Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

INFORMACJA

z dnia 23 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 maja 2018 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z rozbiórką części istniejącej sieci oraz przebudową przyłączy, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 433/8, 518/12, 778, 518/7, 518/9, 476/2, 422/2, 433/11, 753/2, 2907, 769, 513/2, 510/2, 518/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 23 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-23

INFORMACJA

z dnia 21 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z rozbiórką części istniejącej sieci oraz przebudową przyłączy, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 433/8, 518/12, 778, 518/7, 518/9, 476/2, 422/2, 433/11, 753/2, 2907, 769, 513/2, 510/2, 518/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 21 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-21

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 21 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49, art. 61 § 4 i art 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17 maja 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 35/PG/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania Szkoły Podstawowej nr 12 oraz istniejących sieci energetycznych nn-0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1042/6, 1062, 1441/1, 1441/2,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operatorz siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanRoman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2018-05-21

INFORMACJA
z dnia 18 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
16 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 kwietnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablowo-pomiarową dla zasilania reklamy, zlokalizowanej przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/22, 72/26, 73/13 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce) jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 18 maja 2018 roku


data dodania: 2018-05-18

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 17 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 17 maja 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 219/2018 znak: WRM-IV.6740.175.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany obejmujący: konstrukcje budowlane (fundamenty, podpory stalowe), sieci kanalizacyjne, sieci i instalacje elektryczne, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/51 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Modernizacja pieców H-101 i H-201 na instalacji HROS do wymagań BAT/BREF” na terenie ZP PKN ORLEN S .A., dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 17 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-17

INFORMACJA
z dnia 17 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
15 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 kwietnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji przy ul. Kochanowskiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 236/1 (obręb geodezyjny 7-Działki) jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 17 maja 2018 roku


data dodania: 2018-05-17

INFORMACJA
z dnia 16 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332  z późniejszymi  zmianami),

zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 16 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV – sieci kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym  przewidzianej do realizacji przy ul. W. Zglenickiego w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 13/2 i 13/9 (obręb geodezyjny 13- Kombinat).

Płock, dnia 16 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-16

INFORMACJA
z dnia 16 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
15 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 kwietnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce) jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 16 maja 2018 roku


data dodania: 2018-05-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

     Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Spółki jawnej BUDOPLAN Krawczyk Józef, Teresa, Piotr z siedzibą w Płocku przy ulicy Wańkowicza 12 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą:

Budowa osiedla mieszkalnego, składającego się z jedenastu budynków jednorodzinnych – osiem w zabudowie bliźniaczej i trzech w zabudowie wolnostojącej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji przy na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9 i 227/10 zlokalizowanych przy ulicy Kutnowskiej w Płocku”
zawiadamiam,


że pismem znak: WRM-II.6730.143.2018.MJ z dnia 15 maja 2018 r. Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
1. Starosta Płocki, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP;
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka
3. Zarząd Zlewni we Włocławku;
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
5. Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2018-05-15

INFORMACJA
z dnia 15 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 11 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 kwietnia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowym, przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN-0,4 kV, przy ul. Włościany w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 664/2, 665/1, 669, 670/3, 946, położonych w obrębie ewid. 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-15

INFORMACJA
z dnia 15 maja2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 maja 2018 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durma dokonała zgłoszenia budowy wraz z demontażem sieci energetycznej nN 0,4 kV w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 788/1, 790 (obręb geodezyjny 8 - Śródmieście).
Płock, dnia  15 maja 2018 roku


data dodania: 2018-05-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
nr 12/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2017 roku
znak sprawy WRM-IV.6740.4.12.2017.MJ

polegającej na budowie drogi powiatowej 1KDZ od węzła „TRZEPOWO” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 1+684,39 o długości l=1684,39 mb; budowie drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+323,00 o długości l=323,00 mb; budowie drogi gminnej 3KDZ ulicy Szkolnej na odcinku od km. do km.: 0+513,55 ÷ 0+790,79 o długości l=277,24 mb; budowie drogi wewnętrznej na odcinkach od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+331,00; 0+000,00 ÷ 0,122,44 o łącznej długości l=453,44 mb, wraz z budową i przebudową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych – wylotów służących do wprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy i rowu przydrożnego, budowę rowu przydrożnego oraz rozbiórką i konserwacją sieci elektroenergetycznych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” - Etap 1 - budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W.

Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów: 84 (84/1, 84/2) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, znajdująca się w liniach rozgraniczających pasa drogowego, w zakresie projektu podziału nieruchomości.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty doręczenia, o której mowa powyżej, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.


data dodania: 2018-05-15

INFORMACJA

z dnia 15 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 14 maja 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. wycofała zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z rozbiórką części istniejącej sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 433/8, 518/12, 778, 518/7, 518/9, 476/2, 422/2, 433/11, 753/2, 2907, 769, 513/2, 510/2, 518/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 15 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 751/12, 751/13 i 509

na wniosek Pani Ewy Machnackiej, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Janówek 11 z pełnomocnictwa której działa Pani Elżbieta Żłobińska zamieszkała w Płocku przy ulicy Batalionów Chłopskich 5/1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Paweł Żynda, reprezentujący firmę EL-RAT Paweł Żynda, z siedzibą w Markach, przy ul. Wołodyjowskiego 10A/1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Traktowej w Płocku – ETAP II, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/75, 800/76 (obręb 3).


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-11

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 4 maja 2018 roku,wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 97/4  i  97/5 przy ul.Urodzajne jw Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-05-11

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy  i w dniu 9 maja 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 42/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowielinii kablowejnn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym mającej na celu zasilenia zakładu usługowego, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 173/4, 173/92 i 173/91 przy ul. Targowej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Rybacki Krzysztof reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 35.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-05-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa  linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Traktowej w Płocku – ETAP I, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 152/1, 158/9, 158/10, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 800/10, 800/11, 800/12, 800/13, 800/14, 800/15, 800/16, 800/17, 800/18, 800/19, 800/20, 800/21, 800/22, 800/23, 800/24, 800/25, 800/26, 800/27, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 800/32, 800/33, 800/34, 800/35, 800/36, 800/37, 800/65, 800/66, 800/67, 800/68, 800/70, 800/71, 800/73, 800/74, 800/75, 800/76 (obręb 3), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Paweł Żynda, reprezentujący firmę EL-RAT Paweł Żynda, z siedzibą w Markach, przy ul. Wołodyjowskiego 10A/1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-07

INFORMACJA
z dnia 4 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 maja 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn  wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 562/3, 604, 762/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 4 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-04

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 2 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 2 maja 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 41/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 57/7, 57/8, 69/2, 72/2 na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ulicy Żyznej

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-05-02

 

INFORMACJA
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji przy ul. W. Zglenickiego w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 13/2 i 13/9 (obręb geodezyjny 13- Kombinat).

Płock, dnia 30 kwietnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-04-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 39/PG/2018 znak: WRM-II.6733.25.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nałkowskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 148/6, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Jóźwiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: eM Jot PROJEKT Marcin Jóźwiak, z siedzibą w Płocku przy ul. R. Traugutta 23.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 40/PG/2018 znak: WRM-II.6733.30.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w łączniku Dworcowa – Otolińska wraz z odtworzeniem nawierzchni, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dworcowej i ul. Otolińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 614/47, 574 (obręb 7), 22/1 (obręb 9), na rzecz: Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 9/11.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-30

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lotnisko” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi  w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Spotkanie otworzył pan Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję, poinformował, iż tematem dyskusji jest projekt planu „Lotnisko” w Płocku, który jest wykładany do publicznego wglądu oraz oddał głos projektantom planu.
Główny projektant planu – pani Anna Woźnicka oraz projektant planu – pani Patrycja Piorun-Masłowska  na podstawie prezentacji multimedialnej krótko omówiły procedurę sporządzania projektu planu oraz możliwości udziału w niej społeczeństwa. Poinformowały, iż wykładany,  obecnie projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Płocka. Następnie przedstawiły główne ustalenia projektu planu. Przypomniano również o terminie składania uwag, który upływa w dniu 9 maja 2018 r. oraz poinformowano, iż wszystkie nieuwzględnione przez Prezydenta uwagi zostaną rozpatrzone przez Radę Miasta przed uchwaleniem projektu planu. Po czym pani Anna Woźnicka zaprosiła do zadawania pytań.

II. Głos w dyskusji zabrali:
1. Pan Piotr Bednarski (właściciel działki 127/5), Pan Jarosław Kawka (właściciel działki 127/6) –  mieszkańcy terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 2.U/MN wnioskują, aby poszukać rozwiązań, które pozwolą chronić zabudowę mieszkaniową przed uciążliwościami generowanymi przez tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczone symbolem PU, sąsiadujące z ich zabudową. Proponują, na przykład, wydzielenie strefy zieleni, oddzielenie terenami usługowymi o niższej intensywności i mniejszych parametrach zabudowy lub odsunięcie linii zabudowy tak aby uzyskać łagodne przejście między tymi dwiema strefami. Panowie wnieśli również aby zmienić zakończenie drogi oznaczonej symbolem 3.KDD, tak by nie łączyła się z drogą 4.KDW. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć obsługi terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczonych symbolem PU za pomocą już istniejącej drogi wewnętrznej (4KDW) a tym samym wyeliminuje uciążliwości wynikające ze zwiększenia natężenia ruchu. Zadano również pytanie w jaki sposób teren zabudowy mieszkaniowej jest chroniony akustycznie. Panowie zawnioskowali również o ponowne dokonanie inwentaryzacji w terenie.
Pani Anna Wożnicka poinformowała, iż dokumentem kierunkowym przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Studium i to ten dokument, poza stanem istniejącym, decyduje o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie.
Projektanci oraz Pan Ozimek wyjaśnili, że przebieg drogi 3KDD wynika z wydzielonych pod drogi działek, stanu własności oraz zjazdu z drogi serwisowej wzdłuż budowanej obwodnicy. Dodali również, iż nie ma przeszkód aby odpowiednimi ustaleniami organizacji ruchu zarządzać sposobem i natężeniem ruchu. Projektant oraz kierownik wyjaśnili również, iż tereny UMN zostały zakwalifikowane w planie jako tereny podlegające ochronie akustycznej i w związku z tym będą podlegać tej ochronie zgodnie z przepisami odrebnymi. Wracając do kwestii sąsiedztwa terenów PU i UMN projektant planu zaproponowała by przy sporządzaniu uwagi zawnioskować o wyznaczenie jakiejś strefy buforowej np w postaci zieleni lub usług, odsunięcie linii zabudowy czy obniżenie jej wysokości. Dodała również, iż warto sprecyzować kilka rozwiązań, które byc może uwzględniałyby również zamierzenia właściceli działek bezpośrednio sąsiadujących z terenami UMN.

2. Pan Waldemar Ejdys – zadał pytanie o to jakie były założenia planu zagospodarowania przestrzennego. Teren lotniska oznaczony w Studium jest dużo większy niż w projekcie planu.
Pan Łukasz Ozimek poinformował, że Studium składa się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa dopuszcza przeznaczenie tego terenu na funkcje inne niż lotnicze, stąd wyznaczone w  projekcie planu tereny produkcyno – składowe i magazynowe. Wyjaśnił również, że zmniejszenie granic lotniska zostało zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Pan Ejdys zapytał jakie były przyczyny zmniejszenia granic lotniska oraz jakie potrzeby to podyktowały? Do jakich operacji lotniczych jest przystosowany teren 1.KL? Zwrócił uwagę, że zmniejszenie powierzchni lotniska spowoduje ograniczenie operacji lotniczych. Zadał również pytanie czy jest potrzeba wykreowania tak dużego terenu produkcyjno – usługowego (teren 8PU)? W opinii Pana Ejdysa ustaleniami planu należałoby zabezpieczyć możliwość budowy w przyszłości większego lotniska z dłuższym pasem startowym (rezerwa terenu). Dałoby to możliwość przystosowania lotniska do działalności związanych z sytuacjami kryzysowymi. Zabudowanie terenów sąsiadujących z terenem przeznaczonym pod lotnisko, na przykład terenu 7PU uniemożliwi rozbudowę lotniska.
W odpowiedzi Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że północna część terenu nie była wykorzystywana na cele lotnicze, a projekt zmniejszenia terenu lotniska narodził się w środowisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Dodał że koncepcja zagospodarowania terenu lotniska opracowana przez Aeroklub uwzględnia zarówno nowy pas betonowy jak również pas trawiasty. Projektant planu poinformowała, że ustalenia projektu planu uwzględniają dokumenty rejestracyjne lotniska a projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Dodała również, że nie było dotychczas formalnych przesłanek, które sugerowałyby potrzebę powiększenia (wydłużenia) płyty lotniska. Wyjaśniła także, że w planie miejscowym nie można tworzyć rezerw terenu na przyszłość. Plan musi określać przeznaczenie terenu na chwilę obecną. Można jedynie ustalić tymczasowe zagospodarowanie terenu ale trzeba wówczas określić termin takiego zagospodarowania.
Na zakończenie pani projektant oraz pan Ozimek poinformowali o możliwości złożenia uwag do przyjętych w projekcie planu ustaleń, w tym dotyczących rozszerzenia granic lotniska.

III. Ustalenia z dyskusji
Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz przypomniał o terminie wnoszenia uwag do projektu planu, który upływa 9 maja 2018 r.
Dyskusja została zakończona o godz. 17.30.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka;
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 26 kwietnia 2018 r.


data dodania: 2018-04-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017.1405 z dnia 2017.07.21 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Opracowaniu projektu aktualizacji
 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”

Obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Płocka podał informację o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Przedmiotem obecnej aktualizacji Planu jest uzupełnienie listy projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o przedsięwzięcia zgłoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani”. W opracowanym projekcie uchwały uwzględnione zostały zmiany w wykazie przedsięwzięć, dopisano nową kartę projektu oraz zweryfikowano przyjęte do monitoringu i realizacji cele ilościowe do roku 2020.

Uwagi do projektu Planu można składać w:
1. W formie pisemnej:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu
2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:
•   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
•    Uchwała w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dnia 28.03.2017 r.
•    Projekt uchwały aktualizującej PGN wraz z uzasadnieniem

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka


data dodania: 2018-04-27

INFORMACJA
 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
26 kwietnia 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablowo-pomiarową dla zasilania reklamy, zlokalizowanej przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/22, 72/26, 73/13 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).
Płock, dnia 27 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-27

INFORMACJA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
24 kwietnia 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych, zlokalizowanej przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).
Płock, dnia 26 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-26

OBWIESZCZENIE

z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o zawieszeniu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej


 Na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami)


zawiadamiam
że w dniu 25 kwietnia 2018 roku
zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.1.2018.KP

 

o zawieszeniu postępowania na żądanie wnioskodawcy, prowadzonego na wniosek z dnia 5 marca 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez pełnomocnika- Pana Mariusza Andlera- wspólnika spółki jawnej: MBZ Andler, Toczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej w niezbędnym zakresie.
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/4, 1013/5, 1013/6, 1013/7, 1013/8, 1013/9, 1013/10, 1013/11, 1014, 1015, 1016/1, 1016/11, 1016/12, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1027/3 i 1028/10-obręb nr 10-Podolszyce w Płocku.

Z aktami sprawy oraz treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Płock, 25 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-26

INFORMACJA
 z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 kwietnia 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej przy ul. Kochanowskiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 236/1 (obręb geodezyjny 7-Działki).
Płock, dnia 26 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 19, 56 (obręb 13 Kombinat) oraz 206, 238/1, 223/4 (obręb 4 Łukasiewicza), znak sprawy: WRM-II.6733.31.2017.AS, na wniosek  Pana Jerzego Tabaki, reprezentującego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2, pełnomocnika Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście odul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40b/2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV wraz ze słupem linii napowietrznej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 119, obręb Maszewo.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-26

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA NR 89/PG/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 26kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr 38/PG/2018 o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowielinii kablowejSN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kVprzewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5przy ul. Górnej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikoraprowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11 działająca w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-26

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA NR 89/PG/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 26kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr 37/PG/2018 o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowiesieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Tartacznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1848 i 3109/1 na wniosek Pana Dariusza Tandeckiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Drzewnej 16.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-26

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10 kwietnia 2018 roku, uzupełniony 19 kwietnia 2018 roku,zmieniony 23 kwietnia 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2 przy ul.Nizinnejw Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 


data dodania: 2018-04-26

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 kwietnia 2018 roku, uzupełniony 25 kwietnia 2018 roku,wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 227/14przy ul.Kutnowskiej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-26

INFORMACJA

z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z rozbiórką części istniejącej sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 433/8, 518/12, 778, 518/7, 518/9, 476/2, 422/2, 433/11, 753/2, 2907, 769, 513/2, 510/2, 518/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 25 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-25

INFORMACJA
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 10 kwietnia 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Krzysztofa Rybackiego dotyczące zamiaru budowy - sieci energetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku przy ul. Tumska 5a oraz rozbiórka przyłącza nN 0,4kV, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Tumskiej 5a, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 751 i 752/3, obręb geodezyjny 0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock .


data dodania: 2018-04-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku przychodni zdrowia wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Mikołaja Reja 15/3, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 458/1 (obręb 7), na wniosek Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Kościuszki 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr 36/PG/2018 znak: WRM-II.6733.23.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1394, 262/9 i 262/10, obręb nr 0008 – Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Karolinę Panek, reprezentującą firmę BAKO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy alei Jana Pawła II 30.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-25

 OBWIESZCZENIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa Pomnika Obrońców Płocka 1920 roku, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Placu Narutowicza na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 987/2, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,

na wniosek Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Obrońców Płocka 1920 z siedzibą  w Płocku, przy  ul. Wyszogrodzkiej 161 (skrytka pocztowa nr 21) z upoważnienia którego Pan Marcin Kowalski, przedstawiciel firmy WEKTOR-P Kowalscy Sp. J., z siedzibą w Płocku przy ul. Dworcowej 2B.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w Płocku na osiedlu Ciechomice na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 322/2 , 322/3, 322/4, 32/5, 103/1, 103/2,  60/1, 29, 142, 626/8, 947/7, 567, 566/2, 568/2, 569/2, 569/4, na osiedlu Góry na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 141, 140/10, 143, 71/1, 71/2, 130, 158, 165/1, 209/10, 166/2, 205/7, 520, 153/9, 129, 94 oraz na działkach o numerach 1327/1 i 1327/2 przy ulicy Krakówka
na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14 z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak,  będącemu Prezesem Spółki „Instal-Gaz sp. z o o” spółka komandytowa z siedziba w Płocku przy ulicy Miedzianej 4.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-25

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Borowiczki" w Płocku

Protokół sporządzony został w dniu 16 kwietnia 2018 roku w siedzibie firmy SoftGIS s.c. przy  ul. Mulickiej 6/14 we Wrocławiu, przez Radosława Jończaka – głównego projektanta planu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, poz. 1566) w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, przy ul. Janusza Korczaka 10 w Płocku przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Spotkanie rozpoczął Pan Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Przedstawił powody przystąpienia do sporządzenia planu, a także przypomniał o obowiązujących terminach składania uwag.
Pani Aneta Pomianowska-Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta również przywitała osoby obecne na sali, następnie głos został przekazany projektantowi planu.

