medycznej 22 reprezentowana przez członków zarządu p.Jacka Baranowskiego zam. w Płocku przy ul. Medycznej 22 m 2 oraz p.Elżbietę Makowską zam. w Płocku przy ul. Medycznej 22 m 27 złożyła do Prezydenta Miasta Płocka wniosek o wydania zezwolenia na usunięcie 4 szt. topoli o obwodach pni w pierśnicy 193cm, 115cm, 175cm, 175cm rosnących na działce o nr ewid. 523/2 jw. będącej współwłasnością członków wspólnoty (powyżej 20 stron). We wniosku jako powód do usunięcia drzew podano, że mocno wychylone konary stwarzają zagrożenie  dla ogrodzenia nieruchomości oraz placu zabaw, a także m.in. dla linii energetycznej.

Strona załączyła do wniosku informację - zgodnie z art.83 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651) – przekazaną w sposób zwyczajowo przyjęty członkom spółdzielni, właścicielom budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali - o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Dołączono także Uchwałę Nr 5/2017 właścicieli przedmiotowej nieruchomości dotyczącą wycinki przedmiotowych drzew oraz Uchwałę Nr 5/2015 w sprawie wyboru zarządu przedmiotowej wspólnoty. Własność przedmiotowej nieruchomości potwierdzono w zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji – Referatu Geodezji i Katastru - Zespołu Katastru Miejskiego Urzędu Miasta Płocka. W dniu 05.05.br przeprowadzono w terenie oględziny z udziałem przedstawiciela zarządu wspólnoty. Podczas nich stwierdzono, że przedmiotowe drzewa to topole mieszańcowe. Drzewo oznaczone nr 1 rośnie w odległości ok. 30cm od ogrodzenia i jest wychylone z pionu, wnioskodawca obawia się, że może ono ulec wywrotowi. Korona wskazanej topoli zbliża się do linii energetycznej i przewisa nad nią. Wielkość korony została zredukowana, jednakże wyłamujące się konary mogą zerwać przewody. Drugie drzewo to trzypniowa topola rosnąca w narożniku działki, w odległości ok. 40cm od ogrodzenia. Korona  w dużym stopniu przewisa nad działkami sąsiednimi, co jest przyczyną konfliktów. Korona ponadto zbliża się do linii energetycznej. Jeden z pni jest wychylony z pionu pod kątem ok. 30° nad placem zabaw. W miejscu zrośnięcia pni widoczne jest pęknięcie.

Strona obawia się, że drzewa ulegną wywrotowi oraz twierdzi, że wyłamujące się konary stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia. Uznano argumenty strony i wydano zezwolenie zgodnie z wnioskiem.

Strony planują realizację nasadzeń zastępczych w postaci 8 szt. drzew katalpy zwyczajnej na terenie przyległym do budynku (w pobliżu miejsc po usuniętych drzewach).

W związku z art. 86 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r., poz. 2134) nie pobrano opłaty za usunięcie drzew, ponieważ zezwolenie na usunięcie zostało wydane  z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwu ludzi i mienia.

O realizacji nowego nasadzenia strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac tj. od dnia 30 kwietnia 2018r. 

Zastąpienie usuwanych drzew innymi drzewami winno być skuteczne, to znaczy:
1. nowe nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:
- zaprawa dołów świeżą, żyzną ziemią,
- do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (ok. 3 lat) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie (w szczególności w okresie letnich upałów), ściółkowanie misy wokół drzewa, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, odchwaszczanie misy wokół drzewa,
2. w razie obumarcia posadzonych drzew należy je zastąpić w najbliższym sezonie agrotechnicznym kolejnymi egzemplarzami.
W przypadkach, gdy wycinka drzew nie podlega opłacie to zgodnie z art. 86 ust.2  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu zostało uzależnione od przesadzenia tego drzewa lub krzewu albo wykonania nasadzeń zastępczych, a przesadzone albo posadzone drzewo lub  krzew nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na ich przesadzenie lub wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

W przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strona zapoznała się zgodnie z art. 10 Kpa (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole.

Ponieważ liczba stron postępowania dotyczącego niniejszej decyzji przekracza 20, zgodnie z art. 83a ust. 7 w/w ustawy w postępowaniu zastosowano przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.).

W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Na podstawie ustawy a dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2015 r poz. 783 z późn. zmian.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (zał. do ustawy część III ust. 44 pkt 2, kol. 4 pkt 6).

Pouczenie
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
2. Usunięcie drzew po terminie określonym w niniejszej decyzji traktowane będzie jako usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia administracyjnego.
3. W przypadku zauważenia gatunków chronionych, ich siedlisk, ostoi, bądź gniazd w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust.1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Otrzymują:
1. Jacek Baranowski
Płock ul. Medyczna 22 m 2
2. Elżbieta Makowska
Płock ul. Medyczna 22 m 27
3. Strony postępowania*,
4. WKŚ-I   aa

Do wiadomości:
Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Petrodom
Płock ul. Słowackiego 6

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
Zawiadomienie wisi w dniach od  08.05.2017r.  do  22.05.2017r.data dodania: 2017-05-08

Płock, dn. 28.04.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.23.2017.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 20.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o.; ul. Popłacińska 42; 09-401 Płock w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu, poprzez sześć wylotów, oczyszczonych wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonej powierzchni działek o numerach ewidencyjnych: 3100/16, 3114/1, 3114/2, 3114/3, 3100/12 oraz 3098/11 (obręb Radziwie), położonych przy ulicy Popłacińskiej 42 w Płocku  - do basenu portowego.
 
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 28.04.2017 r. - 05.05.2017 r.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-04-28

Płock, 28.04.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.80.2017.KN                                                      


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że termin załatwienia sprawy o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących działce o nr ewid. 246/6 obręb 4 znajdującej się w Płocku przy ul. Słowackiego 23 wszczęty na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 23 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. ul. Henryka Sienkiewicza 13A, 09-100 Płock – zostaje przedłużony do dnia 4 czerwca 2017 r.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu miesiąca jest dotrzymanie terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmian.) – przeprowadzenie oględzin w terenie oraz duża ilość spraw, które wymagają szczegółowego postępowania wyjaśniającego, a które rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach od  28.04.2017 r. do 19.05.2017 r.


data dodania: 2017-04-28

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płocku za rok 2016


data dodania: 2017-04-28

Płock,  26.04.2017 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.65.2017.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzjiZgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 26.04.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek   Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego oraz Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.65.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew  z działek o nr ewid. 21/29, 21/30, 256/9 zlokalizowanych przy ul. Lachmana, 1196/1 przy ul. Dobrowolskiego 13, 1201/2 przy ul. Gintera 2, 1228, 1229 przy ul. Norwida, stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-04-26

Płock, dnia 24.04.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.78.2017.EN


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz przeprowadzeniu oględzin


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 07.04.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Medycznej 22 reprezentowanej przez członków zarządu p. Jacka Baranowskiego zam. w Płocku przy ul. Medycznej 22 m 2 oraz Elżbiety Makowskiej zam. w Płocku przy ul. Medycznej 22 m 27 złożony za pośrednictwem administratora – Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Petrodom z siedzibą w Płocku przy ul. Słowackiego 6 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania przez Prezydenta Miasta Płocka zezwolenia na usunięcie 4 szt. topoli o obwodach pni w pierśnicy 193cm, 115cm, 175cm, 175cm rosnących na działce o nr ewid. 523/2 jw. będącej współwłasnością członków wspólnoty – powyżej 20 stron zgodnie z załącznikiem do wniosku oraz informacjami zawartymi w zasobach Ewidencji Gruntów i Budynków w Wydziale Geodezji – Referatu Geodezji i Katastru  - Zespołu Katastru Miejskiego Urzędu Miasta Płocka.

Informacja o wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym w dniu 05.05.2017r. o godz. 10.00 zostaną przeprowadzone w terenie oględziny. Proszę strony o wzięcie udziału w oględzinach i wypowiedzenie się w zakresie wycinki.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, pok. E-52 [tel. (24) 367-15-10], w obecności pracownika tego organu w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Termin załatwienia w/w sprawy liczony jest od dnia wyczerpującego uzupełnienia braków formalnych we wniosku.
6. Zgodnie z art. 79 § 1 ww. ustawy, strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.

Otrzymują:
1. Jacek Baranowski
Płock ul. Medyczna 22 m 2
2. Elżbieta Makowska
Płock ul. Medyczna 22 m 27
3. Strony postępowania*,
4. WKŚ-I   aa

Do wiadomości:
Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Petrodom, Płock ul. Słowackiego 6

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  21.04.2017r. do 5.05.2017r.


data dodania: 2017-04-24

WKŚ-I-ZZ.6131.65.2017.KPM                                                       
Płock, 24.04.2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie przedłużenia terminu postępowania dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 35 § 3, 49  i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że przedłuża termin załatwiania sprawy dotyczącej wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr ewid. 21/29, 21/30, 256/9 zlokalizowanych przy ul. Lachmana, 1196/1 przy ul. Dobrowolskiego 13, 1201/2 przy ul. Gintera 2, 1228, 1229 przy ul. Norwida, stanowiących współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych, wszczętej na wniosek  Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Zarządu Pana Janusza Pawłowskiego oraz Prezesa Zarządu Pana Lecha Chodkowskiego.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 24.03.2017r. do 8.05.2017r.


data dodania: 2017-04-24

Płock,   21.04.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.67.2017.EN


P O S T A N O W I E N I E
o odmowie wszczęcia postępowania


Na podstawie art. 10 § 1, art 49, art. 61a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

p o s t a n a w i a m

odmówić wszczęcia postępowania na wniosek - złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko Własnościową ”Komunalnik” z siedzibą w Płocku przy ul. Okrzei 2 reprezentowaną przez pana Andrzeja Grabowskiego Prezesa Zarządu oraz panią Paulinę Skierę Członka Zarządu - dotyczący wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 73cm rosnącej na działce nr ewid. 28/2 zlokalizowanej przy ul. Na Skarpie 24

U Z A S A D N I E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ”Komunalnik” z siedzibą w Płocku przy ul. Okrzei 2 reprezentowana przez pana Andrzeja Grabowskiego Prezesa Zarządu oraz panią Paulinę Skierę Członka Zarządu wystąpiła do Prezydenta Miasta Płocka z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 73cm rosnącej na działce nr ewid. 28/2 zlokalizowanej przy ul. Na Skarpie 24. Nieruchomość stanowi współwłasność wnioskodawcy oraz ponad 20 stron zgodnie z załączonym wypisem z rejestru gruntów i budynków. Organ administracji publicznej stwierdził, że istnieje przeszkoda przedmiotowa uniemożliwiająca wszczęcie postępowania, ponieważ zgodnie z Art. 83f. ust 1 pkt 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.)  usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego nie wymaga uzyskania zezwolenia administracyjnego.

Informacja o odmowie wszczęcia postępowania w przedmiotowej sprawie została umieszczona w dniu 21.04.2017r. w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W myśl art. 61a § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdy żądanie o którym mowa w art. 61, zostało wniesione przez osoby niebędące stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
2. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
3. Zgodnie z art. 61a § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na niniejsze postanowienie służy stronie wniesienie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia, zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka.
4. Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, przy obliczaniu wyznaczonego w pouczeniu terminu do wniesienia zażalenia nie uwzględnia się dnia doręczenia stronie niniejszego postanowienia.

Otrzymują:
1. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa ”Komunalnik”
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I  aa
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2016 r, poz. 2134 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  21.04.2017r. do 5.05.2017r.


data dodania: 2017-04-21

Płock, dn. 20.04.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.21.2017.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 12.04.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki CENTROMOST Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o.; ul. Popłacińska 42; 09-401 Płock w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/7/2007 z dnia 19.03.2007 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Centromost Stocznia Rzeczna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu zakładu do basenu portowego na warunkach określonych w  przywołanej decyzji.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 20.04.2017 r. - 27.04.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-04-20

Płock,  19.04.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.57.2017.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.04.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Powstańców Styczniowych 2a, 2B reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty w dwóch osobach: Panią Bożenę Wojtczak i Pana  Arkadiusza Cywińskiego  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.57.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. topoli gatunku nierodzimego o obwodach pni w pierśnicy 205, 280 i 200 cm,  z działki nr ewid. 1558 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność  wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.


Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-04-19

Płock, dnia 12.04.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.27.2017.MR


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.04.2017r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami decyzję w sprawie  usunięcie 2 szt. klonu srebrzystego o obwodach pni w pierśnicy: 140 cm i 190 cm rosnących na działce o nr ewid. 524/2 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 1920r. Nr 7 oraz 18,5 m2 krzewów rosnących na działce o nr ewid. 561/7 zlokalizowanej przy ul. ks. Ignacego Lasockiego w Płocku – nr obrębu 0008, stanowiących własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz osób fizycznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a. ust.7 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) oraz art. 49 Kpa (Dz. U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzedu.


data dodania: 2017-04-13

Płock, 12.04.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.80.2017.KN                                                      

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 4 kwietnia 2017 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Słowackiego 23 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid. 246/6 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy .
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 20 kwietnia 2017 r. na godzinę 9:30 w miejscu planowanej wycinki.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach od  13.04.2017 r. do 26.04.2017 r.


data dodania: 2017-04-12

Płock, dn. 11.04.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.14.2017.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 24.03.2017 r. (uzupełniono w dniu 07.04.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki KATHERINE Sp. z o. o.; ul. Złota 59; 00-120 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Piotra Nowackiego zam. ul. Rolna 30, 09-451 Radzanowo w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Galerii Mazovia zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 127 w Płocku – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej tj. urządzeń kanalizacyjnych spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 11.04.2017 r. - 18.04.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-04-11

Płock dnia 11.04.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.50.2017.EN

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmian.) zawiadamiam, że w dniu 17.03.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej budynku ul. Kwiatowa 23 kl. III i IV złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.  w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid. 40/7 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie czterech topoli o obwodach pni w pierśnicy 103cm, 120cm, 120cm i 118cm.

Stosownie do art. 79 Kodeks postępowania administracyjnego, ustala się termin oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia na 27 kwietnia 2017r. o godz. 10.00 na przedmiotowym terenie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. 24 3671510
Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że w związku z koniecznością dotrzymania terminów określonych w Kpa zachodzi potrzeba przedłużenia terminu załatwienia przedmiotowej sprawy do dnia 17 maja 2017r.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I   aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach od  12.04.2017r. do 26.04.2017r.


data dodania: 2017-04-11

WKŚ-I-ZZ.6131.75.2017.KPM                                                       
Płock, 11.04.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.04.2017r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A reprezentowanej przez Zastępcę Prezesa Pana Mariusza Pakulskiego oraz Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami Panią Zofię Kędzierską zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid. 382/16 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Łukasiewicza 22 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 maja 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 11.04.2017r. do 25.04.2017r.


data dodania: 2017-04-11

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 10 kwietnia 2016 r.


w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej podjęcia uchwały Rady Miasta Płocka dotyczącej określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2017.


data dodania: 2017-04-10

Płock, dn. 10.04.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.13.2017.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 17.03.2017 r. (uzupełniono w dniu 07.04.2017 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki DT-SPV 13 Sp. z o. o.; ul. Prosta 51; 00-838 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marcina Mędrzyckiego; Galeria Wisła; Biuro Administracji; ul. Wyszogrodzka 144; 09-410 Płock w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Galerii Wisła zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 144 w Płocku – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej tj. urządzeń kanalizacyjnych spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 10.04.2017 r. - 17.04.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-04-10

WKŚ-I-ZZ.6131.76.2017.MR                                                  
Płock, dnia 10.04.2017r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.04.2017r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie topoli o obwodzie pni w pierśnicy 203 cm oraz świerka o obwodzie pnia w pierśnicy 45 cm rosnących na działce o nr ewid. 362/1 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 14, stanowiących własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz osób fizycznych.

Stosownie do art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. 2 szt. drzew na dzień 08.05.2017r. o godz. 1100. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 03.06.2017r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie   czterech dni od dnia oględzin, tj. do dnia 11.05.2017r.

Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34. 

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

*Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.03.2017r. do 24.04.2017r.


data dodania: 2017-04-10

Płock,  07.04.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.39.2017.KPM

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 07.04.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kwiatowa 23 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.39.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. topoli gatunku nierodzimego o obwodach pni w pierśnicy 140, 120 i 120 cm, 1 szt. głogu dwuszyjkowego o obwodzie pnia 70 cm oraz 1 szt. żywotnika zachodniego o obwodzie pnia 55 cm z działki nr ewid. 40/5 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

*Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-04-07

Płock,  07.04.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.40.2017.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m


że w dniu 07.04.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 2 reprezentowanej przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.40.2017.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jabłoni ozdobnej o obwodzie pnia w pierśnicy 54 cm z terenu działki o nr ewid. 377/1 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, będących własnością Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym w/w wspólnoty.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.
Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

*Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-04-07

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 6 kwietnia 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 6 kwietnia 2017 r., na wniosek firmy IZO-BET Beata Bielawska ul. Długa 49, 09-400 Płock reprezentowanej przez Pana Marcina Kowalskiego przedstawiciela firmy WEKTOR-P Kowalscy Sp. j. z siedzibą w Płocku przy ulicy Dworcowej 2B, została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.7.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego IZO-BET Beata Bielawska o halę malarni oraz budynek socjalno-biurowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Długiej 49.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-04-06

WKŚ-I-ZZ.6131.57.2017.KPM                                                       
Płock, 23.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.03.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej .

Nieruchomości przy ul. Powstańców Styczniowych 2a, 2B reprezentowanej przez Zarząd Wspólnoty w dwóch osobach: Panią Bożenę Wojtczak i Pana  Arkadiusza Cywińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid.  1558 (obręb 9) zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 14 kwietnia 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 23.03.2017r. do 13.04.2017r.


data dodania: 2017-03-23

WKŚ-I-ZZ.6131.17.2017.EN                                                                   

Płock, 21.03.2017r.

 

DECYZJA


Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 2 i ust 4, art. 83a ust. 1 i ust. 7, art. 83b ust. 1, art. 83c ust. 1 i ust. 3, art. 83d ust.1 i ust.2, art. 86 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art.  61a § 1 i 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Jaśminowej 3 reprezentowanej przez Zarząd w osobach: Anna Żółtowska zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 27, Sabina Jakubiak zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 136 i Zofia  Brzostowska zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 153 złożonego za pośrednictwem pełnomocników tj. przez p. Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu oraz Arkadiusz Kochanowicza – Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13a w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1. jesionu dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm oznaczonego nr 1;
2. tui o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm oznaczonej  nr 2;
3. dwupniowej tui o obwodzie pni w pierśnicy 41cm i 43cm oznaczonej nr 3;
rosnących na działce o nr ewid. 366/4 usytuowanych jw. jak to wskazano w załączniku do wniosku

orzekam:


I. zezwolić  Wspólnocie Mieszkaniowej Budynku przy ul. Jaśminowej 3 na usunięcie w terminie do 31 grudnia 2017r. tui zachodniej o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm oznaczonej nr 2, rosnącej na działce o nr ewid. 366/4 usytuowanej jw., jak to wskazano w załączniku graficznym do decyzji;
II. ustalić, że usunięcie ww. drzewa nie podlega opłacie na rzecz Gminy Miasto Płock;
III. uzależnić wydanie niniejszego zezwolenia od zastąpienia ww. drzewa nowym nasadzeniem klonu zwyczajnego Globosum o obwodzie pnia min. 14cm mierzonym na wysokości 1m, posadzonym na terenie wnioskodawcy, zgodnie ze sztuką ogrodniczą, jak to wskazano w  załączniku graficznym do decyzji, w terminie do 30.04.2018r. O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac;
IV. umorzyć postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1. jesionu wyniosłego dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm oznaczonego nr1;
2. dwupniowej tui zachodniej o obwodzie pni w pierśnicy 41cm i 43cm oznaczonej nr 3;
rosnących na działce o nr ewid. 366/4 usytuowanych jw. jak to wskazano w załączniku do wniosku usytuowanych jak to schematycznie zaznaczono w załączniku graficznym do decyzji.

Uzasadnienie
Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Jaśminowej 3 reprezentowana przez Zarząd w osobach: Anna Żółtowska zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 27, Sabina Jakubiak zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 136 i Zofia  Brzostowska zam. w Płocku przy ul. Jaśminowej 3 m 153 złożyła za pośrednictwem pełnomocników tj. przez p. Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu oraz Arkadiusz Kochanowicza – Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13a wniosek w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1. jesionu dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm oznaczonego nr 1;
2. tui o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm oznaczonej nr 2;
3. dwupniowej tui o obwodzie pni w pierśnicy 41cm i 43cm oznaczonej nr 3;
rosnących na działce o nr ewid. 366/4, usytuowanych jw. jak to wskazano w załączniku do wniosku.

Zgodnie z art.83 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.) wnioskodawca poinformował w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag.

Do wniosku dołączono pełnomocnictwo zarządu przedmiotowej wspólnoty dla p. Piotra Pawła Chały – Wiceprezesa Zarządu oraz Arkadiusza Kochanowicza – Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13a do złożenia w imieniu wspólnoty wniosku w zakresie wycinki drzew.                       

W dniu 16.02.2017r. wszczęto postępowanie w sprawie wydania przedmiotowego zezwolenia - informacja została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Pismem z dnia 22.02.2017r. zawiadomiono strony o zaplanowanym terminie oględzin w terenie oraz na podstawie art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy ze względu na jej skomplikowany charakter. Informacja została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Po dokonaniu oględzin poinformowano stronę, że na usunięcie jesionu wyniosłego dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm oznaczonego nr 1 oraz dwupniowej tui zachodniej o obwodzie pni w pierśnicy 41cm i 43cm oznaczonej nr3 usytuowanych jw., jak to wskazano w załączniku do decyzji, nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na podstawie art. 83f ust.1 pkt 3b ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.) nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza 50cm – w przedmiotowym przypadku  dotyczy to następujących drzew: jesionu wyniosłego oraz żywotnika zachodniego. Powyższy przepis obowiązuje od dnia 01. stycznia 2017r.

Podczas oględzin przedstawiciel wnioskodawcy oświadczył, że ww. dwa drzewa prawdopodobnie nie zostaną usunięte.

Zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) umorzono postępowanie postępowanie w ww. zakresie.

Wydano zezwolenie na usunięcie tui zachodniej o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm oznaczonej nr 2, rosnącej na działce o nr ewid. 366/4 usytuowanej jw. Drzewo posadzono w odległości 1m od budynku. Korona żywotnika dorosła do trzeciego piętra. Wnioskodawca poinformował, że drzewo stanowi zagrożenie dla elewacji budynku, gdyż podczas wiatru uderza w nią. Mieszkańcy bloku zgłosili, że drzewa zasłaniają okna, co jest bardzo uciążliwe i z tego powodu powinny być usunięte. Uznano, że przycięcie korony w tym przypadku nie rozwiąże problemu, a drzewa obumrą w konsekwencji grubego cięcia. 

Uznano argumenty strony i wydano zezwolenie zgodnie z wnioskiem.

Wnioskodawca zadeklarował realizację nasadzeń zastępczych. O realizacji nowych nasadzeń strona zobowiązana jest powiadomić Wydział Kształtowania Środowiska pisemnie w terminie 14 dni od zakończenia prac. Ponieważ wydanie niniejszego zezwolenia zostało uzależnione od nasadzenia zastępczego – klonu zwyczajnego odm. Globosum, termin uiszczenia opłaty za wycinkę odroczono na 3 lata od dnia upływu wskazanego w zezwoleniu terminu na wykonanie nasadzeń zastępczych tj. od dnia 30.04.2018r. do dnia 30.04.2021r., zgodnie z art. 84 ust. 3 ww. ustawy.

Zastąpienie usuniętych drzew innymi drzewami winno być skuteczne, to znaczy:
1. nowe nasadzenia należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej:
- zaprawa dołów świeżą, żyzną ziemią,
- do czasu ukorzenienia się w nowym miejscu (ok. 3 lat) drzewom należy zapewnić regularne podlewanie (w szczególności w okresie letnich upałów), ściółkowanie misy wokół drzewa, nawożenie, ochrona przed chorobami i szkodnikami, odchwaszczanie misy wokół drzewa,
2. w razie obumarcia posadzonych drzew należy je zastąpić w najbliższym sezonie agrotechnicznym kolejnymi egzemplarzami.
Zgodnie z art. 86 ust. 2 ww. ustawy jeżeli wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa zostało uzależnione od wykonania nasadzeń zastępczych, a posadzone drzewa nie zachowały żywotności po 3 latach od dnia upływu terminu wskazanego w tym zezwoleniu na wykonanie nasadzeń zastępczych, lub przed upływem tego okresu, z przyczyn zależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa nakłada ponownie w drodze decyzji obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych.

Zgodnie z art. 86 ust. 3. w przypadku niewykonania nasadzeń zastępczych, o których mowa w ust. 2, zgodnie z zezwoleniem na usunięcie drzewa lub krzewu, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W związku z art. 83c  ust 1 ww. ustawy dokonano oględzin w obrębie zadrzewienia w zakresie występowania gatunków chronionych. Nie stwierdzono ich obecności - chronionych gatunków zwierząt, roślin, grzybów. W przypadku zauważenia gatunków chronionych w trakcie wykonywania przedmiotowej decyzji, należy wstrzymać wycinkę drzew oraz zwrócić się ze stosownym wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (art. 56 ustawy o ochronie przyrody), gdyż niniejsza decyzja nie jest tożsama z uzyskaniem zezwolenia na odstępstwa od zakazów zawartych w art. 51 ust. 1 i art. 52 ust.1 ustawy o ochronie przyrody.

Ustalenia z oględzin zapisano w protokole, z którym strony zapoznały się zgodnie z art. 10 KPA, który stanowi, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział na każdym etapie postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony nie wniosły uwag do treści protokołu, co potwierdzają stosowne adnotacje z podpisami złożone na protokole. Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej - część II ust. 44 pkt 6 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Zgodnie z art. 83a ust.7 ww. ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania, o oględzinach oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

Otrzymują:
1. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a


data dodania: 2017-03-21

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 17 marca 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 marca 2017 r., na wniosek Pana Marcina Wiśniewskiego ul. Prosta 25, 09-410 Płock, została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.6.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa stacji paliw płynnych wraz z myjnią na działce o nr ew. 2809/1 przy ulicy Kolejowej 6 w Płocku”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-03-17

KOMUNIKAT
z dnia 15 marca 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 15 marca 2017 r., na wniosek Prezydenta Miasta Płocka Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowanego przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku:
Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W;
Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska (budynek E II piętro, pokój nr E- 52/1), tel. 24-367-15-08.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-03-15

Płock, dn. 13.03.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.7.2017.AS
   

INFORMACJ A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

    podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 07.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Auto Center „Serwis-Expres”; Grzegorz Ciuliński; ul. Żyzna 22; 09-410 Płock w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.33.2012.AS z dnia 07.01.2013 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Żyznej 22 w Płocku – do  miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych w przywołanej decyzji
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Żyznej 22 w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.03.2017 r. - 20.03.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-03-13

WKŚ-I-ZZ.6131.39.2017.KPM                                                       
Płock, 10.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 08.03.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kwiatowa 23 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid. 40/5 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy .

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 5 kwietnia 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.03.2017r. do 24.03.2017r.


data dodania: 2017-03-10

WKŚ-I-ZZ.6131.40.2017.KPM                                                       
Płock, 10.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 08.03.2017r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Pszczela 2 złożony przez pełnomocników: Pana Arkadiusza Kochanowicza Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp.  z o.o. oraz Pana Piotra Chałę Wiceprezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o  nr ewid. 377/1 zlokalizowanej przy ww. ulicy w Płocku, stanowiącej własność Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 4 kwietnia 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 10.03.2017r. do 24.03.2017r.


data dodania: 2017-03-10

Płock, dn. 09.03.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.6.2017.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 03.03.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki BP EUROPA SE Spółka Europejska Oddział w Polsce z/s przy ul. Jasnogórskiej 1, 31-358 Kraków, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Ulickiego zam. w Płocku przy ul. Jesiennej 9/28 w sprawie:
- stwierdzenia cofnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.17.2014.AS z dnia 13.05.2014 roku udzielającej BP Europa SE Oddział w Polsce, ul. Jasnogórska 1, 31-358 Kraków, reprezentowanej przez Pana Zbigniewa Ulickiego zam. w Płocku przy ul. Jesiennej 9/28, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  myjni automatycznej i ręcznej bezdotykowej, czterostanowiskowej myjni stacji paliw BP EUROPA SE zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 116 (dz. ew. 365) – do  miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach określonych w przywołanej decyzji

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni automatycznej i ręcznej, bezdotykowej, 4-stanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji paliw BP Galeria przy ulicy Wyszogrodzkiej 116 (działka o numerze ew. 365) w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 09.03.2017 r. - 16.03.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-03-09

Płock, dn.  08.03.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.5.2017.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 24.02.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.; ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock, w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.14.2016.AS z dnia 18.05.2016 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do  urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów tj. spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, dowożonych ze szczelnego zbiornika bezodpływowego do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie, pochodzących z myjni pojazdów oraz mycia posadzki budynku magazynowego i hali warsztatowo – magazynowej, zlokalizowanych przy ulicy  Przemysłowej 31 w Płocku na warunkach określonych w przywołanej decyzji

- w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z uwagi na zmianę nazwy spółki z SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. na SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.


data dodania: 2017-03-08

WKŚ-I-ZZ.6131.27.2017.MR                                                  
Płock, dnia 07.03.2017r.

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2016r. poz. 2134 ze zm.) kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.02.2017r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. klonu srebrzystego o obwodzie pni w pierśnicy: 140 i 190 cm rosnących na działce o nr ewid. 524/2 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 1920r. Nr 7 oraz 18,5 m2 krzewów rosnących na działce o nr ewid. 561/7 zlokalizowanej przy ul. ks. Ignacego Lasockiego w Płocku stanowiących własność  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz osób fizycznych.

Stosownie do art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonych do usunięcia ww. 2 szt. drzew oraz 18,5 m2 krzewów na dzień 30.03.2017r. o godz. 10³°. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew i krzewów.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 20.04.2017r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie   czterech dni od dnia oględzin, tj. do dnia 04.04.2017r.  
 
Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.    
                             
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Obwieszczenie wisi w dniach od 7.03.2017r. do 21.03.2017r.


data dodania: 2017-03-07

Płock, dnia 28.02.2017r.
WKŚ-I-ZZ.6131.510.2016.MR

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28.02.2017r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Młodziezowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Pana Jerzego Wolniaka Prezesa Zarządu oraz Pana Ireneusza Pokropskiego Zastępcę Prezesa ds. Technicznych o wydanie zezwolenia na usunięcie jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 51 usytuowanego na działce o nr ewid. 1562/5 nr obrębu 0009 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Spółdzielczej 12 stanowiącej własność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku oraz osób fizycznych.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 83a. ust.7 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) oraz art. 49 Kpa (Dz. U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzedu.


data dodania: 2017-02-28

OBWIESZCZENIE

z dnia 23.02.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na  wniosek z dnia 24.01.2017r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka – Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych wydano decyzję WKŚ-I-ZZ.6131.7.2017.EN z dnia 23.02.2017r w sprawie usunięcia następujących drzew:
1. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 156cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/6 przy budynku ul. Batalionu Parasol 19,
2. brzozy o obwodzie pnia w pierśnicy 91cm oraz świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm rosnących na działce o nr ewid. 3687/9 przy budynku ul. Batalionu Parasol 21,
3. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm na działce o nr ewid. 3687/17 przy budynku ul. Batalionu Parasol 1,
4. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 136cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/10 przy budynku ul. Batalionu Parasol 9,
5. sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 54cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 26,
6. pięciu brzóz o obwodach pni w pierśnicy 82cm, 55cm, 70cm, 86cm, 57cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 24.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-02-23

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2017 r.Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),

ZAWIADAMIAM

strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku:
Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W;
Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”
wszczętego na wniosek Prezydenta Miasta Płocka Stary Rynek 1 , 09-400 Płock reprezentowanego przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek , o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Z dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Powyższe należy uczynić w terminie 5 dni od dnia doręczenia.

 

POUCZENIE

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1.    Wnioskodawca,
2.    Strony postępowania*
3.    WKŚ-I a/a

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-02-23

ZAWIADOMIENIE
o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 36 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam

że termin załatwienia sprawy odnośnie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działkach o nr ew. 226, 227/1, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/13, 227/14 (nr działek po podziel działek 227, 543/5 i 67)” wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock ul. Lachmana 1 reprezentowanego przez Panią Adę Kutyło-Bromka zam. w Płocku przy ul. Nałkowskiej 19 - zostaje przedłużony do dnia 23 marca 2017 r.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu miesiąca, niezależną od organu, jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.


data dodania: 2017-02-23

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 23 lutego 2017 r.


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1, art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami - zwanej dalej KPA)

zawiadamiam


że w dniu 15 lutego 2017 r. na wniosek INVEST BUD Sp. z o. o. ul. Żyzna 2, 09-410 Płock reprezentowanej przez Pana Michała Rybarczyka zamieszkałego w Płocku przy ul. Lokalnej 3, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, budynków biurowych, usługowych i magazynowych z pełną infrastrukturą techniczną towarzyszącą oraz garażami podziemnymi i parkingami nadziemnymi”, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Żyznej.


Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

POUCZENIE


1.Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.


2.Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.


4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


6.Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-02-23

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin

Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art 49, art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

o oględzinach, które odbędą się w dniu 16.03.2017r. o godz. 10:15  (spotkanie przy budynku ul. Jaśminowa 3) w związku z wnioskiem z dnia 16.02.2017r. w sprawie wydania zezwolenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 4 z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 8 reprezentowanego przez p.Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu oraz p.Arkadiusza Kochanowicza - Prezesa Zarządu na usunięcie następujących drzew rosnących na działce o nr ewid. 366/4, będącej własnością Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym ponad 20 stron - zgodnie z księgą wieczystą PL1P/00093868/5, położonej przy ul. Jaśminowej 3:

1. jesionu dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm,
2. tui o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm
3. tui dwupniowej o obwodzie pnia w pierśnicy 41cm i 43cm

Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie w dniu 16.02.2017r. została umieszczona w dniu 20.02.2017r. w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wzywa się strony do wzięcia udziału w oględzinach oraz złożenie wyjaśnień dotyczących wniosku, osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie.

Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy tj. do dnia 16 kwietnia 2017r.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. (24) 367-15-10

 Pouczenie

1.    Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
2.    Zgodnie z art. 79 § 1 ww. ustawy, strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.
3.    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o.
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I - aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-02-22

OBWIESZCZENIE

z dnia 20.02.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.02.2017r. na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS sp. z o.o. Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 4 z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 8 reprezentowanego przez p.Piotra Pawła Chałę – Wiceprezesa Zarządu oraz p.Arkadiusza Kochanowicza - Prezesa Zarządu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących na działce o nr ewid. 366/4, będącej własnością Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym ponad 20 stron - zgodnie z księgą wieczystą PL1P/00093868/5, położonej przy ul. Jaśminowej 3:
1. jesionu dwupniowego o obwodach pni w pierśnicy 40cm i 27cm,
2. tui o obwodzie pnia w pierśnicy 68cm
3. tui dwupniowej o obwodzie pnia w pierśnicy 41cm i 43cm

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.


data dodania: 2017-02-20

WKŚ-I-ZŚ.6220.73.2016.KK


ZAWIADOMIENIE

o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 36 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam

że termin załatwienia sprawy odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku:
Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W;
Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”
Gminy – Miasto Płocka Stary Rynek 1 , 09-400 Płock reprezentowane przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek - zostaje przedłużony do dnia 20 marca 2017 r.

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu miesiąca, niezależną od organu, jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.


data dodania: 2017-02-20

KOMUNIKAT

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 17 lutego 2017 r.


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 17 lutego 2017 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo – Transportowego GAZTECH z siedzibą w Płocku przy ulicy Zglenickiego 44, reprezentowanego przez Pana Michała Rybarczyka zamieszkałego w Płocku przy ulicy Lokalnej 31, została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.1.2017.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa instalacji do produkcji gazów technicznychw Płocku przy ul. Zglenickiego 44”.


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie


Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy (w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2017-02-17

WKŚ-I-ZŚ.6220.5.2017.KK


ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23, ze zmianami, zwanym dalej KPA)

zawiadamiam

że w dniu 23 stycznia 2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD Jarosław Szczygieł Płock ul. Lachmana 1 reprezentowanego przez Panią Adę Kutyło-Bromka zam. w Płocku przy ul. Nałkowskiej 19 zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działkach o nr ew. 226, 227/1, 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9, 227/10, 227/11, 227/13, 227/14 (nr działek po podziel działek 227, 543/5 i 67)”.

Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.
W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, w pokoju E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.
2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
6. Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca – pełnomocnik Ada Kutyło-Bromka Płock, ul. Nałkowskiej 19,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I a/a

*Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wywieszono 10 lutego 2017 r.


data dodania: 2017-02-15

WKŚ-I-ZZ.6131.7.2017.EN                                                              

Zawiadomienie o przeprowadzeniu oględzin

Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art 49, art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

zawiadamiam

o oględzinach, które odbędą się w dniu 23.02.2017r. o godz. 10:15  (spotkanie w siedzibie wnioskodawcy ul. Jana Pawła II 88a) w związku z wnioskiem z dnia 24.01.2017r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka – Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

1. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 156cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/6 przy budynku ul. Batalionu Parasol 19,
2. brzozy o obwodzie pnia w pierśnicy 91cm oraz świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm rosnących na działce o nr ewid. 3687/9 przy budynku ul. Batalionu Parasol 21,
3. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm na działce o nr ewid. 3687/17 przy budynku ul. Batalionu Parasol 1,
4. jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 136cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/10 przy budynku ul. Batalionu Parasol 9,
5. sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 54cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 26,
6. pięciu brzóz o obwodach pni w pierśnicy 82cm, 55cm, 70cm, 86cm, 57cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 24.

Informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie w dniu 24.01.2017r. została umieszczona w dniu 27.01.2017r. w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wzywa się strony do wzięcia udziału w oględzinach oraz złożenie wyjaśnień dotyczących wniosku, osobiście lub przez pełnomocnika po okazaniu pełnomocnictwa na piśmie.

Prezydent Miasta Płocka działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy tj. do dnia 24 marca 2017r.

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta Płocka (Wydział Kształtowania Środowiska) przy ul. Stary Rynek 1, pokój E-52. Osoba prowadząca sprawę: Ewa Nowak tel. (24) 367-15-10

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej zobowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
2. Zgodnie z art. 79 § 1 ww. ustawy, strona powinna być powiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem dni przed terminem.
3. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą być zawiadomione o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują:
1. Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I  aa


* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2015 r, poz. 1651 ze zmian. oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-02-01

OBWIESZCZENIE

z dnia 27.01.2017r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 24.01.2017r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka – Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie następujących drzew:
1. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 156cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/6 przy budynku ul. Batalionu Parasol 19,
2. brzozy o obwodzie pnia w pierśnicy 91cm oraz świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 60cm rosnących na działce o nr ewid. 3687/9 przy budynku ul. Batalionu Parasol 21,
3. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 127cm na działce o nr ewid. 3687/17 przy budynku ul. Batalionu Parasol 1,
4. jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 136cm rosnącej na działce o nr ewid. 3687/10 przy budynku ul. Batalionu Parasol 9,
5. sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 54cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 26,
6. pięciu brzóz o obwodach pni w pierśnicy 82cm, 55cm, 70cm, 86cm, 57cm na działce o nr ewid. 646/41 przy budynku ul. Czwartaków 24.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23), strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium  postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 27.01.2017r. do 11.02.2017r.


data dodania: 2017-01-26

WKŚ-I-ZZ.6131.510.2016.MR                                                 

Płock, dnia 25.01.2017r.

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 10 § 1, art. 35 § 3, art. 36 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 73 oraz art. 79 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 ust. 1 oraz art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Z 2016r. poz. 2134 ze zm.) kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 29.12.2016r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Adama Mickiewicza 12A wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 51 cm rosnącego na działce o nr ewid. 1562/5  zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 12 w Płocku, stanowiącej własność Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku oraz osób fizycznych.
Stosownie do art. 79 kodeksu postępowania administracyjnego ustala się termin komisyjnych oględzin przeznaczonego do usunięcia drzewa, tj. jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 51 cm rosnącego na działce o nr ewid. 1562/5 zlokalizowanej przy ul. Spółdzielczej 12 w Płocku na dzień 16.02.2017r. o godz. 10³°. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowego drzewa.

Działając na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) informuję, że przedmiotowy wniosek zgodnie z art. 35 § 3 ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.
Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 28.02.2017r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie  jedenastu dni od dnia oględzin, tj. do dnia 27.02.2017r.   

Akta sprawy są udostępnione  w Urzędzie Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34.  

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


Obwieszczenie wisi w dniach od 25.12.2016r. do 08.02.2017r.


data dodania: 2017-01-26

Płock, dn. 20.01.2017 r.
WKŚ-I-ZR.6341.73.2016.AS


      I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

- że w dniu 22.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne na wniosek Pani Zofii Umińskiej, Państwa Marzeny i Jana Gagat, Pani Moniki Dziub-Szulińskiej oraz Pana Piotra Szulińskiego, Pani Lucyny Żakieta działającej z upoważnienia Państwa Katarzyny i Tomasza Żakieta, reprezentowanych przez Panią Janinę Milczarek  zam. Nowy Troszyn 43, 09-530 Nowy Troszyn, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. rowu przebiegającego przez działki o numerach ewidencyjnych 894/5, 894/6, 894/7 i 894/8 (obręb 16) przy ul. Janówek w Płocku oraz w sprawie uzyskania decyzji na legalizację urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu na działce o numerze ew. 805 (obręb 16) przy ul. Janówek w Płocku;
- o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. do dnia 28 lutego 2017 roku.
Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest skomplikowany charakter sprawy.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 20.01.2017 r. - 27.01.2017 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2017-01-20

Płock,  19.01.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.507.2016.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzjiZgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

że w dniu 19.01.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości nr 7, 7a, 7b przy ul. Dobrzyńskiej w Płocku decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.507.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew z terenu działek o nr ewid. 107/2 i 109/9 zlokalizowanych przy ww. ulicy w Płocku, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym w/w wspólnoty.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-01-19

ZAWIADOMIENIE Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 19 stycznia 2017 r.

o niezałatwieniu sprawy w terminie


Na podstawie art. 36 w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam


że termin załatwienia sprawy odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku: Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W; Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”


Gminy – Miasto Płocka Stary Rynek 1 , 09-400 Płock reprezentowane przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek - zostaje przedłużony do dnia 19 lutego 2017 r.


Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu miesiąca, niezależną od organu, jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.


data dodania: 2017-01-19

Płock,   13.01.2017 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.504.2016.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.01.2017 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.504.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 20 sztuk drzew oraz 3,6m2 krzewów z terenu MSM Administracji Osiedla „Podolszyce”, z działki o numerze ewidencyjnym  3687/14 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 11 w Płocku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2017-01-13

WKŚ-I-ZZ.6131.496.2016.EN                                                        
Płock, dnia 11.01.2017r.

DECYZJA

Na podstawie art.83, 83a ust. 7 i 83f ust1 pkt3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.) oraz w trybie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.12.2016r. złożonego w dniu 14.12.2016r. przez Płocką Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowaną przez p.Jana Rączkowskiego – Prezesa Zarządu oraz p.Zofię Kędzierską – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami o wydanie zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 27cm, rosnącego na działce o nr ewid. 394/82 położonej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 6

orzekam:

umorzyć Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 27cm, rosnącego na działce o nr ewid. 394/82 położonej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 6.


Uzasadnienie
Płocka Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a złożyła do Prezydenta Miasta Płocka wniosek z dnia 13.12.2016r. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 27cm, rosnącego na działce o nr ewid. 394/82 położonej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 6 zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2016r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. Poz. 2134).

W dniu 1 stycznia 2017r. weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady usuwania drzew. Na podstawie art. 83f ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.) nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew, których obwód pnia na wysokości 130cm nie przekracza:
a) 100cm - w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej oraz platana klonolistnego,
b)  50cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23), gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości albo w części.
Ponieważ zmianie uległy przepisy prawa materialnego, zgodnie z którym od 1. stycznia 2017r.  wycinka przedmiotowego drzewa nie wymaga uzyskania zezwolenia prezydenta miasta - zaistniała przesłanka do umorzenia postępowania.
Obwód przedmiotowego drzewa mierzony ma wysokości 130cm nie przekracza 50cm, w związku z powyższym jego wycinka może nastąpić bez zezwolenia.
Zgodnie z art. 83a ust.7 ww. ustawy jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usuniecie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego. W związku z powyższym strony  zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o wydaniu decyzji obwieszczeniami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie ustawy z dnia 16.11.2016r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) wydanie niniejszej decyzji zwolnione jest z opłaty skarbowej (załącznik do ustawy cz.III ust. 44 kolumna 4 pkt 6).

Otrzymują:
1. Strony postępowania*
2. PSM L-W
3. aa

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r., poz. 1651) oraz art. 49 KPA zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.
 data dodania: 2017-01-11

WGK.II.7680/1/2006
Płock, dn. 3.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, ze zmianami, zwanym dalej KPA)

zawiadamiam

że w dniu 22.12.2016 r. zostało wszczęte na wniosek Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A. właściciela Zakładu Produkcyjnego w Płocku postępowanie administracyjne w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego o znaku WGK.II.7680/1/2006  z dnia 14.11.2006 r. (ze zmianami) na prowadzenie instalacji ubojni należącej do Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A. Zakład Produkcyjny w Płocku przy ul. Bielskiej 57.

Konieczność dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego wynika ze zmian, jakie zaistniały w instalacji w okresie obowiązywania pozwolenia, zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami oraz z przeprowadzonej w 2016 r. przez tut. Organ analizy pozwolenia zintegrowanego.
Organem właściwym do wydania przedmiotowego pozwolenia jest Prezydent Miasta Płocka.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 73 § 1, 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pok. E-51 [tel. (24) 367-16-69], w obecności pracownika tego organu w godzinach pracy Urzędu Miasta Plocka w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strona ma prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia).
4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strona oraz jej przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. WKŚ-I – aa.

Zawiadomienie wisi w dniach od 3.01.2017 r. do 2.02.2017 r.


data dodania: 2017-01-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3.01.2017r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016r. poz. 2249) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 06.12.2016r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego – Prezesa Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew robinii akacjowej o obwodach pni w pierśnicy 65cm i 53cm, rosnących na działce o nr ewid. 374/3 przy ul. Pszczelej 1 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.492.2016.EN z dnia 03.01.2017r. 


Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 3.01.2017r. – 1.02.2017r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2017-01-03

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 03 stycznia 2017 r.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.),

ZAWIADAMIAM


iż w ramach prowadzonego postępowania wszczętego na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „INBUD” Stefan Karczewski Al. Kilińskiego 41 reprezentowanego przez Pana Michała Rabarczyka zamieszkałego w Płocku przy ul. Lokalnej 31 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, pełną infrastrukturą towarzyszącą, garażami podziemnymi i parkingami nadziemnymi oraz drogami dojazdowymi w Płocku przy ulicy Żyznej”

– został zebrany pełen materiał dowodowy.


Strona ma prawo zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie) w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka - pokój E-52/1 (II piętro budynek E), tel. 24-367-15-08. Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja. Strona ma prawo wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Powyższe należy uczynić w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

POUCZENIE


Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-01-03

Lista wniosków, które uzyskały dotację na zmianę ogrzewania:


1.WKŚ-I-ZŚ.3153.1.2016 - ul. Boczna 2 – 3900,00 zł


2. WKŚ-I-ZŚ.3153.2.2016 - ul. Wspólna 16A – 4800,00 zł


3. WKŚ-I-ZŚ.3153.3.2016 - ul. Korczaka 33- 4900,00 zł


4. WKŚ-I-ZŚ.3153.4.2016 - ul. Wspólna 16 – 5100,00 zł


5. WKŚ-I-ZŚ.3153.5.2016 - ul. Bukowa 14 – 4900,00 zł


6. WKŚ-I-ZŚ.3153.6.2016 - ul. Wyszogrodzka 80A- 3300,00 zł


7. WKŚ-I-ZŚ.3153.7.2016 - ul. Królewiecka 23 – 8800,00 zł


8. WKŚ-I-ZŚ.3153.8.2016 - ul. Nizinna 52 – 4900,00 zł


9. WKŚ-I-ZŚ.3153.9.2016 - ul. Szpacza 18 – 5300,00 zł


10. WKŚ-I-ZŚ.3153.10.2016 ul. Cicha 2 – 5000,00 zł


11. WKŚ-I-ZŚ.3153.11.2016 ul. Wspólna 14 – 4900,00 zł


12. WKŚ-I-ZŚ.3153.12.2016 ul. Kalinowa 48 – 4900,00 zł


13. WKŚ-I-ZŚ.3153.13.2016 ul. Kalinowa 35A – 5300,00 zł


14. WKŚ-I-ZŚ.3153.15.2016 ul. Kalinowa 69 – 6940,00 zł


15. WKŚ-I-ZŚ.3153.16.2016 ul. Nowa 16 – 4100,00 zł


16. WKŚ-I-ZŚ.3153.17.2016 ul. Lenartowicza 24 – 3900,00 zł


17. WKŚ-I-ZŚ.3153.18.2016 ul. Miętowa 2– 5100,00 zł


18. WKŚ-I-ZŚ.3153.19.2016 ul. Kwiatka 13 – 3200,00 zł


19. WKŚ-I-ZŚ.3153.20.2016 ul. Jesienna 25 – 5200,00 zł


20. WKŚ-I-ZŚ.3153.21.2016 ul. Wyszogrodzka 75 – 4800,00 zł


21. WKŚ-I-ZŚ.3153.22.2016 ul. Paśniki 12 – 4800,00 zł


22. WKŚ-I-ZŚ.3153.23.2016 ul. Miedziana 1B m 2 – 5300,00 zł


23. WKŚ-I-ZŚ.3153.24.2016 ul. Rzeczna 15 – 5300,00 zł


24. WKŚ-I-ZŚ.3153.25.2016 ul. Harcerska 117 m 11 – 5220,00 zł


25. WKŚ-I-ZŚ.3153.26.2016 ul. Harcerska 117 m 7 – 5220,00 zł


26. WKŚ-I-ZŚ.3153.27.2016 Pl. Obrońców Warszawy 1 – 16400,00 zł


27. WKŚ-I-ZŚ.3153.28.2016 ul. Studzienna 11 – 4660,00 zł


28. WKŚ-I-ZŚ.3153.29.2016 ul. Harcerska 102 – 7000,00 zł


29. WKŚ-I-ZŚ.3153.30.2016 ul. Malinowa 4 – 4800,00 zł


30. WKŚ-I-ZŚ.3153.31.2016 ul. Orzechowa 47 – 5000,00 zł


31. WKŚ-I-ZŚ.3153.32.2016 ul. Powiśle 2 – 4800,00 zł


32. WKŚ-I-ZŚ.3153.33.2016 ul. Otolińska 29 – 7000,00 zł


33. WKŚ-I-ZŚ.3153.34.2016 ul. Lenartowicza 13 – 4800,00 zł


34. WKŚ-I-ZŚ.3153.35.2016 ul. Swojska 26/1 – 7100,00 zł


35. WKŚ-I-ZŚ.3153.36.2016 ul. Królewiecka 17 – 19200,00 zł


36. WKŚ-I-ZŚ.3153.37.2016 ul. Wyszogrodzka 27 – 5100,00 zł


37. WKŚ-I-ZŚ.3153.39.2016 ul. Mazurska 10 – 4100,00 zł


38. WKŚ-I-ZŚ.3153.40.2016 ul. Dobrzykowska 43 – 3900,00 zł


39. WKŚ-I-ZŚ.3153.41.2016 ul. Graniczna 9A – 7000,00 zł


40. WKŚ-I-ZŚ.3153.42.2016 ul. Kalinowa 65 – 3800,00 zł


41. WKŚ-I-ZŚ.3153.43.2016 ul. Kwiatka 9A – 12270,00 zł


42. WKŚ-I-ZŚ.3153.44.2016 ul. Otolińska 29 – 3888,00 zł


data dodania: 2016-12-30

WKŚ-I-ZZ.6131.507.2016.KPM                                                       


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzewNa podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19.12.2016r. na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości nr 7, 7a, 7b przy ul. Dobrzyńskiej w Płocku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek o nr ewid. 107/2 i 109/8 zlokalizowanych przy ww. ulicy w Płocku.
Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 13 stycznia 2017 r. na godzinę 10.00.
Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


Obwieszczenie wisi w dniach od 27.12.2016r. do 10.01.2017r.


data dodania: 2016-12-29

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

z dnia 28 grudnia 2016 r.


Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami - zwanej dalej KPA)

zawiadamiam


że w dniu 19 grudnia 2016 r. na wniosek Gminy – Miasto Płocka Stary Rynek 1 , 09-400 Płock reprezentowane przez pana Piotra Tomczaka właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla Trzepowo w Płocku: Etap I – Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno – zachodniej miasta Płocka do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W; Etap II – Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu Trzepowo”.


Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

POUCZENIE


1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.


2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.


3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.


4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.


6. Zgodnie z art. 49 ww. ustawy strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2016-12-28

WKŚ-I-ZZ.6131.504.2016.KPM                                                       

Płock,22.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach  dotyczącego wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 15.12.2016r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki o nr ewid.  3687/14 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 11 w Płocku.

Ustala się termin komisyjnych oględzin wnioskowanych drzew na dzień 9 stycznia 2017 r. na godzinę 10.00.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie do zapoznania się z aktami sprawy oraz  wypowiedzenia  się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania żądań, w terminie 3 dni od dnia oględzin.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 22.12.2016r. do 06.01.2017r.


data dodania: 2016-12-22

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 20 grudnia 2016

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez Lecha Chodkowskiego – Prezesa Zarządu i Janusza Pawłowskiego – Z-cę Prezesa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.489.2016.KN z dnia 20.12.2016 r. zezwalająca na usunięcie 1 szt. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 153 cm, rosnącej na działce o nr ewid. 1196/1 obręb 10 znajdującej przy ul. Dobrowolskiego i ul. Gintera.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, Pl. Stary Rynek 1, pokój E-52/1.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-12-20

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19.12.2016


data dodania: 2016-12-19

Płock, dn. 16.12.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.68.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości


informację, że w dniu 23.11.2016 r. (uzupełniono w dniu 13.12.2016 r.) zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pana Jarosława Szczygieł; ul. Batalionu „Parasol” 6; 09-410 Płock, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego – rowu na działce o numerze ew. 227/14, (obręb 14  Góry), stanowiącej jego własność przy ulicy Kutnowskiej w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 16.12.2016 r. - 23.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-12-16

KOMUNIKAT

z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 14 grudnia 2016 r., na wniosek Gminy – Miasto Płock Stery Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowanej przez Mariusza Andlera właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.62.2016.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną: Etap I – odcinek od ul. Mostowej do Zalewu Sobótka; Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska pokój nr E- 52/1, tel. 24-367-15-08.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2016-12-14

Płock, dn. 12.12.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.69.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)


podaję do publicznej wiadomości


informację, że w dniu 06.12.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki „AUTOGALERIA” Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer HONDA; ul. Wyszogrodzka 103; 09-400 Płock, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.26.2012.KN z dnia 24.12.2012 roku udzielającej AUTOGALERII Sp. z o.o. przy ul. Wyszogrodzkiej 103 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzące z myjni samochodowej zlokalizowanej w salonie samochodowym przy ulicy Wyszogrodzkiej 103 w Płocku
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej oraz hali warsztatowej zlokalizowanych przy ulicy Wyszogrodzkiej 103 w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, tj. do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 12.12.2016 r. - 19.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-12-12

Płock, dn. 09.12.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.66.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 18.11.2016 r. (uzupełniono w dniu 08.12.2016 roku) zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki CIRCLE K Polska Sp. z o.o. z/s ul. Puławska 86; 02-603 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Tomasza Mielczarka, kierownika Stacji Paliw Nr 70581 w Płocku, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.15.2012.AS z dnia 10.09.2012 roku udzielającej STATOIL POLAND Sp. z o.o. z/s przy ulicy Puławskiej 86 w Warszawie, reprezentowanej przez Pana Tomasza Mielczarka, kierownika Stacji Paliw Nr 581 w Płocku, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z automatycznej i ręcznej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji paliw Nr 581 przy ulicy Bielskiej 61A do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z jednostanowiskowej, automatycznej myjni samochodowej oraz dwustanowiskowej, bezdotykowej, ręcznej myjni zlokalizowanej na terenie Stacji paliw Nr 70581 przy ulicy Bielskiej 61A w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 09.12.2016 r. - 16.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-12-09

OBWIESZCZENIE

z dnia 08.12.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 06.12.2016r. na wniosek  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego –  Prezesa   Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew robinii akacjowej o obwodach pni w pierśnicy 65cm i 53cm, rosnących na działce o nr ewid. 374/3 przy ul.. Pszczelej 1.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 8.12.2016r. do 15.12.2016r.


data dodania: 2016-12-08

Płock, dn. 08.12.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.63.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 14.11.2016 r. (uzupełniono w dniu 05.12.2016 roku),  zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki WIX Developer S.A.; Mirosław 22  A; 09-472 Słupno w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku usługowego z przeznaczeniem na niepubliczną szkołę podstawową i przedszkole, zlokalizowanych przy ulicy Żyznej w Płocku, do wód rzeki Rosicy poprzez wylot wraz z rowem odprowadzającym w km 4+973 jej biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 08.12.2016 r. - 15.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-12-08

Płock, dnia 02.12.2016r.
WKŚ-I-ZZ.6131.353.2016.MR

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 02.12.2016r. Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez reprezentowaną przez Panią Krystynę Wrzeszczyńską Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. klonu o obwodach pni w pierśnicy: 98 i 115 cm oraz jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm rosnących na działce o nr ewid. 384/15 (obręb 4) zlokalizowanej przy ul. Wolskiego 12 w Płocku, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 83a. ust.7 ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r., poz. 1651 ze zm.) oraz art. 49 Kpa (Dz. U.z 2016r., poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzedu.


data dodania: 2016-12-02

WKŚ-I-ZZ.6131.480.2016.KPM
Płock,  30.11.2016 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 29.11.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.480.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie1 szt. lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 53 cm z działki nr ewid. 576/18, znajdującej się przy ul. Dworcowej 37, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-11-30

Płock, dn. 29.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.65.2016.AS


I N F O R M A C J A O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki BUDMAT AUTO 3 Sp. z o.o.; ul. Bielska 55; 09-400 Płock, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.28.2012.KN z dnia 14.12.2012 roku udzielającej spółce BUDMAT AUTO Sp. z o.o., ul. Bielska 67 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Bielskiej 55
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Bielskiej 55 w Płocku do  miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 29.11.2016 r. - 06.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-29

Płock dnia 28.11.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.470.2016.KN


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmian.) zawiadamiam, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obr. Westerplattte 6a reprezentowanej przez Prezesa Jana Rączkowskiego i Zastępcę Prezesa Mariusza Pakulskiego, że w dniu 17.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach.


data dodania: 2016-11-28

Płock, dn. 28.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.51.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

- że w dniu 02.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne na wniosek spółki Orlen Projekt Sp. z o.o., z/s przy ul. Zglenickiego 42; 09-411 Płock, w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzeń wodnych tj. skrzynek rozsączających oznaczonych jako SR-1 i SR-2, zlokalizowanych na  działce numer ewidencyjny 6/7 (obręb 13);
- o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. do dnia 30 grudnia 2016 roku.
Przyczyną zwłoki w załatwieniu ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 § 2ustawy Kodeks postępowania administracyjnego jest skomplikowany charakter sprawy.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 28.11.2016 r. - 05.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-28

Płock, dn. 28.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.42.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w uzupełnieniu do zawiadomienia z dnia 25.10.2016 roku, sprawa wszczęta w dniu 30.09.2016 r. na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego; ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Artura Rychlewskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1-ego Maja 7c; 09-402 Płock o ustalenie linii brzegowej rzeki Słupianki w km od 0+763 do 1+593 jej biegu zgodnie z załączonym projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w następujący sposób:

dla lewego brzegu rzeki Słupianki:
- od punktu granicznego P-1358 do punktu 1-2986
- od punktu granicznego 1-71374 do punktu 1-2995
- od punktu granicznego 1-2995 do punktu 1-2997
- od punktu granicznego 1-2997 do punktu 1-3000
- od punktu granicznego 1-3000 do punktu 1-71012
- od punktu granicznego 1-3056 do punktu 1-3054

dla prawego brzegu rzeki Słupianki:
- od punktu granicznego 1-3012 do punktu 1-3013
- od punktu granicznego 1-3014 do punktu 1-3010
- od punktu granicznego 1-3010 do punktu 1-3009
-  od punktu granicznego 1-3007 do punktu 1-3006
- od punktu granicznego 1-3065 do punktu 1-3005
- od punktu granicznego 1-3005 do punktu 1-3001
- od punktu granicznego 1-3062 do punktu 1-3059
- od punktu granicznego 1-3059 do punktu 1-71578,

prowadzona jest również w trybie art. 15a ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) dotyczącym rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami rzeki Słupianki przed wykonaniem urządzenia wodnego od pozostałych gruntów w następujący sposób:

dla prawego brzegu rzeki Słupianki:
- od punktu granicznego 1-3013 do punktu 1-3014
- od punktu granicznego 1-3009 do punktu 1-3008
- od punktu granicznego 1-71000 do punktu 1-3062
realizowanego na wysokości działek o numerach ewidencyjnych: 2372/14, 2376/1, 2402/1, 2406/22, 2374/18, 2374/22, 2374/8, 2374/29, 2374/14, 2375, 2378, 2383/1, 2381, 2398, 2396/1, 2385, 2472/1, 2406/26, 2473/6, 2473/7, 2397, 2403/8 (obręb Podolszyce - Borowiczki) w Płocku.

Jednocześnie z uwagi na powyższą okoliczność skutkującą możliwością składania uwag i wniosków przez strony niniejszego postępowania, wyznacza się nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy tj. do dnia 20 grudnia 2016 roku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 28.11.2016 r. - 05.12.2016 roku.


data dodania: 2016-11-28

Płock, dn.  23.11.2016 r.
WKŚ-I.ZR.6341.52.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA           


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

     podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 07.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ORLEN KolTrans Sp. z o. o. z/s w Płocku przy ulicy Chemików 7 w sprawie:
cofnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.31.2014.AS z dnia 17.09.2014 roku udzielającej spółce Orlen KolTrans Sp. z o. o. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu OLREN KolTrans Sp. z o. o. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych PKN ORLEN S.A – w trybie art. 136 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.);
wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu ORLEN KolTrans Sp. z o. o. z/s przy ulicy Chemików 7 w Płocku do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością PKN ORLEN S.A.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w terminie od dnia 23.11.2016 r. do  30.11.2016 r.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-24

Płock, dn. 24.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.50.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 25.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki DT-SPV 13 Sp. z o. o.; ul. Prosta 51; 00-838 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Marcina Mędrzyckiego; ul. Wał Miedzeszyński 134a, Warszawa, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Galerii Wisła zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 144 w Płocku – do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej tj. urządzeń kanalizacyjnych spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 24.11.2016 r. - 01.12.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-24

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),


ZAWIADAMIAM


strony postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną: Etap I – odcinek od ul. Mostowej do Zalewu „Sobótka” Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”

realizowanego przez Gminę – Miasto Płock Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowaną przez Mariusza Andlera Właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.

Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój E-52/1 (II piętro), tel. 24-367-15-08.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2016-11-22

Płock, dn. 21.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.58.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 08.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1-ego Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.12.2012.AS z dnia 26.02.2012 r. udzielającej zakładowi głównemu MEGA-TECH Sp. z o.o. z/s przy ulicy Sierpeckiej 1 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód rzeki Brzeźnicy polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki Brzeźnicy, wylotem w km 7+725 jej biegu, pochodzących z terenu kilku zakładów oraz gospodarstw domowych - w zakresie zmiany hektometrażu rzeki Brzeźnicy, wynikającej z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód, poprzez zastąpienie kilometrażu rzeki Brzeźnicy 7+725 na kilometr 7+860 jej biegu oraz zmiany kilometra konserwacji poprzez zastąpienie kilometra 7+525 - 7+725 na km 7+660 – 7+860 jej biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 21.11.2016 r. - 28.11.2016 r.

Sprawę prowadzi:
Aneta Stępniewska (24) 367-15-11


data dodania: 2016-11-21

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2016 r.

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.417.2016.KN z dnia 17.11.2016 r. zezwalająca na usunięcie 2 szt. śliw mirabelki rosnących na działce o nr ewidencyjnym 394/84 obręb 4, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 2 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Kossobudzkiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1).

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-18

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 listopada 2016 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.417.2016.KN z dnia 17.11.2016 r. zezwalająca na usunięcie 2 szt. śliw mirabelki rosnących na działce o nr ewidencyjnym 394/84 obręb 4, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 2 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Kossobudzkiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1).

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-18

Płock, dn. 18.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.56.2016.AS


    INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 08.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1 Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/27/10 z dnia 21.09.2010 r. udzielającej Płockiemu Parkowi Przemysłowo – Technologicznemu S.A. z/s przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z terenu zakładu do rzeki Brzeźnicy – w zakresie zmiany hektometrażu rzeki Brzeźnicy, wynikającej z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód, poprzez zastąpienie kilometrażu rzeki Brzeźnicy 2+530 na kilometr 2+555 jej biegu oraz zmiany kilometra konserwacji poprzez zastąpienie kilometra 4+800 – 5+080 na km 4+740 – 5+020 jej biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 18.11.2016 r. - 25.11.2016 r.

Sprawę prowadzi:
Aneta Stępniewska (24) 367-15-11


data dodania: 2016-11-18

Płock, dn. 18.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.57.2016.AS
   

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 08.11.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1 Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WGK.II.6210/9/2008 z dnia 04.07.2008 r. udzielającej firmie ADLER POLSKA Sp. z o.o.(z siedzibą w Bielsku-Białej) Zakład w Płocku przy ul. Długiej 12 pozwolenia wodnoprawnego  na wprowadzanie oczyszczonych ścieków deszczowych z terenu ADLER Polska Sp. z o.o. oraz KATOEN Natie Polska Sp. z o.o. do rzeki Brzeźnicy w km 5+380 – w zakresie zmiany hektometrażu rzeki Brzeźnicy, wynikającej z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód, poprzez zastąpienie kilometrażu rzeki Brzeźnicy 5+380 na kilometr 5+320 jej biegu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 18.11.2016 r. - 25.11.2016 r.

Sprawę prowadzi:
Aneta Stępniewska (24) 367-15-11


data dodania: 2016-11-18

I N F O R M A C J A

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

 podaję do publicznej wiadomości 

że w dniu 19.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki SERWKOMB Myjnia s.c.; ul. Otolińska 25; 09-407 Płock, w sprawie:

- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.25.2012.AS z dnia 29.11.2012 roku udzielającej spółce SERWKOMB Myjnia s.c.  pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni cystern zlokalizowanej przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z   terenu myjni samochodowej (cystern i silosów), zlokalizowanej przy ulicy Otolińskiej 25 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 14.11.2016 r. - 21.11.2016 roku.


data dodania: 2016-11-14

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016, poz. 353 ze zm) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego Prezydent Miasta Płocka informuję, że w dniu 31.10.2016 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „INBUD” Stefan Karczewski Al. Kilińskiego 41 reprezentowanego przez Pana Michała Rybarczyka zamieszkałego w Płocku przy ul. Lokalnej 31, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową, pełną infrastrukturą towarzyszącą, garażami podziemnymi i parkingami nadziemnymi oraz drogami dojazdowymi w Płocku przy ulicy Żyznej”.

Informacja o w/w wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Akta sprawy (wniosek, karta informacyjna przedsięwzięcia oraz mapa do celów ewidencyjnych) znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.


data dodania: 2016-11-14

Płock, dn. 09.11.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.47.2016.AS

    INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015 r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu 17.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie; Zakrzewo Kościelne 14, 09-460 Mała Wieś, powiat płocki, reprezentowanego przez Panią Martę Składowską, pracownika JARS Sp. z o.o.; Łajski ul. Kościelna 2a, 05-119 Legionowo, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt. II decyzji Starosty Płockiego znak: OŚ.II.6223-2/32/2006 z dnia 17.10.2006 roku udzielającej Domowi Pomocy Społecznej w Zakrzewie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w/w Domu Pomocy Społecznej do rowu – doprowadzalnika Kępa Polska, zmienionej decyzją znak: RŚ.II.6223-2/40/2008 z dnia 03.09.2009 roku;
-udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków bytowych, pochodzących z oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie do wód Doprowadzalnika Kępa Polska w km 1+140 jego biegu

w związku z postanowieniem nr 2503/P/NN/16 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/312-MM/16 z dnia 12.10.2016 roku wyłączającego Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 09.11.2016 r. - 16.11.2016 roku.


Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-11-09

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 8 listopada 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.401.2016.KN z dnia 07.11.2016 r. odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 84 cm rosnącego na działce o nr ewidencyjnym 394/140 obręb 4 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Gawareckiego 2 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gawareckiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1)

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-08

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 8 listopada 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.400.2016.KN z dnia 07.11.2016 r. odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. drzew (1 szt. jarząb pospolity, 7 szt. lipy drobnolistnej) rosnących na działce o nr ewidencyjnym 404/23 i 404/30 obręb 4, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gawareckiego 3 będących własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gawareckiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1)

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-08

Płock,  04.11.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.394.2016.KPM                                                      

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 04.11.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.394.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki topoli gatunku nierodzimego o obwodzie pnia w pierśnicy 213 cm z działki nr ewid. 384/18, znajdującej się przy ul. Królowej Jadwigi 5, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa


data dodania: 2016-11-04

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 października 2016 r.


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19 października 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej  z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. śliw mirabelki o obwodach pni w pierśnicy 45 i 23 cm rosnących na działce o nr ewidencyjnym 394/84 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kossobudzkiego 2, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Kossobudzkiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach 28.10 – 14.11.2016 r.
Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-11-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 03.11.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 05.10.2016r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka - Prezesa  Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego - Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie grabu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 98cm zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 25 z działki nr. ewid. 651/8, w związku z obumarciem drzewa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.390.2016.EN z dnia 03.11.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 03.11.2016r. – 18.11.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-11-03

WKŚ-I-ZZ.6131.353.2016.MR
Płock, dnia 03.11.2016r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

dotyczące zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy w terminie

Na podstawie art. 10, 35 § 3 i  49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a. ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2015r. poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w związku z postępowaniem administracyjnym toczącym się na wniosek z dnia 04.10.2016r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Panią Krystynę Wrzeszczyńską Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. klonu o obwodach pni w pierśnicy: 98 i 115 cm oraz jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm rosnących na działce o nr ewid. 384/15 zlokalizowanej przy ul. Wolskiego 12 w Płocku ze względu na skomplikowany charakter sprawy wymagający szczegółowego postępowania wyjaśniającego będzie załatwiony w ciągu dwóch miesięcy.

Wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy tj. 04.12.2016r.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 03.11.2016r. do 17.11.2016r.


data dodania: 2016-11-03

O B W I E S Z C Z E N I E

3 listopada 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

dotyczące zawiadomienia o oględzinach i zapoznaniu się z aktami sprawy


Na podstawie art. 10, 49 i 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a. ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody (Dz. U. 2015r. poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w związku z postępowaniem administracyjnym toczącym się na wniosek z dnia 04.10.2016r. Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej reprezentowanej przez Panią Krystynę Wrzeszczyńską Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami ustala się termin komisyjnych oględzin drzew przeznaczonych do usunięcia, tj. 2 szt. klonu o obwodach pni w pierśnicy: 98 i 115 cm oraz jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm rosnących na działce o nr ewid. 384/15 zlokalizowanej przy ul. Wolskiego 12 w Płocku na dzień 24.11.2016r. o godz. 10³°. Proszę o wzięcie udziału w oględzinach i wskazanie przedmiotowych drzew. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z aktami postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów oraz zgloszonych żądań, w terminie czterech dni od dnia oględzin, tj. do dnia 28.11.2016r.

Akta sprawy są udostępnione w Urzędzie Miasta Płocka, ul. Stary Rynek 1, I piętro pok. E- 34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach 03.11.2016r. do 17.11.2016r.


data dodania: 2016-11-03

WKŚ-I-ZZ.6131.353.2016.MR                                                  
Płock, dnia 28.10.2016r.OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a. ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. - o ochronie przyrody     (Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.10.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. klonu o obwodach pni w pierśnicy: 98 i 115 cm oraz jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 97 cm rosnących na działce o nr ewid. 384/15 zlokalizowanej przy ul. Wolskiego 12 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 28.10.2016r. do 11.11.2016r.


data dodania: 2016-10-28

Płock, dn. 28.10.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.48.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 18.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie  administracyjne na wniosek spółki Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. z/s w Płocku przy ul. Ciechomickiej 15, w sprawie wydania decyzji o legalizacji urządzenia wodnego tj. studni głębinowej Nr 1M, poprzez jej odbudowę, zlokalizowanej na  działce o numerze ewidencyjnym 51, położonej na terenie w/w zakładu przy ulicy Ciechomickiej 15 w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 28.10.2016 r. - 04.11.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-10-28

Płock, dnia 26 października 2016 r.
WKŚ-I-ZŚ.6220.62.2016.KK


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIANa podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1, art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami, zwanym dalej KPA)

zawiadamiam

że w dniu 21 października 2016 r. na wniosek Gminy – Miasto Płock Stary Rynek 1, 09-400 Płock reprezentowanej przez Mariusza Andlera Właściciela MBZ Andler, Tomczak sp.j. ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną:
Etap I – odcinek od ul. Mostowej do Zalewu „Sobótka”
Etap II – odcinek od ulicy Mostowej do Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego”.

Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwoleniu na budowę.


W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pok. E-52/1, tel. (024) 367-15-08.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E – II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.
2. Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
3. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.
4. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
5. W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I a/a
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - Dz.U. z 2016 r., poz. 353 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane zawiadomieniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach 26.10.2016 r. – 09.11.2016 r.


data dodania: 2016-10-27

I N F O R M A C J A

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości 

że w dniu 30.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Marszałka Województwa Mazowieckiego; ul. Jagiellońska 26; 03-719 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Artura Rychlewskiego - Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1-ego Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Słupianki w km od 0+763 do 1+593 jej biegu zgodnie z załączonym projektem rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych w następujący sposób:

dla lewego brzegu rzeki Słupianki:

- od punktu granicznego P-1358 do punktu 1-2986

- od punktu granicznego 1-71374 do punktu 1-2995

- od punktu granicznego 1-2995 do punktu 1-2997

- od punktu granicznego 1-2997 do punktu 1-3000

- od punktu granicznego 1-3000 do punktu 1-71012

- od punktu granicznego 1-3056 do punktu 1-3054

 

dla prawego brzegu rzeki Słupianki:

- od punktu granicznego 1-3012 do punktu 1-3013

- od punktu granicznego 1-3014 do punktu 1-3010

- od punktu granicznego 1-3010 do punktu 1-3009

-  od punktu granicznego 1-3007 do punktu 1-3006

- od punktu granicznego 1-3065 do punktu 1-3005

- od punktu granicznego 1-3005 do punktu 1-3001

- od punktu granicznego 1-3062 do punktu 1-3059

- od punktu granicznego 1-3059 do punktu 1-71578,

realizowanego na wysokości działek o numerach ewidencyjnych: 2372/14, 2376/1, 2402/1, 2406/22, 2374/18, 2374/22, 2374/8, 2374/29, 2374/14, 2375, 2378, 2383/1, 2381, 2398, 2396/1, 2385, 2472, 2406/26, 2473/6, 2473/7, 2397, 2403/8 (obręb Podolszyce- Borowiczki) w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 25.10.2016 r. - 01.11.2016 roku.


data dodania: 2016-10-25

OBWIESZCZENIE

z dnia 20.10.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 05.10.2016r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul.  Mickiewicza 12A reprezentowanej przez p. Jerzego Wolniaka - Prezesa  Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego - Zastępcę Prezesa ds. technicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie grabu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 98cm zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 25 z działki nr. ewid. 651/8, w związku z obumarciem drzewa.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 20.10.2016r. do 27.10.2016r.


data dodania: 2016-10-20

KOMUNIKAT

z dnia 19 października 2016 r.

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 19.10.2016 r., na wniosek firmy BILDAU & BUSSMANN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25 została wydana decyzja znak: WKŚ-III.6233.24.2016.EC na przetwarzanie odpadów dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej 25.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl


data dodania: 2016-10-19

WKŚ-I-ZZ.6131.394.2016.KPM                                                       
Płock, 18.10.2016 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 04.10.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. topoli o obwodzie pnia w pierśnicy 213 cm  z działki o nr ewid. 384/18 zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi 5 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 18.10.2016r. do 01.11.2016r.


data dodania: 2016-10-18

Płock, dn.  17.10.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.41.2016.AS

    INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 29.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ORLEN Laboratorium S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku, w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.8.2016.AS z dnia 07.03.2016 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z :
1. Laboratorium Centralnego – do urządzeń kanalizacyjnych Płockiego Parku Przemysłowo-Technologocznego S.A. w Płocku;
2.  Pracowni Wód Energetycznych i Pracowni Badań Środowiskowych – do urządzeń kanalizacyjnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku
  – w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z uwagi na zmianę nazwy spółki z Orlen Laboratorium Sp. z o. o. na Orlen Laboratorium  S.A..

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-10-17

Płock, dn. 13.10.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.44.2016.AS

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 10.10.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PKN ORLEN S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanego przez Pana Jarosława Zielińskiego, pracownika ORLEN Eko Sp. z o.o. w sprawie zmiany w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.62.2015.AS z dnia 12.01.2016 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z automatycznej myjni samochodowej zlokalizowanej na terenie Stacji paliw PKN ORLEN S.A. Nr 993 w Płocku przy ul. Piłsudskiego 2 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej  – w zakresie dotyczącym zmiany modułu myjącego na terenie przedmiotowej myjni  z ISTOBAL na CHRIST C-160 Genius.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-10-13

Płock, dn. 12.10.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.40.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

 
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 22.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie  wodnoprawne na wniosek Zakładu Produkcyjno-Handlowego ROL-MAR; Andrzej Markowski; ul. Kutnowska 98; 09-500 Gostynin, reprezentowany przez Pana Marcina Kowalskiego z firmy WEKTOR-P Kowalscy Sp.j. na wykonanie urządzenia wodnego tj. skrzynek rozsączających zlokalizowanych na działce o numerze ew. 102/6 przy ulicy Kobiałka w Płocku oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych poprzez system skrzynek rozsączających do ziemi, pochodzących z odwodnienia powierzchni dachowych oraz terenów utwardzonych projektowanej hali magazynowej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą realizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 102/3 i 102/6 (obręb 3) przy ulicy Kobiałka w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 12.10.2016 r. - 19.10.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-10-12

Płock,  11.10.2016 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.339.2016.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 11.10.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.339.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 80 cm z działki nr ewid. 824/21, znajdującej się przy ul. Dąbrówki 4, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-10-11

Płock,  11.10.2016 r.

WKŚ-I-ZZ.6131.338.2016.KPM                                                      

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 11.10.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.338.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu pospolitego 'Globosum' o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm z działki nr ewid. 824/20, znajdującej się przy ul. Mieszka I 1, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-10-11

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 10 października 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 października 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 8 szt. lip o obwodach pni w pierśnicy 63, 130, 88, 102, 104, 88, 106 i 84 cm rosnących na działkach o nr ewidencyjnych 404/23 i 404/30 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gawareckiego 3 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gawareckiego 3 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-10-10

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 10 października 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 7 października 2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jesionu o obwodzie pnia w pierśnicy 84 cm rosnących na działkach o nr ewidencyjnych 394/140, 394/122 zlokalizowanych w Płocku przy ul. Gawareckiego 2 będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gawareckiego 2 i Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-10-10

Płock, dnia 27.09.2016r.
WKŚ-I-ZZ.6131.310.2016.MR


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.310.2016.MR w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu pospolitego o obwodzie pnia w pierśnicy 70 cm usytuowanego na działce o nr ewid. 486/19  zlokalizowanej w Płocku przy ul. Władysława Hermana 1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób fizycznych w związku z obumarciem drzewa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
                                                           
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.04.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez  p.Jana Rączkowskiego - Prezesa Zarządu oraz  p.Zofię  Kędzierską – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami – w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. jesionów o obwodach pni w pierśnicy 98cm, 71cm i 75cm zlokalizowanych przy ul.Tysiąclecia 9, z działek nr. ewid. 486/15 oraz 486/16,  będących własnością Gminy Płock w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.307.2016.EN z dnia 27.09.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 28.09.2016r. – 11.10.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-09-27


OBWIESZCZENIE
z dnia 23 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O  ROZPOCZĘCIU  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH
PROJEKTU  GMINNEGO PROGRAMU  REWITALIZACJI
POD  NAZWĄ:  PŁOCKI  PROGRAM  REWITALIZACJI


Na podstawie art. 6 i 17 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji pod nazwą: Płocki Program Rewitalizacji

1) Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2. zbierania uwag ustnych;
3. spaceru studyjnego;
4. spotkań.

2) Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi:
1. w formie pisemnej:
a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu
2. ustnie do protokołu:
a) w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 lub telefonicznie pod nr 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka;
b) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 – Płock, ul. Pasaż Vuka Karadzica 1 w dniu 10 października 2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00;
c) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 18 – Płock, ul. Jasna 18 w dniu 11 października 2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00;
d) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 - Płock, ul. Cicha 12a w dniu 12 października 2016 roku w godzinach 14.00 – 17.00.

3) W ramach konsultacji społecznych odbędą się:
1. spacer studyjny po pierwszym podobszarze rewitalizacji w dniu 8 października 2016 roku o godzinie 11.00 - początek spaceru przed budynkiem Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1; 
2. spotkanie w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 17.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka – Płock, pl. Stary Rynek 1, podczas którego omówiony zostanie projekt gminnego programu rewitalizacji;
3. spotkania bezpośrednie z interesariuszami rewitalizacji w miejscach i godzinach wskazanych w ust. 2) pkt 2 ppkt b), c), d);

4) Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

5) Projekt gminnego programu rewitalizacji dostępny będzie od dnia 30 września 2016 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu, w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka oraz podczas spotkań, o których mowa w ust. 3) pkt 3.

6) Konsultacje społeczne prowadzone będą z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.data dodania: 2016-09-23

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 21 września 2016 r.

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmian.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmian.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.09.2016 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gałczyńskiego 16, 18, 22 reprezentowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.313.2016.KN z dnia 21.09.2016 r. zezwalająca na usunięcie 1 szt. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 150 i 1 szt. żywotnika tui o obwodzie pnia w pierśnicy 50 cm rosnących na działce o nr ewid. 363/14 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego 16, 18, 22, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Gałczyńskiego 16, 18, 22 i Jaśminowej 5.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1) 

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-21

WKŚ-I-ZZ.6131.338.2016.KPM     

                                                
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu pospolitego 'Globosum' o obwodzie pnia w pierśnicy 108 cm  z działki o nr ewid. 824/20 zlokalizowanej przy ul. Mieszka I  1 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.09.2016r. do 4.10.2016r.


data dodania: 2016-09-20

WKŚ-I-ZZ.6131.339.2016.KPM       

                                          

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.09.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. lipy o obwodzie pnia w pierśnicy 80 cm  z działki o nr ewid. 824/21 zlokalizowanej przy ul. Dąbrówki 4 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.09.2016r. do 4.10.2016r.


data dodania: 2016-09-20

Płock,  19.09.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.300.2016.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  budynków przy ul. Jasnej 12/1, Jasnej 18, Dobrzyńskiej 15, Dobrzyńskiej 15/1 i Dobrzyńskiej 17 w Płocku  działającej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A  reprezentowany przez Pana Arkadiusza Kochanowicza  Prezesa Zarządu i Pana Andrzeja Bromgau Prokurenta decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.300.2016.KPM w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki klonu jawora o obwodzie pnia w pierśnicy 47 cm z działki nr ewid.  57/9 zlokalizowanej w Płocku przy w/w ulicach, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym w/w wspólnoty.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-19

O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 września 2016 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 19.09.2016 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 4 reprezentowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.292.2016.KN z dnia 19.09.2016 r.     zezwalająca na usunięcie 1 szt. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 112 cm oraz 130 m2 krzewów rosnących na działkach o nr ewidencyjnych 694/68 i 694/10 zlokalizowanych w Płocku przy ul. M. C. Skłodowskiej 4, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Skłodowskiej 4 i Gminy Miasto Płock w dysponowaniu MZGM TBS Sp. zo.o.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1 (pokój E-52/1)

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 19.09.2016 r. do 03.10.2016 r.


data dodania: 2016-09-19

Płock, dnia  13.09.2016r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2013r., poz. 21 ze zmianami) oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U z. 2016r., poz. 353) Prezydenta Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej 25.

Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów zostało wszczęte w dniu 22 lipca 2016r. na wniosek firmy BILDAU & BUSSMANN POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25.
 
Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem opiniującym  jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie.

