Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 marca 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lotnisko” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 332/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2018 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 9 maja 2018 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-03-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 marca 2018 rokuwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1325/3, 1311/10, 1327/1, 1311/11, 1311/25, 1311/13, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1393/7, 1393/8, 1393/9, 1393/10, 1393/11, 1388/1, 1311/12, 1386/3, 1385/1, 1385/3, 1311/9, 1384/3przy ul. Grabówka w Płocku,

na wniosek SpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 30,

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 marca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 marca 2018 roku wydano decyzję
Nr 27/PG/2018 znak: WRM-II.6733.116.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16,
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Bogdan Sadowski,
reprezentujący firmę AMPLICAD s.c. Bogdan Sadowski, Jarosław Klejment,
z siedzibą przy ul. Białowieskiej 17/C w Pułtusku.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane. 


data dodania: 2018-03-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 16 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 6 marca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie chodnika (ciąg pieszy) wraz z oświetleniem na odcinku od przedłużenia ciągu pieszego w ul. Imielnickiej do ul. Słonecznej w Płocku przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 374, 1010, 1008/7, 1009, 1008/1, 964

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa PanHenryk Tarnowski reprezentujący firmę Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-21

INFORMACJA
 z dnia 19 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 marca 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika P. Romana Durmę, dokonał zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz z demontażem sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Harc. J. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 505; 507; 506/1; 506/2; 506/3; 506/4; 499/31; 508/2, obręb geodezyjny 146201_1.0008  Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-03-19

INFORMACJA
 z dnia 16 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 marca 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działek 114/12, 114/13, 114/14, przy ul. Żyznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 114/10, 114/12, 114/13, 114/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 16 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku Stary Rynek 1, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Jóźwiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: eM Jot PROJEKT Marcin Jóźwiak, z siedzibą w Płocku przy ul. R. Traugutta 23, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie sieci kanalizacji deszczowej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nałkowskiej,
na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 148/6.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-16

 

INFORMACJA
z dnia 16 marca2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 lutego 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych przy ul. Bielskiejw Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2,40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy), jednostce ewidencyjnej Płock.

 

Płock, dnia 16 marca2018roku


data dodania: 2018-03-16

INFORMACJA
z dnia 16 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 lutego 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych przy ul. Bielskiej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2,40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 16 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 marca 2018 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2018 znak: WRM-II.6733.108.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej SN 15kV wraz z dwoma słupami, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wąskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1002/1, 1006, 159 (obręb 12), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nakonieczny – Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-16

INFORMACJA
z dnia 15 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 marca 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zagroda, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1761/1, 1761/6, 1761/7, 1786/1, 1786/2, 1786/3, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-15

 INFORMACJA
z dnia 14 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  14 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 marca 2018 roku przez Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 180, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego, dotyczącego zamiaru budowy  linii kablowej elektroenergetycznej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania domu jednorodzinnego w Płocku  przy ul. Mazowieckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3526, 3688/47, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).   

 

Płock, dnia  14 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-14

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych
 przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 8 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) przedstawiciele Wydziału Rozwoju                  i Polityki Gospodarczej Miasta:
1. Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
2. Anna Franczak – główny specjalista w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta

Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybył nikt zainteresowany zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie zakończono o godzinie 16.30.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Płock, dnia 12 marca 2018 r.


data dodania: 2018-03-13

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 marca 2018 roku

o zmianie Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 marca 2018 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w zakresie zmiany terminów:

 • zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do dnia 6 kwietnia 2018 roku,
 • przeprowadzenia Dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00,
 • składania uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Pozostała treść obwieszczenia pozostaje bez zmian.

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Obwieszczenie otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 163/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-03-13

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 lutego 2018 rokuwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowielinii kablowejnn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym mającej na celu zasilenia zakładu usługowego, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 173/4, 173/92 i 173/91 przy ul. Targowej w Płocku,

na wniosek SpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Rybacki Krzysztof reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 35.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-13

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 9 marca 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 23/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowejSN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kVprzewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5przy ul. Górnej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikoraprowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11, działającą w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 marca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,


że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 marca 2018 roku wydano decyzję
Nr 24/PG/2018 znak: WRM-II.6733.6.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PR dn 63mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża
i ulicy Benedykta Dybowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 313, 350, 160/1,
na rzecz:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w miejscowości Jeziory 1A, 21-400 Łuków.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.   


data dodania: 2018-03-12

 

 INFORMACJA
z dnia 9 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 marca 2018 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Marynarki Polskiej 180, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego,  dokonała zgłoszenia  budowy  linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz  ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego w Płocku przy ul. Mazowieckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3526, 3688/47,  (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 9 marca 2018 roku

 

 


data dodania: 2018-03-09

INFORMACJA

z dnia 8 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 6 marca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1080/11, 1081, 1086/4, 1086/2, 1090/1, 1086/1, 1089/1, 1088/1, 1089/1, 1088/1, 1079/1, 1042/1, 1041/1, 1040/3, 1040/7, 1040/10, 1040/11, 1040/8, 1040/9, 1040/5, 1040/6, 1097/1, 1097/2, 1096, 1095 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 8 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-08

INFORMACJA
z dnia 7 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 lutego 2018 roku przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. ,w sprawie zamiaru budowy sieci wody p.poż w ramach zadania 0206 "Dostosowania ASN-,2,3 i stanowiska PT-2 na TK-0 do wymagań pożarnych - Aneks 3" przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chemików 7, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 20/52, 20/53, 20/84 (obręb geodezyjny 146201_1.0013 -Kombinat), jednostka ewidencyjna miasto Płock .

Płock, dnia 7 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 7 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki
w załączniku Nr 2 do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


 Na podstawie art. 49, art. 73 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami),


ZAWIADAMIAM


że w dniu 7 marca 2018 roku zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w załączniku Nr 2 do decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 8/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.7.2017.KP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych klasy Z i D: drogi od istniejącego ronda po stronie zachodniej trasy ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Graniczną; ulicy Granicznej od dz. 423 do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką; ulicy Wodnej od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną w Płocku wraz z infrastrukturą.


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


Z treścią niniejszego postanowienia, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 1.515 , w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-18.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-03-07

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zatorze” w Płocku

Protokół sporządzony został w dniu 6 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Dzięcioł – starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku w 2013 roku i obecnie jesteśmy na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Następnie przedstawił główne założenia projektu planu, które są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 • teren pomiędzy ulicą Graniczną, a nowo projektowaną ulicą został przeznaczony na tereny usługowe z dopuszczeniem lokalizacji usług rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
 • teren na północ został przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną;
 • wzdłuż ulicy Bliskiej pod tereny zabudowy usługowej i sankcjonujemy zabudowę mieszkaniowo -usługową;
 • tereny na zachód od ulicy Granicznej to tereny zagospodarowane – osiedle wielorodzinne, tereny usługowe.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pani, która nie przedstawiła się: „jakie to będzie osiedle wieżowce czy zabudowa szeregowa?” (4MW/U)

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że będzie to zabudowa wielorodzinna wolnostojąca, właściciel terenu posiada decyzje o warunkach zabudowy i będzie składał wniosek o pozwolenie na budowę.

2. Pani, która nie przedstawiła się: „kiedy będzie realizowana droga, która się tam znajduje?” (2KDL)

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że jeśli chodzi o terminy realizacji poszczególnych inwestycji to jest to zależne od środków finansowych w budżecie miasta. Plan miejscowy jest tylko narzędziem prawnym, który umożliwi np. wykup gruntów pod te inwestycje.

3. Pani, która nie przedstawiła się: „kiedy będą sporządzane plany zagospodarowania przestrzennego na północ od tego terenu?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że Prezydent Miasta zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma obowiązek sporządzić Wieloletni program sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Taki program obowiązuje obecnie do 2020 roku w którym tereny na północ od tego planu nie zostały ujęte. W tym roku będzie sporządzana  ocena aktualność planów miejscowych oraz wieloletniego programu, być może będą takie wnioski i ten teren zostanie wskazany do sporządzenia planu miejscowego.

4. Pani Elżbieta Niedzielak: poinformowała, że jej działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że wiele działek na tym terenie nie posiada dostępu do drogi publicznej i dlatego w planie zaproponowano rozwiązania komunikacyjne takiej jak: droga oznaczona symbolem 3KDL, między ulicą Bliską a Graniczną, ponadto 2KDL – od ul. Granicznej do ul. Mazowieckiego. Układ wydaje się optymalny, a plan miejscowy będzie podstawą m.in. do podziału nieruchomości i wydzielenia terenów pod drogi.

5. Pani, która nie przedstawiła się: „co znaczą różowe linie naniesione na terenie 5U?”

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że jest to strefa bezpieczeństwa rurociągów naftowych, w której teren wyłączony jest spod zabudowy.

6. Pani, która nie przedstawiła się: „czy w tej strefie można wybudować parking?”

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że zgodnie z rozporządzeniem, które odnosi się do tej strefy, możliwe jest użytkowanie pierwotne czyli rolnicze. Prawdopodobnie w uzgodnieniu z właścicielem możliwy będzie parking, jednak jest to sprawa indywidualna. Jeśli chodzi o zabudowę budynkami to jest ona wykluczona.

7. Pani, która nie przedstawiła się: „czy na terenie 3U/UC przy drodze 6KDD możliwa jest lokalizacja lekkiej produkcji?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że plan zakłada dla tego terenu funkcję usługową i usług wielkopowierzchniowych. W obecnej chwili plan nie dopuszcza funkcji produkcji. Zaproponował  złożenie uwagi do planu, z prośbą o uwzględnienie tej funkcji, gdyż na tym terenie występują tego typu firmy. Uwaga będzie poddana analizie, a następnie rozpatrzona w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta, opublikowanego na Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rozwójmiasta.plock.eu

8. Pan Ireneusz Jeznach: poinformował, że przez jego działkę przebiegają linie energetyczne, gazociąg, ciepłociąg, linie telefoniczne. Działka ma 5000m2, ale ze względu na strefy ochronne od sieci tylko 1000 -1200 m2 nadaje się do zabudowy. Intensywność zabudowy dla tego terenu wynosi 0,1, chciałby zmienić zapis na 0,01.

Pan Łukasz Ozimek poprosił o złożenie uwagi w tej sprawie, gdyż w tej sytuacji wydaje się to  zasadne do zmiany.

9. Pan Ireneusz Jeznach: zwrócił uwagę, iż przeznaczenie jego działki pozwala na zabudowę usługową bez możliwości zabudowy mieszkaniowej, co się ze sobą kłóci, biorąc pod uwagę, że w sąsiedztwie występują domy jednorodzinne.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że wyznaczając tereny pod handel wielkopowierzchniowy, analizowano istniejącą zabudowę, ponadto łączenie funkcji (U/UC i MN) nie jest możliwe, gdyż jest to konfliktogenne.

10. Pani, która nie przedstawiła się: „w jakiej formie będzie zakończone połączenie przy ul. Mazowieckiego, może w formie ronda?” (2KDL)

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że na tym etapie trudno powiedzieć jak będzie wyglądało  skrzyżowanie drogi 2KDL z ul Mazowieckiego, wydaje się że będzie to tylko prawoskręt. Dodał, że w przyszłości osiedle, które tam powstanie oraz zwiększony ruch samochodowy z tym związany być może wymusi przebudowę tego skrzyżowania.

11. Pani, która nie przedstawiła się: „czy można coś budować na terenie 5U?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że nie można budować jedynie pomiędzy różowymi liniami – strefa bezpieczeństwa rurociągów naftowych, na pozostałej części działki można budować.

12. Pan Rafał Jeznach: zapytał dlaczego istniejąca droga wewnętrzna, która ma 28 metrów nie jest zaliczona do dróg publicznych i dlaczego nie jest naniesiona na mapę?

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że skoro do tej pory ta droga nie została uznana za drogę publiczną to znaczy, że nie ma takiej potrzeby. Ponadto nie ma takiego obowiązku, żeby nanosić drogi wewnętrzne na rysunek planu.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 16 marca 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.10.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 6 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-06

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 5 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14 lutego 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 57/7, 57/8, 69/2, 72/2 przy ul.Żyznej w Płocku, 

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-06


OBWIESZCZENIE
z dnia 5 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 14 lutego 2018 roku, firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Ponikowski reprezentujący firmę Up-telecom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Łącznej 24a, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PLO 3327A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej 30
na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1728.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-06

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 28 lutego 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 21/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznejśredniego i niskiego napięcia – budowa linii kablowych SN; budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowych niskiego napięcia, budowa złącz kablowych nn przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1214/2, 1214/6, 1214/7, 769, 1214/5, 768/1, 1217, 1051/1przy ul. Górnej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanMarcin Rowicki reprezentujący firmę Mirmar s.c. z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-05

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 5 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że  w dniu 5 marca 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 89/2018 znak: WRM-IV.6740.23.2018.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: fundament pod pompę i rozbudowę etażerki, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/8 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Wykorzystanie oleju napędowego z HOG jako alternatywy do regulacji lepkości oleju popirolitycznego na Olefinach” na terenie ZP PKN, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,

a także także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 5 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-05

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 marca 2018 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Borowiczki” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 163/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 03 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-03-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 marca 2018 roku wydano decyzję Nr 22/PG/2018 znak: WRM-II.6733.3.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Południowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1348, 1369, 1495 (obręb 9), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, reprezentujący spółkę ENERGIA Projektowanie Group. Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-02

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kobiałka” w Płocku

Protokół sporządzony został dnia 1 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) w dniu 22 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który przywitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobiałka w 2016 roku i jesteśmy na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. W związku z opracowywaniem planu przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta, pan Łukasz Ozimek przedstawił główne założenia projektu planu:

 • plan jest sporządzany w części południowej na terenach, które nie są objęte ustaleniami żadnego planu miejscowego, a w części zachodniej stanowi zmianę obecnie obowiązujących planów: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiała oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku;
 • teren głównie jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługową;
 • w południowej części sankcjonuje istniejący Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru rzeki Brzeźnicy;
 • przenosi ustalenia planów obecnie obowiązujących oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w zakresie układu komunikacyjnego z lekką modyfikacją w zachodniej części tego układu.

II. Głos w dyskusji zabrali

1. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „dokąd prowadzi wyznaczona w projekcie planu droga 1KDD?”.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w momencie nałożenia na siebie projektu planu Kobiałka oraz obecnie obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, który został wyświetlony podczas dyskusji, można zauważyć, że układ komunikacyjny stanowi logiczną całość poprzez łączenie się drogi projektowanej w planie Kobiałka oraz drogi projektowanej w obowiązującym sąsiednim planie.

2. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDD idzie po tych samych działach co ulica Maszewska w planie sąsiednim?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to droga równoległa do ulicy Maszewskiej i jej przebieg jest wyznaczony na tyłach tych samych działek.

3. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „co z działką o numerze ewidencyjnym gruntów 67?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w kwestii tej działki i jej przeznaczenia nie nastąpiły żadne zmiany, ponieważ znajduje się poza granicami opracowania projektu planu i obowiązują dla niej dalej ustalenia z planu sąsiedniego.

4. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie oznaczenia w kolorze fioletowym na rysunku  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że jest to kolektor kanalizacji przemysłowej i strefa ochronna od niego, który ma swoją kontynuację w planie Kobiałka. Nadmienił także, że projekt planu dopuszcza przebudowę tego kolektora.

5. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „jak prowadzi droga 1KDL?”

Pan Radosław Olszewski wyjaśnił, że droga prowadzi do ulicy Zglenickiego, przecinając ulicę Maszewską i kolejną projektowaną ulicę, która jest równoległa do ulicy Maszewskiej.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził wcześniejszą wypowiedź.

6. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDG prowadzi do ronda ulicy Maszewskiej?”

Pan Łukasz Ozimek udzielił odpowiedzi twierdzącej.

7. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDG przechodzi przez działkę o numerze ewidencyjnym gruntów 67?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że część działki o numerze ewidencyjnym gruntów 67 znajdująca się w planie będzie w całości przeznaczona pod zabudowę usługową – 2U. Dla pozostałej części działki obowiązują ustalenia z planu sąsiedniego.

8. Pani Anna Cybart – poprosiła o potwierdzenie faktu, że zaraz za działką o numerze ewidencyjnym 67 nie będzie bezpośrednio drogi.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta potwierdził ten fakt.

9. Pan Radosław Olszewski – chciał dowiedzieć się co jest dopuszczone na terenach 2U, do jakiej wysokości może być zabudowa oraz czy będzie to teren generujący uciążliwości.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to tereny usługowe, na których wysokość dla budynków usługowych wynosi 15m, dla budynków gospodarczych i garaży 5m, a dla pozostałych obiektów budowlanych 30m. Wyjaśnił także, że nie ma możliwości udowodnienia, że uciążliwości z danej działalności zamykają się w granicach nieruchomości, dlatego wskazał tutaj na konieczność przestrzegania poziomów dopuszczonych w Prawie Ochrony Środowiska.

10. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie co jest rozumiane przez pozostałe obiekty budowlane.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że pozostałe obiekty budowlane, czyli inne niż budynki, np. budowle, w tym również maszty reklamowe lub telefonii komórkowej.

11. Pan Radosław Olszewski – poprosił o wyjaśnienie w kwestii dotyczących drogi 1KDL, w tym w stosunku do planu obecnie obowiązującego i wrysowanych w drogę sieci infrastruktury technicznej.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że szerokość drogi została zachowana i jest to nadal 10m. Ponadto zauważył, że linie zabudowy mają podobną odległość od linii rozgraniczającej drogi jak w planie sąsiadującym.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta zwrócił uwagę na zapis planu, który nakazuje prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w drodze. Plan sąsiedni zawierał wrysowane w drogi postulowane i projektowane przebiegi poszczególnych sieci.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził bezzasadność wprowadzania w projekcie planu przebiegu sieci, ze względu na to, że faktyczny ich przebieg może ulec zmianie.

12. Pan Radosław Olszewski – chciał uzyskać informacje na temat nieruchomości przy ulicy Maszewskiej 2 oraz Maszewskiej 4, które znajdują się w ciągu drogowym.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że nieruchomości znajdują się poza granicami projektu planu Kobiałka.

13. Pani Anna Cybart – poprosiła o udzielenie informacji na temat terminu budowy drogi 1KDG.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że droga zostanie wybudowana w momencie zapisania realizacji tej inwestycji w Budżecie Miasta Płocka.

14. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „co oznacza teren 2PU?” oraz „czy mogą być z tego tytułu jakieś większe uciążliwości?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to tereny produkcyjno-usługowe, na których wachlarz funkcji jest szerszy niż na terenach tylko usługowych. Ponadto zauważył, że na terenie całego planu zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, dopuszczając tylko lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Uczestnicy zostali poinformowani również, że te przedsięwzięcia wymagają sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.

15. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „dokąd prowadzi droga 2KDL?”

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że jest to droga, która prowadzi do ulicy Kobiałka.

16. Pan Radosław Olszewski – poprosił o udzielenie informacji co powstanie na terenie 1U.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to ta sama funkcja i parametry co na wcześniej omawianym terenie 2U.

17. Pan Radosław Olszewski – prosił o informację do kogo będzie należeć droga 1KDD i czy będzie ona ogólnodostępna. Poinformował również, że zlikwidowane drogi w projekcie planu Kobiałka faktycznie istnieją.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że droga ta jest wyznaczona jako droga publiczna i będzie ona ogólnodostępna. Poinformował również, że układ komunikacyjny uległ zmianie w tym miejscu, ponieważ miały to być drogi publiczne, a przy warunkach w jakich funkcjonują niektóre zakłady mogłoby być to w kolizji, dlatego postanowiono zastosować takie właśnie rozwiązanie w kwestii układu komunikacyjnego. Dodatkowo zauważył, że plan nie likwiduje istniejących dróg, nie wyznacza ich jako drogi publicznie.

18. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie oznaczenia zastosowanego na rysunku planu.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to istniejąca linia elektroenergetyczna 110kV i pas technologiczny od tej linii.

19. Pan Radosław Olszewski – poprosił o wyjaśnienie czemu sąsiednich działek nie objęto zmianą, uważając że mocno ogranicza to możliwości inwestycyjne z uwagi na przeznaczenie na mieszkalnictwo jednorodzinne.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta zauważył, że teren w obecnie obowiązującym planie znajduje się na obszarze łączącym zarówno funkcję mieszkaniową jak i usługową, co daje większe możliwości niż sama funkcja usługowa.

20. Pan Radosław Olszewski - poprosił aby przeczytać jakie jest ustalenie dla terenu 11UMN i 10UMN w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że zgodnie z zapisem jako przeznaczenie podstawowe plan ustala funkcje usługową i mieszkaniowa jednorodzinną.

21. Pan Radosław Olszewski – zadał pytanie „jaka jest powierzchnia biologiczna na terenach 10UMN i 11UMN w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, a jaka na terenach 1PU i 2PU w projekcie planu Kobiałka?”