Główny projektant planu – Pan Radosław Jończak opowiedział o dotychczasowym przebiegu procedury sporządenia przedmiotowego planu, omówił sposób rozpatrzenia wniosków złożonych do planu. Podkreślając, iż jest to projekt planu, który może ulec zmianie w wyniku złożonych uwag, przedstawił jego główne założenia, a także główne zmiany, które zaszły względem obowiązującego planu, a które polegały na:

 • zmianie przeznaczenia z terenów rolniczych i ogrodniczych z istniejącą zabudową o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowym, terenów rolniczych bez zabudowy oraz terenów sportu i rekreacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • zmianie przeznaczenia terenu z usług na tereny zieleni urządzonej,
 • zmianie przeznaczenia terenów byłej cukrowni z terenów przemysłowo-składowych na tereny zabudowy usługowej,
 • zmianach w dotychczas projektowanym układzie dróg, w tym w zakresie redukcji ich szerokości.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Stefan Karczewski: Odczytał pytania skierowane do projektantów i osób prezentujących plan. Wskazał, iż ustalenia dla terenu 1ZP nie odzwierciedlają ustaleń Studium, zarazem stawiając pytanie jakie przesłanki kierowały projektantami aby odejść od kierunków wyznaczonych w Studium i nie uwzględnić także niesprzecznych z nimi ustaleń obowiązującego planu. Ponadto, spytał jakie przesłanki kierowały projektantami aby ograniczyć możliwość zwiększenia funkcjonalności terenu wokół domu mieszkalnego (na terenie 1ZP) poprzez wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu wyłącznie istniejącej zabudowy.
Treść odczytanych pytań została dołączona do protokołu jako załącznik nr 2.

Pan Radosław Jończak, wskazał iż przeznacznie terenu nie narusza ustaleń obowiązującego Studium. Żądania, które zabierający głos sformułował we wniosku do planu zostały uwzględnione. Projekt planu uległ jednak zmianie na etapie uzgodnień z właściwymi instytucjami. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia, argumentując, iż ustalenia planu umożliwiają zdublowanie brył zabytków co jest niedopuszczalne z punktu widzenia konserwatorskiego. W związku z tym należało wycofać się z przyjętych rozwiązań i wprowadzić te, które będą zgodne z oczekiwaniami Konserwatora.

Pani Aneta Pomianowska – Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, wskazała iż studium przewiduje na przedmiotowym terenie tereny rekreacji, w związku z powyższym inna funkcja byłaby niezgodna z obowiązujacym Studium. Ponadto, plan dopuszcza możliwośc adaptacji istniejącego budynku.

2. Pan Mieczysław Walczak: Czy podczas projektowania ulicy Wierzbowej uwzględniono istniejące na działce dwa stawy?

Pani Aneta Pomianowska – Molak poprosiła o złożenie pisemnej uwagi w tej sprawie.

3. Pan Tomasz Kolczyński: Wskazując na dużą liczbę mieszkańców ul. Gmury (przybyłych na dyskusję) zwrócił się z prośbą o potwierdzenie czy projekt planu wyklucza możliwość prowadzenia usług na terenie 1ZB, które dopuszczał dotychczas obowiązujący plan.

Pan Radosław Jończak odczytał zapisy projektu dla terenu 1ZP, wyjaśniając, iż projekt planu dla istniejącego budynku mieszkalnego dopuszcza zmianę sposobu użytkowania na usługi zamieszkania zbiorowego.

Pan Marek Stańczyk zapytał czy wpłynął jakiś wniosek o zmianę przeznaczenia działki przy ul. Gmury.

Pani Aneta Pomianowska – Molak, poinformowała, iż nie wpłynął żaden wniosek z ul. Gmury w sprawie zmiany przeznaczenia.

Następnie zwróciła się do Pana Radnego (Pana Kolczyńskiego) z informacją, iż funkcja wyznaczona w projekcie planu dla terenów położonych przy ul. Gmury pozwala tylko i wyłącznie na adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej z uwagi na linie powodziowe, bez możliwości lokalizowania nowej zabudowy.

4. Głos z sali: Czy możliwe jest prowadzenie (przy ulicy Gmury) działalności gospodarczej w postaci usług budowlanych?

Pani Aneta Pomianowska – Molak, wskazała, że jeśli obecnie występują tam budynki usługowe to tak, natomiast zgodnie z projektem planu nie będzie możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy.

5. Głos z sali: Na jednej z działek (przy ul. Gmury), która została zakupiona przez nieznanego inwestora, zwożone są bardzo duże ilości gruzu. Prawdopodobnie ma znajdować się tam kruszarnia gruzu. Czy jest możliwość, by ta kruszarnia tam powstała?

Pani Aneta Pomianowska – Molak, wyjaśniła, że na podstawie ustaleń obowiązującego planu jest tam m.in. funkcja usługowo-produkcyjna, więc gdyby inwestor chciałby to zrobić, to mógłby.

6. Pan Bogusław Mierzejewski: Przyznał, że zakupił przedmiotową działkę - nr 1635/2 i 1635/1. Zwoził tam beton, który zostanie skruszony i będzie wbudowany w drogi. Nie będzie prowadził tam kruszenia ani składowiska. Zwozi to na własny cel. Kruszenie potrwa kilka dni.

Pani Aneta Pomianowska – Molak oraz Pan Radosław Jończak wyjaśnili, że dyskusja dotyczy projektu planu. Projekt planu nie dopuszcza prowadzenia tego typu działalności.
Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, że do tej pory do urzędu nie wpłynęły żadne informacje odnośnie tej inwestycji.

Pan Jacek Terebus zaznaczył, iż materiał budowlany zazwyczaj składowany jest w miejscu budowy lub rozbiórki. Ponownie podkreślił, iż w tej lokalizacji, w nowym projekcie planu występuje wyłącznie zabudowa mieszkaniowa, na jego podstawie żadna kruszarnia nie będzie mogła powstać.

7. Pan Bogusław Mierzejewski: W ustaleniach planu, w momencie zakupienia działki, było przeznaczenie usługowo-produkcyjne, a obecnie projektowane są tam tereny zielone.

Pan Jacek Terebus wyjaśnił, że występują tam linie zalewowe. Prowadzenie działalności w tym miejscu nie będzie możliwe.

8. Pani Izabela Olenderek: Odniosła się do terenu byłego GS-u, oznaczonego w  dotychczasowym planie, jako teren mieszkaniowy z funkcją usługową nieuciążliwą. W zapisach planu występują zakazy lokalizowania obiektów produkcyjnych, składowych, handlu hurtowego i innych mogących powodować wzmożony ruch pojazdów samochodów ciężarowych. Właściciel działki posiada wiele samochodów ciężarowych i ciężkiego sprzętu budowlanego, którego naprawę przeprowadza na przedmiotowej działce. Na działce składowane są płyty betonowe, piasek, opony, etc. Mimo tego typu zapisów w planie taka działalność jest prowadzona. Podczas spotkania u pana prezydenta, w obecności Pani dyrektor Anety Pomianowskiej-Molak, mieszkańcy sąsiednich działek uzyskali odpowiedź, że prowadzący działalność może na swojej działce "robić co mu się podoba". Czy wg porządku planistycznego powinno być tak, że tego typu działalność jest prowadzona w środku osiedla domków jednorodzinnych?
Jakie są obostrzenia, w projekcie planu, co do prowadzenia działalności i czy będzie możliwość prowadzenia tego typu działalności? Dlaczego, choć działalność właściciela tego terenu była wcześniej mniejsza niż jest obecnie, mimo zapisów obowiązującego planu mógł on ją rozwinąć?

Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, że przedstawiona sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ inwestor rozpoczął działalność przed uchwaleniem planu miejscowego. Obecnie urząd nie ma prawnych podstaw by inwestor dostosował się do ustaleń obowiązującego planu. Urząd Miasta Płocka występował w tej sprawie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie ze wszystkimi dokumentami, normami, badaniem poziomu hałasu działalność spełnia wszystkie normy. Jej uciążliwość nie wykracza poza granice działki. Nie ma możliwości prawnej by wymóc zmianę działalności lub przeniesienia jej w inne miejsce.

Pan Radosław Jończak, poinformował, że w projekcie planu występują obostrzenia odnośnie prowadzonej działalności, jednak dotyczą one nowych inwestycji.

9. Pan, który się nie przedstawił: Czy służby miejskie mogą nakazać uprzątnięcie tego terenu?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że straż miejska może jedynie nakazać uprzątnięcie odpadów.

10. Pani, która się nie przedstawiła: Dlaczego Grabówka nie została włączona do planu zagospodarowania przestrzennego dla Borowiczek? Teren ten również powinien zostać wzięty pod uwagę w związku ze znaczną liczbą mieszkańców.

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że projekt planu dotyczy terenów objętych obowiązującym planem, który został uchwalony w 2000 roku, dlatego obszar Grabówki nie został w nim ujęty.

11. Pan, który się nie przedstawił: Przy ul. Borowickiej, na działce należącej do Urzędu Miasta, składowany jest destrukt asfaltowy. Czy można do tego celu wykorzystywać tę działkę?

Pan Jacek Terebus poinformował, że materiał składowany jest w związku z budową ulicy Borowickiej, zostanie on uprzątnięty do końca wiosny.

12. Pan, który się nie przedstawił: Czy ustalenia dla terenów od 1ZB do 7ZB różnią się między sobą?

Pan Radosław Jończak: wyjaśnił, że tereny oznaczone symbolami od 1ZB do 7ZB mają te same ustalenia. Zacytował ustalenia projektu planu dotyczące tych terenów.

13. Pan, który się nie przedstawił: Czy w ramach nowego planu możliwa będzie odbudowa budynku, który w obowiązującym planie nie podlegał przebudowie? Pytanie dotyczyło terenu 2ZB.

Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że jeżeli zachowane są fundamenty budynku, a plan dopuszcza adaptację to odbudowa jest możliwa.

14.  Pan Krzysztof Rutecki: Dlaczego teren przy ulicy Gmury, oznaczony symbolem 1ZB nie został przeznaczony pod zabudowę, pomimo że istnieją tam budynki mieszkaniowe?

Pan Radosław Jończak: wyjaśnił, że tereny te są położone w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Projekt planu nie ustala zasięgu tych obszarów.

Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, iż Zarząd Gospodarki Wodnej w 2015 roku przekazał mapy powodziowe, z których do projektu planu zostały przeniesione linie powodziowe. Twórcą map powodziowych jest Zarząd Gospodarki Wodnej, który ustala granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

15. Pan Krzysztof Rutecki: Dlaczego, w związku z powyższym, przy ul. Gmury zrealizowana została sieć kanalizacyjna skoro jest to teren zalewowy?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że obowiązujące przepisy nie zakazują realizacji sieci kanalizacyjnej na terenach powodziowych. Ponadto, tereny położone przy ul. Gmury zostały wskazane jako tereny szczególnego zagrożenia powodzią w 2015 r. - w momencie powstania map zagrożenia powodziowego.

16. Głos z sali: Jakie możliwości ma plan w zakresie obniżenia hałasu powstającego na drogach lokalnych? Czy istnieje możliwość by nakazać stosowanie materiału budowlanego, który powodować będzie obniżenie hałasu jaki powstaje na drogach?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że nie ma możliwości by w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalić z jakich materiałów ma zostać wykonana nawierzchnia drogi. W przypadku realizacji drogi w obszarze zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej projektant dobiera materiały, które umożliwią zachowanie norm hałasu dla danego terenu.

Pan Jacek Terebus wyjaśnił, że materiały tego typu były testowane, jednak nie sprawdziły się. Jedyną skuteczną możliwością ograniczenia hałasu jest ustanowienie ograniczenia prędkości, jednak taka regulacja nie należy do ustaleń planu.

17. Pan Sebastian Kozakiewicz: Jaką funkcję ma spełniać droga 1KDZ? W jakim przedziale czasowym będzie ona realizowana? Czy zaprezentowana lokalizacja tej drogi jest ostateczna?

Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, że uchwalenie planu wiąże się z założeniem, iż wyznaczony przebieg dróg jest docelowy. Wskazała jednak, iż w wyjątkowych sytuacjach ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych umożliwia wytyczenie przebiegu drogi poprzez decyzję administracyjną. Przedmiotowa droga zbiorcza ma obsługiwać cały obszar planu, zbierając ruch z osiedla Borowiczki. Plan miejscowy nie określa przedziału czasowego realizacji dróg.

18. Pan Sebastian Kozakiewicz: Czy tereny przeznaczone w planie pod drogi i tereny zielone będą przejmowane przez Urząd Miasta?

Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że jeżeli inwestycja drogowa będzie wykonywana to grunty należące do prywatnych właścicieli zostaną wykupione. Gmina ma obowiązek wykupienia gruntów przeznaczonych pod tereny zieleni publicznej – ogólnodostępnej.

19.  Pan Sebastian Kozakiewicz: Jaka jest orientacyjna data uchwalenia planu?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że uwagi do projektu planu są zbierane do 20 kwietnia, i jeżeli w związku z ich rozpatrzeniem nie zajdzie konieczność ponownego uzgadniania i opiniowania oraz wyłożenia planu projektu planu do publicznego wglądu to uchwalenie może nastąpić w trakcie majowej sesji. W przypadku ponownego wyłożenia prawdobnym terminem będzie uchwalenie przed końcem bieżącego roku.

20.  Pan, który się nie przedstawił: Linie zabudowy na rysunku planu nie są jednolite. Odległości linii od dróg są różnorodne. W związku z tym wnosi o ich ujednolicenie.

Pan Łukasz Ozimek - Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, przypomniał o konieczności złożenia niniejszej uwagi na piśmie. Wyjaśnił, że nie jest błędem wyznaczanie różnych odległości linii zabudowy od dróg.

21.  Pan, który się nie przedstawił: Czym motywowane są projektowane odległości? Jakimi przepisami lub normami?

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jedną z wytycznych jest ustawa o Drogach Publicznych, która mówi o minimalnej odległości zabudowy od krawędzi jezdni, w zależności od klasy drogi. Ponadto w przypadku projektowanych dróg, projektant dokonuje oceny co do właściwego wytyczenia linii zabudowy.

Pani Aneta Pomianowska – Molak dodała, że podczas sporządzenia projektu planu bierze się również pod uwagę istniejące zagospodarowanie. W związku z czym projektowaną linię zabudowy dostosowuje się do położenia istniejących budynków.

22. Pan, który się nie przedstawił: Wskazał na różnorodne wytyczenie linii na terenie 64MN, który nie jest jeszcze zabudowany. Od ulicy Harcerskiej odległość wynosi 5 m, a od pozostałych ulic 6 m.

Pan Radosław Jończak wyjaśnił, że podczas wyznaczania linii zabudowy brane pod uwagę są różne uwarunkowania, takie jak np. położenie działki względem stron świata, położenie drogi, ukształtowanie terenu, występujące przeszkody. Decyzja o przebiegu linii zabudowy podejmowana jest indywidualnie dla każdego terenu. Wskazał, iż w przypadku kwestionowania przebiegu linii należy złożyć uwagę, której zasadność zostanie rozpatrzona.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Jacek Terebus podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 20 kwietnia 2018 roku. Ponownie poinformował, iż jeżeli złożone uwagi nie będą powodowały konieczności przekazania projektu planu do ponownych uzgodnień to prawdopodobnie plan zostanie uchwalony przez Radę Miasta w trakcie sesji majowej.

Dyskusja została zakończona o godz. 17:20.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki:
1. Lista obecności
2. "Pytanie do projektantów/prezenterów wyłożonego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Borowiczki w Płocku" – złożone przez Pana Stefana Karczewskiego (1 strona)

Płock, dnia 16 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie elektroenergetycznej, kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji  w Płocku przy ul. Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 41, obręb Radziwie.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z budową słupa linii napowietrznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku w obrębie 4 Łukasiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 5/1, 11/1, 11/2, 10, 41/3, 41/5, 87 (obręb 4), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40/b2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-23

INFORMACJA
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
20 kwietnia 2018 roku, Enarga-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN-0,4 kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 664/2, 665/1, 669, 670/3, 946, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 23 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17 kwietnia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznejdo 1 kV – linia kablowa nN ze złączami kablowo – pomiarowymi dla zasilania działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 24/1, 2/2, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9przy ul. Boryszewskiejw Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot pracownik Spółki Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-23

INFORMACJA
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
19 kwietnia 2018 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Ramm dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania Rodzinnych Ogródków Działkowych w Płocku przy ul. Szpitalnej 7, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 531/1, 532, 626, 636/1, 637/1(obręb geodezyjny 3 - Maszewo).
Płock, dnia 20 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy TECTUM INVEST Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Wójcicki, zamieszkały w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13/56, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Przyjaznej i ul. Szpitalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801/1, 801/2, 513/9, obręb Maszewo.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Słowackiego, Środkowej, Kredytowej, Dąbrowskiej,  Konopnickiej, Mościckiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 246/15, 248, 250, 265, 429, 323, 312/1, 246/24, 246/22, 246/20, 303/6, 283, 309, 313 (obręb 4), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 6/14, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Pawlak, Wiceprezes Sp. z o.o. „Instal-Gaz spółki komandytowej z siedzibą w Płocku, przy ul. Miedzianej 4.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-20

INFORMACJA

z dnia 19 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 18 kwietnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/1, 1014, 1076/1, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/13 i 1076/14 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).

Płock, dnia 19 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Stanisława Chrzanowskiego, zamieszkałego w Płocku, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przewidzianej do realizacji  w Płocku, przy ul. Wiadukt, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 11/12, 13/4, 14/18, 14/19, 15/1, 15/2, 22, 149.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-19

INFORMACJA
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 kwietnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 28 marca 2017 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Gajewskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4V przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej, Siennickiego, Rutskich, Rembielińskiegio, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 398/1, 1232, 1231/1, 397/14, 394/105 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).

