Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 września 2020 roku 

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi

przewidzianej do realizacji w Płocku przyulicy Tokarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 230/4, 230/6, 230/5 (obręb 0015 Tokary)

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o.z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2020-09-18

INFORMACJA
z dnia 18 września 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) oraz art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 września 2020 roku Inwestor - ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Romana Durmę, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV oraz złącza kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Piekarskiej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 380/4; 472/3; 475/1; 475/2; 661/2; 671/1; 671/2 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2020-09-18

OBWIESZCZENIE

z dnia 18 września 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na

budowie wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Kościuszki (od ul. Tumskiej do Misjonarskiej) i ul. Warszawskiej (od ul. Misjonarskiej do Gradowskiego)- Plac Dąbrowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 987/3, 1017, 1027/5(obręb 0008Śródmieście).

na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Harc. Antolka Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Gryszpanowicz, zamieszkały w Nowym Gulczewie przy ul. Przesmyk 25, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Road Group Piotr Gryszpanowicz.

Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2020-09-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 września 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu     15 września 2020 roku została wydana decyzja nr 56/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie pawilonu usługowo-wystawienniczego (restauracja, sale edukacyjne, ekspozycja zwierząt nocnych) wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu (chodniki, taras widokowy, rampy), przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 846, 967/3, 1046/5 na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-09-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 wreśnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 330/1 i 322/2
na wniosek Pana Waldemara Piwowarczyk, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Ciechomickiej 180.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-09-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 września 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 10 września 2020 roku wydano decyzję Nr 53/PG/2020 znak: WRM-II.6733.43.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz sieci kablowej 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kwiatka na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 413, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-09-10

INFORMACJA
z dnia 9 września 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
8 września 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy  sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), zlokalizowanej w Płocku przy ul. Okopowej i ul. Wąskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1520, 1536/3, 1537, 1542, 1543, 1544/2, 1544/3, 1547/1, 1547/2, 1546, 1545/2, 1539/2 (obręb 12-Radziwie)
Płock, dnia 9 września 2020 roku


data dodania: 2020-09-09


OBWIESZCZENIE
z dnia 7 września 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM
I WYDANEJ DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 września 2020 roku wydano decyzję Nr 52/PG/2020 znak: WRM-II.6733.51.2020.MJa o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 24/PG/2020  z dnia 6 maja 2020 roku, znak: WRM-II.6733.7.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyszkolnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 123/5, 123/38, 123/39, obręb ewidencyjny 14 - Góry, na wniosek: Państwa Barbary i Jarosława Szczygieł, zamieszkałych w Płocku przy ulicy Batalionu Parasol 6.


Z treścią decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-09-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 września 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam,że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 września 2020 roku wydano decyzję Nr 51/PG/2020 znak: WRM-II.6733.36.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, nN-0,4kV, kontenerowej stacji trafo oraz złącz kablowo-pomiarowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Wiadukt na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 35/1, 32/4, 32/3, 32/9, 33/2, 32/7, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-09-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 września 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o,4 kV dla zasilania budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego WSZ w Płocku, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Medycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 528/1, 541/2.  
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-09-04

INFORMACJA
z dnia 2 września 2020roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 2 września 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 sierpnia 2020 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 225 mm, dn 63 mm  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Krakówka, Cicha, Ogrodowa, Okopowa, Górka, Kręta na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1327/1, 1449, 1457/1, 1476, 1511/1, 1520, 1629, 1605 (obręb geodezyjny 12– Radziwie), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 2 września 2020 roku


data dodania: 2020-09-02

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 sierpnia 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowiesieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Włościany na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 697, 698, 707(obręb 0016Ciechomice).

na wniosek Pana Krzysztofa Keklaka, zamieszkałego w Płocku przy ul. Włościany 4.

Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 

 

 

 

 

 


data dodania: 2020-09-01

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 września 2020 roku
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Bielska-Ostatnia” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 283 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 74/IV/2019 Rady Miasta Płocka z 31 stycznia 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska-Ostatnia” w Płocku.

 

Do pobrania:


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


od dnia 8 września 2020 roku do dnia 2 października 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 7 lub Nr 8, w godzinach od 800 do 1430, w czwartki od 900 do 1700. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 października 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku, z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 1630. Uczestników dyskusji obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych polegających na zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowaniu bezpiecznych odległości.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 października 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
    • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 lub Nr 8,
    • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
    • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 19 października 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
    1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
    2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
    3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
    4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
    5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
    6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
    7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
    8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2020-09-01

INFORMACJA
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
28 sierpnia 2020 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Granicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1218/1, 1218/2 (obręb 10- Podolszyce)
Płock, dnia 31 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

 budowie sieci  kablowej elektroenergetycznej nn 15 kV, słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 454, 463, 304/3, 301/2, 301/3, 301/10, 301/11 i 301/12


na wniosek, Firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-31

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 sierpnia 2020 roku wydano decyzję Nr 50/PG/2020 znak: WRM-II.6733.40.2020.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 175m, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 488/2, 489/2, 481, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pani Agata Czajka, reprezentująca firmę Gaz Media Projekt Sp. z o.o., z siedzibą w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 4.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-28

OBWIESZCZENIE

z dnia 25 sierpnia 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: 

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia – linii kablowej nn oraz złącz kablowych nn, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Otolińskiej i Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 33/1, 32/1, 33/3, 32/2, 34/1, 33/5, 34/3, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 34/10, 34/11, 34/12, 34/13, 34/14, 34/15, 34/16 (obręb 0010 Podolszyce)

na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa, której działa Pan Marcin Rowicki, reprezentujący firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowickiz siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok.U-51.

Z aktami sprawy, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia analizy i projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2020-08-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 193) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 29 lipca 2020 roku, złożonym w dniu 7 sierpnia 2020 roku, zmienionym w dniu 24 sierpnia 2020 roku, Gmina Płock z siedzibą w Płocku, Pl.  Stary Rynek 1 reprezentowana przez pełnomocnika Pana Artura Zielińskiego Dyrektora Wydziału Inwestycji i remontów, zwróciła się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 38/PG/20208 z dnia 17 lipca 2020 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.20.2020.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie centrum sportowo-rekreacyjnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej 13A na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 412, 694/43, 694/66, 694/68, 694/67, 361/8, 361/7 (obręb 4) w następującym zakresie:
rozszerzenia terenu objętego wnioskiem (działki pozostają bez zmian),załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a;
pkt 4.4. :
zapis: „Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni zasilanej paliwem o podwyższonych parametrach”,
na zapis: „Ogrzewanie budynku z własnej kotłowni zasilanej paliwem o podwyższonych parametrach lub z miejskiej sieci cieplnej na warunkach nr PLO/WTP/F/2020/186 z dnia 4 marca 2020 roku wydanych przez zarządcę sieci”
pkt 6.5.:
zapis: „Ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej na warunkach nr PLO/WTP/F/2020/186 z dnia 4 marca 2020 roku wydanych przez zarządcę sieci,”
 na zapis: „Ogrzewanie z miejskiej sieci cieplnej na warunkach nr  PLO/WTP/F/2020/186  z dnia 4 marca 2020 roku wydanych przez zarządcę sieci  lub z własnej kotłowni  zasilanej paliwem o podwyższonych parametrach ekologicznych”

Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-306 (tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-27

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku

Protokół sporządzony w dniu 25.08.2020 roku, w Urzędzie Miasta Płocka przez Danutę Janiszewską - głównego specjalistę w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w dniu 16 lipca 2020 r. o godzinie 1630 w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” w Płocku przy ul. Synagogalnej 4 przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku rozwiązaniami.


I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.


Spotkanie rozpoczęła Pani Aneta Pomianowska-Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, która przywitała osoby przybyłe na spotkanie oraz poinformowała, że jest to spotkanie dotyczące dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Następnie przedstawiła osoby, którzy będą prezentowały projekt planu i odpowiadali na zadawane pytania:
    1) Pana Jacka Dębczyńskiego – eksperta ds. konsultacji społecznych, ResPublic sp. z o.o.,
    2) Pana Łukasza Ozimka – Kierownika Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju  Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka,
    3) Pana Gabriela Ferlińskiego – autora projektu planu.
Jako pierwszy głos zabrał Pan Jacek Dębczyński, który poinformował, że to spotkanie jest  również spotkaniem konsultacyjnym I w ramach projektu grantowego pn. „Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”. (Gmina-Miasto Płock podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącego projektu pn. „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenie procesu konsultacji społecznych i monitoringu obszarze zagospodarowania i planowania w 20 gminach z terenu całej Polski” z Fundacją Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na nowo”). Pierwsze spotkanie otwarte w ramach pogłębionych konsultacji społecznych (PKS) odbyło się 3 marca 2020r.) Poinformował, że w ramach Indywidualnego Planu Konsultacji dla przedmiotowego planu uruchomione zostały: Platforma do Konsultacji Społecznych on-line (Wirtualny Punkt Konsultacji), na której można przesyłać opinie i uwagi dotyczące planu, Interaktywna internetowa mapa GIS oraz Internetowy model 3D. Następnie przedstawił program dzisiejszego spotkania:
    1) informacje o projekcie, w którym uczestniczy Urząd Miasta Płocka,
    2) główne założenia projektu planu i wizualizacja terenu,
    3) dyskusja nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami.
Następnie głos zabrał Pan Łukasz Ozimek, informując że wyłożenie do publicznego wglądu przedmiotowego planu odbywa się od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 7 sierpnia 2020 roku, a uwagi do planu można będzie składać do 31 sierpnia 2020 roku. Uwagi, zgodnie z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Płocka można wnosić: na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, drogą pocztową oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu. Poinformował również, że informacja o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu została ogłoszona na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne, na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Gazecie Wyborczej.


II. Głos w dyskusja zabrali:


1. Pan Paweł Stefański, poprosił o przedstawienie szczegółowej informacji:
    • co jest podstawą do przystąpienia do sporządzania planu,
    • w oparciu o jakie przepisy sporządzany jest plan,
    • jakie wpłynęły opinie, uzgodnienia, stanowiska  dotyczące przedmiotowego planu.
Na powyższe pytania odpowiadał Gabriel Ferliński (projektant planu). Poinformował, że:
    • podstawą do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu jest uchwała rady gminy,
    • podstawową ustawą w oparciu, o którą sporządzany jest plan jest ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    • projekt planu został uzgodniony i zaopiniowany przez instytucje wskazane w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu.
Gabriel Ferliński poinformował o złożoności sytuacji prawnej związanej z uzgodnieniem projektu planu przez służby ochrony zabytków - Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (WKZ), trzykrotnym uzgadnianiu projektu. Przedstawił kolejne czynności, jakie były wykonywane w ramach uzgodnień: pierwsze postanowienie WKZ było odmowne; w postanowieniu określono warunki na jakich uzgodnienie może być dokonane; wprowadzono korekty do projektu planu w zakresie określonym w postanowieniu; drugie postanowienie było odmowne; w postanowieniu jako przyczynę odmowy określono warunki geologiczne, o których nie wspomniano w pierwszym postanowieniu; na drugie postanowienie WKZ (1.08.2019r.) Prezydent Miasta Płocka zażalił się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uchylił postanowienie WKZ kierując je do ponownego rozpatrzenia;  WKZ w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy odmówił uzgodnienia projektu planu;  postanowienie o odmowie uzgodnienia (z 29.04.2020r.) zostało wydane po upływie terminu wskazanego przez Prezydenta Miasta Płocka. Poinformował, iż w związku z zaistniałą sytuacją Prezydent Miasta Płocka wystąpił o opinię prawną, wg której WKZ ponownie rozpatrując sprawę związany był terminem wyznaczonym przez Prezydenta Miasta Płocka, brak zajęcia stanowiska przez WKZ w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu uważa się za uzgodnienie projektu, fakt uzgodnienia projektu wynika z przepisów ustawy i nie ma charakteru uznaniowego. Poinformował, iż w opinii prawnej prawnicy zwrócili uwagę również na fakt nieterminowego zajęcia stanowiska przez WKZ już w drugim postanowieniu, co nie zostało wcześniej zauważone i nie miało wpływu na dalszy bieg spraw.
Udzielił informacji, iż w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych projekt planu był opiniowany przez Geologa Miasta, który przestawił uwagi do projektu; po wprowadzeniu wymaganych korekt plan został ponownie przestawiony do zaopiniowania; Geologa Miasta pozytywnie zaopiniował projekt planu.
Poinformował, że analizowane były wszelki dostępne ekspertyzy z zakresu geologii jakie zostały wykonane dla omawianego terenu (prof.: Wysokiński, Duda, Kumor, PIG) i uważa, że ustalenia planu w tym zakresie powinny być ogólne, natomiast badania szczegółowe z zakresu geologii dla określonego terenu powinny być wykonane przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Na tym etapie powinny być wyegzekwowane takie rozwiązania projektowe, które nie będą zagrażać stabilności skarpy. Poinformował o prowadzonym postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę w obszarze planu, dla potrzeb którego została wykonana dokumentacja geologiczna podlegająca uzgodnieniom z właściwymi służbami do spraw geologii.
Projektant planu omówił przyjęte rozwiązania w projekcie planu, głównie w zakresie przyjętych funkcji oraz układu komunikacyjnego.

2. Pan Szymon Staszczak, poinformował, że ustalony w projekcie planu ciąg 4KP między innymi na terenie jego działki (433) koliduje z jego planami inwestycyjnymi i godzi to w jego interes prywatny. Stwierdził, że budowa tego ciągu będzie służyć jedynie mieszkańcom zabudowie wielorodzinnego zlokalizowanej na dz. nr 431/4. Budynek ten jest budynkiem rotacyjnym i w jego ocenie jego mieszkańcy nie są zainteresowani tym ciągiem, co świadczy chociażby fakt, że nikt z nich nie uczestniczy w tym spotkaniu. Wnioskuje o rezygnacje w projekcie planu z tego ciągu.
Projektant planu omówił szczegółowo przyjęte rozwiązania; wskazał na planowany do realizacji wewnątrz kwartału teren zieleni urządzonej (park), któremu starano się zapewnić możliwie największą dostępność, w tym poprzez projektowany ciąg pieszy 4KP. Poinformował, iż rozwiązania projektu planu mogą ulec w tym zakresie modyfikacji, co wymaga wcześniejszego złożenia przez zainteresowanego uwagi.

3. Pan Stanisław Płuciennik:
    • poinformował, że ze względu na fakt, że teren jest w zespole urbanistyczno-architektonicznym objętym wpisem do rejestru zabytków należy zrezygnować
z zaprojektowanych ciągów 4KP i 5KP i od strony ulicy Zduńskiej i Kwiatka i ustalić linie pierzejową – nie należy tworzyć luk w zabudowie, co jest sprzeczne z cechami historycznymi zespołu.
Projektant planu poinformował, że przy opiniowaniu projektu planu przez konserwatora zabytków ciągi te (4KP i 5KP) nie były kwestionowane; wprowadzane są w istniejące luki w zabudowie, na tereny niezainwestowane. Stwierdził, iż argumenty przestawione przez Pana Sławomira Płuciennika są zasadne i wymagają analizy. Poprosił o złożenie uwagi do projektu planu, by w ramach jej rozpatrzenia możliwe było wprowadzenie ewentualnych zmian w projekcie planu.

3. Pani Marlena  Mazurska – Kierownik Delegatury w Płocku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:
    • poinformowała, że wielokrotnie uczestniczyła w tego rodzaju spotkaniach
z mieszkańcami i apeluje, żeby sporządzający plan miejscowy „wzięli sobie do serca” uwagi mieszkańców i żeby „jakaś” opinia prawna sporządzona w trakcie procedury planistycznej nie spowodowała, że wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym stwierdzi nieważność uchwały.
Projektant planu zapewnił o szczególnej staranności prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem projektu planu m.in. z uwagi na duże społeczne zainteresowanie przyjmowanymi rozwiązaniami.

4. Pan Jan Wyrębkowski:
    • zapytał, w jaki sposób w planie realizowana jest polityka zawarta w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) oraz strategiach ponadlokalnych; zawnioskował aby zrezygnować w mieście z opracowywania miejscowych planów, ponieważ miasto powinno w pierwszej kolejności opracować ogólną wizję miasta, nadać mu ponadregionalną rangę  oraz stworzyć w mieście obszar problemowy.
Projektant planu wyjaśnił, iż polityki przestrzenne opracowane na poziomie kraju zostały uwzględnione w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Płocka, z którym projekt planu musi być zgodny; nie ma bezpośredniego przełożenia KPZK na plan miejscowy, jest to realizowane poprzez zgodność rozwiązań planu z ustaleniami studium.

5. Pani Anna Konarzewska:
    • poinformowała, że w jej ocenie projektant planu nie uwzględnił wszystkich opracowań geologicznych w ustaleniach planu oraz  prognozie oddziaływania na środowisko, dlatego też wnioskuje o przedstawienie prawidłowych i wyczerpujących aspektów geologiczno-technicznych w rejonie ul. Okrzei i jaru oraz ul. Kazimierza Wielkiego,
    • prosi o wyjaśnienie dlaczego Urząd Miasta nie monitoruje odkształceń budynków, powstałych szczelin oraz czemu nie są zakładane plomby (dot. budynków w rejonie ul. Piekarskiej).
Głos zabrała Pani Aneta Pomianowska-Molak informując, że wszystkie ekspertyzy z zakresu geologii są w posiadaniu Geologa Miasta, i to on opiniując przedmiotowy projekt planu z całą pewnością je analizował.
Projektant planu wyjaśnił, iż nie jest ekspertem w zakresie geologii i swoją wiedzę w tym zakresie opiera na dostępnych ekspertyzach oraz wiedzy specjalistów uczestniczących w procesie opiniowania projektu planu, w tym Geologa Miasta.

Do dyskusji włączył się Pan Jerzy Skarżyński wskazując na zagrożenia, jakie niesie ze sobą realizacja zabudowy na terenie przy ul. Piekarskiej; zarzucił nieuwzględnienie w projekcie planu wytycznych zawartych w ekspertyzie geologicznej, w której zostało określone maksymalne dopuszczalne obciążenie podłoża i wynikającą z tego maksymalna dopuszczalna ilość 3 kondygnacji budynku.

6. Pan Wojciech Koziczyński:
    • wnioskuje o uwzględnienie w ustaleniach planu stanowiska WKZ, postanowienie z dnia 29.04.2020 r. tj. na terenie oznaczonym symbolem 18MS wprowadzić zieleń urządzoną lub tereny publicznie dostępnych samorządowych parków.
Projektant planu wyjaśnił, iż teren ten został sprzedany przez Miasto; realizacja zgłoszonego wniosku wymagałaby odkupienia tego terenu przez Miasto.

7.  Pani Iwona Czubryt:
    • poprosiła aby wszystkie tereny bezpośrednio graniczące z terenem 18MS (np. 19MS, 20MS) posiadały takie same ustalenia planu, w szczególności dotyczące ilości kondygnacji.
Pan Gabriel Ferliński wygasił, iż rozwiązania przyjęte w projekcie planu wynikają ze zmian wprowadzonych w wyniku uzgodnień z WKZ. W projekcie planu przesłanym po raz pierwszy do uzgodnienia parametry zabudowy przy ul. Piekarskiej były ujednolicone. WKZ oczekiwał zmniejszenia ustalonej wysokości zabudowy na terenie obecnie niezainwestowanym. Poinformował, iż ustalenia projektu planu uwzględniają parametry zabudowy określone w wydanej wcześniej decyzji o warunkach zabudowy.

8. Pani Teresa Kijek – Radna Rady Miasta zadała następujące pytania:
    • dlaczego do projektu planu dla terenu 18MS nie zostały ustalone warunki takie, jakie zostały wpisane w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z 2008 roku,
    • czy uwagi mieszkańców będą w projekcie planu uwzględnione,
    • czy planowane jest kolejne spotkanie, na którym będzie przedstawiony sposób rozpatrzenia uwag,
    • kiedy projekt planu zostanie skierowany pod obrady Komisji Rady Miasta.
Projektant planu wyjaśnił, iż rozwiązania projektu planu w stosunku do ustaleń decyzji o warunkach zabudowy musiały ulec korekcie ze względu na zmiany, jakie nastąpiły w zagospodarowaniu jego sąsiedztwa – urządzenie Placu Książęcego z pomnikiem Bolesława Krzywoustego. Poinformował, iż rozwiązania przyjęte w projekcie planu wynikają ze zmian wprowadzonych w wyniku uzgodnień z WKZ. Decyzja o warunkach zabudowy nie przewidywała realizacji zabudowy jako otoczenia placu. Budynek przy granicy działki, na której jest urządzony Plac, miał się kończyć ślepą ścianą. Projektant wyraził przekonanie, iż zabudowa w otoczeniu Placu powinna posiadać odpowiednią skalę i formę; m.in. w parterze budynku powinny być zlokalizowane usługi dostępne od strony Placu. Decyzja o warunkach zabudowy nie zawierała ustaleń w tym zakresie; realizacja zabudowy w zgodzie z decyzją o warunkach zabudowy powodowałaby, iż otoczeniem Placu byłoby podwórze, ogródek budynku mieszkalnego.
Poinformował, iż na obecnym etapie nie można przesądzać o rozstrzygnięciach Prezydenta Miasta co do sposobu rozpatrzenia uwag; każda uwaga zostanie rozpatrzona; w przypadku uznania uwagi za zasadną, decyzji o uwzględnieniu uwagi, zostaną wprowadzone zmiany do projektu planu; projekt zostanie ponownie uzgodniony z właściwymi instytucjami i dopiero po tym będzie mógł być ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Ze względu na brak możliwości przewidzenia, czy i jakie uwagi zostaną złożone, jaki będzie sposób ich rozpatrzenia, nie można określić terminu kolejnego  wyłożenia, które będzie konieczne w przypadku uwzględnienia uwag. Nie można również przewidzieć terminu przedstawienia projektu planu do uchwalenia Radzie Miasta, gdyż projekt planu może być wielokrotnie wykładany do publicznego wglądu w związku z ewentualnym uwzględnieniem kolejnych uwag.

III. Ustalenia z dyskusji


Pan Łukasz Ozimek na koniec dyskusji jeszcze raz poinformował, że uwagi kwestionujące ustalenia projektu planu należy wnieść w terminie do 31 sierpnia 2020 roku.  Uwagi można wnosić: na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, drogą pocztową oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu.
Dyskusja została zakończona o godzinie 20.00.
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
    1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
    2) do dokumentacji planistycznej,
    3) do publicznego wglądu.


Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Płock, dnia 25.08.2020 r.

 


data dodania: 2020-08-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu      27 sierpnia 2020 roku została wydana decyzja nr 49/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 97/1, 97/25, 97/26, 97/27 przy ulicy Urodzajnej w Płocku na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Fortum Network Płock, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Słonimskiego 1a, z pełnomocnictwa której działa Pan Sławomir Fijałkowski.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-08-27

INFORMACJA
z dnia 27 sierpnia 2020roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 27 sierpnia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 sierpnia 2020 roku przez Energię Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomierowym w celu zasilania działki  nr 107  przewidzianych do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 488/13, 88/15, 688/16, 101, 107, 108/1 (obręb geodezyjny 3– Maszewo), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 27 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-27

INFORMACJA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
24 sierpnia 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Granicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32/2, 44/1, 44/7 (obręb 10-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 26 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-26

INFORMACJA
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 t.j.),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  w dniu 3 sierpnia 2020 roku, złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16. w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 234 w obrębie ewidencyjnym Nr 0010 -Podolszyce.