Akta sprawy  znajdują się i są dostępne do wglądu w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-4  w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek - środa 7.30-15.30, czwartek 8.30-17.30, piątek 8.30-15.30.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: ewa.chocimska@plock.eu w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości tj. od  13.09.2016 r. do 4.10.2015r. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydent Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Obwieszczenie wisi w dniach 13.09.2016 – 4.10.2016r.
Sprawę prowadzi Oddział Gospodarowania Odpadami


data dodania: 2016-09-13

Płock, dn. 13.09.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.33.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 01.09.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Płock; ul. 1-ego Maja 7c; 09-402 Płock w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.20.2012.AS z dnia 15.10.2012 roku udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Płocku z/s przy ulicy Bielskiej 59 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej mostu zlokalizowanego na rzece Wierzbicy w km 9+125 i w ciągu drogi powiatowej numer 6905W w miejscowości Stara Biała do wód powierzchniowych rzeki Wierzbicy w km 9+125 jej biegu – w zakresie zmiany hektometrażu rzeki Wierzbicy, wynikającej z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego wód, poprzez zastąpienie km 9+125 na km 10+121 - przesłanego postanowieniem nr 2064/P/NN/16 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/246-MM/16 z dnia 29.08.2016 roku wyłączającego Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 13.09.2016 r. -  20.09.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-09-13

OBWIESZCZENIE

z dnia 8.09.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.07.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego –  Prezesa   Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech jesionów o obwodach pni w pierśnicy 98cm, 71cm, 75cm zlokalizowanych przy ul. Tysiąclecia 9 z działki nr. ewid. 486/15 i 486/16 w związku ze  złym stanem fizjologicznym drzew.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 8.09.2016r. do 15.09.2016r.


data dodania: 2016-09-08

Płock,  06.09.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.218.2016.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)


z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej  przy ul. Jaśminowej 2 w Płocku  działającej przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza 13A  reprezentowany przez Pana Arkadiusza Kochanowicza  Prezesa Zarządu i Pana Andrzeja Bromgau Prokurenta  decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.299.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk wierzby i 1 sztuki tamaryszka z działki nr ewid. 371/2 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Jaśminowej 2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym ww. wspólnoty

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-06

Płock, dn. 06.09.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.30.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

informację, że w dniu  23.08.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki „TAURUS” Sp. z o.o., z/s w Płocku przy ul. Sierpeckiej 1i w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z mycia pojazdów ciężarowych, naczep i autosilosów do punktu zlewnego na terenie oczyszczalni ścieków w Maszewie poprzez zbiornik bezodpływowy.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 06.09.2016 r. -  13.09.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-09-06

WKŚ-I-ZZ.6131.300.2016.KPM                                                   Płock, 02.09.2016 r.

 


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody ( Dz. U. 2015 poz. 1651 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 22.08.2016r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej: Jasna 12/1, Jasna 18, Dobrzyńska 15, Dobrzyńska 15/1, Dobrzyńska 17A złożony za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Sienkiewicza13A zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 47cm z działki o nr ewid. 57/9 zlokalizowanej przy ul. Jasnej 12/1 w Płocku.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-34, tel. (024) 367-08-16.

Obwieszczenie wisi w dniach od 2.09.2016r. do 16.09.2016r.


data dodania: 2016-09-05

Płock, dnia 01.09.2016r.
WKŚ-I-ZZ.6131.255.2016.MR


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.255.2016.MR w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie modrzewia o obwodzie pnia w pierśnicy 62 cm usytuowanego na działce o nr ewid.  404/52 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Płoskiego 1, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób prywatnych w związku z obumarciem drzewa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
                                                            
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-01

Płock, dnia 01.09.2016r.
WKŚ-I-ZZ.6131.256.2016.MR

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 01.09.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.256.2016.MR w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzypniowej śliwy wiśniowej 'Pissardii' o obwodach pni w pierśnicy: 80, 66 i 76 cm usytuowanej na działce o nr ewid. 404/25 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Płoskiego 2, stanowiącej współwłasność wnioskodawcy i osób prywatnych w związku z obumieraniem drzewa.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.
                                                                   
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23 ze zm.) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-09-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 30.08.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 08.08.2016r.  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego – Prezesa  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz p. Krystyny Wrzeszczyńskiej – Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 85cm oraz trzech oliwników o obwodach pni w pierśnicy 60cm, 70cm, 80cm zlokalizowanych przy ul. Obrońców Westerplatte 20 z działki nr. ewid. 173/18 w związku ze złym stanem drzew. W wyniku postępowania administracyjnego została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.171.2016.EN z dnia 30.08.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach  30.08.2016 r. –  13.09.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-08-30

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania decyzj

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 25.08.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.262.2016.MR w sprawie umorzenia należności ustalonej z tytułu usunięcia drzew kolidujących z inwestycją polegającą na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce o numerze ewidencyjnym 618, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej, stanowiącej własność ww. wspólnoty.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

 

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-25

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania decyzji 

 

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 19.08.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Budynków przy ul. Obrońców Helu 3, 5, 7, 9, 11 i 13 z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Helu 7/2 decyzję znak: WKŚ-I-ZZ.6131.245.2016.MR w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwupniowej wierzby o obwodach pni w pierśnicy: 87 i 55 cm rosnącej na działce o nr ewid. 3679 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Obrońców Helu, stanowiącej własność ww. wspólnoty, w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

 

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-24

O B W I E S Z C Z E N I E

24 sierpnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 22.08.2016 r. na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. M. C. Skłodowskiej 4 reprezentowanej przez Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. klonu jesionolistnego o obwodzie pnia w pierśnicy 112 cm oraz 130 m2 krzewów (gat. ligustr, karagana) rosnących na działkach o nr ewidencyjnych 694/68 i 694/10 zlokalizowanych w Płocku przy ul. M. C. Skłodowskiej 4, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej Skłodowskiej 4 i Gminy Miasto Płock w dysponowaniu MZGM TBS Sp. zo.o. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach 24.08 – 07.09.2016 r.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-08-24

OBWIESZCZENIE

 

z dnia 19.08.2016r.

 

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

 

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

 

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 08.08.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego –  Prezesa  Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz p. Krystyny Wrzeszczyńskiej – Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jarzębu o obwodzie pnia w pierśnicy 85cm oraz trzech oliwników o obwodach pni w pierśnicy 60cm, 70cm, 80cm zlokalizowanych przy ul. Obrońców Westerplatte 20 z działki nr. ewid. 173/18 w związku ze złym stanem drzew.

 

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

 


data dodania: 2016-08-19

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11.08.2016 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11.08.2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez  Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu oraz Pana Jerzego Wiśniewskiego Pełnomocnika Zarządu została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.232.2016.KN z dnia 11.08.2016 r. zezwalającą na usunięcie 1 szt. jarzębiny o obwodzie pnia w pierśnicy 65 cm rosnących na działce o nr ewidencyjnym 876/2 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29a, będącej w posiadaniu wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Stary Rynek 1, pok. E-52/1.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

Obwieszczenie wisi w dniach: od 11.08.2016 r. do 25.08.2016 r.


data dodania: 2016-08-11

KOMUNIKAT

4 sierpnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04 sierpnia 2016 r., na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.33.2016.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa węzła wytwarzania dwutlenku chloru oraz jego dozowania do otwartego bloku wodnego dla potrzeb instalacji NPP”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 04.08 – 18.08.2016 r.


data dodania: 2016-08-04

KOMUNIKAT

4 sierpnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 04 sierpnia 2016 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 7, reprezentowanego przez Pana Dariusza Ratkowskiego Kierownika Budowy w Zakładzie Usług Elektrycznych i Teletechnicznych Jerzy Mystkowski ul. Piłsudskiego 28/3 została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.34.2016.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Przeniesienie sygnałów ze sterowni na działce 3H na sterownię na działce 3E”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 04.08 – 18.08.2016 r.


data dodania: 2016-08-04

Płock,  04.08.2016 r.
WKŚ-I-ZZ.6131.218.2016.KPM


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.

z a w i a d a m i a m


że w dniu 04.08.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko -Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.218.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 15 sztuk topoli gatunku nierodzimego z działki nr ewid. 614/25, znajdującej się przy ul. Otolińskiej 5, stanowiącej własność Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej i osób prywatnych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-08-04

KOMUNIKAT

2 sierpnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 02 sierpnia 2016 r., na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.25.2016.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 02.08 – 16.08.2016 r.


data dodania: 2016-08-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 28.07.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 20.06.2016r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez p. Janusza Pawłowskiego – Zastępcę Prezesa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz p. Jolantę Bielińską - Zastępcę Prezesa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 125cm zlokalizowanego przy ul. Jesiennej 9 oraz dwóch brzóz o obwodzie pnia w pierśnicy 60 i 70cm zlokalizowanych przy ul. Jesiennej 5, z działki nr. ewid. 275/3, w związku ze złym stanem drzew oraz zagrożeniem jakie stwarza drzewo została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.200.2016.EN z dnia 28.07.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 29.07.2016 r. – 12.08.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-07-28

KOMUNIKAT
z dnia 27 lipca 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 27 lipca 2016 r., na wniosek  GRAM Sadeccy Sp. Jawna ul. Kostrogaj 21, 09-400 Płock oraz AMABUD Sp. z o.o. ul. Kalinowa 68, 09-402 Płock została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.27.2016.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, budynku handlowo – usługowego, garażu podziemnego, parkingów zewnętrznych, zjazdów na działki wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 767, 768/2, 768/3 i 1051/1”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 27.07 – 10.08.2016 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska  Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-07-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.07.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia

na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 12.07.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jerzego Wiśniewskiego – Kierownika Administracji Osiedla Kochanowskiego oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie topoli włoskiej o obwodzie pnia w pierśnicy 260cm zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 38b z działki nr. ewid. 5/6 w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 21.07.2016r. do 28.07.2016r.


data dodania: 2016-07-21

WKŚ-I-ZŚ.6220.25.2016.KK

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 lipca 2016 r.


Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, ze zm.),

ZAWIADAMIAM

strony postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” realizowanego przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie.
Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie wisi w dniach 15 – 22 lipca 2016 r.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca,
2. Strony postępowania*
3. WKŚ-I a/a
* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach 15 – 22.07.2016 r.


data dodania: 2016-07-18

O B W I E S Z C Z E N I E

13 lipca 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.07.2016 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu oraz Pana Jerzego Wiśniewskiego Pełnomocnika Zarządu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. jarzębiny o obwodzie pnia w pierśnicy 65 cm rosnącej na działce o nr ewidencyjnym 876/2 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kolegialnej 29a, będącej w posiadaniu wnioskodawcy. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach 13.07 – 27.07.2016 r.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-07-13

O B W I E S Z C Z E N I E

13 lipca 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. Z 2015 r., poz. 1651 ze zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 13.07.2016 r. na wniosek Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 reprezentowanego przez Panią Bożenę Sobiecką zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew (1 szt. dębu o obwodzie pnia w pierśnicy 112 cm, trzypniowej wierzby o obwodach pni w pierśnicy 208, 137, 117 cm i 1 szt. wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 223 cm) rosnących na działce o nr ewidencyjnym 218/101 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Saperskiej, będącej własnością Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Saperskiej 13,15,17,19,21,23,25 oraz Miejskiego Towarzystwa Budwonictwa Społecznego Sp. z o.o. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania (m.in. składać wnioski i uwagi w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego obwieszczenia).

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52/1, tel. (024) 367-16-18.

Obwieszczenie wisi w dniach 13.07 – 27.07.2016 r.

Sprawę prowadzi: Krzysztof Niedzielak


data dodania: 2016-07-13

OBWIESZCZENIE

z dnia 11.07.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 07.07.2016r. na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 reprezentowanej przez p. Janusza Pawłowskiego – Zastępcę Prezesa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz p. Jolantę Bielińską - Zastępcę Prezesa Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie klonu o obwodzie pnia w pierśnicy 125cm zlokalizowanego przy ul. Jesiennej 9 oraz dwóch brzóz o obwodzie pnia w pierśnicy 60 i 70cm zlokalizowanych przy ul. Jesiennej 5, z działki nr. ewid. 275/3, w związku ze złym stanem drzew oraz zagrożeniem jakie stwarza drzewo.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 11.07.2016r. do 18.07.2016r.


data dodania: 2016-07-11

OBWIESZCZENIE

z dnia 11.07.2016r.

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA


w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew.

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 21.06.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez p. Jana Rączkowskiego - Prezesa Zarządu oraz p. Zofii Kędzierskiej – Członka Zarządu ds. Zarządzania Nieruchomościami zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie wierzby o obwodzie pnia w pierśnicy 168cm zlokalizowanej przy ul. Dworcowej, z działki nr. Ewid. 614/43, w związku z zagrożeniem jakie stwarza drzewo.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium   postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 11.07.2016r. do 18.06.2016r.


data dodania: 2016-07-11

Płock,  07.07.2016 r.


WKŚ-I-ZZ.6131.154.2016.KPM

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
w sprawie wydania decyzji

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam

że w dniu 07.07.2016 roku Prezydent Miasta Płocka wydał na wniosek Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Płocku przy ul. Gierzyńskiego 17 decyzję znak WKŚ-I-ZZ.6131.154.2016.KPM w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 5 sztuk drzew z terenu MSM Administracji Osiedla „Podolszyce”, z działek o numerach ewidencyjnych: 298/158 zlokalizowanej  przy ul.  Baczyńskiego 2 i 298/181 przy ul. Hubalczyków 1, stanowiących własność Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i osób prywatnych oraz działki nr ewid. 293/173 przy Armii Krajowej 37-39 i Szarych Szeregów 37-39 , pozostającej w użytkowaniu wieczystym wnioskodawcy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka – Wydział Kształtowania Środowiska, ul. Kazimierza Wielkiego 2A, pokój E-34.

Po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia zawiadomienie uważa się za dokonane.

*Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości  powyżej 20 (zgodnie z art. 49 Kpa Dz.U.z 2016 r. poz. 23) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.


data dodania: 2016-07-07

KOMUNIKAT
z dnia 6 lipca 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 4 lipca 2016 r., została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.51.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego SABA Sp. z o.o. polegająca na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Przemysłowej 36 w Płocku”.

Inwestorem przedsięwzięcia jest firma SABA Sp. z o. o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 34 reprezentowana przez Pana Włodzisława Ćwiąkalskiego – Prezesa Zarządu EMIPRO
Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. A. Libera 28.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 06.07 – 20.07.2016 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-07-06

WKŚ-I-ZR.6341.22.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

   
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 01.07.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlano – Usługowego INTERBUD; Jarosław Szczygieł; ul. Lachmana 1; 09-407 Płock, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.
- pakietu rozsączającego  ZR1 o pojemności 10 m3,  długości 57 mb, DN 600;
- pakietu rozsączającego  ZR2 o pojemności 0,4 m3,  długości 3,0 mb, DN 600;
- pakietu rozsączającego  ZR3 o pojemności 0,65 m3, długości 4,0 mb, DN 600;
- pakietu rozsączającego  ZR4 o pojemności 2,3 m3,  długości 9,0 mb, DN 600

oraz na szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu do ziemi wód opadowych i roztopowych, pochodzących z powierzchni utwardzonych dróg wewnątrzosiedlowych i parkingów, wjazdów do garaży podziemnych, płyty wierzchniej garażu podziemnego oraz dachów poszczególnych budynków poprzez ich retencjonowanie i rozsączanie - w związku z realizacją inwestycji na działce o numerze ewidencyjnym 227/12 i 543/14 przy ulicy Kutnowskiej w Płocku.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 06.07.2016 r. - 13.07.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-07-06

Płock, dnia  04 lipca 2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA
MIASTA  PŁOCKA

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 08.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie, Koszelew 2; 09-530 Gąbin, reprezentowanego przez Panią Adę Kutyło – Bromka, zam. w Płocku przy ul. Nałkowskiej 19, w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie poboru wód podziemnych z ujęcia głębinowego numer 1 zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ujęcia numer 2 usytuowanego na terenie stanowiącym własność Pana Łukasza Kowalskiego– na cele Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie -  przesłany postanowieniem Nr 1281/P/NN/16 dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/153-MM/16 z dnia 02.06.2016 roku wyłączającym Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, pok. E-32 [tel. (24) 367-15-11] w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.


data dodania: 2016-07-04

I N F O R M A C J A

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości 

 

że w dniu 24.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek  spółki Kutnowskie Zakłady Drobiarskie „EXDROB” S.A.  z/s w Kutnie przy ul. Mickiewicza 108 w sprawie: 

- cofnięcia w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ.I.6341.34.2014.AS z dnia 28.10.2014 r. udzielającej Kutnowskim Zakładom Drobiarskim EXDROB S.A. z/s przy ulicy  Mickiewicza 108; 99-300 Kutno - Zakład Produkcyjny w Płocku, reprezentowanym przez Panią Annę Konarzewską zam. w Płocku przy ulicy Piekarskiej 16 m.11 pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Kutnowskich Zakładów Drobiarskich „EXDROB” S.A. - Zakład Produkcyjny w Płocku  przy ulicy Bielskiej 57 do urządzeń kanalizacyjnych spółki Wodociągi Płockie Sp. z o. o. - w trybie art. 136 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne

oraz

-udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów tj. spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Produkcyjnego w Płocku zlokalizowanego przy ulicy Bielskiej 57 w Płocku.

 

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 24.06.2016 r. - 01.07.2016 roku.


data dodania: 2016-06-24

OBWIESZCZENIE

z dnia 22.06.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew


Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 25.05.2016r. Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Pana Jerzego Wolniaka - Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm i 50cm, sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm, z działki nr. ewid. 3687/13 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 13 oraz sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 55cm oraz 3,5m² krzewów głogu z działki nr. ewid. 3687/14 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 11 w związku z kolizją z elewacją budynków została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.132.2016.EN z dnia 22.06.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach   22.06.2016 r. –  05.07.2016r.
Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-06-22

ZAWIADOMIENIE

o niezałatwieniu sprawy w terminie

 

Na podstawie art. 36 w związku z art. 35  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

zawiadamiam

że termin załatwienia sprawy odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV” wszczętej na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock - zostaje przedłużony do dnia 20 lipca 2016 r. 