Płock, dnia 18 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-18

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 17 kwietnia 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 35/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania Szkoły Podstawowej nr 12 oraz istniejących sieci energetycznych nn-0,4 kVprzewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i Słonecznejna działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1042/6, 1062, 1441/1, 1441/2 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanRoman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-17

INFORMACJA
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 kwietnia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 407, 476, 477, 478, 479, 480, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 16 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-16

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 kwietnia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie ulicy Poprzecznej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 970/1, 964, 966/1, 971/7 przy ul. Poprzecznej w Płocku

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Andrzej Niedbała.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 34/PG/2018 znak: WRM-II.6733.12.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi mającej na celu zasilanie działki nr 782/4 oraz działek po trasie sieci nr 782/6 oraz 782/5, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 782/2, 782/4, 782/5, 782/6, 782/7, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA, z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy TECTUM INVEST Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Pawła Pietras, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonaniu kanalizacji deszczowej dla osiedla Wisła Park w Płocku przy ul. Przyjaznej i ul. Szpitalnej, przewidzianej do realizacji  w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 154, 155/1, 799/3, 799/4, 509/3, 509/5, 509/6, 510/10, 510/16, 510/17, 510/18, 510/19, 510/20, 510/21, 513/9, 513/28, 513/55, 513/81, 513/99, 513/103, 801/18, obręb Maszewo.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych:

4KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+285,64 o długości l=285,64 mb;
2KDZ na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+439,88 o długości l=439,88 mb;
3KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+489,24 o długości l=489,24 mb;
2KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+860,00 o długości l=860,00 mb;
1KDL na odcinku od km. 0+860,00 do km. 1+303,51 o długości l=443,51 mb
wchodzących w układ drogowy przyszłych terenów inwestycyjnych
i łączących się przez skrzyżowania z Nową Przemysłową,

wraz z budową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych i przebudową rowu melioracyjnego (w postaci przepustów na skrzyżowaniu z projektowanymi drogami), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku, prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegać będą na: budowie jezdni o nawierzchni bitumicznej dla ruchu kategorii KR6; budowie przepustów pod jezdnią; budowie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; budowie opaski o nawierzchni z płytki betonowej; wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego; zagospodarowaniu zielenią terenu przyległego wraz z wycinką drzew i krzewów; budowie oświetlenia ulicznego; budowie sieci kanalizacji deszczowej; budowie sieci kanalizacji sanitarnej; budowie sieci wodociągowej; budowie sieci gazowej; budowie sieci ciepłowniczej; budowie kanału technologicznego - Etap II – „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”, na wniosek z dnia 19 marca 2018 roku, którego treść została zmieniona przy piśmie z dnia 9 kwietnia 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 68/3 (68/4, 68/5, 68/6), 69/2 (69/3, 69/4), 70/2 (70/3, 70/4), 72/3, 151 (151/1, 151/2), 153/2 (153/3, 153/4), 155 (155/1, 155/2, 155/3, 155/4), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2, 159/3), 162/1, 185/2 (185/3, 185/4), 186 (186/1, 186/2, 186/3), 187 (187/1, 187/2, 187/3, 187/4), 188 (188/1, 188/2, 188/3), 189 (189/1, 189/2, 189/3), 190 (190/1, 190/2, 190/3), 191 (191/1, 191/2, 191/3), 192 (192/1, 192/2, 192/3), 193/2 (193/3, 193/4, 193/5), 194/4 (194/5, 194/6), 198/6, 199/1 (199/4, 199/5), 199/2, 200/1, 202/11 w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 33 (33/1, 33/2), 37 (37/1, 37/2) w granicach obrębu ewidencyjnego 0013–Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty doręczenia, o której mowa powyżej, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45 - 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.


data dodania: 2018-04-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 33/PG/2018 znak: WRM-II.6733.16.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parowej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do zaprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Parowej w Płocku, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 6 (obręb 4) oraz 4/5, 4/6 (obręb 8), na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Pana Tomasza Żulewskiego, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, z pełnomocnictwa którego działa Pan Paweł Wątroba, przedstawiciel firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-13

Płock, dnia 11.04. 2018 r.
WRM.V.060.2.12.2017/2018.MS


Obwieszczenie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
Urząd Miasta Płocka


W związku z uzgodnieniem stanowisk z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, Urząd Miasta Płocka zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonych  uzgodnieniach w związku z projektem dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030. Pismem Nr ZS.9022.1250.2017.MK z dnia 10.08.2017r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie nie stwierdza konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pismem Nr WOOŚ-III.410.422.2017.JD.2 z dnia 4 kwietnia 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, iż dla ww. dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


data dodania: 2018-04-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 31/PG/2018 znak: WRM-II.6733.14.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 685/9 i 685/13 (obręb 16), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-12

 O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 155/2018 znak: WRM-IV.6740.132.2018.BKi zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: budowę budynku oczyszczalni ścieków, budynku przygotowania wody myjącej, wiaty czyszczenia cystern kolejowych, budynku mycia wewnętrznego cystern kolejowych, wiaty mycia zewnętrznego cystern kolejowych, estakady technologicznej z pomostem komunikacyjnym, przebudowę drogi i torów, budowę: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-6kV, sieci kanalizacji procesowej: FAG, I-systemu, ropopochodnej, sieci światłowodowej na potrzeby AKPiA, fundamentów pod urządzenia technologiczne, oraz likwidację kolizji z zamierzeniem budowlanym dotyczącym budowy oczyszczalni cystern kolejowych, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencji gruntów 20/53, 20/83, 20/84, obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, na terenie ZP PKN, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 317 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715,
w piątki w godzinach 845 – 1515, (tel. 24-367-15-13).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 12 kwietnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-04-12

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 12 kwietnia 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 32/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 885/4, 887, 322/2przy ul. Ciechomickiej w Płocku na wniosekSpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Strońska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 85/II/9,

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-12

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 10 kwietnia 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 30/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowiesieci wodociągowej i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowegoprzewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Boryszewskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 53/28 (po podziale 53/29, 53/30, 53/31),53/8, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, na wniosekSpółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-11

INFORMACJA
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika P. Krzysztofa Rybackiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu  zasilenia budynku przy ul. Tumska 5a oraz rozbiórka przyłącza nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tumskiej 5a, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 751 i 752/3, obręb geodezyjny 146201_1.0008  Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2018-04-11

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne, na wniosek z dnia 22 lutego 2018 roku, uzupełniony w dniu 11 kwietnia 2018 roku Pana Dariusza Tandeckiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Drzewnej 16w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 21/PG/2010z dnia 19lipca 2010 roku, znak: WUB.II.73312/23/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowasieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Tartacznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1848 i 3109/1,w zakresie zmiany właściciela decyzjiw następujący sposób:

zamiast:

 • na rzecz: Pana Artura Chodnickiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Tartacznej 59

  ma być:

 • na rzecz: Pana Dariusza Tandeckiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Drzewnej 16.

Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-306 (tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 


data dodania: 2018-04-11

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49, art. 61 § 4 i art 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 6 kwietnia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 23/PG/2018 z dnia 9 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:budowie linii kablowejSN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kVprzewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5przy ul. Górnej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operatorz siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikoraprowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11, działającą w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2018-04-11

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej

na wniosek z dnia 5 marca 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera- wspólnika spółki jawnej: MBZ Andler, Toczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej w niezbędnym zakresie.
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/4, 1013/5, 1013/6, 1013/7, 1013/8, 1013/9, 1013/10, 1013/11, 1014, 1015, 1016/1, 1016/11, 1016/12, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1027/3 i 1028/10-obręb nr 10-Podolszyce w Płocku.

 
  W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45-15.15, w czwartki w godzinach 8.45 –17.15, w piątki w godzinach 8.45– 15.15, tel. (024) 367-15-18.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 9 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek GRUPY ZDROWIE Arkadiusz Chmieliński z siedzibą w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 7, z pełnomocnictwa której działa Pan Zbigniew Zuber, zamieszkały w Warszawie przy ul. Koźlej 2/4 m 2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego w zakresie opieki długoterminowej hospicyjnej i rehabilitacyjnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej 19, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-06


OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Robert Potocki reprezentujący firmę Biuro Projektowe MRP – Magdalena Potocka, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czerwcowej 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie słupa w linii napowietrznej SN, budowie linii kablowej nN-0,4kV, budowie złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania działki nr 2149/1, przewidzianej do realizacji  w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1848, 2180/1, 2180/2, 2144/1, 2149/1, obręb Radziwie.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-06

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 marca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznejlinii napowietrznej 0,4 kV dla oświetlenia ulicy Ośnickiej w Płocku, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1076/1, 1078/1, 1079/2, 1082/12, 1083/3przy ul. Ośnickiej w Płocku,

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, z pełnomocnictwa której działa Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Pan Tomasz Żulewski.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-06

 OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

          O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU 

                      DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI 

                         INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam,
że w dniu 6 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr  29/PG/2018 znak: WRM-II.6733.5.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu nadskarpowego wraz zagospodarowaniem terenu  (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowie infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz ze wzmocnieniem stabilności Skarpy Wiślanej  w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 470/6, 470/3, 469/4, 469/6, 473/1, 480, 484/27, obręb ewidencyjny 11 – Wisła, działki: 1/22, 1/11, 1/12, 1/19, 1/20, 1/13,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, którego działa Pan Michał Balski Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się              w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.data dodania: 2018-04-06

INFORMACJA
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
5 kwietnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 marca 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy linii kablowej nn- 0,4 kV  do zabudowy mieszkaniowej wraz z trzema złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Żyznej, na działkach o numerach ew. gruntu 114/10, 114/12, 114/13, 114/14, położonych w obrębie ew. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 6 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku


O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 145 § 1, art. 147, art. 149 § 1 i art. 150 § 1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Państwa Teresy i Stanisława Świtalskich, zamieszkałych w Płocku przy ul. Południowej 1


zawiadamiam,

że w dniu 6 kwietnia 2018 roku zostało wydane postanowienie o wznowieniu  postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 DCS/UMTS PLO3313A, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1349, przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku, zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Płocka Nr 73/PG/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-06

 

 OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku


O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,


że w dniu 6 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr  29/PG/2018 znak: WRM-II.6733.5.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu nadskarpowego wraz zagospodarowaniem terenu  (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowie infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz ze wzmocnieniem stabilności Skarpy Wiślanej                   w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 470/6, 470/3, 469/4, 469/6, 473/1, 480, 484/27, obręb ewidencyjny 11 – Wisła, działki: 1/22, 1/11, 1/12, 1/19, 1/20, 1/13,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, którego działa Pan Michał Balski Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-06

INFORMACJA
z dnia 5 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 4 kwietnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 marca 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy  ul. Zagroda, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1761/1, 1761/6, 1761/7, 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/5, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 5 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-05

INFORMACJA
z dnia 5 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 16 marca 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Romana Durmę dotyczące zamiaru budowy - sieci energetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz z demontażem sieci, energetycznej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Harc. J. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 505; 507; 506/1; 506/2; 506/3; 506/4; 499/31; 508/2, obręb geodezyjny0008 – Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2018-04-05

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 27 marca 2018 roku, wnioskodawca - SpółkaAkcyjna Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 30 zmienił wniosek z dnia 15 marca 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1325/3, 1311/10, 1327/1, 1311/11, 1311/25, 1311/13, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1393/7, 1393/8, 1393/9, 1393/10, 1393/11, 1388/1, 1311/12, 1386/3, 1385/1, 1385/3, 1311/9, 1384/3przy ul. Grabówka w Płocku,w zakresie rozszerzenia inwestycji o działki nr1324/10 i 1324/1.

Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 

 

 


data dodania: 2018-04-03

INFORMACJA
z dnia 30 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
28 marca 2017 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Gajewskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4Vwraz w Płocku przy ul. Przemysłowej, Siennickiego,  Rutskich, Rembielińskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 398/1, 1232, 1231/1, 397/14, 394/105 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia 30 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-30

INFORMACJA

z dnia 28 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 marca 2018 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej i napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1080/11, 1081, 1086/4, 1086/2, 1090/1, 1086/1, 1089/1, 1088/1, 1089/1, 1088/1, 1079/1, 1042/1, 1041/1, 1040/3, 1040/7, 1040/10, 1040/11, 1040/8, 1040/9, 1040/5, 1040/6, 1097/1, 1097/2, 1096, 1095 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 28 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 marca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 marca 2018 roku wydano decyzję
Nr 28/PG/2018 znak: WRM-II.6733.113.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:
budowa linii kablowej SN 15 kV wraz z dwoma słupami, przewidzianej do realizacji
w Płocku przy ulicy Gąbińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1034/1, 1036/1, 1038/3, 1040/1, 1042/1, 1044/1, 1046/1, 1048/1, 1050/1, 1052/1,
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nakonieczny, reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-03-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 marca 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lotnisko” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 332/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2018 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 9 maja 2018 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

Do pobrania:


data dodania: 2018-03-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 marca 2018 rokuwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1325/3, 1311/10, 1327/1, 1311/11, 1311/25, 1311/13, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1393/7, 1393/8, 1393/9, 1393/10, 1393/11, 1388/1, 1311/12, 1386/3, 1385/1, 1385/3, 1311/9, 1384/3przy ul. Grabówka w Płocku,

na wniosek SpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 30,

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 marca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 marca 2018 roku wydano decyzję
Nr 27/PG/2018 znak: WRM-II.6733.116.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16,
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Bogdan Sadowski,
reprezentujący firmę AMPLICAD s.c. Bogdan Sadowski, Jarosław Klejment,
z siedzibą przy ul. Białowieskiej 17/C w Pułtusku.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane. 


data dodania: 2018-03-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa kanalizacji deszczowej w łączniku Dworcowa – Otolińska wraz z odtworzeniem nawierzchni, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Dworcowa – Otolińska, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 614/47, 574 (obręb 7), 22/1(obręb 9), na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 16 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 6 marca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie chodnika (ciąg pieszy) wraz z oświetleniem na odcinku od przedłużenia ciągu pieszego w ul. Imielnickiej do ul. Słonecznej w Płocku przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 374, 1010, 1008/7, 1009, 1008/1, 964

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa PanHenryk Tarnowski reprezentujący firmę Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-21

INFORMACJA
 z dnia 19 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 marca 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika P. Romana Durmę, dokonał zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz z demontażem sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Harc. J. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 505; 507; 506/1; 506/2; 506/3; 506/4; 499/31; 508/2, obręb geodezyjny 146201_1.0008  Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-03-19

INFORMACJA
 z dnia 16 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 marca 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działek 114/12, 114/13, 114/14, przy ul. Żyznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 114/10, 114/12, 114/13, 114/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 16 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku Stary Rynek 1, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Jóźwiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: eM Jot PROJEKT Marcin Jóźwiak, z siedzibą w Płocku przy ul. R. Traugutta 23, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie sieci kanalizacji deszczowej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nałkowskiej,
na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 148/6.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-16

 

INFORMACJA
z dnia 16 marca2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 lutego 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych przy ul. Bielskiejw Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2,40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy), jednostce ewidencyjnej Płock.

 

Płock, dnia 16 marca2018roku


data dodania: 2018-03-16

INFORMACJA
z dnia 16 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 lutego 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych przy ul. Bielskiej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2,40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 16 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 marca 2018 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2018 znak: WRM-II.6733.108.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej SN 15kV wraz z dwoma słupami, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wąskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1002/1, 1006, 159 (obręb 12), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nakonieczny – Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-16

INFORMACJA
z dnia 15 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 marca 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zagroda, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1761/1, 1761/6, 1761/7, 1786/1, 1786/2, 1786/3, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-15

 INFORMACJA
z dnia 14 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  14 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 marca 2018 roku przez Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 180, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego, dotyczącego zamiaru budowy  linii kablowej elektroenergetycznej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania domu jednorodzinnego w Płocku  przy ul. Mazowieckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3526, 3688/47, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).   

 

Płock, dnia  14 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-14

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych
 przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 8 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) przedstawiciele Wydziału Rozwoju                  i Polityki Gospodarczej Miasta:
1. Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
2. Anna Franczak – główny specjalista w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta

Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybył nikt zainteresowany zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie zakończono o godzinie 16.30.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Płock, dnia 12 marca 2018 r.


data dodania: 2018-03-13

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 marca 2018 roku

o zmianie Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 marca 2018 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w zakresie zmiany terminów:

 • zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do dnia 6 kwietnia 2018 roku,
 • przeprowadzenia Dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00,
 • składania uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Pozostała treść obwieszczenia pozostaje bez zmian.

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Obwieszczenie otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 163/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-03-13

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 lutego 2018 rokuwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowielinii kablowejnn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym mającej na celu zasilenia zakładu usługowego, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 173/4, 173/92 i 173/91 przy ul. Targowej w Płocku,

na wniosek SpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Rybacki Krzysztof reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 35.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-13

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 9 marca 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 23/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowejSN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kVprzewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5przy ul. Górnej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikoraprowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11, działającą w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 marca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,


że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 marca 2018 roku wydano decyzję
Nr 24/PG/2018 znak: WRM-II.6733.6.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PR dn 63mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża
i ulicy Benedykta Dybowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 313, 350, 160/1,
na rzecz:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w miejscowości Jeziory 1A, 21-400 Łuków.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.   


data dodania: 2018-03-12

 

 INFORMACJA
z dnia 9 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 marca 2018 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Marynarki Polskiej 180, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego,  dokonała zgłoszenia  budowy  linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz  ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego w Płocku przy ul. Mazowieckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3526, 3688/47,  (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 9 marca 2018 roku

 

 


data dodania: 2018-03-09

INFORMACJA

z dnia 8 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 6 marca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1080/11, 1081, 1086/4, 1086/2, 1090/1, 1086/1, 1089/1, 1088/1, 1089/1, 1088/1, 1079/1, 1042/1, 1041/1, 1040/3, 1040/7, 1040/10, 1040/11, 1040/8, 1040/9, 1040/5, 1040/6, 1097/1, 1097/2, 1096, 1095 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 8 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-08

INFORMACJA
z dnia 7 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 lutego 2018 roku przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. ,w sprawie zamiaru budowy sieci wody p.poż w ramach zadania 0206 "Dostosowania ASN-,2,3 i stanowiska PT-2 na TK-0 do wymagań pożarnych - Aneks 3" przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chemików 7, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 20/52, 20/53, 20/84 (obręb geodezyjny 146201_1.0013 -Kombinat), jednostka ewidencyjna miasto Płock .

Płock, dnia 7 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 7 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki
w załączniku Nr 2 do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


 Na podstawie art. 49, art. 73 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami),


ZAWIADAMIAM


że w dniu 7 marca 2018 roku zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w załączniku Nr 2 do decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 8/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.7.2017.KP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych klasy Z i D: drogi od istniejącego ronda po stronie zachodniej trasy ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Graniczną; ulicy Granicznej od dz. 423 do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką; ulicy Wodnej od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną w Płocku wraz z infrastrukturą.