Płock, dnia 25 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-25

INFORMACJA
z dnia 25 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 t.j.),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci odcinka sieci gazowej gazowej średniego ciśnienia w Płocku przy ul. Torowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 797, 802 w obrębie ewidencyjnym Nr 0009 -Wyszogrodzka.


Płock, dnia 25 sierpnia 2020 roku.


data dodania: 2020-08-25

INFORMACJA
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 21 sierpnia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 31 lipca 2020 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 24 sierpnia 2020 roku.


data dodania: 2020-08-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 sierpnia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 sierpnia 2020 roku wydano decyzję Nr 48/PG/2020 znak: WRM-II.6733.30.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Staromiejskiej i ul. Synagogalnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 714/14, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak, reprezentujący firmę ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz, z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-24

INFORMACJA
z dnia 21 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednollity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 czerwca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 30 lipca 2020 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Żyznej, na działce o numerze ew. gruntu: 3719, położonej w obrębie ew. Nr 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 21 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020, poz. 193) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 12 sierpnia 2020 roku, Państwo Barbara i Jarosław Szczygieł zamieszkali w Płocku przy ul. Batalionu Parasol 6, zwrócili się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 24/PG/20208 z dnia 6 maja 2020 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.7.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyszkolnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 123/5, 123/38, 123/39, obręb ewidencyjny 14 - Góry, w zakresie zmiany nazwy inwestora, Państwo Barbara i Jarosław Szczygieł zmienić na: Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD Jarosław Szczygieł, ul. Kutnowska 28B, 09-401 Płock.

Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-308 (tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-20OBWIESZCZENIE
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 20 sierpnia 2020 roku wydano decyzję Nr 47/PG/2020 znak: WRM-II.6733.33.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, podziemnych zbiorników retencyjnych dla wód opadowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Chopina i al. Piłsudskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 221, 222, 224/1, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą przy placu Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Traczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AKAWAI Marcin Traczyk, z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagórskiej 195/3.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-20

INFORMACJA
z dnia 20 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 czerwca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 lipca 2020 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku handlowo-usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Armii Krajowej, na działkach o numerach ew. gruntu: 293/165, 293/166, 292, 293/232, położonej w obrębie ew. Nr 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 20 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-20

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 sierpnia 2020 roku wydano decyzję Nr 46/PG/2020 znak: WRM-II.6733.25.2020.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 304/1, 71/1, na rzecz: Wodociągów Płockich Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ulicy Harc. A. Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Strzałkowski.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-14

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 sierpnia 2020 roku wydano decyzję Nr 45/PG/2020 znak: WRM-II.6733.31.2020.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na przebudowie napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV, budowie kablowej sieci średniego napięcia SN-15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 581, 794/7, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Kochanowski, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k.,
z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 502/1, 502/2, 502/3, 502/4, 502/5, 503, 504, 509, 512/1 i 513


na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa  Pan Dariusz Szreder, reprezentującego firmę EDS Dariusz Szreder z siedzibą w Staniszewie, Staniszewo 131.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-14

INFORMACJA
z dnia 13 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 sierpnia 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Marcina Kurtczenko dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn225dn 63 mm w Płocku przy ul. Krakówka, Cicha, Ogrodowa, Okopowa, Górka, Kreta na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 1327/1, 1449, 1457/1, 1476, 1511/1, 1520, 1629, 1605 (obręb geodezyjny 12 - Radziwie).
Płock, dnia 13 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-13

INFORMACJA
z dnia 12 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 12 sierpnia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 lipca 2020 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie przy Wojciecha Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1640/3, 1639/5, 1639/4 (obręb geodezyjny 146201_1.0001 - Borowiczki), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

Płock, dnia 12 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN o,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Traktowej, Dobrej, Szpitalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 506/4, 506/17, 506/18, 506/16, 509/5.  
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-08-11

INFORMACJA
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) i art. 30 ust. 1 pkt 2b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity), w sprawie zgłoszenia budowy elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4kV ze złączami kablowymi oraz przebudowy stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Ostatniej 2, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 208/4; 208/7, 209 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2020-08-10

INFORMACJA
z dnia 10 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II, ul. Swojskiej, ul. Czwartaków, ul. gen. Maczka, ul. Synów Pułku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 292, 294/1, 294/29, 294/8, 294/33, 488/1, 485, 700/8, 751/1, 476/2, 484/2, 484/15, 752, 498/2, 502/4, 492/4, 518/14, 516/7, 753/2, 7693, 433/11, 2907, 513/2, 3695/4, 3695/5, 3695/3, 776, 734/7, 765, 753/3 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 10 sierpnia 2020 roku.


data dodania: 2020-08-10

INFORMACJA
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
6 sierpnia 2020 roku, Energa Operator S.A. siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Rybackiego dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej Nn 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w Płocku przy ul. Kobiałka na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 88/13, 88/15, 88/16, 101, 107, 108/1 (obręb geodezyjny 3  - Maszewo).
Płock, dnia 7 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-07

INFORMACJA
z dnia 7 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
5 sierpnia 2020 roku, Fortum Network Płock Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci cieplnej osiedlowej wraz z przyłączami dla budownictwa mieszkaniowego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Granicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 103/10, 1218/1, 1218/2, 1218/3 (obręb 10-Podolszyce), 1/1 (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki)
Płock, dnia 7 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy: Miodowej, Norwida, Nałkowskiej, Zalewskiego, Asnyka, Wyspiańskiego, Mehoffera, Tuwima, Słowackiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 148/6, 194, 185, 109, 162/1, 147,145, 150/1, 180, 173, 165, 198, 181, 174, 166, 204, 168, 129, 970, 120/8, 122, 120/9, 126, 138, 125, 124, 41/3, 43, 44, 42, 41/5, 41/1, 98/24, 98/9, 98/10, 98/27, 98/28, 98/1, 9, 205/3, 205/2, 37, 10, 32, 40, 98/23, 120/2, 120/1, 141, 118/1, 119/1, 116, 117, 114, 113 (obręb 4), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik, reprezentujący firmę Tectum Inwest Sp. z o.o. sp.k, z siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-08-05

INFORMACJA
z dnia 4 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
3 sierpnia 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Jóźwiaka dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 0 w Płocku przy ul. Wyszogrodzka na działce o numerze ewidencyjnym gruntów:234 (obręb geodezyjny 10  - Podolszyce).
Płock, dnia 4 sierpnia 2020 roku


data dodania: 2020-08-04

INFORMACJA
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
31 lipca 2020 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 3 sierpnia 2020 roku.


data dodania: 2020-08-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu      3 sierpnia 2020 roku została wydana decyzja nr 44/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej sieci 0,4kV oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/2, 909, 913, 920/10, 908, przy ulicy Stawowej w Płocku, na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-08-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o umorzeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek złożony w dniu 29 czerwca 2020 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: zmianie sposobu użytkowania zachodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby działalności terapeutycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Cichej 12 A, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/1, 1024/2.
Wnioskodawca wniósł o wycofanie wniosku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, skutkując, zgodnie z art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, że niniejsze postępowanie stało się z tej przyczyny bezprzedmiotowe.
Z treścią decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
 


data dodania: 2020-08-03

INFORMACJA
z dnia 31 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 lipca 2020 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Żyznej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 3719 (obręb 7- Działki)
Płock, dnia 31 lipca 2020 roku


data dodania: 2020-07-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci  kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 151, 158/2, 501, 502 i 506/1


na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentującego firmę Audien Sp. z o. o.. z siedzibą w Gdańsku , ul. Lęborska3/B.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-31

INFORMACJA
z dnia 31 lipca2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  w dniu 9 lipca 2020 roku, złożonego przez Energa - Operator S.A. w sprawie  zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania pawilonów handlowych w Płocku na działkach o nr ewid.: 3/2, 5 w obrębie ewidencyjnym nr 0006- Kostrogaj, przy ul. Bielskiej, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.

Płock, dnia 31 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-31

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 lipca 2020 roku Inwestor: ENERGA Operator S.A. Z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Rybackiego, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznych sieci kablowych nn 0,4kV ze złączami kablowymi oraz przebudowy stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Ostatniej 2, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 208/4; 208/7, 209 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2020-07-30

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 lipca 2020 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do budynku handlowo-usługowego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy al. Armii Krajowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 293/165, 293/166, 292, 293/232, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 30 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 lipca 2020 roku została wydana decyzja nr 43/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej  SN oraz przebudowie słupa linii napowietrznej SN 15kV, zlokalizowanej w Płocku w obrębie geodezyjnym 14-Góry na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 205/13, 166/1, 221/1, 221/2, 223, 224/1, w obrębie geodezyjnym 16-Ciechomice na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 662, 697, 695/1 oraz na terenie Gminy Łąck na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1036/1, 1036/2 i 1035 na wniosek SSpółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 40B/2.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-30

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lipca 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 108  § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 lipca 2020 roku wydano decyzję Nr 42/PG/2020 znak: WRM-II.6733.26.2020.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej DN 63 z rur PE średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy: Okopowej, Wąskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1520, 1536/3, 1537, 1542, 1543, 1544/2, 1544/3, 1547/1, 1547/2, 1546/2, 1545/2, 1539/2, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Sęczkowski, reprezentujący firmę Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą: Jeziory 1A, 21-400 Łuków oraz na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że spółka akcyjna Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez Pana Marcina Tyla reprezentującego firmę Energa Invest Sp z o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 wniosła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku (za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka) odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Płocka nr 33/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowych SN 15 kV, złączy kablowych SN 15 kV oraz dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/5, 254, 253/1, 236, 322/2, 909, 407, 406, 913, 359, 464, 443, 408, 442, 357, 355, 350, 939, 424, 882, 483/9, 483/2, 485/5, 485/1, 490/1, 491, 495/8, 501/2, 948/2, 948/1, 877 obręb Ciechomice w Płocku.
W związku z powyższym ww. odwołanie wraz aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b, wraz z pismem znak:WRM-II.6733.10.2020.AK, z dnia 27 lipca 2020 r.
Szczegółowe informacje w przedmiotowej sprawie strony mogą uzyskać w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-07-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu      21 lipca 2020 roku została wydana decyzja nr 41/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 154/5, 154/9, 153/6, na wniosek Pani Ewy Wilczewskiej, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Pedagogicznej 19.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-07-27

INFORMACJA
z dnia 24 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 lipca 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego działająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Sęczkowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa0 z rur PE DN40 w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1640/3, 1639/5, 1639/4 (obręb geodezyjny 1  - Borowiczki).
Płock, dnia 24 lipca 2020 roku


data dodania: 2020-07-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą w Brzezinach przy ul. Lasockich 36, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej 15kV/0,4kV, linii kablowych niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Sienkiewicza i ul. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 498/7, 498/11, 498/10, 499/30, 499/10, 499/8.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2020-07-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Włościany,  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 727/3 i 727/10
na wniosek  Pani Ewy Marcinkowskiej - Kuś zamieszkałej w Płocku przy ulicy Włościany 19.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci kablowej 0,4 kV ze złaczami, przewidzianej do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów:410/1, 415, 755/12, 449, 755/29, 755/22, 755/21 i 755/27 przy ul. Bielskiej i Kwiatka w Płocku


na wniosek,   Firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 13 lipca 2020 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

           budowie pawilonu usługowo - wystawienniczego ( restauracja, sale edukacyjne, ekspozycja zwierząt nocnych) wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu  (chodniki, taras widokowy, rampy) przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 846, 967/3, 1046/5 przy ulicy Norbertańskiej w Płocku

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy ulicy Stary Rynek 1 w Płocku reprezentowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-23

INFORMACJA
z dnia 22 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 21 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 30 czerwca 2020 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Chopina,  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 124/2, 124/3 , położonych w obrębie ewid. Nr 7 – Działki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 22 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie energetycznej sieci kablowej 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowie sieci kablowej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kwiatka,
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 413, 415.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2020-07-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie odcinka ulicy Kasztelańskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowanej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 650, 670/9, 687/3, 687/4, 686/1, 686/2, 692/6, 692/9, 693, 670/12, 694/1, 695/1, 697, 669, 668 i 665/1
na wniosek  Wydziału Obrotu Nieruchomościami Gminy, reprezentowanego przez Panią Beatę Pomianowską p.o. Dyrektora.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI                             O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu      21 lipca 2020 roku została wydana decyzja nr 40/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektów magazynowo-socjalnych dla pracowników MOZ JB w Płocku w tym 2 szt. chłodni kontenerowych, 4 szt. garaży blaszanych, 2 szt. obiektów socjalnych o konstrukcji kontenerowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 846, 849, 850, na wniosek Miejskiego Ogrodu Zoologicznego Jednostki Budżetowej w Płocku, przy ul. Norbertańskiej 2, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Kelmana.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-07-21

INFORMACJA
z dnia 17 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 16 lipca 2020 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Armii Krajowej, al. Jana Pawła II, ul. Swojskiej, ul. Czwartaków, ul. gen. Maczka, ul. Synów Pułku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 292, 294/1, 294/29, 294/8, 294/33, 488/1, 485, 700/8, 751/1, 476/2, 484/2, 484/15, 752, 498/2, 502/4, 492/4, 518/14, 516/7, 753/2, 7693, 433/11, 2907, 513/2, 3695/4, 3695/5, 3695/3, 776, 734/7, 765, 753/3 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).


Płock, dnia 17 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 lipca 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 lipca 2020 roku wydano decyzję Nr 39/PG/2020 znak: WRM-II.6733.18.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV i nN 0,4 kV wraz z budową podziemnej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Staromiejskiej i ul. Synagogalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Krukowski, reprezentujący firmę ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz, z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 lipca 2020 roku została wydana decyzja nr 38/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie centrum sportowo-rekreacyjnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej 13A na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 412, 694/43, 694/66, 694/68, 694/67, 361/8, 361/7 (obręb 4) na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci energetycznejbkablowej SN-15kV, nN – 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej oraz złącz kablowo-pomiarowych, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 107/7, 107/8, 380/4, 396 i 403/1


na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa  Pan Roman Durma, zamieszkały w Gostyninie przy ulicy Langenfeld 14.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2020-07-16

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku


Protokół sporządzony w dniu 09.07.2020 roku, w Urzędzie Miasta Płocka przez Danutę Janiszewską - głównego specjalistę w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) w dniu 9 lipca 2020 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku rozwiązaniami.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Spotkanie rozpoczął Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta, który przywitał osoby przybyłe na spotkanie i poinformował, że wyłożenie przedmiotowego projektu planu trwa do 10 lipca b.r, a uwagi do projektu można składać do 27 lipca. Poinformował również, że ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 dokonała zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiana dotyczy między innymi sposobu składania uwag do planu. Aktualnie uwagi mogą być składane również za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu. Następnie zaprosił do zabierania głosu w dyskusji.

II. Głos w dyskusji zabrał:

1. Pan Juliusz Roszkowski:
    • poinformował, iż zapoznał się z projektem planu i zmianami, które zostały do niego wprowadzone w wyniku uwzględnienia uwag, w tym uwagi złożonej przez niego,
    • poprosił o wyjaśnienie dlaczego, zgodnie z ustaleniami planu na terenach MS powyżej 3 kondygnacji nie można realizować dachów o kącie nachylenia połaci od 15° do 20°. Pan Gabriel Ferliński poinformował, że istotnie pomiędzy możliwymi do zastosowania spadkami dachów jest   luka od 15° do 20°. Przedstawił opinię, na podstawie pobieżnej oceny, iż można uznać, że zapisy projektu planu mogą być poddane korekcie w tym zakresie, jednak wymaga to szczegółowej analizy i uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków;
    • zwrócił uwagę, że zapis dotyczący nakazu stosowania „dachów dwuspadowych
o symetrycznym układzie połaci” w wielu przypadkach spowoduje brak możliwości przebudowy i rozbudowy istniejących budynków. Poprosił o wyjaśnienie zapisu i zakresu jego zastosowania. Wskazał kilka istniejących budynków o odmiennej geometrii dachu. Poprosił projektanta o przeanalizowanie tego zapisu.
Projektant poinformował o treści zapisu dotyczącego symetrycznego układu połaci i sposobie jego zastosowania. Zauważył, iż nie mają one zastosowania do istniejących budynków i ich rozbudowy. Wskazał, iż ustalenie to oparte jest na dominujących cechach zabudowy w obszarze objętym planem, służy utrwaleniu i kontynuacji cech istniejącej zabudowy. Przedstawił opinię, iż z analizy przykładów istniejących budynków w obszarze o odmiennej geometrii dachu wskazanych przez Pana Juliusza Roszkowskiego, nie wynika, aby rozwiązania w nich przyjęte zakłócały ład przestrzenny, harmonijne kształtowanie zabudowy. Poinformował, że zapisy projektu planu zostaną ponownie przeanalizowane w tym zakresie. Ewentualna korekta zapisów będzie zachowywać intencje utrzymania obecnego charakteru zabudowy w obszarze zabytkowego centrum Płocka; wymagać będzie uzgodnienia ze służbami ochrony zabytków.  Ocenił, iż symetryczność układu połaci w zakresie tego samego kąta nachylenia oraz tej samej wysokości okapu, w sytuacji gdy nie jest możliwe dostrzeżenie tego z przestrzeni ogólnodostępnej, nie jest niezbędne dla zachowania charakteru zabudowy.

III. Ustalenia z dyskusji
    • do protokołu nie złożono uwag kwestionujących ustalenia przyjęte
w projekcie planu.

Podsumowanie:
Na koniec spotkania Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji. Stwierdzono konieczność analizy rozwiązań projektu planu w zakresie będącym przedmiotem dyskusji. Poinformowano, iż ewentualne zmiany do projektu planu mogą być wprowadzone w wyniku uwzględnienia uwag.
Dyskusja została zakończona o godzinie 17.10.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
    1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
    2) do dokumentacji planistycznej,
    3) do publicznego wglądu.


Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.
Płock, dnia 13.07.2020r.

 


data dodania: 2020-07-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 3 lipca 2020 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/23, 97/27, 97/26, 97/25  przy ulicy Urodzajnej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Al. Jana Pawła II 30.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2020-07-15

INFORMACJA
z dnia 13 lipca2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  w dniu 19 czerwca 2020 roku, złożonego przez Energa - Operator S.A. w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej nn 0.4 kV w celu zasilenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Płocku, na działkach nr ewid.: 394/16, 394/108, 394/116, 403 w obrębie ewidencyjnym nr 0004-Łukasiewicza, przy ul. Kossobudzkiego, w jednostce ewidencyjnej m. Płock., w jednostce ewidencyjnej 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 13 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-13

INFORMACJA
z dnia 9 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 29 ust. 2 pkt 1a) i art. 29 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru przebudowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Józefa Kwiatka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 411; 410/1; 415; 413; 755/12; 754; 527/1; 530; 531 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2020-07-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 lipca 2020 roku została wydana decyzja nr 36/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi niskiego napięcia, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Janówek i ul. Promiennej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 750/11, 750/10, 750/9, 750/8, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 749/6, 749/7, 749/8, 749/9, 749/10, 749/11, 749/12, 749/13, 749/14, 749/15, 749/16, 749/17, 762/2, 762/1, 752/1, 751/1 i 749/1 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Klata, reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Atutowej 9 m. 82. 
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-09

INFORMACJA
z dnia 9 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 9 lipca 2020 roku Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV wraz ze złaczem kablowym w celu zasilania pawilonów handlowych w Płocku na działkach o nr ewid.: 3/2, 5 w obrębie ewidencyjnym nr 0006- Kostrogaj, przy ul. Bielskiej, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.


Płock, dnia 9 lipca 2020 roku.

 


data dodania: 2020-07-09

INFORMACJA
z dnia 9 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 9 lipca 2020 roku Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV wraz ze złaczem kablowym w celu zasilania pawilonów handlowych w Płocku na działkach o nr ewid.: 3/2, 5 w obrębie ewidencyjnym nr 0006- Kostrogaj, przy ul. Bielskiej, w jednostce ewidencyjnej m. Płock.


Płock, dnia 9 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 lipca 2020 roku została wydana decyzja nr 35/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 227/13, 543/14, 543/15 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-08

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Lotnisko” w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 2 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w dniu 2 lipca 2020 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.
Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) osoby sporządzające projekt planu oraz pracownicy Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Urzędu Miasta Płocka.
       Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybył nikt z mieszkańców ani osób zainteresowanych zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku. Spotkanie zakończono o godzinie 16 30.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.
Płock, dnia 7 lipca 2020 r.


data dodania: 2020-07-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 3 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał decyzję Nr 1/2020, znak WRM-IV.6740.4.1.2020.KP zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/2017 z dnia 26 maja 2017 r. znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1011/3, 1011/4 (1011/6), 1012/1 (1012/6), 1012/2 (1012/4), 1013/4 (1013/25), 1013/5 (1013/23), 1013/6 (1013/21), 1013/7 (1013/19), 1013/8 (1013/17), 1013/9 (1013/15), 1013/10 (1013/13), 1013/11, 1014, 1016/1, 1016/11, 1027/3, 1028/10 w granicach obrębu ewidencyjnego 0010- Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – stanowiące pas drogowy, oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1013/1, 1013/4 (1013/24), 1016/12, 1016/13, 1020/1, 1020/2, 1020/3 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock– znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz towarzyszące roboty budowlane.

Uwaga: W wykazach zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano numery nieruchomości wg stanu istniejącego; w nawiasie numery działek po podziale.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 36-71-518.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Płock, dnia 3 lipca 2020 roku


data dodania: 2020-07-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, z  pełnomocnictwa której działa Pani Agata Czajka reprezentująca firmę Gaz Media Projekt sp. z o.o. z siedzibą w Wołominie przy ul. Piłsudskiego 4, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 175 m, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 488/2, 489/2, 481. 
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2020-07-06

INFORMACJA
z dnia 3 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 10 czerwca 2020 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Żywicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2530/2, 2531/2, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 3 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-03

INFORMACJA
z dnia 3 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 10 czerwca 2020 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Chełmińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3688/53, 3688/59, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 3 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-03

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 lipca 2020 roku
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Stare Miasto” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Do pobrania:

 

 

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku poz. 283 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
oraz o spotkaniu konsultacyjnym I
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 13 lipca 2020 roku do dnia 7 sierpnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 800 do 1430, w czwartki od 900 – 1700. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lipca 2020 roku w  w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku o godzinie 16 30.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska albo nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej,w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu
 W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
 Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu
w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2020-07-03

INFORMACJA
z dnia 3 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy sieci oświetleniowej kablowej nn 0,4kV dla oświetlenia łącznika pieszego pomiędzy ulicą Kazimierza Wielkiego i ulicą Topolową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Topolowej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 380/4; 181/1; 182/2; 183/6; 178/23 i 136/2, obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2020-07-03

INFORMACJA

z dnia 3 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z póź.  zm.)
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 3 lipca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 19 czerwca 2020 roku, przez firmę ENERGA OPERATOR S. A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania w energię budynku socjalnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 520/1, 520/2, 523/4 i 523/6 (obręb geodezyjny 3-Maszewo) przy ulicy Szpitalnej w Płocku.