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że na terenach 10UMN i 11UMN minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 30%.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na terenie 1PU wynosi 15%, a na terenie 2PU – 30%.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 15 marca 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godzinie 16.45.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Płock, dnia 1 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-01

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 9 lutego 2018 roku, uzupełniony20 lutego 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania Szkoły Podstawowej nr 12 oraz istniejących sieci energetycznych nn-0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1042/6, 1062, 1441/1, 1441/2, 

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanRoman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-01

OBWIESZCZENIE

z dnia 27 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi zmianami),


ZAWIADAMIAM

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 27 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 80/2018 znak:WRM-IV.6740.37.2018.KP zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu całego zamierzenia budowlanego zakładu produkcji kompozytowych ramek międzyszybowych w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie na rynek wyników prac B+R nad ultraciepłą kompozytową ramką dystansową do szyb zespolonych” oraz zatwierdzam projekt budowlany2) i udzielająca pozwolenia na budowę etapu I inwestycji: budynku hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno- biurową, portierni i infrastruktury technicznej, którą stanowią: przyłącze wodociągowe na cele socjalno- bytowe, przyłącze i instalacja zewnętrzna przeciwpożarowa, przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, przyłacze i instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna oświetlenia, drogi wewnętrzne i parkingi, zlokalizowane w Płocku przy ul. Długiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 88/37, 88/1, 88/3, 568/14, w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 3- Maszewo dla firmy FHU PROFIL- STAL Piotr Nowakowski, a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (segment C, III p., wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek- środa 7.45- 15.15, czwartek 8.45 - 17.15, piątek 8.45-15.15, tel. (24) 367-15-18.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 27 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam,


że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 lutego 2018 roku wydano decyzję
Nr 20/PG/2018 znak: WRM-II.6733.107.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE dn 63mm i dn 40mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 151/6, 151/7, 151/8, 150, 800/64, 800/72, 800/71, 800/2, 800/66, 800/73, 800/67, 800/74, 800/68, 800/69, 800/70, 800/75, 800/76, 800/65, 152/1, 152/3,
na rzecz:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w miejscowości Jeziory 1A, 21-400 Łuków.Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-02-27

 

INFORMACJA
z dnia 27 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 26 lutego 2018 roku, Firma Energa Operator S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Marynarki Polskiej 130 dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w Płocku przy ul. Bielskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3, 1/7, 175/10 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy).

Płock, dnia27 lutego 2018roku


data dodania: 2018-02-27

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 26 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 26 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 77/2018 znak: WRM-IV.6740.8.2018.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: konstrukcje budowlane pod: skidy, zbiornik i pompę, kontener elektryczny, sieci kanalizacji przemysłowej i elektrycznej oraz pozwolenia na rozbiórkę istniejących konstrukcji i instalacji VRU-3, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/84 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zadania p.n. „Rozbudowa VRU-3 dla spełnienia wymogów BAT 2018 oraz redundacja VRU-3, ASN-3”, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,
a także także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 26 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-26

INFORMACJA
z dnia 20 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 692/5, 692/22, 692/23, 692/24, 692/25, 692/26, 720/2, 729/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-20

 

Obwieszczenie

 Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 

w Płocku z dnia 14 lutego 2018 roku, znak: KO – 1099/441-9/18 zawiadamiające o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia z 19 grudnia 2017r. Nr KO – 1099/4102/92/17 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Płocka nr 88/PG/2017 znak: WRM-II.6733.74.2017.AK z dnia 3 listopada 2017 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej SN: linii kablowej SN, złącza rozdzielczego SN wraz z przebudową/budową stanowisk słupowych SN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 100/8, 100/9, 96, 3724/1, 3724/2 wraz z odpowiedzią organu na skargę.

 

Obwieszczenie SKO

 


data dodania: 2018-02-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parowej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do zaprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Parowej w Płocku, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”,przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 6 (obręb 4) oraz 4/5, 4/6 (obręb 8), na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11, z pełnomocnictwa, którego występuje Pan Paweł Wątroba, przedstawiciel firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cholewińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem
kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 685/9 i 685/13.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 stycznia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ew. gruntu 408, 430, 431, położonych w obrębie ew. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 16 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 lutego 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017.1405 z dnia 2017.07.21 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Przystąpieniu do opracowania aktualizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty został Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku, zmieniony Uchwałą Nr 529/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wnioski do Planu przyjmowane są w sposób ciągły. Celem ujęcia zadań podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 19 marca 2018 roku.

Wnioski i pozostałe uwagi do Planu można składać w:
1. W formie pisemnej:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu
2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
• Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dnia 28 marca 2017 r.
• Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
• Formularze zgłoszeniowe (ankieta dla podmiotów gospodarczych, ankieta dla gospodarstw domowych)

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka

Załączniki do pobrania:
- PGN Płock.pdf
- Uchwała 529.pdf
- Prognoza PGN Plock1208.pdf
- PGN ankieta indywidualna 2018.doc
- PGN ankieta podmioty gosp 2018.doc


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
 z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 lutego 2018 roku, Enarga-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowym, przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN-0,4 kV, przy ul. Włościany w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 664/2, 665/1, 669, 670/3, 946 (obręb geodezyjny 16-Ciechomice).
Płock, dnia 16 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
z dnia 15 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 lutego 2018 roku, PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 działająca przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Zdanowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci wody przeciw pożarowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 02106 pn. "Dostosowanie ASN-1, 2, 3 i stanowiska PT2 na TK01 w Płocku do wymagań prawnych - Aneks nr 3, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 20/52, 20/53, 20/84 w Płocku przy ul. Chemików 7 (obręb geodezyjny 13 - Kombinat).
Płock, dnia 15 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-15

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 15 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 15 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 63/2018 znak: WRM-IV.6740.529.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, infrastrukturę techniczną: sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej, zewnętrzną instalację gazową, instalację elektroenergetyczną i oświetlenia terenu, drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne oraz przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu: 152/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 800/10, 800/11, 800/12, 800/13, 800/14, 800/15, 800/16, 800/17, 800/18, 800/19, 800/20, 800/21, 800/22, 800/23, 800/24, 800/25, 800/26, 800/27, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 800/33, 800/34, 800/35, 800/36, 800/37, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/66, 800/67, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/73, 800/74, 800/75, 800/76 i 140/7 obręb 3 Maszewo przy ul. Traktowej w Płocku, dla PBM Mazovia Sp z o. o. Sp. k. z siedzibą: Grójec, ul. Józefa Wybickiego 4 lok. 3a,

a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 15 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 1 lutego 2018 roku, firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi mającej na celu zasilanie działki nr 782/4 oraz działek po trasie sieci nr 782/6 oraz 782/5,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 782/2, 782/4, 782/5, 782/6, 782/7.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-15

 INFORMACJA
z dnia 14 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  14 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 lutego 2018 roku przez Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 180, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dotyczącego zamiaru budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w Płocku przy ul. Warmińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1446/7, 1446/11, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).

 

Płock, dnia  14 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-14

INFORMACJA
z dnia 13 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  13 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 lutego 2018 roku przez Inwestora –  Gminę Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Piotra Bednarskiego,  dotyczącego zamiaru  budowy  elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z pobliskimi ciągami komunikacyjnymi w Płocku przy ul. Prostej, Kątowej i Harcerskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1091, 1061, 1087/9, 1087/24, 1087/23, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).

 

Płock, dnia  13 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),

zawiadamiam,

że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2018 roku wydano decyzję Nr 19/PG/2018 znak: WRM-II.6733.95.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn – 0,4kV,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego i ul. Tumskiej,
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 505, 507, 508/2, 499/30, 499/31, 499/8, 499/10 (obręb 8),
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane. 


data dodania: 2018-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 18/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1075, 1076/1, 1076/7 przy ul. Ośnickiej w Płocku, na wniosek Pana Rafała Mazurowskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Armii Krajowej 15/15.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-13

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 12 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 12 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 56/2018 znak: WRM-IV.6740.564.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: tacę szczelną z fundamentami i przyłączem kanalizacji deszczowej dla posadowienia zbiornika na kwas siarkowy, zbiornika na polimer oraz pomp w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Przebudowa systemu dozowania kwasu siarkowego i polimeru do zbiorników T21AB” zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/70 i 20/94, obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, dla ORLEN Eko Sp. z o.o. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 12 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-12

INFORMACJA
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 670/3, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-09

 

INFORMACJA
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 802/2, 802/11, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 lutego 2018 roku.

 


data dodania: 2018-02-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 6 lutego 2018 roku, zmieniony 9 lutego 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 885/4, 887, 322/2 przy ul. Ciechomickiej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Strońska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-09

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 7 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 lutego 2018 roku wydano decyzję Nr 16/PG/2018 znak: WRM-II.6733.96.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci SN i przyłącza nn,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 882/4, 926/2, 926/3 (obręb 9),
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Jaźwiński, reprezentujący firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz,
z siedzibą przy ul. K. Guderskiego 26K w Gdańsku.Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-08

 

 
INFORMACJA
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 lutego 2018 roku Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Piotra Bednarskiego,  dokonała zgłoszenia  budowy  elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z pobliskimi ciągami komunikacyjnymi w Płocku przy ul. Prostej, Kątowej i Harcerskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1091, 1061, 1087/9, 1087/24, 1087/23, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 8 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-08

INFORMACJA
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 lutego 2018 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Marynarki Polskiej 180, reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek,  dokonała zgłoszenia  budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w Płocku przy ul. Warmińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1446/7, 1446/11, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 8 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 stycznia 2018 roku, zmieniony 31 stycznia 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i cieplnej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/8, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/28 przy ul. Boryszewskiej w Płocku,

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 17/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/37, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1030/1, 1031/1, 1043  przy ul. Grabówka w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Cholewiński Kamil reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 14/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jeziornej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 407, 476, 477, 478, 479 i 480, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Stroińska, reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk, z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9 w Elblągu.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 15/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/4, 97/5, 88  przy ul. Urodzajnej w Płocku,  na wniosek na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Hill House z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 50b.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, 

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 


data dodania: 2018-02-07

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 6 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 6 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 50/2018 znak: WRM-IV.6740.566.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: konstrukcje budowlane (fundamenty, podpory stalowe), sieci kanalizacyjne, sieci i instalacje elektryczne, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/51 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Modernizacja pieców H-101 i H-201 na instalacji HROS do wymagań BAT/BREF” na terenie ZP PKN ORLEN S .A. dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 6 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lutego 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenów Płockiego Parku – Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 172/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 26 marca 2018 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-02-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 lutego 2018 roku wydano decyzję Nr 13/PG/2018 znak: WRM-II.6733.110.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1311/13, 1393/4 (obręb 1), na rzecz: Pana Ryszarda Puławskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Ossowskiego 53.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka


Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) Prezydent Miasta Płocka informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

1) Projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 9 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4 (wejście od ul. Zduńskiej 3), od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 do 17.00 oraz w piątki od 9.00 do 14.30.
Projekt uchwały udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA.

2) Szczegółowe informacje na temat przyjętych w projekcie uchwały ustaleń będą udzielane w okresie wyłożenia pod numerem telefonu 24 367-17-68 oraz 24 367-14-53.

3) Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 17:30 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w auli zlokalizowanej na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1.

4) Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) każdy ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały. Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby (wg wzoru formularza zgłoszeniowego).

Uwagi można wnosić w następujących formach:
a) na piśmie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres estetyka@plock.eu;
d) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
e) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1, w pokoju C-307 i C-312.
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 23 marca 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

5) Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-02-02

Obwieszczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Płocku z dnia 26 stycznia 2018 roku, znak: KO-1164/4102/96/17 zawiadamiające o wydaniu postanowienia znak: KO-1164/4102/96/17 z dnia 24 stycznia 2018 roku utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Płocka Nr WRM-II.6733.52.2017.MM z dnia 27.11.2017r. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kVprzewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11 i 1014 (obręb 10 Podolszyce)do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy – tj. do dnia 22czerwca 2018 roku

Postanowienie SKO

 


data dodania: 2018-02-02

Obwieszczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Płocku z dnia 26 stycznia 2018 roku, znak: KO-1226/4102/100/17 zawiadamiające o wydaniu postanowienia znak: KO-1226/4102/100/17 z dnia 26 stycznia 2018 roku utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Płocka Nr WRM-II.6733.58.2017.AK z dnia 27.11.2017r. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej i Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/26, 1050, 1051/1, 1051/2 do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy – tj. do dnia 22czerwca 2018 roku.

Postanowienie SKO


data dodania: 2018-02-02

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 1 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 31 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 42/2018 znak: WRM-IV.6740.553.2017.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę Instalacji Metatezy, rozbudowę i przebudowę budynku administracyjno-socjalnego, przebudowę bloku wodnego BWP-4, budowę estakady i podpór dla rurociągów magistralnych, sieci i dróg, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen S. A. na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 20/21, 20/56, 20/57, 20/59 i 20/13 obręb 13 Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, w zakresie m. in.: budynku administracyjno-socjalnego, wiaty magazynowej i stanowisk rozdzielczych przeciwpożarowych, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektów budowlanych w związku z inną lokalizacją urządzeń technologicznych, zmiany układu drogowego i tras sieci sanitarnych, elektrycznych, zaprojektowano nowe obiekty budowlane, zmieniono stację kontenerową na budynek stacji zimna, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 1 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 12/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Pedagogicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 210/4, 210/5, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Stroińska, reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk, z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9 w Elblągu.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV – linia kablowa,, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 232/4, 247/1, 247/2 przy ul. Chabrowej w Płocku  na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot reprezentująca firmę ENERGIA Projektowanie Group Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-31

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2018 roku


O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zatorze” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 645/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

od dnia 8 lutego 2018 roku do dnia 2 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 16 marca 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-01-30

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 30 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 30 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 38/2018 znak: WRM-IV.6740.567.2017.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego: przebudowę obwałowań ziemnych i tac betonowych wraz z uszczelnieniem tac zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 , 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 68, 81, 82, 85, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119 oraz rozbiórkę obwałowań ziemnych i budowę ścian osłonowych z fundamentami oraz schodami zewnętrznymi, opomostowaniem dla zbiorników 8, 55, 90, budowę instalacji elektrycznych na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 81, 82, 85, 86, 90, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, przebudowę murów żelbetowych wraz z ich uszczelnieniem przy zbiornikach 12, 14, 26, 27, 28, 68, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, budowę stalowych pomostów przy zbiornikach 12, 14, 26, 27, 28, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, budowę pomostów obwodowych na zbiornikach 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 115, 118, 119, rozbiórkę, budowę oraz przebudowę stanowisk rozdzielczych ppoż wraz z instalacjami elektrycznymi oraz fundamentów dla rurociągów półstałej instalacji pianowej i wodnej dla zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 103, 104, 110, 113, 114, 115, 118, 119, rozbiórkę instalacji ppoż (zraszaczowej i półstałej pianowej) zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 81, 82, 85, 86, 90, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 113, 114, 115, 118, 119, budowę nowej instalacji zraszaczowej na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90 oraz pianowej na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 103, 104, 113, 114, 115, 118, 119, przebudowę linii kablowej przy zbiornikach 8, 16, 103, 104, przebudowę rurociągów technologicznych do zbiorników 8, 55, 90, budowę drogi sięgaczowej dla zbiornika 68, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji przemysłowej, budowę przyłączy wody do celów ppoż. oraz kanalizacji odwodnienia, przebudowę odcinków sieci kanalizacji przemysłowej, budowę hydrantów ppoż. oraz punktów poboru wody, budowę zasilania szafek AKP, rozbiórkę i budowę rozdzielnic oraz kabli zasilających rozdzielnice, przebudowę dróg pożarowych, wykonanie zatok przy stanowiskach rozdzielczych, w ramach zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie parku zbiorników magazynowych Zakładu Rafineryjnego w Płocku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r.”, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Chemików 7 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 20/82, 20/45, 20/54, 20/13, 20/20, 20/44, 20/52, 20/53, 20/2 i 20/84, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 30 stycznia 2018 roku


data dodania: 2018-01-30

 OBWIESZCZENIE
z dnia 30 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr  9/PG/2018 znak: WRM-II.6733.104.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 225 oraz Dn 40,

przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 72/4, 44/1, 42/1, 22/12, 22/10, 22/8, 16/7, 32/2, 42/8, 71, 72/21, 40/10, 41/1 (obręb 10),

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. I Gazowe, Mirosław Wójcicki, Jeziory 1a, 21-400 Łuków, z upoważnienia którego działa Pan Tomasz Sęczkowski, zamieszkały przy ul. Rubinowej 11 w miejscowości Grabina, gmina Łąck.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015
poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 tekst jednolity),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 29 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Płocka, znak sprawy: WRM-IV.6740.4.14.2017.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie publicznej drogi gminnej klasy L łączącej ulicę Graniczną z ulicą Tadeusza Mazowieckiego na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+544,00.
   
Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:
- 201/1, 208/2 (208/1), 209/5 (209/3) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1–Podolszyce-Borowiczki oraz 184, 103/10 (103/7) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 10–Podolszyce- stanowiące pas drogowy
oraz
- 1/1, 85/3, 209/2, 201/2, 206, 202/1, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1–Podolszyce-Borowiczki, oraz 103/8, 103/9 (103/7), 175/6, 158/3, 158/1, 64/12, 103/3, 103/5, 102/1, 100 w granicach obrębu ewidencyjnego nr 10–Podolszyce - znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-19.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr 10/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej  kablowej nn 0,4kV jako wcinkę w istniejącą linię kablową, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/22, 72/26, 73/13  przy ul. Granicznej w Płocku  na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Buczyńska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 stycznia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej SN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5 przy ul. Górnej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11, działającą w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-29

INFORMACJA
z dnia 26 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 stycznia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 408, 430, 431, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 26 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 16 stycznia 2018 roku, uzupełniony w dniu 26 stycznia 2018 roku, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w Jeziory 1A,
21-400 Łuków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) z rur PE dn 63 mm,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża
i ul. Benedykta Dybowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 313, 350, 160/1.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 stycznia 2018 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 stycznia 2018 roku wydano decyzję Nr 8/PG/2018 znak: WRM-II.6733.98.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zagroda na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1691, 1786/5, 1786/3,
na rzecz:
Pana Marcina Pawlaka, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Gromadzkiej 5,
z pełnomocnictwa którego działają Pani Marta Gąbińska oraz Pan Daniel Gąbiński,
który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ALPIO Daniel Gąbiński,
z siedzibą w Płocku przy ul. Włościany 3L.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-01-26

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Imielnica” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 25 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Agatę Jeziak – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) w dniu 11 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że obecnie jesteśmy na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Następnie pan kierownik oddał głos projektantowi planu.
Projektant planu – pan Radosław Jończak przedstawił główne założenia projektu planu oraz zmiany, które zostały wprowadzone w stosunku do planu obowiązującego, polegające na:

 • korektach układu drogowego: zawężenie dróg, likwidacja bądź ich przesunięcie;
 • zmianie przeznaczenia z obecnej funkcji usług oświaty na tereny zieleni dla mieszkańców osiedla;

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Tomasz Kolczyński zwrócił uwagę, iż projektowany teren zieleni urządzonej w niewielkiej części jest własnością gminy, natomiast w większości zaprojektowany został na terenie gruntów należących do osób prywatnych, tym samym zapytał czy po uchwaleniu planu miasto wykupi ten teren?

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że takie jest założenie, a ponadto teren ten wskazany został również w Programie Zazieleniania Miasta.

2. Pan Tomasz Kolczyński zadał następujące pytania dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie planu: „czy Imielnica łączy się z Podolszycami Południe i w którym miejscu?”, „czy Imielnica łączy się z tą częścią Imielnicy tak zwaną Parcele?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że w projekcie planu utrzymane zostało połączenie drogowe z Podolszycami Południe z obowiązującego planu miejscowego, jak również wskazano nowe połączenie piesze, które po stronie osiedla Podolszyce Południe znajdzie się na terenie działki należącej do spółki gminnej.

Projektant planu zaznaczył, iż wprowadzenie połączenia pieszego pomiędzy osiedlami Imielnica, a Podolszyce Południe jest kolejną ze zmian wprowadzonych w stosunku do obowiązującego planu miejscowego.

3. Pan Tomasz Kolczyński zauważył, że proponowane połączenie piesze zlokalizowane zostało w miejscu, w którym skarpa jest najwyższa.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż nie wyklucza to realizacji połączenia na jednym poziomie, tak aby nie pokonywać różnic terenu.

4. Pan Henryk Sztomberski poinformował, iż składał kilka pism, a postulaty zgłoszone przez niego zostały w dużym stopniu uwzględnione, jednakże występują jeszcze rozwiązania przyjęte w projekcie planu, co do których ma zastrzeżenia. Droga do działki numer 1247 (aktualny numer działki 1247/9) została zagrodzona i nie mogą z tą działką nic zrobić, a miasto nie ma planów aby grunt pod tę drogę nabyć a następnie ją zrealizować. Dodał również, że dla tej działki zostało wydane pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami prawa, ale budowa nie może się rozpocząć z uwagi na brak dojazdu.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż istnieje możliwość wywłaszczenia części działki sąsiedniej przeznaczonej pod drogę publiczną.

5. Pan Henryk Sztomberski zwrócił się z uwagą w sprawie odległości 12 m od lasu zaznaczając, iż zgodnie z nowymi przepisami przy zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych odległość budynków od lasu może zostać zmniejszona nawet do 4 m.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że zmieniły się przepisy i projekt planu zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów odrębnych.

6. Pan Henryk Sztomberski zwrócił uwagę, iż stan obecny w terenie jest rozbieżny ze stanem uwidocznionym na podkładzie mapy zasadniczej, w zakresie ukształtowania terenu. Poinformował, że teren został wyrównany i w jego przekonaniu nie ma konieczności wyznaczania tak daleko odsuniętej linii zabudowy.