Przyczyną zwłoki w załatwieniu sprawy w ciągu dwóch miesięcy, niezależną od organu, jest brak opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu.


data dodania: 2016-06-21

KOMUNIKAT
z dnia 9 czerwca 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 czerwca 2016 r., na wniosek firmy SABA Sp. z o. o. w Płocku przy ul. Przemysłowej 34 reprezentowanej przez Pana Włodzisława Ćwiąkalskiego – Prezesa Zarządu EMIPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. A. Libera 28 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.51.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Rozbudowa zakładu produkcyjnego SABA Sp. z o.o. polegająca na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Przemysłowej 36 w Płocku”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 09.06 – 23.06.2016 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska  Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-06-09

Płock, dn.03.06.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.16.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 18.05.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki OTP S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku w sprawie zmiany  w pkt. II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.22.2013.KN z dnia 15.07.2013 r. udzielającej firmie Orlen Transport S.A. z/s przy ul. Chemików 7 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów t.j. PKN ORLEN S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z myjni i warsztatu samochodowego zlokalizowanego na terenie zakładu  - w zakresie oznaczenia prowadzącego instalację z uwagi na zmianę nazwy spółki z Orlen Transport S.A. na OTP S.A.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 03.06.2016 r. -  10.06.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-06-03

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 1 , art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 zwanym dalej KPA)/p>

zawiadamiam

że w dniu 19 kwietnia 2016 r. na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. ul. Gradowskiego 11, 09-402 Płock zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Płocka, etap IV”.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, strony mają prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Czynności te są dokonywane w lokalu organu administracji publicznej, tj. w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, budynek E - II piętro, pokój E-52/1 (telefon 367-15-08), w obecności pracownika tego organu.

Zgodnie z art. 73 § 2 ww. ustawy, strony mogą żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

W myśl art. 35 § 5 ww. ustawy, do terminów przewidzianych w ustawie dla załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonywania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Zawiadomienie wisi w dniach 31.05.2016 r. – 14.06.2016 r.


data dodania: 2016-05-31

O B W I E S Z C Z E N I E

27.05.2016r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 25.05.2016r. na wniosek Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Płocku przy ul. Mickiewicza 12A reprezentowanej przez Pana Jerzego Wolniaka - Prezesa Zarządu oraz p. Ireneusza Pokropskiego – Zastępcę Prezesa ds. technicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie świerku o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm i 50cm, sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 48cm, z działki nr. ewid. 3687/13 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 11 oraz sosny o obwodzie pnia w pierśnicy 55cm z działki nr. ewid. 3687/14 zlokalizowanej przy ul. Batalionu Parasol 13 w związku z kolizją z elewacją budynków. Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 27.05.2016r. do 03.06.2016r.


data dodania: 2016-05-27

OBWIESZCZENIE

z dnia  05.05.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek z dnia 01.04.2016r. złożony w dniu 11.04.2016r. przez Wspólnotę Mieszkaniową budynku przy ul. Kwiatowej 14 reprezentowaną przez zarząd w składzie p. Henryka Kamińska, p. Monika Baranowska, p. Irena Fronczak w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr. ewid. 1401 zlokalizowanej j.w., ze względu na zagrożenie jakie stwarzają drzewa została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.84.2016.EN z dnia 05.05.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 5.05.2016 r. –  19.05.2016r.

Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska Ewa Nowak


data dodania: 2016-05-05

KOMUNIKAT

29 kwietnia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 29 kwietnia 2016 r., na wniosek Pana Andrzeja Markowskiego właściciela Zakładu Produkcyjno-Handlowego Rol-Mar Andrzej Markowski ul. Kutnowska 98, 09-500 Gostynin została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.27.2015.ER o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Zakładu Produkcyjno – Handlowego ROL – MAR w Płocku”, zlokalizowanego w rejonie ulicy Kobiałka w Płocku

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój

E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 29.04 – 13.05.2016 r.


data dodania: 2016-04-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 21.04.2016r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015r. poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez  p. Jana Rączkowskiego - Prezesa Zarządu oraz p. Krystynę Wrzeszczyńską – Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych - w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działki nr. ewid. 524/3 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 5, w związku z zamiarem utwardzenia terenu, została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZZ.6131.72.2016.EN z dnia 21.04.2016r. 

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska, pokój nr E-52, tel. 24-367-15-10.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka -  wejście od ul. Zduńskiej 3 - oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016, poz. 23) strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Obwieszczenie wisi w dniach 21.04.2016 r. – 05.05.2016r.


data dodania: 2016-04-21

O B W I E S Z C Z E N I E

15.04.2016r.

Prezydenta Miasta Płocka

w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 11.04.2016r. na wniosek z dnia 01.04.2016r. Wspólnoty Mieszkaniowej budynku przy ul. Kwiatowej 14 reprezentowanej przez zarząd w składzie p. Henryka Kamińska, p. Monika Baranowska, p. Irena Fronczak zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie trzech drzew z działki nr. ewid. 1401 zlokalizowanej j.w., ze względu na zagrożenie jakie stwarzają drzewa Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.

Obwieszczenie wisi w dniach od 15.04.2016r. do 22.04.2016r.


data dodania: 2016-04-15

Płock, dn. 11.04.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.10.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 31.03.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Centromost Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o.o. z/s w Płocku przy ulicy Popłacińskiej 42, reprezentowanej przez Pana Tomasza Małkiewicza, w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 08.05.2015 r. znak: WGK.II.6210/21/2005 udzielającej spółce CENRTOMOST Stocznia Rzeczna w Płocku Sp. z o. o.  pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia trzeciorzędowego zlokalizowanego na terenie dzierżawionym przez spółkę przy ul. Popłacińskiej 42 z przeznaczeniem na potrzeby socjalno - bytowe oraz sporadycznie do przeprowadzenia prób szczelności obiektów pływających ze studni nr 1 o głębokości 127,5 m p.p.t.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 11.04.2016 r. -  18.04.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11

 


data dodania: 2016-04-11

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

z dnia 07.04.2016r.w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie o wydania zezwolenia na usunięcie drzew

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. 2015 poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 05.04.2016r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego - Prezesa Zarządu oraz p. Krystynę Wrzeszczyńską – Zastępcę Prezesa ds. Ekonomicznych zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwóch drzew z działki nr. ewid. 524/3 zlokalizowanej przy ul. Obrońców Płocka 5, w związku z zamiarem utwardzenia terenu.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Zgodnie z art. 10 § 1 ww. ustawy, strony mają prawo brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz przed wydaniem decyzji mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy znajdują się i są dostępne do wglądu w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka, pok. E-52, tel. (024) 367-15-10.


data dodania: 2016-04-07

KOMUNIKAT
z dnia 21 marca 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21 marca 2016 r., na wniosek Gminy Miasto Płock; 09-400 Płock, Stary Rynek 1 - Miejski Zarząd Dróg w Płocku Jednostka Budżetowa ul. Bielska 9/11 reprezentowanej przez Pana Stanisława Wajraka zam. ul. Miła 3, 62-510 Konin została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.1.2016.KK zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Remont nawierzchni jezdni i rozbudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku
na odcinku od ul. Krakówka do ronda”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 21.03 – 04.04.2016 r.


data dodania: 2016-03-21

KOMUNIKAT

z dnia 11 marca 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 11 marca 2016 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Płock ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Piotra Żołyńskiego – Dyrektora Biura Realizacji Inwestycji Majątkowych w PKN ORLEN S.A. została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.52.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa 6 zbiorników po 50 000 m3 każdy, do magazynowania ropy naftowej w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7 ”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój

E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 11.03 – 25.03.2016 r. Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-03-11

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 8 marca 2016 r.


w sprawie wszczęcia procedury dotyczącej podjęcia uchwały Rady Miasta Płocka dotyczącej określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy-Miasto Płock na rok 2016.


data dodania: 2016-03-09

Płock, dn. 08.03.2016 r.


WKŚ-I-ZR.6341.7.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  

 
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości


że w dniu 11.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Kosmetyka Samochodowa KRYGOL s.c.; Krynicki Łukasz, Golatowski Radosław, ul. Żyzna 24; 09-400 Płock, w sprawie:


- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.1.2012.KN z dnia 09.02.2012 roku udzielającej spółce Kosmetyka Samochodowa  KRYGOL s.c. Krynicki Łukasz, Golatowski Radosław pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu myjni samochodowej zlokalizowanej przy ulicy Żyznej 24 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  ręcznej myjni samochodowej, dwustanowiskowej zlokalizowanej przy ulicy Żyznej 24 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 8.03.2016 r. - 15.03.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-03-08

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca 2016 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zmianami),


ZAWIADAMIAM


strony postępowania ww sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Remont nawierzchni jezdni i rozbudowy ul. Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od ul. Krakówka do ronda”

realizowanego przez Gminę Miasto Płock 09-400 Płock Stary Rynek 1 - Miejski Zarząd Dróg w Płocku Jednostka Budżetowa ul. Bielska 9/11 reprezentowaną przez Pana Stanisława Wajrak zam. ul. Miła 3, 62-510 Konin, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja. Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie wisi w dniach 03.03 – 10.03.2016 r. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska, pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.


data dodania: 2016-03-03

KOMUNIKAT
z dnia 26 lutego 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 26 lutego 2016 r., na wniosek   Pana Marcina Wiśniewskiego zam. w Płocku przy ul. Prostej 25 została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.53.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa stacji paliw płynnych na działce o numerze ewidencyjnym 157/4
w Płocku przy ul. Otolińskiej 27C”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska pokój E-52/1 (budynek E, II piętro), tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 26.02 – 11.03.2016 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2016-02-26

Płock, dn. 25. 02. 2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.9.2016.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 16.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z/s przy ul. A.Gradowskiego 11 w Płocku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka z dnia 07.03.2014r. znak: WKŚ-I.6341.12.2014.AS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych wód poprodukcyjnych pochodzących z terenu Stacji Uzdatniania Wody w Płocku przy ulicy Górnej 56b do rowu krytego uchodzącego do rzeki Wisły w km 630+400 jej biegu – poprzez kolektor Ø 1200 mm, którego fragment stanowi przepust drogowy pod ulicą Grabówka.
 
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 25.02.2016 r. - 3.03.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-02-25

Płock, dn. 24.02.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.5.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 29.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. w Płocku, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  obiektu Laboratorium Centralnego zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Zglenickiego 40k, stanowiącego własność PPP-T S.A. – do urządzeń kanalizacyjnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 24.02.2016 r. - 2.03.2016 roku.


Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-02-25

Płock, dn. 22.02.2016 r.
WKŚ-I-ZR.6341.8.2016.AS

 

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
 

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości,

że w dniu 15.02.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki ORLEN Laboratorium Sp. z o.o., w sprawie:
- stwierdzenia cofnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I-6341.13.2014.AS z dnia 23.04.2014 roku udzielającej spółce Orlen Laboratorium Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego w tym m.in. rtęć, chrom ogólny, cynk, miedź, ołów oraz węglowodory ropopochodne, pochodzących z ośmiu laboratoriów usytuowanych w Płocku przy ul. Chemików 7 do urządzeń kanalizacyjnych PKN Orlen S.A.

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z :
1. Laboratorium Centralnego – do urządzeń kanalizacyjnych Płockiego Parku             Przemysłowo-Technologocznego S.A. w Płocku;
2. Pracowni Wód Energetycznych i Pracowni Badań Środowiskowych – do urządzeń         kanalizacyjnych Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. w Płocku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 22.02.2016 r. - 29.02.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-02-22

Płock, dn. 3.02.2016 r.

WKŚ-I-ZR.6341.2.2016.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 13.01.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek K&K Karolina Werema z/s w Płocku przy ul. Przemysłowej 20, reprezentowanej przez Panią Karolinę Buczak zam. ul. Walecznych 8/25; 09-410 Płock  w sprawie:

- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II. decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.25.2011.KN z dnia 20.01.2012 roku udzielającej firmie BESTKB Karolina Bielicka; ul. Przemysłowa 20 w Płocku pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z jednostanowiskowej myjni samochodowej zlokalizowanej w Płocku przy ul. Przemysłowej 20, do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, zmienionej następnie decyzją WKŚ-I-6341.26.2015.AS z dnia 20.05.2015 roku w zakresie adresata wnioskodawcy

oraz

- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ulicy  Przemysłowej 20 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 03.02.2016 r. - 10.02.2016 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2016-02-03

ZAWIADOMIENIE

z dnia 3 lutego 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),zawiadamiam strony postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Zmiany konstrukcyjne zbiorników benzyn nr 14, 16, 26, 27, zbiorników frakcji BT 32,33 i zbiorników benzenu 35, 36 dla zwiększenia bezpieczeństwa magazynowania paliw”.

realizowanego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7, reprezentowany przez Pana Bartosza Rejdycha, pracownika PROZACH Sp. z o. o. ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim, o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja. Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od ostatniego dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój E-52/1 (I piętro), tel. 24-367-15-08.

Zawiadomienie wisi w dniach: 03.02.2016r – 10.02.2016 r.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2016-02-03

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Zakładu Produkcyjno – Handlowego ROL – MAR w Płocku”, zlokalizowanego w rejonie ulicy Kobiałka w Płocku.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, mapa ewidencyjna) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro, tel. 24 367-15-08.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 21 dni, tj. w dniach od 27 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl .


data dodania: 2016-01-27

KOMUNIKAT

z dnia 8 stycznia 2016 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 8 stycznia 2016 r., na wniosek inwestora PCC Exol S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Sienkiewicza 4 reprezentowanego przez Pana Marcina Olejnik pracownika AB INDUSTRY S.A. została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.48.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 „Rozbudowa istniejącej bazy zbiorników magazynowych z Wytwórni etoksylatów w Płocku przy ul. Długiej 14”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój

E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2016-01-08

Lista wniosków, które uzyskały dotację na zmianę ogrzewania:


1. WKŚ-I-ZŚ.3153.1.2015 - ul. Kwiatka 16 – 15700,00 zł


2. WKŚ-I-ZŚ.3153.2.2015 - ul. Ostatnia 6 - 6800,00zł


3. WKŚ-I-ZŚ.3153.3.2015 - ul. Ostatnia 6 - 3400,00zł


4. WKŚ-I-ZŚ.3153.4.2015 - ul. Ostatnia 6 - 10200,00zł


5. WKŚ-I-ZŚ.3153.5.2015 - ul. Ostatnia 6 - 6800,00zł


6. WKŚ-I-ZŚ.3153.6.2015 - ul. Dojazd 9- 5200,00zł


7. WKŚ-I-ZŚ.3153.7.2015 - ul. Kwiatka 16a - 19200,00zł


8. WKŚ-I-ZŚ.3153.8.2015 - ul. Filtrowa 6 - 7843,00zł


9. WKŚ-I-ZŚ.3153.9.2015 - ul. Norbertańska 9/1 - 5200,00zł


10. WKŚ-I-ZŚ.3153.10.2015 - ul. Judyma 10 – 4800,00zł


11. WKŚ-I-ZŚ.3153.11.2015 - ul. Wiśniowa 4 – 10400,00zł


12. WKŚ-I-ZŚ.3153.12.2015 - ul. Kalinowa 10a - 8800,00zł


13. WKŚ-I-ZŚ.3153.13.2015 - ul. Wyszogrodzka 98D – 8000,00zł


14. WKŚ-I-ZŚ.3153.14.2015 - ul. Śliwowa 16 – 8164,00zł


15. WKŚ-I-ZŚ.3153.15.2015 - ul. Brzozowa 8 – 10748,00zł


16. WKŚ-I-ZŚ.3153.16.2015 - ul. Sienna 1a – 8800,00zł


17. WKŚ-I-ZŚ.3153.17.2015 - ul. Niecała 13 – 8640,00zł


18. WKŚ-I-ZŚ.3153.18.2015 - ul.Harcerska 83 – 10400,00zł


19. WKŚ-I-ZŚ.3153.19.2015 - ul. Cedrowa 13 – 9600,00zł


20. WKŚ-I-ZŚ.3153.20.2015 – ul. Kalinowa 91 – 8800,00zł


21. WKŚ-I-ZŚ.3153.21.2015 – ul. Wiśniowa 8 – 10400,00zł


22. WKŚ-I-ZŚ.3153.22.2015 - ul. Swojska 35 – 10400,00zł


data dodania: 2015-12-31

Płock, dn. 21.12.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.67.2015.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA           

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.)
               
podaję do publicznej wiadomości informację, że:

w dniu 2.12.2015 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne – na wniosek spółki  AUTO FORUM Sp. z o. o. z/s przy ulicy Wyszogrodzkiej 154 w Płocku, reprezentowanej przez panią Annę Konarzewską zam. w Płocku, ul. Piekarska 16 m. 11 w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.13.2011.AS z dnia 17.10.2011 roku udzielającej AUTO FORUM Sp. z o. o. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z myjni samochodowej, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 152 do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z sześciostanowiskowej, ręcznej myjni samochodowej, zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 154 w Płocku - do  miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 21.12.2015 r.- 28.12.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-12-21

Płock, dn. 18.12.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.66.2015.AS
   

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r. poz.469 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację, że:

w dniu 26.11.2015 roku zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek Pani Martyny Piotrowskiej, ul. Kościelna 31b; 09-440 Staroźreby, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego poprzez ułożenie przepustu  w ciągu drogi powiatowej Nr 2940W Słupno-Miszewko – Białkowo, po lewej stronie, zlokalizowanego na działce numer ew. 228/1 poprzez działkę numer ew. 80/5, obręb Miszewko Strzałkowskie, gm. Słupno, celem wykonania zjazdu indywidualnego z drogi na teren działek o numerach ew. 80/6 i 80/7 - w związku z postanowieniem Nr 2497/P/NN/15 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/324-MM/15 z dnia 19.11.2015 roku wyłączającego Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 18.12.2015 r. - 25.12.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-12-18

Płock, dn. 17.12.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.65.2015.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że

w dniu 27.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie  wodnoprawne na wniosek Zakładu Produkcyjno-Handlowego ROL-MAR; Andrzej Markowski; ul. Kutnowska 98; 09-500 Gostynin  na wykonanie urządzenia wodnego polegającego na likwidacji rowu przebiegającego  na działkach o numerach ewidencyjnych 102/2 i 102/5 obręb Maszewo w Płocku, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Produkcyjno-Handlowego ROL-MAR w Płocku” przy ulicy Kobiałka w Płocku

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 17.12.2015 r. - 24.12.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Tadeusz Harabasz  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-12-17

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r., poz. 1651) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 16.12.2015 r. na wniosek Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej z siedzibą w Płocku przy ul. Obrońców Westerplatte 6a reprezentowanej przez Pana Jana Rączkowskiego Prezesa Zarządu oraz Panią Zofię Kędzierską Członka Zarządu zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie dwupniowej wierzby o obwodach pni w pierśnicy: 165 i 161 cm rosnących na działce o nr ewidencyjnym 614/24 zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej, będącej w posiadaniu wnioskodawcy.