Płock, dnia 3 lipca 2020 roku.


data dodania: 2020-07-03

INFORMACJA
z dnia 3 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 czerwca 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej w Płocku przy ul. F. Chopina, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 124/2, 124/3. (obręb 7-Działki)
Płock, dnia 3 lipca 2020 roku


data dodania: 2020-07-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24 czerwca 2020 roku, , wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

            budowie sieci cieplnej osiedlowej z przyłączami przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 97/1, 97/25, 97/26, 97/27 przy ulicy Urodzajnej w Płocku

na wniosek Fortum Network Płock, z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Słonimskiego 1a, z pełnomocnictwa której działa Pan Sławomir Fijałkowski.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24 czerwca 2020 roku, , wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

       budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 72/21, 71, 31/20, 31/17, 31/16, 31/13, 30/4, 30/12, 26/2 przy ulicy Granicznej i Pasternakiewicza w Płocku

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa, z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Sęczkowski reprezentujący firmę Instal-Gaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-07-02

INFORMACJA
z dnia 1 lipca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 czerwca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka wydał zaświadczenie o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 czerwca 2020 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego w celu zasilania budynku wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego, na działkach o numerach ew. gruntu 203/4, 203/6, 184, 186/2, położonych w obrębie ew. Nr 7-Działki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 1 lipca 2020 roku


data dodania: 2020-07-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 3 czerwca 2020 roku, zmieniony 22 czerwca 2020 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

         budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE oraz dn 40 PE wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia dn 25 PE przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 2/2, 2/1, 24/2, 88, 5/6, 5/8, 4/8, 4/10, 4/4, 4/6, 3/5, 3/3 przy ulicy Boryszewskiej w Płocku oraz działkach 73/8, 70/2 i 67/2 w miejscowości Boryszewo Nowe gmina Radzanowo

na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Brzeziński, reprezentujący firmę Maperis Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy ulicy Królewieckiej 25 lok. 20.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Traczyk reprezentujący firmę AKAWAI Marcin Traczyk z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagórskiej 195/3, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej, podziemnych zbiorników retencyjnych dla wód opadowych, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Chopina i ul. Piłsudskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 221, 222, 224/1.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Promiennej,  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 604, 902, 562/4, 773/1, 762/1 i 773/6
na wniosek Państwa Iwony i Łukasza Łabiszewskich, zamieszkałych w Płocku przy ulicy Gintera 2 m 21, Państwa Izabeli i Damiana Jackowskich zamieszkałych w Płocku przy ulicy Ziołowej 2 oraz Pana Jarosława Krześniaka zamieszkałego w Płocku przy ulicy Gintera 2 m 6, z pełnomocnictwa których działa Pani Anna Szatkowska, zamieszkała w Popłacinie 38D, gmina Soczewka
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-26

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 czerwca 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 czerwca 2020 roku wydano decyzję Nr 34/PG/2020 znak: WRM-II.6733.16.2020.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na przebudowa kanalizacji ogólnospławnej – wzgórze Tumskie polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej i ul. Tumskiej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Mostowej i ul. Tumskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 991/3, 1013, 991/20, 991/21, 991/11, 1011/4, 1011/5, 1011/2, 1011/1, 988/1, 988/2, 991/1, 991/2, 991/12, 766/2, 991/13, 991/14, 1011/6, 1011/7, 1011/8, na rzecz: Wodociągów Płockich Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Strzałkowski.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-26

INFORMACJA
z dnia 25 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
22 czerwca 2020 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowego dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Kochanowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 203/4, 203/6, 184, 186/2 (obręb 7- Działki)

Płock, dnia 25 czerwca 2020 roku


data dodania: 2020-06-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu     25 czerwca 2020 roku została wydana decyzja nr 33/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowych SN 15 kV, złączy kablowych SN 15 kV oraz dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/5, 254, 253/1, 236, 322/2, 909, 407, 406, 913, 359, 464, 443, 408, 442, 357, 355, 350, 939, 424, 882, 483/9, 483/2, 485/5, 485/1, 490/1, 491, 495/8, 501/2, 948/2, 948/1, 877 obręb Ciechomice w Płocku na wniosek spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Marcina Tyla reprezentującego firmę Energa Invest Sp z o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-06-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI   O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu     24 czerwca 2020 roku została wydana decyzja nr 32/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 42.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-06-24

INFORMACJA
z dnia 23 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania lokalu usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. 1 Maja, ul. Królewieckiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 313 i 320/2 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2020-06-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Kochanowski reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: przebudowa napowietrznej sieci średniego napięcia SN-15kV, budowa kablowej sieci średniego napięcia, SN-15 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Szpitalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 581, 794/7. 
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-23

INFORMACJA
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a  ppkt a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 czerwca 2020 roku firma ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV - sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania w energię budynku socjalnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 520/1, 520/2, 523/4 i 523/6 (obręb geodezyjny 3-Maszewo) przy ulicy Szpitalnej w Płocku.


Płock, dnia 22 czerwca 2020 roku.


data dodania: 2020-06-22

INFORMACJA
z dnia 22 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 czerwca 2020 roku Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV, w celu zasilenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Płocku, na działkach nr ewid.: 394/16, 394/108, 394/116, 403 w obrębie ewidencyjnym nr 0004-Łukasiewicza, przy ul. Kossobudzkiego, w jednostce ewidencyjnej 146201_1 miasto Płock.


Płock, dnia 22 czerwca 2020 roku.


data dodania: 2020-06-22

 

 

INFORMACJA
z dnia 19 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
16 czerwca 2020 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Lisiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2579/4, 2579/7, 2579/8 położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 19 czerwca 2020 roku.

 

 


data dodania: 2020-06-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak reprezentujący firmę ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Staromiejskiej i ul. Synagogalnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 714/14.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2020-06-18

INFORMACJA
z dnia 17 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 czerwca 2020 roku Inwestor: Gmina Płock – Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS jednostka budżetowa reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Romana Durma, dokonał zgłoszenia budowy sieci oświetleniowej kablowej nn 0,4kV dla oświetlenia łącznika pieszego pomiędzy ulicą Kazimierza Wielkiego i ulicą Topolową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Topolową, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 380/4; 181/1; 182/2; 183/6; 178/23 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2020-06-17

INFORMACJA
z dnia 15 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
10 czerwca 2020 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Żywicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2530/2, 2531/2, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 czerwca 2020 roku.


data dodania: 2020-06-16

INFORMACJA
z dnia 15 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
10 czerwca 2020 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej  niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Chełmińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3688/53, 3688/59, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 czerwca 2020 roku.


data dodania: 2020-06-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

    Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.293) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę: TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 40B/2 dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN oraz przebudowie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, zlokalizowanej w Płocku w obrębie geodezyjnym 14-Góry  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 205/13, 166/1, 221/1, 221/2, 223, 224/1, w obrębie geodezyjnym 16-Ciechomice na działkach 662, 697, 695/1 oraz na terenie Gminy Łącka na działkach  1036/1, 1036/2 i 1035
zawiadamiam,
że pismem znak: WRM-II.6733.4.2020.MJ z dnia 15 czerwca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
1.  Starosta Płocki, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP;
2.  Starosta płocki, reprezentowany przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta
3. Zarządca drogi, reprezentowany przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy;
4. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku;
5. Zarząd Zlewni we Włocławku;
6. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
7. Wojewoda, reprezentowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku;
8. Marszałek Województwa Mazowieckiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie;
9. Wójt Gminy Łąck;
10.  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi;
11.  zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2020-06-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Pani Izabeli Wierzbickiej -  Płock, ul. 1 Maja 7A/106, w wydania decyzji o warunkach zabudowy pod nazwą: zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na funkcję handlowo-usługową oraz budowie parkingu, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Mickiewicza na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 430 zawiadamiam, że pismem znak: WRM-II.6730.64.2020.MJa z dnia 15 czerwca 2020 r. Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:
    1. Zarządca drogi, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.
   
    Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2020-06-15

INFORMACJA
z dnia 15 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 czerwca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 maja 2020 roku przez Energę Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Marynarki Polskiej, w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania działki 412  przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 361/7, 361/8, 412, 413, 694/68 (obręb geodezyjny 4–Łukasiewicza), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 15 czerwca 2020 roku


data dodania: 2020-06-15

INFORMACJA
z dnia 15 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 czerwca 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia przebudowy istniejącej sieci gazowej n/c na sieć gazową śr/c, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Sz. Szeregów, Łączniczek, Kleeberga, Walecznych, Hubalczyków, baczyńskiego, Sucharskiego, grota-Roweckiego, Armii Krajowej, Zbożowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3698/2, 3698/4, 3698/7, 293/1, 293/158, 293/175, 293/182, 293/2183, 293/184, 293/186, 293/206, 293/212, 293/216, 293/220, 93/3, 293/49, 3698/6, 292, 293/162, 293/10, 293/21, 293/23, 293/28, 293/15, 293/2, 293/7, 293/12, 293/17, 293/213, 293/218, 299/12, 299/28. (obręb 1-Podolszyce-Borowiczki)
Płock, dnia 15 czerwca 2020 roku


data dodania: 2020-06-15

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 czerwca 2020 r.


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności w Płocku”.


Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2020.283 ze zm.), zwanej dalej ustawą


informuję
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Strategia rozwoju elektromobilności w Płocku”.


Na podstawie art. 48 ust. 1 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku”. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 19 maja 2020 r. (znak ZS.7040.187.2020 MS1) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 14 maja 2020 r. (znak WOOŚ-III.410.242.2020.MM) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu.
Zgodnie z art. 48 ust. 6 ustawy odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.


UZASADNIENIE


Dla dokumentów, będących polityką, strategią, planem bądź programem w dziedzinie energetyki i transportu ustawa przewiduje przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Z kolei art. 48 ustawy dopuszcza, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, odstąpienie od procedury, jeżeli organ opracowujący projekt stwierdzi, że realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000. Prezydent Miasta Płocka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od procedury dla „Strategii rozwoju elektromobilności w Płocku”.
Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przedmiotowy projekt nie jest dokumentem, dla którego, zgodnie z art. 46 i art. 47 ust. 1 ustawy wymagane jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, gdyż z analizy uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ww. ustawy (mając na uwadze charakter działań przewidzianych w dokumencie, ich rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego projektem) wynika, iż:

 • przedmiotowy dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
 • realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na obszary Natura 2000,
 • realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Także Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wskazał, iż analizowany projekt dokumentu nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i uznał, że w przedmiotowej sprawie przeprowadzenie procedury, o której mowa w Dziale IV ustawy, jest bezprzedmiotowe.
Z uwagi na powyższe odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu.
Zgodnie z art. 48 ust. 7 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko podaje sie do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Płock oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.


data dodania: 2020-06-10


Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek złożony przez Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, z  pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Strzałkowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 304/1, 71/1. 
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 czerwca 2020 r.
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lotnisko” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Do pobrania:

 

 


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 332/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 16 czerwca do dnia 6 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 800 do 1430, w czwartki od 900 – 1700.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 lipca 2020 r. o godzinie 1600 w auli Urzędu Miasta Płocka na I piętrze budynku, z wejściem od ul. Zduńskiej przez dziedziniec urzędu. Uczestników dyskusji obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych polegających na zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowaniu bezpiecznych odległości.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2020 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 5 lub poprzez wrzucenie do pojemników wystawionych w wejściu do budynku urzędu od ul. Zduńskiej.
drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 20 lipca 2020 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.

 


data dodania: 2020-06-09

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 9 czerwca 2020 roku
O III WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kwiatka-Królewiecka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Do pobrania:

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 roku poz. 293) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 roku poz. 283 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 696/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku.

zawiadamiam o III wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 19 czerwca 2020 roku do dnia 10 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 800 do 1430, w czwartki od 900 – 1700. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lipca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka. o godzinie 1600 w auli Urzędu Miasta Płocka na I piętrze budynku, z wejściem od ul. Zduńskiej przez dziedziniec urzędu. Uczestników dyskusji obowiązuje zachowanie wymogów sanitarnych polegających na zakrywaniu ust i nosa, dezynfekcji rąk, zachowaniu bezpiecznych odległości.
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lipca 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 5,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 27 lipca 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
 Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu
w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2020-06-09

INFORMACJA
z dnia 8 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  11 maja 2020 roku, złożonego przez Energa - Operator S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 165/4, 165/5, 209/35, 500, 501 520 w obrębie geodezyjnym nr 0014- Góry, jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 08 czerwca 2020 roku.

 


data dodania: 2020-06-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. W. Bandrowskiego 16, z  pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Sęczkowski reprezentujący firmę Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki z siedzibą: Jeziory 1A, 21-400 Łuków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: sieć gazowa DN 63 z rur PE średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Okopowej i ul. Wąskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1520, 1536/3, 1537, 1542, 1543, 1544/2, 1544/3, 1547/1, 1547/2, 1546/2, 1545/2, 1539/2.  
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-05

INFORMACJA
z dnia 4 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 czerwca 2020 roku, Gmina Płock dokonała zgłoszenia przebudowy sięgacza ulicy Otolińskiej wraz z budową elektroenergetycznej kablowej sieci oświetleniowej 0,4 kV, przebudową kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 164/2, 167/2, 167/4, 167/9 (obręb 6-Kostrogaj Rolniczy).
Płock, dnia 4 czerwca 2020 roku


data dodania: 2020-06-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256),
zawiadamiam  strony postępowania,
że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowych SN 15 kV, złączy kablowych SN 15 kV oraz dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/5, 254, 253/1, 236, 322/2, 909, 407, 406, 913, 359, 464, 443, 408, 442, 357, 355, 350, 939, 424, 882, 483/9, 483/2, 485/5, 485/1, 490/1, 491, 495/8, 501/2, 948/2, 948/1, 877 obręb Ciechomice w Płocku
został zebrany materiał dowodowy.

 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2020-06-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 czerwca 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 czerwca 2020 roku wydano decyzję Nr 31/PG/2020 znak: WRM-II.6733.14.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej służącego społeczności lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Tokarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 211, 212, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pan Wiesław Brykała, reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe KST Wiesław Brykała, z siedzibą w Płocku przy ulicy Okopowej 26/1, oraz na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-03

INFORMACJA
z dnia 2 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 1 czerwca 2020 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Przemysława Wieruckiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania lokalu usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. 1 Maja, ul. Królewieckiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 313 i 320/2 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2020-06-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 maja 2020 roku, zmieniony 25 maja 2020 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

         budowie  elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej sieci 0,4 kV oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 322/2, 909, 913, 920/10 i 908 przy ulicy Stawowej w Płocku

na wniosek  Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą przy ulicy Bielskiej 9/11.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-06-01

INFORMACJA
z dnia 1 czerwca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 czerwca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu5 maja 2020 roku przez Energę Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Marynarki Polskiej, w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Zagajnik na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 15/17, 16/17 (obręb geodezyjny 10–Podolszyce), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 1 czerwca 2020 roku


data dodania: 2020-06-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19 maja 2020 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

           budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 154/5, 154/9, 153/6 przy ulicy Semestralnej w Płocku,

na wniosek Pani Ewy Wilczewskiej zamieszkałej w Płocku przy ulicy Pedagogicznej 19.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-29


OBWIESZCZENIE
z dnia 28 maja 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020roku, poz. 256 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 z późniejszymi zmianami), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr  5/2017 z dnia 26 maja 2017 r. znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, zmienionej następnie decyzją Wojewody Mazowieckiego NR 122/P/2017 z dnia 1 września 2017 roku, znak: WI-P.7821.55.2.2017.BW, decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr 10/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP oraz decyzją 5/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku, znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP.

Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 376/5, 376/8, 376/9, 376/10, 376/11, 376/12, 376/13, 376/14, 376/15, 512/7, 794, 920/8, 975/6, 981/9, 1011/11, 1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15, 1011/16, 1027/5, 1010/9 (1010/30, 1010/31), 1010/15 (1010/28, 1010/29), 1010/11 (1010/20, 1010/21), 1010/12 (1010/22, 1010/23), 1010/13 (1010/24, 1010/25), 1010/14 (1010/26, 1010/27), 1010/14 (1010/26, 1010/27),- obręb 8, 281/3, 865, 866/3, 966/3, 966/4, 967/1, 968/4, 886 (866/1, 866/2) -obręb nr 9; w nawiasach podano numery działek po podziale; podkreśleniem wyróżniono działki przeznaczone pod drogę.


 W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie  Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45-15.15, w czwartki w godzinach 8.45 –17.15, w piątki w godzinach 8.45– 15.15, tel. (024) 367-15-18.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

Płock, dnia 28 maja 2020 roku.


data dodania: 2020-05-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

    Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.293) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Klata, przedstawiciel firmy: STAMAR Łukasz Krajanowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Atutowej 9 m 82 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo – pomiarowymi niskiego napięcia, zlokalizowanej w Płocku przy ulicach: Janówek i Promiennej,  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 750/11, 750/10, 750/9, 750/8, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 749/6, 749/7, 749/8, 749/9, 749/10, 749/11, 749/12, 749/13, 749/14, 749/15, 749/16, 749/17, 762/2, 762/1, 752/1, 751/1 i 749/1.
zawiadamiam,
że pismem znak: WRM-II.6733.13.2020.MJ z dnia 21 maja 2020 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
1.  Starosta Płocki, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP;
2. Zarządca drogi, reprezentowany przez Wydział Zarządzania Nieruchomościami Gminy;
3. Zarząd Zlewni we Włocławku;
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2020-05-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Krukowski reprezentujący firmę ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV wraz z budową podziemnej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV/kV, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Staromiejskiej i ul. Synagogalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 714/14, 714/15, 714/16, 714/17.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego. W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu      19 maja 2020 roku została wydana decyzja nr 30/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 158/7, 416/3, 313, 417/1, 418/1, 418/2, 526/5, 526/6, 526/11, 526/7, 526/8, 520/1, 394, 389, 341, 376, 416/4, 417/2 przy ulicy Dobrzyńskiej, Medycznej i PCK w Płocku na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16 reprezentowanej przez Pana Piotra Józwik reprezentującego firmę TECTUM INWEST sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-05-20

INFORMACJA
z dnia 19 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
18 maja 2020 roku, Energa Operator S.A. siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durma dokonała zgłoszenia budowy sieci  kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz złącz  kablowo-pomiarowych przy ul. Miodowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 361/7, 361/8, 412, 413, 694/68 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia 19 maja 2020 roku


data dodania: 2020-05-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 18 maja 2020 roku została wydana decyzja nr 29/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi niskiego napięcia, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 213, 212/3, 212/4, 212/5, 212/6, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Gajewski, reprezentujący firmę PROGAJWAT Jacek Gajewski, z siedzibą w Płocku przy ul. Mazowieckiej 13.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa sie za dokonane.

 


data dodania: 2020-05-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 maja 2020 roku została wydana decyzja nr 28/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV, SN 15kV oraz stacji trafo (kontenerowej lub wnętrzowej wybudowanej w budynku), złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Piekarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 671/1, 671/2, 661/2, 662, 663/1, 664/1 i 1386, obręb ewidencyjny 0008 – Śródmieście, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-18

INFORMACJA
z dnia 15 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru rozbudowy stacji transformatorowej SN/nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 499/8 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2020-05-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 maja 2020 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020.283 ze zm.),w związku z Zarządzeniem Nr 1126/2019 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:


Opracowaniu projektu „Strategii Rozwoju Elektromobilności w Płocku”


Celem opracowania strategii jest dążenie do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w zakresie mobilności miejskiej, w której szczególne miejsce zajmuje elektromobilność. W dokumencie określono kierunki podejmowanych na terenie Płocka działań dotyczących wdrożenia elektromobilności z zamiarem rozwiązania zidentyfikowanych problemów i zaspokojenie potrzeb w zakresie polityki transportowej w oparciu o analizę obecnych i przewidywanych uwarunkowań organizacyjnych, technicznych i prawnych.
Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych: www.plock.eu, www.rozwojmiasta.plock.eu.
Zainteresowane osoby mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentu wyłącznie na załączonym formularzu:
a) drogą elektroniczną na adres plock-elektromobilnosc@kape.gov.pl
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta lub wrzucając do urny w terminie: 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

Pliki do pobrania:

 1. Strategia rozwoju elektromobilności w Płocku
   
 2. Formularz uwag

data dodania: 2020-05-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 maja 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa centrum sportowo-rekreacyjnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej 13A, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 412, 694/43, 694/66 i 694/68 (obręb 4)
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-14

INFORMACJA
z dnia 13 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 maja 2020 roku. Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 165/4, 165/5, 209/35, 500, 501, 520 (obręb geodezyjny Nr 0014- Góry).

Płock, dnia 13 maja 2020 roku.


data dodania: 2020-05-13

INFORMACJA
 z dnia 12 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 27 kwietnia 2020 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Lokalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 965/1, 980/1, 980/2, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 12 maja 2020 roku


data dodania: 2020-05-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 1 kwietnia 2020 roku, uzupełniony 5 maja 2020 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

       budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 42 przy ulicy Urodzajnej w Płocku,

na wniosek spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Pana Marcina Lichockiego reprezentującego firmę MM3 Sp. z o.o. z siedzibą w Staroźrebach przy ul. Pięknej 6.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 maja 2020 roku została wydana decyzja nr 26/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40mm, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32/2, 44/1, 44/7, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak, reprezentujący firmę Instal-Gaz Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ulicy Miedzianej 4.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-05-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 maja 2020 roku została wydana decyzja nr 27/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 234 przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16 reprezentowanej przez Pana Piotra Józwik reprezentującego firmę Tectum Inwest Sp zo.o. sp k z siedzibą w Płocku przy     ul. Monte Cassino 12.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 

 

 


data dodania: 2020-05-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 5 maja 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

                                         

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

  

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

 

budowiegazociągu średniego ciśnienia, przewidzianego dorealizacji w Płocku przy ulicy Miodowej, Norwida, Nałkowskiej, Zalewskiego, Asnyka, Wyspiańskiego, Mehoffera, Tuwima, Słowackiegona działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 148/6, 194, 185, 109, 162/1, 147,145, 150/1, 180, 173, 165, 198, 181, 174, 166, 204, 168, 129, 970, 120/8, 122, 120/9, 126, 138, 125, 124, 41/3, 43, 44, 42, 41/5, 41/1, 98/24, 98/9, 98/10, 98/27, 98/28, 98/1, 9, 205/3, 205/2, 37, 10, 32, 40, 98/23, 120/2, 120/1, 141, 118/1, 119/1, 116, 117, 114, 113(obręb 4)

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Wojciecha Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Jóźwik, reprezentujący firmę Tectum Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowaz siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12.