Pan Łukasz Ozimek przypomniał, aby wszystkie uwagi złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2018 roku.

7. Pan Henryk Sztomberski zaproponował aby zaprojektowany ciąg pieszy (1KDP) wzdłuż terenu stanowiącego jego własność, zmienić na ciąg pieszojezdny, dla zapewnienia dojazdu do działek w przypadku podziału nieruchomości. Ponadto zgłosił postulat odnoszący się do zmniejszenia odległości linii zabudowy od linii rozgraniczającej w sąsiedztwie skarpy wzdłuż rzeki Rosicy.

Projektant planu wyjaśnił, iż ustalone przeznaczenie stanowiące ciąg pieszy służyć ma również inwestycji polegającej na skanalizowaniu cieku Pisencja.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, iż przyjęte w projekcie planu odsunięcie linii zabudowy wynika z ograniczeń ustalonych dla funkcjonującej na tym obszarze formy ochrony przyrody - Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego jaru rzeki Rosicy.

8. Pan Marek Ołdakowski zapytał do czego służy ciąg pieszojezdny 3KDJ oraz czy zostanie wykupiony teren przewidziany pod jego realizację. Poinformował, że teren wskazany w projekcie jako teren zieleni jest terenem zabagnionym z wysoką skarpą i w jego przekonaniu nie posiada walorów turystyczno-krajobrazowe.

Projektant wyjaśnił, iż jego założeniem było zapewnienie dojścia i dojazdu do terenów zieleni dla mieszkańców. Ponadto wyjaśnił, że ciąg ten przewiduje także obowiązujący miejscowy plan.

9. Pan Tomasz Kolczyński zapytał o przewidywane skomunikowanie w przypadku podziału terenu 1MN na działki w związku z likwidacją drogi na tym terenie.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż w projekcie planu nastąpiła likwidacja tego typu sięgaczy, w celu zwiększenia możliwości swobodnego podziału terenu na działki, przy czym właściciel terenu będzie zobowiązany do zapewnienia dostępu do każdej wydzielanej działki.

10. Pan Marek Ołdakowski zadał pytanie dotyczące możliwości wykupu od gminy części działki 825/12.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że po uchwaleniu projektu planu i dokonaniu podziału nieruchomości będzie taka możliwość, gdyż cześć tej działki przeznaczona została pod teren mieszkaniowy.

11. Pan Tomasz Kolczyński poprosił o udzielenie informacji na temat przeznaczenia w projekcie planu w zakresie ulicy Wiosennej oraz możliwości nabycia terenu pod drogę, który aktualnie pozostaje własnością osób prywatnych.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że rozwiązania przyjęte w projekcie planu po jego uchwaleniu pozwolą na wywłaszczenie gruntu, jeśli zajdzie taka konieczność.

12. Pan Tomasz Kolczyński zapytał o połączenie pomiędzy osiedlem Imielnica a Parcelami.
Pan Łukasz Ozimek poinformował, że projekt planu przewiduje połączenie drogowe, a w zasadzie utrzymuje rozwiązanie z obowiązującego planu miejscowego.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 02 lutego 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.00

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 25 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-25

INFORMACJA
z dnia 23 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 22 stycznia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/1, 1014, 1076/1, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/13 i 1076/14 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).


Płock, dnia 23 stycznia 2018 roku


data dodania: 2018-01-23

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 22 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 22 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 27/2018 znak: WRM-IV.6740.545.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące:  tacę, fundamenty, konstrukcje wsporcze oraz sieci: wodociągową, kanalizacyjne i elektryczne, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/84 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zadania p.n. „Odzysk ciepła splin z pieców technologicznych instalacji DRW VI – EPC.”, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 22 stycznia 2018 roku


data dodania: 2018-01-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 stycznia 2018 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 15 stycznia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie ciągu nadskarpowego wraz zagospodarowaniem terenu  (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowie infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz ze wzmocnieniem stabilności Skarpy Wiślanej w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 470/6, 470/3, 469/4, 469/6, 473/1, 480, 484/27, obręb ewidencyjny 11 – Wisła, działki: 1/22, 1/11, 1/12, 1/19, 1/20, 1/13,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, którego działa Pan Michał Balski Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-19

 OBWIESZCZENIE
z dnia 19 stycznia 2018 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 15 stycznia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową układu drogowego na dojazdach do obiektu, budowa chodników, ścieżek rowerowych  i miejsc parkingowych oraz budowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno-Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku”
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kilińskiego i Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 1011/12, 1027/5, 1046/5 , obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka, działki: 966/3, 966/4, 967/1, 967/3, obręb ewidencyjny 10 – Podolszyce, działka: 846,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą 09-400 Płock, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, z upoważnienia którego działa Pan Paweł Wątroba przedstawiciel PBW Inżynieria Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu  53-676, przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-01-19

PROTOKÓŁ
Z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w wyłożonym do
publicznego wglądu projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście–Wschód” w Płocku

Protokół sporządzony w dniu 19.01.2018 roku, w Urzędzie Miasta Płocka przez Danutę
Janiszewską - głównego specjalistę w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 19 stycznia 2018 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście–Wschód” w Płocku rozwiązanymi.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

Głos w dyskusji zabrał Pan Piotr Grabarek – przedstawiciel Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Płocku. Poinformował zebranych, że w dniu 27 grudnia 2017 roku MSM „Chemik” skierowała pismo do Prezydenta Miasta Płocka między innymi w sprawie budowy drogi gminnej, która połączyłaby ulicę Padlewskiego z ulicą 3 Maja. Odpowiadając na powyższe pismo Prezydent poinformował, że dla tego terenu opracowywany jest projekt planu Miejscowego „Śródmieście-Wschód”, a z jego z ustaleniami będzie można się zapoznać podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu w terminie wskazanym w Obwieszczeniu. Przedstawiciel Spółdzielni zainteresowany był przebiegiem tej drogi oraz czasem jej realizacji.

Główny projektant planu Pan mgr inż. arch. Gabriel Ferliński wskazał na rysunku planu drogę oznaczoną symbolem 1KDD, która łączy ulicę Padlewskiego z ulicą 3 Maja. Wskazane rozwiązanie zostało przyjęte z aprobatą.

Na drugą część pytania odpowiedzi udzielił Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta. Poinformował, że realizacja tego połączenia będzie możliwa po uchwaleniu planu miejscowego i zaplanowaniu środków w budżecie miasta, zarówno na wykup nieruchomości jak i na budowę przedmiotowej drogi.

III. Ustalenia z dyskusji

 • do protokołu nie złożono na piśmie uwag kwestionujących ustalenia przyjęte w projekcie planu.

Podsumowanie:
W dyskusji publicznej nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście–Wschód” w Płocku wzięły udział 4 osoby, w tym główny projektant planu miejscowego oraz pracownicy Urzędu Miasta. Dyskusja dotyczyła przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Płock, dnia 19.01.2018 r.


data dodania: 2018-01-19

INFORMACJA
z dnia 18 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 stycznia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 670/3, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 18 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-18

INFORMACJA
z dnia 18 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 stycznia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 802/2, 802/11, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 18 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-18

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 stycznia 2018 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kobiałka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 390/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

od dnia 25 stycznia 2018 roku do dnia 1 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 18 na parterze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-01-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Południowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1348, 1369, 1495 (obręb 9), na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, reprezentujący Spółkę ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 27c.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 stycznia 2018 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 5 stycznia 2018 roku,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie centrum sportowo-rekracyjnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad zalewem Sobótka

przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Parowa na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1/23 (obręb 11- Wisła).

na wniosek Gminy Płock z siedzibą 09-400 Płock, Stary Rynek 1 z upoważnienia, którego działa Pani Joanna Michalak Kierownik Referatu Polityki Gospodarczej Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,      materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-15

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 stycznia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 stycznia 2018 roku wydano decyzję Nr 5/PG/2018 znak: WRM-II.6733.93.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa sieci energetycznej kablowej nN – 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach: 1786/3, 1786/2, 1786/1,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zagroda i ulicy Gromadzkiej
na działkach o numerach ewidencyjnych: 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/5, 1761/1, 1761/7, 1761/6,
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.   


data dodania: 2018-01-11

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 11 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 11 stcznia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 10/2018/2017 znak: WRM-IV.6740.547.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: fundament, tacę z odwodnieniem i uziemieniem pod urządzenia instalacji odzysku oparów, zlokalizowane na terenie zakładu PKN ORLEN S. A. na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/53 i 20/84 obręb ewidencyjny 13-Kombinat przy ulicy Chemików 7 w Płocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa instalacji odzysku oparów VRU-5”, dla firmy PKN ORLEN S.A., a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 11 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-11

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Swojska - Nowickiego” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 11 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Dzięcioł – starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) w dniu 14 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Nowickiego” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swojska - Nowickiego w 2015 roku i obecnie jesteśmy na etapie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Następnie pan kierownik oddał głos projektantowi planu.

Projektant planu – pan Michał Sobieraj przedstawił główne założenia projektu planu oraz zmiany, które zostały wprowadzone po pierwszym wyłożeniu, polegające na:

 • wprowadzeniu przebiegu projektowanej drogi oznaczonej w projekcie planu symbolem 1KDZ;
 • uregulowaniu terenów oznaczonych w projekcie symbolem ZPM przeznaczonych częściowo jako publicznie dostępny samorządowy Park Miejski;
 • wprowadzenie terenów mieszkaniowych w południowej części projektu planu;
 • uwzględnieniu złożonych uwag dotyczących zmiany kategorii drogi ul. Gościniec jako drogi publicznej.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Stanisław Mańka– przedstawił swoje uwagi odnośnie projektowanego skrzyżowania ulicy Czerwonych Kosynierów z ulicą Nowickiego, które nie spełnia wymagań aktualnie obowiązujących przepisów, gdyż droga uprzywilejowana powinna mieć spadek rzędu 4%, a droga podporządkowana nie więcej niż 3%, obie te drogi na tym skrzyżowaniu mają powyżej 6%. Mieszkańcy obawiają się tego skrzyżowania, ponieważ w porze szczytu na ulicy Nowickiego przy obecnym natężeniu ruchu jest niebezpiecznie, a może to narastać. Poprosił o informację jakie są zamierzenia w celu rozwiązania tego problemu.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że realizacja tego skrzyżowania będzie wymagać przebudowy ulicy Nowickiego i będzie możliwa po spełnieniu warunków technicznych, które mówią o dopuszczalnych spadkach. Ponadto możliwe jest, że rozwiązaniem technicznym może być skrzyżowanie w formie ronda, wówczas poprawi to bezpieczeństwo, gdyż każdy kto dojeżdża do ronda musi zwolnić.

2. Pan Stanisław Mańka stwierdził, że wybudowana nowa ulica św. Wojciecha zapewnia dobre skomunikowanie osiedla z ulicą Nowickiego. Skrzyżowanie to nie stanowi problemu ponieważ nie ma  tam takiej sytuacji jak przy skrzyżowaniu Czerwonych Kosynierów z Nowickiego. Ponadto budowa tego skrzyżowania (Czerwonych Kosynierów/Nowickiego) będzie wymagała likwidacji zatok parkingowych, żeby poprawić widoczność.

Projektant podkreślił, że ul. św Wojciecha będzie obsługiwała również tereny które do tej pory nie były zabudowane, a po wejściu w życie projektu planu uzyskają one taką możliwość, wobec czego zwiększy się również ruch samochodów i wówczas nowe połączenie z ulicą Nowickiego będzie zasadne.

3. Pan Andrzej Smardzewski zadał pytanie do projektanta „czym się sugerował przy działce na św. Jerzego, teren 9MN, że zabrał z mojej działki 1200 metrów pod zieleń?” oraz poinformował, że zgłaszał swoje zastrzeżenia na piśmie i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.

Projektant udzielił wyjaśnień, że niczego nie zabrał, a teren od lat jest faktycznie terenem zielonym oraz, że w obowiązującym miejscowym planie cześć działki również jest wskazana pod zieleń.

Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że w procedurze sporządzania planów miejscowych określony jest sposób rozpatrzenia złożonych uwag i następuje to w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta. Ustawa nie przewiduje udzielenia indywidualnej odpowiedzi dla każdego mieszkańca.

4. Pani Halina Dąbrowska zadała pytanie „jakie są warunki zabudowy działki na której jest jej budynek mieszkalny, na której w dalszym ciągu jest linia zabudowy od lasu 12 metrów?” oraz poprosiła o wyjaśnienie jak można tą działkę zabudować, przebudować istniejący budynek, z czego wynika odległość 12 metrów od lasu oraz czy urząd ma taką wiedzę iż od stycznia zmienia się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i odległość od lasu zostanie zmniejszona do 4 metrów.

Projektant poinformował, że w obecnej sytuacji możliwe jest rozbudowanie istniejącego budynku jedynie pomiędzy określonymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu (12 metrów od lasu i 4 metry od ciągu pieszo- jezdnego) oraz, że odległość 12 metrów od lasu wynika z obowiązujących warunków technicznych, którą zobowiązani jesteśmy nanieść. W innym przypadku wojewoda może uchylić plan miejscowy.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż w przypadku wejścia w życie od stycznia nowych warunków technicznych i nowych odległości tj. 4 metrów od lasu będziemy zobowiązani doprowadzić projekt planu do zgodności z przepisami odrębnymi.

5. Pan Czesław Krakowski poprosił o potwierdzenie faktu, iż planowana jest budowa drogi od tzw. starej ul. Gościniec w kierunku Małej Rosicy.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził, że w projekcie planu zaprojektowano przebieg ul. Gościniec w kierunku Małej Rosicy.

6. Pan Czesław Krakowski poinformował, że zaprojektowanie tejże drogi oznacza likwidację hodowli koni, która jest prowadzona w istniejącym tam gospodarstwie, gdyż przecina ona gospodarstwo na pół. Ponadto urząd miasta ma zapewnioną służebność dojazdu do rowu „Mała Rosica” i nie ma potrzeby budowy tej drogi. Właścicielka pozostałych kilku działek miała dostęp do drogi publicznej, ale w momencie sprzedaży działek zaorała swoją drogę.

Pani Aneta Pomianowska -Molak wyjaśniła, iż urząd projektując tę drogę nie miał zamiaru, niszczyć ani hodowli ani gospodarstwa. Podjęte działania są wyłącznie rozwiązaniami planistycznymi, żeby grunty które graniczą z istniejącą drogą polną miały dostęp do drogi publicznej.

7. Pan Czesław Krakowski poinformował, że w 2013 roku Urząd Miasta wystąpił z wnioskiem do sądu o zasiedzenie tejże drogi jednak sąd oddalił wniosek, a Urząd odwołał się do wyższej instancji. Czy nie należałoby poczekać na orzeczenie sądu?

Pani Aneta Pomianowska -Molak wyjaśniła iż to są dwie różne sprawy, gdyż sporządzanie planów miejscowych wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a sąd reguluje tutaj kwestie cywilne związane własnością gruntu.

8. Pan Czesław Krakowski zaproponował, aby wykupić 100 metrowy odcinek przez działkę przy ulicy Niedzielaka, której właściciel składał ofertę sprzedaży do urzędu miasta, jednak ze względu na niską cenę jaką zaproponowało miasto, zrezygnował.

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, iż ceny gruntów wynikają z przeprowadzonych operatów szacunkowych.

Projektant poinformował, że droga została wprowadzona po pierwszym wyłożeniu ze względu an uwagi jakie wpłynęły do urzędu.

Pan Łukasz Ozimek dodał, że było kilka uwag mieszkańców i komórki organizacyjnej z urzędu miasta o wprowadzenie tej drogi jako publicznej.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 12 stycznia 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.20.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 11 stycznia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-01-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 29 grudnia 2017 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Bogdan Sadowski reprezentujący firmę AMPLICAD s.c. Bogdan Sadowski, Jarosław Klejment, z siedzibą w Pułtusku przy ul. Białowieskiej 17/C, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi,
przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Granicznej, na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów: 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii kablowej SN 15kV wraz z dwoma słupami, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Wąskiej (obręb 12) Radziwie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1002/1, 1006, 159, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa, której działa Pan Krzysztof Nakonieczny – Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-04

INFORMACJA
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 stycznia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 692/5, 692/22, 692/23, 692/24, 692/25, 692/26, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 4 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 stycznia 2018 roku wydano decyzję Nr 2/PG/2018 znak: WRM-II.6733.97.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 236/1, 236/2 (obręb 7), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płockuprzy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 stycznia 2018 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam,że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 stycznia 2018 roku wydano decyzję Nr 1/PG/2018 znak: WRM-II.6733.90.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa sieci energetycznej kablowej SN – 15kV oraz  nn – 0,4kV, budowa stacji transformatorowej Sn/nN dla zadania: nadbudowa budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz
z rozbudową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 788/1 i 790,

na rzecz:

Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-03

OBWIESZCZENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku

w przedmiocie wydania Decyzji znak: Nr KO-1099/4102/92/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku utrzymujacej zaskarżoną decyzję w mocy – dotyczy rozpoznania odwołania wniesionego od decyzji Prezydenta Miasta Płocka nr 88/PG/2017 znak: WRM-II.6733.74.2017.AK z dnia 3 listopada 2017 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowe sieci elektroenergetycznej SN: linii kablowej SN, złacza rozdzielczego SN wraz z przebudową/budową stanowisk słupowych SN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 100/8, 100/9, 96, 3724/1, 3724/2.

Treść obwieszczenia

 


data dodania: 2017-12-29

 

 

INFORMACJA
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  28 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 grudnia 2017 roku przez Inwestora –  ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez  pełnomocnika - KRYBBA Krzysztofa Rybackiego,  który dokonał zgłoszenia  budowy  sieci kablowej  nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801, 513/9, 510/34, 153/1 (obręb geodezyjny 146201_1.0003 – Maszewo).
 

Płock, dnia  28 grudnia 2017 roku


data dodania: 2017-12-28

OBWIESZCZENIE
 z dnia 28 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015
poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28 grudnia 2017 roku została wydana decyzja Nr 13/2017 Prezydenta Miasta Płocka, znak sprawy: WRM-IV.6740.4.13.2017.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kutrzeby w Płocku na odcinku od wybudowanego odcinka ulicy Kutrzeby do ulicy Sikorskiego w zakresie drogi gminnej, lokalnej na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+136,62 wraz z budową brakującej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze”.
   
Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/7; 2901/71; 2901/72; 2901/101 (2901/84); 2901/103 (2901/97), w granicach obrębu ewidencyjnego 1-Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-19.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-12-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek złożony w dniu 13 listopada 2017 roku, zmieniony w dniu 27 listopada 2017 roku oraz uzupełniony w dniu 20 grudnia 2017 roku, firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Jaźwiński, reprezentujący firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci SN i przyłącza nn,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Norbertańskiej,
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów
882/4, 926/2 i 926/3 (obręb 9).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 grudnia 2017 roku została wydana decyzja nr 101/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej Sn/nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/28, 53/19, 53/25, 53/26 ,53/20, 53/21, 53/23, 53/24, 57/8, 57/7, 59/5, 57/5   przy ul. Boryszewskiej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-12-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 14 grudnia 2017 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nakonieczny, reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku Al. Grunwaldzka 472, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa linii kablowej SN 15 kV wraz z dwoma słupami,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Gąbińskiej, na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów 1034/1, 1036/1, 1038/3, 1040/1, 1042/1, 1044/1, 1046/1, 1048/1, 1050/1, 1052/1.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2017-12-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017 roku została wydana decyzja nr  100/PG/2017 znak: WRM-II.6733.94.2017.MM o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka
Nr 9/PG/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.78.2016.MM   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV dla zasilania działek nr 79/1 i 41/3  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/10, 1/7, 79/1, 79/3, 79/4, 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 41/4 w zakresie zmiany załącznika nr 1 do w/w decyzji, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a,

na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,  z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin,  przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14 w Gostyninie.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1311/13, 1393/4 (obręb 7), na wniosek Pana Ryszarda Puławskiego, zamieszkałego w Płocku, przy ul. Ossowskiego 53.
 Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr  7/PG/2018 znak: WRM-II.6733.103.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 782/2, 782/1, 509, 751/13 (obręb 16),

na wniosek Pana Pawła Wiadernego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza 37 m. 7.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 8 grudnia 2017 roku, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w Jeziory 1A, 21-400 Łuków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63 mm i dn 40 mm,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 151/6, 151/7, 151/8, 150, 800/64, 800/72, 800/71, 800/2, 800/66, 800/73, 800/67, 800/74, 800/68, 800/69, 800/70, 800/75, 800/76, 800/65, 152/1, 152/3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 grudnia 2017 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 grudnia 2017 roku wydano decyzję Nr 99/PG/2017 znak: WRM-II.6733.87.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania przepompowni ścieków, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 605/2, 683, 684, 685/5, 685/6, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, 681, 682 (obręb 16),
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński,
reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk,
z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 grudnia 2017 roku wydano decyzję Nr 98/PG/2017 znak: WRM-II.6733.92.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Urodzajnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 97/4, 97/5, 88 (obręb 1), na rzecz: firmy HILL HOUSE Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 50B.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście-Wschód” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz art. 54  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 363/XXX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Dokumenty do pobrania:


od dnia 2 stycznia 2018 roku do dnia 26 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. 206 (wejście od placu Stary Rynek 1) w Płocku o godzinie 16.00.


Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,                                                                                                                           - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 13 lutego 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka

 


data dodania: 2017-12-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek złożony w dniu 3 listopada 2017 roku, uzupełniony przy piśmie w dniu 5 grudnia 2017 roku, firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w  Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EXPOL” Roman Durma z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego i ul. Tumskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 505, 507, 508/2, 499/30, 499/31, 499/8, 499/10 (obręb 8).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-12-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz w związku z wnioskiem z dnia 5 grudnia 2017 roku, zmienionym w dniu 11 grudnia 2017 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 225 oraz Dn 40 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 72/4, 44/1, 42/1, 22/12, 22/10, 22/8, 16/7, 32/2, 42/8, 71, 72/21, 40/10 i 41/1 (obręb 10),

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, Mirosław Wójcicki Jeziory 1a, 21-400 Łuków.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,              materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 5 grudnia 2017 roku, zmienionym w dniu 11 grudnia 2017 roku,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 225 oraz Dn 40 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 72/4, 44/1, 42/1, 22/12, 22/10, 22/8, 16/7, 32/2, 42/8, 71, 72/21, 40/10 i 41/1 (obręb 10),

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, Mirosław Wójcicki Jeziory 1a, 21-400 Łuków.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,        materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 5 grudnia 2017 roku, zmienionym w dniu 11 grudnia 2017 roku,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 225 oraz Dn 40 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 72/4, 44/1, 42/1, 22/12, 22/10, 22/8, 16/7, 32/2, 42/8, 71, 72/21, 40/10 i 41/1 (obręb 10),

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, Mirosław Wójcicki Jeziory 1a, 21-400 Łuków.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,        materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-11

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 grudnia 2017 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Imielnica” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 162/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


od dnia 18 grudnia 2017 roku do dnia 19 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

 

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 02 lutego 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2017-12-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49, art. 61 § 4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 grudnia 2017 roku Pani Aleksandry Tomaszewskiej i Pana Marka Tomaszewskiego zamieszkałych w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 22/80, z pełnomocnictwa których działa Pan Hubert Józwiak zamieszkały w Grzybów 50, gmina Słubice, wszczęto postępowanie

w sprawie zmiany Decyzji Nr 89/PG/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 listopada 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 865, 874/3, 874/4 przy ul. Norbertańskiej w Płocku

 

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-08

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 8 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z poźn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 8 grudnia 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 543/2017 znak: WRM-IV.6740.475.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące magistralne kanalizacje: opadową petrochemiczną KOP, opadową rafineryjną KOR i przemysłową I systemu, przepompownię ścieków z rurociągiem tłocznym, sieci elektroenergetyczne oraz rozbiórkę istniejącej przepompowni z rurociągiem tłocznym, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/13, 20/56, 20/57, 20/74 i 20/82 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku  w ramach zadania p.n. „Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju ZP w Płocku ul. Chemików 7",  dla firmy PKN ORLEN S.A., a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 8 grudnia 2017 roku.


data dodania: 2017-12-08

 INFORMACJA
z dnia 7 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 grudnia 2017 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez pełnomocnika - KRYBBA Krzysztofa Rybackiego,  dokonała zgłoszenia  budowy  sieci kablowej  nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801, 513/9, 510/34, 153/1 (obręb geodezyjny 146201_1.0003 – Maszewo).


Płock, dnia  7 grudnia  2017 roku


data dodania: 2017-12-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 407, 476, 477, 478, 479 i 480 przy ulicy Jeziornej w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika  Panią Ewę Stroińską reprezentującą Firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9 .

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-12-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 listopada 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:  1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/37, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1030/1, 1031/1, 1043  przy ul. Grabówka w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-04

INFORMACJA
z dnia 4 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 4 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 listopada 2017 roku przez Gminę Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Gryszpanowicza dokonała zgłoszenia w sprawie zamiaru budowy - kablowej sieci oświetlenia nN 0,4kV wokół garaży w ramach zadania inwestycyjnego "zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ul. Gintera,  przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Gintera na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 65/73 (obręb geodezyjny 146201_1.0010 – Podolszyce)., jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 4 grudnia 2017 roku


data dodania: 2017-12-04

INFORMACJA
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 listopada 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 408, 430, 431, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 1 grudnia 2017 roku


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek złożony w dniu 23 listopada 2017 roku, Pana Marcina Pawlaka zamieszkałego w Płocku przy ul. Gromadzkiej 5, z pełnomocnictwa którego działają Pani Marta Gąbińska oraz Pan Daniel Gąbiński, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ALPIO Daniel Gąbiński z siedzibą w Płocku, przy ul. Włościany 3L, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej,
- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zagroda, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1691, 1786/5, 1786/3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiejh tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinac 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 210/4 i 210/5 przy ulicy Pedagogicznej w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika  Panią Ewę Stroińską reprezentującą Firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9 .

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 grudnia 2017 roku została wydana decyzja nr 96/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej-kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym mającej na celu zasilanie lokalu usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 752/3 i 751  przy ul. Tumskiej w Płocku na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz w związku z wnioskiem z dnia 28 listopada 2017 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 782/2, 782/1, 509, 751/13 (obręb 16),

na wniosek Pana Pawła Wiadernego zamieszkałego w Płocku przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza 37 m 7.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,       materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 oraz 11a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1496 tekst jednolity) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 tekst jednolity),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 30 listopada 2017 roku została wydana decyzja Nr 12/2017
Prezydenta Miasta Płocka, znak WRM-IV.6740.4.12.2017.MJ
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

1. budowie drogi powiatowej 1KDZ od węzła „TRZEPOWO” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 1+684,39 o długości l=1684,39 mb;
2. budowie drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+323,00 o długości l=323,00 mb;
3. budowie drogi gminnej 3KDZ ulicy Szkolnej na odcinku od km. do km.: 0+513,55 ÷ 0+790,79 o długości l=277,24 mb;
4. budowie drogi wewnętrznej na odcinkach od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+331,00; 0+000,00 ÷ 0,122,44 o łącznej długości l=453,44 mb;

wraz z budową i przebudową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych – wylotów służących do wprowadzania wód
do rzeki Brzeźnicy i rowu przydrożnego, budowę rowu przydrożnego
oraz rozbiórką i konserwacją sieci elektroenergetycznych,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku
od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo”
w Płocku” - Etap 1 - budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo”
obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 25/1 (25); 26/1 (26); 30/1 (30); 65/1 (65); 68/1 (68); 69/1 (69); 70/1 (70); 71/1 (71); 72/1 (72); 73/3 (73/1); 74/1 (74); 75/1 (75); 76/1 (76); 77/1 (77); 78/1 (78); 79/1 (79); 80/1 (80); 81/1 (81); 84/1 (84); 152/1 (152); 153/1 (153); 154; 161/1 (161); 162/2 i 162/4 (162); 163/1 i 163/2 (163); 164/1 (164); 165/1 (165); 166/1 (166); 167/1 (167); 169/1 (169); 170; 171/1 i 171/2 (171); 185/1 (185); 193/1 (193); 194/1 i 194/3 (194); 195/1 (195); 203/1 (203); 205/3 (205/1); 206/1 (206); 207/1 (207); 208/1 (208) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0002-Trzepowo, jednostka ewidencyjna nr 146201_1 miasto Płock; 108/3 (108/2); 123/1 (123) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0026-Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna nr 141913_2 Stara Biała - stanowiące pas drogowy;
oraz
przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 21; 22; 24; 25/2 (25); 26/2 (26); 27/3, 28x; 29; 30/3 (30); 68/2 i 68/3 (68); 69/2 (69); 70/2 (70); 77/2 (77); 78/2 (78); 79/2 (79); 80/2 (80); 81/2 (81); 83; 84/2 (84); 85; 86, 120; 151; 152/2 (152); 153/2 (153); 159; 160; 161/2 (161); 162/1 i 162/5 (162); 164/2 (164); 165/2 i 165/3 (165); 166/2 i 166/3 (166); 171/3 (171); 184; 185/2 (185); 191; 192; 193/2 (193); 202/11; 202/12; 208/2 (208) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0002-Trzepowo, jednostka ewidencyjna nr 146201_1 miasto Płock; 32 w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0013-Kombinat, jednostka ewidencyjna nr 146201_1 miasto Płock; 80; 107/1; 108/1 w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0026-Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna nr 141913_2 Stara Biała - znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga: w powyższym wykazie zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającej podziałowi), x - rzeka Brzeźnica.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-11-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24 listopada 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV jako wcinkę w istniejącą linię kablową, przewidzianej do realizacji przy ul. Granicznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/22, 72/26, 73/13,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Buczyńska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-11-30OBWIESZCZENIE
z dnia 28 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 tekst jednolity) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28 listopada 2017 roku została wydana decyzja Nr 11/2017 Prezydenta Miasta Płocka, znak sprawy: WRM-IV.6740.4.11.2017.BB zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 6/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.9.2017.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej w Płocku od skrzyżowania z ulicą Popłacińską do skrzyżowania z ulicą Kolejową w zakresie drogi gminnej nr 520045W na odcinku od km 0+000,00 do km 0+380,00 wraz z budową brakującej infrastruktury technicznej oraz przebudową dróg innej kategorii, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2885/2, 2851, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12–Radziwie; jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy; oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 2825, 2824, 2874/1, 2874/2, 2771, 1720, 1708/9, 1708/8, 1632/2, 1476, 60, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12-Radziwie, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę dróg innych kategorii.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-19.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-11-29


OBWIESZCZENIE

z dnia 27 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 tekst jednolity); oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),

zawiadamiam

że w dniu 27 listopada 2017 roku
została wydana decyzja Nr 10/2017 Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.2.2017.KP


polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G-alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, w części dotyczącej nieruchomości: obręb 0009-Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, działka nr ewidencyjny: 281, w związku z uchyleniem w części decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 5/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 122/P/2017 z dnia 1 września 2017 roku, znak: WI-P.7821.55.2.2017.BW.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15 , w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 8.45 – 15.15, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


data dodania: 2017-11-28

INFORMACJA
z dnia 27 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 24 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 listopada 2017 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 784, 802/2, 802/4, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 27 listopada 2017 roku.


data dodania: 2017-11-27

 OBWIESZCZENIE
z dnia 27 listopada 2017 roku


O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 98 §1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) w związku z wnioskiem z dnia 22 czerwca 2017 roku  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A oraz w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 22 września 2017 roku (data wpływu do organu 25 września 2017 roku) znak: KO 805/4102/68/17, które uchyliło w całości zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji


zawiadamiam,

że w dniu 27 listopada 2017 roku zostało wydane postanowienie o zawieszeniu do dnia 22 czerwca 2018 roku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11 i 1014 (obręb 10 Podolszyce)


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od  ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-11-27

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 24 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POSTANOWIENIA O OMYŁCE PISARSKIEJ W DECYZJI PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA NR 93/PG/2017 Z DNIA 16 LISTOPADA 2017 ROKU W DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2017 roku zostało wydane postanowienie znak: WRM-II.6733.83.2017.MM o omyłce pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 93/PG/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, toaletą publiczną oraz pawilonem gospodarczym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek. Etap 1 i Etap 2. Etap 1 obejmuje działki 260/2 i 1394. Etap 2 obejmuje działki 260/2, 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 260/2, 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393, 1394 (obręb 8 Śródmieście).
Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonymi dokumentami
w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15..

 


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 236/1, 236/2 (obręb 7), na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2017 roku została wydana decyzja nr  95/PG/2017 znak: WRM-II.6733.75.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

nadbudowie i rozbudowie budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci ciepłowniczej oraz parkingu dla samochodów osobowych oraz zmianie konstrukcji dachu na istniejącej trafostacji, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 9 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 772, 773/1, 773/4 i 773/5 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Domagało-Wnuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Domagało-Wnuk ,,Domagało-Wnuk Architekci”, ul. Radwańska 22 lok. 5A, 90–541 Łódź.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 listopada 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:


Przystąpieniu do opracowania Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka


Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Płocka powstaje w ramach projektu pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska w partnerstwie z samorządami 44 miast w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem opracowania Miejskiego planu adaptacji jest stworzenie podstaw do podejmowania przez władze miasta decyzji strategicznych i inwestycyjnych, które będą uwzględniały potencjalne zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Opracowanie MPA jest niezbędnym krokiem mającym wskazać działania lub zaniechania prowadzące do ograniczania negatywnych konsekwencji zmian klimatu oraz wykorzystania i wzmocnienia pozytywnych ich skutków, ale także optymalizacji kosztów podejmowanych działań adaptacyjnych pod kątem ich efektywności.

MPA stanowi równocześnie narzędzie wdrażania Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), który koncentruje się także na rozwiązaniu najważniejszych problemów miast wynikających ze zmian klimatu.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka


data dodania: 2017-11-20

INFORMACJA
z dnia 17 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 października 2017 roku przez Energa Operator S.A. , w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Armii Krajowej, na działkach o numerach ew. gruntu 2901/28, 2901/97, 2901/48, 2901/45, 2901/29, położonych w obrębie ew. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 17 listopada 2017 roku


data dodania: 2017-11-17

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 listopada 2017 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Swojska - Nowickiego” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku zmienioną Uchwałą Nr 611/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 28 listopada 2017 roku do dnia 22 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 12 stycznia 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 


data dodania: 2017-11-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2017 roku została wydana decyzja nr  93/PG/2017 znak: WRM-II.6733.83.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, toaletą publiczną oraz pawilonem gospodarczym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek. Etap 1 i Etap 2. Etap 1 obejmuje działki 260/2 i 1394, Etap 2 obejmuje działki 260/2 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393",  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 260/2, 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393, 1394 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Bartłomieja Gasparskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Bartłomiej Gasparski Palmett Sp. z o.o. sp.k.– z siedzibą ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-16

INFORMACJA

z dnia 15 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 października 2017 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8/4 i 10/11 (obręb geodezyjny 5- Kostrogaj Przemysłowy).

Płock, dnia 15 listopada 2017 roku.

 


data dodania: 2017-11-15

INFORMACJA
z dnia 15 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),
zawiadamiam

13 listopada 2017 roku,Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla oświetlenia terenu wokół garaży przy ul. Gintera w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 651//73, 66/9, 1199, (obręb geodezyjny 10 - Podolszyce).
Płock, dnia 15 listopada 2017 roku


data dodania: 2017-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 listopada 2017 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073),

zawiadamiam,

że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 listopada 2017 roku wydano decyzję Nr 90/PG/2017 znak: WRM-II.6733.88.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

zadaszenie trzech kortów tenisowych lekką halą namiotową i budowa zaplecza socjalno-technicznego w ramach zadania: „Przebudowa pięciu kortów tenisowych oraz jednego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem trzech kortów lekką halą namiotową”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Sportowej 3 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 203/7, 203/8, 203/10, 203/11 (obręb 7),

na rzecz:
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy placu Celebry Papieskiej 1, reprezentowanej przez Pana Marcina Jeżewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Łukasza Jankowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-11-14

INFORMACJA
z dnia 13 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 13 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 31 października 2017 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S. A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV) ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania w energię elektryczną hali magazynowej z zapleczem socjalnym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kobiałka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 88/3 i 88/45 (obręb geodezyjny 3–Maszewo).


Płock, dnia 13 listopada 2017 roku


data dodania: 2017-11-13

INFORMACJA
z dnia 13 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 10 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 października 2017 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie zamiaru budowy sieci  elektroenergetycznej - kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lawendowej i ul. Miętowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 134/20, 141, 142, 195, 202, 203, 207, 212, 216, 217/16, 217/20, 222, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 13 listopada 2017 roku.


data dodania: 2017-11-13

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 8 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 tekst jednolity) w związku z art. 5a ust. 1, art. 32 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam


że Prezydent Miasta Płocka w dniu 8 listopada 2017 roku, wydał decyzję Nr 499/2017, znak: WRM-IV.6740.302.2017.KP o zmianie pozwolenia na budowę, zatwierdzającą zamienny projekt budowlany na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Kombatantów i utwardzeniu ulicy Swojskiej wraz z budową brakującej infrastruktury (kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego), zlokalizowanych w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 620/2, 476/2, 752, 488/1, 498/2, 419/2, 502/4, 504/2, 510/10, 510/2, 422/2, 795/2, 516/7, 433/11, 518/14, 2907, 769, 761/5, 753/2, 753/3, 513/2 i 765, na budowę których zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr 241/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, znak: WUS-II-RA.6740.56.2011.KP, zmienioną następnie decyzją nr 558/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, znak: WRM-III.6740.480.2013.KP. Zakres przedmiotowej decyzji zamiennej obejmuje zmianę projektu zagospodarowania dla ulicy Swojskiej.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek- środa 7.45- 15.15, czwartek 8.45- 17.15, piątek 8.45-15.15 (tel. 24-367-15-18).

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 8 listopada 2017 roku.

 


data dodania: 2017-11-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 listopada 2017 roku została wydana decyzja nr 88/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN: linii kablowej SN, złącza rozdzielczego SN wraz z przebudową/budową stanowisk słupowych SN przewidzianej do realizacji przy ul. Urodzajnej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 100/8, 100/9, 96, 3724/1, 3724/2 na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Szałański reprezentujący firmę MM3 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25, działający w imieniu firmy KIC-PAK Sp. z o.o., ul. Urodzajna 5 w Płocku
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 06 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: 

budowa sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na działkach 1786/3, 1786/2, 1786/1,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zagroda i ul. Gromadzkiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/5, 1761/1, 1761/7, 1761/6,
na wniosek złożony w dniu 30 października 2017 roku firmy ENERGA-OPERATOR S.A.
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą
w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-06

INFORMACJA
z dnia 6 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
3 listopada 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 784, 802/2, 802/4, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 6 listopada 2017 roku.


data dodania: 2017-11-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 listopada 2017 roku została wydana decyzja nr 89/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 865, 874/3, 874/4 przy ul. Norbertańskiej w Płocku na wniosek Pani Aleksandry Tomaszewskiej i Pana Marka Tomaszewskiego zamieszkałych w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 22/80, z pełnomocnictwa których działa Pan Hubert Józwiak zamieszkały Grzybów 50, Słubice.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 listopada 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 25 listopada 2016 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 9/PG/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.78.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV dla zasilania działek nr 79/1 i 41/3  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/10, 1/7, 79/1, 79/3, 79/4, 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 41/4, Wniosek o zmianę decyzji dotyczy: zmiany załącznika nr 1 do w/w decyzji: załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a,

na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin,  przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy  ul. Langenfeld 14 w Gostyninie.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-03

INFORMACJA
z dnia 2 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o dokonaniu zgłoszenia

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 31 października 2017 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania hali magazynowej z zapleczem socjalnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kobiałka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 88/3 i 88/45 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).


Płock, dnia 2 listopada 2017 roku.


data dodania: 2017-11-02

INFORMACJA

z dnia 2 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 października 2017 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla zasilania budynku mieszkalno- usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 766, 560 i 561 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 2 listopada 2017 roku.

 


data dodania: 2017-11-02

INFORMACJA
z dnia 27 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
26 października 2017 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przy al. Armii Krajowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/28, 2901/97, 2901/48, 2901/45, 2901/29 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 27 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 października 2017 roku została wydana decyzja nr 87/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 4/34, 4/35, 203/13 przy ul. Gałczyńskiego w Płocku na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi Płocki z siedzibą w Płocku przy ul. Gradowskiego 11 z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Sęczkowski zamieszkały w Grabinie przy ul. Rubinowej 11.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-10-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o zmianie wniosku z dnia 12 października 2017 roku, zmienionym w dniu 25 października 2017 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która otrzymała nazwę: 

budowa sieci energetycznej kablowej SN-15kV, nN-0,4 kV, budowa stacji transformatorowej SN/nN, dla zadania: nadbudowa budynku biurowo-usługowego
ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz z rozbudową, przewidzianej do realizacji w Płocku  przy ul. Kolegialnej,
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 788/1 i 790,

na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-26

INFORMACJA

z dnia 25 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 października 2017 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8/4 i 10/11 (obręb geodezyjny 5- Kostrogaj Przemysłowy).

Płock, dnia 25 października 2017 roku.

 


data dodania: 2017-10-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Urodzajnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 97/4, 97/5, 88 (obręb 1), na wniosek  firmy HILL HOUSE Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 50B.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-24

INFORMACJA
z dnia 23 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
20 października 2017 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej - kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lawendowej i ul. Miętowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 134/20, 141, 142, 195, 202, 203, 207, 212, 216, 217/16, 217/20, 222, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 23 października 2017 roku.


data dodania: 2017-10-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 października 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej Sn/nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/28, 53/19, 53/25, 53/26 ,53/20, 53/21, 53/23, 53/24, 57/8, 57/7, 59/5, 57/5   przy ul. Boryszewskiej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 października 2017 roku wydano decyzję Nr 85/PG/2017 znak: WRM-II.6733.76.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4kV celem zasilania w energię elektryczną działki numer 80/4, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Przemysłowej i ulicy Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 81, 22, 49/3, 80/4 (obręb 5), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Jezierski, zamieszkały w miejscowości Banino przy ul. Tuchomskiej 39A.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-23

INFORMACJA
z dnia 20 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 października 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 września 2017 roku przez Energa Operator S.A. działająca przez Pełnomocnika Pana Jerzego Tabakę reprezentującego firmę TAJAMS ,w sprawie zamiaru przebudowy istniejącej sieci kablowej linii, polegającej na wymianie linii kablowej elektroenergetycznej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek, al. Stanisława Jachowicza, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 270, 269/1, 281/11, 281/10, 281/12, 281/8(obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

Płock, dnia 20 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-20


OBWIESZCZENIE
z dnia19 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 października 2017 roku została wydana decyzja nr 84/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia parkingu przy ulicy Gintera, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 65/73, 66/9, 1199  w Płocku na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, plac Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Gryszpanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nawą ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz z siedzibą w Nowym Gulczewie przy ul. Przesmyk 25.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-19


OBWIESZCZENIE
z dnia 18 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: 

budowa sieci energetycznej kablowej i sN-15 kV, nN-0,4 kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej sN/nN dla zasilania zadania: nadbudowa budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz z rozbudową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 788/1 i 790.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 19 października 2017 roku została wydana decyzja nr  83/PG/2017 znak: WRM-II.6733.72.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV (linii kablowych i złącz kablowych) do zasilania w energię elektryczną projektowanego budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy 3 Maja na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 356, 595, 596, 597, 577/4, 577/5, 580, 581/3 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stefana Kota  ENERGA – OPERATOR Projektowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-19

 INFORMACJA
z dnia 17 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  17 października 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 października 2017 roku przez Inwestora –  ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Panią Karolinę Panek,  dotyczącego zamiaru  budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Płocku przy ul. Podgórze na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2569/13, 2570/2, 2574/10, 2574/14, 2574/15, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).  
 

Płock, dnia  17 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-17

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 17 października roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 tekst jednolity) w związku z art. 5a ust. 1, art. 32 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Kombatantów i utwardzeniu ulicy Swojskiej wraz z budową brakującej infrastruktury (kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego), zlokalizowanych w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 620/2, 476/2, 752, 488/1, 498/2, 419/2, 502/4, 504/2, 510/9, 510/2, 422/2, 795/2, 516/7, 433/11, 518/14, 2907, 769, 761/5, 753/2, 753/3, 513/2 i 765, na budowę których zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr 241/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, znak: WUS-II-RA.6740.56.2011.KP, zmienioną następnie decyzją nr 558/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, znak: WRM-III.6740.480.2013.KP na wniosek z dnia 10 lipca 2017 roku Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1. Przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone na wniosek inwestora postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2017 roku, następnie podjęte postanowieniem z dnia 17 października 2017 roku.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek- środa 7.45- 15.15, czwartek 8.45- 17.15, piątek 8.45-15.15 (tel. 24-367-15-18).

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

Płock, dnia 17 października 2017 roku.

 


data dodania: 2017-10-17

 

INFORMACJA
z dnia 17 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia, dokonanego w dniu 6 października 2017 roku przez Fortum Network Płock Sp. z o.o., budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy ul. Kleeberga w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 293/116, 293/224, 293/225, 293/248, 293/249 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki). W dniu 17 października 2017 roku organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał zaświadczenie o powyższym, co uprawnia Inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Płock, dnia 17 października 2017 roku

 


data dodania: 2017-10-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 17 października 2017 roku została wydana decyzja nr  82/PG/2017 znak: WRM-II.6733.61.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa linii kablowej SN 15kV wraz z jednym słupem, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej i Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1053, 1050, 1024/19, 1024/20, 1024/24, 1024/26, 1024/27, 765, 554, 558/2, 559 (obręb 10 Podolszyce),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Kowalczyk reprezentujący Firmę AZAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 49.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 października 2017 roku wydano decyzję Nr 81/PG/2017 znak: WRM-II.6733.77.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie dwóch słupów elektroenergetycznych linii napowietrznej 110kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Dobrzykowskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2933/13 (obręb 12 Radziwie), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb, reprezentujący firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-13


OBWIESZCZENIE
z dnia 13 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: 

Zadaszenie trzech kortów tenisowych lekką halą namiotową i budowa kontenerowego zaplecza socjalno-technicznego w ramach zadania:
„Przebudowa pięciu kortów tenisowych oraz jednego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem trzech kortów lekką halą namiotową”
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Sportowej 3, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 203/7, 203/8, 203/10, 203/11 (obręb 7).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-10-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 3 października 2017 roku, uzupełniony 11 października 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie placówki opiekuńczo wychowawczej  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 1369 przy ul. Południowej 13 w Płocku,

na wniosek Gminy Płock ul. Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pan Wiesław Brykała zamieszkały w Płocku przy ul. Okopowej 26/1

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-13

INFORMACJA

z dnia 12 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 września 2017 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 146 i 145/2 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 12 października 2017 roku.

 


data dodania: 2017-10-12

INFORMACJA
z dnia 12 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  12 października 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 października 2017 roku przez Inwestora – Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11,  dotyczącego zamiaru  budowy  sieci:  elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV  w Płocku przy ul. Powiśle na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1407, 1508, 1800/2, 1809/10, 1809/12, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).
 

Płock, dnia  12 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity), w związku z art. 11d ust. 5 oraz 11a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na:

1. budowie drogi powiatowej 1KDZ od węzła „TRZEPOWO” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 1+684,39 o długości l=1684,39 mb;
2. budowie drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+323,00 o długości l=323,00 mb;
3. budowie drogi gminnej 3KDZ ulicy Szkolnej na odcinku od km. do km.: 0+513,55 ÷ 0+790,79 o długości l=277,24 mb;
4. budowie drogi wewnętrznej na odcinkach od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+331,00; 0+000,00 ÷ 0,122,44 o łącznej długości l=453,44 mb;

wraz z budową i przebudową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych – wylotów służących do wprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy i rowu przydrożnego, budowę rowu przydrożnego
oraz rozbiórką i konserwacją sieci elektroenergetycznych,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku
od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo”
w Płocku” - Etap 1 - budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W.

na wniosek z dnia 8 września 2017 roku, którego treść została zmieniona i uzupełniona przy piśmie z dnia 2 października 2017 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pana Piotra Tomczaka – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, działającego na mocy pełnomocnictwa zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 25 (25/1); 26 (26/1); 30 (30/1); 65 (65/1); 68 (68/1); 69 (69/1); 70 (70/1); 71 (71/1); 72 (72/1);
73/1 (73/3); 74 (74/1); 75 (75/1); 76 (76/1); 77 (77/1); 78 (78/1); 79 (79/1); 80 (80/1); 81 (81/1); 84 (84/1); 152 (152/1); 153 (153/1); 154; 161 (161/1); 162 (162/2, 162/4); 163 (163/1, 163/2); 164 (164/1); 165 (165/1); 166 (166/1); 167 (167/1); 169 (169/1); 170; 171 (171/1, 171/2); 185 (185/1); 193 (193/1); 194 (194/1, 194/3); 195 (195/1); 203 (203/1); 205/1 (205/3); 206 (206/1); 207 (207/1); 208 (208/1) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 108/2 (108/3); 123 (123/1) w granicach obrębu ewidencyjnego 26–Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała, powiat płocki – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 21; 22; 24; 25 (25/2); 26 (26/2); 27/3, 28x; 29; 30 (30/3); 68 (68/2, 68/3); 69 (69/2); 70 (70/2); 77 (77/2); 78 (78/2); 79 (79/2); 80 (80/2); 81 (81/2); 83; 84 (84/2); 85; 86, 120; 151; 152 (152/2); 153 (153/2); 159; 160; 161 (161/2); 162 (162/1, 162/5); 164 (164/2); 165 (165/2, 165/3); 166 (166/2, 166/3); 171 (171/3); 184; 185 (185/2); 191; 192; 193 (193/2); 202/11; 202/12; 208 (208/2) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, 32 w granicach obrębu ewidencyjnego 0013–Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 80; 107/1; 108/1 w granicach obrębu ewidencyjnego 26–Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała, powiat płocki – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórkę i konserwację sieci elektroenergetycznych.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), x – wody płynące (rzeka Brzeźnica).

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-10-12

INFORMACJA

z dnia 11 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 9 października 2017 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla zasilania budynku mieszkalno- usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 766, 560 i 561 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 11 października 2017 roku.


data dodania: 2017-10-11

OBWIESZCZENIE
z dnia  10 października 2017 roku Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o wydaniu decyzji
 
    Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 tekst jednolity)
w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1332 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 10 października 2017 roku,   została wydana decyzja Nr 22/2017 Prezydenta Miasta Płocka znak:WRM-IV.6741.20.2017.KB na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40  reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Renatę Puzan-Udziela  w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę  obejmującego napowietrzną linię  elektroenergetyczną 15 kV(SN) na terenie Płocka, zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 2406/29, 2374/14, 2167/11, 2170, 2167/7, 2028/1, 2027, 2015/4, 2015/30, 2015/18, 2007/1, 2006, 2005/4, 2004, 2001/6, 1452, 1450, 1449, 1249/1, 1228/5, 1229/4, 597/2, 1406/3, 1347/3, 1344/2, 588/27, 3701/3, 583/1, 580/1, 475/1, 472/1, 462, 454, 441/5, 438/3, 432/4, 428/4, 418/2, 415, 3723, 3714/9, 393,  obręb nr 1 Podolszyce Borowiczki,  jednostka ewidencyjna miasto Płock.
    W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z projektem budowlanym  złożonym w tutejszym  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej  w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej ) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w  czwartki w godzinach 845 – 1715,  w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-10-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 tekst jednolity),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

na wniosek z dnia 8 września 2017 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pana Mariusza Andlera wspólnika MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, w sprawie zmiany decyzji Nr 6/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.9.2017.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej w Płocku od skrzyżowania z ulicą Popłacińską do skrzyżowania z ulicą Kolejową w zakresie drogi gminnej nr 520045W na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+380,00 wraz z budową brakującej infrastruktury technicznej oraz przebudową dróg innej kategorii, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2885/2, 2851, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12–Radziwie; jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiących pas drogowy; oraz nieruchomościach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2825, 2824, 2874/1, 2874/2, 2771, 1720, 1708/9, 1708/8, 1632/2, 1476, 60, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12-Radziwie, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę dróg innych kategorii, w sposób następujący:
- zmiana pkt 7 decyzji - w zakresie oznaczenia nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają się własnością właściwej jednostki samorządu terytorialnego –poprzez wskazanie nieruchomości wchodzących w projektowany pas drogowy, oznaczone jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów: 2885/2, 2851, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12–Radziwie; jednostka ewidencyjna miasto Płock.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z aktami sprawy w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, III p. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15, w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 8.45 – 15.15, tel. (024) 367-15-19.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-10-11

INFORMACJA
z dnia 10 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 9 października 2017 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Karolinę Panek,  dokonała zgłoszenia  budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Płocku przy ul. Podgórze na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2596/13, 2570/2, 2574/10, 2574/14, 2574/15, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 10 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-10

INFORMACJA
z dnia 9 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
6 października 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 września 2017 roku przez TECTUM INWEST Pietras i Pietras Spółka Jawna budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przy
ul. Traktowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 152/1, 153/2, 513/9, 154, 801 (obręb geodezyjny 3 – Maszewo)

Płock, dnia 9 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-09

 
 INFORMACJA
z dnia 6 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 października 2017 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11  dokonał zgłoszenia  budowy  sieci elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV  w Płocku przy ul. Powiśle na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1407, 1508, 1800/2, 1809/10, 1809/12, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 6 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-06

INFORMACJA
 z dnia 6 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
6 października 2017 roku, Fortum Network Płock Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy ul. Kleeberga w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 293/116, 293/224, 293/225, 293/248, 293/249 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 6 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-06


OBWIESZCZENIE
z dnia 05 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 605/2, 683, 684, 685/5, 685/6, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, 681, 682.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-05

OBWIESZCZENIE

z dnia 5 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 tekst jednolity), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami), w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 122/P/2017 z dnia 1 września 2017 roku, znak: WI-P.7821.55.2.2017.BW uchylającą w części dotyczącej nieruchomości: obręb 0009- Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, działka nr ewidencyjny: 281 decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 5/2017 z dnia 26 maja 2017 r. znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu i przekazaniu w tym zakresie do ponownego rozpatrzenia


zawiadamiam, że

w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745-1515, w czwartki w godzinach 845 –1715, w piątki w godzinach 845– 1515, tel. (024) 367-15-18.
Przedmiotowe postępowanie dotyczy jedynie działki o numerze ewidencyjnym gruntów 281.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

Płock, dnia 5 października 2017 roku.


data dodania: 2017-10-05

 

INFORMACJA
z dnia 5 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 października 2017 roku, PERN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 133, dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Góry 9, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 125/1, 166/2, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 5 października 2017 roku.

 


data dodania: 2017-10-05

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 października 2017 roku


O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 631/XXXVI/2017 z dnia 26 września 2017 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku.

Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

 • od zachodu – zachodnie granice: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum Handlowo-Usługowego w Płocku przyjętego Uchwałą Nr 91/VII/07 Rady Miasta Płocka z 27 marca 2007 oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku przyjętego Uchwałą Nr 89/VII/07 Rady Miasta Płocka z 27 marca 2007, wschodnia linia rozgraniczająca terenu 5MW w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ przyjętego Uchwałą Nr 346/XIX/03 Rady Miasta Płocka z 30 grudnia 2003 do narożnika linii rozgraniczającej terenu 6MW, wschodnia linia rozgraniczająca terenu 6MW w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Północ, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 293/17;
 • od północy – północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 293/17 i 293/207; północna granica Parku Północnego, północne granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 2906/124, 2906/155, 2906/156, 2906/157, 2906/158 i 2906/159;
 • od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca al. Armii Krajowej, północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Armii Krajowej, Sikorskiego, Armii Krajowej i Wyszogrodzką na osiedlu Podolszyce Północ w Płocku, południowa granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 3187/32, 3687/17 i 3687/18; północna linia rozgraniczająca ul. Batalionu „Parasol” do zachodniej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 3687/20 dalej prostopadle do północnej granicy o numerze ewidencyjnym gruntów 3117, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 3117 prostopadle do narożnika działki 3146, wschodnia linia rozgraniczająca ul. Batalionu „Parasol” do północnej granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Wyszogrodzkiej na odcinku Centrum Handlowo-Usługowego w Płocku, część południowej granicy działki o numerze ewidencyjnym gruntów 3151 dalej prosto po zachodniej granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku;
 • od południa – północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami: Jana Pawła II, Wyszogrodzką, Jana Pawła II i Czwartaków na osiedlu Podolszyce Południe w Płocku przyjętego Uchwałą Nr 90/VII/07 Rady Miasta Płocka z 27 marca 2007 roku.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2017 roku włącznie. Jako wniesione w terminie uznane będą wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka w wyżej wymienionym terminie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


data dodania: 2017-10-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 paździenika 2017 roku została wydana decyzja nr 80/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla realizacji przyłączenia budynków jednorodzinnych przewidzianych do zlokalizowania na działkach o nr 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/8, 1076/13, 1076/14, 1019/1 przy ulicy Ośnickiej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1024/1, 1014, 1075, 1076/1, 1076/7, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1019/1, 1076/8, 1076/13, 1076/14 przy ul. Ośnickiej w Płocku., na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Daniel Jaworski reprezentująca firmę Olikol Rail Energy Maciej Kikosicki z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostojewskiego 5/47.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-04

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 3 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 3 października 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 438/2017 znak: WRM-IV.6740.382.2017.BD zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu na budowę dla zamierzenia budowlanego pn „Zakład produkcji folii” zlokalizowany przy ul. Chemików w Płocku i zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę etapu I obejmujące:  przebudowę hali magazynowej i rozbudowę hali magazynowej o halę produkcyjną, infrastrukturę techniczną: instalacje i przyłącza sanitarne oraz elektryczne, układ komunikacyjny: drogi, place, chodniki i miejsca postojowe dla samochodów osobowych, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu 17/23, 17/24, 17/27 i 17/29 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików  w Płocku,  dla firmy WARTER S. j. w Warszawie, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 3 października 2017 roku.data dodania: 2017-10-03

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego


data dodania: 2017-10-02

OBWIESZCZENIE
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PŁOCKU


w przedmiocie wydania postanowienia znak: Nr KO-806/4102/69/17 z dnia 22 września 2017 roku uchylającego w całości zaskarżone postanowienie i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji dot.postanowienia Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 sierpnia 2017 roku, znak WRM-II.6733.58.2017.AK –w przedmiocie zawieszenia z urzędu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej i Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/26, 1050, 1051/1, 1051/2 do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednakl nie dłużej niż na okres 12 miesięcy - tj do dnia 22 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2017-09-27

OBWIESZCZENIE
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PŁOCKU


w przedmiocie wydania Postanowienia znak: Nr KO-805/4120/68/17 z dnia 22 września 2017 roku uchylającego w całości zaskarżone postanowienie i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji dot. Postanowienia Prezydenta Miasta Płocka znak WRM.II.6733.52.2017.MM z 10 sierpnia 2017 roku o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11 i 1014 (obręb 10 Podolszyce).


data dodania: 2017-09-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 września 2017 roku została wydana decyzja nr 79/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 692/24 i 692/5 przy ul. Browarnej w Płocku, na wniosek Pani Olgi Lewandowskiej zamieszkałej w miejscowości Zyck Polski 4, 09-533 Słubice.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-09-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 13 i 18 września 2017 roku, uzupełnionym w dniach19 i 22 września 2017 roku, wnioskodawca zmienił wniosek z dnia 1 sierpnia 2017 roku, zmieniony w dniu 10 sierpnia 2017 roku i uzupełniony w dniu 21 sierpnia 2017 roku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, stacji transformatorowej, sieci ciepłowniczej oraz parkingu dla samochodów osobowych,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 9 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 772, 773/1 i 773/5 (obręb 8 Śródmieście), w zakresie nazwy inwestycji, rozszerzenia o działkę nr 773/4 w następujący sposób:
zapis:
dla inwestycji polegającej na  rozbudowie budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz     z budową niezbędnej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, stacji transformatorowej, sieci ciepłowniczej oraz parkingu dla samochodów osobowych
zmienić na zapis:
dla inwestycji polegającej na nadbudowie i rozbudowie budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci ciepłowniczej oraz parkingu dla samochodów osobowych oraz zmianie konstrukcji dachu na istniejącej trafostacji przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 9 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 772, 773/1, 773/4 i 773/5 (obręb 8 Śródmieście).

na wniosek Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Domagało-Wnuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Domagało-Wnuk ,,Domagało-Wnuk Architekci”, ul. Radwańska 22 lok. 5A, 90–541 Łódź.
Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2017-09-27

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 25 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 25 września 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 417/2017 znak: WRM-IV.6740.372.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące:  konstrukcje wsporcze elektrofiltru, kanały spalin, fundamenty wentylatorów, rozdzielnię elektryczną, instalacje elektryczne oraz odcinki instalacji: wody chlorowanej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej  w celu usunięcia kolizji projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem terenu, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencji gruntu 20/52 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Zabudowa systemu odpylania gazów dymowych z regeneratora FKK II w ZP PKN ORLEN S .A.” wydanej dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 25 września 2017 roku.


data dodania: 2017-09-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19 września 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV przewidzianej do realizacji przy ul. Grabówka w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1097/1, 1097/2, 1096, 1095,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku , al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-09-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 września 2017 roku, zmieniony 20 września 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci energetycznej-kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym mającej na celu zasilanie lokalu usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:752/3 i 751  przy ul. Tumskiej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-09-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 września 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 września 2017 roku wydano decyzję Nr 78/PG/2017 znak: WRM-II.6733.67.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia 0,4kV i złącza kablowego do zasilania w energię elektryczną remontowanego budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 38 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 498/1, 512/9, 542, 546/3, 1375 (obręb 8) na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefa Kot – ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
 


data dodania: 2017-09-22

INFORMACJA

z dnia 21 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 20 września 2017 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 146 i 145/2 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 21 września 2017 roku.