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


Z treścią niniejszego postanowienia, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 1.515 , w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-18.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-03-07

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zatorze” w Płocku

Protokół sporządzony został w dniu 6 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Dzięcioł – starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku w 2013 roku i obecnie jesteśmy na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Następnie przedstawił główne założenia projektu planu, które są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 • teren pomiędzy ulicą Graniczną, a nowo projektowaną ulicą został przeznaczony na tereny usługowe z dopuszczeniem lokalizacji usług rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
 • teren na północ został przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną;
 • wzdłuż ulicy Bliskiej pod tereny zabudowy usługowej i sankcjonujemy zabudowę mieszkaniowo -usługową;
 • tereny na zachód od ulicy Granicznej to tereny zagospodarowane – osiedle wielorodzinne, tereny usługowe.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pani, która nie przedstawiła się: „jakie to będzie osiedle wieżowce czy zabudowa szeregowa?” (4MW/U)

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że będzie to zabudowa wielorodzinna wolnostojąca, właściciel terenu posiada decyzje o warunkach zabudowy i będzie składał wniosek o pozwolenie na budowę.

2. Pani, która nie przedstawiła się: „kiedy będzie realizowana droga, która się tam znajduje?” (2KDL)

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że jeśli chodzi o terminy realizacji poszczególnych inwestycji to jest to zależne od środków finansowych w budżecie miasta. Plan miejscowy jest tylko narzędziem prawnym, który umożliwi np. wykup gruntów pod te inwestycje.

3. Pani, która nie przedstawiła się: „kiedy będą sporządzane plany zagospodarowania przestrzennego na północ od tego terenu?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że Prezydent Miasta zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma obowiązek sporządzić Wieloletni program sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Taki program obowiązuje obecnie do 2020 roku w którym tereny na północ od tego planu nie zostały ujęte. W tym roku będzie sporządzana  ocena aktualność planów miejscowych oraz wieloletniego programu, być może będą takie wnioski i ten teren zostanie wskazany do sporządzenia planu miejscowego.

4. Pani Elżbieta Niedzielak: poinformowała, że jej działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że wiele działek na tym terenie nie posiada dostępu do drogi publicznej i dlatego w planie zaproponowano rozwiązania komunikacyjne takiej jak: droga oznaczona symbolem 3KDL, między ulicą Bliską a Graniczną, ponadto 2KDL – od ul. Granicznej do ul. Mazowieckiego. Układ wydaje się optymalny, a plan miejscowy będzie podstawą m.in. do podziału nieruchomości i wydzielenia terenów pod drogi.

5. Pani, która nie przedstawiła się: „co znaczą różowe linie naniesione na terenie 5U?”

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że jest to strefa bezpieczeństwa rurociągów naftowych, w której teren wyłączony jest spod zabudowy.

6. Pani, która nie przedstawiła się: „czy w tej strefie można wybudować parking?”

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że zgodnie z rozporządzeniem, które odnosi się do tej strefy, możliwe jest użytkowanie pierwotne czyli rolnicze. Prawdopodobnie w uzgodnieniu z właścicielem możliwy będzie parking, jednak jest to sprawa indywidualna. Jeśli chodzi o zabudowę budynkami to jest ona wykluczona.

7. Pani, która nie przedstawiła się: „czy na terenie 3U/UC przy drodze 6KDD możliwa jest lokalizacja lekkiej produkcji?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że plan zakłada dla tego terenu funkcję usługową i usług wielkopowierzchniowych. W obecnej chwili plan nie dopuszcza funkcji produkcji. Zaproponował  złożenie uwagi do planu, z prośbą o uwzględnienie tej funkcji, gdyż na tym terenie występują tego typu firmy. Uwaga będzie poddana analizie, a następnie rozpatrzona w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta, opublikowanego na Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rozwójmiasta.plock.eu

8. Pan Ireneusz Jeznach: poinformował, że przez jego działkę przebiegają linie energetyczne, gazociąg, ciepłociąg, linie telefoniczne. Działka ma 5000m2, ale ze względu na strefy ochronne od sieci tylko 1000 -1200 m2 nadaje się do zabudowy. Intensywność zabudowy dla tego terenu wynosi 0,1, chciałby zmienić zapis na 0,01.

Pan Łukasz Ozimek poprosił o złożenie uwagi w tej sprawie, gdyż w tej sytuacji wydaje się to  zasadne do zmiany.

9. Pan Ireneusz Jeznach: zwrócił uwagę, iż przeznaczenie jego działki pozwala na zabudowę usługową bez możliwości zabudowy mieszkaniowej, co się ze sobą kłóci, biorąc pod uwagę, że w sąsiedztwie występują domy jednorodzinne.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że wyznaczając tereny pod handel wielkopowierzchniowy, analizowano istniejącą zabudowę, ponadto łączenie funkcji (U/UC i MN) nie jest możliwe, gdyż jest to konfliktogenne.

10. Pani, która nie przedstawiła się: „w jakiej formie będzie zakończone połączenie przy ul. Mazowieckiego, może w formie ronda?” (2KDL)

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że na tym etapie trudno powiedzieć jak będzie wyglądało  skrzyżowanie drogi 2KDL z ul Mazowieckiego, wydaje się że będzie to tylko prawoskręt. Dodał, że w przyszłości osiedle, które tam powstanie oraz zwiększony ruch samochodowy z tym związany być może wymusi przebudowę tego skrzyżowania.

11. Pani, która nie przedstawiła się: „czy można coś budować na terenie 5U?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że nie można budować jedynie pomiędzy różowymi liniami – strefa bezpieczeństwa rurociągów naftowych, na pozostałej części działki można budować.

12. Pan Rafał Jeznach: zapytał dlaczego istniejąca droga wewnętrzna, która ma 28 metrów nie jest zaliczona do dróg publicznych i dlaczego nie jest naniesiona na mapę?

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że skoro do tej pory ta droga nie została uznana za drogę publiczną to znaczy, że nie ma takiej potrzeby. Ponadto nie ma takiego obowiązku, żeby nanosić drogi wewnętrzne na rysunek planu.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 16 marca 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.10.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 6 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-06

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 5 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14 lutego 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 57/7, 57/8, 69/2, 72/2 przy ul.Żyznej w Płocku, 

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-06


OBWIESZCZENIE
z dnia 5 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 14 lutego 2018 roku, firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Ponikowski reprezentujący firmę Up-telecom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Łącznej 24a, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PLO 3327A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej 30
na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1728.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-06

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 28 lutego 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 21/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznejśredniego i niskiego napięcia – budowa linii kablowych SN; budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowych niskiego napięcia, budowa złącz kablowych nn przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1214/2, 1214/6, 1214/7, 769, 1214/5, 768/1, 1217, 1051/1przy ul. Górnej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanMarcin Rowicki reprezentujący firmę Mirmar s.c. z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-05

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 5 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że  w dniu 5 marca 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 89/2018 znak: WRM-IV.6740.23.2018.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: fundament pod pompę i rozbudowę etażerki, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/8 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Wykorzystanie oleju napędowego z HOG jako alternatywy do regulacji lepkości oleju popirolitycznego na Olefinach” na terenie ZP PKN, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,

a także także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 5 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-05

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 marca 2018 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Borowiczki” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 163/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 03 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-03-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 marca 2018 roku wydano decyzję Nr 22/PG/2018 znak: WRM-II.6733.3.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Południowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1348, 1369, 1495 (obręb 9), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, reprezentujący spółkę ENERGIA Projektowanie Group. Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-02

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kobiałka” w Płocku

Protokół sporządzony został dnia 1 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) w dniu 22 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który przywitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobiałka w 2016 roku i jesteśmy na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. W związku z opracowywaniem planu przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta, pan Łukasz Ozimek przedstawił główne założenia projektu planu:

 • plan jest sporządzany w części południowej na terenach, które nie są objęte ustaleniami żadnego planu miejscowego, a w części zachodniej stanowi zmianę obecnie obowiązujących planów: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiała oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku;
 • teren głównie jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługową;
 • w południowej części sankcjonuje istniejący Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru rzeki Brzeźnicy;
 • przenosi ustalenia planów obecnie obowiązujących oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w zakresie układu komunikacyjnego z lekką modyfikacją w zachodniej części tego układu.

II. Głos w dyskusji zabrali

1. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „dokąd prowadzi wyznaczona w projekcie planu droga 1KDD?”.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w momencie nałożenia na siebie projektu planu Kobiałka oraz obecnie obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, który został wyświetlony podczas dyskusji, można zauważyć, że układ komunikacyjny stanowi logiczną całość poprzez łączenie się drogi projektowanej w planie Kobiałka oraz drogi projektowanej w obowiązującym sąsiednim planie.

2. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDD idzie po tych samych działach co ulica Maszewska w planie sąsiednim?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to droga równoległa do ulicy Maszewskiej i jej przebieg jest wyznaczony na tyłach tych samych działek.

3. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „co z działką o numerze ewidencyjnym gruntów 67?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w kwestii tej działki i jej przeznaczenia nie nastąpiły żadne zmiany, ponieważ znajduje się poza granicami opracowania projektu planu i obowiązują dla niej dalej ustalenia z planu sąsiedniego.

4. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie oznaczenia w kolorze fioletowym na rysunku  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że jest to kolektor kanalizacji przemysłowej i strefa ochronna od niego, który ma swoją kontynuację w planie Kobiałka. Nadmienił także, że projekt planu dopuszcza przebudowę tego kolektora.

5. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „jak prowadzi droga 1KDL?”

Pan Radosław Olszewski wyjaśnił, że droga prowadzi do ulicy Zglenickiego, przecinając ulicę Maszewską i kolejną projektowaną ulicę, która jest równoległa do ulicy Maszewskiej.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził wcześniejszą wypowiedź.

6. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDG prowadzi do ronda ulicy Maszewskiej?”

Pan Łukasz Ozimek udzielił odpowiedzi twierdzącej.

7. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDG przechodzi przez działkę o numerze ewidencyjnym gruntów 67?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że część działki o numerze ewidencyjnym gruntów 67 znajdująca się w planie będzie w całości przeznaczona pod zabudowę usługową – 2U. Dla pozostałej części działki obowiązują ustalenia z planu sąsiedniego.

8. Pani Anna Cybart – poprosiła o potwierdzenie faktu, że zaraz za działką o numerze ewidencyjnym 67 nie będzie bezpośrednio drogi.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta potwierdził ten fakt.

9. Pan Radosław Olszewski – chciał dowiedzieć się co jest dopuszczone na terenach 2U, do jakiej wysokości może być zabudowa oraz czy będzie to teren generujący uciążliwości.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to tereny usługowe, na których wysokość dla budynków usługowych wynosi 15m, dla budynków gospodarczych i garaży 5m, a dla pozostałych obiektów budowlanych 30m. Wyjaśnił także, że nie ma możliwości udowodnienia, że uciążliwości z danej działalności zamykają się w granicach nieruchomości, dlatego wskazał tutaj na konieczność przestrzegania poziomów dopuszczonych w Prawie Ochrony Środowiska.

10. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie co jest rozumiane przez pozostałe obiekty budowlane.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że pozostałe obiekty budowlane, czyli inne niż budynki, np. budowle, w tym również maszty reklamowe lub telefonii komórkowej.

11. Pan Radosław Olszewski – poprosił o wyjaśnienie w kwestii dotyczących drogi 1KDL, w tym w stosunku do planu obecnie obowiązującego i wrysowanych w drogę sieci infrastruktury technicznej.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że szerokość drogi została zachowana i jest to nadal 10m. Ponadto zauważył, że linie zabudowy mają podobną odległość od linii rozgraniczającej drogi jak w planie sąsiadującym.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta zwrócił uwagę na zapis planu, który nakazuje prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w drodze. Plan sąsiedni zawierał wrysowane w drogi postulowane i projektowane przebiegi poszczególnych sieci.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził bezzasadność wprowadzania w projekcie planu przebiegu sieci, ze względu na to, że faktyczny ich przebieg może ulec zmianie.

12. Pan Radosław Olszewski – chciał uzyskać informacje na temat nieruchomości przy ulicy Maszewskiej 2 oraz Maszewskiej 4, które znajdują się w ciągu drogowym.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że nieruchomości znajdują się poza granicami projektu planu Kobiałka.

13. Pani Anna Cybart – poprosiła o udzielenie informacji na temat terminu budowy drogi 1KDG.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że droga zostanie wybudowana w momencie zapisania realizacji tej inwestycji w Budżecie Miasta Płocka.

14. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „co oznacza teren 2PU?” oraz „czy mogą być z tego tytułu jakieś większe uciążliwości?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to tereny produkcyjno-usługowe, na których wachlarz funkcji jest szerszy niż na terenach tylko usługowych. Ponadto zauważył, że na terenie całego planu zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, dopuszczając tylko lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Uczestnicy zostali poinformowani również, że te przedsięwzięcia wymagają sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.

15. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „dokąd prowadzi droga 2KDL?”

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że jest to droga, która prowadzi do ulicy Kobiałka.

16. Pan Radosław Olszewski – poprosił o udzielenie informacji co powstanie na terenie 1U.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to ta sama funkcja i parametry co na wcześniej omawianym terenie 2U.

17. Pan Radosław Olszewski – prosił o informację do kogo będzie należeć droga 1KDD i czy będzie ona ogólnodostępna. Poinformował również, że zlikwidowane drogi w projekcie planu Kobiałka faktycznie istnieją.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że droga ta jest wyznaczona jako droga publiczna i będzie ona ogólnodostępna. Poinformował również, że układ komunikacyjny uległ zmianie w tym miejscu, ponieważ miały to być drogi publiczne, a przy warunkach w jakich funkcjonują niektóre zakłady mogłoby być to w kolizji, dlatego postanowiono zastosować takie właśnie rozwiązanie w kwestii układu komunikacyjnego. Dodatkowo zauważył, że plan nie likwiduje istniejących dróg, nie wyznacza ich jako drogi publicznie.

18. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie oznaczenia zastosowanego na rysunku planu.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to istniejąca linia elektroenergetyczna 110kV i pas technologiczny od tej linii.

19. Pan Radosław Olszewski – poprosił o wyjaśnienie czemu sąsiednich działek nie objęto zmianą, uważając że mocno ogranicza to możliwości inwestycyjne z uwagi na przeznaczenie na mieszkalnictwo jednorodzinne.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta zauważył, że teren w obecnie obowiązującym planie znajduje się na obszarze łączącym zarówno funkcję mieszkaniową jak i usługową, co daje większe możliwości niż sama funkcja usługowa.

20. Pan Radosław Olszewski - poprosił aby przeczytać jakie jest ustalenie dla terenu 11UMN i 10UMN w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że zgodnie z zapisem jako przeznaczenie podstawowe plan ustala funkcje usługową i mieszkaniowa jednorodzinną.

21. Pan Radosław Olszewski – zadał pytanie „jaka jest powierzchnia biologiczna na terenach 10UMN i 11UMN w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, a jaka na terenach 1PU i 2PU w projekcie planu Kobiałka?”

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że na terenach 10UMN i 11UMN minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 30%.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na terenie 1PU wynosi 15%, a na terenie 2PU – 30%.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 15 marca 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godzinie 16.45.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Płock, dnia 1 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-01

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 9 lutego 2018 roku, uzupełniony20 lutego 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania Szkoły Podstawowej nr 12 oraz istniejących sieci energetycznych nn-0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1042/6, 1062, 1441/1, 1441/2, 

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanRoman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-01

OBWIESZCZENIE

z dnia 27 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi zmianami),


ZAWIADAMIAM

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 27 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 80/2018 znak:WRM-IV.6740.37.2018.KP zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu całego zamierzenia budowlanego zakładu produkcji kompozytowych ramek międzyszybowych w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie na rynek wyników prac B+R nad ultraciepłą kompozytową ramką dystansową do szyb zespolonych” oraz zatwierdzam projekt budowlany2) i udzielająca pozwolenia na budowę etapu I inwestycji: budynku hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno- biurową, portierni i infrastruktury technicznej, którą stanowią: przyłącze wodociągowe na cele socjalno- bytowe, przyłącze i instalacja zewnętrzna przeciwpożarowa, przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, przyłacze i instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna oświetlenia, drogi wewnętrzne i parkingi, zlokalizowane w Płocku przy ul. Długiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 88/37, 88/1, 88/3, 568/14, w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 3- Maszewo dla firmy FHU PROFIL- STAL Piotr Nowakowski, a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (segment C, III p., wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek- środa 7.45- 15.15, czwartek 8.45 - 17.15, piątek 8.45-15.15, tel. (24) 367-15-18.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 27 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam,


że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 lutego 2018 roku wydano decyzję
Nr 20/PG/2018 znak: WRM-II.6733.107.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE dn 63mm i dn 40mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 151/6, 151/7, 151/8, 150, 800/64, 800/72, 800/71, 800/2, 800/66, 800/73, 800/67, 800/74, 800/68, 800/69, 800/70, 800/75, 800/76, 800/65, 152/1, 152/3,
na rzecz:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w miejscowości Jeziory 1A, 21-400 Łuków.Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-02-27

 

INFORMACJA
z dnia 27 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 26 lutego 2018 roku, Firma Energa Operator S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Marynarki Polskiej 130 dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w Płocku przy ul. Bielskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3, 1/7, 175/10 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy).

Płock, dnia27 lutego 2018roku


data dodania: 2018-02-27

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 26 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 26 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 77/2018 znak: WRM-IV.6740.8.2018.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: konstrukcje budowlane pod: skidy, zbiornik i pompę, kontener elektryczny, sieci kanalizacji przemysłowej i elektrycznej oraz pozwolenia na rozbiórkę istniejących konstrukcji i instalacji VRU-3, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/84 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zadania p.n. „Rozbudowa VRU-3 dla spełnienia wymogów BAT 2018 oraz redundacja VRU-3, ASN-3”, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,
a także także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 26 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-26

INFORMACJA
z dnia 20 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 692/5, 692/22, 692/23, 692/24, 692/25, 692/26, 720/2, 729/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-20

 

Obwieszczenie

 Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 

w Płocku z dnia 14 lutego 2018 roku, znak: KO – 1099/441-9/18 zawiadamiające o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia z 19 grudnia 2017r. Nr KO – 1099/4102/92/17 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Płocka nr 88/PG/2017 znak: WRM-II.6733.74.2017.AK z dnia 3 listopada 2017 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej SN: linii kablowej SN, złącza rozdzielczego SN wraz z przebudową/budową stanowisk słupowych SN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 100/8, 100/9, 96, 3724/1, 3724/2 wraz z odpowiedzią organu na skargę.

 

Obwieszczenie SKO

 


data dodania: 2018-02-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parowej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do zaprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Parowej w Płocku, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”,przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 6 (obręb 4) oraz 4/5, 4/6 (obręb 8), na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11, z pełnomocnictwa, którego występuje Pan Paweł Wątroba, przedstawiciel firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cholewińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem
kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 685/9 i 685/13.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 stycznia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ew. gruntu 408, 430, 431, położonych w obrębie ew. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 16 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 lutego 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017.1405 z dnia 2017.07.21 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Przystąpieniu do opracowania aktualizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty został Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku, zmieniony Uchwałą Nr 529/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wnioski do Planu przyjmowane są w sposób ciągły. Celem ujęcia zadań podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 19 marca 2018 roku.

Wnioski i pozostałe uwagi do Planu można składać w:
1. W formie pisemnej:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu
2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
• Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dnia 28 marca 2017 r.
• Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
• Formularze zgłoszeniowe (ankieta dla podmiotów gospodarczych, ankieta dla gospodarstw domowych)

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka

Załączniki do pobrania:
- PGN Płock.pdf
- Uchwała 529.pdf
- Prognoza PGN Plock1208.pdf
- PGN ankieta indywidualna 2018.doc
- PGN ankieta podmioty gosp 2018.doc


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
 z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 lutego 2018 roku, Enarga-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowym, przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN-0,4 kV, przy ul. Włościany w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 664/2, 665/1, 669, 670/3, 946 (obręb geodezyjny 16-Ciechomice).
Płock, dnia 16 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
z dnia 15 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 lutego 2018 roku, PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 działająca przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Zdanowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci wody przeciw pożarowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 02106 pn. "Dostosowanie ASN-1, 2, 3 i stanowiska PT2 na TK01 w Płocku do wymagań prawnych - Aneks nr 3, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 20/52, 20/53, 20/84 w Płocku przy ul. Chemików 7 (obręb geodezyjny 13 - Kombinat).
Płock, dnia 15 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-15

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 15 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 15 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 63/2018 znak: WRM-IV.6740.529.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, infrastrukturę techniczną: sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej, zewnętrzną instalację gazową, instalację elektroenergetyczną i oświetlenia terenu, drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne oraz przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu: 152/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 800/10, 800/11, 800/12, 800/13, 800/14, 800/15, 800/16, 800/17, 800/18, 800/19, 800/20, 800/21, 800/22, 800/23, 800/24, 800/25, 800/26, 800/27, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 800/33, 800/34, 800/35, 800/36, 800/37, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/66, 800/67, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/73, 800/74, 800/75, 800/76 i 140/7 obręb 3 Maszewo przy ul. Traktowej w Płocku, dla PBM Mazovia Sp z o. o. Sp. k. z siedzibą: Grójec, ul. Józefa Wybickiego 4 lok. 3a,

a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 15 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 1 lutego 2018 roku, firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi mającej na celu zasilanie działki nr 782/4 oraz działek po trasie sieci nr 782/6 oraz 782/5,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 782/2, 782/4, 782/5, 782/6, 782/7.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-15

 INFORMACJA
z dnia 14 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  14 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 lutego 2018 roku przez Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 180, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dotyczącego zamiaru budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w Płocku przy ul. Warmińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1446/7, 1446/11, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).

 

Płock, dnia  14 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-14

INFORMACJA
z dnia 13 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  13 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 lutego 2018 roku przez Inwestora –  Gminę Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Piotra Bednarskiego,  dotyczącego zamiaru  budowy  elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z pobliskimi ciągami komunikacyjnymi w Płocku przy ul. Prostej, Kątowej i Harcerskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1091, 1061, 1087/9, 1087/24, 1087/23, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).

 

Płock, dnia  13 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),

zawiadamiam,

że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2018 roku wydano decyzję Nr 19/PG/2018 znak: WRM-II.6733.95.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn – 0,4kV,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego i ul. Tumskiej,
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 505, 507, 508/2, 499/30, 499/31, 499/8, 499/10 (obręb 8),
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane. 


data dodania: 2018-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 18/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1075, 1076/1, 1076/7 przy ul. Ośnickiej w Płocku, na wniosek Pana Rafała Mazurowskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Armii Krajowej 15/15.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-13

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 12 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 12 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 56/2018 znak: WRM-IV.6740.564.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: tacę szczelną z fundamentami i przyłączem kanalizacji deszczowej dla posadowienia zbiornika na kwas siarkowy, zbiornika na polimer oraz pomp w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Przebudowa systemu dozowania kwasu siarkowego i polimeru do zbiorników T21AB” zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/70 i 20/94, obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, dla ORLEN Eko Sp. z o.o. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 12 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-12

INFORMACJA
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 670/3, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-09

 

INFORMACJA
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 802/2, 802/11, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 lutego 2018 roku.

 


data dodania: 2018-02-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 6 lutego 2018 roku, zmieniony 9 lutego 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 885/4, 887, 322/2 przy ul. Ciechomickiej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Strońska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-09

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 7 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 lutego 2018 roku wydano decyzję Nr 16/PG/2018 znak: WRM-II.6733.96.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci SN i przyłącza nn,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 882/4, 926/2, 926/3 (obręb 9),
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Jaźwiński, reprezentujący firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz,
z siedzibą przy ul. K. Guderskiego 26K w Gdańsku.Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-08

 

 
INFORMACJA
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 lutego 2018 roku Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Piotra Bednarskiego,  dokonała zgłoszenia  budowy  elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z pobliskimi ciągami komunikacyjnymi w Płocku przy ul. Prostej, Kątowej i Harcerskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1091, 1061, 1087/9, 1087/24, 1087/23, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 8 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-08

INFORMACJA
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 lutego 2018 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Marynarki Polskiej 180, reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek,  dokonała zgłoszenia  budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w Płocku przy ul. Warmińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1446/7, 1446/11, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 8 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 stycznia 2018 roku, zmieniony 31 stycznia 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i cieplnej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/8, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/28 przy ul. Boryszewskiej w Płocku,

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 17/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/37, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1030/1, 1031/1, 1043  przy ul. Grabówka w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Cholewiński Kamil reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 14/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jeziornej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 407, 476, 477, 478, 479 i 480, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Stroińska, reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk, z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9 w Elblągu.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 15/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/4, 97/5, 88  przy ul. Urodzajnej w Płocku,  na wniosek na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Hill House z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 50b.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, 

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 


data dodania: 2018-02-07

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 6 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 6 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 50/2018 znak: WRM-IV.6740.566.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: konstrukcje budowlane (fundamenty, podpory stalowe), sieci kanalizacyjne, sieci i instalacje elektryczne, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/51 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Modernizacja pieców H-101 i H-201 na instalacji HROS do wymagań BAT/BREF” na terenie ZP PKN ORLEN S .A. dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 6 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lutego 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenów Płockiego Parku – Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 172/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek


od dnia 19 lutego 2018 r. do dnia 12 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 marca 2018 r. w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 marca 2018 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
- za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 26 marca 2018 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-02-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 lutego 2018 roku wydano decyzję Nr 13/PG/2018 znak: WRM-II.6733.110.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1311/13, 1393/4 (obręb 1), na rzecz: Pana Ryszarda Puławskiego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Ossowskiego 53.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka


Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) Prezydent Miasta Płocka informuje, o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka.

1) Projekt uchwały zostanie wyłożony do publicznego wglądu od dnia 12 lutego 2018 roku do dnia 9 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4 (wejście od ul. Zduńskiej 3), od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 do 17.00 oraz w piątki od 9.00 do 14.30.
Projekt uchwały udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA.

2) Szczegółowe informacje na temat przyjętych w projekcie uchwały ustaleń będą udzielane w okresie wyłożenia pod numerem telefonu 24 367-17-68 oraz 24 367-14-53.

3) Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 6 marca 2018 roku o godzinie 17:30 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w auli zlokalizowanej na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1.

4) Zgodnie z art. 37b ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) każdy ma prawo złożenia uwag do projektu uchwały. Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 marca 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy podmiotu oraz adresu zamieszkania lub siedziby (wg wzoru formularza zgłoszeniowego).

Uwagi można wnosić w następujących formach:
a) na piśmie drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka;
b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres estetyka@plock.eu;
d) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
e) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1, w pokoju C-307 i C-312.
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 23 marca 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

5) Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce REWITALIZACJA I ESTETYZACJA. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-02-02

Obwieszczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Płocku z dnia 26 stycznia 2018 roku, znak: KO-1164/4102/96/17 zawiadamiające o wydaniu postanowienia znak: KO-1164/4102/96/17 z dnia 24 stycznia 2018 roku utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Płocka Nr WRM-II.6733.52.2017.MM z dnia 27.11.2017r. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kVprzewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11 i 1014 (obręb 10 Podolszyce)do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy – tj. do dnia 22czerwca 2018 roku

Postanowienie SKO

 


data dodania: 2018-02-02

Obwieszczenie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Płocku z dnia 26 stycznia 2018 roku, znak: KO-1226/4102/100/17 zawiadamiające o wydaniu postanowienia znak: KO-1226/4102/100/17 z dnia 26 stycznia 2018 roku utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta Płocka Nr WRM-II.6733.58.2017.AK z dnia 27.11.2017r. w przedmiocie zawieszenia z urzędu postepowania w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej i Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/26, 1050, 1051/1, 1051/2 do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy – tj. do dnia 22czerwca 2018 roku.

Postanowienie SKO


data dodania: 2018-02-02

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 1 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 31 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 42/2018 znak: WRM-IV.6740.553.2017.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę Instalacji Metatezy, rozbudowę i przebudowę budynku administracyjno-socjalnego, przebudowę bloku wodnego BWP-4, budowę estakady i podpór dla rurociągów magistralnych, sieci i dróg, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen S. A. na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 20/21, 20/56, 20/57, 20/59 i 20/13 obręb 13 Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, w zakresie m. in.: budynku administracyjno-socjalnego, wiaty magazynowej i stanowisk rozdzielczych przeciwpożarowych, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektów budowlanych w związku z inną lokalizacją urządzeń technologicznych, zmiany układu drogowego i tras sieci sanitarnych, elektrycznych, zaprojektowano nowe obiekty budowlane, zmieniono stację kontenerową na budynek stacji zimna, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 1 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 12/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Pedagogicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 210/4, 210/5, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Stroińska, reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk, z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9 w Elblągu.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa obiektu sportowego – stadionu wraz z drogami wewnętrznymi, parkingami, oświetleniem oraz pozostałą infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Łukasiewicza 34 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 235/3, 235/2, 235/1, 238/1, 223/4 (obręb 12), na wniosek Gminy Płock z upoważnienia, której działa Pani Grażyna Kępczyńska Kierownik Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV – linia kablowa,, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 232/4, 247/1, 247/2 przy ul. Chabrowej w Płocku  na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot reprezentująca firmę ENERGIA Projektowanie Group Sp.z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-31

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2018 roku


O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zatorze” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 645/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

od dnia 8 lutego 2018 roku do dnia 2 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 16 marca 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-01-30

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 30 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 30 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 38/2018 znak: WRM-IV.6740.567.2017.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego: przebudowę obwałowań ziemnych i tac betonowych wraz z uszczelnieniem tac zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 , 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 68, 81, 82, 85, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119 oraz rozbiórkę obwałowań ziemnych i budowę ścian osłonowych z fundamentami oraz schodami zewnętrznymi, opomostowaniem dla zbiorników 8, 55, 90, budowę instalacji elektrycznych na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 81, 82, 85, 86, 90, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, przebudowę murów żelbetowych wraz z ich uszczelnieniem przy zbiornikach 12, 14, 26, 27, 28, 68, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, budowę stalowych pomostów przy zbiornikach 12, 14, 26, 27, 28, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, budowę pomostów obwodowych na zbiornikach 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 115, 118, 119, rozbiórkę, budowę oraz przebudowę stanowisk rozdzielczych ppoż wraz z instalacjami elektrycznymi oraz fundamentów dla rurociągów półstałej instalacji pianowej i wodnej dla zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 103, 104, 110, 113, 114, 115, 118, 119, rozbiórkę instalacji ppoż (zraszaczowej i półstałej pianowej) zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 81, 82, 85, 86, 90, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 113, 114, 115, 118, 119, budowę nowej instalacji zraszaczowej na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90 oraz pianowej na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 103, 104, 113, 114, 115, 118, 119, przebudowę linii kablowej przy zbiornikach 8, 16, 103, 104, przebudowę rurociągów technologicznych do zbiorników 8, 55, 90, budowę drogi sięgaczowej dla zbiornika 68, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji przemysłowej, budowę przyłączy wody do celów ppoż. oraz kanalizacji odwodnienia, przebudowę odcinków sieci kanalizacji przemysłowej, budowę hydrantów ppoż. oraz punktów poboru wody, budowę zasilania szafek AKP, rozbiórkę i budowę rozdzielnic oraz kabli zasilających rozdzielnice, przebudowę dróg pożarowych, wykonanie zatok przy stanowiskach rozdzielczych, w ramach zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie parku zbiorników magazynowych Zakładu Rafineryjnego w Płocku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r.”, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Chemików 7 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 20/82, 20/45, 20/54, 20/13, 20/20, 20/44, 20/52, 20/53, 20/2 i 20/84, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 30 stycznia 2018 roku


data dodania: 2018-01-30

 OBWIESZCZENIE
z dnia 30 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr  9/PG/2018 znak: WRM-II.6733.104.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia Dn 225 oraz Dn 40,

przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 72/4, 44/1, 42/1, 22/12, 22/10, 22/8, 16/7, 32/2, 42/8, 71, 72/21, 40/10, 41/1 (obręb 10),

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. I Gazowe, Mirosław Wójcicki, Jeziory 1a, 21-400 Łuków, z upoważnienia którego działa Pan Tomasz Sęczkowski, zamieszkały przy ul. Rubinowej 11 w miejscowości Grabina, gmina Łąck.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015
poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 tekst jednolity),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 29 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Płocka, znak sprawy: WRM-IV.6740.4.14.2017.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie publicznej drogi gminnej klasy L łączącej ulicę Graniczną z ulicą Tadeusza Mazowieckiego na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+544,00.
   
Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:
- 201/1, 208/2 (208/1), 209/5 (209/3) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1–Podolszyce-Borowiczki oraz 184, 103/10 (103/7) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 10–Podolszyce- stanowiące pas drogowy
oraz
- 1/1, 85/3, 209/2, 201/2, 206, 202/1, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1–Podolszyce-Borowiczki, oraz 103/8, 103/9 (103/7), 175/6, 158/3, 158/1, 64/12, 103/3, 103/5, 102/1, 100 w granicach obrębu ewidencyjnego nr 10–Podolszyce - znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-19.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr 10/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej  kablowej nn 0,4kV jako wcinkę w istniejącą linię kablową, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/22, 72/26, 73/13  przy ul. Granicznej w Płocku  na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Buczyńska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 stycznia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej SN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5 przy ul. Górnej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11, działającą w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-29

INFORMACJA
z dnia 26 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 stycznia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 408, 430, 431, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 26 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 16 stycznia 2018 roku, uzupełniony w dniu 26 stycznia 2018 roku, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w Jeziory 1A,
21-400 Łuków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) z rur PE dn 63 mm,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Polskiego Czerwonego Krzyża
i ul. Benedykta Dybowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 313, 350, 160/1.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 stycznia 2018 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 stycznia 2018 roku wydano decyzję Nr 8/PG/2018 znak: WRM-II.6733.98.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zagroda na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1691, 1786/5, 1786/3,
na rzecz:
Pana Marcina Pawlaka, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Gromadzkiej 5,
z pełnomocnictwa którego działają Pani Marta Gąbińska oraz Pan Daniel Gąbiński,
który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ALPIO Daniel Gąbiński,
z siedzibą w Płocku przy ul. Włościany 3L.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-01-26

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Imielnica” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 25 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Agatę Jeziak – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) w dniu 11 stycznia 2018 roku o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że obecnie jesteśmy na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Następnie pan kierownik oddał głos projektantowi planu.
Projektant planu – pan Radosław Jończak przedstawił główne założenia projektu planu oraz zmiany, które zostały wprowadzone w stosunku do planu obowiązującego, polegające na:

 • korektach układu drogowego: zawężenie dróg, likwidacja bądź ich przesunięcie;
 • zmianie przeznaczenia z obecnej funkcji usług oświaty na tereny zieleni dla mieszkańców osiedla;

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Tomasz Kolczyński zwrócił uwagę, iż projektowany teren zieleni urządzonej w niewielkiej części jest własnością gminy, natomiast w większości zaprojektowany został na terenie gruntów należących do osób prywatnych, tym samym zapytał czy po uchwaleniu planu miasto wykupi ten teren?

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że takie jest założenie, a ponadto teren ten wskazany został również w Programie Zazieleniania Miasta.

2. Pan Tomasz Kolczyński zadał następujące pytania dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie planu: „czy Imielnica łączy się z Podolszycami Południe i w którym miejscu?”, „czy Imielnica łączy się z tą częścią Imielnicy tak zwaną Parcele?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że w projekcie planu utrzymane zostało połączenie drogowe z Podolszycami Południe z obowiązującego planu miejscowego, jak również wskazano nowe połączenie piesze, które po stronie osiedla Podolszyce Południe znajdzie się na terenie działki należącej do spółki gminnej.

Projektant planu zaznaczył, iż wprowadzenie połączenia pieszego pomiędzy osiedlami Imielnica, a Podolszyce Południe jest kolejną ze zmian wprowadzonych w stosunku do obowiązującego planu miejscowego.

3. Pan Tomasz Kolczyński zauważył, że proponowane połączenie piesze zlokalizowane zostało w miejscu, w którym skarpa jest najwyższa.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż nie wyklucza to realizacji połączenia na jednym poziomie, tak aby nie pokonywać różnic terenu.

4. Pan Henryk Sztomberski poinformował, iż składał kilka pism, a postulaty zgłoszone przez niego zostały w dużym stopniu uwzględnione, jednakże występują jeszcze rozwiązania przyjęte w projekcie planu, co do których ma zastrzeżenia. Droga do działki numer 1247 (aktualny numer działki 1247/9) została zagrodzona i nie mogą z tą działką nic zrobić, a miasto nie ma planów aby grunt pod tę drogę nabyć a następnie ją zrealizować. Dodał również, że dla tej działki zostało wydane pozwolenie na budowę zgodnie z przepisami prawa, ale budowa nie może się rozpocząć z uwagi na brak dojazdu.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż istnieje możliwość wywłaszczenia części działki sąsiedniej przeznaczonej pod drogę publiczną.

5. Pan Henryk Sztomberski zwrócił się z uwagą w sprawie odległości 12 m od lasu zaznaczając, iż zgodnie z nowymi przepisami przy zastosowaniu odpowiednich materiałów budowlanych odległość budynków od lasu może zostać zmniejszona nawet do 4 m.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że zmieniły się przepisy i projekt planu zostanie dostosowany do obowiązujących przepisów odrębnych.

6. Pan Henryk Sztomberski zwrócił uwagę, iż stan obecny w terenie jest rozbieżny ze stanem uwidocznionym na podkładzie mapy zasadniczej, w zakresie ukształtowania terenu. Poinformował, że teren został wyrównany i w jego przekonaniu nie ma konieczności wyznaczania tak daleko odsuniętej linii zabudowy.

Pan Łukasz Ozimek przypomniał, aby wszystkie uwagi złożyć na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2018 roku.

7. Pan Henryk Sztomberski zaproponował aby zaprojektowany ciąg pieszy (1KDP) wzdłuż terenu stanowiącego jego własność, zmienić na ciąg pieszojezdny, dla zapewnienia dojazdu do działek w przypadku podziału nieruchomości. Ponadto zgłosił postulat odnoszący się do zmniejszenia odległości linii zabudowy od linii rozgraniczającej w sąsiedztwie skarpy wzdłuż rzeki Rosicy.

Projektant planu wyjaśnił, iż ustalone przeznaczenie stanowiące ciąg pieszy służyć ma również inwestycji polegającej na skanalizowaniu cieku Pisencja.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, iż przyjęte w projekcie planu odsunięcie linii zabudowy wynika z ograniczeń ustalonych dla funkcjonującej na tym obszarze formy ochrony przyrody - Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego jaru rzeki Rosicy.

8. Pan Marek Ołdakowski zapytał do czego służy ciąg pieszojezdny 3KDJ oraz czy zostanie wykupiony teren przewidziany pod jego realizację. Poinformował, że teren wskazany w projekcie jako teren zieleni jest terenem zabagnionym z wysoką skarpą i w jego przekonaniu nie posiada walorów turystyczno-krajobrazowe.

Projektant wyjaśnił, iż jego założeniem było zapewnienie dojścia i dojazdu do terenów zieleni dla mieszkańców. Ponadto wyjaśnił, że ciąg ten przewiduje także obowiązujący miejscowy plan.

9. Pan Tomasz Kolczyński zapytał o przewidywane skomunikowanie w przypadku podziału terenu 1MN na działki w związku z likwidacją drogi na tym terenie.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż w projekcie planu nastąpiła likwidacja tego typu sięgaczy, w celu zwiększenia możliwości swobodnego podziału terenu na działki, przy czym właściciel terenu będzie zobowiązany do zapewnienia dostępu do każdej wydzielanej działki.

10. Pan Marek Ołdakowski zadał pytanie dotyczące możliwości wykupu od gminy części działki 825/12.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że po uchwaleniu projektu planu i dokonaniu podziału nieruchomości będzie taka możliwość, gdyż cześć tej działki przeznaczona została pod teren mieszkaniowy.

11. Pan Tomasz Kolczyński poprosił o udzielenie informacji na temat przeznaczenia w projekcie planu w zakresie ulicy Wiosennej oraz możliwości nabycia terenu pod drogę, który aktualnie pozostaje własnością osób prywatnych.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że rozwiązania przyjęte w projekcie planu po jego uchwaleniu pozwolą na wywłaszczenie gruntu, jeśli zajdzie taka konieczność.

12. Pan Tomasz Kolczyński zapytał o połączenie pomiędzy osiedlem Imielnica a Parcelami.
Pan Łukasz Ozimek poinformował, że projekt planu przewiduje połączenie drogowe, a w zasadzie utrzymuje rozwiązanie z obowiązującego planu miejscowego.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 02 lutego 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.00

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 25 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-25

INFORMACJA
z dnia 23 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 22 stycznia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/1, 1014, 1076/1, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/13 i 1076/14 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).


Płock, dnia 23 stycznia 2018 roku


data dodania: 2018-01-23

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 22 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 22 stycznia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 27/2018 znak: WRM-IV.6740.545.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące:  tacę, fundamenty, konstrukcje wsporcze oraz sieci: wodociągową, kanalizacyjne i elektryczne, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/84 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zadania p.n. „Odzysk ciepła splin z pieców technologicznych instalacji DRW VI – EPC.”, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 22 stycznia 2018 roku


data dodania: 2018-01-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 stycznia 2018 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu   i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 15 stycznia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie ciągu nadskarpowego wraz zagospodarowaniem terenu  (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowie infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz ze wzmocnieniem stabilności Skarpy Wiślanej w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 470/6, 470/3, 469/4, 469/6, 473/1, 480, 484/27, obręb ewidencyjny 11 – Wisła, działki: 1/22, 1/11, 1/12, 1/19, 1/20, 1/13,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, którego działa Pan Michał Balski Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-19

 OBWIESZCZENIE
z dnia 19 stycznia 2018 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 15 stycznia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową układu drogowego na dojazdach do obiektu, budowa chodników, ścieżek rowerowych  i miejsc parkingowych oraz budowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno-Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku”
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kilińskiego i Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 1011/12, 1027/5, 1046/5 , obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka, działki: 966/3, 966/4, 967/1, 967/3, obręb ewidencyjny 10 – Podolszyce, działka: 846,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą 09-400 Płock, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, z upoważnienia którego działa Pan Paweł Wątroba przedstawiciel PBW Inżynieria Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu  53-676, przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-01-19

PROTOKÓŁ
Z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w wyłożonym do
publicznego wglądu projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście–Wschód” w Płocku

Protokół sporządzony w dniu 19.01.2018 roku, w Urzędzie Miasta Płocka przez Danutę
Janiszewską - głównego specjalistę w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 19 stycznia 2018 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście–Wschód” w Płocku rozwiązanymi.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

II. Głos w dyskusji zabrali:

Głos w dyskusji zabrał Pan Piotr Grabarek – przedstawiciel Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chemik” w Płocku. Poinformował zebranych, że w dniu 27 grudnia 2017 roku MSM „Chemik” skierowała pismo do Prezydenta Miasta Płocka między innymi w sprawie budowy drogi gminnej, która połączyłaby ulicę Padlewskiego z ulicą 3 Maja. Odpowiadając na powyższe pismo Prezydent poinformował, że dla tego terenu opracowywany jest projekt planu Miejscowego „Śródmieście-Wschód”, a z jego z ustaleniami będzie można się zapoznać podczas jego wyłożenia do publicznego wglądu w terminie wskazanym w Obwieszczeniu. Przedstawiciel Spółdzielni zainteresowany był przebiegiem tej drogi oraz czasem jej realizacji.

Główny projektant planu Pan mgr inż. arch. Gabriel Ferliński wskazał na rysunku planu drogę oznaczoną symbolem 1KDD, która łączy ulicę Padlewskiego z ulicą 3 Maja. Wskazane rozwiązanie zostało przyjęte z aprobatą.

Na drugą część pytania odpowiedzi udzielił Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta. Poinformował, że realizacja tego połączenia będzie możliwa po uchwaleniu planu miejscowego i zaplanowaniu środków w budżecie miasta, zarówno na wykup nieruchomości jak i na budowę przedmiotowej drogi.

III. Ustalenia z dyskusji

 • do protokołu nie złożono na piśmie uwag kwestionujących ustalenia przyjęte w projekcie planu.

Podsumowanie:
W dyskusji publicznej nad wyłożonym do publicznego wglądu projektem Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście–Wschód” w Płocku wzięły udział 4 osoby, w tym główny projektant planu miejscowego oraz pracownicy Urzędu Miasta. Dyskusja dotyczyła przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDD.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 2 ponumerowane strony.

Płock, dnia 19.01.2018 r.


data dodania: 2018-01-19

INFORMACJA
z dnia 18 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 stycznia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 670/3, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 18 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-18

INFORMACJA
z dnia 18 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 stycznia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 802/2, 802/11, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 18 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-18

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 stycznia 2018 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kobiałka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 390/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

od dnia 25 stycznia 2018 roku do dnia 1 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 lutego 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 18 na parterze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 15 marca 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-01-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Południowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1348, 1369, 1495 (obręb 9), na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, reprezentujący Spółkę ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 27c.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 stycznia 2018 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 5 stycznia 2018 roku,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie centrum sportowo-rekracyjnego
wraz z infrastrukturą towarzyszącą nad zalewem Sobótka

przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Parowa na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1/23 (obręb 11- Wisła).

na wniosek Gminy Płock z siedzibą 09-400 Płock, Stary Rynek 1 z upoważnienia, którego działa Pani Joanna Michalak Kierownik Referatu Polityki Gospodarczej Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,      materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-15

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 stycznia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 stycznia 2018 roku wydano decyzję Nr 5/PG/2018 znak: WRM-II.6733.93.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa sieci energetycznej kablowej nN – 0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych na działkach: 1786/3, 1786/2, 1786/1,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Zagroda i ulicy Gromadzkiej
na działkach o numerach ewidencyjnych: 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/5, 1761/1, 1761/7, 1761/6,
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.   


data dodania: 2018-01-11

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 11 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 11 stcznia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 10/2018/2017 znak: WRM-IV.6740.547.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: fundament, tacę z odwodnieniem i uziemieniem pod urządzenia instalacji odzysku oparów, zlokalizowane na terenie zakładu PKN ORLEN S. A. na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/53 i 20/84 obręb ewidencyjny 13-Kombinat przy ulicy Chemików 7 w Płocku, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa instalacji odzysku oparów VRU-5”, dla firmy PKN ORLEN S.A., a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 11 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-11

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Swojska - Nowickiego” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 11 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Dzięcioł – starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) w dniu 14 grudnia 2017 roku o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Nowickiego” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Swojska - Nowickiego w 2015 roku i obecnie jesteśmy na etapie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Następnie pan kierownik oddał głos projektantowi planu.

Projektant planu – pan Michał Sobieraj przedstawił główne założenia projektu planu oraz zmiany, które zostały wprowadzone po pierwszym wyłożeniu, polegające na:

 • wprowadzeniu przebiegu projektowanej drogi oznaczonej w projekcie planu symbolem 1KDZ;
 • uregulowaniu terenów oznaczonych w projekcie symbolem ZPM przeznaczonych częściowo jako publicznie dostępny samorządowy Park Miejski;
 • wprowadzenie terenów mieszkaniowych w południowej części projektu planu;
 • uwzględnieniu złożonych uwag dotyczących zmiany kategorii drogi ul. Gościniec jako drogi publicznej.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Stanisław Mańka– przedstawił swoje uwagi odnośnie projektowanego skrzyżowania ulicy Czerwonych Kosynierów z ulicą Nowickiego, które nie spełnia wymagań aktualnie obowiązujących przepisów, gdyż droga uprzywilejowana powinna mieć spadek rzędu 4%, a droga podporządkowana nie więcej niż 3%, obie te drogi na tym skrzyżowaniu mają powyżej 6%. Mieszkańcy obawiają się tego skrzyżowania, ponieważ w porze szczytu na ulicy Nowickiego przy obecnym natężeniu ruchu jest niebezpiecznie, a może to narastać. Poprosił o informację jakie są zamierzenia w celu rozwiązania tego problemu.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że realizacja tego skrzyżowania będzie wymagać przebudowy ulicy Nowickiego i będzie możliwa po spełnieniu warunków technicznych, które mówią o dopuszczalnych spadkach. Ponadto możliwe jest, że rozwiązaniem technicznym może być skrzyżowanie w formie ronda, wówczas poprawi to bezpieczeństwo, gdyż każdy kto dojeżdża do ronda musi zwolnić.

2. Pan Stanisław Mańka stwierdził, że wybudowana nowa ulica św. Wojciecha zapewnia dobre skomunikowanie osiedla z ulicą Nowickiego. Skrzyżowanie to nie stanowi problemu ponieważ nie ma  tam takiej sytuacji jak przy skrzyżowaniu Czerwonych Kosynierów z Nowickiego. Ponadto budowa tego skrzyżowania (Czerwonych Kosynierów/Nowickiego) będzie wymagała likwidacji zatok parkingowych, żeby poprawić widoczność.

Projektant podkreślił, że ul. św Wojciecha będzie obsługiwała również tereny które do tej pory nie były zabudowane, a po wejściu w życie projektu planu uzyskają one taką możliwość, wobec czego zwiększy się również ruch samochodów i wówczas nowe połączenie z ulicą Nowickiego będzie zasadne.

3. Pan Andrzej Smardzewski zadał pytanie do projektanta „czym się sugerował przy działce na św. Jerzego, teren 9MN, że zabrał z mojej działki 1200 metrów pod zieleń?” oraz poinformował, że zgłaszał swoje zastrzeżenia na piśmie i do dnia dzisiejszego nie otrzymał odpowiedzi.

Projektant udzielił wyjaśnień, że niczego nie zabrał, a teren od lat jest faktycznie terenem zielonym oraz, że w obowiązującym miejscowym planie cześć działki również jest wskazana pod zieleń.

Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że w procedurze sporządzania planów miejscowych określony jest sposób rozpatrzenia złożonych uwag i następuje to w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta. Ustawa nie przewiduje udzielenia indywidualnej odpowiedzi dla każdego mieszkańca.

4. Pani Halina Dąbrowska zadała pytanie „jakie są warunki zabudowy działki na której jest jej budynek mieszkalny, na której w dalszym ciągu jest linia zabudowy od lasu 12 metrów?” oraz poprosiła o wyjaśnienie jak można tą działkę zabudować, przebudować istniejący budynek, z czego wynika odległość 12 metrów od lasu oraz czy urząd ma taką wiedzę iż od stycznia zmienia się rozporządzenie w sprawie warunków technicznych i odległość od lasu zostanie zmniejszona do 4 metrów.

Projektant poinformował, że w obecnej sytuacji możliwe jest rozbudowanie istniejącego budynku jedynie pomiędzy określonymi liniami zabudowy oznaczonymi na rysunku planu (12 metrów od lasu i 4 metry od ciągu pieszo- jezdnego) oraz, że odległość 12 metrów od lasu wynika z obowiązujących warunków technicznych, którą zobowiązani jesteśmy nanieść. W innym przypadku wojewoda może uchylić plan miejscowy.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż w przypadku wejścia w życie od stycznia nowych warunków technicznych i nowych odległości tj. 4 metrów od lasu będziemy zobowiązani doprowadzić projekt planu do zgodności z przepisami odrębnymi.

5. Pan Czesław Krakowski poprosił o potwierdzenie faktu, iż planowana jest budowa drogi od tzw. starej ul. Gościniec w kierunku Małej Rosicy.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził, że w projekcie planu zaprojektowano przebieg ul. Gościniec w kierunku Małej Rosicy.

6. Pan Czesław Krakowski poinformował, że zaprojektowanie tejże drogi oznacza likwidację hodowli koni, która jest prowadzona w istniejącym tam gospodarstwie, gdyż przecina ona gospodarstwo na pół. Ponadto urząd miasta ma zapewnioną służebność dojazdu do rowu „Mała Rosica” i nie ma potrzeby budowy tej drogi. Właścicielka pozostałych kilku działek miała dostęp do drogi publicznej, ale w momencie sprzedaży działek zaorała swoją drogę.

Pani Aneta Pomianowska -Molak wyjaśniła, iż urząd projektując tę drogę nie miał zamiaru, niszczyć ani hodowli ani gospodarstwa. Podjęte działania są wyłącznie rozwiązaniami planistycznymi, żeby grunty które graniczą z istniejącą drogą polną miały dostęp do drogi publicznej.

7. Pan Czesław Krakowski poinformował, że w 2013 roku Urząd Miasta wystąpił z wnioskiem do sądu o zasiedzenie tejże drogi jednak sąd oddalił wniosek, a Urząd odwołał się do wyższej instancji. Czy nie należałoby poczekać na orzeczenie sądu?

Pani Aneta Pomianowska -Molak wyjaśniła iż to są dwie różne sprawy, gdyż sporządzanie planów miejscowych wynika z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a sąd reguluje tutaj kwestie cywilne związane własnością gruntu.

8. Pan Czesław Krakowski zaproponował, aby wykupić 100 metrowy odcinek przez działkę przy ulicy Niedzielaka, której właściciel składał ofertę sprzedaży do urzędu miasta, jednak ze względu na niską cenę jaką zaproponowało miasto, zrezygnował.

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, iż ceny gruntów wynikają z przeprowadzonych operatów szacunkowych.

Projektant poinformował, że droga została wprowadzona po pierwszym wyłożeniu ze względu an uwagi jakie wpłynęły do urzędu.

Pan Łukasz Ozimek dodał, że było kilka uwag mieszkańców i komórki organizacyjnej z urzędu miasta o wprowadzenie tej drogi jako publicznej.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 12 stycznia 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.20.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 11 stycznia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-01-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 29 grudnia 2017 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Bogdan Sadowski reprezentujący firmę AMPLICAD s.c. Bogdan Sadowski, Jarosław Klejment, z siedzibą w Pułtusku przy ul. Białowieskiej 17/C, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa linii kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi,
przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Granicznej, na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów: 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii kablowej SN 15kV wraz z dwoma słupami, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Wąskiej (obręb 12) Radziwie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1002/1, 1006, 159, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa, której działa Pan Krzysztof Nakonieczny – Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-04

INFORMACJA
z dnia 4 stycznia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 stycznia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 692/5, 692/22, 692/23, 692/24, 692/25, 692/26, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 4 stycznia 2018 roku.


data dodania: 2018-01-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 stycznia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 stycznia 2018 roku wydano decyzję Nr 2/PG/2018 znak: WRM-II.6733.97.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 236/1, 236/2 (obręb 7), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płockuprzy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 stycznia 2018 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam,że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 stycznia 2018 roku wydano decyzję Nr 1/PG/2018 znak: WRM-II.6733.90.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa sieci energetycznej kablowej SN – 15kV oraz  nn – 0,4kV, budowa stacji transformatorowej Sn/nN dla zadania: nadbudowa budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz
z rozbudową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 788/1 i 790,

na rzecz:

Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-01-03

OBWIESZCZENIE
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku

w przedmiocie wydania Decyzji znak: Nr KO-1099/4102/92/17 z dnia 19 grudnia 2017 roku utrzymujacej zaskarżoną decyzję w mocy – dotyczy rozpoznania odwołania wniesionego od decyzji Prezydenta Miasta Płocka nr 88/PG/2017 znak: WRM-II.6733.74.2017.AK z dnia 3 listopada 2017 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowe sieci elektroenergetycznej SN: linii kablowej SN, złacza rozdzielczego SN wraz z przebudową/budową stanowisk słupowych SN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 100/8, 100/9, 96, 3724/1, 3724/2.

Treść obwieszczenia

 


data dodania: 2017-12-29

 

 

INFORMACJA
z dnia 28 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  28 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 grudnia 2017 roku przez Inwestora –  ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez  pełnomocnika - KRYBBA Krzysztofa Rybackiego,  który dokonał zgłoszenia  budowy  sieci kablowej  nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801, 513/9, 510/34, 153/1 (obręb geodezyjny 146201_1.0003 – Maszewo).
 

Płock, dnia  28 grudnia 2017 roku


data dodania: 2017-12-28

OBWIESZCZENIE
 z dnia 28 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015
poz. 2031 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28 grudnia 2017 roku została wydana decyzja Nr 13/2017 Prezydenta Miasta Płocka, znak sprawy: WRM-IV.6740.4.13.2017.MW o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Kutrzeby w Płocku na odcinku od wybudowanego odcinka ulicy Kutrzeby do ulicy Sikorskiego w zakresie drogi gminnej, lokalnej na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+136,62 wraz z budową brakującej infrastruktury technicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Kutrzeby – prace przygotowawcze”.
   
Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/7; 2901/71; 2901/72; 2901/101 (2901/84); 2901/103 (2901/97), w granicach obrębu ewidencyjnego 1-Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-19.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-12-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek złożony w dniu 13 listopada 2017 roku, zmieniony w dniu 27 listopada 2017 roku oraz uzupełniony w dniu 20 grudnia 2017 roku, firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Jaźwiński, reprezentujący firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci SN i przyłącza nn,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Norbertańskiej,
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów
882/4, 926/2 i 926/3 (obręb 9).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 grudnia 2017 roku została wydana decyzja nr 101/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej Sn/nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/28, 53/19, 53/25, 53/26 ,53/20, 53/21, 53/23, 53/24, 57/8, 57/7, 59/5, 57/5   przy ul. Boryszewskiej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-12-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 14 grudnia 2017 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nakonieczny, reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku Al. Grunwaldzka 472, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa linii kablowej SN 15 kV wraz z dwoma słupami,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Gąbińskiej, na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów 1034/1, 1036/1, 1038/3, 1040/1, 1042/1, 1044/1, 1046/1, 1048/1, 1050/1, 1052/1.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2017-12-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2017 roku została wydana decyzja nr  100/PG/2017 znak: WRM-II.6733.94.2017.MM o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka
Nr 9/PG/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.78.2016.MM   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV dla zasilania działek nr 79/1 i 41/3  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/10, 1/7, 79/1, 79/3, 79/4, 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 41/4 w zakresie zmiany załącznika nr 1 do w/w decyzji, załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a,

na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130,  z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin,  przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14 w Gostyninie.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1311/13, 1393/4 (obręb 7), na wniosek Pana Ryszarda Puławskiego, zamieszkałego w Płocku, przy ul. Ossowskiego 53.
 Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 18 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr  7/PG/2018 znak: WRM-II.6733.103.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 782/2, 782/1, 509, 751/13 (obręb 16),

na wniosek Pana Pawła Wiadernego, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza 37 m. 7.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 8 grudnia 2017 roku, Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w Jeziory 1A, 21-400 Łuków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 63 mm i dn 40 mm,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 151/6, 151/7, 151/8, 150, 800/64, 800/72, 800/71, 800/2, 800/66, 800/73, 800/67, 800/74, 800/68, 800/69, 800/70, 800/75, 800/76, 800/65, 152/1, 152/3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 grudnia 2017 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 grudnia 2017 roku wydano decyzję Nr 99/PG/2017 znak: WRM-II.6733.87.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania przepompowni ścieków, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 605/2, 683, 684, 685/5, 685/6, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, 681, 682 (obręb 16),
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński,
reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk,
z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 grudnia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 grudnia 2017 roku wydano decyzję Nr 98/PG/2017 znak: WRM-II.6733.92.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Urodzajnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 97/4, 97/5, 88 (obręb 1), na rzecz: firmy HILL HOUSE Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 50B.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Śródmieście-Wschód” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz art. 54  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 363/XXX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Dokumenty do pobrania:


od dnia 2 stycznia 2018 roku do dnia 26 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 stycznia 2018 roku w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. 206 (wejście od placu Stary Rynek 1) w Płocku o godzinie 16.00.


Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,                                                                                                                           - za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.


W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 13 lutego 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka

 


data dodania: 2017-12-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek złożony w dniu 3 listopada 2017 roku, uzupełniony przy piśmie w dniu 5 grudnia 2017 roku, firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w  Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „EXPOL” Roman Durma z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie elektroenergetycznych linii kablowych nn-0,4kV,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego i ul. Tumskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 505, 507, 508/2, 499/30, 499/31, 499/8, 499/10 (obręb 8).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-12-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz w związku z wnioskiem z dnia 5 grudnia 2017 roku, zmienionym w dniu 11 grudnia 2017 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 225 oraz Dn 40 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 72/4, 44/1, 42/1, 22/12, 22/10, 22/8, 16/7, 32/2, 42/8, 71, 72/21, 40/10 i 41/1 (obręb 10),

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, Mirosław Wójcicki Jeziory 1a, 21-400 Łuków.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,              materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 5 grudnia 2017 roku, zmienionym w dniu 11 grudnia 2017 roku,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 225 oraz Dn 40 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 72/4, 44/1, 42/1, 22/12, 22/10, 22/8, 16/7, 32/2, 42/8, 71, 72/21, 40/10 i 41/1 (obręb 10),

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, Mirosław Wójcicki Jeziory 1a, 21-400 Łuków.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,        materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 grudnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 5 grudnia 2017 roku, zmienionym w dniu 11 grudnia 2017 roku,

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa gazociągu średniego ciśnienia Dn 225 oraz Dn 40 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 72/4, 44/1, 42/1, 22/12, 22/10, 22/8, 16/7, 32/2, 42/8, 71, 72/21, 40/10 i 41/1 (obręb 10),

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, Mirosław Wójcicki Jeziory 1a, 21-400 Łuków.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,        materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-11

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 08 grudnia 2017 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Imielnica” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 162/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


od dnia 18 grudnia 2017 roku do dnia 19 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

 

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 lutego 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 02 lutego 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2017-12-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49, art. 61 § 4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 grudnia 2017 roku Pani Aleksandry Tomaszewskiej i Pana Marka Tomaszewskiego zamieszkałych w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 22/80, z pełnomocnictwa których działa Pan Hubert Józwiak zamieszkały w Grzybów 50, gmina Słubice, wszczęto postępowanie

w sprawie zmiany Decyzji Nr 89/PG/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 listopada 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 865, 874/3, 874/4 przy ul. Norbertańskiej w Płocku

 

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-08

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 8 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z poźn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 t. j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 8 grudnia 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 543/2017 znak: WRM-IV.6740.475.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące magistralne kanalizacje: opadową petrochemiczną KOP, opadową rafineryjną KOR i przemysłową I systemu, przepompownię ścieków z rurociągiem tłocznym, sieci elektroenergetyczne oraz rozbiórkę istniejącej przepompowni z rurociągiem tłocznym, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/13, 20/56, 20/57, 20/74 i 20/82 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku  w ramach zadania p.n. „Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju ZP w Płocku ul. Chemików 7",  dla firmy PKN ORLEN S.A., a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka  w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 8 grudnia 2017 roku.


data dodania: 2017-12-08

 INFORMACJA
z dnia 7 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 grudnia 2017 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez pełnomocnika - KRYBBA Krzysztofa Rybackiego,  dokonała zgłoszenia  budowy  sieci kablowej  nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801, 513/9, 510/34, 153/1 (obręb geodezyjny 146201_1.0003 – Maszewo).


Płock, dnia  7 grudnia  2017 roku


data dodania: 2017-12-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 407, 476, 477, 478, 479 i 480 przy ulicy Jeziornej w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika  Panią Ewę Stroińską reprezentującą Firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9 .

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-12-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 listopada 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:  1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/37, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1030/1, 1031/1, 1043  przy ul. Grabówka w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-04

INFORMACJA
z dnia 4 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 4 grudnia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 listopada 2017 roku przez Gminę Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, działająca przez Pełnomocnika Pana Piotra Gryszpanowicza dokonała zgłoszenia w sprawie zamiaru budowy - kablowej sieci oświetlenia nN 0,4kV wokół garaży w ramach zadania inwestycyjnego "zagospodarowanie terenu wokół garaży przy ul. Gintera,  przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Gintera na działce o numerze ewidencyjnych gruntów: 65/73 (obręb geodezyjny 146201_1.0010 – Podolszyce)., jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 4 grudnia 2017 roku


data dodania: 2017-12-04

INFORMACJA
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 listopada 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 408, 430, 431, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 1 grudnia 2017 roku


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek złożony w dniu 23 listopada 2017 roku, Pana Marcina Pawlaka zamieszkałego w Płocku przy ul. Gromadzkiej 5, z pełnomocnictwa którego działają Pani Marta Gąbińska oraz Pan Daniel Gąbiński, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą ALPIO Daniel Gąbiński z siedzibą w Płocku, przy ul. Włościany 3L, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:

- rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej,
- rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zagroda, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1691, 1786/5, 1786/3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiejh tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinac 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 210/4 i 210/5 przy ulicy Pedagogicznej w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku reprezentowaną przez pełnomocnika  Panią Ewę Stroińską reprezentującą Firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9 .

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 grudnia 2017 roku została wydana decyzja nr 96/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej-kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym mającej na celu zasilanie lokalu usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 752/3 i 751  przy ul. Tumskiej w Płocku na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) oraz w związku z wnioskiem z dnia 28 listopada 2017 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 782/2, 782/1, 509, 751/13 (obręb 16),

na wniosek Pana Pawła Wiadernego zamieszkałego w Płocku przy ulicy Andrzeja Drętkiewicza 37 m 7.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,       materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 oraz 11a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1496 tekst jednolity) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 tekst jednolity),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 30 listopada 2017 roku została wydana decyzja Nr 12/2017
Prezydenta Miasta Płocka, znak WRM-IV.6740.4.12.2017.MJ
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

1. budowie drogi powiatowej 1KDZ od węzła „TRZEPOWO” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 1+684,39 o długości l=1684,39 mb;
2. budowie drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+323,00 o długości l=323,00 mb;
3. budowie drogi gminnej 3KDZ ulicy Szkolnej na odcinku od km. do km.: 0+513,55 ÷ 0+790,79 o długości l=277,24 mb;
4. budowie drogi wewnętrznej na odcinkach od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+331,00; 0+000,00 ÷ 0,122,44 o łącznej długości l=453,44 mb;

wraz z budową i przebudową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej,
telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych – wylotów służących do wprowadzania wód
do rzeki Brzeźnicy i rowu przydrożnego, budowę rowu przydrożnego
oraz rozbiórką i konserwacją sieci elektroenergetycznych,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku
od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo”
w Płocku” - Etap 1 - budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo”
obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 25/1 (25); 26/1 (26); 30/1 (30); 65/1 (65); 68/1 (68); 69/1 (69); 70/1 (70); 71/1 (71); 72/1 (72); 73/3 (73/1); 74/1 (74); 75/1 (75); 76/1 (76); 77/1 (77); 78/1 (78); 79/1 (79); 80/1 (80); 81/1 (81); 84/1 (84); 152/1 (152); 153/1 (153); 154; 161/1 (161); 162/2 i 162/4 (162); 163/1 i 163/2 (163); 164/1 (164); 165/1 (165); 166/1 (166); 167/1 (167); 169/1 (169); 170; 171/1 i 171/2 (171); 185/1 (185); 193/1 (193); 194/1 i 194/3 (194); 195/1 (195); 203/1 (203); 205/3 (205/1); 206/1 (206); 207/1 (207); 208/1 (208) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0002-Trzepowo, jednostka ewidencyjna nr 146201_1 miasto Płock; 108/3 (108/2); 123/1 (123) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0026-Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna nr 141913_2 Stara Biała - stanowiące pas drogowy;
oraz
przewidziana do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 21; 22; 24; 25/2 (25); 26/2 (26); 27/3, 28x; 29; 30/3 (30); 68/2 i 68/3 (68); 69/2 (69); 70/2 (70); 77/2 (77); 78/2 (78); 79/2 (79); 80/2 (80); 81/2 (81); 83; 84/2 (84); 85; 86, 120; 151; 152/2 (152); 153/2 (153); 159; 160; 161/2 (161); 162/1 i 162/5 (162); 164/2 (164); 165/2 i 165/3 (165); 166/2 i 166/3 (166); 171/3 (171); 184; 185/2 (185); 191; 192; 193/2 (193); 202/11; 202/12; 208/2 (208) w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0002-Trzepowo, jednostka ewidencyjna nr 146201_1 miasto Płock; 32 w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0013-Kombinat, jednostka ewidencyjna nr 146201_1 miasto Płock; 80; 107/1; 108/1 w granicach obrębu ewidencyjnego nr 0026-Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna nr 141913_2 Stara Biała - znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się przebudowę dróg innej kategorii oraz budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.

Uwaga: w powyższym wykazie zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającej podziałowi), x - rzeka Brzeźnica.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-11-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24 listopada 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV jako wcinkę w istniejącą linię kablową, przewidzianej do realizacji przy ul. Granicznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/22, 72/26, 73/13,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Buczyńska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-11-30OBWIESZCZENIE
z dnia 28 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 tekst jednolity) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),

ZAWIADAMIAM

że w dniu 28 listopada 2017 roku została wydana decyzja Nr 11/2017 Prezydenta Miasta Płocka, znak sprawy: WRM-IV.6740.4.11.2017.BB zmieniająca ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Płocka Nr 6/2017 z dnia 28 czerwca 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.9.2017.BB o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Strażackiej w Płocku od skrzyżowania z ulicą Popłacińską do skrzyżowania z ulicą Kolejową w zakresie drogi gminnej nr 520045W na odcinku od km 0+000,00 do km 0+380,00 wraz z budową brakującej infrastruktury technicznej oraz przebudową dróg innej kategorii, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2885/2, 2851, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12–Radziwie; jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy; oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 2825, 2824, 2874/1, 2874/2, 2771, 1720, 1708/9, 1708/8, 1632/2, 1476, 60, w granicach obrębu ewidencyjnego nr 12-Radziwie, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujące się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę dróg innych kategorii.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 311 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-19.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-11-29


OBWIESZCZENIE

z dnia 27 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 tekst jednolity); oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),

zawiadamiam

że w dniu 27 listopada 2017 roku
została wydana decyzja Nr 10/2017 Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.2.2017.KP


polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G-alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, w części dotyczącej nieruchomości: obręb 0009-Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, działka nr ewidencyjny: 281, w związku z uchyleniem w części decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 5/2017 z dnia 26 maja 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 122/P/2017 z dnia 1 września 2017 roku, znak: WI-P.7821.55.2.2017.BW.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15 , w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 8.45 – 15.15, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


data dodania: 2017-11-28

INFORMACJA
z dnia 27 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 24 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 listopada 2017 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 784, 802/2, 802/4, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 27 listopada 2017 roku.


data dodania: 2017-11-27

 OBWIESZCZENIE
z dnia 27 listopada 2017 roku


O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 98 §1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) w związku z wnioskiem z dnia 22 czerwca 2017 roku  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A oraz w związku z Postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia 22 września 2017 roku (data wpływu do organu 25 września 2017 roku) znak: KO 805/4102/68/17, które uchyliło w całości zaskarżone postanowienie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji


zawiadamiam,

że w dniu 27 listopada 2017 roku zostało wydane postanowienie o zawieszeniu do dnia 22 czerwca 2018 roku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11 i 1014 (obręb 10 Podolszyce)


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od  ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-11-27

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 24 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POSTANOWIENIA O OMYŁCE PISARSKIEJ W DECYZJI PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA NR 93/PG/2017 Z DNIA 16 LISTOPADA 2017 ROKU W DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61§ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz .U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2017 roku zostało wydane postanowienie znak: WRM-II.6733.83.2017.MM o omyłce pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 93/PG/2017 z dnia 16 listopada 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, toaletą publiczną oraz pawilonem gospodarczym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek. Etap 1 i Etap 2. Etap 1 obejmuje działki 260/2 i 1394. Etap 2 obejmuje działki 260/2, 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 260/2, 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393, 1394 (obręb 8 Śródmieście).
Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonymi dokumentami
w Urzędzie Miasta Płocka w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15..

 


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 236/1, 236/2 (obręb 7), na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 23 listopada 2017 roku została wydana decyzja nr  95/PG/2017 znak: WRM-II.6733.75.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

nadbudowie i rozbudowie budynku Urzędu Stanu Cywilnego wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej tj. kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej, sieci ciepłowniczej oraz parkingu dla samochodów osobowych oraz zmianie konstrukcji dachu na istniejącej trafostacji, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 9 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 772, 773/1, 773/4 i 773/5 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Domagało-Wnuk, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Małgorzata Domagało-Wnuk ,,Domagało-Wnuk Architekci”, ul. Radwańska 22 lok. 5A, 90–541 Łódź.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 listopada 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:


Przystąpieniu do opracowania Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płocka


Miejski plan adaptacji do zmian klimatu dla Płocka powstaje w ramach projektu pn. „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” realizowanego przez Ministerstwo Środowiska w partnerstwie z samorządami 44 miast w Polsce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem opracowania Miejskiego planu adaptacji jest stworzenie podstaw do podejmowania przez władze miasta decyzji strategicznych i inwestycyjnych, które będą uwzględniały potencjalne zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. Opracowanie MPA jest niezbędnym krokiem mającym wskazać działania lub zaniechania prowadzące do ograniczania negatywnych konsekwencji zmian klimatu oraz wykorzystania i wzmocnienia pozytywnych ich skutków, ale także optymalizacji kosztów podejmowanych działań adaptacyjnych pod kątem ich efektywności.

MPA stanowi równocześnie narzędzie wdrażania Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), który koncentruje się także na rozwiązaniu najważniejszych problemów miast wynikających ze zmian klimatu.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka


data dodania: 2017-11-20

INFORMACJA
z dnia 17 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 października 2017 roku przez Energa Operator S.A. , w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Armii Krajowej, na działkach o numerach ew. gruntu 2901/28, 2901/97, 2901/48, 2901/45, 2901/29, położonych w obrębie ew. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 17 listopada 2017 roku


data dodania: 2017-11-17

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 listopada 2017 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Swojska - Nowickiego” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w związku z Uchwałą Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku zmienioną Uchwałą Nr 611/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 28 listopada 2017 roku do dnia 22 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 12 stycznia 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 


data dodania: 2017-11-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 16 listopada 2017 roku została wydana decyzja nr  93/PG/2017 znak: WRM-II.6733.83.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie parku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, toaletą publiczną oraz pawilonem gospodarczym w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą ”Zagospodarowanie Placu Nowy Rynek. Etap 1 i Etap 2. Etap 1 obejmuje działki 260/2 i 1394, Etap 2 obejmuje działki 260/2 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393",  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 260/2, 262/2, 262/4, 262/9, 262/10, 262/11, 262/12, 262/13, 263/4, 263/5, 1393, 1394 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Bartłomieja Gasparskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Bartłomiej Gasparski Palmett Sp. z o.o. sp.k.– z siedzibą ul. Wybieg 4, 00-788 Warszawa.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-16

INFORMACJA

z dnia 15 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 października 2017 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8/4 i 10/11 (obręb geodezyjny 5- Kostrogaj Przemysłowy).

Płock, dnia 15 listopada 2017 roku.

 


data dodania: 2017-11-15

INFORMACJA
z dnia 15 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),
zawiadamiam

13 listopada 2017 roku,Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla oświetlenia terenu wokół garaży przy ul. Gintera w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 651//73, 66/9, 1199, (obręb geodezyjny 10 - Podolszyce).
Płock, dnia 15 listopada 2017 roku


data dodania: 2017-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 listopada 2017 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073),

zawiadamiam,

że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 listopada 2017 roku wydano decyzję Nr 90/PG/2017 znak: WRM-II.6733.88.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

zadaszenie trzech kortów tenisowych lekką halą namiotową i budowa zaplecza socjalno-technicznego w ramach zadania: „Przebudowa pięciu kortów tenisowych oraz jednego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem trzech kortów lekką halą namiotową”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Sportowej 3 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 203/7, 203/8, 203/10, 203/11 (obręb 7),

na rzecz:
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy placu Celebry Papieskiej 1, reprezentowanej przez Pana Marcina Jeżewskiego – Prezesa Zarządu i Pana Łukasza Jankowskiego – Wiceprezesa Zarządu.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-11-14

INFORMACJA
z dnia 13 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 13 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 31 października 2017 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S. A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV) ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania w energię elektryczną hali magazynowej z zapleczem socjalnym, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kobiałka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 88/3 i 88/45 (obręb geodezyjny 3–Maszewo).


Płock, dnia 13 listopada 2017 roku


data dodania: 2017-11-13

INFORMACJA
z dnia 13 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 10 listopada 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 października 2017 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie zamiaru budowy sieci  elektroenergetycznej - kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lawendowej i ul. Miętowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 134/20, 141, 142, 195, 202, 203, 207, 212, 216, 217/16, 217/20, 222, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 13 listopada 2017 roku.


data dodania: 2017-11-13

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 8 listopada 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

 


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 tekst jednolity) w związku z art. 5a ust. 1, art. 32 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam


że Prezydent Miasta Płocka w dniu 8 listopada 2017 roku, wydał decyzję Nr 499/2017, znak: WRM-IV.6740.302.2017.KP o zmianie pozwolenia na budowę, zatwierdzającą zamienny projekt budowlany na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Kombatantów i utwardzeniu ulicy Swojskiej wraz z budową brakującej infrastruktury (kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego), zlokalizowanych w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 620/2, 476/2, 752, 488/1, 498/2, 419/2, 502/4, 504/2, 510/10, 510/2, 422/2, 795/2, 516/7, 433/11, 518/14, 2907, 769, 761/5, 753/2, 753/3, 513/2 i 765, na budowę których zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr 241/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, znak: WUS-II-RA.6740.56.2011.KP, zmienioną następnie decyzją nr 558/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, znak: WRM-III.6740.480.2013.KP. Zakres przedmiotowej decyzji zamiennej obejmuje zmianę projektu zagospodarowania dla ulicy Swojskiej.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek- środa 7.45- 15.15, czwartek 8.45- 17.15, piątek 8.45-15.15 (tel. 24-367-15-18).

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 8 listopada 2017 roku.

 


data dodania: 2017-11-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 listopada 2017 roku została wydana decyzja nr 88/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN: linii kablowej SN, złącza rozdzielczego SN wraz z przebudową/budową stanowisk słupowych SN przewidzianej do realizacji przy ul. Urodzajnej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 100/8, 100/9, 96, 3724/1, 3724/2 na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Szałański reprezentujący firmę MM3 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25, działający w imieniu firmy KIC-PAK Sp. z o.o., ul. Urodzajna 5 w Płocku
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 06 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: 

budowa sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych na działkach 1786/3, 1786/2, 1786/1,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zagroda i ul. Gromadzkiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/5, 1761/1, 1761/7, 1761/6,
na wniosek złożony w dniu 30 października 2017 roku firmy ENERGA-OPERATOR S.A.
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą
w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-06

INFORMACJA
z dnia 6 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
3 listopada 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 784, 802/2, 802/4, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 6 listopada 2017 roku.


data dodania: 2017-11-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 listopada 2017 roku została wydana decyzja nr 89/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 865, 874/3, 874/4 przy ul. Norbertańskiej w Płocku na wniosek Pani Aleksandry Tomaszewskiej i Pana Marka Tomaszewskiego zamieszkałych w Płocku przy ulicy Łukasiewicza 22/80, z pełnomocnictwa których działa Pan Hubert Józwiak zamieszkały Grzybów 50, Słubice.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 listopada 2017 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 25 listopada 2016 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 9/PG/2017 z dnia 30 stycznia 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.78.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV dla zasilania działek nr 79/1 i 41/3  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/10, 1/7, 79/1, 79/3, 79/4, 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 41/4, Wniosek o zmianę decyzji dotyczy: zmiany załącznika nr 1 do w/w decyzji: załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a,

na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin,  przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy  ul. Langenfeld 14 w Gostyninie.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-11-03

INFORMACJA
z dnia 2 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o dokonaniu zgłoszenia

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 31 października 2017 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania hali magazynowej z zapleczem socjalnym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kobiałka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 88/3 i 88/45 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).


Płock, dnia 2 listopada 2017 roku.


data dodania: 2017-11-02

INFORMACJA

z dnia 2 listopada 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 października 2017 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla zasilania budynku mieszkalno- usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 766, 560 i 561 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 2 listopada 2017 roku.

 


data dodania: 2017-11-02

INFORMACJA
z dnia 27 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
26 października 2017 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przy al. Armii Krajowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/28, 2901/97, 2901/48, 2901/45, 2901/29 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 27 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 października 2017 roku została wydana decyzja nr 87/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 4/34, 4/35, 203/13 przy ul. Gałczyńskiego w Płocku na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Wodociągi Płocki z siedzibą w Płocku przy ul. Gradowskiego 11 z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Sęczkowski zamieszkały w Grabinie przy ul. Rubinowej 11.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-10-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o zmianie wniosku z dnia 12 października 2017 roku, zmienionym w dniu 25 października 2017 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która otrzymała nazwę: 

budowa sieci energetycznej kablowej SN-15kV, nN-0,4 kV, budowa stacji transformatorowej SN/nN, dla zadania: nadbudowa budynku biurowo-usługowego
ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz z rozbudową, przewidzianej do realizacji w Płocku  przy ul. Kolegialnej,
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 788/1 i 790,

na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-26

INFORMACJA

z dnia 25 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 października 2017 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 8/4 i 10/11 (obręb geodezyjny 5- Kostrogaj Przemysłowy).

Płock, dnia 25 października 2017 roku.

 


data dodania: 2017-10-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Urodzajnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 97/4, 97/5, 88 (obręb 1), na wniosek  firmy HILL HOUSE Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 50B.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-24

INFORMACJA
z dnia 23 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
20 października 2017 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej - kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lawendowej i ul. Miętowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 134/20, 141, 142, 195, 202, 203, 207, 212, 216, 217/16, 217/20, 222, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 23 października 2017 roku.


data dodania: 2017-10-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 października 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15kV oraz nn-0,4kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej Sn/nn dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku usługowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/28, 53/19, 53/25, 53/26 ,53/20, 53/21, 53/23, 53/24, 57/8, 57/7, 59/5, 57/5   przy ul. Boryszewskiej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 października 2017 roku wydano decyzję Nr 85/PG/2017 znak: WRM-II.6733.76.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej nn 0,4kV celem zasilania w energię elektryczną działki numer 80/4, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Przemysłowej i ulicy Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 81, 22, 49/3, 80/4 (obręb 5), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Jezierski, zamieszkały w miejscowości Banino przy ul. Tuchomskiej 39A.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-23

INFORMACJA
z dnia 20 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 października 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 września 2017 roku przez Energa Operator S.A. działająca przez Pełnomocnika Pana Jerzego Tabakę reprezentującego firmę TAJAMS ,w sprawie zamiaru przebudowy istniejącej sieci kablowej linii, polegającej na wymianie linii kablowej elektroenergetycznej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek, al. Stanisława Jachowicza, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 270, 269/1, 281/11, 281/10, 281/12, 281/8(obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

Płock, dnia 20 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-20


OBWIESZCZENIE
z dnia19 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 października 2017 roku została wydana decyzja nr 84/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia parkingu przy ulicy Gintera, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 65/73, 66/9, 1199  w Płocku na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, plac Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Gryszpanowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nawą ROAD GROUP Piotr Gryszpanowicz z siedzibą w Nowym Gulczewie przy ul. Przesmyk 25.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-19


OBWIESZCZENIE
z dnia 18 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: 

budowa sieci energetycznej kablowej i sN-15 kV, nN-0,4 kV, budowa małogabarytowej stacji transformatorowej sN/nN dla zasilania zadania: nadbudowa budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami wraz z rozbudową, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 788/1 i 790.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 19 października 2017 roku została wydana decyzja nr  83/PG/2017 znak: WRM-II.6733.72.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV (linii kablowych i złącz kablowych) do zasilania w energię elektryczną projektowanego budynku mieszkalnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy 3 Maja na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 356, 595, 596, 597, 577/4, 577/5, 580, 581/3 (obręb 8 Śródmieście),

na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stefana Kota  ENERGA – OPERATOR Projektowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-19

 INFORMACJA
z dnia 17 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  17 października 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 października 2017 roku przez Inwestora –  ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Panią Karolinę Panek,  dotyczącego zamiaru  budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w Płocku przy ul. Podgórze na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2569/13, 2570/2, 2574/10, 2574/14, 2574/15, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).  
 

Płock, dnia  17 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-17

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 17 października roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 tekst jednolity) w związku z art. 5a ust. 1, art. 32 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Kombatantów i utwardzeniu ulicy Swojskiej wraz z budową brakującej infrastruktury (kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicznego), zlokalizowanych w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 620/2, 476/2, 752, 488/1, 498/2, 419/2, 502/4, 504/2, 510/9, 510/2, 422/2, 795/2, 516/7, 433/11, 518/14, 2907, 769, 761/5, 753/2, 753/3, 513/2 i 765, na budowę których zatwierdzono projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr 241/2011 z dnia 31 maja 2011 roku, znak: WUS-II-RA.6740.56.2011.KP, zmienioną następnie decyzją nr 558/2013 z dnia 28 listopada 2013 roku, znak: WRM-III.6740.480.2013.KP na wniosek z dnia 10 lipca 2017 roku Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1. Przedmiotowe postępowanie zostało zawieszone na wniosek inwestora postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2017 roku, następnie podjęte postanowieniem z dnia 17 października 2017 roku.

Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek- środa 7.45- 15.15, czwartek 8.45- 17.15, piątek 8.45-15.15 (tel. 24-367-15-18).

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

Płock, dnia 17 października 2017 roku.

 


data dodania: 2017-10-17

 

INFORMACJA
z dnia 17 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia, dokonanego w dniu 6 października 2017 roku przez Fortum Network Płock Sp. z o.o., budowy sieci cieplnej wraz z przyłączami do zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, przy ul. Kleeberga w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 293/116, 293/224, 293/225, 293/248, 293/249 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki). W dniu 17 października 2017 roku organ administracji architektoniczno-budowlanej wydał zaświadczenie o powyższym, co uprawnia Inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

Płock, dnia 17 października 2017 roku

 


data dodania: 2017-10-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 17 października 2017 roku została wydana decyzja nr  82/PG/2017 znak: WRM-II.6733.61.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa linii kablowej SN 15kV wraz z jednym słupem, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Górnej i Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1053, 1050, 1024/19, 1024/20, 1024/24, 1024/26, 1024/27, 765, 554, 558/2, 559 (obręb 10 Podolszyce),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Kowalczyk reprezentujący Firmę AZAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Opocznie przy ul. Piotrkowskiej 49.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 października 2017 roku wydano decyzję Nr 81/PG/2017 znak: WRM-II.6733.77.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie dwóch słupów elektroenergetycznych linii napowietrznej 110kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Dobrzykowskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2933/13 (obręb 12 Radziwie), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb, reprezentujący firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-13


OBWIESZCZENIE
z dnia 13 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: 

Zadaszenie trzech kortów tenisowych lekką halą namiotową i budowa kontenerowego zaplecza socjalno-technicznego w ramach zadania:
„Przebudowa pięciu kortów tenisowych oraz jednego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem trzech kortów lekką halą namiotową”
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Sportowej 3, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 203/7, 203/8, 203/10, 203/11 (obręb 7).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-10-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 3 października 2017 roku, uzupełniony 11 października 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie placówki opiekuńczo wychowawczej  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 1369 przy ul. Południowej 13 w Płocku,

na wniosek Gminy Płock ul. Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pan Wiesław Brykała zamieszkały w Płocku przy ul. Okopowej 26/1

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-10-13

INFORMACJA

z dnia 12 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 września 2017 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 146 i 145/2 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 12 października 2017 roku.

 


data dodania: 2017-10-12

INFORMACJA
z dnia 12 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  12 października 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 października 2017 roku przez Inwestora – Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11,  dotyczącego zamiaru  budowy  sieci:  elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV  w Płocku przy ul. Powiśle na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1407, 1508, 1800/2, 1809/10, 1809/12, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).
 

Płock, dnia  12 października 2017 roku


data dodania: 2017-10-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 października 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity), w związku z art. 11d ust. 5 oraz 11a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na:

1. budowie drogi powiatowej 1KDZ od węzła „TRZEPOWO” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 1+684,39 o długości l=1684,39 mb;
2. budowie drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+323,00 o długości l=323,00 mb;
3. budowie drogi gminnej 3KDZ ulicy Szkolnej na odcinku od km. do km.: 0+513,55 ÷ 0+790,79 o długości l=277,24 mb;
4. budowie drogi wewnętrznej na odcinkach od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+331,00; 0+000,00 ÷ 0,122,44 o łącznej długości l=453,44 mb;

wraz z budową i przebudową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych – wylotów służących do wprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy i rowu przydrożnego, budowę rowu przydrożnego
oraz rozbiórką i konserwacją sieci elektroenergetycznych,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku
od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W
wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo”
w Płocku” - Etap 1 - budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W.

na wniosek z dnia 8 września 2017 roku, którego treść została zmieniona i uzupełniona przy piśmie z dnia 2 października 2017 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pana Piotra Tomczaka – prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „MBZ Andler, Tomczak sp. j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, działającego na mocy pełnomocnictwa zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 25 (25/1); 26 (26/1); 30 (30/1); 65 (65/1); 68 (68/1); 69 (69/1); 70 (70/1); 71 (71/1); 72 (72/1);
73/1 (73/3); 74 (74/1); 75 (75/1); 76 (76/1); 77 (77/1); 78 (78/1); 79 (79/1); 80 (80/1); 81 (81/1); 84 (84/1); 152 (152/1); 153 (153/1); 154; 161 (161/1); 162 (162/2, 162/4); 163 (163/1, 163/2); 164 (164/1); 165 (165/1); 166 (166/1); 167 (167/1); 169 (169/1); 170; 171 (171/1, 171/2); 185 (185/1); 193 (193/1); 194 (194/1, 194/3); 195 (195/1); 203 (203/1); 205/1 (205/3); 206 (206/1); 207 (207/1); 208 (208/1) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 108/2 (108/3); 123 (123/1) w granicach obrębu ewidencyjnego 26–Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała, powiat płocki – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 21; 22; 24; 25 (25/2); 26 (26/2); 27/3, 28x; 29; 30 (30/3); 68 (68/2, 68/3); 69 (69/2); 70 (70/2); 77 (77/2); 78 (78/2); 79 (79/2); 80 (80/2); 81 (81/2); 83; 84 (84/2); 85; 86, 120; 151; 152 (152/2); 153 (153/2); 159; 160; 161 (161/2); 162 (162/1, 162/5); 164 (164/2); 165 (165/2, 165/3); 166 (166/2, 166/3); 171 (171/3); 184; 185 (185/2); 191; 192; 193 (193/2); 202/11; 202/12; 208 (208/2) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, 32 w granicach obrębu ewidencyjnego 0013–Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 80; 107/1; 108/1 w granicach obrębu ewidencyjnego 26–Trzepowo Nowe, jednostka ewidencyjna 141913_2 Stara Biała, powiat płocki – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz rozbiórkę i konserwację sieci elektroenergetycznych.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), x – wody płynące (rzeka Brzeźnica).

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-10-12

INFORMACJA

z dnia 11 października 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 9 października 2017 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV dla zasilania budynku mieszkalno- usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 766, 560 i 561 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 11 października 2017 roku.


data dodania: 2017-10-11

OBWIESZCZENIE
z dnia  10 października 2017 roku Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o wydaniu decyzji
 
    Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 tekst jednolity)
w związku z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku,  poz. 1332 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 10 października 2017 roku,   została wydana decyzja Nr 22/2017 Prezydenta Miasta Płocka znak:WRM-IV.6741.20.2017.KB na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40  reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Renatę Puzan-Udziela  w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbiórkę  obejmującego napowietrzną linię  elektroenergetyczną 15 kV(SN) na terenie Płocka, zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 2406/29, 2374/14, 2167/11, 2170, 2167/7, 2028/1, 2027, 2015/4, 2015/30, 2015/18, 2007/1, 2006, 2005/4, 2004, 2001/6, 1452, 1450, 1449, 1249/1, 1228/5, 1229/4, 597/2, 1406/3, 1347/3, 1344/2, 588/27, 3701/3, 583/1, 580/1, 475/1, 472/1, 462, 454, 441/5, 438/3, 432/4, 428/4, 418/2, 415, 3723, 3714/9, 393,  obręb nr 1 Podolszyce Borowiczki,  jednostka ewidencyjna miasto Płock.
    W związku