 

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się na każdym etapie postępowania. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta telefonicznie (tel. 024-36-717-63). W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2020-05-06


OBWIESZCZENIE
z dnia 6 maja 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 maja 2020 roku wydano decyzję Nr 24/PG/2020 znak: WRM-II.6733.7.2020.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyszkolnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 123/5, 123/38, 123/39, obręb ewidencyjny 14 - Góry, na rzecz: Państwa Barbary i Jarosława Szczygieł, zamieszkałych w Płocku przy ulicy Batalionu Parasol 6.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 maja 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293),
zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 maja 2020 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2020 znak: WRM-II.6733.12.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 49/3, 69/1, 99, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-06

INFORMACJA
z dnia 6 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
4 maja 2020 roku, Energa Operator S.A. siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Kamila Cholewińskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci  kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową przy ul. Zagajnik na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 15/17, 16/17 (obręb geodezyjny 10  - Podolszyce).
Płock, dnia 6 maja 2020 roku


data dodania: 2020-05-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

rozbudowie sieci wodociągowej na potrzeby zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Janówek,  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 512/1, 509, 502/1 i 502/2
na wniosek,  Pana Jacka Żurawskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 14 m 9, Pani Anny Kołodziejczyk zamieszkałej w Płocku przy ulicy Krótkiej 4 m 12, Pani Karoliny Chojnackiej zamieszkałej w Płocku przy ulicy Kolegialnej 26A m 7 oraz Pana Przemysława Chojnackiego zamieszkałego w Płocku przy ulicy Kolegialnej 26A m 7, z pełnomocnictwa których działa Pan Paweł Pietrzak, zamieszkały w Płocku przy ulicy Honorowych dawców Krwi 24.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-04

INFORMACJA
z dnia 4 maja 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 27 kwietnia 2020 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Lokalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 965/1, 980/1, 980/2, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 4 maja 2020 roku


data dodania: 2020-05-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV , przewidzianej do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów: 227/13, 543/14 i 543/15 przy ul. Kutnowskiej w Płocku na osiedlu Góry
na wniosek,   Firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-05-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 maja2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

    Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego z wniosku spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Marcina Tyla reprezentującego firmę Energa Invest Sp z o.o.  z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowych SN 15 kV, złączy kablowych SN 15 kV oraz dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/5, 254, 253/1, 236, 322/2, 909, 407, 406, 913, 359, 464, 443, 408, 442, 357, 355, 350, 939, 424, 882,  483/9, 483/2, 485/5, 485/1, 490/1, 491, 495/8, 501/2, 948/2, 948/1, 877 obręb Ciechomice w Płocku
pismem znak: WRM-II.6733.10.2020.AK z dnia 4 maja 2020 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
    1. Starosta Płocki, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    2. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    3. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Wydział zarządzania Nieruchomościami Gminy UMP, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    4. Starostą, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowanym przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    5. Miejski Konserwator Zabytków, w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    6. Regionalny Dyrektor Lasów Państwowych w Łodzi, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele leśne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    7. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    8. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    9. Wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowanym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Płocku Oddział Infrastruktury, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    10. Marszałek Województwa, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

 

 


data dodania: 2020-05-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN oraz przebudowie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, zlokalizowanej w Płocku w obrębie geodezyjnym 14-Góry  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 205/13, 166/1, 221/1, 221/2, 223, 224/1, w obrębie geodezyjnym 16-Ciechomice na działkach 662, 697, 695/1 oraz na terenie Gminy Łącka na działkach  1036/1, 1036/2 i 1035
na wniosek,  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę: TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 40B/2.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-04-30

INFORMACJA
 z dnia 30 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 24 kwietnia 2020 roku Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dotyczącego budowy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV oświetlenia, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Widok, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 883/2 i 1105/1 (obręb 10- Podolszyce).


Płock, dnia 30 kwietnia 2020 roku


data dodania: 2020-04-30

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku

Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 27 lutego 2020 r. Uchwałą Nr 307/XVII/2020 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku.
Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka http://www.bip.ump.pl/ zakładka zamierzenia i programy: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

 


data dodania: 2020-04-28

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 kwietnia 2020 r.

o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku

Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 27 lutego 2020 r. Uchwałą Nr 306/XVII/2020 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku.
Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka http://www.bip.ump.pl/ zakładka zamierzenia i programy: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


data dodania: 2020-04-28

INFORMACJA
z dnia 24 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 21 kwietnia 2020 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy sieci- elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Widok na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 883/2, 1105/1 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).
Płock, dnia 24 kwietnia 2020 roku.


data dodania: 2020-04-24

 

INFORMACJA
z dnia 24 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 21 kwietnia 2020 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Romana Durma, dokonał zgłoszenia budowy – rozbudowy stacji transformatorowej SN/nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 499/8 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 

 


data dodania: 2020-04-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 kwietnia 2020 roku została wydana decyzja nr 38/2020  o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jachowicza 35 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 281/12, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, na rzecz Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, z siedziba w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte 6a, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Żochowskiego, zamieszkałego przy ul. Gajowej 52 w Łącku.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-04-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 kwietnia  2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Wodociągi Płockie Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, z  pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Strzałkowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pod nazwą: przebudowa kanalizacji ogólnospławnej – wzgórze Tumskie polegająca na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mostowej i ul. Tumskiej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Mostowej i ul. Tumskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 991/3, 1013, 991/20, 991/21, 991/11, 1011/4, 1011/5, 1011/2, 1011/1, 988/1, 988/2, 991/1, 991/2, 991/12, 766/2, 991/13, 991/14, 1011/6, 1011/7, 1011/8.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego.
W przypadku chęci skorzystania z ww. prawa proszę o kontakt telefoniczny: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                   


data dodania: 2020-04-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 kwietnia 2020 r.
Prezydenta Miasta Płocka

 


Na podstawie art. 62 ust. 10 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. 2019.1124 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:


Przyjęciu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płocku


W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 62 ust. 1 Ustawy, prezydent miasta sporządził dla gminy projekt planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania. Dokument poddany został konsultacjom społecznym z mieszkańcami Płocka oraz uzgodniony z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, na obszarze działania którego planowane jest rozmieszczenie ogólnodostępnych stacji ładowania. Energa Operator uzgodnił przedłożony projekt bez uwag.
Uchwałą Nr 336/XVIII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 9 kwietnia 2020 r. plan został przyjęty, zgodnie z wymogami Ustawy.

Dokument dostępny jest pod adresem: 
http://dane.plock.eu/bip//dane/uchwaly/8%20kadencja%20RMP/18/336.pdf

Niniejsze obwieszczenie wypełnia obowiązek określony w  art. 62 ust. 10 Ustawy w zakresie publikacji planu na stronie internetowej urzędu, poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.


data dodania: 2020-04-16

INFORMACJA
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 9 marca 2020 roku, uzupełnionego w dniu20 marca 2020 roku, Inwestor – Gmina Płock, z siedzibą w Płocku, pl. Stary Rynek 1, dotyczącego budowy sieci drenażu wokół budynków Zespołu Szkół Nr 5, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutrzeby 2a, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2906/151, 2906/151, obręb geodezyjny
1- Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna Płock.Płock, dnia 14 kwietnia 2020 roku


data dodania: 2020-04-14

INFORMACJA
z dnia 14 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  6 marca 2020 roku, złożonego przez Energa - Operator S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego,zlokalizowanego w Płocku przy ul. Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 1218/2 w obrębie geodezyjnym nr 0010- Podolszyce.


Płock, dnia 14 kwietnia 2020 roku.


data dodania: 2020-04-14

OBWIESZCZENIE

z dnia 8 kwietnia 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256),

zawiadamiam  strony postępowania,

że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm,przewidzianej do realizacji na działkacho numerach ewidencyjnych gruntów: 32/2, 44/1 i 44/7 przy ulicyGranicznejw Płocku

został zebrany materiał dowodowy.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


data dodania: 2020-04-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo – pomiarowymi niskiego napięcia, zlokalizowanej w Płocku przy ulicach: Janówek i Promiennej,  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 750/11, 750/10, 750/9, 750/8, 749/2, 749/3, 749/4, 749/5, 749/6, 749/7, 749/8, 749/9, 749/10, 749/11, 749/12, 749/13, 749/14, 749/15, 749/16, 749/17, 762/2, 762/1, 752/1, 751/1 i 749/1.
na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa  Pan Adam Klata, przedstawiciel firmy: STAMAR Łukasz Krajanowski z siedzibą w Warszawie przy ulicy Atutowej 9 m 82.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-04-09


OBWIESZCZENIE
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na Gminy Płock Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pan Wiesław Brykała, reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe KST Wiesław Brykała z siedzibą w Płocku przy ulicy Okpowej 26/1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku użyteczności publicznej służącego społeczności lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą,  przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Tokarskiej,  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 211, 212.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternas.tu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-04-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9 marca 2020 roku, uzupełniony 30 marca i 9 kwietnia 2020 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

            budowie sieci elektroenergetycznej w postaci linii kablowych SN 15 kV, złączy kablowych SN 15 kV oraz dwóch stanowisk słupowych SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/5, 254, 253/1, 236, 322/2, 909, 407, 406, 913, 359, 464, 443, 408, 442, 357, 355, 350, 939, 424, 882, 442, 483/9, 483/2, 485/5, 485/1, 490/1, 491, 495/8, 501/2, 948/2, 948/1, 877 obręb Ciechomice w Płocku

na wniosek spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanej przez Marcina Tyla reprezentującego firmę Energa Invest Sp z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 osób. W związku
z powyższym zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego kolejne zawiadomienia o innych czynnościach i decyzji będą dokonane w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz udostępnionego
w na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia/obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2020-04-09

INFORMACJA
z dnia 8 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 7 kwietnia 2020 roku. Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, do realizacji w Płocku, przy ul. Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71/2, 123/36, 126/1 (obręb geodezyjny Nr 0014- Góry).

Płock, dnia 8 kwietnia 2020 roku.


data dodania: 2020-04-08

INFORMACJA
z dnia 02 kwietnia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  10 marca 2020 roku, złożonego przez Energa - Operator S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, do realizacji w Płocku, przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 895, 899, 900 w obrębie geodezyjnym nr 0016- Ciechomice, w jednostce ewidencyjnej 146201_1 miasto Płock.


Płock, dnia 02 kwietnia 2020 roku.


data dodania: 2020-04-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 kwietnia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 kwietnia 2020 roku wydano decyzję Nr 22/PG/2020 znak: WRM-II.6733.1.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/1, 72/3, 72/5, 72/6, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Meler, reprezentujący firmę Projektowanie i Wykonawstwo Energetyczne Łukasz Meler, z siedzibą w Rypinie przy ul. Nadrzecznej 1.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-04-01

INFORMACJA
 z dnia 27 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), o braku wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 10 marca 2020 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dotyczącego budowy budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jastrzębiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2523/15, 2526/18, 2526/17, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 27 marca 2020 roku


data dodania: 2020-03-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 marca 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 marca 2020 roku wydano decyzję Nr 21/PG/2020 znak: WRM-II.6733.3.2020.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Salezjańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 429, 487/4, 495/1, 520, 524/1, 524/2, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik, pracownik firmy TECTUM INWEST Sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się. W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 49/3, 69/1, 99.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się.  W przypadku chęci skorzystania z prawa do bezpośredniego przejrzenia akt proszę o uzgodnienie terminu wizyty w Urzędzie Miasta Płocka telefonicznie: 24–367-14-65 w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

    Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego z wniosku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16 reprezentowanej przez Pana Konrada Pawlak reprezentującego firmę Instal-Gaz Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4,  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm,  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32/2, 44/1 i 44/7 przy ulicy Granicznej w Płocku
pismem znak: WRM-II.6733.6.2020.AK z dnia 19 marca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
    1. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku, w odniesieniu do melioracji wodnych, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    2. Starosta Płocki, w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
    3. zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


data dodania: 2020-03-19

 

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Płocka

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego

wstrzymuję

procedurę sporządzania

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku
i
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku

w zakresie wyłożenia ich do publicznego wglądu oraz

odwołuję dyskusje publiczne

nad przyjętymi w nich rozwiązaniami. O terminie ponownego wyłożenia przedmiotowych projektów planów poinformuję w terminie późniejszym.


data dodania: 2020-03-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11 marca 2020 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

            budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 234 przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku,

na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16 reprezentowanej przez Pana Piotra Józwik reprezentującego firmę Tectum Inwest sp z o.o. sp k z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-16

INFORMACJA
z dnia 16 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
13 marca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 21 lutego 2020 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej, na działkach o numerach ew. gruntu: 97/23, 97/27, położonych w obrębie ew. Nr 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 16 marca 2020 roku


data dodania: 2020-03-16

INFORMACJA
z dnia 13 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  20 lutego 2020 roku, złożonego przez Energa - Operator S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz demontażu szafki pomiarowej, do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 749/1, 749/16, 749/18 w obrębie geodezyjnym nr 0016- Ciechomice, w jednostce ewidencyjnej 146201_1 miasto Płock.


Płock, dnia 13 marca 2020 roku.


data dodania: 2020-03-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 6 marca 2020 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

           budowie sieci gazowej średniego ciśnienia,  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 158/7, 416/3, 313, 417/1, 418/1, 418/2, 526/5, 526/6, 526/11, 526/7, 526/8, 520/1, 394, 389, 341, 376, 416/4, 417/2 przy ulicy Dobrzyńskiej, Medycznej i PCK w Płocku

na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16 reprezentowanej przez Pana Piotra Józwik reprezentującego firmę TECTUM INWEST sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12,
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256), zawiadamiam strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci gazowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Salezjańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 429, 487/4, 495/1, 520, 524/1, 524/2 zebrano materiał dowodowy.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2020-03-12

INFORMACJA
z dnia 12 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 10 marca 2020 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Konrada Pawlaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jastrzębiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2523/15, 2526/18, 2526/17, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 12 marca 2020 roku


data dodania: 2020-03-12

INFORMACJA
z dnia 12 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 10 marca 2020 roku. Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV ze złączami, do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 895, 899, 900, przy ul. Nowociechomickiej (obręb geodezyjny Nr 0016- Ciechomice), w jednostce ewidencyjnej 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 12 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-03-12

INFORMACJA
z dnia 12 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 marca 2020 roku, Gmina Płock dokonała zgłoszenia budowy sieci: drenaż wokół budynków Zespołu Szkół Nr 5, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kutrzeby 2a, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2906/151, 2906/152 (obręb 1- Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 12 marca 2020 roku


data dodania: 2020-03-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami)


zawiadamiam,


że wnioskiem z dnia 5 lutego 2020 roku, wnioskodawca zmienił wniosek z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmieniony w dniu 14 stycznia 2020 roku w sprawie wydania decyzji decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4KV SN–15KV oraz stacji trafo (kontenerowej lub wnętrzowej wbudowanej w budynku), złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Piekarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 671/1, 671/2, 661/2, 662, 663/1, 664/1 i 1386, obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście w zakresie terenu objętego wnioskiem dodając działki o numerach ewidencyjnych 475/2, 475/1, 472/3, 472/4 oraz w zakresie nazwy inwestycji w następujący sposób:
zapis:
dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4KV SN–15KV oraz stacji trafo (kontenerowej lub wnętrzowej wbudowanej w budynku), złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Piekarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 671/1, 671/2, 661/2, 662, 663/1, 664/1 i 1386, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,
zmienić na zapis:
dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4KV SN–15KV, złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Piekarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 671/1, 671/2, 661/2, 662, 663/1, 664/1 i 1386, 475/2, 475/1, 472/3, 472/4 obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.
Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-03-11

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 marca 2020 roku
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Stare Miasto” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 695/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 17 marca 2020 roku do dnia 17 kwietnia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2020 roku w Staromiejskim Centrum Biznesu „Przetwornia” przy ul. Synagogalnej 4 w Płocku, o godzinie 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
    • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 5,
    • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
    • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 4 maja 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2020-03-10

INFORMACJA
z dnia 9 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 5 marca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 lutego 2020 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowociechomickiej,  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 marca 2020 roku.


data dodania: 2020-03-09

INFORMACJA
z dnia 9 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 6 marca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 lutego 2020 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Strażackiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2851, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 marca 2020 roku.


data dodania: 2020-03-09

INFORMACJA
z dnia 9 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
6 marca 2020 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Granicznej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1218/2 (obręb 10- Podolszyce).
Płock, dnia 9 marca 2020 roku


data dodania: 2020-03-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

    Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, z siedziba w Płocku przy ulicy Obrońców Westerplatte 6a, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Michała Żochowskiego, zamieszkałego przy ul. Gajowej 52 w Łąckw sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jachowicza 35 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 281/12, obręb ewidencyjny 8 - Śródmieście,

zawiadamiam,

że pismem znak: WRM-II.6730.19.2020.MM z dnia 5 marca 2020 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
1. Zarządca drogi, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku;
2. Referat Polityki Przestrzennej Miasta UMP;
3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegatura w Płocku;
4. Marszałek Województwa mazowieckiego, reprezentowany przez Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2020-03-06

INFORMACJA
z dnia 6 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia spółki ENERGA OPERATOR S.A. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1077, 1078/2, 1078/10, 1078/11 i 1078/12 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 6 marca 2020 roku.


data dodania: 2020-03-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 4 marca 2020 roku zmieniony 5 marca 2020 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

 budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm,  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 32/2, 44/1 i 44/7 przy ulicy Granicznej w Płocku,

na wniosek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16 reprezentowanej przez Pana Konrada Pawlak reprezentującego firmę Instal-Gaz Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 osób. W związku
z powyższym zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego kolejne zawiadomienia o innych czynnościach i decyzji będą dokonane w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz udostępnionego
w na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia/obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-06

INFORMACJA
z dnia 5 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 marca 2020 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Jerzego Tabaka, dokonał zgłoszenia budowy – przebudowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Józefa Kwiatka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 411; 410/1; 415; 413; 755/12; 754; 527/1; 530; 531 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2020-03-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 marca 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 marca 2020 roku wydano decyzję Nr 20/PG/2020 znak: WRM-II.6733.110.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN i nN 0,4kV i stacji transformatorowej SN/nN15/0,4kV oraz przebudowie słupa linii napowietrznej SN 15kV, polegającej na jego wymianie, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 274/5, 274/4, 276/6, 276/5, 276/7, 276/9, obręb 0002 Trzepowo oraz 4/10, 4/11, 4/8, 4/16, 4/9, 3/3, 3/4, 3/2 obręb 0006 Kostrogaj Rolniczy, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJMAS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 40B/2.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.,  z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik, pracownik firmy TECTUM INWEST Sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci gazowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Salezjańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 429, 487/4, 495/1, 520, 524/1, 524/2 zawiadamiam, że pismem znak: WRM-II.6733.3.2020.MJa z dnia 2 marca 2020 r. Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:
    1. Zarządca drogi, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku.
   
    Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 marca 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 293) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo – pomiarowymi niskiego napięcia, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 213, 212/3, 212/4, 212/5 i 212/6
na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Gajewski, przedstawiciel firmy: PROGAJWAT Jacek Gajewski z siedzibą w Płock przy ulicy Mazowieckiej 13

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 293) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 lutego 2020 roku została wydana decyzja nr 19/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 165/4, 217/1, 216/9, na wniosek Pana Michała Kłosińskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Padlewskiego 17B m. 7.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-03-02

INFORMACJA
z dnia 28 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 26 lutego 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 lutego 2020 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Nizinnej i Łąckiej,  na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 71/1, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry oraz na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 304/1, położonej w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 28 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-28

INFORMACJA
z dnia 28 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  w dniu 6 lutego 2020 roku, złożonego przez Energa - Operator S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej nn 0.4 kV na działkach nr ewid.: 605/2, 650, 670/2, 687/1, 687/2, 747/1, 747/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0016 -Ciechomice, przy ul. Browarnej, w jednostce ewidencyjnej 146201_1 miasto Płock.


Płock, dnia 28 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-28

INFORMACJA
z dnia 27 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
26 lutego 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 lutego 2020 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania budynków wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. A. Krajowej, na działkach o numerach ew. gruntu 293/89, 293/165, 293/166, 307/15, 308/15, 2905/7, położonych w obrębie ew. Nr 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 27 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-27

INFORMACJA
z dnia 27 luty 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

w dniu 26 lutego 2020 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 dokonała zgłoszenia budowy sieci  kablowej niskiego napięcia 0,4 kV  ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Janówek w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 894/3, 894/2, (obręb geodezyjny 16 - Ciechomice).
Płock, dnia 27 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 20 lutego 2020 roku została wydana decyzja nr 17/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Stommy na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1103, 873/15, 873/16, obręb ewidencyjny 0008 – Śródmieście, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Klata reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Atutowej 9/82.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-02-25

INFORMACJA
z dnia 24 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
21 lutego 2020 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV i przyłącza kablowego wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania ogródków działkowych, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 594/1, 426/4, 427/4, 428/4, 430/4, 432/1, 434/1, 435/4, 436/3, 437/1, 440/1, 442/1, 443/1, 444/3, 445/1, 446/1, 447/1, 448/3, 448/4, 3108/1, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.


Płock, dnia 24 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-24

INFORMACJA
z dnia 24 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
21 lutego 2019 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Urodzajnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/23, 97/27 (obręb 1- Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 24 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-24

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2020 roku
O II WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kwiatka-Królewiecka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 696/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku.

Do pobrania:

 

zawiadamiam o II wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 2 marca 2020 roku do dnia 24 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Auli Urzędu Miasta Płocka na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
    • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
    • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
    • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 7 kwietnia 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2020-02-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lutego 2020 r.
Prezydenta Miasta Płocka

Na podstawie art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U.2019.1124 t.j. ze zm.), zwanej dalej UEPA, Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Opracowaniu projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Płocku

Zgodnie z art. 60 ust. 1 UEPA minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania, zlokalizowanych w gminie o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 tys., w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 tys. pojazdów samochodowych i na 1 tys. mieszkańców przypada co najmniej 400 pojazdów, samochodowych wynosi 60.

Natomiast zgodnie z art. 62 ust. 1 UEPA, w przypadku gdy z raportu, o którym mowa w art. 61 UEPA sporządzonym dla Płocka w dniu 9 stycznia 2020 r., wynika, że nie została osiągnięta minimalna liczba punktów ładowania wójt, burmistrz albo prezydent miasta dla gminy sporządza plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, który podlega konsultacjom społecznym.
Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. 314 oraz na stronach internetowych: www.plock.eu, www.rozwojmiasta.plock.eu.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentu wyłącznie na załączonym formularzu:
a) drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta

w terminie: 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

Dokumenty do pobrania:


data dodania: 2020-02-21

INFORMACJA
z dnia 21 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 20 stycznia 2020 roku. Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz demontażu szafki pomiarowej, do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 749/1, 749/16, 749/18 (obręb geodezyjny Nr 0016- Ciechomice).

Płock, dnia 21 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-21

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 stycznia 2020 roku wydano decyzję Nr 18/PG/2020 znak: WRM-II.6733.113.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do zasilania budynku usługowego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 22, 65/9, 66, 67/2, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-02-21


OBWIESZCZENIE
z dnia 20 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Jóźwik,  reprezentujący firmę TECTUM INWEST Sp. z o.o. z siedziba w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Salezjańskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 429, 487/4, 495/1, 520, 524/1, 524/2.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-02-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 lutego 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  

DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI 

CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,

że w dniu 14 lutego 2020 roku, została wydana decyzja nr 15/PG/2020 znak: WRM-II.6733.119.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV i 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4 i 92, obręb ewidencyjny 0008 – Śródmieście,
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-02-17

INFORMACJA
z dnia 17 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 lutego 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Strażackiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2851, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 17 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-17


OBWIESZCZENIE
z dnia 14 lutego 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 lutego 2020 roku wydano decyzję Nr 16/PG/2020 znak: WRM-II.6733.114.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 186/2, 184, 203/6, 203/4, 186/1, 203/7, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-02-14

INFORMACJA
z dnia 13 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 lutego 2020 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1077, 1078/2, 1078/10, 1078/11 i 1078/12 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 13 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-13

INFORMACJA
z dnia13 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 lutego 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Sęczkowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 125, dn 90, dn 63 i dn 40 mm w Płocku przy Al. Armii Krajowej, Jana Pawła II, ul. Swojskiej, Czwartaków, Gen. Maczka, Synów Pułku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 292, 294/1, 294/29, 294/8, 294/33, 488/1, 485, 700/8, 734/7, 751/1, 476/2, 484/2, 484/15, 752, 498/2, 502/4, 523/2, 492/4, 493, 495/2, 495/4, 753/3, 518/14, 516/7, 753/2, 769, 433/11, 2907, 765, 513/2, 3695/3, 3695/4, 3695/5, 3696/2 (obręb geodezyjny 1 – Borowiczki - Podolszyce).
Płock, dnia 13 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-13

INFORMACJA
z dnia13 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 lutego 2020 roku, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 działająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Sęczkowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 125, dn 90, dn 63 i dn 40 mm w Płocku przy Al. Armii Krajowej, Jana Pawła II, ul. Swojskiej, Czwartaków, Gen. Maczka, Synów Pułku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 292, 294/1, 294/29, 294/8, 294/33, 488/1, 485, 700/8, 734/7, 751/1, 476/2, 484/2, 484/15, 752, 498/2, 502/4, 523/2, 492/4, 493, 495/2, 495/4, 753/3, 518/14, 516/7, 753/2, 769, 433/11, 2907, 765, 513/2, 3695/3, 3695/4, 3695/5, 3696/2 (obręb geodezyjny 1 – Borowiczki - Podolszyce).
Płock, dnia 13 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-13

INFORMACJA
z dnia 13 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 lutego 2019 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 875/2, 875/3, 875/4, 875/5 (obręb 16- Ciechomice).
Płock, dnia 13 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lutego 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 lutego 2020 roku wydano decyzję Nr 13/PG/2020 znak: WRM-II.6733.115.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia pawilonów handlowych przy ul. Bielskiej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1/5, 1/9, 3/2, 3/3, 3/4, 4/8, 4/9, 4/16, 5, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Wierucki, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-02-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lutego 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 12 lutego 2020 roku, została wydana decyzja nr 14/PG/2020 znak: WRM-II.6733.106.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4kV oraz budowie złączy kablowych niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Tadeusza Kościuszki na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 811/1, 812, 814, 815, 816/1, 819, 821, 822/2, 822/3, 823, 825/2, 1001, 1006, 1017, obręb ewidencyjny 0008 – Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Bolczak, reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 472.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-02-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami)

zawiadamiam,

że wnioskiem z dnia 5 lutego 2020 roku, wnioskodawca zmienił wniosek z dnia 19 grudnia 2019 roku, zmieniony w dniu 14 stycznia 2020 roku w sprawie wydania decyzji decyzji o  ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4KV SN–15KV oraz stacji trafo (kontenerowej lub wnętrzowej wbudowanej w budynku), złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Piekarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 671/1, 671/2, 661/2, 662, 663/1, 664/1 i 1386, obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście w zakresie terenu objętego wnioskiem dodając działki o numerach ewidencyjnych 475/2, 475/1, 472/3, 472/4 oraz w zakresie nazwy inwestycji w następujący sposób:
zapis:
- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4KV SN–15KV oraz stacji trafo (kontenerowej lub wnętrzowej wbudowanej w budynku), złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Piekarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 671/1, 671/2, 661/2, 662, 663/1, 664/1 i 1386, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,
zmienić na zapis:
- dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4KV SN–15KV, złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Piekarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 671/1, 671/2, 661/2, 662, 663/1, 664/1 i 1386, 475/2, 475/1, 472/3, 472/4 obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.
Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-02-11

INFORMACJA
z dnia 7 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 6 lutego 2020 roku Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV na działkach nr ewid.: 605/2, 650, 670/2, 687/1, 687/2, 747/1, 747/2 w obrębie ewidencyjnym nr 0016 -Ciechomice, przy ul. Browarnej, w jednostce ewidencyjnej 146201_1 miasto Płock.


Płock, dnia 7 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-07

INFORMACJA
z dnia 6 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
5 lutego 2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Nizinnej i ul. Łąckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71/1 (obręb 14-Góry) i 304/1 (obręb 15-Tokary).
Płock, dnia 6 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-06

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 6 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 6 lutego 2020 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 35/2020 znak: WRM-IV.6740.26.2020.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego obejmującego rozbudowę zakładu o budowę 3 silosów dla hali produkcyjnej i fundamentu z drabiną, rozbudowę podestu obsługowego w hali produkcyjnej oraz w celu  usunięcia kolizji - budowę odcinków instalacji zewnętrznych: wodociągowej i kanalizacji deszczowej; zlokalizowanych w Płocku przy ul. Długiej 3 na działkach o numerach ewidencji gruntu 39/5 i 39/6 dla firmy WIWAX Sp. z o.o. w Płocku, a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 6 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-06

INFORMACJA
z dnia 6 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
5 lutego 2019 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy  elektroenergetycznej sieci kablowe nN 0,4kV w celu zasilania budynków wielorodzinnych, zlokalizowanej w Płocku przy al. Armii Krajowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 293/89, 293/165, 293/166, 307/15, 308/15, 2905/7 (obręb 1- Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 6 lutego 2020 roku


data dodania: 2020-02-06

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Górna-Ośnicka” w Płocku

Protokół został sporządzony dnia 17 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 16 stycznia 2020 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta, który przywitał przybyłe na spotkanie osoby. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o tym, że jest to już kolejne wyłożenie projektu planu, który de facto został już raz uchwalony przez Radę Miasta Płocka na sesji, która odbyła się w dniu 24 października 2019 roku. Pan Łukasz Ozimek zaczął od wyjaśnień dlaczego zorganizowano dyskusję publiczną związaną z projektem planu, który został uchwalony: „Rada Miasta Płocka uchwaliła plan miejscowy Górna-Ośnicka, który zgodnie z procedurą został przekazany do Wojewody Mazowieckiego w celu jego skontrolowania. Wojewoda dopatrzył się pewnych nieścisłości i wszczął procedurę nadzorczą, a następnie wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie, uchylając ustalenia planu w kilku kwestiach. W związku z tym faktem, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w takiej sytuacji sporządzający projekt planu ma obowiązek wrócić z procedurą planistyczną do momentu, w którym te nieprawidłowości da się usunąć, co też zostało zrobione i projekt planu jest procedowany ponownie, żeby móc go powtórnie uchwalić. Samo uchwalenie nie czyni z planu dokumentu prawa miejscowego, tylko publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 14-sto dniowy okres, po którym plan wchodzi w życie. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadkach, kiedy czynności związane z procedurą planistyczną ponawia się w wyniku nieprawidłowości wykrytych przez organ nadzoru, tak naprawdę wykładamy ten plan i dajemy możliwość składania uwag do rozwiązań planistycznych w nim zawartych, tylko w zakresie takim, jakie zmiany poczyniliśmy na skutek tego rozstrzygnięcia nadzorczego. Pozostały obszar planu nie jest przedmiotem tego wyłożenia i do składania uwag, dlatego załącznik graficzny numer 1 do uchwały został przygotowany w innej formie, wytłumiono kolory terenów, które nie podlegają już wyłożeniu, natomiast intensywnym kolorem pozostawiono tylko te tereny, które są przedmiotem tego wyłożenia, oczywiście w powiązaniu z częścią tekstową, która również podlega temu wyłożeniu, do których można składać uwagi. Wojewoda zauważył następujące uchybienia w procedurze:
    • w planie miejscowym ustalono tereny na skłonie skarpy tj. 4ZU i 6ZU na których dopuściliśmy m.in. lokalizację wiat i altan oraz urządzeń infrastruktury technicznej. Przez te tereny przebiegają ropociągi naftowe, od których ustalone są strefy bezpieczeństwa i zgodnie z rozporządzeniem nie mogą być wznoszone żadne budowle, do których w rozumieniu prawa budowlanego zaliczane są wiaty i altany. Organ nadzoru dopatrzył się nieścisłości, ponieważ generalnie na terenach tych dopuszczamy możliwość budowy tych obiektów, jednak w strefie są one wykluczone przez inny akt prawny. Można by się tu spierać, ponieważ w przepisach ogólnych planu jest oczywiście mowa, o tym że zagospodarowanie w strefach bezpieczeństwa od rurociągu naftowego może nastąpić tylko w zgodności z przepisami wyżej wspomnianego rozporządzenia, które zakazuje budowy tego typu obiektów, przez domysł można więc wnioskować, że plan owszem dopuszcza lokalizację wiat i altan na terenach 4ZU i 6ZU, ale z wyłączeniem terenu znajdującego się w strefach bezpieczeństwa od rurociągu naftowego. Wojewoda uznał, że nie jest to do końca stwierdzone, więc w wyniku tego zostały wniesione poprawki do tekstu planu,
    • Kolejnym zarzutem była możliwość wznoszenia obiektów budowlanych na terenie 8MN, przez który przebiega kolektor wód deszczowych, dla którego również została ustanowiona strefa bezpieczeństwa, w której nie można wznosić budynków. Niestety na rysunku planu przez tą strefę została poprowadzona błędnie linia zabudowy, która wskazuje niesłusznie na możliwość wznoszenia budynków, co zostało usunięte z rysunku planu,
    • Ostatni zarzut dotyczył uwag złożonych przez mieszkańców podczas trzeciego wyłożenia planu do publicznego wglądu. Były złożone trzy uwagi, które przez nas zostały potraktowane jako uwagi bezprzedmiotowe, które w naszym rozumieniu nie stanowiły uwag do planu i tym samym nie zostały przedłożone Radzie Miasta do rozpatrzenia. Natomiast organ nadzoru uznał, że skoro zostały złożone, my je zawarliśmy w zarządzeniu Prezydenta opatrując klauzulą bezprzedmiotowych, Wojewoda uznał, że są to uwagi, a my odebraliśmy Radzie Miasta możliwość pochylenia się na nimi. Oczywiście uznajemy to rozstrzygnięcie organu, poprawiliśmy to. Dwie uwagi zostały przez Pana Prezydenta uwzględnione, natomiast jedna została nieuwzględnioną i to właśnie ona zostanie przedłożona Radnym na sesji, aby rozstrzygnęli czy uwaga ta pozostaje dalej nieuwzględniona. Jedna z uwag dotyczyła wprowadzenia parku kieszonkowego na terenach zielonych, gdzie uznaliśmy, że nie jest to uwaga gdyż jest to wprost wskazana forma zagospodarowania, która mieściła się już w przeznaczeniu terenu jako zieleni urządzonej, jednak Wojewoda tego nie podzielił, więc zostało to przez nas rozpatrzone pozytywnie, a w tekście planu zostało dopuszczone na wnioskowanych terenach zagospodarowanie poprzez m.in. realizację parków kieszonkowych. Kolejna uwaga dotyczyła połączenia dróg tj. ulicy Ośnickiej i Granicznej, gdzie połączenie już takie zostało przez nas wskazane w projekcie planu na wcześniejszym etapie, postanowiliśmy tą uwagę uwzględnić, chociaż uwzględnienie to nie wprowadza zmian, ponieważ już istnieje, więc uwzględniamy i po prostu podpisujemy się pod tym co zostało już zaprojektowane. Trzecia uwaga ta która została przez Pana Prezydenta rozpatrzona ale nie uwzględniona i ona będzie przedstawiona Radzie Miasta, dotyczyła ślepego zakończenia ulicy 5KDD i utworzenia placu zabaw, uznaliśmy że tej uwagi nie można uwzględnić, ponieważ połączenie tych dróg jest potrzebne i wobec tego ta uwaga została nieuwzględniona i jako jedyna teraz będzie przedstawiona Radnym do rozpatrzenia.
     
II. Głos w dyskusji zabrali

1. Pan Krzysztof Trawczyński – powiedział, że jako mieszkaniec ulicy Ośnickiej, który zna temat drogi 5KDD, walczył o połączenie tej drogi z ulicą Ośnicką i uważa, że jest ona potrzebna, a ponadto nie ma tam miejsca na stworzenie placu zabaw.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że ta uwaga została nieuwzględniona i w odczuciu organu połączenie tych dróg jest potrzebne. Oznajmił również, że uwagi będą przyjmowane do dnia 10 lutego 2020 roku, ale w zakresie tylko i wyłącznie tym, który został wyłożony i opisany w ogłoszeniu i obwieszczeniu Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2019 roku.

2. Pan Arkadiusz Gmurczyk – powiedział, że oni jako mieszkańcy mają zastrzeżenia do rozwiązań planistycznych, które nie podlegają wyłożeniu co jest zaskakujące, ponieważ nie było informacji o tym że plan podlega wyłożeniu w okrojonym zakresie. Z informacji, która była ogólnodostępna nie wynika, że wyłożeniu podlega tylko część planu.

Pani Paulina Grabska, podinspektor w Referacie Polityki Przestrzennej Urzędu Miasta Płocka pokazała wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej, na którym to między innymi ukazało się obwieszczenie Prezydenta Miasta Płocka w sprawie wyłożenia planu do publicznego wglądu wraz z zakresem tego wyłożenia.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że dokładna lektura czy to ogłoszenia czy obwieszczenia głosi, że Prezydent Miasta Płocka zawiadamia o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego Górna-Ośnicka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie, w jakim rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody uchyla plan, co jest zresztą wytłuszczone.
     
3. Pani Anna Ciecierska – zadała pytanie „jak wygląda kwestia drogi 1KDD i jej połączenia z drogą 1KDZ”

Pan Arkadiusz Gmurczyk dodał, że podczas drugiego wyłożenia mieszkańcy bloków przy ulicy Górnej składali uwagi, w których nie chcieli połączenia drogi 1KDD z drogą 1KDZ, gdzie uwagi zostały uwzględnione. Pod koniec 2019 roku dowiadujemy się ze 8 osób złożyło uwagi, że chce połączenia tych dróg i podobno temat powraca.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że owszem droga 1KDD i 1KDZ w projekcie planu są połączone ze sobą. Jednakże kwestia ta jest wynikiem uwzględnienia uwag mieszkańców złożonych podczas poprzedniego wyłożenia.

4. Pan Arkadiusz Gmurczyk – zapytał, czemu projekt planu został ponownie wyłożony, na czyj wniosek było to zrobione, czy to było na wniosek wojewody.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że obecne wyłożenie jest wynikiem rozstrzygnięcia Wojewody, natomiast poprzednie było wynikiem zmian poczynionych w projekcie planu na skutek uwzględnienia składanych uwag.

5. Pan Arkadiusz Gmurczyk – zapytał dlaczego w 2017 roku temat był zamknięty i nagle powrócił w 2019.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że temat nie był zamknięty, to było jedno z wyłożeń podczas procedury. W wyniku uwzględnienia części uwag z drugiego wyłożenia zaszły istotne zmiany w projekcie planu, które wymagały ponownego wyłożenia

6. Pani Anna Ciecierska – zapytała czy dobrze rozumie, że ponad 170 uwag przestało mieć znaczenie wobec złożonych 8 nowych.

Pan Łukasz Ozimek doprecyzował, że to były uwagi składane do innej wersji planu i zostały one uwzględnione przez Prezydenta.

Pani Anna Ciecierska – zapytała czy dobrze rozumie, że w chwili obecnej nic nie można zrobić i brak jest możliwości wypowiedzenia się na ten temat.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że formalnie uwagi złożone w tej sprawie nie zostaną uznane ponieważ nie to jest przedmiotem wyłożenia, jednakże jako mieszkańcy owszem mogą pisać w tej sprawie i będzie to jakiś sygnał dla władz. Jednakże w procedurze planistycznej nie można tego uwzględnić formalnie, bo już z samej ustawy wynika, że musimy poprawić projekt w takim zakresie w jakim zarzucił nieprawidłowości organ nadzoru.

Pani Anna Ciecierska – zapytała czy należy w takim razie uznać, że plan jest taki doskonały.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że nie, nie można twierdzić, że jakikolwiek plan który się uchwali jest doskonały, bo nigdy nie da się wyważyć wszystkich interesów, interesów wszystkich grup społecznych i mieszkańców.

Pani Anna Ciecierska powiedziała, że w tej chwili zostali oni zupełnie pominięci.

7. Pan Arkadiusz Gmurczyk – zapytał „czy dobrze rozumiem, że te 173 wnioski przegrały z 8 wnioskami i stwierdziliście Państwo, że jednak ta droga będzie połączona?”

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że nie do końca. Mamy wyłożenie planu do publicznego wglądu i zbieramy uwagi, był ten moment gdzie do rozwiązań komunikacyjnych w kwestii tej drogi złożyło uwagi około 200 osób, na skutek zmian wykładamy ten projekt planu ponownie do wyłożenia i już tych uwag nie ma, pojawiają się natomiast nowe, które wskazują na potrzebę połączenia.

8. Pani Anna Ciecierska powiedziała, że po co miała składać uwagi znów, skoro jej taki plan bez połączenia dróg pasował.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że niestety procedura planistyczna nie jest idealna, plan ewoluuje, zmieniają się jego rozwiązania, może dojść do tego, że ta uwaga w konsekwencji uwzględniona nie będzie.

9. Pan Arkadiusz Gmurczyk – zadał pytanie „czy te 173 osoby miały w takim razie jeszcze raz złożyć tą uwagę do czegoś co im odpowiadało?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że podczas ostatniego wyłożenia wpłynęły uwagi, które były za przywróceniem połączenia i w tej formie plan został skierowany do uchwalenia.

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał, czy logicznym jest to, że 173 uwagi przegrywają z 8 uwagami.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że tak jest skonstruowana procedura sporządzania planu miejscowego, że niektóre rozwiązania przyjęte na pewnym etapie, później, w wyniku m.in. uwzględniania składanych uwag ulec mogą zmianom.

Pan Waldemar Kajkowski dodał, że na osiedlu Wyszogrodzka mieszka 2500 tyś. mieszkańców i ta droga jest potrzebna.

Niezrozumiałe wymiany zdań pomiędzy uczestnikami spotkania.

Pan Arkadiusz Gmurczyk powiedział, że pokaże Panu Waldemarowi Kajkowskiemu ile jest wjazdów na osiedle Wyszogrodzka, skoro twierdzi on, że są tylko 3 wjazdy. Poinformował, że jest 8 wjazdów na osiedle Wyszogrodzka.

10. Pani Anna Ciecierska zapytała kiedy będą mogli się oni odwołać od tego projektu planu.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że można śledzić rozstrzygnięcia uwag przez Prezydenta, czy on się przychyla do jakiś uwag czy nie, które to w konsekwencji wywołają pewne skutki w planie. Jeżeli na skutek wyłożenia i złożenia uwag Prezydent poprzez zarządzenie uwzględnia te uwagi, to był ten moment, gdzie można było rozmawiać z Prezydentem dlaczego.

Pani Anna Ciecierska zapytała co ich czeka w tym momencie. Czy to znaczy, że ta droga zbiorcza od mostu będzie się łączyć z Górną za pomocą drogi 1KDD i będzie drogą dojazdową bardzo ruchliwą.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że owszem byłaby ona drogą dojazdową do drogi zbiorczej dla mieszkańców osiedla Wyszogrodzka.

Pani Anna Ciecierska powiedziała, że w takim razie to zaszczyt dla małej osiedlowej drogi o długości 300m pomiędzy 10 blokami, że będzie ona pierwszą drogą dojazdową do drogi zbiorczej.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że będzie 2 albo wręcz 3 drogą. Podkreślił, ze skoro jest tam tyle bloków i mieszkań to dobrze, że teren ten będzie w przyszłości dobrze skomunikowany z resztą miasta.

11. Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał czy mieszkańcy mogą kierować swoje uwagi do Wojewody.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że formalnie nie, jednakże nie ma żadnych przeciwwskazań, aby mieszkańcy kierowali swoje pisma do różnych instytucji. Z procedury uchwalenia planu nie wynika nic takiego, że można kierować swoje uwagi do Wojewody, natomiast organ uchwalający, zawsze ma obowiązek przesłać uchwałę w sprawie uchwalenia planu miejscowego do Wojewody jako organu nadzorującego, który będzie badać zgodność przeprowadzonej procedury z przepisami prawa. Przekazywane są do Wojewody wszystkie dokumenty, które mają związek z procedurą od momentu podjęcia uchwały intencyjnej w sprawie planu.

12. Pani Anna Ciecierska zapytała czy jest jakiś termin, w którym można się od planu odwołać.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że odwołanie do Wojewody formalnie nie istnieje, bo jest to organ nadzorujący, natomiast formalnie można złożyć skargę do sądu administracyjnego na plan i nie ma na to terminu ograniczającego możliwość złożenia takiej skargi.

Pani Anna Ciecierska zapytała kiedy była możliwość odwołania się od rozstrzygnięcia uwag z trzeciego wyłożenia.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że mieszkańcy mieli możliwość pojawienia się na sesji Rady Miasta i wyrażenia swojego niezadowolenia. Państwo Radni decydują o uchwaleniu planu miejscowego oraz o tym, czy zostanie on uchwalony w takiej formie w jakiej został im przedstawiony przez Prezydenta, ponieważ mogą oni uwzględnić uwagi nieuwzględnione przez Pana Prezydenta i w ten sposób dokonać korekty planu bądź na swój własny wniosek, po własnych przemyśleniach co do formy planu.

13. Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał co w kwestii jego uwagi dotyczącej obowiązku posadzenia zwartej zieleni izolującej od projektowanej drogi 1KDZ.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że uwaga została uwzględniona poprzez wyznaczenie terenu zieleni, natomiast w planie miejscowym nie można nikogo przymusić czy wyznaczyć terminu żeby te nasadzenia wykonał, możemy tylko wyznaczyć teren na pewne inwestycje czy działania

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał o stanowiska archeologiczne występujące częściowo na terenie drogi 1KDZ.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że zostały one wskazane prze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W zależności od rodzaju stanowiska konserwator przy realizacji inwestycji daje wytyczne dotyczące działań jakie należy przy tych stanowiskach poczynić.

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał czy w sprawie stanowisk można zgłaszać się do konserwatora zabytków.

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że oczywiście. Konserwator powinien udzielić odpowiedzi na temat tych stanowisk i tego co zostało tam odkryte.

14. Pani Anna Ciecierska zapytała kiedy ruszy budowa ulicy zbiorczej 1KDZ.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że nie jest to przedmiot planu i potencjalny termin realizacji przedmiotowej drogi nie jest mu znany. Wszystko zależy od Państwa Radnych, którzy uchwalą uchwałę budżetową, dzielą środki na różne inwestycji.