 


data dodania: 2017-09-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 września 2017 roku


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz w związku z wnioskiem z dnia 14 września 2017 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, toaletą publiczną oraz pawilonem gospodarczym   w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek. Etap 1 i Etap 2. Etap 1 obejmuje działki 260/2 i 1394, Etap 2 obejmuje działki 260/2 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393",  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 260/2, 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393, 1394 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Bartłomieja Gasparskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Bartłomiej Gasparski Palmett Sp. z o.o. sp.k.– z siedzibą ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-09-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 września 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 14 września 2017 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, toaletą publiczną oraz pawilonem gospodarczym     w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek. Etap 1 i Etap 2. Etap 1 obejmuje działki 260/2 i 1394, Etap 2 obejmuje działki 260/2 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393",  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 260/2, 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393, 1394 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Bartłomieja Gasparskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Bartłomiej Gasparski Palmett Sp. z o.o. sp.k.– z siedzibą ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-09-21

INFORMACJA
z dnia 20 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 30 sierpnia 2017 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Karolinę Panek dotyczące zamiaru budowy - sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. harc. J. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 499/8, 499/10, 499/30, 499/31 (obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


data dodania: 2017-09-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 września 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla planowanej zabudowy mieszkaniowej

na wniosek  Pani Aleksandry Tomaszewskiej i Pana Marka Tomaszewskiego zamieszkałych w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 22/80, z pełnomocnictwa których działa Pan Hubert Józwiak zamieszkały w Grzybów 50, Słubice.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-09-20

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 19 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 19 września 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 408/2017 znak: WRM-IV.6740.394.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą halę produkcyjną dla linii do produkcji gazów technicznych i spożywczych z częścią biurowo-socjalną, fundamenty pod naziemne zbiorniki gazów oraz instalacje zewnętrzne, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 13/2 obręb 13-Kombinat przy ul. W. Zglenickiego 44 w Płocku, wydanej dla firmy GAZTECH Sp. z o. o. Sp. k. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 19 września 2017 roku.


data dodania: 2017-09-19

INFORMACJA
z dnia 18 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 września 2017 roku, TECTUM INWEST Pietras i Pietras Spółka Jawna dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, przy ul. Traktowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 152/1, 153/2, 513/9, 154, 801 (obręb geodezyjny 3 – Maszewo).
Płock, dnia 18 września 2017 roku


data dodania: 2017-09-18

INFORMACJA
z dnia 15 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 września 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 sierpnia 2017 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku ul. Bielska 9/11,   w sprawie zamiaru budowy   elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia 0,4 kV dla oświetlenia terenu osiedla, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 500/7, 500/10, 500/11, 824/45 (obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście  ),jednostce ewidencyjnej Płock,

Płock, dnia 15 września 2017 roku


data dodania: 2017-09-15

INFORMACJA
z dnia 15 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 września 2017 roku, Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Jerzego Tabakę reprezentującego Firmę TAJAMS dokonała zgłoszenia przebudowy istniejącej sieci kablowej polegającej na wymianie linii kablowej elektroenergetycznej  w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 270, 269/1, 1394, 261/2, 264/4, 281/9, 281/11, 281/10, 281/12, 281/8 (obręb geodezyjny 8 - Śródmieście).
Płock, dnia 15 września 2017 roku


data dodania: 2017-09-15

INFORMACJA
z dnia 15 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 14 września 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 sierpnia 2017 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 911, 913, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciecchomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 września 2017 roku.


data dodania: 2017-09-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 września 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 września 2017 roku wydano decyzję Nr 77/PG/2017 znak: WRM-II.6733.70.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: rozbudowie budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego o wiatrołap wraz z podjazdem dla karetek oraz rozbudowie i przebudowie istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z przedmiotową inwestycją, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Medycznej 19 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 526/11, 526/12, 526/13, 526/4, 528/1 (obręb 3), na rzecz: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, z pełnomocnictwa którego działa Pan Dariusz Lewandowski, zamieszkały w miejscowości Skoki 9A, 09-500 Gostynin.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-09-12


OBWIESZCZENIE
z dnia  12  września 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 tekst jednolity)
w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1332 tekst jednolity) zawiadamiam, że w dniu 24 sierpnia 2017 roku, wszczęto postępowanie administracyjne na wniosek Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40  reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Renatę Puzan-Udziela  w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę napowietrznej linii  elektroenergetycznej 15 kV(SN) na terenie Płocka, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 2406/29, 2374/14, 2167/11, 2170, 2167/7, 2028/1, 2027, 2015/4, 2015/30, 2015/18, 2007/1, 2006, 2005/4, 2004, 2001/6, 1452, 1450, 1449, 1249/1, 1228/5, 1229/4, 597/2, 1406/3, 1347/3, 1344/2, 588/27, 3701/3, 583/1, 580/1, 475/1, 472/1, 462, 454, 441/5, 438/3, 432/4, 428/4, 418/2, 415, 3723, 3714/9, 393,  obręb nr 1 Podolszyce Borowiczki w Płocku.
    W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z projektem budowlanym  złożonym w tutejszym  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej  w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej ) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w  czwartki w godzinach 845 – 1715,  w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

    Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-09-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 1 września 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 4/34, 4/35, 203/13 przy ul. Gałczyńskiego w Płocku

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi Płocki z siedzibą w Płocku przy ul. Gradowskiego 11 z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Sęczkowski zamieszkały w Grabinie przy ul. Rubinowej 11.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-09-12

INFORMACJA
z dnia 5 września 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t.j.),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  4 września  2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 sierpnia 2017 roku przez Inwestora – „BORA” Sp. z o. o. z siedzibą
w Dobrzykowie przy ul. Słonecznej 4, dotyczącego  zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianą do realizacji w Płocku przy ul. Gmury 14, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1635/2 (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce-Borowiczki), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

Płock, dnia  5 września 2017 roku


data dodania: 2017-09-05

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 5 września 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 5 września 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 379/2017 znak: WRM-IV.6740.180.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące rozbudowę zakładu produkcyjnego SABA Sp. z o. o. polegającą na budowie instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów w zakresie przebudowy części hali spalarni z ustawieniem komina, filtrów zewnętrznych i chłodni kontenerowej, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu 58/12 i 58/2 obręb 5-Kostrogaj Przemysłowy przy ul. Przemysłowej 36 w Płocku, wydanej dla firmy SABA Sp. z o. o. w Płocku,
a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 5 września 2017 roku.


data dodania: 2017-09-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 września 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 września 2017 roku wydano decyzję Nr 74/PG/2017 znak: WRM-II.6733.56.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie odcinka linii kablowej średniego napięcia 15kV polegająca na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 66, 67, 68, 69, 159, 153/1 (obręb 12 Radziwie), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb, reprezentujący firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-09-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 31 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja nr 73/PG/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 DCS/UMTS PLO3313A, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1349, przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku
na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością P4, z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, reprezentowanej przez Panią Patrycję Balcarek, zamieszkałą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Topolowej 26/26.


Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonymi dokumentami oraz zebranym materiałem dowodowym w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3, (tel. 0-24 367 14 63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-09-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 sierpnia 2017 roku wydano decyzję Nr 72/PG/2017 znak: WRM-II.6733.54.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie odcinka linii kablowej średniego napięcia 15kV polegająca na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku obręb 12 Radziwie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 137, 138, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb, reprezentujący firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-31

     
 INFORMACJA
z dnia 31 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t. j.),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 30 sierpnia 2017 roku ENERGA-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez Panią Karolinę Panek dokonała zgłoszenia  budowy: elektroenergetycznej sieci  kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym  w Płocku przy ul. harc. Józefa Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 499/8, 499/10, 499/30, 499/31  (obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście).


Płock, dnia 31 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-31

INFORMACJA
z dnia 30 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
30 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 sierpnia 2017 roku przez Fortum Network Płock Sp. z o.o.,  budowy sieci cieplnej preizolowanej, przy ul. Targowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 175/5, 175/6 (obręb geodezyjny 6 – Kostrogaj Rolniczy).

Płock, dnia 30 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja nr 71/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów 173/6, 173/2, 173/1, 172, 164, 162, 161, 160/8 przy ulicy Granicznej i Dziewiarskiej w Płocku, na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa-Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, al Jana Pawła II 30.

 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-29

INFORMACJA

z dnia 29 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
 29 sierpnia 2017 roku, Fortum Network Płock Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci cieplnej preizolowanej, przy ul. Targowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 175/5, 175/6 (obręb geodezyjny 6 – Kostrogaj Rolniczy).
Płock, dnia 29 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11 sierpnia 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci energetycznej niskiego napięcia 0,.4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji przy ul. Przyjaznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 153/1, 510/34, 513/9, 801,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2,

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-28

INFORMACJA
z dnia 28 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),
zawiadamiam

25 sierpnia 2017 roku, Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11  dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla oświetlenia terenu osiedla przy ul. Bielskiej w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 500?7, 500/10,500/11, 824/45,   (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia 28 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 sierpnia 2017 roku wydano decyzję Nr 69/PG/2017 znak: WRM-II.6733.60.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci cieplnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Targowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/5, 175/6 (obręb 6), na rzecz: Fortum Network Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Antoniego Słonimskiego 1a, z pełnomocnictwa której działa Pan Sławomir Fijałkowski, zamieszkały w Płocku przy ul. Przesmyk 3.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 sierpnia 2017 roku wydano decyzję Nr 70/PG/2017 znak: WRM-II.6733.65.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie instalacji elektroenergetycznej: linii kablowej SN, wnętrzowej (kontenerowej) stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych nN w celu zasilania w energię elektryczną zakładu produkcyjnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Otolińskiej 25 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 174/9, 173/39, 173/88, 174/37, 174/36, 174/8 (obręb 6), na rzecz: PRECIZO Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Szałański, reprezentujący firmę MART-BART, z siedzibą w Płocku przy ul. Podchorążych 3.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-28

INFORMACJA
z dnia 25 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
24 sierpnia 2017 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej n.n. wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi, przy ul. Ciechomickiej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 911, 913 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice).
Płock, dnia 25 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 25 sierpnia 2017 roku wydano decyzję Nr 67/PG/2017 znak: WRM-II.6733.55.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV polegająca na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy slupami krańcowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Kolejowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1632/2 (obręb 12 Radziwie), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb, reprezentujący firmę ELFEKO S.A z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-25

INFORMACJA
z dnia 25 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),

zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 25 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 8 sierpnia 2017 przez firmę ENKELTHUS Krzysztof Szymczak  zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Traktowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 483/4 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).
Płock, dnia 25 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 czerwca 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 22 czerwca 2017 roku,


zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1005, 392/1 i 393 (obręb 10 Podolszyce),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,               materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja nr 68/PG/2017 znak: WRM-II.6733.51.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1005, 392/1 i 393 (obręb 10 Podolszyce),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja nr 66/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci linii kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wesołej, Słonecznej, Miłej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 921/1, 963/1, 1105/4, 964, 1104, , na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa-Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa  Pan Tomasz Grzyb, reprezentujący firmę ELFEKO S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20 A.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 sierpnia 2017 roku, uzupełniony 17 sierpnia 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie oświetlenia parkingu przy ulicy Gintera, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 65/73, 66/9, 1199  w Płocku,

na wniosek  Gminy Płock z siedzibą w Płocku, plac Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Gryszpanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nawą ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz z siedzibą w Nowym Gulczewie przy ul. Przesmyk 25.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 sierpnia 2017 roku, uzupełniony 21 sierpnia 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej SN: linii kablowej SN, złącza rozdzielczego SN wraz z przebudową/budową stanowisk słupowych SN przewidzianej do realizacji przy ul. Urodzajnej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 100/8, 100/9, 96, 3724/1, 3724/2.

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Szałański reprezentujący firmę MM3 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25, działający w imieniu firmy KIC-PAK Sp. z o.o., ul. Urodzajna 5 w Płocku.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-24

 

INFORMACJA
z dnia 23 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 23 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 sierpnia 2017 roku przez Tectum Inwest Pietras i Pietras Spółka jawna z siedziba w Płocku przy ul. Monte Casino 12 ,w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz zewnętrznej kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Targowej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 509/3, 510/8, 153/1 (obręb geodezyjny 146201_1.0003 – Maszewo), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

Płock, dnia 23 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 167/5, 166/2 i 123/29 przy ulicy Góry w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Romana Wołowca reprezentującego firmę Bako Sp z o. o. z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30 .

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie napowietrznej linii nN oraz kablowej linii nN  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 386, 385, 384, 383, 382, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5 i 381/6 przy ulicy Nizinnej w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Panią Ewę Śliwińską reprezentującą firmę MAST PROJEKT Sp. z o. o. s. k. z siedzibą w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106 .

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-08-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie kablowej linii nN  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  692/22, 692/23, 692/24, 692/25, 692/26  692/5 przy ulicy Browarnej w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Tomasza Jezierskiego reprezentującego Firmę Usługowo-Projektową Farad Tomasz Jezierski z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Inżynierskiej 9 .

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
odwodnieniu alejek cmentarza komunalnego pomiędzy sektorami C1-D1 a C6-D6  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 3/2, 5 i 4/16 przy ulicy Bielskiej w Płocku.
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku reprezentowaną przez pełnomocnika Pana Jarosława Moderackiego prowadzącego działalność gospodarczą: Pracownia Projektowa HYDROMONT s.c. Nowak, Moderacki z siedzibą w Płocku przy al. Jachowicza 17a.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 sierpnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz w związku z wnioskiem z dnia 4 sierpnia 2017 roku, 


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV (linii kablowych i złącz kablowych) do zasilania  w energię elektryczną projektowanego budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy 3 Maja na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 356, 595, 596, 597, 577/4, 577/5, 580, 581/3 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stefana Kota  ENERGA – OPERATOR Projektowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy  ul. Otolińskiej 27c.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 sierpnia 2017 roku wydano decyzję Nr 65/PG/2017 znak: WRM-II.6733.34.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej i Kobiałka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 100 (część), 120/1, 102/1, 102/2, 102/3 (obręb 3), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJMAS Jerzy Tabaka, z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40B/2, 11-700 Mrągowo.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-22

 

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 sierpnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz   w związku z wnioskiem z dnia 1 sierpnia 2017 roku, zmienionym w dniu 10 sierpnia 2017 roku i uzupełnionym w dniu 21 sierpnia 2017 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, stacji transformatorowej, sieci ciepłowniczej oraz parkingu dla samochodów osobowych,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 9 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 772, 773/1 i 773/5 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Domagało-Wnuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Domagało-Wnuk ,,Domagało-Wnuk Architekci”,   ul. Radwańska 22 lok. 5A, 90–541 Łódź.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-22

INFORMACJA
z dnia 21 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 21 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 28 lipca 2017 roku Inwestor – Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedziba w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia budowy sieci oświetleniowej kablowej wraz z demontażem sieci sieci kablowej oświetleniowej z działki 480/2, przewidzianej do realizacji w Płocku przy
ul. Górnej i ul. Imielnickiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 554, 479/3, 479/4, 479/5, 480/1, 480/2, 481/1, 481/9 (obręb geodezyjny 146201_1.0010 – Podolszyce), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


data dodania: 2017-08-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii kablowej nn 0,4 kV, celem zasilania w energię elektryczną działki numer 80/4, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Przemysłowa, Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 81, 22, 49/3, 80/4 (obręb 5) na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Jezierski, zamieszkały w miejscowości Banino, przy ul. Tuchomskiej 39A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa dwóch słupów elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Dobrzykowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2933/13 (obręb 12 Radziwie), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

data dodania: 2017-08-18

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 17 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA

INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017roku poz. 1332 tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 jednolity tekst),

ZAWIADAMIAM

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 16 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 352/2017 znak WRM-IV.6740.337.2017.MJ zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia budowę dla zadania inwestycyjnego obejmującego rozbudowę zakładu IZO-BET Beata Bielawska o halę magazynowo-produkcyjną wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, przewidziane do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 88/27 i 88/3 obręb numer 0003-Maszewo przy ul. Długiej 49 w Płocku, dla Inwestora - IZO-BET Beata Bielawska z siedzibą w Płocku, przy ul. Długiej 49, a także

informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy

można się zapoznać w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 15:15 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 sierpnia 2017 roku wydano decyzję Nr 64/PG/2017 znak: WRM-II.6733.53.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE dn 63 mm, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 32/2, 36/1, 37/5, 37/7, 37/2, 40/7, 40/6 (obręb 10), na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, z siedzibą w m. Jeziory 1A, 21-400 Łuków.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-16

INFORMACJA
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 10 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 21 lipca 2017 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durma dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV zasilającej hydrofornię w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kossobudzkiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 394/57, 394/58 (obręb geodezyjny 4- Łukasiewicza), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 10 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-10

INFORMACJA
z dnia 10 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 10 sierpnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 21 lipca 2017 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, działająca przez Pełnomocnika Panią Karolinę Panek dokonała zgłoszenia budowy - elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymz przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Hermana, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 486/26,486/20 (obręb geodezyjny 4- Łukasiewicza), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 10 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 sierpnia 2017 roku wydano decyzję Nr 63/PG/2017 znak: WRM-II.6733.48.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie odcinka wodociągu ø 250 mm przechodzącego pod korytem rzeki Brzeźnicy w ramach realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 119 (obręb 3), 4/5 - część (obręb 8), na rzecz: Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, działającego przez pełnomocnika Pana Pawła Wątrobę, przedstawiciela firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,
przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-09

INFORMACJA
z dnia 9 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t. j.)
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 8 sierpnia 2017 firma ENKELTHUS Krzysztof Szymczak dokonała zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Traktowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 483/4 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).


Płock, dnia 9 sierpnia 2017 roku.


data dodania: 2017-08-09

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 7 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t. j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, żew dniu 7 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 335/2017 znak: WRM-IV.6740.296.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującą konstrukcję wsporczą etażerki pod urządzenia technologiczne, fundamenty i podpory rurociągów, przyłącze wody chłodniczej, instalacje elektryczne i przebudowa (usunięcie kolizji) rurociągów wody chłodniczej, zlokalizowane na terenie zakładu PKN ORLEN S. A., na działce o numerze ewidencji gruntu 20/1 i 20/82 obręb 13 Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, w ramach zamierzenia p.n. „Wykorzystanie ciepła odpadowego na HRK do produkcji pary niskociśnieniowej w PKN ORLEN S. A.” wydanej dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,
a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 7:45-15:15, czwartek 8:45-17:15, piątek 8:45-15:15 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 7 sierpnia 2017 roku.


data dodania: 2017-08-07

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 7 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja nr  76/PG/2017 znak: WRM-II.6733.50.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 802/2, 784, 802/4 (obręb 16),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Kowalczyk reprezentujący Firmę AZAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 49.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się    w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,                 w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                     


data dodania: 2017-08-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 6 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja nr  75/PG/2017 znak: WRM-II.6733.47.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa stacji elektroenergetycznej wnętrzowo-kontenerowej SN/nn, linii SN – 15kV kablowej, przyłącza kablowego nn ze złączem kablowo-pomiarowym przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Parowa - Sobótka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 997/5, 997/1, 997/2, 484/5, 484/35, 484/34, 1/13, 1/11, 1/12, 1/20, 1/22, 1/23, 1/18, 1/19, 997/7,

na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki reprezentujący Firmę MAST PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-06

OBWIESZCZENIE

z dnia 4 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu


O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 tekst jednolity) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 tekst jednolity) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 tekst jednolity),

ZAWIADAMIAM

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 4 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 330/2017 znak:WRM-IV.6740.280.2017.KP zatwierdzająca projekt zamienny budowlany na przebudowę: komory wlotowej, pompowni wody I0 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynku agregatu, zewnętrznych instalacji elektrycznych (zasilanie i oświetlenie); remont: zatoki ujęciowej, dróg i chodników; rozbiórka budynku rozdzielni SN w ramach zadania inwestycyjnego: „Przebudowa ujęcia powierzchniowego „Grabówka” w Płocku”, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Grabówka 28a na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1333/1, na budowę których udzielono pozwolenia i zatwierdzono projekt budowlany decyzją Prezydenta Miasta Płocka Nr 6/2017 z dnia 5 stycznia 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.514.2016.KP w zakresie rozszerzenia zakresu rzeczowego decyzji o rozbiórkę istniejących rurociągów tłocznych, budowę rurociągów wody surowej 2xDN500, budowę nowej komory zasuw na rurociągach ze studnią odwodnieniową oraz budowę rurociągu obejściowego (by- passu) zatoki ujęciowej, a także

informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy

można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (segment C, III p., wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek- środa 745- 1515, czwartek 845 - 1715, piątek 845-1515, tel. (24) 367-15-18.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

Płock, dnia 4 sierpnia 2017 roku.


data dodania: 2017-08-04

INFORMACJA
z dnia 4 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 3 sierpnia 2017 roku Inwestor – „BORA” Sp. z o. o. z siedzibą w Dobrzykowie przy ul. Słonecznej 4, dokonał zgłoszenia budowy zamierzenia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę, nadbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianą do realizacji w Płocku przy ul. Gmury 14, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1635/2 (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce-Borowiczki), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

 


data dodania: 2017-08-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: rozbudowa budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku o wiatrołap wraz z podjazdem dla karetek oraz rozbudowa i przebudowa istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z przedmiotową inwestycją, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej 19 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 526/11, 526/12, 526/13, 526/4, 528/1 (obręb 3), na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ul. Medycznej 19, z pełnomocnictwa którego działa Pan Dariusz Lewandowski zamieszkały w miejscowości Skoki 9A, 09-500 Gostynin.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-04

INFORMACJA
z dnia 4 sierpnia2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
3 sierpnia 2017 roku, Firma Tectum Inwest Pietras i Pietras s.j. z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Casino 12 dokonała zgłoszenia budowy sieci  wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 509/3, 510/8, 153/10 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).
Płock, dnia 4 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa zasilania elektroenergetycznego niskiego napięcia 0,4 kV i złącza kablowego do zasilania w energię elektryczną remontowanego budynku mieszkalnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Sienkiewicza 38 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 498/1, 512/9, 542, 546/3, 1375 (obręb 8), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot – ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 27c.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-08-02


OBWIESZCZENIE
z dnia 1 sierpnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o wydaniu decyzji Nr 15/2017 z dnia 1 sierpnia 2017 roku,
 znak: WRM-IV.6741.16.2017.JGr o pozwoleniu na rozbiórkę "budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków gospodarczych i fundamentów w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 36, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów
177/1, 177/2 ”, obręb 8 – Śródmieście.ZAWIADAMIAM
że w dniu 1 sierpnia 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 15/2017, znak: WRM-IV.6741.16.2017.JGr, o pozwoleniu na rozbiórkę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków gospodarczych i fundamentów w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 36, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 177/1, 177/2 ”, obręb 8 – Śródmieście na żądanie Państwa Stelli i Artura Podkowskich zamieszkałych w Nowy Grabiach.

Wobec faktu, że w postępowaniu administracyjnym bierze udział ponad 20 stron postępowania to zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka będzie dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ump.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka. Niniejszym zawiadomieniem informuje o tym fakcie strony postępowania za pośrednictwem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 34 i Administratora Nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 34.

Jednocześnie informuję, że ww. decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na wyjątkowo ważny interes strony – zapobieżenie katastrofy budowlanej.Płock, dnia 1 sierpnia 2017 roku


data dodania: 2017-08-01

INFORMACJA
z dnia 31 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 28 lipca 2017 roku Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedziba w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia budowy sieci oświetleniowej kablowej wraz z demontażem sieci sieci kablowej oświetleniowej z działki 480/2, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej i ul. Imielnickiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 516, 554, 479/3, 479/4, 479/5, 480/1, 480/2, 481/1, 481/9 (obręb geodezyjny 146201_1.0010 – Podolszyce), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

 


data dodania: 2017-07-31

OBWIESZCZENIE

z dnia 31 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity), zawiadamiam o wniesionych odwołaniach od decyzji Nr 8/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2017 roku, znak WRM-IV.6740.4.7.2017.KP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych klasy Z i D: drogi od istniejącego ronda po stronie zachodniej trasy ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Graniczną; ulicy Granicznej od dz. 423 do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką; ulicy Wodnej od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną w Płocku wraz z infrastrukturą.


 Ponadto informuję, iż przy piśmie z dnia 31 lipca 2017 roku przekazano do Wojewody Mazowieckiego ww. odwołanie wraz z aktami sprawy i projektem budowlanym.


 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Płock, dnia 31 lipca 2017 roku.

 


data dodania: 2017-07-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa instalacji elektroenergetycznej: linii kablowej SN, wnętrzowej (kontenerowej) stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych nN w celu zasilania w energię elektryczną zakładu produkcyjnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej 25 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 174/9, 173/39, 173/88, 174/37, 174/36, 174/8 (obręb 6), na wniosek PRECIZO Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Szałański reprezentujący firmę MART-BART z siedzibą w Płocku, przy ul. Podchorążych 3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-28

INFORMACJA
z dnia 27 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t.j.),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  27 lipca  2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 lipca 2017 roku przez Inwestora – ENERGA-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez Pana Krzysztofa Rybackiego, dotyczącego zamiaru  budowy  sieci: elektroenergetycznej linii  kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  do zasilania budynków mieszkalnych w Płocku przy ul.  Podgórze na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2568/4, 2568/9, 2568/10,  (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).

Płock, dnia  27 lipca 2017 roku

 


data dodania: 2017-07-27

INFORMACJA
z dnia 26 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

 

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t. j.),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 25 lipca 2017 roku ENERGA-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez Pana Krzysztofa Rybackiego dokonała zgłoszenia  budowy  sieci: linii  kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  do zasilania budynków mieszkalnych w Płocku przy ul.  Podgórze na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2568/4, 2568/9, 2568/10,  (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 26 lipca 2017 roku


data dodania: 2017-07-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13 lipca 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 692/24 i 692/5 przy ul. Browarnej w Płocku, na wniosek Pani Olgi Lewandowskiej zamieszkałej w miejscowości Zyck Polski 4, 09-533 Słubice.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 25 lipca 2017 roku została wydana decyzja nr 60/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci  kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1040/5, 1040/6, 1040/7, 1040/8, 1040/9, 1040/10, 1040/11 przy ulicy Grabówka w Płocku, na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa-Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa  Pan Roman Wołowiec, reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą  w Płocku przy al. Jana Pawła II 30
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia  3 lipca 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla realizacji przyłączenia budynków jednorodzinnych przewidzianych do zlokalizowania na działkach o nr 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/8, 1076/13, 1076/14, 1019/1 przy ulicy Ośnickiej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1024/1, 1014, 1075, 1076/1, 1076/7, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1019/1, 1076/8, 1076/13, 1076/14 przy ul. Ośnickiej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Daniel Jaworski reprezentująca firmę Olikol Rail Energy Maciej Kikosicki z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostojewskiego 5/47

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-25

INFORMACJA
z dnia 24 lipca2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
21 lipca 2017 roku, Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV zasilającej  hydrofornię w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Płocku przy ul. Kossobudzkiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 394/57, 394/58 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia24 lipca 2017 rok


data dodania: 2017-07-24

INFORMACJA
z dnia 24 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t.j.),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  24 lipca  2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 lipca 2017 roku przez Inwestora – Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul.Bielskiej 9/11 , dotyczącego zamiaru  budowy  -  sieci elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV w Płocku przy ul. Harcerskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2002, 2161/6, 2161/7, 2161/8, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia  24 lipca 2017 roku


data dodania: 2017-07-24

INFORMACJA
z dnia 24 lipca2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
24 lipca 2017 roku, Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez Pełnomocnika Panią Karolinę Panek - pracownika firmy BAKO sp.z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowymw Płocku przy ul. Hermana, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 486/26, 486/20 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia24 lipca 2017 roku


data dodania: 2017-07-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz w związku z wnioskiem z dnia  22 czerwca 2017 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11 i 1014 (obręb 10 Podolszyce), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2017 roku została wydana decyzja nr 58/PG/2017 znak: WRM-II.6733.49.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa sieci kablowej oświetleniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 554,

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  w Płocku, działającego z pełnomocnictwa Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-21

OBWIESZCZENIE

z dnia 21 lipca 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz w związku z wnioskiem z dnia 12 lipca 2017 roku,


zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: linii kablowej SN 15 kV wraz z jednym słupem, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej-Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1053, 1050, 1024/19, 1024/20, 1024/24, 1024/26, 1024/27, 765, 554, 558/2, 559 (obręb 10 Podolszyce),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

                       O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I WYDANIU           DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2017 roku została wydana decyzja nr 59/PG/2017 znak: WRM-II.6733.32.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji   w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 397, 396, 380/4, 380/1, 161 (obręb 8),

na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-21

 

INFORMACJA
z dnia 20 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 t.j.),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 lipca 2017 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11  dokonał zgłoszenia  budowy  sieci elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV  w Płocku przy ul. Harcerskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2002, 2161/6, 2161/7, 2161/8, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 20 lipca 2017 roku


data dodania: 2017-07-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 7 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 lipca 2017 roku wydano decyzję Nr 57/PG/2017 znak: WRM-II.6733.42.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8/4 i 10/11 (obręb 5).
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                       


data dodania: 2017-07-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O wszczęciu postępowania administracyjnego na żądanie Państwa Stelli i Artura Podkowskich zamieszkałych w Nowych Grabiach, w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę „budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków gospodarczych i fundamentów w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 36, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 177/1, 177/2 ”, obręb 8 – Śródmieście
i o trybie zawiadamiania stron postępowania o kolejnych czynnościach organu.
ZAWIADAMIAM
że w dniu 17 lipca 2017 roku zostało wszczęte postępowanie administracyjne na żądanie Państwa Stelli i Artura Podkowskich zamieszkałych w Nowych Grabiach, Osiedle pod Klonami 151, w sprawie wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na rozbiórkę „budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwóch budynków gospodarczych i fundamentów w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 36, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 177/1, 177/2 ”, obręb 8 – Śródmieście.

W terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową - rozbiórki w Referacie Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 309 (segment C, III piętro, wejście od ulicy Zduńskiej, tel. 024-367-14-64) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach od 745 -1515, w czwartki w godzinach 845-1715,w piątki 845-1515 oraz wnieść swoje uwagi, zastrzeżenia i uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.

Wobec faktu, że w postępowaniu administracyjnym bierze udział ponad 20 stron postępowania to zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) Prezydent Miasta Płocka będzie dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ump.pl) oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka. Niniejszym zawiadomieniem informuje o tym fakcie strony postępowania za pośrednictwem Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 34 i Administratora Nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego 34.Płock, dnia 19 lipca 2017 roku


data dodania: 2017-07-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 czerwca 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/26, 1050, 1051/1, 1051/2 przy ulicy Górnej i Ośnickiej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Tomasza Grzyb reprezentującego firmę Elfeko S.A., z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 20A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-19

INFORMACJA
z dnia 17 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 tekst jednolity),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 17 lipca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 28 czerwca 2017 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej - kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 799/1 i 801 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).

Płock, dnia 17 lipca 2017 roku.


data dodania: 2017-07-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

  O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI   O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 lipca 2017 roku została wydana decyzja nr 55/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej, kablowej linii oświetlenia terenu – 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 495/2, 500/11, 500/10, 500/7, 500/9, 824/45  przy ulicy Bielskiej w Płocku,  na wniosek   Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą przy ul. Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez  Pana Dyrektora Tomasza Żulewskiego.
    Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

   O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 lipca 2017 roku została wydana decyzja nr 56/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 1232 i 394/14 przy ulicy Rutskich w Płocku,  na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Gajewski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne „TG ELEKTRYK” Tomasz Gajewski  z siedzibą  w Elblągu przy ul. 1 Maja 58/29.
    Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-17

INFORMACJA
z dnia 14 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 lipca 2017 roku, Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym   przy ul. Żyznej w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 73, 100/1 (obręb geodezyjny 1 -Borowiczki).
Płock, dnia 14 lipca 2017 roku


data dodania: 2017-07-14

INFORMACJA
z dnia 14 lipca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 lipca 2017 roku, Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Kopernika w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 144, (obręb geodezyjny 9 -Wyszogrodzka).
Płock, dnia 14 lipca 2017 roku


data dodania: 2017-07-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 lipca 2017 roku wydano decyzję Nr 54/PG/2017 znak: WRM-II.6733.39.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i gazowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 801, 510/35, 509/3, 510/34, 153/1, 153/2, 152/1, 154, 513/9, 799/4, 513/81 (obręb 3), na rzecz: TECTUM INWEST Pietras i Pietras Spółka Jawna, 09-442 Juryszewo 19/1,reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Wójcickiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej 13/56.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci cieplnej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Targowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/5, 175/6 (obręb 6), na wniosek Fortum Network Spółki z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Antoniego Słonimskiego 1a, z pełnomocnictwa której działa Pan Sławomir Fijałkowski,  zamieszkały w Płocku, przy ul. Przesmyk 3.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-11


OBWIESZCZENIE

z dnia 10 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
oraz o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2015 poz. 2031 z późniejszymi zmianami); art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 tekst jednolity),

zawiadamiam
że w dniu 10 lipca 2017 roku
została wydana decyzja Nr 8/2017 Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.7.2017.KP

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych klasy Z i D: drogi od istniejącego ronda po stronie zachodniej trasy ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Graniczną; ulicy Granicznej od dz. 423 do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką; ulicy Wodnej od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną w Płocku wraz z infrastrukturą.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 361/29 (powstała w wyniku podziału działki numer 361/8);  361/31 (powstała w wyniku podziału działki numer 361/25); 387/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 387); 388/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 388); 389/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 389); 390/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 390); 392/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 392); 394/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 394); 397/5 (powstała w wyniku podziału działki numer 397/3); 398/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 398); 405/6 (powstała w wyniku podziału działki numer 405/2); 405/8 (powstała w wyniku podziału działki numer 405/4); 415/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 415); 417/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 417/1); 418/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 418/1); 423; 424/4 (powstała w wyniku podziału działki numer 424/1); 425; 426/9 (powstała w wyniku podziału działki numer 426/2); 427/1 i 427/2 (powstałe w wyniku podziału działki numer 427); 428/5 (powstała w wyniku podziału działki numer 428/2); 430/1; 532/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 532) - obręb ewidencyjny nr 1-Podolszyce Borowiczki; 691/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 691/1); 763; 777/16 (powstała w wyniku podziału działki numer 777/10); 777/18 (powstała w wyniku podziału działki numer 777/11); 777/20 (powstała w wyniku podziału działki numer 777/12); 809/3; 810; 811/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 811); 836/1; 840/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 840/1); 842/9 (powstała w wyniku podziału działki numer 842/2); 842/7 (powstała w wyniku podziału działki numer 842/4); 842/11 (powstała w wyniku podziału działki numer 842/5); 843- obręb ewidencyjny nr 10-Podolszyce, jednostka ewidencyjna miasto Płock- stanowiące pas drogowy; oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 361/32 (powstała w wyniku podziału działki numer 361/25); 405/7 (powstała w wyniku podziału działki numer 405/2); 405/3; 405/9  (powstała w wyniku podziału 405/4); 417/4 (powstała w wyniku podziału działki numer 417/1); 430/1- obręb ewidencyjny nr 1- Podolszyce Borowiczki; 571; 691/4 (powstała w wyniku podziału działki numer 691/1); 754; 757; 758; 762; 816; 820; 828; 832; 835; 836/4; 838; 1110; 1212- obręb ewidencyjny nr 10- Podolszyce, jednostka ewidencyjna miasto Płock- znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15 , w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 8.45 – 15.15, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Płock, 10 lipca 2017 roku.


data dodania: 2017-07-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 lipca 2017 roku wydano decyzję Nr 53/PG/2017 znak: WRM-II.6733.31.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na części działek o numerach ewidencyjnych gruntów 206, 238/1, 223/4 (obręb 4 Łukasiewicza), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40B/2, 11-700 Mrągowo.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23 czerwca 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci  kablowej 15  kV  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 173/6, 173/2, 173/1, 172, 164, 162, 161, 160/8 przy ulicy Granicznej i Dziewiarskiej  w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Panią Karolinę Panek reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, al Jana Pawła II 30,

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lipca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 lipca 2017 roku wydano decyzję Nr 52/PG/2017 znak: WRM-II.6733.40.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 PE, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kostrogaj i ulicy Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 22 i 49/3 (obręb 5), na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Konrada Pawlaka „INSTAL-GAZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-07-06

INFORMACJA

z dnia 30 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 28 czerwca 2017 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 799/1 i 801 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).

Płock, dnia 30 czerwca 2017 roku.

 


data dodania: 2017-06-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 czerwca 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 921/1, 963/1, 1105/4, 964 oraz 1104 przy ulicy Wesołej, Słonecznej i Miłej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę Elfeko S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63mm, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ulicy Granicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 32/2, 36/1, 37/5, 37/7, 37/2, 40/7, 40/6 (obręb 10), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, z siedzibą w Jeziory 1A, 21-400 Łuków.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015
poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28 czerwca 2017 roku została wydana decyzja Nr 6/2017 Prezydenta Miasta Płocka, znak sprawy: WRM-IV.6740.4.9.2017.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej w Płocku od skrzyżowania z ulicą Popłacińską do skrzyżowania z ulicą Kolejową w zakresie drogi gminnej nr 520045W na odcinku od km 0+000,00 do km 0+380,00 wraz z budową brakującej infrastruktury technicznej oraz przebudową dróg innej kategorii.
   
Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 2885/2, 2851, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12–Radziwie; jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy; oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 2825, 2824, 2874/1, 2874/2, 2771, 1720, 1708/9, 1708/8, 1632/2, 1476, 60, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12-Radziwie, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę dróg innych kategorii.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-19.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-06-29

OBWIESZCZENIE

z dnia 27 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o wniesionym odwołaniu od decyzji Nr 5/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 maja 2017 roku, znak WRM-IV.6740.4.2.2017.KP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu.


 Ponadto informuję, iż przy piśmie z dnia 26 czerwca 2017 roku przekazano do Wojewody Mazowieckiego ww. odwołanie wraz z aktami sprawy i projektem budowlanym.


 Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Płock, dnia 27 czerwca 2017 roku.


data dodania: 2017-06-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa odcinka linii kablowej średniego napięcia 15kV polegająca na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku obręb 12 Radziwie, przy ul. Górka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 66, 67, 68, 69, 159, 153/1, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 czerwca 2017 roku wydano decyzję Nr 51/PG/2017 znak: WRM-II.6733.26.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15kV, realizowanej w ramach zadania związanego z wymianą istniejącego kabla SN-15kV relacji GPZ Podolszyce - RS Stanisławówka w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej, Piłsudskiego, Gierzyńskiego, Lachmana, Chopina, Kilińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb 1 – 294/8, 294/9, 294/10, obręb 9 – 202, 91/2, 17/3, 19, 20/3, 256/3, 256/4, 256/6, 256/7, 261/10, 260/2, 263/11, 263/19, 263/20, 263/12, obręb 10 – 1203/1, 1205, 88/33, 88/19, 88/15, 88/24, 88/25, 88/11, 88/13, 88/9, 95/7, 95/8, 95/5, 95/6, 96/3, 96/7, 96/8, 96/6, 96/4, 115, 118/2, 120/2, 158/4, 161, 160/3, 160/8, 159/1, 159/2.
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa  odcinka linii kablowej średniego napięcia 15kV polegająca na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku obręb Radziwie, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 137, 138, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV polegająca na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożenie linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku obręb 12 Radziwie, przy ul. Kolejowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1632/2, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 czerwca 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 20 czerwca 2017 roku,


zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 802/2, 784, 802/4 (obręb 16),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Kowalczyk reprezentujący Firmę AZAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 49.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-23

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 czerwca 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 22 czerwca 2017 roku,


zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1005, 392/1 i 393 (obręb 10 Podolszyce),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,              materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI oO STALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 czerwca 2017 roku została wydana decyzja nr 49/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej SN oraz nn ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 926/3, 926/2, 926/1, 928, 966/1, 966/3, 966/4  przy ulicy Norbertańskiej w Płocku.  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa-Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Jaźwiński reprezentującego firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku, przy ul. K. Guderskiego 26K .


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-06-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 20 czerwca 2017 roku wydano decyzję Nr 48/PG/2017 znak: WRM-II.6733.6.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zmierzenia budowlanego: budowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 119 (obręb 3), 4/5, 4/6 (obręb 8).
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY WNIOSKU
O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073), zawiadamiam, że w dniu 16 czerwca 2017 roku wpłynęło pismo Pana Jerzego Tabaki, reprezentującego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40B/2, 11-700 Mrągowo,  działającego z pełnomocnictwa firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130ł, w sprawie zmiany wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 roku uzupełnionego w dniu 27 kwietnia 2017 roku, dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej i Kobiałka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 100 (część), 120/1 (obręb 3), w zakresie rozszerzenia granic terenu, na których przewidywana jest realizacja przedmiotowej inwestycji o działki numer 102/1, 102/2, 102/3 w związku z koniecznością zmiany lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego, w pokoju nr 308 (budynek C III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3 tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-20

INFORMACJA
z dnia 19 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 maja 2017 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 503, 509, 513, 514, 525, 532, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciecchomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 19 czerwca 2017 roku.


data dodania: 2017-06-19

INFORMACJA
z dnia 19 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
16 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 maja 2017 roku przez Energa Operator S.A. w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej n.n. wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi do zasilania Auto Komisu „Pod Topolami”, przy ul. Gwardii Ludowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/45, 97/7, 97/44, 97/43, 97/6, 92 (obręb geodezyjny 5 – Kostrogaj Przemysłowy).

Płock, dnia 19 czerwca 2017 roku


data dodania: 2017-06-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 czerwca 2017 roku została wydana decyzja nr 47/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowo - pomiarowym dla zasilania hydroforni w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 394/57, 394/58, 394/61, 395  przy ulicy Kossobudzkiego w Płocku  na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma  reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-19

INFORMACJA

z dnia 14 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 14 czerwca 2017 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku wycofał zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetleniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej i ul. Imielnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 479/3, 479/4, 479/5, 480/1, 480/2, 481/1, 481/9, 516 i 554 wraz z demontażem sieci z działki nr 408/2 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 14 czerwca 2017 roku.


data dodania: 2017-06-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 i 10 stycznia 2017 roku, zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 czerwca 2017 roku została wydana decyzja nr 46/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 765, 664/2, 665/1 i 946
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, przedstawiciel firmy ENERGIA Group Sp z o. o., z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-13


  OBWIESZCZENIE
z dnia 13 czerwca 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 31 maja 2017 roku, uzupełnionym i zmienionym    w dniu 12 czerwca 2017 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji elektroenergetycznej wnętrzowo-kontenerowej SN/nn, linii SN – 15kV kablowej, przyłącza kablowego nn ze złączem kablowo-pomiarowym przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Parowa - Sobótka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 997/5, 997/1, 997/2, 484/5, 484/35, 484/34, 1/13, 1/11, 1/12, 1/20, 1/22, 1/23, 1/18, 1/19, 997/7,

na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki reprezentujący Firmę MAST PROJEKT Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-13

INFORMACJA
z dnia 12 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
12 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 maja 2017 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, w sprawie budowy elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV dla oświetlenia ulicy Urodzajnej, planowanej przy ul. Urodzajnej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 284 (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki).

Płock, dnia 12 czerwca 2017 roku


data dodania: 2017-06-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 czerwca 2017 roku została wydana decyzja nr 43/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Żyznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 73, 100/1  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa-Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Kowalczyk, zamieszkały w m. Parczówek 47A, 26-307 Białaczów, reprezentujący firmę AZAKO Sp. z o.o, z siedzibą w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 49.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w pasie drogowym projektowanej ulicy Łączącej ulicę Graniczną z ulicą Tadeusza Mazowieckiego  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 103/7, 103/8, 103/5 i 100 przy ulicy Granicznej w Płocku
na wniosek Pani Małgorzaty Graczykowskiej zamieszkałej w Płocku przy ulicy Maszewskiej 7 oraz Przedsiębiorstwa Inwestycji Komunalnych Jerzy i Patryk Dzwonek Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 9 reprezentowanych przez Pana Pawła Hibnera, przedstawiciela firmy Hibner Architekci spółka cywilna z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 10/7.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 czerwca 2017 roku została wydana decyzja nr 45/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV i SN 15 kV wraz z kontenerową  stacją transformatorową oraz demontażem linii napowietrznej z słupem SN, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 479/3, 479/4, 554, 559, 560, 561, 562 i 765 przy ulicy Górnej w Płocku  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa-Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Mateusz Antosz, reprezentującego firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 czerwca 2017 roku wydano decyzję Nr 44/PG/2017 znak: WRM-II.6733.38.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 513/81, 799/4, 513/9, 801, 510/8 (obręb 3).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-09

 

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 czerwca 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 7 czerwca 2017 roku,


zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej oświetleniowej,  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 554,

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, działającego z pełnomocnictwa Gminy Miasto Płock z siedzibą   w Płocku, Stary Rynek 1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-09

INFORMACJA
 z dnia 08 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
7 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 maja 2017 roku przez Energa Operator S.A. , w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz – linie kablowe ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych MSM, przy ul. Gen. T. Kutrzeby w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/35, 3685/1, 3685/2 (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki).

Płock, dnia 8 czerwca 2017 roku


data dodania: 2017-06-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa odcinka wodociągu ø 250 mm przechodzącego pod korytem rzeki Brzeźnicy w ramach realizacji zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 119 (obręb 3) oraz 4/5, 2/16 (obręb 8), na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, ul. Bielska 9/11, z pełnomocnictwa którego działa Pan Paweł Wątroba, przedstawiciel firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej lok. 74-75.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-08

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 7 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu

o wniesionym odwołaniu od decyzji

Na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wniesionym odwołaniu (proteście) od decyzji Nr 1/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 maja 2017 roku, znak WRM-IV.6740.4.1.2017.MJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej - ulicy Tysiąclecia w Płocku - drogi powiatowej nr 5210W na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+800,00 o długości l=800 mb i ulicy Adama Mickiewicza w Płocku - drogi powiatowej nr 5210W na odcinku od km. 0+986,50 do km. 2+016,00 o długości l=1029,5 mb wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej oraz zmieniająca ostateczną decyzję nr 14/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 listopada 2014 roku, znak sprawy WRM-III.6740.4.13.2014.MJ (w zakresie skrzyżowania ul. Z. Wolskiego z ul. Tysiąclecia).

Ponadto informuję, iż przy piśmie z dnia 6 czerwca 2017 roku przekazano do Wojewody Mazowieckiego ww. odwołanie (protest) wraz z aktami sprawy i projektem budowlanym.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-06-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 31 maja 2017 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa  sieci wodociągowej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek i ulicy Dorobka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 802/2, 802/11, 801, 793, 785/2, 783, 509 753, na wniosek Pana Daniela Skulskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Dorobka 10.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-07

 INFORMACJA
 z dnia 5 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  5 czerwca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 maja 2017 roku przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130  reprezentowaną przez Pana Pawła Kowalczyka, dotyczącego zamiaru  budowy  -  sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Płocku przy ul. Białowieskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2921, 2908, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia  5 czerwca 2017 roku


data dodania: 2017-06-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 31 maja 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie sieci elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1232 i 394/14 przy ulicy Rutskich w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Tomasza Gajewskiego reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Projektowo – Inwestycyjne „TG Elektryk z siedzibą w Elblągu przy ul. 1 Maja 58/29.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 czerwca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 i 10 stycznia 2017 roku, zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 czerwca 2017 roku została wydana decyzja nr 42/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV wraz z przebudową i demontażem elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 765, 559, 554
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj, przedstawiciel firmy Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 czerwca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 czerwca 2017 roku wydano decyzję Nr 41/PG/2017 znak: WRM-II.6733.29.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowych nN z szafkami pomiarowymi dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 799/1, 801 (obręb 3),
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26 maja 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1040/5, 1040/6, 1040/7, 1040/8, 1040/9, 1040/10, 1040/11 przy ulicy Grabówka w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Romana Wołowiec reprezentującego firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-06-01

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 z późniejszymi zmianami), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych klasy Z i D: drogi od istniejącego ronda po stronie zachodniej trasy ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Graniczną; ulicy Granicznej od dz. 423 do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką; ulicy Wodnej od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną w Płocku wraz z infrastrukturą

na wniosek z dnia 12 kwietnia 2017 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera- wspólnika spółki jawnej: MBZ Andler, Toczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10,  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych klasy Z i D: drogi od istniejącego ronda po stronie zachodniej trasy ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Graniczną; ulicy Granicznej od dz. 423 do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką; ulicy Wodnej od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną w niezbędnym zakresie.
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 361/8, 361/25, 387, 388, 389, 390, 392, 394, 397/3, 398, 405/2, 405/3, 405/4, 415, 417/1, 418/1, 423, 424/1, 425, 426/2, 427, 428/2, 430/1, 532–obręb nr 1 Podolszyce Borowiczki; 571, 691/1, 754, 757, 758, 762, 763, 777/10, 777/11, 777/12, 809/3, 810, 811, 816, 820, 828, 832, 835, 836/1, 836/4, 838, 840/1, 842/2, 842/4, 842/5, 843, 1110, 1212-obręb nr 10-Podolszyce w Płocku.
  W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745-1515, w czwartki w godzinach 845 –1715, w piątki w godzinach 845– 1515, tel. (024) 367-15-18.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 

Płock, dnia 30 maja 2017 roku.


data dodania: 2017-05-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 maja 2017 roku nr PBW-P0092-71 Pana Pawła Wątroby, przedstawiciela firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75, działającego z pełnomocnictwa Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 119 (obręb 3), 4/5, 4/6 (obręb 8).

Z postanowieniem o podjęciu postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8/4, 10/11 (obręb 5).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałówi zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-31

INFORMACJA
z dnia 29 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 maja 2017 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy  elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV dla oświetlenia ulicy Urodzajnej, planowanej przy ul. Urodzajnej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 284 (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 30 maja 2017 roku


data dodania: 2017-05-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 i 10 stycznia 2017 roku, zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 maja 2017 roku została wydana decyzja nr 39/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przepompowniami ścieków i instalacjami elektrycznymi przepompowni do obsługi zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Browarnej, Włościany, Janówek, Nowociechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 605/2, 685/13, 684, 683, 677/2, 676/2, 675/2, 670/2, 687/2, 688/2, 689/2, 692/4, 690/2, 691/2, 692/5, 729/2, 744, 650, 730/3, 730/5, 730/7, 740, 736/2, 736/3, 735/1, 731, 697, 751/13, 752/6, 782/1, 783, 753, 802/1, 509, 877, 694/1, 670/9, 677/12, 676/4, 676/15, 689/1, 692/24, 727/3, 730/9, 725/3, 692/9, 664/6, 695/1, 695/2, 695/4, 748/4, 946, 749, 750/6, 751/12, 752/7, 758, 782/2, 782/7, 801, 793, 785/2, 802/11, 802/2, 707, 698, na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Gradowskiego 11, reprezentowaną przez Panią Elżbietę Żłobińską przedstawiciela Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej ALTA Adrian Brudnicki, z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 60/34.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26 maja 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie elektroenergetycznej, kablowej linii oświetlenia terenu – 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 495/2, 500/11, 500/10, 500/7, 500/9, 824/45  przy ulicy Bielskiej w Płocku
na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą przy Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Dyrektora Tomasza Żulewskiego

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 maja 2017 roku została wydana decyzja nr 40/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 144 przy ulicy Kopernika w Płocku  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa-Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Kowalczyk zamieszkały w m. Parczówek 47A,  Białaczów, reprezentujący firmę AZAKO Andrzej Zalega z siedzibą  w Opocznie przy ul. Westerplatte 45.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-05-30

INFORMACJA
z dnia 29 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 26 maja 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 maja 2017 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynków garaży, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyszkolnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 123/25, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 29 maja 2017 roku.


data dodania: 2017-05-29

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
oraz o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2015 poz. 2031 z późniejszymi zmianami); art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam
że w dniu 26 maja 2017 roku
została wydana decyzja Nr 5/2017 Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.2.2017.KP

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu.
Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 375/12 (powstała w wyniku podziału działki numer 375/2); 375/14 (powstała w wyniku podziału działki numer 375/6); 376/5; 376/6; 376/8; 376/9; 376/10; 376/11; 376/12; 376/13; 376/14; 376/15; 920/8 (powstała w wyniku podziału działki numer 920/4); 975/6 (powstała w wyniku podziału działki numer 975/1); 981/9; 1010/11; 1010/12; 1010/13; 1010/14; 1010/15; 1011/11; 1011/12; 1011/13; 1011/17; 1027/5;  1397/5 (powstała w wyniku podziału działki numer 1397/1);- obręb ewidencyjny nr 8- Śródmieście; 218/239 (powstała w wyniku podziału działki numer 218/32); 218/240 (powstała w wyniku podziału działki numer 218/75); 281/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 281); 293/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 293); 295/1; 295/2; 296; 866/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 866)- obręb ewidencyjny nr 9- Wyszogrodzka; 1/1; 1/6 (powstała w wyniku podziału działki numer 1/2); 3 - obręb ewidencyjny nr 12- Radziwie, jednostka ewidencyjna miasto Płock- stanowiące pas drogowy; oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/7; 577/5; 611; 632; 794; 846; 865; 959/2; 968/1; 975/5 (powstała w wyniku podziału działki numer 975); 1010/9; 1011/11; 1045/1; 1045/2;  1397/6 (powstała w wyniku podziału działki numer 1397/1)- obręb ewidencyjny nr 8- Śródmieście; 218/77; 218/79; 218/80; 218/120; 218/172;  281/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 281); 284; 285; 294; 865; 881/2; 881/4; 882/3; 882/4; 966/3; 966/4; 967/1; 968/4- obręb ewidencyjny nr 9- Wyszogrodzka; 2808/3; 2808/4 - obręb ewidencyjny nr 12- Radziwie, jednostka ewidencyjna miasto Płock- znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.
Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Płock, dnia 26 maja 2017 roku.


data dodania: 2017-05-29

INFORMACJA
z dnia 26 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 maja 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 503, 509, 513, 514, 525, 532, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciecchomice, jednostce ewid. Płock.


Płock, dnia 26 maja 2017 roku.


data dodania: 2017-05-26

INFORMACJA
z dnia 26 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 maja 2017 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej n.n. wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi do zasilania Auto Komisu „Pod Topolami”, przy ul. Gwardii Ludowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/45, 97/7, 97/44, 97/43, 97/6, 92 (obręb geodezyjny 5 – Kostrogaj Przemysłowy).
Płock, dnia 26 maja 2017 roku


data dodania: 2017-05-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI   O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 maja 2017 roku została wydana decyzja nr 38/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej, kablowej linii oświetlenia ulicznego - 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 88 i 284  przy ulicy Urodzajnej w Płocku  na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, reprezentowanego przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Pana Tomasza Żulewskiego.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-26

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 24 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
oraz o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 z późniejszymi zmianami); art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 24 maja 2017 roku
została wydana decyzja Nr 2/2017 Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.5.2017.MJ

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Ignacego Łukasiewicza w Płocku – drogi powiatowej nr 5207W, na odcinkach: od km. do km.: 0+000,00 ÷ 3+281,55; 3+479,58 ÷ 4+461,36; 4+604,00 ÷ 4+784,75; 4+911,87 ÷ 5+140,23 o łącznej długości l=4672,44 mb i ulicy Batalionów Chłopskich w Płocku – drogi powiatowej nr 5212W na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+452,54 o długości l=452,54 mb, wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 44/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 44/2); 19; 18/4 (powstała w wyniku podziału działki numer 18/2); 47/11; 47/18 (powstała w wyniku podziału działki numer 47/14); 47/20 (powstała w wyniku podziału działki numer 47/12); 47/22 (powstała w wyniku podziału działki numer 47/13); 20/101 (powstała w wyniku podziału działki numer 20/88); 20/103 i 20/104 (powstałe w wyniku podziału działki numer 20/59); 53/2 (powstała w wyniku podziału działki numer 53); 22/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 22/2); 56/4 (powstała w wyniku podziału działki numer 56); 51/12 (powstała w wyniku podziału działki numer 51/5); 51/14 (powstała w wyniku podziału działki numer 51/6) - obręb ewidencyjny nr 13-Kombinat; 89/2 (powstała w wyniku podziału działki numer 89); 93/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 93); 118/2 (powstała w wyniku podziału działki numer 118) - obręb ewidencyjny nr 3-Maszewo; 223/4; 203/16 (powstała w wyniku podziału działki numer 203/12); 240/2; 223/2; 223/3; 223/1 - obręb ewidencyjny nr 4-Łukasiewicza; 194/5 i 194/7 (powstałe w wyniku podziału działki numer 194/3); 197/2; 197/1; 197/3 - obręb ewidencyjny nr 8- Śródmieście, jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy; oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 8; 18/1; 44/1; 44/4 (powstała w wyniku podziału działki numer 44/2); 18/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 18/2); 15; 47/19 (powstała w wyniku podziału działki numer 47/14); 47/21 (powstała w wyniku podziału działki numer 47/12); 47/23 (powstała w wyniku podziału działki numer 47/13); 20/100 (powstała w wyniku podziału działki numer 20/88); 20/13; 20/102 (powstała w wyniku podziału działki numer 20/59); 51/3; 22/4 (powstała w wyniku podziału działki numer 22/2); 56/5 (powstała w wyniku podziału działki numer 56); 51/11 (powstała w wyniku podziału działki numer 51/5); 51/13 (powstała w wyniku podziału działki numer 51/6) - obręb ewidencyjny nr 13-Kombinat; 89/1 (powstała w wyniku podziału działki numer 89); 93/2 (powstała w wyniku podziału działki numer 93); 118/3 (powstała w wyniku podziału działki numer 118) - obręb ewidencyjny nr 3-Maszewo; 206; 211; 212; 6; 219/3; 221/9; 238/1; 237; 239/6; 239/13; 203/5; 382/41; 382/14; 239/8;  380/5; 380/6; 377/7; 483/1; 483/2; 486/18; 486/25; 488/3; 486/43; 486/44; 486/45; 486/5; 489; 486/29; 486/36; 481/4 - obręb ewidencyjny nr 4-Łukasiewicza; 167/3; 167/14; 194/6 (powstała w wyniku podziału działki numer 194/3) - obręb ewidencyjny nr 8-Śródmieście, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-05-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lutego 2016 roku, oraz po uchyleniu Decyzji Prezydenta Miasta Płocka nr 21/PG/2016  z dnia 31 maja 2016 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Decyzją Nr KO-707/4120/51/16 z dnia 9 sierpnia 2016 roku a także po uchyleniu Decyzji Prezydenta Miasta Płocka nr 65/PG/2016 z dnia 31 października 2016 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją Nr KO-1152/4120/79/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku, zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 maja 2017 roku została wydana decyzja nr 36/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji SN/nN oraz linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 568/5, 569/9, 569/6, 572/7, 605/2, 685/13, 684, 683, 746/3, 746/4, 677/2, 677/13, 676/2, 676/14, 676/13, 677/14, 677/10, 677/9, 677/8, 677/7, 677/6, 677/5, 676/12, 676/15, 674, 677/4, 677/14, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 670/9, 650, 692/8, 692/9, 692/10, 692/11, 692/12, 692/13, 692/14, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, reprezentujący spółkę ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Otolińskiej 27c w Płocku.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 25 maja 2017 roku wydano decyzję Nr 37/PG/2017 znak: WRM-II.6733.79.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie rurociągów tłocznych wody surowej 2 x DN 500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa kanalizacji kablowej dla wprowadzenia światłowodów na terenie ujęcia wody „Grabówka” w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka 28a na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1333/1 (obręb 1),
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-25

 

INFORMACJA
z dnia 24 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 23 maja 2017 roku ENERGA-OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez Pana Pawła Kowalczyka dokonała zgłoszenia  budowy  sieci energetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  w Płocku przy ul. Białowieskiejna działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2921, 2908,  (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 24 maja 2017 roku


data dodania: 2017-05-24

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 24 maja 2017 roku została wydana decyzja Nr 3/2017 Prezydenta Miasta Płocka, znak WRM-IV.6740.4.3.2017.KB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej - ulicy Janusza Korczaka w Płocku na odcinku od 4+673,80 km do 5+127,80 km  drogi powiatowej nr 5220W w ramach „Opracowanie dokumentacji projektowej wprowadzenia rozwiązań komunikacyjnych ułatwiających ruch pieszy i osób poruszających się niskoemisyjnymi środkami transportu” (PGN) wraz z budową sieci uzbrojenia terenu
oraz przebudową dróg innej kategorii i sieci uzbrojenia terenu.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:  1311/25, 1311/18, 1311/16, 1427/8, 1427/4, 1427/2, 1616/1, 1424/1, 1427/5, 1663/1, 1427/6, 1427/3, 1940, 1677/3, 1998/2, 1998/1, 1429/8, 1687/1, 1429/9, 1645/5 (powstałej w wyniku podziału dz. 1645/4), w granicach obrębu ewidencyjnego 1-Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy;  nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1616/2, 1671/3, 1678/1, 1686/1, 1687/2, 1687/4, 1689, – obręb nr 1-Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz  nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1642/5, 1645/3, 1644/4, 1353, 1644/1 – obręb nr 1-Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – obejmujące działki wód płynących. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-05-24

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 24 maja 2017 roku została wydana decyzja Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Płocka, znak WRM-IV.6740.4.4.2017.KB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej – ulicy  Grabówka  na odcinku od 3+978,00 km do 4+673,80 km drogi powiatowej nr 5220W dla zadania pn.:„Rozbudowa ulicy Grabówka w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą (sieć kanalizacji deszczowej wraz z budową rowów, kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne, zasilanie przepompowni kanalizacji sanitarnej) na odcinku od km 1+803 do km 2+706 i od km 2+838 do km 4+472” wraz z budową sieci uzbrojenia terenu oraz przebudową dróg innej kategorii i sieci uzbrojenia terenu oraz zmieniająca ostateczną decyzję nr 3/2014 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia  16 kwietnia 2014 roku, znak sprawy WRM-III.6740.4.9.2013.KB.
 Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1311/13, 1311/11, 1311/25, 1357/1, 1356/1, 1311/14, 1400/1, 1311/15, 1404/8, 1311/17, 1406/1, 1640/1, 1311/18, 1311/16, w granicach obrębu ewidencyjnego 1-Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy; na nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1396/3, 1395/3, 1356/3, 1408/3, 1408/4, 1408/6, 1400/3, 1401/2, 1402/2,  1403/2, 1404/15, 1417/4, 1640/3, 1639/5, 1406/5, 1427/2, 1422/20, 1422/19, 1427/8, 1427/4, 1642/6, 1642/9 – w granicach obrębu nr 1-Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz  nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1644/1 - obręb nr 1-Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – obejmujące działki wód płynących. 

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-05-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 125 PE, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj i ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 22, 49/3 (obręb 5), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak ”Instal-Gaz” Spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Płocku, przy ul. Miedzianej 4.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-23

INFORMACJA

z dnia 22 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 18 maja 2017 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej linii oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 479/3, 479/4, 479/5, 480/1, 480/2, 481/1, 481/9, 516, 554 wraz z demontażem sieci na działce 480/2 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 22 maja 2017 roku.


data dodania: 2017-05-22

INFORMACJA
z dnia 19 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 maja 2017 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz – linie kablowe ze złączami kablowymi do zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych MSM, przy ul. Gen. T. Kutrzeby w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/35, 3685/1, 3685/2 (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 19 maja 2017 roku


data dodania: 2017-05-19

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 maja 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu


Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031
z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej w Płocku od skrzyżowania z ulicą Popłacińską do skrzyżowania z ulicą Kolejową w zakresie drogi gminnej nr 520045W
na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+380,00
wraz z budową brakującej infrastruktury technicznej,

na wniosek z dnia 10 maja 2017 roku właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pana Mariusza Andlera wspólnika MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 2885/2, 2851, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12–Radziwie; jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy; oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 2825, 2824, 2874/1, 2874/2, 2771, 1720, 1708/9, 1708/8, 1632/2, 1476, 60, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12-Radziwie, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę dróg innych kategorii.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15,  tel. (024) 367-15-19.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-05-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej i sieci gazowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 801, 510/35, 509/3, 510/34, 153/1, 153/2, 152/1, 154, 513/9,  799/4, 513/81 (obręb 3).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ W DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami), zawiadamiam, że w dniu 18 maja 2017 roku wydano postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr 34/PG/2017 znak: WRM-II.6733.23.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie wodociągu Ø160, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb 2 – 266/1, 275/1, 274/4, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8, 230, obręb 6 – 7/8, 3/3, 1/9.
Z postanowieniem o sprostowaniu w ww. decyzji oczywistej omyłki pisarskiej strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-18


OBWIESZCZENIE
z dnia 16 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),

zawiadamiam,

że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 maja 2017 roku wydano decyzję Nr 35/PG/2017 znak: WRM-II.6733.27.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 764, 766, 560, 561 (obręb 10), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Rowicki, reprezentujący firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, z siedzibą w Warszawie przy ul. Osiedle 2A.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-05-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 maja 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku,