Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Informacje o rozkładzie godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Płocka

Na mocy art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. - Prawo farmaceutyczne (j.t. Dz.U. z 2008r. Nr 45 poz. 271 z późniejszymi zmianami) do kompetencji rady powiatu należy określanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na danym terenie. W mieście na prawach powiatu, jakim jest Gmina - Miasto Płock, kompetencje rady powiatu wykonuje Rada Miasta Płocka, która przyjęła w tej sprawie Uchwałę nr 487/XXIX/2012 z dnia 27 listopada 2012r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka (ze zmianami). Powyższa Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i płockie apteki ogólnodostępne zobowiązane są do realizacji jej postanowień.

Na terenie Płocka dostępność świadczeń farmaceutycznych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy zabezpiecza apteka dyżurująca. Apteki pełnią dyżury zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dyżur apteki rozpoczyna się w poniedziałek danego tygodnia o godzinie 8.00 i kończy w czwartek tego samego tygodnia o godzinie 8.00, a następnie inna apteka rozpoczyna dyżur w czwartek o godzinie 8.00 i kończy w poniedziałek kolejnego tygodnia o godzinie 8.00. Rada Miasta Płocka może określić odmienny okres dyżuru, z dokładnym terminem rozpoczęcia i zakończenia tego dyżuru. W terminie dyżuru apteka dyżurująca zapewnia dostępność świadczeń przez całą dobę i każdego dnia, w tym w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.  Zaleca się, aby apteki umieszczały w witrynie swojej siedziby, w miejscu widocznym aktualną informację o aptece dyżurującej wraz z podaniem adresu tej apteki i telefonu kontaktowego do apteki dyżurującej.

Informacji udziela:  
 
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, al. marsz. J. Piłsudskiego 6, pok. 204,tel. 24 367-17-07, 24 367-14-21. Godziny pracy Urzędu: poniedziałek, wtorek, środa 7.30 – 15.30,  czwartek 8.30 – 17.30, piątek 8.30 – 15.30

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych prowadzonych na terenie Płocka

Harmonogram dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Płocka, określony na okres do 30 września 2021 r.


data dodania: 2020-06-16

RAPORTY KOŃCOWE Z REALIZACJI PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ

Zgodnie z zapisami art. 48a ust. 15 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1510, z późn. zm.) Gmina – Miasto Płock sporządza raporty końcowe z realizacji programów polityki zdrowotnej oraz udostępnia je w Biuletynie Informacji Publicznej.


data dodania: 2019-02-25

Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Zintegrowanej strategii rozwoju  Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Płock, dnia 29 maja 2015 r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

 

Na podstawie art. 30 i art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”, którego dotyczy prognoza.

Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożona do publicznego wglądu w dniach  od 03 czerwca 2015 r. do 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.zgrp.pl .

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: konsultacje@zgrp.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 1) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej pobierz
  2. Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej pobierzpobierz
  3. Projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej pobierz
  4. Formularz konsultacyjny pobierz

data dodania: 2015-06-08

 

Informacja o konsultacjach społecznych projektu programu pn. "Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016"

 

Zarządzeniem Nr 3851/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 listopada 2013 roku zostały przyjęte zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu programu pn. "Gmina – Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014 – 2016." 


-   treść zarządzenia http://dane.plock.eu/bip//dane/zarzadzenia/vi/3851.pdf

-   projekt programu pn. "Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny w latach 2014-2016"  (plik do pobrania)


Termin konsultacji: od 5 grudnia 2013 roku do 20 grudnia 2013 roku


Wypełniony formularz zgłoszenia opinii, propozycji, uwag do projektu programu pn. "Gmina-Miasto Płock Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016" należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mopsplock.eu
 
- druk formularza (plik do pobrania)

 

 

 


 


data dodania: 2013-11-29
   
 
Stopka