Informacja o ww. wniosku została umieszczona w prowadzonym przez Prezydenta Miasta Płocka publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Kształtowania Środowiska budynek E II piętro, pokój

E-52, tel. 24-367-15-10.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.


data dodania: 2015-12-17

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 7 grudnia 2015 r.

dotyczące budowy 6 zbiorników po 50 000 m3 każdy, do magazynowania ropy naftowej w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7


data dodania: 2015-12-07

O B W I E S Z C Z E N I E

4 grudnia 2015 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa zakładu produkcyjnego SABA Sp. z o.o. polegająca na budowie instalacji do termicznego przekształcania odpadów przy ul. Przemysłowej 36 w Płocku”.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, mapa ewidencyjna) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro, tel. 24 367-15-08.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: katarzyna.kosowska@plock.eu w terminie 21 dni, tj. w dniach od 4 grudnia 2015 r. do 28 grudnia 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl .


data dodania: 2015-12-04

Płock, dn. 23.11.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.61.2015.AS


INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki PKN ORLEN S.A., reprezentowanej przez Pana Jarosława Zielińskiego, w sprawie:


- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.22.2011.KN z dnia 12.01.2012 roku udzielającej PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanemu przez przez Panią Agnieszkę Ziółkowską-Kozakowską pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu  Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4019 zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 123 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4019 zlokalizowanej przy ulicy Wyszogrodzkiej 123 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.


Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 23.11.2015 r. - 30.11.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-11-24

Płock, dn. 23.11.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.62.2015.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki PKN ORLEN S.A., reprezentowanej przez Pana Jarosława Zielińskiego, w sprawie:

- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.23.2011.KN z dnia 12.01.2012 roku udzielającej PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanemu przez Panią Agnieszkę Ziółkowską-Kozakowską pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu  Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 993 zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 2 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 993 zlokalizowanej przy ulicy Piłsudskiego 2 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 23.11.2015 r. - 30.11.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-11-24

Płock, dn. 23.11.2015 r.

WKŚ-I-ZR.6341.63.2015.AS

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w dniu 10.11.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki PKN ORLEN S.A., reprezentowanej przez Pana Jarosława Zielińskiego, w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia w pkt II decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.21.2011.KN z dnia 12.01.2012 roku udzielającej PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7 w Płocku, reprezentowanemu przez Panią Agnieszkę Ziółkowską-Kozakowską pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu  Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4020 zlokalizowanej przy ulicy Łukasiewicza 15 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej
oraz
- udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z  myjni pojazdów na terenie Stacji Paliw Płynnych PKN ORLEN S.A. Nr 4020 zlokalizowanej przy ulicy Łukasiewicza 15 w Płocku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 23.11.2015 r. - 30.11.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-11-24

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY SYSTEMÓW OGRZEWANIA WEGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W 2015 ROKU

Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła na zasadach określonych w Regulaminie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr 202/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2015 r.

I. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja

1. Dotacja celowa może być udzielona na dofinansowanie zadań związanych z ochroną powietrza obejmujących wymianę węglowego systemu ogrzewania na:

1) ogrzewanie gazowe,

2) ogrzewanie elektryczne,

3) ogrzewanie olejowe,

4) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na:

1) demontaż starego źródła ogrzewania,

2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania,

3) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

4) podłączenie do sieci gazowej,

5) podłączenie do sieci elektrycznej.

II. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Uprawnionymi do składania wniosków o udzielenie dotacji są:

1) podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osoby fizyczne,

b) wspólnoty mieszkaniowe,

c) osoby prawne,

d) przedsiębiorcy,

2) jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, będące właścicielami budynków, lokali mieszkalnych lub użytkowych położonych na terenie Gminy Miasto Płock lub posiadające inny tytuł prawny do władania nimi.

III. Wysokość dotacji

Wysokość dotacji wynosi:

1) 800 zł za każde zlikwidowane palenisko w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej lub zmiany systemu ogrzewania z węglowego na gazowe, elektryczne lub olejowe,

2) 400 zł za każdy 1 kW zainstalowanej mocy cieplnej nowego źródła ogrzewania.

Dotacja nie może przekroczyć 80% kosztów poniesionych na demontaż starego źródła ogrzewania, zakup i montaż nowego źródła ogrzewania lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, sieci gazowej, sieci elektrycznej.

IV. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

1. Wniosek o udzielenie dotacji należy składać w terminie 14 dni od ukazania się ogłoszenia o naborze wniosków.

2. Czytelnie wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie określonym w ust.1 w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Wydziału Kształtowania Środowiska lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka Wydział Kształtowania Środowiska Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

3. Datą złożenia wniosku jest data jego wpływu do Urzędu Miasta Płocka.

4. Wzór wniosku wraz z wykazem załączników stanowi załącznik do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 202/XI/2015 z dnia 29 września 2015 r.

V. Termin i kryteria wyboru wniosków

1. Termin rozpatrzenia wniosków wynosi 10 dni liczonych od dnia upływu terminu przewidzianego do składania wniosków.

2. Rozpatrzeniu podlegają wnioski kompletne i złożone w terminie naboru.

3. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich zgłoszenia.

4. Wnioski będą podlegać weryfikacji od strony formalnej i merytorycznej.

5. Odrzuceniu podlegają wnioski:

1) złożone po terminie,

2) złożone na formularzu innym, niż wskazany w niniejszym ogłoszeniu,

3) niekompletne (np. brak załączników) lub niewypełnione,

4) złożone przez podmiot nieuprawniony,

5) niepodpisane przez podmiot składający wniosek.

6. Ocena wniosków od strony merytorycznej obejmuje weryfikację:

1) zadania o dofinansowanie, którego ubiega się wnioskodawca zgodnie z § 3 Regulaminu określającego zasady udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 202/XI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2015 r.,

2) terminu realizacji zadania ( rok przyznania dotacji),

3) dopuszczalności przyznania dotacji w zakresie wnioskowanej pomocy publicznej (dot. przedsiębiorców).

VI. Wysokość środków przeznaczonych na dotacje

Wysokość środków przeznaczonych na w budżecie Miasta Płocka w 2015 roku na dotacje z zakresu ochrony powietrza wynosi 520 000 zł.

VII. Umowa o udzielenie dotacji

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

VIII. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji

1. Podmiot, któremu udzielono dotacji, zobowiązany jest do realizacji zadania w terminach, zakresie i na warunkach określonych w umowie oraz rozliczenia dotacji w ciągu 14 dni od zakończenia prac, jednak nie później niż do dnia 10 grudnia 2015 r.

2. Przekazanie dotacji na realizację zadania nastąpi po jego zakończeniu i akceptacji przedstawionego rozliczenia.

3. Rozliczenie dotacji następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego wniosku o rozliczenie dotacji, do którego podmiot składający wniosek dołącza wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z postanowieniami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik załącznik do Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 202/XI/2015 z dnia 29 września 2015 r.

IX. Informacja o środkach odwoławczych

1. Przyznanie dotacji odbywa się do wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Miasta Płocka w 2015 roku.

2. Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. 3. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

X. Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miasta Płocka Stary Rynek 1, 09-400 Płock: w Wydziale Kształtowania Środowiska - Oddziale Ochrony Środowiska - pokój nr 52/1 III p. numer telefonu: 24-367-15-08.


data dodania: 2015-11-16

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płockiego z dnia 9 września 2005 r. znak: OŚ.II.6223-1/15/2005


data dodania: 2015-11-05

O B W I E S Z C Z E N I E

4 listopada 2015 r.

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:

„Budowa Zakładu Produkcyjno – Handlowego ROL – MAR w Płocku”, zlokalizowanego w rejonie ulicy Kobiałka w Płocku.

Organem właściwym do wydania w/w decyzji jest Prezydent Miasta Płocka, organem uzgadniającym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a opiniującym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku.

Akta sprawy (wniosek, raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, mapa ewidencyjna) znajdują się i są dostępne do wglądu w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska – wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pok. E-52/1, II piętro, tel. 24 367-15-08.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres a-mail: elzbieta.rygalska@plock.eu w terminie 21 dni, tj. w dniach od 4 listopada 2015 r. do 25 listopada 2015 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest organ prowadzący postępowanie – Prezydenta Miasta Płocka.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl .


data dodania: 2015-11-04

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zapisów pkt IV decyzji Prezydenta Miasta Płocka znak: WKŚ-I.6341.10.2014.AS z dn. 17.03.2014 roku dotyczącego miejsca poboru prób oczyszczonych ścieków przemysłowych.


data dodania: 2015-10-28

KOMUNIKAT
z dnia 16 października 2015 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa Instalacji Metatezy wraz z infrastrukturą w Zakładzie Produkcyjnym
PKN ORLEN S.A. w Płocku przy ul. Chemików 7”


data dodania: 2015-10-16

KOMUNIKAT

z dnia 2 października 2015 r.
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm. ) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2 października 2015 r., na wniosek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotniczego Pogotowia Ratunkowego ul. Księżycowa 5, 01-934 Warszawa reprezentowanego przez Pana Roberta Gałązkowskiego została wydana decyzja znak: WKŚ-I-ZŚ.6220.34.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
 „Remont, przebudowa istniejących obiektów budowlanych, budowa nowych obiektów budowlanych i rozbudowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz z infrastrukturą na terenie działki 27/3 obręb ewidencyjny 0006 Kostrogaj Rolniczy, zlokalizowanej przy ul. Bielskiej 60 w Płocku”.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój
E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 2.10 – 9.10.2015 r.
Sprawę prowadzi – Katarzyna Kosowska  Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2015-10-02

KOMUNIKAT z dnia 2 października 2015 r.

Zgodnie z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 2.10.2015 r., na wniosek Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Przemysłu Rafineryjnego S.A. z siedzibą w Płocku przy ulicy Chemików 5 reprezentowanego przez Pana Rafała Lewandowskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Kochanowskiego 26/77 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 3 szt. zbiorników o pojemności 100 m3 każdy dwupłaszczowych, naziemnych” zlokalizowanych w Płocku przy ulicy Chemików 5. Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój nr E-52/1, tel. 24-367-15-08. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl Komunikat wisi w dniach 02.10 – 09.10.2015 r. Sprawę prowadzi – Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2015-10-02

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA   


Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 07.09.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek spółki Orlen Asfalt Sp. z o.o. z/s przy ul. Łukasiewicza 39; 09-400 Płock w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Nr 127/11/PŚ.ZD.IV Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PŚ-ZD-IV.7322.3.45.2011.WK z dnia 09.09.2011 roku udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Orlen Asfalt Sp. z o.o. na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji przemysłowej I-systemu kanalizacyjnego, będącego własnością PKN ORLEN S.A. z/s w Płocku przy ul. Chemików 7, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z wykazu II rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - przesłanego zgodnie z właściwością do Prezydenta Miasta Płocka pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PŚ-ZD-I.7322.3.42.2015.TB z dnia 02.09.2015 roku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 29.09.2015 r. -  6.10.2015 roku.


Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11
WKŚ-I-ZR.6341.54.2015.AS


data dodania: 2015-09-29

INFORMACJAO WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA 

  
Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz.469)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 24.08.2015 r. zostało wszczęte postępowanie wodnoprawne na wniosek spółki Atlantis S.A. z/s przy ul. Padlewskiego 18c; 09-402 Płock  w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację dwóch otworów wiertniczych studziennych nr 1 i nr 2 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych, zlokalizowanych na działce o numerze ew. 91/21 przy ul. Gintera - na terenie dawnych Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „COTEX” w Płocku

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 14.09.2015 r. - 21.09.2015 roku.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska  tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-09-14

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w dniu 3.08.2015 roku na wniosek GMINY BULKOWO; ul. Szkolna 1; 09-454 Bulkowo, reprezentowanej przez Pana Leszka Pietrzaka zam. ul. Górna 35; 09-402 Płock, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu przydrożnego polegającą na zakryciu rowu przepustem rurowym w pasie drogi powiatowej Nr 2935W w km 0+842,2 na granicy m. Badurki (dz. nr ew. 68) i m. Wołowa (dz. nr ew. 47) w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej Sochocin-Badurki” gm. Bulkowo - w związku z postanowieniem Nr 1599/P/NN15 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie znak: NN-404/W/185-ISM/15 wyłączającego Starostę Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy a wyznaczającym do jej załatwienia Prezydenta Miasta Płocka.


data dodania: 2015-09-08

Postanowienie o stwierdzzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą”.


data dodania: 2015-08-20

ZAWIADOMIENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 sierpnia 2015 r.

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz. 267, ze zmianami),


ZAWIADAMIAM


strony postępowania wszczętego na wniosek Gminy – Miasto Płock reprezentowanej przez Pana Henryka Tarnowskiego – Wiceprezesa Zarządu firmy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej
wraz z brakującą infrastrukturą”

o możliwości zapoznania i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie (w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku).

Jednocześnie informuję, że w niniejszej sprawie zostanie wydana decyzja.

Powyższe należy uczynić w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój E-52/1 (II piętro), tel. 24-367-15-08. Sprawę prowadzi Katarzyna Kosowska.


data dodania: 2015-08-20

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 127 ust.6 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.469)

podaję do publicznej wiadomości

że w dniu 29.07.2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Gminy Stara Biała reprezentowanej przez Pana Adriana Stokowskiego zam. w Płocku przy ul. Boryszewskiej 44 m 19 w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych poprzez budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami, przebudowę rowów przydrożnych oraz przebudowę sieci drenarskiej dla potrzeb budowy drogi gminnej nr 291328W od drogi powiatowej nr 5201W do granicy Gminy Stara Biała w miejscowości Bronowo – Zalesie, gmina Stara Biała, pow. płocki. Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka oraz na stronie internetowej urzędu w dniach: 10 – 17 sierpnia 2015 r.

Sprawę prowadzi: Aneta Stępniewska tel. (024) 367-15-11


data dodania: 2015-08-10

Regulamin Cmentarza komunalnego wprowadzony uchwałą nr 154/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, ogłoszenie nastąpiło w dniu 31.07.2015 r.


data dodania: 2015-08-04

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm. zwanym dalej KPA)
zawiadamiam:

że w dniu 20 lipca 2015 r. na wniosek Gminy – Miasto Płock reprezentowanej przez Pana Henryka Tarnowskiego – Wiceprezesa Zarządu firmy Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5a zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą”

Wydanie w/w decyzji następuje przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

W toku postępowania strony mogą zapoznać się ze złożonymi dokumentami (wnioskiem, kartą informacyjną przedsięwzięcia) znajdującymi się w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, II piętro, pok. E-52/1, tel. (24) 367-15-08.


Otrzymują:
1. MZD – Pełnomocnik Henryk Tarnowski,
2. Strony postępowania*,
3. WKŚ-I a/a

* Strony, których interesu prawnego dot. postępowanie w ilości powyżej 20 (zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko -Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 oraz art. 49 KPA) zostały poinformowane obwieszczeniem umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka i na stronie internetowej Urzędu.

Zawiadomienie wisi w dniach 4-18.08.2015 r.

Do pobrania:

Pismo do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku dotyczące wydania opinii nt. przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą”

Pismo do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dotyczące wydania opinii nt. przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulic Wierzbowej, Cisowej i sięgacza ulicy Cedrowej wraz z brakującą infrastrukturą”


data dodania: 2015-08-04

KOMUNIKAT z dnia 3 sierpnia 2015 r. Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu


Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację, że:

- w dniu 3 sierpnia 2015 r., na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. Płock ul. Chemików 7 reprezentowanego przez Pana Józefa Kubiaka Kierownika Działu Generalnego Projektanta w PKN ORLEN S.A. została wydana decyzja znak: WKŚ-I.6220.25.2015.KK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zabudowa trzeciej osuszki R-102 na instalacji Odzysku Wodoru” zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Chemików 7.

Informacja o w/w decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka w Oddziale Ochrony Środowiska wejście od ul. Kazimierza Wielkiego 2a, pokój nr E-52/1, tel. 24-367-15-08.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka wejście od ul. Zduńskiej 3 oraz w serwisie internetowym na stronie www.bip.ump.pl.

Komunikat wisi w dniach: 3 - 17.08.2015 r.
Sprawę prowadzi – Elżbieta Rygalska  Oddział Ochrony Środowiska


data dodania: 2015-08-03
   
 
Stopka