15. Pan Krzysztof Trawczyński zapytał kiedy nastąpi wykup brakującego odcinka drogi 5KKD i jego realizacja.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że również nie jest mu znany termin realizacji tej drogi.

16. Pani Anna Ciecierska powiedziała, że wraz z innymi mieszkańcami chciałaby złożyć uwagę dotyczącą likwidacji połączenia drogi 1KDD z 1KDZ, ale nie mają już takiej możliwości.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że formalnie przy tym wyłożeniu nie ma możliwości złożenia takiej uwagi bo teren ten nie jest przedmiotem wyłożenia, jednak to Państwo Radni decydują ostatecznie o uchwaleniu planu i tym w jakiej formie zostanie on uchwalony.

17. Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał o swoją uwagę dotyczącą parku kieszonkowego.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że uwaga została uwzględniona. Teren jest przeznaczony pod zieleń, a kwestia parku kieszonkowego to już forma zagospodarowania terenu, natomiast został dodany zapis, że dopuszcza się zagospodarowanie terenu w formie parków kieszonkowych czy też skwerów.

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał, czy znany jest termin uchwalenia tego planu.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że prawdopodobnym terminem jest lutowa Sesja Rady Miasta Płocka.

Pan Arkadiusz Gmurczyk zapytał czy ze spotkania zostanie sporządzona notatka.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że spotkanie jest nagrywane i zostanie z niego sporządzony protokół.

18. Pani Anna Ciecierska zapytała co potem jest robione z tym protokołem.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że jest on przekazywany Wojewodzie.

Pani Paulina Grabska dodała, że jest on udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie rozwój miasta, na tablicach ogłoszeń w Biurze Obsługi Klienta oraz Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, a następnie jest przekazywany w dokumentacji do organu nadzorczego.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 10 lutego 2020 roku.

Dyskusja została zakończona o godzinie 16.50.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
    1) dla prezydenta Miasta Płocka,
    2) do dokumentacji planistycznej,
    3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 6 ponumerowanych stron.

Płock, dnia 3 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-05

INFORMACJA
z dnia 5 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  14 stycznia 2020, złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A.. w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  na działkach nr ewid.: 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/16, 175/17, 175/18, 176/6, 177/14, 177/16, 178/3, 178/4, 178/5, 178/11 w obrębie ewidencyjnym nr 0014 -Góry, przy ul. Ruczajowej, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock


Płock, dnia 5 lutego 2020 roku.


data dodania: 2020-02-05

INFORMACJA
z dnia 3 lutego 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV od stacji SN/nN „Płock Mostowa” do złącza kablowego numer 27101583, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Rybaki, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1053; 1047; 1048/2; 991/21 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2020-02-03

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 lutego 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 lutego 2020 roku wydano decyzję Nr 1/PW/2020 znak: WRM-II.6733.2.2020.MB o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 3/PW/2019 z dnia 13 listopada 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1, na rzecz: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z siedzibą w Płocku przy
ul. Medycznej 19, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Lewandowski, zamieszkały Skoki 9A, gmina Gostynin.

Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-02-03

INFORMACJA
z dnia 31 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 30 stycznia 2020 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Widok na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 883/2 i 1105/1 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 31 stycznia 2020 roku.


data dodania: 2020-01-31


OBWIESZCZENIE
z dnia 31 stycznia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2020 roku wydano decyzję Nr 12/PG/2020 znak: WRM-II.6733.116.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 59/12, 59/8, 59/9, 59/17, 59/5, 59/18, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Meler, reprezentujący firmę Projektowanie i Wykonawstwo Energetyczne Łukasz Meler, z siedzibą w Rypinie przy ul. Nadrzecznej 1.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2020 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1393/4 i 1311/13 przy ulicy Grabówka w Płocku, na wniosek Pana Ryszarda Puławskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Ossowskiego 53.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-01-31

INFORMACJA
z dnia 30 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
28 stycznia 2020 roku, Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1 działająca przez Pełnomocnika Pana Jarosława Adach dokonała zgłoszenia przebudowy sieci wodociągowej zlokalizowanej w Płocku przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 395, 394/30, 394/33, 394/106 obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia 30 stycznia 2020 roku


data dodania: 2020-01-30

INFORMACJA
z dnia 30 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
28 stycznia 2020 roku, Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1 działająca przez Pełnomocnika Pana Jarosława Adach dokonała zgłoszenia instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej dla projektowanego Przedszkola Nr 17 przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 395, 396 obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia 30 stycznia 2020 roku


data dodania: 2020-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 stycznia 2020 roku została wydana decyzja nr 10/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 22, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik, pracownik firmy TECTUM INWEST Sp. z o.o. s.k., z siedzibą w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 stycznia 2020 roku została wydana decyzja nr 9/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV,  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/23 i 97/27, przy ulicach Urodzajne w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Ludmiła Sarnecka i reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-01-28

INFORMACJA
z dnia 25 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  11 grudnia 2019 roku, złożonego przez Energa - Operator S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 222, 243/1 (obręb geodezyjny 0008- Śródmieście).


Płock, dnia 25 stycznia 2020 roku.

 


data dodania: 2020-01-25

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 24 stycznia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 stycznia 2020 roku wydano decyzję Nr 8/PG/2020 znak: WRM-II.6733.107.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Z. Nałkowskiej i ul. Miodowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 148/6, na rzecz: Wodociągów Płockich sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy ul. A. Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Strzałkowski.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-24


OBWIESZCZENIE
z dnia 23 stycznia 2020 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami),zawiadamiam,że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 stycznia 2020 roku wydano decyzję Nr 5/PG/2020 znak: WRM-II.6733.112.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia 0,4kV dla oświetlenia drogi wewnętrznej w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 164/2, 167/2, 167/4, 167/9, 125, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy Placu Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Pana Tomasza Żulewskiego, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z pełnomocnictwa którego działa Pan Tomasz Piłat, zamieszkały w Gozdowie przy ul. J. Słowackiego 11.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-23

INFORMACJA
z dnia 23 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
21 stycznia 2020 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/27, 205/28, 205/29, 205/30, 205/31, 205/34, 205/35, 205/37, 205/38, 205/39, 205/41, 214/3, 214/4, 219/6, 219/7, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 23 stycznia 2020 roku.


data dodania: 2020-01-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 stycznia 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 23 stycznia 2020 roku, została wydana decyzja nr 7/PG/2020 znak: WRM-II.6733.103.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej SN–15KV oraz nN-0,4KV, kontenerowej stacji trafo oraz złącza kablowo-pomiarowego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grodzkiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 738, 728/13, 726/10, 726/11, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-23

 OBWIESZCZENIE
z dnia 23 stycznia 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 23 stycznia 2020 roku, została wydana decyzja nr 6/PG/2020 znak: WRM-II.6733.101.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie stacji transformatorowej, budowa sieci energetycznych  nN–0,4KV oraz SN-15KV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 499/10 i 499/8, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman  z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 stycznia 2020 roku została wydana decyzja nr 4/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Góry na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 125/1, 125/2, 125/3, 123/34, 166/2, 167/6, 174/1, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Kujawski, reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26K.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

 


data dodania: 2020-01-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 stycznia 2020 roku   
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ), w związku z Uchwałą Nr 222/XII/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2015 roku w sprawie: zobowiązania Prezydenta Miasta Płocka do przygotowania projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka, zawiadamiam, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

1) Projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 14 lutego 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 5 (wejście od ul. Zduńskiej), od poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, w czwartki od 8.30 do 17.30 oraz w piątki od 8.30 do 15.30.
Projekt uchwały udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA.

2) Szczegółowe informacje na temat przyjętych w projekcie uchwały ustaleń będą udzielane w okresie wyłożenia pod numerem telefonu 24 367-17-68 oraz 24 367-14-53.

3) Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w auli zlokalizowanej na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1.

4) Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 19451) każdy ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały. Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby (wg wzoru formularza zgłoszeniowego).

Uwagi można wnosić w następujących formach:
a) na piśmie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka;
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres estetyka@plock.eu;
c) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
d) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1, w pokoju C-322.
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 28 lutego 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

5) Rozpatrzenie uwag nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA. Uwagi nieuwzględnione będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

Do pobrania:

 

[1] ze zmianami Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 235, poz. 730, poz. 1009, poz. 1524, poz. 1716, poz. 1696, poz. 1815


data dodania: 2020-01-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 20 stycznia 2020 roku została wydana decyzja nr 3/PG/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kossobudzkiego i ul. Rembielińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 395, 394/33, 394/31, 397/24, 397/14, 397/15, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2020-01-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, z pełnomocnictwa którego działa Pan Dariusz Lewandowski, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 3/PW/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 13 listopada 2019 roku znak: WRM-II.6733.85.2019.MB dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa i nadbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-17

OGŁOSZENIE
O DODATKOWYM NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA CZŁONKÓW
PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI


Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji w zakresie:

 • jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta;
 • jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.


Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 pkt 3-4 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

Termin składania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 20 stycznia 2020 roku do dnia 5 lutego 2020 roku.

Sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko nr 5) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Płocka
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

z dopiskiem: Dodatkowy nabór uzupełniający kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji.


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:
I. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta

 • przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta lista poparcia (załącznik nr 2)
 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 3)

II. przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną

 • przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną lista poparcia (załącznik nr 4)
 • oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej (załącznik nr 5)


Inne ważne informacje:
Test wiedzy z pytaniami dotyczącymi rewitalizacji dla kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 roku o godz. 17.00 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka – Stary Rynek 1, piętro 1.

Pytania i odpowiedzi:
Ewentualne pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: rewitalizacja@plock.eu lub telefonicznie pod numerami tel. 367-14-53, 367-17-68.

Wykaz załączników do ogłoszenia:
załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji

załącznik nr 2 – Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka

załącznik nr 3 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym

załącznik nr 4 -  Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną

załącznik nr 5 – Oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej


data dodania: 2020-01-16

INFORMACJA
z dnia 15 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 stycznia 2020 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 listopada 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 873/1, 877, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 stycznia 2020 roku.


data dodania: 2020-01-15

INFORMACJA
z dnia 15 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 13 stycznia 2020 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Łukasza Kaczyńskiego, dokonał zgłoszenia budowy linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV od stacji SN/nN „Płock Mostowa” do złącza kablowego numer 27101583, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Rybaki, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1053; 1047; 1048/2; 991/21 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2020-01-15

INFORMACJA
z dnia 15 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 14 stycznia 2020 roku Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  na działkach nr ewid.: 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/16, 175/17, 175/18, 176/6, 177/14, 177/16, 178/3, 178/4, 178/5, 178/11 w obrębie ewidencyjnym nr 0014 -Góry, przy ul. Ruczajowej, jednostce ewid. miasto Płock


Płock, dnia 15 stycznia 2020 roku.


data dodania: 2020-01-15

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 stycznia 2020 roku
ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 grudnia 2020 roku wydano decyzję Nr 2/PG/2020 znak: WRM-II.6733.102.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w celu zasilania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku przy ul. Szymona Kossobudzkiego 7, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szymona Kossobudzkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 394/16, 394/108, 394/116, 403, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA, z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Meler reprezentujący firmę Projektowanie i Wykonawstwo Energetyczne Łukasz Meler z siedzibą w Rypinie przy ul. Nadrzecznej 1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kostrogaj, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/1, 72/3, 72/5, 72/6.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka zamieszkały w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 40B/2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN i nN 0,4kV i stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV oraz przebudowie słupa linii napowietrznej SN 15 kV, polegającej na jego wymianie, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Bielskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 274/5, 274/4, 276/6, 276/5, 276/7, 276/9, obręb 002 Trzepowo oraz 4/10, 4/11, 4/8, 4/16, 4/9, 3/3, 3/4, 3/2 obręb 006 Kostrogaj Rolniczy.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 stycznia 2020 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

              O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                 DECYZJI  O  ODMOWIE USTALENIA  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 9, art. 10 i art. 11 art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),

zawiadamiam,


że w dniu 10 stycznia 2020 roku, została wydana decyzja nr 1/PG/2020 znak: WRM-II.6733.42.2019.MM o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci kablowej SN-15kV oraz sieci kablowej nN 0,4kV wraz z mufami kablowymi SN i nN, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Staromiejskiej i Synagogalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 714/14, 714/15, 714/16, 714/17, obręb ewidencyjny 0008-Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak, reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą przy ul. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją, strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-10

INFORMACJA
z dnia 8 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  17 grudnia 2019 roku, złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A..
w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0.4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów : 801, 790, 791 (obręb geodezyjny 16- Ciechomice).
Płock, dnia 8 stycznia 2019 roku.


data dodania: 2020-01-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 stycznia 2020 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 20 grudnia 2019 roku, zmieniony w dniu 2 stycznia 2020 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4KV, wraz ze  złączem kablowym przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Stanisława Stommy, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1103, 873/15, 873/16, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Klata reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, siedziba: ul. Atutowa 9/82, 03-188 Warszawa.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 stycznia 2020 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 23 grudnia 2019 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV i 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz złącza kablowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4 i 92, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentującą firmę BAKO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy alei Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 stycznia 2020 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 19 grudnia 2019 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4KV, SN–15KV kontenerowej stacji trafo, złącz kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Piekarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 380/4, 671/1, 672, 671/2, 661/2, 662, 663/1, 664/1 i 1386, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2020-01-02

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 grudnia 2019 roku
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku, zmienioną Uchwałą Nr 664/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 roku, w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2019 roku znak. WNP-I.4131.197.2019.JF

Dokumenty do pobrania:


zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w zakresie:


• zapisów § 23 ust. 3 uchwały, w jakim dopuszcza się budowę wiat i altan, w granicach strefy bezpieczeństwa od rurociągu przesyłowego w ramach terenów oznaczonych symbolami 4ZU i 6ZU,
• zapisów § 23 ust. 5 uchwały, w jakim dopuszcza się możliwość wznoszenia budowli, w granicach strefy bezpieczeństwa od rurociągu przesyłowego w ramach terenów oznaczonych symbolami 4ZU i 6ZU,
• zapisów § 23 dla terenów oznaczonych symbolami 2ZU i 3ZU,
• części graficznej, dla terenu oznaczonego symbolem 8MN, w odniesieniu do maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy usytuowanej w granicach strefy ochronnej dla kanału o średnicy 1200 mm przeznaczonego do zachowania.


od dnia 7 stycznia 2020 roku do dnia 27 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2020 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
    • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
    • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
    • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 10 lutego 2020 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
 Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2019-12-31

INFORMACJA
z dnia 31 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 grudnia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. gen. Franciszka Kleeberga, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 293/248 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 31 grudnia 2019 roku


data dodania: 2019-12-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 grudnia 2019 roku została wydana decyzja nr 108/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801 przy ulicy Nowociechomickiej i 793 przy ulicy Dorobka w Płocku na wniosek Pana Arkadiusza Smok zamieszkałego w Płocku  przy ulicy Ciechomickiej 57, z pełnomocnictwa którego działa Pan Daniel Gąbiński zamieszkały w Płocku przy ulicy Włościany 3L.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-12-31

INFORMACJA
z dnia 30 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 27 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 grudnia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tęczowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 837/2, 841, 842, 843, 844, 845, 846, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 30 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-30

INFORMACJA
z dnia 30 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 27 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 grudnia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 166/2, 205/7, 212/1, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 30 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-30

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 grudnia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 grudnia 2019 roku wydano decyzję Nr 107/PG/2019 znak: WRM-II.6733.21.2018-2019.MB odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PLO 3327A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej 30 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1728, na rzecz: firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Taśmowej 7, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Ponikowski reprezentujący firmę Up-telecom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Odkrytej 36 lok. 10.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-23


OBWIESZCZENIE
z dnia 23 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Meler reprezentujący firmę Projektowanie i Wykonawstwo Energetyczne Łukasz Meler z siedzibą w Rypinie przy ul. Nadrzecznej 1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kostrogaj, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 59/12, 59/8, 59/9, 59/17, 59/5, 59/18.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2019-12-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 grudnia 2019 roku została wydana decyzja nr 106/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 30/12, 30/8, 30/4, 26/2 przy ul. Pasternakiewicza w Płocku na wniosek Pana Artura Malara zamieszkałego w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 37/87.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 

 

 

 


data dodania: 2019-12-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 grudnia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 13 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka
wydał decyzję Nr 6/2019, znak WRM-IV.6740.4.3.2019.MJ
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 520049W - ulicy Mostowej w Płocku
na odcinku od km. 0+465,00 do km. 0+510,00 o łącznej długości l=45,00 mb;
w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1011/11, 1045/4 (1045/1) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008–Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – stanowiące pas drogowy.

Uwaga: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającej podziałowi).

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-12-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 18 grudnia 2019 roku została wydana decyzja nr 105/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych, garażu, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1077, 1078/2, 1078/8, 1078/9, 1078/10, 1078/11, 1078/12 przy ulicy Ośnickiej w Płocku na wniosek spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa  Pan Przemysław Wierucki  reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-12-18

INFORMACJA
 z dnia 18 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 4 grudnia 2019 roku przez Inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowaną przez Pana Piotra Józwik, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Niedzielaka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1341/12, 1341/1, 1341/8, 1341/6, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 18 grudnia 2019 roku


data dodania: 2019-12-18

INFORMACJA
z dnia 18 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 17 grudnia 2019 r. Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej 0.4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilenia w energię elektryczną budynków jednorodzinnych, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Nowociechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801, 790, 791 (obręb geodezyjny Nr 0016- Ciechomice).

Płock, dnia 18 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Wierucki zamieszkały w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kochanowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 186/2, 184, 203/6, 203/4, 186/1, 203/7.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Wierucki zamieszkały w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilenia pawilonów handlowych przy ul. Bielskiej,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Bielskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów:1/5, 1/9, 3/2, 3/3, 3/4, 4/8, 4/9, 4/16.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2019-12-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania budynku usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kostrogaj, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 22, 65/9, 66, 67/2. 
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-17

INFORMACJA
z dnia 16 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 grudnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 października 2019 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Łąckiej, Góry, Nowoosiedlowej, Przyszkolnej, Osiedlowej, Przytulnej, Myśliwskiej, Jaworowej, Wrzosowej, Zdrojowej, Parkowej, Gajowej, Wysokiej i Podleśnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:  166/2, 490, 489, 475, 123/15, 123/5, 361/5, 361/1, 119, 360, 404/1, 312, 339, 300/1, 288/2, 276, 275, 256, 257/1, 412/1, 414/1, 397, 421, 428, 380/2, 435, 442, 449, 455/20, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 16 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-16

INFORMACJA
z dnia 12 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 grudnia 2019r. Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 222, 243/1 (obręb geodezyjny 0008- Śródmieście).


Płock, dnia 12 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Pana Tomasza Żulewskiego, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z pełnomocnictwa którego działa Pan Tomasz Piłat zamieszkały w Gozdowie przy ul. J. Słowackiego 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia 0,4kV dla oświetlenia drogi wewnętrznej w Płocku, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 164/2, 167/2, 167/4, 167/9, 125.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-11

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 grudnia 2019 roku wydano decyzję Nr 103/PG/2019 znak: WRM-II.6733.95.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania kontenerowego budynku socjalnego na pętli autobusowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 523/5, 523/4, 523/6, 520/1, 520/2, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Bednarski, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30. Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

            O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 11 grudnia 2019 roku, została wydana decyzja nr 102/PG/2019 znak: WRM-II.6733.94.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Rybaki i Mostowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1053, 1047, 1048/2, 991/21, obręb ewidencyjny 0008 Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński, reprezentujący firmę PROENERG PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą 95-069 Brzeziny, ul. Lasockich 36.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.


data dodania: 2019-12-11

INFORMACJA
z dnia 10 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 grudnia 2019 roku, Dr. Oetker Dekor Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Ciechomickiej 15, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV (wewnątrzzakładowej), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej 15, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 51, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 10 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 grudnia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 10 grudnia 2019 roku wydano decyzję Nr 101/PG/2019 znak: WRM-II.6733.91.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej nn 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 894/2, 894/3, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Chrobociński, reprezentujący firmę JM Projekt Bożena Szewczyk, z siedzibą w Iłowie przy ul. Warszawskiej 6/1.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla  zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Semestralnej na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów  165/4, 217/1, 216/9.

na wniosek Pana Michała Kłosińskiego zamieszkałego w Płocku przy ulicy Padlewskiego 17b m 7.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-09

INFORMACJA
z dnia 9 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
6 grudnia 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tęczowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 837/2, 841, 842, 843, 844, 845, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 5 grudnia 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/23 i 97/27 przy ulicy Urodzajnej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Al. Jana Pawła II 30.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-09

INFORMACJA
z dnia 6 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
                                                      zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  10 października 2019 roku, złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A. w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn0.4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów : 685/4, 685/7, 685/8, 685/13 (obręb geodezyjny 16- Ciechomice).

Płock, dnia 6 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-06

INFORMACJA
z dnia 6 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
5 grudnia 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 166/2, 205/7, 212/1, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 6 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-06

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257  ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 grudnia 2019 roku została wydana decyzja nr 99/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej  elektroenergetycznej – linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia budynków mieszkalnych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 212/3, 213, 214/3, 214/4, 219/6, 219/7, 166/2, 205/27, 205/28, 205/29, 205/30, 205/31, 205/32, 205/34, 205/35, 205/37, 205/38, 205/39, 205/41 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Bartoszewicz, reprezentujący firmę TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz, z siedzibą w Świeciu przy ul. Mickiewicza 23.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2019-12-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek „Wodociągów Płockich Sp. z o.o.” z siedzibą w Płocku przy ul. A. Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Strzałkowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Z. Nałkowskiej i ul. Miodowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 148/6 i 191/1. 
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-06

INFORMACJA
z dnia 5 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 grudnia 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Piotra Józwik, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Niedzielaka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1341/12, 1341/1, 1341/8, 1341/6, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 5 grudnia 2019 rok


data dodania: 2019-12-05

INFORMACJA
 z dnia 5 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego przez Inwestora – Pana Jarosława Marciniak w dniu 5 listopada 2019 roku, uzupełnionego dnia 4 grudnia 2019 roku, który dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej dn 90PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2537/7, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jaskółczej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2537/4, 2537/6, 2537/7, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


Płock, dnia 5 grudnia 2019 roku


data dodania: 2019-12-05

INFORMACJA
 z dnia 5 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 27 listopada 2019 roku przez Inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowaną przez Pana Jakuba Sajdłowskiego, obejmującego budowę sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Morelowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1228/2, 1228/7, 817/6, 1248/4, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


Płock, dnia 5 grudnia 2019 roku


data dodania: 2019-12-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 grudnia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 grudnia 2019 roku wydano decyzję Nr 100/PG/2019 znak: WRM-II.6733.98.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci energetycznej kablowej nn 0,4kV oraz złączy kablowo-pomiarowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 361/7, 361/8, 412, 694/67, 694/68, 413 na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Lengenfeld 14.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 grudnia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 grudnia 2019 roku wydano decyzję Nr 98/PG/2019 znak: WRM-II.6733.93.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 895, 899, 900, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Chrobociński reprezentujący firmę JM Projekt Bożena Szewczyk, z siedzibą w Iłowie przy ul. Warszawskiej 6/1.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-12-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O ZMIANIE WARUNKÓW ZABUDOWYNa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 grudnia 2019 roku została wydana decyzja nr 161/2019 o zmianie warunków zabudowy dla inwestycji p.n.:
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (frontowego), budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna), przy ul. Sienkiewicza 44 na działce nr 491/1,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sienkiewicza 44/Kaczmarskiego na działkach nr 491/1, 1250, 1251, 1252, 1253,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami (frontowego), przy ul. Sienkiewicza 46 na działkach nr 491/1 i 490,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna), przy ul. Sienkiewicza 46/48 na działkach nr 490 i 489/2,
- zmiana konstrukcji dachu istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (frontowego) przy ul. Sienkiewicza 48 na działce nr 489/2,
- nadbudowa istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna) i zmiana konstrukcji dachu przy ul. Sienkiewicza 48 na działce nr 489/2,
- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (oficyna), przy ul. Sienkiewicza 48 na działce nr 489/2,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Sienkiewicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 491/1, 490, 489/2, 1250, 1251, 1252, 1253, w zakresie zmiany linii zabudowy,      załącznik nr 2 zastępuje się załącznikiem nr 2a,na wniosek Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5, reprezentowanego przez pełnomocnika, Pana Andrzeja Marciniaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Architektoniczna ABRYS Andrzej Marciniak z siedzibą w Płocku przy ul. Tęczowej 41.

    Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-12-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 grudnia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 grudnia 2019 roku wydano decyzję Nr 97/PG/2019 znak: WRM-II.6733.84.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 165/4, 165/5, 209/35, 500, 501, 520, 524, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, zamieszkały w Elblągu przy ul. Kwiatowej 14/8, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 

 


data dodania: 2019-12-02

INFORMACJA
z dnia 2 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Gminy Płock dokonanego w dniu 13 listopada 2019 roku budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Żabiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 272/2, 272/4, 272/6, 809/1, 829 i 830 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).


Płock, dnia 2 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-02

INFORMACJA
z dnia 2 grudnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 29 listopada 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 października 2019 roku przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, w sprawie zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Ciechomickiej, Łąckiej, Krakówka, Ziołowej, Lawendowej, Edukacyjnej, Nauczycielskiej, Browarnej i Piwnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/2, 322/5, 322/3, 103/1, 60/1, 29, 145, 144, 142, 211, 212, 222, 247, 103/4, 593, 605/3 (położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice), 140/10, 143, 71/2, 130, 158, 166/2, 520, 153/9, 129, 94, 71/1 (położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry), 1327/2, 1327/1, 1328/2 (położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie), jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 2 grudnia 2019 roku.


data dodania: 2019-12-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 listopada 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 395, 394/33, 394/31, 397/24, 397/14, 397/15 przy ulicy Kossobudzkiego i Rembielińskiego w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Al. Jana Pawła II 30.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-29

INFORMACJA
 z dnia 29 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIANa podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 15 listopada 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Piotra Józwik, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Szpaczej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2528/4, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 29 listopada 2019 roku


data dodania: 2019-11-29

INFORMACJA
 z dnia 29 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 21 listopada 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Piotra Józwik, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jaskółczej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2534/18, 2535/4, 2535/12, 2536/4, 2537/4, 2537/6, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 29 listopada 2019 roku


data dodania: 2019-11-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Kostrogaj na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 22
na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie przy ulicy Bandrowskiego16 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik,  będącegu pracownikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa TECTUM INWEST  z siedziba w Płocku przy ulicy Monte Cassino 12.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-29

INFORMACJA
z dnia 28 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 27 listopada 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Jakuba Sajdłowskiego, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63PE o ciśnieniu roboczym do 0,5MPa, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Morelowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1228/2, 1228/7, 817/6, 1248/4, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 28 listopada 2019 roku


data dodania: 2019-11-28

OBWIESZCZENIE
 Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 listopada 2019 roku wydano decyzję Nr 96/PG/2019 znak: WRM-II.6733.100.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: nadbudowa z rozbudową drugiego pietra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lasockiego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 554, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Marczak, reprezentujący firmę Architektura Plus Design Studio Michał Marczak, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 70A/35.
Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 20 listopada 2019 roku, zmienionym w dniu 25 listopada 2019 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4kV oraz budowa złączy kablowych niskiego napięcia 0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tadeusza Kościuszki, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 811/1, 812, 814, 815, 816/1, 819, 821, 822/2, 822/3, 823, 825/2, 1001, 1006, 1017, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Bolczak, reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,       materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 20 listopada 2019 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej SN–15KV oraz nN-0,4KV, kontenerowej stacji trafo oraz złącza kablowo-pomiarowego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grodzkiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 738, 728/13, 726/10, 726/11, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,        materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-26

INFORMACJA
z dnia 25 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
22 listopada 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 873/1, 877, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 25 listopada 2019 roku.


data dodania: 2019-11-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 listopada 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1393/4 i  1311/13 przy ulicy Grabówka w Płocku,

na wniosek Pana  Ryszarda Puławskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Ossowskiego 53.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w celu zasilania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płocku przy ul. Szymona Kossobudzkiego 7, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. S. Kossobudzkiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 394/16, 394/108, 394/116, 403.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-25

INFORMACJA
z dnia 22 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 21 listopada 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Piotra Józwik, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jaskółczej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2534/18, 2535/4, 2535/12, 2536/4, 2537/4, 2537/6, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 22 listopada 2019 roku


data dodania: 2019-11-22

INFORMACJA
z dnia 21 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
 zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  30 października 2019 roku, złożonego przez ENERGA-OPERATOR S.A..
w sprawie budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0.4kV wraz z przebudową złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 47 (obręb geodezyjny 16- Ciechomice).
Płock, dnia 21 listopada 2019 roku.


data dodania: 2019-11-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),zawiadamiam  strony postępowania,
że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej – linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia budynków mieszkalnych, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 212/3, 213, 214/3, 214/4, 219/6, 219/7, 166/2, 205/27, 205/28, 205/29, 205/30, 205/31, 205/32, 205/34, 205/35, 205/36, 205/37, 205/38 i 205/39 zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 

W zastępstwie kierownika Referatu Urbanistyki


data dodania: 2019-11-20

INFORMACJA
z dnia 19 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit.a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi  zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 18 listopada 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 28 października 2019 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV - sieci kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zabudowy mieszkaniowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 506/3 i 506/4 przewidzianych do realizacji przy ulicy Traktowej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 153/1, 506/4, 509/5, 510/34, 510/35, 801/2, 801/28 i 801/29 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).


Płock, dnia 19 listopada 2019 roku.


data dodania: 2019-11-19

INFORMACJA
z dnia 19 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 listopada 2019 roku spółka Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. wycofała zgłoszenie budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Torowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 797 i 802 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 19 listopada 2019 roku.


data dodania: 2019-11-19

OGŁOSZENIE
O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM NA CZŁONKÓW
PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI


Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji w zakresie:

 • mieszkańca osiedla Miodowa, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji;
 • jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta;
 • jednego przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.


Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako przedstawiciel jednej kategorii podmiotów wskazanych w § 2 pkt 2-4 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r.

Termin składania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od dnia 20 listopada 2019 roku do dnia 19 grudnia 2019 roku.

Sposób i miejsce składania formularza zgłoszeniowego kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji:

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko nr 5) w godzinach pracy Urzędu lub przesłać za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:

Urząd Miasta Płocka
Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta
pl. Stary Rynek 1
09-400 Płock

z dopiskiem: Nabór uzupełniający kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji.


Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

I. przedstawiciel mieszkańców osiedla Miodowa wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji lista poparcia (załącznik nr 2)

II. przedstawiciel podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze miasta lista poparcia (załącznik nr 3) oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej (załącznik nr 4)

III. przedstawiciel podmiotów prowadzących na obszarze miasta działalność społeczną lista poparcia (załącznik nr 5) oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej (załącznik nr 6)

Inne ważne informacje:

Test wiedzy z pytaniami dotyczącymi rewitalizacji dla kandydatów na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019 roku  o godz. 17.30 w Sali Sejmowej Urzędu Miasta Płocka – Stary Rynek 1, piętro 1.
Pytania i odpowiedzi:

Ewentualne pytania dotyczące naboru prosimy kierować na adres: rewitalizacja@plock.eu lub telefonicznie pod numerami tel. 367-14-53, 367-17-68.

Wykaz załączników do ogłoszenia - dokumenty do pobrania:
załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji
załącznik nr 2 – Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez mieszkańców osiedla Miodowa
załącznik nr 3 -  Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą na obszarze miasta Płocka
załącznik nr 4 – Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub zasiadaniu w organach podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym
załącznik nr 5 -  Lista poparcia na członka Płockiego Komitetu Rewitalizacji wyrażona przez podmioty prowadzące na obszarze miasta Płocka działalność społeczną
załącznik nr 6 – Oświadczenie o byciu członkiem organizacji pozarządowej.
data dodania: 2019-11-19

INFORMACJA
z dnia 15 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 15 listopada 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Pana Piotra Józwik, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Szpaczej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2528/4, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 15 listopada 2019 roku


data dodania: 2019-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 listopada 2019 roku została wydana decyzja nr 95/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm², przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 873/1 i 877 przy ulicy Nowociechomickiej w Płocku na wniosek  spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Hubert Pawlak reprezentujący firmę Mast Projekt Sp. z o.o.s.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 8 listopada 2019 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie stacji transformatorowej, budowa sieci energetycznych  nN–0,4KV oraz SN-15KV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 499/10 i 499/8, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,        materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-15

INFORMACJA
z dnia 14 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 listopada 2019 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Torowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 797 i 802 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).


Płock, dnia 14 listopada 2019 roku.


data dodania: 2019-11-14

INFORMACJA
z dnia 14 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 listopada 2019 roku Gmina Płock dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Żabiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 272/2, 272/4, 272/6, 809/1, 829 i 830 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 14 listopada 2019 roku.


data dodania: 2019-11-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 listopada 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 listopada 2019 roku wydano decyzję Nr 94/PG/2019 znak: WRM-II.6733.89.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Jędrzejewo na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 18/6, 18/14, na rzecz: Pana Tomasza Giżyńskiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Jędrzejewo 4, z pełnomocnictwa którego działa Pani Katarzyna Matyja, zamieszkała w Nowym Boryszewie 48/20, 09-400 Płock.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 października 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 125/1, 125/2, 125/3, 166/2, 167/6, 174/1 przy ulicy ulicy Góry w Płocku

na wniosek spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Kujawski reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26/K
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-14

INFORMACJA
z dnia 14 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
 zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu  30 września 2019 roku, złożonego przez P. Paulinę Perkę i Rafała Perkę,
w sprawie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 894/3 (obręb geodezyjny 16- Ciechomice).
Płock, dnia 14 listopada 2019 roku.


data dodania: 2019-11-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 listopada 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 listopada 2019 roku wydano decyzję Nr 93/PG/2019 znak: WRM-II.6733.81.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku przy ul. Bielskiej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 243/1, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Mateusz Klekowski, reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe PRO-MATT Mateusz Klekowski, z siedzibą w Makowiskach przy ul. Radomszczańskiej 55, 98-330 Pajęczno.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-13

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 listopada 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 listopada 2019 roku wydano decyzję Nr 3/PW/2019 znak: WRM-II.6733.85.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na rozbudowie i nadbudowie budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1, na rzecz: Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Lewandowski, zamieszkały Skoki 9A, gmina Gostynin.


Zgodnie z art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-13


OBWIESZCZENIE
z dnia 12 listopada 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 listopada 2019 roku wydano decyzję Nr 92/PG/2019 znak: WRM-II.6733.86.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801, 790, 791, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Bednarski, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-12

INFORMACJA
z dnia 7 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
7 listopada 2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, zlokalizowanej w Płocku przy al. Armii Krajowej, ul. Łączniczek, ul. Zbożowej i ul. Urodzajnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 292, 288/18, 287/6, 287/5, 284, 88, 87/15, 87/16, 94/1, 99/5, 98/9, 97/8, 97/13 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 8 listopada 2019 roku


data dodania: 2019-11-08


OBWIESZCZENIE
z dnia 8 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2019 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celupublicznego dla inwestycjipn.:  budowa stacji transformatorowej kontenerowej, sieci elektroenergetycznych nN–0,4KV oraz SN-15KV kablowych,    przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 499/10 i 499/8, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-08

INFORMACJA

z dnia 7 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 5 listopada 2019 roku Inwestor – Jarosław Marciniak dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej dn 90PE wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2537/7, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jaskółczej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2537/4, 2537/6, 2537/7, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 7 listopada 2019 roku


data dodania: 2019-11-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 listopada 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 520049W - ulicy Mostowej w Płocku
na odcinku od km. 0+465 do km. 0+510 o łącznej długości l=45,0 mb;

w zakresie budowy chodników i ścieżek rowerowych, na wniosek z dnia 4 października 2019 roku, który został uzupełniony przy piśmie z dnia 31 października 2019 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowanego przez Pana Tomasza Piłat, działającego na mocy pełnomocnictwa zarządzającego drogą - Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 9/11.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1011/11; 1045/1 (1045/4; 1045/5) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008–Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-11-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 listopada 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 listopada 2019 roku wydano decyzję Nr 90/PG/2019 znak: WRM-II.6733.87.2019.MJa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie kolumbarium w ramach utrzymania istniejącego cmentarza komunalnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 4/15, 5, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy Placu Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pani Maja Syska – Żelechowska, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, oraz na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-05

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 listopada 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 listopada 2019 roku wydano decyzję Nr 91/PG/2019 znak: WRM-II.6733.78.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego nabudowie linii kablowych Sn-15kV i złącz kablowych Sn-15kV od stacji nr S1-00099 do stacji nr S1-00218 w m. Płock Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kolejowej, Ukośnej, Zielonej, Cichej, Popłacińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2874/1, 2874/2, 1720, 1708/9, 1708/1, 1663, 1660, 1641, 1640/3, 1632/2, 1457/1, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Robert Burda, reprezentujący Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „Teltor-Pol Północ” S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Śnieżnej 1.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 listopada 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 października 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 30/12, 30/8, 30/4, 26/2 przy ul. Pasternakiewicza w Płocku,

na wniosek Pana Artura Malara zamieszkałego w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego 37/87.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-11-04

INFORMACJA
z dnia 31 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 30 października 2019r. Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej 0.4 kV wraz z przebudową złącza kablowo-pomiarowego w celu usunięcia kolizji z miejscem parkingowym na dz. nr 47, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Browarnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 47 (obręb geodezyjny 16- Ciechomice).

Płock, dnia 31 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 października 2019 roku została wydana decyzja nr 89/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 749/1, 749/16, 749/17, 749/18 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, przedstawiciel firmy Audien Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Kwiatowej 14 m. 8 w Elblągu.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Marczak reprezentujący firmę Architektura Plus Design Studio Michał Marczak, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Buforowej 70A/35, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: nadbudowie z rozbudową drugiego piętra budynku Płockiego Centrum Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Lasockiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 554.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2019-10-31

INFORMACJA
z dnia 29 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a  ppkt a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 28 października 2019 roku firma ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV - sieci kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zabudowy mieszkaniowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 506/3 i 506/4 przewidzianych do realizacji przy ulicy Traktowej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 153/1, 506/4, 509/5, 510/34, 510/35, 801/2, 801/28 i 801/29 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).


Płock, dnia 29 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-29

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 października 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 października 2019 roku wydano decyzję Nr 88/PG/2019 znak: WRM-II.6733.80.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej i ul. Portowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2809/1, 2809/2, 2810/7, 2810/11, 2811, 2814, 2815, 2816, 2898, 3103/5, na rzecz: TOP INWEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Błoniach przy ul. Powstańców 19, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak, reprezentujący firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26K.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWYNa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 października 2019 roku została wydana decyzja nr 146/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji p.n.: nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 36 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 955 i 794 (obręb ewidencyjny 8 Śródmieście), na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 36 w Płocku, z siedzibą przy ul. Kolegialnej 36 w Płocku.
    Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-305 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-10-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złączy kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Miodowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 361/7, 361/8, 412, 694/67, 694/68, 413.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

    Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Bartoszewicz, reprezentujący firmę TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz, z siedzibą w Świeciu przy ul. Mickiewicza 23 dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci kablowej  elektroenergetycznej – linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia budynków mieszkalnych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 212/3, 213, 214/3, 214/4, 219/6, 219/7, 166/2, 205/27, 205/28, 205/29, 205/30, 205/31, 205/32, 205/34, 205/35, 205/37, 205/38, 205/39, 205/41
zawiadamiam,
że pismem znak: WRM-II.6733.83.2019.MJ z dnia 24 października 2019 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
1.  Starosta Płocki, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP;
2. Zarządca drogi, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku;
3. Referat Polityki Przestrzennej Miasta;
4. Zarząd Zlewni we Włocławku;
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
6. wojewoda, reprezentowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki;
7. marszałek województwa, reprezentowany przez mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie.
 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2019-10-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22 października 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801 przy ulicy Nowociechomickiej i 793 przy ulicy Dorobka w Płocku

na wniosek Pana Arkadiusza Smok zamieszkałego w Płocku przy ulicy Ciechomickiej 57, z pełnomocnictwa którego działa Pan Daniel Gąbiński zamieszkały w Płocku przy ulicy Włościany 3 L.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Bednarski reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku al. Jana Pawła II 30, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania kontenerowego budynku socjalnego  na pętli autobusowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Medycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 523/5, 523/4, 523/6, 520/1, 520/2.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 21 października 2019 roku, 


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Rybaki i Mostowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1053, 1047, 1048/2, 991/21, obręb ewidencyjny 0008 Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński, reprezentujący firmę PROENERG PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą 95-069 Brzeziny, ul. Lasockich 36.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-24

INFORMACJA
z dnia 23 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 23 października 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 października 2019 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 235, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 23 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-23

INFORMACJA
z dnia 23 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
22 października 2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Łąckiej, Góry, Nowoosiedlowej i Przyszkolnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:  166/2, 490, 489, 475, 123/15, 123/5, 361/5, 361/1, 119, 360, 404/1, 312, 339, 300/1, 288/2, 276, 275, 256, 257/1, 412/1, 414/1, 397, 421, 428, 380/2, 435, 442, 449, 455/20,  położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 23 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-23


OBWIESZCZENIE
z dnia 22 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 października 2019 roku została wydana decyzja nr 87/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Góry, Łąckiej i Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 168/2, 167/2, 166/2 (część), 71/2 (część), 143, na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa których działa Pan Tomasz Strzałkowski.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-22

INFORMACJA
z dnia 21 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19b i 19c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 19 października 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 27 września 2019 roku przez firmę Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianych do realizacji przy ul. Szpitalnej w Płocku na działkach o numerach ewidencji gruntów 801/18, 509/3, 509/5, 509/6, 801/2 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 21 października 2019 roku.data dodania: 2019-10-21

INFORMACJA
z dnia 18 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 października 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 września 2019 roku przez Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49, w sprawie zamiaru budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej i ul. Portowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2810/11, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 18 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 października 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 16 października 2019 roku została wydana decyzja nr 86/PG/2019 znak: WRM-II.6733.70.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa  budynku, parkingów, drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17 w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 395, 396, 394/54 (obręb ewidencyjny 0004 - Łukasiewicza),

na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Jarosław Adach, Prezes Spółdzielni Pracy „INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI”, z siedzibą w Kielcach przy ul. Targowej 18.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.


data dodania: 2019-10-16

INFORMACJA
z dnia 15 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 14 października 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 września 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 528, 534, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI                             O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 października 2019 roku została wydana decyzja nr 85/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV, budowie kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i słupa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 157/16, 156/2, 157/13, 125, 157/15, 157/14, 157/7, 159/13, 163, 29, 129, 128, 118/1, 117/2 – obręb Kostrogaj Rolniczy i 1/1, 2/1, 3/1, 32/1, 32/2, 22/8, 22/10, 22/12, 42/1, 44/1, 49/3, 50/18, 71, 80/1, 83/1, 85/1, 86/1, 51/8, 51/7, 51/6, 50/13, 50/11, 50/8, 49/2, 31/19, 31/16, 31/13, 30/4, 29/2, 27/2, 26/2, 21/4, 20/2, 20/1 – obręb Podolszyce, przy ulicach Otolińskiej, Granicznej i Pasternakiewicza w Płocku.  na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-10-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Chrobociński reprezentujący firmę JM Projekt Bożena Szewczyk, z siedzibą w Iłowie przy ul. Warszawskiej 6/1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 895, 899, 900.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 października 2019 roku została wydana decyzja nr 84/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie parkingu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi i infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej II etap przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 967/3, 846, 849, 850, 852, 855/1, 853 przy ulicy Norbertańskiej w Płocku na wniosek Gminy Płock  z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1 reprezentowanej przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Pana Tomasza Żulewskiego z pełnomocnictwa którego działa  Pani Zenobia Skutnik, zamieszkała w Słupnie przy ul. Wroniej 17/1.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-10-14

INFORMACJA
z dnia 11 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z póź. zm.),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 11 października 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 24 września 2019 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV – sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania ogrodu działkowego „Dobrzyńska Klin” na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 120/1, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 446/1, 418/2 i 120/1 (obręb geodezyjny 3-Maszewo) przy ul. Medycznej i Dobrzyńskiej w Płocku.
Płock, dnia 11 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-11

INFORMACJA
z dnia 11 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 10 października 2019r. Energa - Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0.4 kV, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 685/4, 685/7, 685/8, 685/13 (obręb geodezyjny 16- Ciechomice).


Płock, dnia 11 października 2019 roku.

 


data dodania: 2019-10-11

INFORMACJA
z dnia 11 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia Gminy Płock dokonanego w dniu 26 września 2019 roku budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. gen. Grzmot- Skotnickiego i al. J. Paderewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 494/9, 494/5, 523/2 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).


Płock, dnia 11 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 października 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych, garażu  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1077, 1078/2, 1078/8, 1078/9, 1078/10, 1078/11, 1078/12 przy ulicy Ośnickiej w Płocku

na wniosek spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa  Pan Przemysław Wierucki  reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-11

INFORMACJA
z dnia 10 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
8 października 2019 roku, Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Ciechomickiej, Łąckiej, Krakówka, Ziołowej, Lawendowej, Edukacyjnej, Nauczycielskiej, Browarnej i Piwnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/2, 322/5, 322/3, 103/1, 60/1, 29, 145, 144, 142, 211, 212, 222, 247, 103/4, 593, 605/3 (położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice), 140/10, 143, 71/2, 130, 158, 166/2, 520, 153/9, 129, 94, 71/1,  (położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry), 1327/2, 1327/1, 1328/2 (położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie), jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 10 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-10

INFORMACJA
z dnia 10 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 września  2019 roku, złożonego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. w sprawie budowy odcinka sieci gazowej o napięciu roboczym do 0,5 MPa, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 235 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 10 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-10

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 10 października 2019 roku wydano decyzję Nr 83/PG/2019 znak: WRM-II.6733.65.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kanalizacji deszczowej, podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód deszczowych, utwardzenie terenu, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chopina i al. Piłsudskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 222, 224/1, 256/6, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą przy placu Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Traczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AKAWAI Marcin Traczyk, z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagórskiej 195/3.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającej na:

budowie sieci wodociągowej dla  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Browarnej i Janówek na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów  692/5, 605/2, 744, 748/10, 748/12,
749/18, 749/1, 750/6, 509, 877

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi Płockie z siedzibą w Płock przy ulicy Gradowskiego 11 z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Strzałkowski.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 października 2019 roku została wydana decyzja nr 82/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci sieci gazowej średniego ciśnienia Dn 180, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Jeziornej i Grabińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 359, 406, 407, 408 na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie przy ulicy Równoległej 4a, reprezentowanej przez Pana Aleksandra Liolios, będącego reprezentantem firmy DOM SYSTEM Sp. z o.o., z siedzibą w warszawie przy ulicy Dzikiej 4A lok. 2
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-10

INFORMACJA
z dnia 9 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 7 października 2019 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Widok na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 883/2 i 1105/1 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 9 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-09

INFORMACJA
z dnia 9 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
7 października 2019 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 235, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Chrobociński reprezentujący firmę JM Projekt Bożena Szewczyk, z siedzibą w Iłowie przy ul. Warszawskiej 6/1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 894/2, 894/3.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-08

INFORMACJA
z dnia 4 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 września 2019 roku, złożonego przez Gminę Płock w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. gen. Grzmot- Skotnickiego i al. J. Paderewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 494/9, 494/5, 523/2 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).


Płock, dnia 4 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 października 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

                       O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU            DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 2 października 2019 roku, została wydana decyzja nr 80/PG/2019 znak: WRM-II.6733.66.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tęczowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 837/2, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, obręb ewidencyjny 0016 - Ciechomice,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Gajewski, reprezentujący firmę PROGAJWAT Jacek Gajewski, z siedzibą przy ulicy Mazowieckiej 13 w Płocku.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 października 2019 roku została wydana decyzja nr 81/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 875/1, 875/2, 875/3, 875/4, 875/5, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, przedstawiciel firmy Audien Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Kwiatowej 14 m. 8 w Elblągu.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

    

   W zastępstwie Kierownika Urbanistyki

 

 

 


data dodania: 2019-10-02

INFORMACJA
z dnia 2 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 30 września 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 sierpnia 2019 roku przez Pana Jarosława Grochulskiego, w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 692/9 położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 2 października 2019 roku.


data dodania: 2019-10-02


OBWIESZCZENIE
z dnia 1 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Tomasza Giżyńskiego zamieszkałego w Płocku, przy ul. Jędrzejewo 4, z pełnomocnictwa której działa Pani Katarzyna Matyja zamieszkała w Nowym Boryszewie 48/20, 09-400 Płock, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Jędrzejewo, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 18/6, 18/14.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-10-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 października 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI                             O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 października 2019 roku została wydana decyzja nr 79/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 44/7, na wniosek Pana Piotra Kowalewskiego i Pani Magdaleny Kowalewskiej, zamieszkałych w Płocku przy ul. Jesiennej 12/17 oraz Spółki Jawnej Portos K. Portalski, z siedzibą w Skrzeszewie przy ul. Partyzantów 37, z pełnomocnictwa których działa Pani Katarzyna Matyja, zamieszkała w Nowym Boryszewie 48/20.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-10-01

 

INFORMACJA
z dnia 27 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a)b) i 19a)c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 września 2019 roku firma Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianych do realizacji przy ul. Szpitalnej w Płocku na działkach o numerach ewidencji gruntów 801/18, 509/3, 509/5, 509/6, 801/2 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).


Płock, dnia 27 września 2019 roku.

 


data dodania: 2019-09-30

INFORMACJA
z dnia 30 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a i 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 26 września 2019 roku Gmina Płock dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym i kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. gen. Grzmot- Skotnickiego i al. J. Paderewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 494/9, 494/5, 523/2 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).


Płock, dnia 30 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-30

 

INFORMACJA
z dnia 27 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 września 2019 roku, Trei Real Estate Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2810/11, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

 Płock, dnia 27 września 2019 roku.

 


data dodania: 2019-09-27

INFORMACJA
z dnia 27 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania obiektu w m. Płock - ul. Kościuszki, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Tadeusza Kościuszki, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 815; 823; 824; 825/2; 1017 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-09-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 września 2019 roku została wydana decyzja nr 78/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110, dn 63, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Browarnej i Piwnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 593, 605/3, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik, pracownik firmy „Instal-Gaz” Sp. z o.o. S.K., z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-27

INFORMACJA
z dnia 26 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 26 września 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 września 2019 roku przez Energę Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Marynarki Polskiej, w sprawie zamiaru budowy sieci kablowej oraz przyłącza kablowego do Kościoła-Plebani (etap I)  przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 51, 59, 322/3, 573 (obręb geodezyjny 16–Ciechomice), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 26 września 2019 roku


data dodania: 2019-09-26

INFORMACJA
z dnia 26 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, Etap 2 - zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Strzeleckiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1559/2 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-09-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 WRZEŚNIA 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kablowej elektroenergetycznej – linii kablowej nn wraz ze złączami w celu zasilenia budynków mieszkalnych, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 212/3, 213, 214/3, 214/4, 219/6, 219/7, 166/2, 205/27, 205/28, 205/29, 205/30, 205/31, 205/32, 205/34, 205/35, 205/36, 205/37, 205/38 i 205/39
na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Bartoszewicz, przedstawiciel firmy: TB PROJEKT Tomasz Bartoszewicz z siedzibą w Świeciu przy ulicy Mickiewicza 23.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-26

INFORMACJA
z dnia 25 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 września 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 528, 534, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 25 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-25

INFORMACJA
z dnia 25 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2b oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a) i art. 29 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 24 września 2019 roku firma ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci  elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV – sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania ogrodu działkowego „Dobrzyńska Klin” na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 120/1, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 446/1, 418/2 i 120/1 (obręb geodezyjny 3-Maszewo) przy ul. Medycznej i Dobrzyńskiej w Płocku.
Płock, dnia 25 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-25

INFORMACJA
z dnia 25 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIANa podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiampoprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 września 2019r. Pani Paulina Perka oraz Pan Rafał Perka dokonali zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego przy ul. Janówek na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 894/3 (obręb geodezyjny 16- Ciechomice).
Płock, dnia 25 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-25

INFORMACJA
z dnia 25 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 24 września 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 września 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 373/9, 304/1, 400/3, 400/4, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 25 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-25

Konsultacje społeczne - Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Miasto Płock, realizując obowiązek wynikający z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019.755 ze zm.) przystąpiło do aktualizacji Założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock.
 
Projekt dokumentu, w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2018.2081 ze zm.) oraz w związku z art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, poddany zostaje konsultacjom społecznym. Celem konsultacji jest zapewnienie udziału mieszkańców Płocka w określeniu polityki energetycznej miasta w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe.

Termin konsultacji: 24 września - 15 października 2019 r.
 
Uwagi i wnioski do projektu dokumentu należy składać:
a) drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,  Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) osobiście w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta.
w terminie do dnia 15 października 2019 r.
 
Dokumenty do pobrania:

data dodania: 2019-09-25

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Imielnica” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 16 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.


Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 5 września 2019 roku o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku.


    I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.


Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że obecnie plan znajduje się na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Poinformował, że dyskusja jest dosyć specyficzna, ponieważ wyłożeniu podlegają tylko tereny 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ, z uwagi na odmienne niż Prezydent rozpatrzenie przez Radę Miasta Płocka uwag złożonych do projektu planu. Uwzględnienie uwag dla terenów, które wcześniej zostały nieuwzględnione przez Prezydenta, skutkowało koniecznością powtórzenia pewnych etapów procedury sporządzenia planu, stąd wynikła też konieczność przeprowadzenia kolejnego wyłożenia planu do publicznego wglądu. Zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi można składać tylko do tych terenów, które podlegają ponownemu wyłożeniu, pozostałe uwagi będą uznawane za bezprzedmiotowe.


II. Głos w dyskusji zabrali:
    1. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy złożone uwagi, a następnie ich rozpatrzenie przez Prezydenta zakończą etap projektowy planu.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że w momencie gdy zostaną złożone uwagi do terenów podlegających wyłożeniu, konieczne będzie ich rozpatrzenie przez Prezydenta, a w sytuacji gdy rozpatrzenie będzie negatywne, zostaną one przedstawione na sesji Radnym Miasta Płocka.


    2. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy w wyniku negatywnej decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego na przeprowadzenie drogi do terenu 4MN/U przez las – teren 2ZL, czy z tym terenem może się coś dziać jeszcze w kwestii poprowadzenia drogi przez las.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w wyniku uwzględnienia uwagi przez Radnych, polegającej na poprowadzeniu drogi dojazdowej do działki 1247/9, przez jej własny teren, Prezydent zobligowany był do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Województwa Mazowieckiego jako organu chroniącego grunty leśne, o zmianę w części północnej wyżej wskazanej działki, fragmentu lasu na funkcję nieleśną. Taka zgoda nie została uzyskana, bo jak zostało wskazane w decyzji odmownej, droga w projekcie planu oznaczona symbolem 15KDD jest wyznaczona w dokładnie ten sam sposób w obecnie obowiązującym planie i takie rozwiązanie zdaniem Marszałka jest wystarczające. Państwu Radnym na sesji na której będzie miał być uchwalony plan zostanie przedstawione stanowisko Marszałka Województwa Mazowieckiego i wyjaśnienie, że uwzględniona przez nich uwaga nie może być formalnie wprowadzona do projektu planu, właśnie przez brak zgody organu władnego w kwestii ochrony lasów.


    3. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy wyłożenie tego planu i przedstawienie go mieszkańcom to już jest wszystko i następny etap to przestawienie planu Radnym na sesji oraz przyjęcie go.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że generalnie tak to właśnie powinno wyglądać, jednakże dalsza procedura będzie zależeć też od uwag, które wpływać będą w wyznaczonym terminie do terenów podlegających wyłożeniu. Jeśli Prezydent nie uwzględni jakiejś uwagi, to będzie ją musiał przedstawić Radnym, rozstrzygnięcie to będzie będzie decydujące w kwestii dalszych losów tego planu, ponieważ pozytywne uwzględnienie uwagi odrzuconej przez Prezydenta, będzie skutkować koniecznością poprawienia projektu planu i powtórzenia pewnych etapów procedury.


    4. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy jeżeli jest już rozstrzygnięcie w sprawie tej drogi do działki 1247/9, to nie ma już możliwości żeby ta droga była przeprowadzona przez las.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że nawet jeżeli znów wpłynie taka uwaga, to zostanie ona przedstawiona Państwu Radnym, jednak z informacją, że uwzględnienie takiej uwagi jest niemożliwe, ponieważ o możliwości poprowadzenia drogi przez las decyduje inny organ, który już wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. Trzeba będzie również podkreślić Państwu Radnym, że uwzględnienie uwagi o takiej treści, będzie wymagać ponownego wystąpienia do Marszałka, który już wydał wiążące ustalenie w tej sprawie.


    5. Pani Magdalena Grabowska zapytała na której sesji planowane jest uchwalenie tego planu.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że termin, który został wyznaczony na składanie uwag pozwala założyć optymistyczną wersję, w której może być możliwe przedłożenie planu na październikowej sesji, jednak trudno jest przewidzieć czy i jakie uwagi wpłyną do planu, a tym samym jakie poprawki będą konieczne do wprowadzenia.

    6. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy generalna zasada jest taka, że uwagi można składać tylko do terenów, które zgodnie z ogłoszeniem podlegają wyłożeniu.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził.


    7. Pan Henryk Gonta zapytał gdzie jest drugi rejon podlegający wyłożeniu.
      

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to już właściwie teren u podnóża skarpy, przy rzece Rosicy, gdzie był wniosek właściciela o zmianę linii zabudowy, ale ta zmiana nie była możliwa, ponieważ pozwalałaby na sytuowanie budynków w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru rzeki Rosicy, co pozostaje w sprzeczności z ustawą o ochronie przyrody.


    8. Pani Ewa Sosnowska zapytała czy tam gdzie jest teren 4MN/U, to już jest taki zwykły las.
      

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że nie jest to do końca taki zwykły las, ponieważ wszystkie lasy w Płocku zostały zaklasyfikowane jako lasy ochronne i likwidacja statusu lasu ochronnego jest bardzo trudna.


    9. Pani Magdalena Grabowska zapytała, czy jar rzeki Pisencji to jest jakiś formalnie chroniony obszar.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że formalnie obszar ten nie jest prawnie chroniony.

    10. Pani Magdalena Grabowska zapytała czy jest jakiś przepis prawny, mówiący o tym, że nie można już złożyć formalnie uwagi do planu, aby ciąg pieszy 8KDP zmienić na drogę publiczną.
      

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że uwagi można składać do terenów, które podlegają wyłożeniu zgodnie z treścią ogłoszenia. Mieszkańcy mogą w każdej chwili złożyć wniosek do Prezydenta o zmianę planu, który już obowiązuje.


    11. Pani Magdalena Grabowska zapytała czy taki wniosek o zmianę planu można złożyć do planu, który jeszcze nie obowiązuje.
      

Pani Paulina Grabska odpowiedziała, że nie można. Uwagi do projektu planu zgłasza się zgodnie z zapisami ustawy w wyznaczonych terminach podczas wyłożenia planu do publicznego wglądu.


    12. Pan Henryk Gonta zapytał czy dobrze rozumie, że plan nie będzie uchwalany cały, tylko w tym zakresie, który podlega wyłożeniu.
      

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że wyłożeniu podlegają tylko obszary wskazane w ogłoszeniu, ale plan zostanie w całości przedłożony do uchwalenia.


    13. Pani Magdalena Grabowska powiedziała, że przy pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu przez mieszkańców została złożona uwaga dotycząca zmiany ciągu pieszego 8KDP na drogę publiczną. Mieszkańcy uważają, że uwaga rozpatrzona negatywnie przez Prezydenta oraz uzasadnienie przedstawione Radnym i ich rozstrzygnięcie podtrzymujące stanowisko Prezydenta są błędne.
      

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że takie było rozpatrzenie i stanowisko Pana Prezydenta, co zostało uznane za zasadne przez Radnych.


    14. Pani Magdalena Grabowska powiedziała, że oni jako mieszkańcy Parceli mają przecież prawo nie zgadzać się ze stanowiskiem Prezydenta i stawić na sesji Rady Miasta Płocka, na której będzie uchwalany plan.
      

Pan Łukasz Ozimek potwierdził.


    15. Pani Magdalena Grabowska powiedziała, że na etapie projektowania nie widzi żadnego problemu i przeciwwskazań, żeby ciąg 8KDP zmienić na teren drogi publicznej, tym bardziej, że w obowiązującym planie z 2000 roku jest dużo dróg, które są wyznaczone i wcale nie realizowane.
      

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że realizacja inwestycji drogowych musi też wynikać z zapotrzebowania na daną drogę.


    16. Pan Henryk Gonta zapytał czy jest przewidziana w planie realizacja ulicy Widnej.
      

Pan Łukasz Ozimek potwierdził.
      
       Pani Magdalena Grabowska i Pan Henryk Gonta opowiadali o możliwościach połączenia ciągu pieszego 8KDP z ulicą Kasztanową i rozwiązaniami konstrukcyjnymi w przedostaniu się przez jar rzeki Pisencji. Następnie Pani Magdalena Grabowska poruszyła problem wyjazdu mieszkańców osiedla Parcele w stronę miasta.
       
    17. Pan Henryk Gonta zapytał czy została już rozwiązana kwestia połączenia osiedla Imielnica z  osiedlem Podolszyce Południe.
      

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że planowane jest połączenie tych dwóch osiedli za pomocą ulicy Orzechowej i projektowanej drogi na terenie osiedla Podolszyce Południe.

Pan Henryk Gonta opowiadał o koncepcjach i problemach z połączeniem osiedla Podolszyce Południe i Imielnica.

    18. Pan Henryk Gonta zapytał o kwestie związaną z ulicą Wiosenną i jej przerwaniem na wysokości istniejącego budynku. Czy projekt planu zakłada jakaś możliwość realizacji połączenia dwóch odcinków tej ulicy.
      

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że projekt planu przewiduje połączenie dwóch odcinków ulicy Wiosennej, jest to inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym i w razie trudności z porozumieniem się z właścicielem nieruchomości możliwe będzie wywłaszczenie przedmiotowej działki celem zrealizowania inwestycji drogowej.

Pan Henryk Gonta opowiadał o problemach administracyjnych.

    19. Pani Magdalena Grabowska zapytała co oni mieszkańcy mogą zrobić jeszcze w kwestii terenu 8KDP i z kim mogą rozmawiać o tym.

Pan Łukasz Ozimek powiedział mieszkańcom, że owszem mogą złożyć uwagę do projektu planu w sprawie ciągu pieszego 8KDP, ale tak jak podkreślał na wstępie taka uwaga nie zostanie rozpatrzona, ponieważ teren ten nie jest przedmiotem wyłożenia. Jednakże zauważył, że w momencie przedłożenia na sesji projektu planu Państwu Radnym do uchwalenia, sami Radni, zgodnie z art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym mogą stwierdzić  konieczność dokonania zmian w projekcie planu.


    III. Ustalenia z dyskusji
Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 24 września 2019 roku.
Dyskusja została zakończona o godz. 16.40.
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Płock, dnia 23 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-23

INFORMACJA
z dnia 20 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
18 września 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 873/1, 877, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 18 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-20

INFORMACJA
z dnia 20 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 września 2019 roku Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej o napięciu roboczym do 0,5 MPa, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 235 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 20 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pani Maja Syska – Żelechowska, dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kolumbarium w ramach utrzymania istniejącego cmentarza komunalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Bielskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 4/15, 5.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2019-09-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 września 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej niskiego napięcia typu YAKXS 4 x 120 mm², przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 873/1 i 877 przy ulicy Nowociechomickiej w Płocku,

na wniosek spółki akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan  Hubert Pawlak reprezentujący firmę Mast Projekt Sp. z o.o.s.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-20

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 września 2019 roku
O WYDANEJ ZMIANIE DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że w dniu 20 września 2019 roku wydano decyzję Nr 2/PW/2019 znak: WRM-II.6733.82.2019.MB o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie ośrodka radioterapii w Płocku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z budową łącznika, budową i przebudową schodów zewnętrznych do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (drogi wewnętrzne, parkingi, sieci, przyłącza) oraz budową stacji trafo i agregatu prądotwórczego, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1,
na rzecz: firmy Centrum Radioterapii i Usprawniania Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Grunwaldzkiej 212, z pełnomocnictwa której działa Pan Adam Dziedzicki
zamieszkały  w Warszawie przy ul. Wąwozowej 6/2, oraz na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Medycznej 19, z pełnomocnictwa którego działa Pan Dariusz Lewandowski, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie i nadbudowie budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z rozbudową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Medycznej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1. 
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z  pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Bednarski, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku, przy al. Jana Pawła II 30, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilenia budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801, 790, 791.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
                                                                                         


data dodania: 2019-09-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 września 2019 roku została wydana decyzja nr 75/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 865 przy ul. Norbertańskiej w Płocku, na wniosek Pana Mieczysława Markuszewskiego zamieszkałego w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 32
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-09-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 września 2019 roku została wydana decyzja nr 77/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie, nadbudowie ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek usługowy przeznaczony na potrzeby placówki opiekuńczo - wychowawczej, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 640 przy ulicy Kalinowej w Płocku, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 1 z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Żochowski zamieszkały w Łącku przy ul. Gajowej 52.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-09-17

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 września 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 września 2019 roku wydano decyzję Nr 76/PG/2019 znak: WRM-II.6733.60.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie bieżni okrężnej wraz z prostą, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, trybuny stalowej, chodników, obiektów małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania: „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Piaska na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 262/1, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Szymon Kita, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: PRIMTECH Szymon Kita, z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 4/6.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-17

INFORMACJA
z dnia 16 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 12 września 2019 roku Gmina Płock dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. gen. Grzmot- Skotnickiego i al. J. Paderewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 494/9, 494/5, 523/2 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 16 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-16

INFORMACJA
z dnia 16 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 13 września 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Panią Ludmiłę Sarnecką, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi – Etap 2 (zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 na działce 1559/2), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Strzeleckiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1559/2 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-09-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),
zawiadamiam  strony postępowania,
że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 44/7 przy ulicy Granicznej w Płocku

został zebrany materiał dowodowy.

 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2019-09-16


OBWIESZCZENIE
z dnia 16 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński zamieszkały w Elblągu, przy ul. Kwiatowej 14/8, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3/B, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 165/4, 165/5, 209/35, 500, 501, 520, 524.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-16

INFORMACJA
z dnia 13 września 2019 roku

 

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

 


 

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

 

zawiadamiam

 


 

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 września 2019 roku, Energii Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Przemysława Słowikowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej oraz przyłącza kablowego do Kościoła Plebani zlokalizowanej w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 51, 59, 322/3, 573 (obręb geodezyjny 16 -Ciechomice ).

 

Płock, dnia 13 września 2019roku

 


data dodania: 2019-09-13

INFORMACJA
z dnia 13 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 września 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Przemysława Wieruckiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tadeusza Kościuszki, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 815; 823; 824; 825/2; 1017 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-09-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 września 2019 roku

O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 98 §1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 30 lipca 2019 roku, ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin


zawiadamiam,że w dniu 12 września 2019 roku zostało wydane postanowienie o zawieszeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej, sieci elektroenergetycznych  nN–0,4KV oraz SN-15KV kablowych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 499/10 i 499/8, obręb ewidencyjny 0008 – Śródmieście do dnia 30 lipca 2020 roku, ze względu na opracowywany  zagospodarowania przestrzennego, w tym (zgodnie z § 2 przedmiotowej uchwały) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka”, obejmujący m.in. działki, których dotyczy wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Pan Adama Dziedzickiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wąwozowej 6/2 – pełnomocnika firmy Centrum Radioterapii i Usprawniania Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 1/PW/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 lipca 2019 roku znak: WRM-II.6733.47.2019.MB dla inwestycji polegającej na: budowie ośrodka radioterapii w Płocku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z budową łącznika do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (droga wewnętrzna, parkingi, stacja trafo i przyłącza), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 528/1, 530.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-11

INFORMACJA
 z dnia 10 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 10 września 2019 roku organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie dokonanego w dniu 23 sierpnia 2019 roku, złożonego przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S. A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanego przez Pana Jacka Gajewskiego, zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1311/10, 1324/1, 1324/6, 1324/7, 1324/8, 1324/9, 1324/10, 1325/3, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-09-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Mateusz Klekowski reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe PRO-MATT Mateusz Klekowski z siedzibą w Makowiskach przy ul. Radomszczańskiej 55, 98-330 Pajęczno, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku przy ul. Bielskiej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Bielskiej,
na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 243/1.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej