Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 marca 2017 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2017 znak: WRM-II.6733.15.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie: oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej Nr 60 i 62 w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej, Alei Piłsudskiego i Alei Jachowicza w Płocku w ramach: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Płocka”, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej, Alei Piłsudskiego i Alei Jachowicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 495/1, 495/2, 834/12 (obręb 4), 157/1, 157/4, 184 (obręb 7), 167/5, 1394, 261/1, 261/2, 264/10, 264/11, 264/12, 264/13, 264/14, 264/15, 264/16, 264/19, 264/20, 264/21, 264/22, 264/23, 264/24, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 281/21 (obręb 8), 261/10 (obręb 9), 115, 91/75, 95/9, 96/3, 96/4, 96/6, 96/7, 118/2, 91/6 (obręb 10), na rzecz: Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, z pełnomocnictwa którego działa Pan Michał Bryg, przedstawiciel firmy „Anna Rej Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT”, Siołkowa 336, 33-330 Grybów.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-29


OBWIESZCZENIE

z dnia 28 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 z późniejszymi zmianami), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- al. J. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w niezbędnym zakresie

na wniosek z dnia 21 lutego 2017 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Michała Bryg, pracownika firmy REJPROJEKT Anna Rej z siedzibą w Grybowie, Siołkowa 336 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- al. J. Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w niezbędnym zakresie.
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 375/2 (po podziale: 375/11, 375/12), 375/6, 376/6, 376/8, 376/10, 376/11, 376/12, 376/13, 376/14, 376/15, 512/7, 577/5, 611, 632, 794, 846, 865, 920/4 (po podziale: 920/7 i 920/8), 959/2, 1011/13, 1011/17, 1027/5, 1045/2, 1397/1 (po podziale: 1397/5 i 1397/6)– obręb nr 8- Śródmieście; 218/32 (po podziale:218/238 i 218/239), 218/75 (po podziale: 218/240 i 218/241), 218/77, 218/79, 218/80, 218/120, 218/172, 281 (po podziale: 281/3 i 281/4), 284, 285, 293 (po podziale: 293/3 i 293/4), 294, 295/1, 295/2, 296, 865, 866 (po podziale: 866/3 i 866/4), 881/2, 881/4, 882/3, 882/4, 966/3, 966/4, 967/1, 968/4- obręb nr 9- Wyszogrodzka; 1/1, 1/2 (po podziale 1/5 i 1/6), 3 ,2808/3, 2808/4 w Płocku.
  W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45-15.15, w czwartki w godzinach 8.45 –17.15, w piątki w godzinach 8.45– 15.15, tel. (024) 367-15-18.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 28 marca 2017 roku.

 


data dodania: 2017-03-29

 INFORMACJA
z dnia 28 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 27 marca 2017 roku TELEMEDIAN Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Melchiora Wańkowicza 5  reprezentowana przez Pana Krzysztofa Dominika dokonała zgłoszenia budowy rurociągu kablowego dla kabla światłowodowego w relacji:Studnia kablowa ORANGE w Płocku w ulicy Wyszogrodzkiej/Parcele do granicy miasta Płocka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:2516/1, 2507/29, 2507/1, 2507/2, 2507/3, 2507/4, 2507/5, 2507/6, 2507/7, 2507/8, 2507/9, 2507/10, 2507/36, 2532/21, 2532/20, 2532/19, 2533/23, 2534/20, 2534/22, 2534/21, 2535/13, 2536/2, 2537/2, 2537/1, 2507/41, 2507/16, 2507/17, 2507/18, 2507/19, 2507/20, 2507/21, 2507/22, 2507/23, 2507/24, 2507/25, 2507/26, 2507/27, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 28 marca 2017 roku


data dodania: 2017-03-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ulicy Górnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 764, 766, 560, 561 (obręb 10), na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Rowicki, reprezentujący firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osiedle 2A.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-28

INFORMACJA
z dnia 24 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 marca 2017 roku spółka ENERGA- OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 146 i 145/2 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 24 marca 2017 roku.


data dodania: 2017-03-24

 

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 marca 2017 roku

o zmianie Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 marca 2017 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w zakresie zmiany terminu Dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku przy ulicy Czwartaków 6 , o godzinie 16.00.
Pozostała treść obwieszczenia pozostaje bez zmian.

Dokumenty do pobrania:

 

Obwieszczenie otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 22 marca 2017 roku do dnia 14 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4,w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:  http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku przy ulicy Czwartaków 6 , o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2017 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 8 maja 2017 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2017-03-23

INFORMACJA
z dnia 21 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 marca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 lutego 2017 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami i złączami kablowymi oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 260, 261, 262/10, 90, 263, 262/11, 262/9, 262/7, 262/6, 262/5, 262/4, 262/3, 262/2, 262/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 21 marca 2017 roku.


data dodania: 2017-03-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2016r poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 21 marca 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 109/2017 znak: WRM-IV.6740.51.2017.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany na budowę  konstrukcji budowlanych oraz instalacji elektrycznych i kanalizacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie ASN-1, 2, 3 i 5 oraz stanowiska PT2 na TK 01 do wymagań prawnych” na terenie zakładu PKN ORLEN S. A. na działce o numerze ewidencji gruntu 20/84 przy ul. Chemików 7 w Płocku, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 21 marca 2017 roku.


data dodania: 2017-03-21

INFORMACJA
z dnia 20 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 marca 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 311/5, 311/6, 310/2, 304/3, 311/1, 311/2, 311/3, 311/4, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 marca 2017 roku.


data dodania: 2017-03-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ((Dz. U. z 2016r poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 20 marca 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 104/2017 znak: WRM-IV.6740.47.2017.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany na zmieniony zakres robót obejmujący: „rozbudowę, przebudowę i rozbiórkę fundamentów, konstrukcji wsporczych i sieci kanalizacyjnych oraz budowę przyłączy i instalacji elektroenergetycznych, przyłącza wody obiegowej i kanału slopowego, zlokalizowanych na terenie zakładu PKN ORLEN S. A na działce o numerze ewidencji gruntu 20/84 obręb 13 Kombinat jednostka ewidencyjna Płock przy ul. Chemików 7 w ramach zamierzenia budowlanego pn. „modernizacja instalacji DRW III dla zwiększenia uzysku produktów wysokomarżowych”., dla PKN ORLEN S.A. w Płocku, a także  informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 20 marca 2017 roku.


data dodania: 2017-03-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 20 marca 2017 roku została wydana decyzja nr 22/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci wodociągowej dla  zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 677/12, na wniosek Pana Michała Kowalskiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Przytulnej 8 .


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: budowa: placu wraz z ciągami pieszymi i obiektami małej architektury, tężni solankowej oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w tym oświetleniem terenu, odwodnieniem, zasilaniem energetycznym, wodą, w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa tężni solankowej na osiedlu Winiary – budżet obywatelski”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 527/4 (obręb 3).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 20 marca 2017 roku wydano decyzję Nr 23/PG/2017 znak: WRM-II.6733.12.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: napowietrznej sieci (linii) średniego napięcia, stacji transformatorowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kobiałka na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 102/3 (obręb 3).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45–15.15, w czwartki 8.45–17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: wodociąg ø 160, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb 2 –266/1, 275/1, 274/4, 276/5, 276/6, 276/7, 276/8, 230, obręb 6–4/8, 3/3, 1/9.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,
materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 marca 2017 roku wydano decyzję Nr 21/PG/2017 znak: WRM-II.6733.14.2017.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającego na budowie zmierzenia budowlanego: budowa linii 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym z dwoma układami pomiarowymi do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 799/3, 799/4 (obręb 3).
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 marca 2017 roku została wydana decyzja nr 19/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ewid. 695/4 i 695/2, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Włościany na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 695/2, 695/4, 696, 695/1  na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa-Operator, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, zamieszkały w Gostyninie przy ul. Lagenfeld 14.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiat

   O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2017 roku została wydana decyzja nr 20/PG/2017 znak: WRM-II.6733.11.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą m.in.: - budowę ulicy Rybaki i Kawieckiego, ścieżki rowerowej i biegowej, ciągów pieszych, infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych, budynków usługowych, wraz z zagospodarowaniem terenu w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Zagospodarowanie terenu Płockiego Nabrzeża Wiślanego wraz z infrastrukturą techniczną” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Rybaki, Mostowej, Kawieckiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów - obręb 8: 1011/19; 997/11; 1011/18; 991/16; 997/10; 999/8; 997/9; 997/8; 1055; 999/3; 997/7; 999/5; 991/21; 1016; 997/3; 999/4; 999/7; 998; 994/14; 997/1; 994/13; 997/5; 997/2; 484/5; 484/34; 484/35; 484/36; 484/27; 484/9; 484/11; 484/12; 84/29; 402; 484/13; 991/15; 1011/11, 1045/1; obręb 10: 855/1; 851/13; 851/9; 851/7; 851/11; 851/12; 851/4; 851/1; 851/10; 848; 844; 851/14 i obręb 11: 1/10; 1/13; 1/12; 1/11; 1/23; 1/20; 1/22; 1/19; 1/16; 1/18, na wniosek Gminy Płock, Stary Rynek 1, reprezentowanej przez pełnomocnika przez Pana Adama Mariusza Andlera zamieszkałego we Włocławku, ul. Wiejska 85 wspólnika spółki ,,MBZ Andler, Tomczak Sp. j. z siedzibą we Włocławku ul. Maślana 8/10.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-15

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych
 przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 6 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 2 marca 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie otworzyła Pani Aneta Pomianowska - Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, która powitała osoby przybyłe na dyskusję. Krótko omówiła dotychczasową procedurę sporządzania projektu planu, która rozpoczęła się już w roku 2007, ale uległa przerwaniu na skutek prowadzonych prac nad zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Płocka. Wykładany obecnie projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego Studium, w tym w zakresie układu komunikacyjnego. Pani dyrektor przedstawiła również główne ustalenia projektu planu a następnie zaprosiła do składania pytań. 

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Adam Woźniak PKN „Orlen” – poinformował, iż uwagi PKN „Orlen” do projektu planu zostały zawarte w piśmie z dnia 27 stycznia 2017 r. i zostaną ponownie zgłoszone, żeby mogły być uwzględnione w procedurze planu. Zapytał czemu projekt planu pogarsza warunki inwestowania dla potencjalnych inwestorów w porównaniu do obecnie obowiązującego planu? Jako przykład podał ograniczenie w projekcie planu wysokości budynków do 24 m, podczas gdy w obecnym planie nie ma takich ograniczeń. Również proponowana funkcja produkcyjno – usługowa zawęża katalog możliwych inwestycji w stosunku do dotychczasowego planu.

Odpowiedzi udzielił Pan Łukasz Ozimek - kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który poinformował iż po rozpatrzeniu uwag zawartych w piśmie zmieniono w projekcie planu przeznaczenie terenu położonego przy ul. Zglenickiego z zieleni na tereny produkcyjno – usługowe. Odnosząc się do kwestii ograniczeń jakie wprowadza nowy projekt planu poinformował, iż jego zdaniem wspomniane tu ograniczenia nie występują. Wprowadzona funkcja produkcyjno – usługowa jest bardzo szeroka i umożliwia realizację wszelkich usług za wyjątkiem podlegających ochronie akustycznej zgodnie z przepisami z zakresu ochrony środowiska. Poinformował również, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest możliwe nieokreślanie w planie miejscowym parametrów dopuszczalnej wysokości, a tym samym określanie jej jako „nieregulowanej”. Dodał również, iż obecnie obowiązujący plan ustala jako maksymalną wysokość 6 m oraz nieregulowaną na działkach wspólnego użytkowania, przy czym zapis taki powodował liczne problemy interpretacyjne na etapie wydania pozwolenia na budowę.

2. Pan  Adam Woźniak  – zapytał dlaczego ustalona dla budynków maksymalna wysokość to tylko 24 m?

W odpowiedzi pan Ozimek poinformował, iż jest to maksymalna wysokość jaką dopuszcza Studium. Pani Dyrektor dodała również, że ograniczenie wysokości zabudowy wynika z tego, iż teren ten stanowi korytarz napowietrzający miasto, w obrębie którego nie powinno się lokalizować wysokich budynków, utrudniających przepływa mas powietrza.

3. Pan Adam Woźniak  – zgłosił wątpliwość czy ustalenia projekt planu umożliwiają lokalizację budynku administracyjnego.

Pani Dyrektor poinformowała, że jest możliwa lokalizacja takiego obiektu, gdyż administracja jest działalnością usługową. Dodała również, iż ustalenia projektu planu dopuszczają otwarty katalog usług. Jedyne wyłączenia jakie wprowadza projekt to usługi podlegające ochronie akustycznej zgodnie z przepisami ochrony środowiska.

Pan Ozimek wyjaśnił także kwestię wymaganej liczby miejsc parkingowych w projekcie planu, która, w stosunku do obecnie obowiązującego planu, uległa radykalnemu zmniejszeniu.
W projekcie planu wskaźnik ten został określony w stosunku do ilości osób zatrudnionych, a nie do powierzchni budynków, jak określa to obecnie obowiązujący plan, co jest znacznie korzystniejsze dla potencjalnych inwestorów.

4. Pan Józef Kubiak – PKN „Orlen” – zapytał dlaczego maksymalna wysokość dla budowli to 40 m, skąd takie ograniczenie? Dodał, że stożek nalotowy dla lotniska dopuszcza zabudowę do 100 m.

Pan kierownik Ozimek poprosił o złożenie uwagi i wówczas zostanie przeanalizowana maksymalna wysokość budowli. Jeżeli przepisy lotnicze na to pozwolą to wysokość ta zostanie zwiększona.

5. Pan Józef Kubiak – PKN „Orlen” - dlaczego teren oznaczony w dotychczasowym planie symbolem Z w projekcie planu oznaczony został jako ZD – teren ogrodów działkowych? Poinformował również, że przez teren ten będący własnością PKN „Orlen” przebiega infrastruktura krytyczna, a zaproponowane w projekcie planu przeznaczenie ogranicza prawa właścicielskie.

Pan Ozimek poinformował, iż ustalenie takiego przeznaczenia jest konsekwencją ustaleń Studium. Ponadto na tym terenie funkcjonują ogrody działkowe. Przyjęcie innego przeznaczenia wymagałoby zmiany Studium.

6. Pan Piotr Zawadka – zadał pytanie czy można wprowadzić do projektu planu katalog obiektów zakazanych wymienionych w ustawie Prawo budowlane?

Pan Ozimek poinformował, iż jest taka możliwość, ale kategorie obiektów budowlanych zostały wprowadzone w Prawie budowlanych do innych celów.

7. Pan Paweł Wrzosek chciał wiedzieć z czego wynika zmiana przeznaczenia z zieleni izolacyjnej na las zwracając jednocześnie uwagę, że wprowadzenie takiego przeznaczenia stanowi ograniczenie w inwestowaniu.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że teren lasu został wyznaczony zgodnie z danymi ewidencji gruntów. Las zlokalizowany jest na działce gminnej i został opracowany dla niego plan urządzenia. Nieuwzględnienie tego lasu w projekcie planu skutkować mogłoby stwierdzeniem przez Wojewodę nieważności uchwalonego planu.

8. Pan Adam Woźniak – zapytał dlaczego w projekcie planu nie wszystkie drogi zostały wskazane jako publiczne?

Pan Ozimek wyjaśnił, że wynika to między innymi ze Studium. W projekcie planu zostały wskazane jako drogi publiczne tylko te które taką klasyfikację posiadają w Studium. Pozostałe drogi, będące własnością spółki PKN „Orlen” zostały wskazane jako drogi wewnętrzne. To czy będą one udostępnione dla wszystkich zależy tylko od właściciela terenu. Dodał również, że drogi te obsługują wyłącznie tereny prywatne będące własnością PKN „Orlen”, Parku Technologicznego lub innych prywatnych inwestorów i w związku z tym zachodzą wszelkie przesłanki, aby drogi te były drogami wewnętrznymi.

9. Pan Józef Kubiak – powrócił jeszcze do kwestii zwiększenia maksymalnej wysokości obiektów budowlanych.

Pan Ozimek poinformował, że zostanie ponownie przeanalizowany dokument określający powierzchnie  ograniczające lotniska i jeżeli będzie taka możliwość to w projekcie planu zostanie zwiększona maksymalna wysokość budowli.

III. Ustalenia z dyskusji

Pani Dyrektor podziękowała za udział w dyskusji oraz poinformowała, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 27 marca 2017 r.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.05.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 14 marca 2017 r.

 


data dodania: 2017-03-14

INFORMACJA
z dnia 28 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 marca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 lutego 2017 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Paweł Kowalczyk - AZAKO, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej nN,  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bartniczej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 694/16, 694/68, 417/3 (obręb geodezyjny 146201_1.0004 – Łukasiewicza), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

Płock, dnia 13 marca 2017 roku


data dodania: 2017-03-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 marca 2017 r.
Prezydenta Miasta Płocka

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”.


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016.353 z dnia 2016.03.16 ze zm.)

informuję


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 28 listopada 2016 r. (znak ZS.9022.2195.2016 MK) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 3 marca 2017 r. (znak WOOŚ-III.410.797.2016.JD.2) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Płocka.

UZASADNIENIE
Gmina Miasto Płock podjęła decyzję o aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka przyjętym Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku. Główną przesłanką do przeprowadzenia aktualizacji Planu jest uzupełnienie listy projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o przedsięwzięcia zgłoszone przez instytucje po opracowaniu i przyjęciu dokumentu przez Radę Miasta Płocka. Projekty te w szczególności dotyczą termomodernizacji oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zaplanowane działania przewidziane zostały do realizacji do roku 2020 a ich zasięg ogranicza się do Gminy Miasta Płock. Uwzględnione w aktualizacji zmiany nie wpływają na zasadniczy kształt merytoryczny dokumentu obowiązującego i nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Rodzaj i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach aktualizacji jest zbieżny z działaniami w przyjętym dokumencie, dla którego strategiczna ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona.

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko a także na obszary natura 2000, zaś sam dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja przez gminę Miasto Płock proponowanych w aktualizowanym dokumencie nowych działań przyczyni się ponadto do redukcji niskiej emisji oraz wyższej efektywności energetycznej na terenie gminy zapewniając jednocześnie poprawę jakości życia mieszkańców.

Z uwagi na powyższe oraz biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Płocka podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Płock oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.


data dodania: 2017-03-13

INFORMACJA
 z dnia 13 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
 10 marca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 lutego 2017 roku przez Energa Operator S.A. , w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania stacji paliw płynnych, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 157/4, obręb geodezyjny 6-Kostrogaj Rolniczy, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 13 marca 2017 roku


data dodania: 2017-03-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 8 marca 2017 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 499/8, 499/10 i 499/27 (obręb 8), na wniosek  ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Karolinę Panek, reprezentującą firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy alei Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 marca 2017 roku została wydana decyzja nr 18/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej z rur PE dn 63 mm średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Dworcowej na działce o numerach ewidencyjnych gruntów 574, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazownictwo Mirosław Wójcicki , Jeziory 1a, 21-400 Łuków.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2017-03-09

INFORMACJA

z dnia 9 marca2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
8 marca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 lutego 2017 roku przez Energa Operator S.A. , w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego, przy ul. Zubrzyckiego w Płocku, na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów: 604, 606, 3249/2, obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 9 marca 2017 roku


data dodania: 2017-03-09

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 8 marca 2017 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Swojska - Mazura” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Uwaga! Zmiana terminu Dyskusji publicznej.

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zm.) oraz art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Mazura” w Płocku

Dokumenty do pobrania:

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 22 marca 2017 roku do dnia 14 kwietnia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku przy ulicy Czwartaków 6 , o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2017 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 8 maja 2017 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2017-03-08

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 8 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka - miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2031 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej
ulicy Tysiąclecia w Płocku - drogi powiatowej nr 5210W
na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+800,00 o długości l=800 mb
i
ulicy Adama Mickiewicza w Płocku - drogi powiatowej nr 5210W
na odcinku od km. 0+986,50 do km. 2+016,00 o długości l=1029,5 mb
wraz z przebudową dróg innej kategorii
oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej,

na wniosek z dnia 3 lutego 2017 roku (zmieniony i uzupełniony przy piśmie z dnia 3 marca 2017 roku) właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pana Macieja Białoszewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „DROMACC” Maciej Białoszewski z siedzibą w Ostrołęce przy ul. Goworowskiej 31A/5, działającego na mocy pełnomocnictwa zarządzającego drogą - Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 483/1 w granicach obrębu ewidencyjnego 4–Łukasiewicza; 154, 170/3, 219/4, 219/8, 219/1, 219/5, 219/7, 203/9, 203/1, 219/6, 364/11, 428/3, 428/7, 428/10, 428/1, 428/5, 428/4, 428/2, 424/2 w granicach obrębu ewidencyjnego 7–Działki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiące pas drogowy; oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 361/7, 223/4, 223/3, 1235, 490/3, 824/8, 824/14, 824/3, 824/15, 492, 493/1, 495/2, 397/24, 483/11 – obręb nr 4–Łukasiewicza; 91, 104/1, 104/9, 105, 106 – obręb nr 5-Kostrogaj Przemysłowy; 167/3, 167/14 – obręb nr 8-Śródmieście; 154, 172/3, 170/4, 166/3, 184, 203/6, 307, 487/2, 432, 638/3, 242, 157/4 – obręb nr 7-Działki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu oraz przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2017-03-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 2 marca 2017 roku nr PBW-P0092-55 firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. działającej z pełnomocnictwa Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 119 (obręb 3), 4/5, 4/6 (obręb 8).

Z postanowieniem o zawieszeniu postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30–15.30, w czwartki 8.30–17.30, w piątki 8.30–15.30.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-08

INFORMACJA
z dnia 7 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 marca 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 lutego 2017 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Krzysztof Ramm, w sprawie zamiaru budowy  sieci elektroenergetycznej kablowej nN zasilającej budynek mieszkalno- usługowy, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Synagogalnej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 705/1, 714/14, 714/15, 714/16 (obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście  ),jednostce ewidencyjnej Płock,

Płock, dnia 7 marca 2017 roku


data dodania: 2017-03-07

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 2 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 marca 2017 roku została wydana decyzja nr 17/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Hermana na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 486/26, 486/20, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Wołowiec, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II nr 30.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, 

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2017-03-02

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Górna-Ośnicka” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 16 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Joannę Gajek – inspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 9 lutego 2017 roku o godz. 16.30 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 przy ul. Słonecznej 65 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Spotkanie otworzyła Pani Aneta Pomianowska-Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, która powitała przybyłych w tym zastępcę Prezydenta ds Rozwoju i Inwestycji Miasta Płocka Pana Jacka Terebusa oraz przedstawiła autorkę projektu planu Panią profesor dr hab. inż. arch. Krystyną Gruszecką reprezentującą STUDIO KA, z Wólki Kozodawskiej. Następnie Pani Dyrektor wygłosiła kilka słów tytułem wstępu oraz przedstawiła porządek spotkania, zgodnie z którym na początku zabierze głos projektant przedstawiając istotne zmiany, które zaistniały w projekcie w związku z uwzględnieniem złożonych uwag, a następnie odbędzie się dyskusja.

Pani profesor Krystyna Gruszecka przypomniała, że podczas pierwszego wyłożenia projektu planu dużo emocji wywołało wprowadzenie obszaru zieleni urządzonej oznaczonego jako 4ZU, który w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Płocka jest terenem zieleni, natomiast w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy stał się terenem inwestycyjnym znacznie zmieniając krajobraz. Powstał problem, bo prawo nie pozwala żeby projekt planu był niezgodny ze studium  i w związku z tym sytuacja na tym terenie po dokonaniu korekt wygląda tak, że te budynki które istnieją mogą być przebudowane, nadbudowane, rozbudowane na istniejących działkach, na działkach nowych nie przewiduje się żadnej nowej zabudowy. W sytuacji zagrożenia powodzią, czy osuwaniem gdyby urząd pozwolił na możliwość zabudowy, ponosi odpowiedzialność za potencjalne zniszczenia i katastrofy. Dlatego też część złożonych wniosków nie zostało uwzględnionych. Uwagi rozpatrzone pozytywnie to uwagi pozwalające na utrzymanie zgodności między studium a planem. Zmiany zaistniały również w układzie komunikacyjnym, i one  również wywołać mogą dyskusję, ale trzeba pamiętać że by móc zagospodarowywać kolejne nieruchomości muszą być one dostępne. Nie ma komunikacji, nie ma dalszej rozbudowy. Inne elementy planu nie zmieniły się.

Następnie projektant planu zaprosił do zadawania pytań i dyskusji.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pani, która nie przedstawiła się poruszyła kwestię możliwości zabudowy na terenie 4ZU.

Pani profesor Krystyna Gruszecka wyjaśniła, że by możliwe było opracowanie planu miejscowego pozwalającego na bezpośrednie uzyskanie pozwolenia na budowę, konieczna jest zgodność zapisów planu z obowiązującym studium, co podlega kontroli przez Wojewodę. Przedmiotowy teren jest oznaczony w studium jako ZN czyli zieleń naturalna. Uzyskane do tej pory warunki zabudowy oraz pozwolenia na budowę na tym terenie nie są zgodne z obowiązującym studium. W momencie uchwalenia planu niewykorzystane decyzje o warunkach zabudowy tracą ważność. Istniejące budynki pozostają, brak jest natomiast możliwości budowy nowych.

2. Pani, która nie przedstawiła się zwróciła uwagę, że w 2012 roku otrzymała zgodę na budowę pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami a w chwili obecnej ogranicza się jej prawo do dysponowanie własnością.

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak przypomniała, że w sytuacji posiadania aktualnego pozwolenia na budowę inwestycja jest nadal możliwa. Konieczność opracowania planu miejscowego wynikała ze wzmożonego ruchu inwestycyjnego na tym terenie. Były wydawane duże ilości decyzji o warunkach zabudowy i decyzji podziałowych. Rozwiązania zaproponowane w planie porządkują przestrzeń. Istniejące decyzje o warunkach zabudowy po dniu wejścia w życie planu miejscowego zostaną wygaszone. Pozwolenia na budowę nie wygasają, są aktualne przez trzy lata. Urząd musi dbać o to by nie powtórzyła się sytuacji z ul. Gmury, gdzie po wystąpieniu podtopień, winą za wydanie pozwoleń na budowę obarczono prezydent miasta.

Pan Prezydent Jacek Terebus wyjaśnił, że w zakresie tzw. linii powodziowych, to gmina otrzymuje warunki od wojewody, po analizie warunków gruntowych, wodnych w zakresie wystąpienia tzw wody stuletniej itp. Badania jakie przeprowadziło RZGW, pokazują, że w rejonie Kępy Ośnickiej, przed mostem, w głównym nurcie głębokość rzeki wynosi 80cm. W związku z czym występuje znaczne przemarzanie i nagromadzanie kry do samego dna, której w kierunku warszawskim, tam gdzie jest woda płynąca nie ma. To są skutki wieloletnich zaniedbań. Istnieje ryzyko, że rzeka może wylać w każdym miejscu. W 2013 lub 2014 roku otrzymaliśmy nowe linie powodziowe, które wskazują na stopień ryzyka wystąpienia powodzi na danym terenie. Gmina ma 36 miesięcy na zmianę planów miejscowych i wprowadzenie zmian. W przeciwnym razie wojewoda sam dokona zmian i obciąży gminę kosztami. Wracając do kwestii pozwolenia na budowę, prawo budowlane mówi o trzyletnim okresie ważności pozwolenia na budowę, jednak rozpoczęcie procesu inwestycyjnego nie zawsze oznacza, że się on szybko zakończy. Budowa może trwać, 5, 7, 20 lat. Z punktu widzenia prawa budowlanego takie pozwolenie, w przeciągu trzech lat musi zostać otwarte.

3. Pan Marek Szczygielski zwrócił się z pytaniem, czy obowiązuje jakiś przepis prawa który nakłada na gminę obowiązek stworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pan Prezydent Jacek Terebus przypomniał, że jeśli na danym terenie brak planu miejscowego, inwestycje powstają w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu. Plan miejscowy tworzony jest z myślą o właścicielach tego terenu. W chwili obecnej może nie być ich zgody na lokalizację jakiejś drogi, czy przeznaczenie danego terenu pod zieleń ale z w perspektywie dwóch-trzech lat potrzeba wybudowania drogi się pojawi. Nie istnieje przepis bezpośrednio nakazujący gminie sporządzanie planu miejscowego dla tego terenu. Jednakże raz na cztery lata istnieje obowiązek wykonania analizy zasadności przystąpienia do planów miejscowych i wszędzie tam gdzie jest wzmożony ruch inwestycyjny wskazane jest zaprowadzenie ładu przestrzenny i takie kształtowanie tej przestrzeni, by zarezerwować korytarze na infrastrukturę.

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak przypominała ponownie, że jeśli sporządzany jest plan miejscowy to nie może być on sprzeczny z ustaleniami studium. Na terenie zieleni nie jest możliwa, zgodnie z zapisami planu, nowa zabudowa ale dopuszczona jest rozbudowa, przebudowa, nadbudowa istniejących budynków. Gmina odpowiada za ewentualne straty związane z podtopieniami i każdy z właścicieli może wystąpić z takim roszczeniem a gmina odpowie za to, że dopuściła możliwość zabudowy na terenie zalewowym. Stąd to ograniczenie w zabudowie. Istniejąca zabudowa oczywiście pozostaje, jest też możliwa budowa budynków gospodarczych. Właściciele mający aktualne pozwolenia na budowę mogą inwestycje zrealizować.

4. Pan Marek Szczygielski – (wypowiedź w pewnych fragmentach niesłyszalna) zwrócił uwagę na fakt, że o rozpatrzeniu uwag złożonych do planu a nieuwzględnionych przez Prezydenta decyduje Rada Miasta, i istnieje możliwość narzucenia radnym sposobu glosowanie nad konkretnymi uwagami. Kolejne zagadnienie dotyczyło braku, pośród dokumentów wyłożonych do publicznego wglądu, załącznika o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania o którym mowa w §2 ust. 1, pkt 3 uchwały w sprawie Miejscowego planu. Kolejna kwestia dotyczyła braku odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat poniesionych kosztach opracowania planu miejscowego „Górna-Ośnicka” oraz o prawnym statusie ulicy Dziedziniec.

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak przyznała, że faktycznie takiego załącznika brak, ale wyłącznie dlatego, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowiązuje do wyłożenia tylko projektu planu wraz z prognozą.

5. Pan Marek Szczygielski zwrócił uwagę, że w aktualnym projekcie planu zostały zlikwidowane dwie drogi dojazdowe: 6KDD i 4KDD, natomiast droga o wcześniejszym oznaczeniu 8KDD otrzymała symbol 6KDD i nadal jest przedłużeniem ulicy Dziedziniec. Brak według niego, jakiegokolwiek nakazu prawa uzasadniającego powstanie tej drogi. Koncepcja przedłużenia ulicy Dziedziniec jest nieakceptowalna społecznie, ekonomicznie i środowiskowo. Aktualnie ulica jest nieprzelotowa, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych. I taka ma zostać. Zdaniem mieszkańców i właścicieli ulica Dziedziniec może być niewyznaczoną drogą wewnętrzną. Nie ma potrzeby, by była ulicą przelotową. Wystarczy plac do zawracania o promieniu 6m lub 9m. Nieprawdziwe jest stwierdzenie, że niektóre działki w obrębie drogi 6KDD są pozbawione dostępu do drogi publicznej. A jeśli nawet tak jest, to istnieje możliwość służebności przejazdu i przechodu. (niesłyszalne). Niezrozumiałe jest przedłużenie ulicy Dziedziniec w sytuacji, kiedy istnieje wyodrębniona geodezyjnie działka prywatna umożliwiająca dojazd do działek sąsiednich. Do realizacji sieci uzbrojenia również nie jest potrzebne wyznaczanie drogi dojazdowej ani wewnętrznej. Pan Szczygielski zarzucił też niezgodności projektu planu ze studium wykluczającym wszelką zabudowę na tym terenie w tym też infrastrukturę komunikacyjną jako inwestycje mogące zawsze znacząca oddziaływać na środowisko. Wykluczone jest obniżenie parametrów skarpy w zakresie stateczności oraz zgodnie z zapisem w planie miejscowym dokonywanie zmian w naturalnym ukształtowaniu terenu więcej niż 20%. powierzchni działki. Pan Szczygielski wnioskuje o odstąpienie od przedłużanie 6KDD a najlepiej o wyłączenie tego obszaru z obszaru planu miejscowego.

Pani profesor Krystyna Gruszecka zwróciła uwagę, że droga 6KDD w sytuacji jeśli pozostałaby ślepa, ze względów przeciwpożarowych powinna kończyć się placem o wymiarach 20m na 20m.

6. Pan Zbigniew Zimny zakwestionował tą wypowiedź twierdząc, że zawrotka w tych warunkach nie musi być większa niż 12,5m na 12,5, ponieważ ulicy Dziedziniec nie jest drogą pożarową (dalsza wypowiedź nieczytelna). Mieszkańce nie chcą zbędnego ruchu. Proponują powstanie ciągu pieszego oraz dwóch placów do zawracania. Mieszkańcy obawiają się ruchów skarpy w przypadku dopuszczenia przejazdu samochodów przez koronę.

(Fragment nieczytelny)

Pan Prezydent Jacek Terebus podsumował, że mieszkańcy obecnej ulicy Dziedziniec nie chcą przejazdu dla nowych sąsiadów bez względu na merytoryczne argumenty przemawiające za przedłużeniem tej ulicy i wyraził nadzieję, że w przyszłości nie pojawią się jednak żądania budowy drogi wraz z infrastrukturą.

7. Pani Bożena Zimna stwierdziła, że w chwili obecnej tylko dwie działki mają utrudniony dostęp do drogi publicznej tj.:1035/2 - dostęp jedynie z ulicy Grabówka oraz 1019/1 – przez służebność. Wnioskuje więc o zapewnienie dojazdu do tych działek poprzez przedłużenie działki nr 1076/7 ale poprzez place manewrowe. Zwróciła również uwagę,, że w niesprawiedliwy sposób ma zostać zabrany teren na przeprowadzenie planowanego przedłużenia ulicy Dziedziniec.

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak zauważyła, że sposób poprowadzenia przedłużenia ulicy Dziedziniec jest konsekwencją przeprowadzonych wcześniej podziałów.

Pani profesor Krystyna Gruszecka zasugerowała, ze można spróbować zwęzić ul. Dziedziniec do 10m w liniach rozgraniczających. Natomiast jest też możliwość zmiany ul. Dziedziniec na niewyznaczoną w planie drogę wewnętrzną. Jednak należy pamiętać, że w przypadku takiego rozwiązania realizacja infrastruktury leży po stronie właścicieli. W związku z różnymi opiniami na ten temat skierowała prośbę do wszystkich zainteresowanych o złożenie jasnych i jednoznacznych uwag do projektu planu, które poddane zostaną analizie. Pani profesor przypomniała również, że opłata planistyczna w wysokości 30% nie dotyczy każdego mieszkańca, ale tylko osób, które w ciągu pięciu lat od uchwalenia planu sprzedadzą swoją nieruchomość. W takim wypadku należny podatek wynosi 30 % od różnicy wartości nieruchomości sprzed uchwalenia planu i po uchwaleniu.

8. Pan, który nie przedstawił się poruszył kwestię zlikwidowanej drogi 4KDD. Właściciele nieruchomości przylegających do tej drogi protestują i żądają jej przywrócenia.

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak przyznała, że w poprzedniej wersji projektu planu była droga dojazdowa 4KDD która została wykreślona po rozpatrzeniu uwag mieszkańców, ale jeśli jest potrzebna i takie będą uwagi to zostanie przywrócona.

(Fragment nieczytelny)

9. Pan Grzegorz Motyka zadał pytanie czy tak jak poprzednio, również w tej wersji plan  przewiduje zabudowę wielorodzinną?

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak potwierdziła, że lokalizacja zabudowy wielorodzinnej pozostaje bez zmian. Zwróciła też uwagę na fakt iż na tych terenach plan nie wskazuje lokalizacji dróg, by nie utrudniać procesu inwestycyjnego. Przypomniała też, że w przypadku sprzedaży nieruchomości obowiązuje opłata planistyczna.

10. Pan, który nie przedstawił się, jako właściciel narożnej działki położonej przy ul. Ośnickiej zaprotestował przeciwko przywróceniu zlikwidowanej drogi 4KDD w poprzednim kształcie i połączeniu jej z ulicą Ośnicką, ponieważ przebiegałaby zbyt blisko jego domu. Zasugerował zakończenie drogi 4KDD placem manewrowym.

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak zauważyła, że jeśli droga jest niezbędna do obsługi osiedla, a nie jest możliwe zapewnienie jego obsługi z sąsiedniej drogi zbiorczej to konieczna będzie korekta planu i przywrócenie drogi dojazdowej.

(Fragment nieczytelny)

11. Pani, która nie przedstawiła się odczytała pismo w sprawie drogi 2KDD przygotowane przez mieszkańców osiedla domów wielorodzinnych przy ul. Górnej. (Pismo w załączeniu).

Pan Prezydent Jacek Terebus ustosunkował się do przedstawionej kwestii, zwracając uwagę że według niego, większym problemem mieszkańców jest projektowana droga zbiorcza KDZ, o przebiegu wyznaczonym w studium. Jeśli droga 2KDD pozostała sięgaczem to konieczna byłaby rezygnacja z drogi zbiorczej. Planując należy jednak wybiegać w przyszłość. Z kilka lat zostanie oddanych do użytku co najmniej 10 kolejnych budynków wielorodzinnych. Znacząco więc zwiększy się obciążenie ruchem istniejącej sieci dróg.

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak zauważyła, że developer sprzedając mieszkania był świadomy istnienia drogi dojazdowej 2KDD łączącej się z drogą zbiorczą. Droga 2KDD została przez niego wybudowana zgodnie art. 16 ustawy o drogach publicznych. W pozwoleniu na budowę budynków mieszkalnych również była mowa o drodze publicznej. Pani dyrektor zauważyła, że pozostawienie drogi 2KDD jako nieprzelotowej, w negatywny sposób wpłynie na jakość życie mieszkańców domów jednorodzinnych, którzy jak można domniemywać, akceptują proponowane rozwiązania.

Pan Prezydent Jacek Terebus zapewnił o możliwości wprowadzenie szeroko pojętych elementów bezpieczeństwa na drodze dojazdowej po tym, jak zostanie już w całości wybudowana i przekazana miastu przez developera. - spowalniacze i ograniczenia prędkości. Podobnie jak w przypadku drogi zbiorczej KDZ - zabezpieczenia przed hałasem i zieleń. Ślad drogi zbiorczej widnieje w dokumentach planistycznych od 1984 i choć w planach inwestycyjnych do 2027 roku nie ma wzmianki o jej budowie to może się to zmienić w niedalekiej przyszłości. Sami mieszkańcy odczują potrzebę lepszego skomunikowania obszaru osiedla. W planie miejscowym konieczne jest więc zabezpieczenie rezerwy terenowej pod planowane drogi, na kolejne kilka lub kilkanaście lat.

(Fragment nieczytelny)

Pani profesor Krystyna Gruszecka poprosiła o ewentualne złożenie uwagi o konieczności spowolnienia drogi 2KDD oraz uznania jej za publiczny ciąg pieszo-jezdny, bo takie zapisy w planie są możliwe. Zmniejszy to jej uciążliwość.

12. Pan Arkadiusz Gmurczyk stanowczo jednak zaprotestował, stwierdzając że mieszkańcy nie walczą o jakieś prowizoryczne ograniczenie prędkości, ale o to by droga 2KDD nie była przejezdna. By pozostała sięgaczem i nie łączyła się z droga zbiorczą.

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak przypomniała, że droga ta aktualnie w formie sięgacza, została wybudowana przez developera zgodnie z art. 16 ustawy o drogach publicznych, na podstawie stosownej umowy. Po wybudowaniu kolejnych budynków mieszkalnych droga zostanie dokończona i przekazana miastu jako droga publiczna. Sam developer zdawał sobie sprawę, że wzmożony ruch będzie wymagał nowych rozwiązań komunikacyjnych dla tego osiedla.

Pani profesor Krystyna Gruszecka w ramach wyjaśnień omówiła zasady jakie obowiązują przy projektowaniu w planie miejscowym dróg poszczególnych kategorii.

13. Pan, który nie przedstawił się poruszył temat budowy ulicy Ośnickiej oznaczonej jako 3KDL w kontekście budowy np. gazociągu.

Pan Prezydent Jacek Terebus podkreślił w tym momencie wagę planu miejscowego, który jest  niezbędny by, gmina mając pełne prawo dysponowania gruntami mogła przystąpić do budowy drogi wraz z infrastrukturą. Zapewnił, że po uchwaleniu planu miejscowego nastąpi opracowanie projektu technicznego ulicy Ośnickiej.

14. Pan, który nie przedstawił się zadał pytanie, co w sytuacji kiedy aktualnie powstają inwestycje niezgodne z projektem planu – bloki wielorodzinne firmy Omega przy ulicy Górnej?

Pani Dyrektor Aneta Pomianowska-Molak wyjaśniła, że do momentu uchwalenia planu urząd wydaje decyzje o warunkach zabudowy, z możliwością zablokowania ich na 9 miesięcy w sytuacji gdy są przesłanki, że plan zostanie uchwalony w krótszym czasie. W przypadku planu „Górna-Ośnicka” procedowanego już piąty rok, nie było możliwe wstrzymanie decyzji i istniała realna możliwość, że dana inwestycja będzie niezgodna z przewidzianym w projekcie przeznaczeniem terenu. To tym bardziej podkreśla jak ważne jest uchwalenie planu na tym obszarze i wielka szkoda, że nie stało się to wcześniej. To przedłużenie procedury spowodowane było m.in. negatywną opinią, Komendanta Miejskiej Powiatowej Straży Pożarnej w Płocku i koniecznością przeprowadzenia oceny ryzyka dla instalacji produkcji wody Wodociągów Płockich z określeniem zasięgów stref zagrożenia. Następnie Miejska Komisja Urbanistyczno -Architektoniczna nakazała korektę ustaleń planu i doprowadzenie do zgodności ze obowiązującym Studium w zakresie terenu zieleni na obszarze skarpy. Poza tym trudności w projektowaniu wynikały ze specyfiki terenu pracownia i m.in. dużego nasycenia infrastrukturą techniczną – ropociągi, wodociągi, linie energetyczne.

III. Ustalenia z dyskusji

1. Do protokołu nie złożono na piśmie uwag kwestionujących ustalenia przyjęte
w projekcie planu.
2. Pan Prezydent Jacek Terebus podziękował wszystkim przybyłym.

Dyskusja została zakończona o godz. 19.00.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka;
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 5 ponumerowanych stron.

Płock, dnia 28 lutego 2017 roku.


data dodania: 2017-03-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej Dz 200 mm – przejście poprzeczne pod ul. Kobylińskiego w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ulicy Kobylińskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 167/3, 167/14 (obręb 8), na wniosek Wodociągów Płockich Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11 z pełnomocnictwa których działa Pan Tomasz Wojciech Strzałkowski, zamieszkały w Mańkowie przy ul. Wspólnej 53.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-03-01

INFORMACJA
z dnia 1 marca 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
27 lutego 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz z przyłączami i złączami kablowymi oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 260, 261, 262/10, 90, 263, 262/11, 262/9, 262/7, 262/6, 262/5, 262/4, 262/3, 262/2, 262/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 1 marca 2017 roku.


data dodania: 2017-03-01

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 28 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 353 t.j.)) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 28 lutego 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 74/2017 znak: WRM-IV.6740.17.2017.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany na budowę „elektroenergetycznej napowietrznej linii 400kV wraz z kanalizacją kablową teletechniczną zlokalizowaną w granicach administracyjnych miasta na działkach o numerach ewidencji gruntu 23/5, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 obręb 13 Kombinat przy ulicy Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego pn. „elektroenergetyczna linia napowietrzno-kablowa 400kV - Trasa Wschodnia od stacji elektroenergetycznej 400kV przy Elektrowni Gazowo-Parowej PKN ORLEN S.A. w Płocku do stacji elektroenergetycznej 400/110kV Płock wraz z kanalizacją kablową dla redundantnej linii teletechnicznej”, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku, a także
informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 28 lutego 2017 rokudata dodania: 2017-02-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEG Ii WYDANIU DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 lutego 2017 roku wydano decyzję Nr 15/PG/2017 znak: WRM-II.6733.82.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  polegającego na budowie zmierzenia budowlanego: budowa oświetlenia ulicznego oraz budowa kanalizacji deszczowej (przykanalików i studzienek ściekowych) realizowana w ramach zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w km od 114+770 do 115+280 i od km 115+395 do km 116+750 ulicy Popłacińskiej i Portowej w Płocku” (R-70), przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej i Portowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2808/4, 2805, 2745/2, 2745/4, 1690, 3071, 3069, 3074, 2989, 3068, 3084, 3085/2, 2796/5, 2797, 2795/5, 2794/5, 2793/5, 2792/5, 2790/5, 2789/5, 2788/5, 2770/5, 3103/4, 2769/5, 2768/5, 2767/5, 2765/5, 2766/5, 2764/5, 2762/5 2761/2, 2758/5, 2757/5, 2756/5, 2755/5, 2754/5, 2753/5, 3103/5, 3101/16, 2806/4, 2807/1, 2808/3, 3098/1 (obręb 12).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO I  WYDANIU DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 28 lutego 2017 roku została wydana decyzja nr 16/PG/2017 znak: WRM-II.6733.1.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Pedagogicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 210/2, 209/13, 210/4 i 211/2 na wniosek Pana Adama Strzałkowskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Ciechomickiej 126.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-28

INFORMACJA
z dnia 28 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 28 lutego 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 lutego 2017 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Dariusz Zajło, w sprawie zamiaru budowy  linii elektroenergetycznej kablowej ze złączami kablowo-pomiarowymi, dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działce o numerach ewidencyjnych gruntów: 482/9 (obręb geodezyjny 3 - Maszewo), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 28 lutego 2017 roku


data dodania: 2017-02-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


    ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI     O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI  ELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 27 lutego 2017 roku została wydana decyzja nr 14/PG/2017 znak: WRM-II.6733.9.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowie sieci gazowej z rur PE dn 63mm średniego ciśnienia (do 0,5MPa), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 380/4, 399/3, 399/4 (obręb 8), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, Mirosław Wójcicki Jeziory 1a, 21-400 Łuków.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-27

 

INFORMACJA
z dnia 24 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 lutego 2017 roku, Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 dokonała zgłoszenia  budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej w Płocku przy ul. Bartniczej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 694/16, 694/68, 417/3 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).

Płock, dnia 24 lutego 2017 roku


data dodania: 2017-02-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia ø 110 PE w ulicy Tysiąclecia na odcinku od ul. Bielskiej do ul. Łukasiewicza, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ulicy Tysiąclecia, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 483/1, 495/2 (obręb 4), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, przy ul. Równoległej 4A, Gazownia w Ciechanowie, przy ul. Mleczarskiej 17 z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak, z firmy Instal-Gaz, sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Płocku, przy ul. Miedzianej 4.

Z  aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-24

INFORMACJA

z dnia 23 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 lutego 2017 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Otolińskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 92 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 23 lutego 2017 roku.


data dodania: 2017-02-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


       O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI   O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 22 lutego 2017 roku została wydana decyzja nr 12/PG/2017 znak: WRM-II.6733.8.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa oczyszczalni wód deszczowych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø 500 (ul. Bukowa) i Ø 300 (ul. Słoneczna) wraz z drogą dojazdową i placem manewrowym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Bukowej i Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1489/9, 1489/12 i 1489/11 (obręb 9), na wniosek Gminy Płock z siedzibą przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, której działa Pani Maja Syska -Żelechowska Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 25 stycznia 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie linii kablowej ( sieci elektroenergetycznej ) wraz z dwoma złączami kablowo – pomiarowymi w celu zasilenia garaży 1 i 3, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 123/25 przy ulicy Przyszkolnej w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Rybackiego, reprezentującego firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA, z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: budowa: oświetlenia ulicznego, kanalizacji kablowej dla sygnalizacji świetlnej, słupów sygnalizacji ulicznej, kanalizacji deszczowej, przyłączy wodociągowych, realizowana w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej nr 520213W i powiatowej nr 5218W w ciągu ulic Nowy Rynek i Obrońców Westerplatte (R-21)”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek oraz ulicy Obrońców Westerplatte na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb 7 – 157/1, 157/4, 147/33, 147/36, 147/21, 216; obręb 8 – 1394, 260/2, 262/12, 261/1, 261/2, 264/24.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-21

INFORMACJA
z dnia 20 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 lutego 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania stacji paliw płynnych, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 157/4, położonej w obrębie ewid. Nr 06 – Kostrogaj Rolniczy, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 lutego 2017 roku.


data dodania: 2017-02-20

INFORMACJA
z dnia 16 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 14 lutego 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 stycznia 2017 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1690, 2296/1, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 16 lutego 2017 roku.


data dodania: 2017-02-16

INFORMACJA

z dnia 15 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 lutego 2017 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Zubrzyckiego w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 604, 606, 3249/2 (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 15 lutego 2017 roku


data dodania: 2017-02-15

INFORMACJA
z dnia 15 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 lutego 2017 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Synagogalnej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 705/1, 714/14, 714/15, 714/16 (obręb geodezyjny 8 – Śródmieście).
Płock, dnia 15 lutego 2017 roku


data dodania: 2017-02-15

INFORMACJA
z dnia 9 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
7 lutego 2017 roku, Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika  Pana Dariusza Zajło dokonała zgłoszenia budowy linii elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Traktowej w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 482/9,  (obręb geodezyjny 3 -Maszewo).
Płock, dnia 9 lutego 2017 roku


data dodania: 2017-02-09

INFORMACJA
z dnia 8 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 20 stycznia 2017 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Romana Durmę dotyczące zamiaru budowy - sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 140/4; 140/5; 140/6; 140/7; 140/8; 140/9; 140/10; 140/11; 140/12; 140/13; 140/14; 140/15; 140/16; 140/17; 140/18; 140/19; 140/22;  140/26; 140/27; 140/28; 140/29 (obręb geodezyjny 146201_1.0003 – Maszewo), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


data dodania: 2017-02-08

INFORMACJA

z dnia 3 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 2 lutego 2017 roku spółka ENERGA- OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej linii o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Otolińskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 92 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 3 lutego 2017 roku.


data dodania: 2017-02-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: budowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w ramach zadania pn.: „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 119 (obręb 3), 4/5, 4/6 (obręb 8).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 –  17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


      O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 3 lutego 2017 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2017 znak: WRM-II.6733.66.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania obiektu techniczno-ogrodniczego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Parowa na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 379/7, 390/1 i 390/2, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku,  przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Maciak reprezentującego firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45–15.15, w czwartki 8.45–17.15, w piątki 8.45–15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: budowa linii 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym z dwoma układami pomiarowymi do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 799/3, 799/4 (obręb 3).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 lutego 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa: oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej, kanalizacji deszczowej sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi krajowej Nr 60 i 62 w ciągu ulicy Wyszogrodzkiej, Alei Piłsudskiego i Alei Jachowicza w Płocku w ramach: „Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta Płocka”, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej, Alei Piłsudskiego i Alei Jachowicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 495/1, 495/2, 834/12 (obręb 4), 157/1, 157/4, 184 (obręb 7), 167/5, 1394, 261/1, 261/2, 264/10, 264/11, 264/12, 264/13, 264/14, 264/15, 264/16, 264/19, 264/20, 264/21, 264/22, 264/23, 264/24, 264/3, 264/4, 264/5, 264/6, 264/7, 264/8, 281/21 (obręb 8), 261/10 (obręb 9), 115, 91/75, 95/9, 96/3, 96/4, 96/6, 96/7, 118/2, 91/6 (obręb 10), na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11 z pełnomocnictwa którego działa Pan Michał Bryg, przedstawiciel firmy  „Anna Rej Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT Siołkowa 336, 33-330 Grybów.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-02-02

INFORMACJA
 z dnia 2 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
2 lutego 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 stycznia 2017 roku przez Energa Operator S.A. , w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Kutrzeby w Płocku, na działkach
o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/36, 2901/49, 2906/3, 2906/7, 3685/1, obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 2 lutego 2017 roku


data dodania: 2017-02-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lutego 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części terenów Płockiego Parku – Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku.
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 172/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Dokumenty do pobrania:

 

od dnia 15 lutego 2017 roku do dnia 10 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 2 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 marca 2017 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 27 marca 2017 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 


data dodania: 2017-02-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 31 stycznia 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 37/2017 znak: WRM-IV.6740.537.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku pompowni kondensatu, wiaty parkingowej, estakady technologicznej, przyłącza kanalizacyjnego i c.o., instalacji elektrycznej oraz na przebudowę estakady, przewidziane do realizacji  na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/24, 20/13, 20/26, 20/32 i 22/1 w Płocku przy ul. Chemików 7 w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 13 Kombinat, w ramach zadania pn. „układ schładzania kondensatu dla bloku gazowo-parowego” na terenie PKN ORLEN S.A., dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 31 stycznia 2017 roku


data dodania: 2017-01-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2017 roku została wydana decyzja nr 9/PG/2017 znak: WRM-II.6733.78.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV dla zasilania działek nr 79/1 i 41/3 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/10, 1/7, 79/1, 79/3, 79/4, 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 41/4, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy  ul. Langenfeld 14 w Gostyninie.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45–15.15, w czwartki 8.45–17.15, w piątki 8.45–15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: napowietrzna sieć (linia) średniego ciśnienia, stacja transformatorowa, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kobiałka na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 102/3 (obręb 3).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-25

INFORMACJA
z dnia 25 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
24 stycznia 2017 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej, przy ul. Popłacińskiej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1690, 2296/1 (obręb geodezyjny 0012 – Radziwie).

Płock, dnia 25 stycznia 2017 roku


data dodania: 2017-01-25

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 25 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r poz. 353 t.j.)) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 25 stycznia 2017 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 27/2017 znak: WRM-IV.6740.511.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na rozbudowę zakładu produkcyjnego o: halę produkcyjną, halę magazynową wysokiego składowania, węzeł topienia wosków, wiatę magazynowa surowca oraz instalację zewnętrzną kanalizacji przemysłowej, realizowaną w dwóch etapach, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Długiej 3 na działce o numerze ewidencji gruntu 39/5, dla firmy WIWAX Sp. z o.o. w Płocku, a także
informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 25 stycznia 2017 roku


data dodania: 2017-01-25


INFORMACJA
z dnia 23 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 stycznia 2017 roku Inwestor – Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika P. Romana Durmę, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 140/4; 140/5; 140/6; 140/7; 140/8; 140/9; 140/10; 140/11; 140/12; 140/13; 140/14; 140/15; 140/16; 140/17; 140/18; 140/19; 140/21; 140/22; 140/23; 140/24; 140/25; 140/26; 140/27; 140/28; 140/29 (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Maszewo), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

 


data dodania: 2017-01-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek  złożony w dniu 19 stycznia 2017 roku Pana Sławomira Czapika, przedstawiciela firmy AQUA S.A.,60-327 Poznań ul. Kanclerska 28, działającego z pełnomocnictwa Wodociągów Płockich Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 11, zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie rurociągów tłocznych wody surowej 2 x DN 500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie kanalizacji kablowej dla wprowadzenia światłowodów na terenie ujęcia wody „Grabówka” w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka 28a na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1333/1 (obręb 1).

Z postanowieniem o zawieszeniu postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 stycznia 2017
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9 stycznia 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie odcinka sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej , przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnych gruntu 677/12 przy ulicy Browarnej w Płocku
na wniosek Pana Michała Kowalskiego, zamieszkałego w Płocku, ul. Przytulna 8.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 538, 530, 528/1, 541/2 (obręb 3).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 stycznia 2017
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 5 stycznia 2017 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie sieci energetycznej kablowej nN -0,4Kv dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach 695/4 i 695/2 , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 695/2 , 695/4, 696, 695/1 przy ulicy Włościany w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez Pana Romana Durma, zamieszkałego w Gostyninie, ul. Lagenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 11 stycznia 2017 roku,  zmieniony pismem z dnia 13 stycznia 2017 roku i złożonym w dniu 16 stycznia 2017 roku
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa oczyszczalni wód deszczowych oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej Ø 500 (ul. Bukowa) i Ø 300 (ul. Słoneczna) wraz z drogą dojazdową i placem manewrowym w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa i modernizacja infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Bukowej i Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1489/9, 1489/12 i 1489/11 (obręb 9), na wniosek  Gminy Płock z siedzibą przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, której działa Pani Maja Syska -Żelechowska Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia  5 stycznia 2017 roku, złożonym w dniu 11 stycznia 2017 roku
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci gazowej z rur PE dn 63mm średniego ciśnienia (do 0,5HPa) przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 380/4, 399/3, 399/4 (obręb 8), na wniosek  Polskiej Spółki Gazownictwa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 25, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mirosława Wójcickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe, Mirosław Wójcicki Jeziory 1a, 21-400 Łuków.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61)  w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 stycznia 2017
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9 stycznia 2017 roku, który wpłynął do urzędu 11 stycznia 2017r wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie sieci gazowej z rur PE dn 63mm średniego ciśnienia (do 0,5 MPa), przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 574 przy ulicy Dworcowej w Płocku
na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., 01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25, reprezentowanej przez firmę Instalatorstwo Sanitarne, C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, Jeziory 1A, 21-400 Łuków.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Górna-Ośnicka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Dokumenty do pobrania:

 


od dnia 31 stycznia 2017 roku do dnia 22 lutego 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 do 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 lutego 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7 przy ul. Słonecznej 65 o godzinie 16.30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 10 marca 2017 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

 


data dodania: 2017-01-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 2 stycznia 2017 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Pedagogicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 210/2, 209/13, 210/4 i 211/2, na wniosek Pana Adama Strzałkowskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Ciechomickiej 126.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków i instalacjami elektrycznymi przepompowni do obsługi zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 605/3, 626/4, 627/5, 605/5, 646/4, 648/2, 649/2, 685/14, 605/2, 684, 685/13, 683, 677/2, 650, 626/2, 605/4, 627/2 (obręb 16), na wniosek Wodociągów Płockich Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Harc. Antolka Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa których działają Pani Agnieszka Brudnicka i Pani Elżbieta Żłobińska, reprezentujące Pracownię Projektowo-Inwestycyjną ALTA Adrian Brudnicki, z siedzibą w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 60/34.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-17

INFORMACJA
z dnia 16 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 16 grudnia 2016 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działkach o numerach ewid. gruntów: 698, 944/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 16 stycznia 2017 roku


data dodania: 2017-01-16

INFORMACJA
z dnia 12 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
11 stycznia 2017 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowymi dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Kutrzeby w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2901/36, 2901/49, 2906/3, 2906/7, 3685/1 (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 12 stycznia 2017 roku


data dodania: 2017-01-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek  złożony w dniu 10 stycznia 2017 roku znak: TPM-001/2017 Pana Ryszarda Wodyńskiego przedstawiciela firmy TARCOPOL Sp. z o.o. Oddział Wrocław TPM Consulting, ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław, działającego z pełnomocnictwa Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: rozbudowie mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu DW 564 w Płocku na ul. Szpitalnej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 564 (ulica Szpitalna) w Płocku przewidzianego do realizacji w Płocku na działkach o numerach geodezyjnych: - obręb nr 3 Maszewo: 531/1, 531/2, 532, 535/1, 535/2, - obręb nr 8 Śródmieście: 1/1, 38/3, 377, 378/12, 378/19, 378/20, 379/6.

Z postanowieniem o zawieszeniu postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-12

OBWIESZCZENIE
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PŁOCKU


w przedmiocie wydania decyzji znak: Nr KO-1244/120/85/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku uchylającej w całości zaskarżoną decyzję i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji dot. Decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 67/PG/2016 znak WRM.II.6733.12.2015-2016.MJ z dnia 28 listopada 2016 roku – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej p.n. „CIECHOMICE_NEW”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 505.


data dodania: 2017-01-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: budowa oświetlenia ulicznego oraz budowa kanalizacji deszczowej (przykanalików i studzienek ściekowych) realizowana w ramach zadania: „Przebudowa drogi krajowej nr 62 w km od 114+770 do 115+280 i od km 115+395 do km 116+750 ulicy Popłacińskiej i Portowej w Płocku” (R-70), przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej i Portowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2808/4, 2805, 2745/2, 2745/4, 1690, 3071, 3069, 3074, 2989, 3068, 3084, 3085/2, 2796/5, 2797, 2795/5, 2794/5, 2793/5, 2792/5, 2790/5, 2789/5, 2788/5, 2770/5, 3103/4, 2769/5, 2768/5, 2767/5, 2765/5, 2766/5, 2764/5, 2762/5 2761/2, 2758/5, 2757/5, 2756/5, 2755/5, 2754/5, 2753/5, 3103/5, 3101/16, 2806/4, 2807/1, 2808/3, 3098/1 (obręb 12).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-10

OBWIESZCZENIE
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PŁOCKU


w przedmiocie wydania decyzji znak: Nr KO-1152/4120/79/16 z dnia 30 grudnia 2016 roku uchylającej w całości zaskarżoną decyzję i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji dot. Decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 65/PG/2016 znak WRM.II.6733.7.2016.MJ z dnia 31 października 2016 roku – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji SN/nN oraz linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 568/5, 569/9, 569/6, 572/7, 605/2, 685/13, 684, 683, 746/3, 746/4, 677/2, 677/13, 676/2, 676/14, 676/13, 677/14, 677/10, 677/9, 677/8, 677/7, 677/6, 677/5, 676/12, 676/15, 674, 677/4, 677/14, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 670/9, 650, 692/8, 692/9, 692/10, 692/11, 692/12, 692/13, 692/14.


data dodania: 2017-01-10

INFORMACJA

z dnia 9 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 8 stycznia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 grudnia 2016 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej linii oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11, 1014, 1022/2, 1024/1, 1024/11, 1024/12 i 1076/1 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 9 stycznia 2017 roku.


data dodania: 2017-01-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 stycznia 2017 roku wydano decyzję Nr 3/PG/2017 znak: WRM-II.6733.76.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania stacji paliw płynnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 157/4 (obręb 6), na rzecz: Spółki Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Zajło, reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu,przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-09

INFORMACJA
z dnia 5 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 5 stycznia 2017 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 grudnia 2016 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewid. gruntów: 153/1, 143, 139/2, 139/9, 139/8, 139/7, 139/6, 139/5, 139/4, 139/3, 139/1 położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 5 stycznia 2017 roku


data dodania: 2017-01-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 stycznia 2017 roku wydano decyzję Nr 2/PG/2017 znak: WRM-II.6733.75.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 482/9 (obręb 3).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 roku, który wpłynął do urzędu 29 grudnia 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
 budowie  elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 486/26 i 486/20 przy ulicy Hermana w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, pełnomocnik Pan Romana Wołowiec, reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Królewieckiej 23a.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-04

INFORMACJA
 z dnia 2 stycznia 2017 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 31 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 30 listopada 2016 roku przez Invest Bud Sp. z o.o. , w sprawie zamiaru przebudowy i budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym ”Żyzna”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Boryszewskiej i ul. Żyznej, na działkach
o numerach ew. gruntu 2/2, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 54/2, 54/3, 54/4, 57/6, 59/3, 79, położonych w obrębie ew. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 2 stycznia 2017 roku


data dodania: 2017-01-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 stycznia 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 stycznia 2017 roku wydano decyzję Nr 1/PG/2017 znak: WRM-II.6733.70.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 90, 263, 262/11 (obręb 16), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2017-01-02

INFORMACJA
z dnia 30 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 30 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 listopada 2016 roku przez inwestora ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym zlokalizowanej w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencji gruntów 794/1 i 794/5 obręb 3 –Maszewo

Płock, dnia 30 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-30

INFORMACJA
z dnia 30 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 27 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 listopada 2016 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewid. gruntów: 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 30 grudnia 2016 roku


data dodania: 2016-12-30

 

  INFORMACJA
z dnia  28 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290  z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 grudnia 2016 roku  Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130,  wycofał pismem zamiar  przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej  0,4 kV oraz budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV  ze złączami kablowo-pomiarowymi w Płocku przy ulicy Gmury na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1616/2, 1615/1, 1614, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).Płock, dnia  28 grudnia 2016 roku


data dodania: 2016-12-28

 

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Żyzna - południe” w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 19 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 15 grudnia 2016 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie otworzyła Pani Aneta Pomianowska - Molak – dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, która powitała osoby przybyłe na dyskusję. Poinformowała, że jest to trzecia dyskusja poświęcona projektowi tego planu, do którego zostały wprowadzone korekty wynikające z uwzględnienia uwag złożonych podczas drugiego wyłożenia projektu do publicznego wglądu. Następnie pani dyrektor oddała głos projektantowi planu.

Projektant planu – pan Radosław Jończak przedstawił zmiany wprowadzone do projektu planu polegające na:

 • korekcie układu komunikacyjnego we wschodniej części opracowania polegającej na przedłużeniu drogi 7KDD do al. Armii Krajowej, co umożliwi dojazd do nowo projektowanych terenów mieszkaniowych bez konieczności wjazdu w istniejące osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
 • wprowadzeniu ciągu pieszo – jezdnego 1KPJ w miejscu drogi dojazdowej,
 • zmianie przeznaczenia terenu z zabudowy usługowej na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji usług – teren 1MW/U,
 • przedłużeniu drogi 3KDL do al. Armii Krajowej,
 • korekcie fragmentu linii zabudowy od ul. Wyszogrodzkiej (teren 5U) poprzez zmniejszenie odległości tej linii z 10 m do 6 m,
 • korekcie wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenów, takich jak: wysokość zabudowy, maksymalna powierzchnia zabudowy, minimalna powierzchnia biologicznie czynna na niektórych terenach zgodnie ze zgłoszonymi uwagami,
 • korekcie wskaźników parkingowych zgodnie z nową uchwałą Rady Miasta w sprawie Normatywu Parkingowego.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan  Jerzy Fiłoniuk – zapytał czy zostaną ustalone ograniczenia w ruchu pojazdów na wprowadzonym ciągu pieszo – jezdnym?
W odpowiedzi projektant planu poinformował, iż kwestie organizacji ruchu nie są przedmiotem planu miejscowego, a takie ograniczenia może wprowadzić zarządca drogi.
2. Pani Marciniak – Łapińska – wnioskuje o wprowadzenie do projektu planu ciągu pieszego na działce gminnej o szerokości 4 m w celu umożliwienia dojścia mieszkańcom ul. Zbożowej do nowo projektowanych terenów usługowych wzdłuż ul. Mazowieckiego.
W odpowiedzi Pan Jończak poinformował, że przedstawiona propozycja zostanie przeanalizowana po złożeniu jej w formie uwagi na piśmie.
3. Pan Jerzy Fiłoniuk – zgłosił propozycję wydzielenia ciągu pieszego lub pieszo – jezdnego z wykorzystaniem działki gminnej zlokalizowanej w ramach terenu 2MN/U, stanowiącej dawny dojazd do słupa elektroenergetycznego. Uwzględnienie tego postulatu,  zdaniem wnioskodawcy, przyczyni się do lepszego skomunikowania terenu 14MW z ul. Żyzną, a jednocześnie stanowić będzie najkrótszą drogę do tej ulicy.
Projektant poinformował, iż zgłoszony postulat zostanie przeanalizowany, ale wymaga zgłoszenia uwagi na piśmie.
4. Pan Szymański i Pani Szymańska – wnioskują o powiększenie terenu 1MN kosztem terenu 2MW. Na działce, której są właścicielami zamierzają wybudować budynek mieszkalny jednorodzinny, co może być bardzo utrudnione ze względu na zlokalizowane na niej napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego i średniego napięcia.
Pan Łukasz Ozimek - kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka poprosił o złożenie uwagi na piśmie o maksymalnie możliwe powiększenie terenu 1MN kosztem terenu 2MW.
5. Pan Fiłoniuk – zwrócił uwagę, iż obszar objęty planem jest poprzecinany licznymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi, które ograniczają w znacznym stopniu jego zagospodarowanie. W związku z tym zadał pytanie czy plan nie powinien przewidywać wymogów odnośnie ukształtowania tych sieci w pewne korytarze? Czy w planie można chociaż zasygnalizować ich przeniesienie lub skablowanie, chociażby w formie zalecenia?
Projektant poinformował, że istniejące sieci to stan zastały, a planem nie można ich zakazać ani nakazać ich przeniesienie w inne miejsce. O przeniesieniu decyduje bowiem właściciel sieci. Dodał również, iż przeznaczenie terenów na cele budowlane oraz związany z tym wzrost wartości nieruchomości może stanowić dla właściciela sieci pewną presję do podjęcia działań zmierzających do ich przebudowy lub przeniesienia.
6. Pani Marciniak – Łapińska – zadała pytanie: „co z płotami oraz pobudowanym dwumetrowym płotem przy budynki Boro ograniczającym widoczność na łuku drogi”?
Pan Łukasz Ozimek poinformował, iż ze względu na wejście w życie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, tzw. „ustawy krajobrazowej”, w planie miejscowym nie będą regulowane kwestie ogrodzeń. Zagadnienia te będą przedmiotem odrębnej uchwały Rady Miasta, nad którą prace właśnie się rozpoczęły. W uchwale tej będzie możliwość wprowadzenia obowiązku dostosowania istniejących ogrodzeń do wymogów nowej uchwały. Dodał również, iż uchwała będzie konsultowana w przyszłym roku.
7. Pani Agnieszka Nowak – zadała pytanie ile czasu potrwają jeszcze prace nad planem?
W odpowiedzi pan Ozimek poinformował, iż w przypadku braku spornych kwestii prawdopodobne jest przedłożenie projektu planu do uchwalenia Radzie Miasta w lutym lub marcu przyszłego roku.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 20 stycznia 2017 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.00.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 27 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-27

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 687 z późniejszymi zmianami) i art. 49, art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 tekst jednolity),


ZAWIADAMIAM


że w dniu 23 grudnia 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 3/2016, znak:  WRM-IV.6740.4.2.2016.KP umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy publicznej drogi gminnej, klasy L – drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki oraz ronda kategorii GP po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki wraz z brakującą infrastrukturą.
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte były nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 414/1, 416/8 (po podziale: 416/9, 416/10, 416/11), 426/4 (po podziale:426/5, 426/6, 426/7), 428/4 (po podziale: 428/7, 428/8, 428/9), 430/3 (po podziale: 430/7, 430/8, 430/9), 432/4 (po podziale: 432/5, 432/6, 432/7, 432/8), 438/8 (po podziale: 438/4, 438/5, 438/6), 476/2, 619/5, 620/3, 620/2, 623/7, 734/5, 734/7, 752– obręb nr 1 Podolszyce Borowiczki w Płocku.

 W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji o umorzeniu postępowania w przedmiotowej sprawie w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745-1515, w czwartki w godzinach 845 –1715, w piątki w godzinach 845– 1515, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Płock, dnia 23 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-23

 

INFORMACJA
z dnia 23 grudnia2016 roku

 

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19austawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami)

 

zawiadamiam

 

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 22 grudnia 2016 roku inwestor ENERGA OPPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańskuwycofał zgłoszenie budowysieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia GPZ Maszewo zlokalizowanej w Płocku na działce o numerze ewidencji gruntów 96/1obręb 3Maszewo

 

Płock, dnia 23 grudnia 2016roku.

 


data dodania: 2016-12-23

INFORMACJA
z dnia 16 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 listopada 2016 roku przez Energa-Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewid. gruntów: 499/10, 499/27, położonych w obrębie ewid. Nr 8 – Śródmieście, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 16 grudnia 2016 roku


data dodania: 2016-12-19

INFORMACJA
z dnia 19 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
16 grudnia 2016 roku, ENERGA-Operator S.A. dokonał zgłoszenia budowy sieci - elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przy ul. Włościany w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 698, 944/1 (obręb geodezyjny 0016 – Ciechomice).

Płock, dnia 19 grudnia 2016 roku


data dodania: 2016-12-19

INFORMACJA
z dnia 19 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 15 grudnia 2016 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. wycofał zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Chemików 7 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 20/56, 20/57 i 20/61 (obręb geodezyjny 13- Kombinat).

Płock, dnia 19 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-19

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 16 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 16 grudnia 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 511/2016 znak: WRM-IV.6740.494.2016.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany na budowę zamierzenia budowlanego pn.  „instalacja reaktora wielokomorowego z infrastrukturą: budynek reaktora wielokomorowego, komora zasuw, tace rozładunku PIX i załadunku PIX, estakady rurociągów, drogi, chodniki sieci wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne” zlokalizowanego na terenie zakładu PKN ORLEN S. A. na działce o numerze ewidencji gruntu 20/94 obręb 13-Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,

a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 16 grudnia 2016 roku


data dodania: 2016-12-16

INFORMACJA
z dnia 16 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 listopada 2016 roku przez spółkę ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1075, 1082/12, 1082/13, 1082/14, 1082/15, 1082/17, 1082/18, 1082/21, 1082/22, 1082/23, 1082/24, 1083/3, 1083/4, 1083/5, 1083/6, 1083/7, 1083/11, 1083/12 i 1083/13, (obręb ewidencyjny nr 10– Podolszyce), jednostka ewidencyjna Płock.

Płock, dnia 16 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-16

INFORMACJA
z dnia 15 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 marca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 listopada 2016 roku uzupełnionego w dniu 5 grudnia 2016 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki pracownik MAST PROJEKT sp. z o. o. s. k. 09-402 Płock, ul. Wyszogrodzka 106, w sprawie zamiaru budowy linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 751/9, 751/10, 751/12, 752/1, 752/3, 752/4, 762/1, 762/1 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 15 grudnia 2016 roku


data dodania: 2016-12-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 778
ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 grudnia 2016 roku wydano decyzję Nr 75/PG/2016 znak: WRM-II.6733.64.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: rozbudowie istniejącego budynku o część socjalno-zapleczową, budowie rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca, budowie FATO – strefy końcowego podejścia i startu, budowie TLOF – dwóch miejsc postojowych śmigłowca, budowie podziemnego zbiornika na odstoje paliwa lotniczego wraz z budową punktu zalewowego, budowie fundamentów pod agregat prądotwórczy, budowie ogrodzenia typu lotniczego oraz rozbudowie istniejącej infrastruktury technicznej, parkingu i infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej 60 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 27/3 (obręb 6),
na rzecz:
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą w Warszawie przy ul. Księżycowej 5.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-12-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 grudnia 2016 roku
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

o przyjęciu
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku


Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ze zmianami) informuję, iż w dniu 30 sierpnia 2016 roku roku Uchwałą Nr 386/XXI/2016 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku.

Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,  Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo z dokumentem można zapoznać się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka http://www.rozwojmiasta.plock.eu/

 


data dodania: 2016-12-14

INFORMACJA
z dnia 12 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 12 grudnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 10 listopada 2016 roku zgłoszenia Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A.. z siedzibą w Płocku reprezentowanego przez Pana Jarosława Usarkiewicza zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia terenu zlokalizowanego obok budynku Centrum Usług Korporacyjnych na działkach o numerach ewidencji gruntów 47/13 i 47/14 obręb 13- Kombinat w Płocku przy ul. I. Łukasiewicza 39.

Płock, dnia 12 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-12

INFORMACJA

z dnia 9 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 8 grudnia 2016 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej napowietrzno- kablowej linii oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11, 1014, 1022/2, 1024/1, 1024/11, 1024/12 i 1076/1 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 9 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-09

INFORMACJA
z dnia 9 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z póniejszymi zmanami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
że w dniu 8 grudnia 2016 roku inwestor Energa Operator S.A. dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia GPZ Maszewo zlokalizowanej w Płocku na działce o numerze ewidencji gruntów 96/1 obręb 3–Maszewo.

Płock, dnia 9 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-09

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 9 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 9 grudnia 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 504/2016 znak: WRM-IV.6740.507.2016.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany na budowę zamierzenia budowlanego pn. „zabudowa punktu dozowania chemikaliów: taca zbiorników na dodatki, wiata pompowni pomp, nawierzchnia stanowiska rozładunkowego, podpory rurociągów, drogi, chodniki, kabina natrysku, sieci kanalizacyjne i elektryczne oraz rozbiórka budynku portierni”, zlokalizowanego na terenie zakładu PKN ORLEN S. A. na działce o numerze ewidencji gruntu 20/82 obręb 13 Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,

a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).

Płock, dnia 9 grudnia 2016 roku


data dodania: 2016-12-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 grudnia 2016 roku wydano decyzję Nr 74/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.44.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie odcinka otwartego rowu powierzchniowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z płyty lotniska w związku likwidacją odcinka rowu istniejącego na działce numer 175/5, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/2, 175/5 (obręb 6).
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-12-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2016 roku została wydana decyzja nr 72/PG/2016 znak: WRM-II.6733.57.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek biurowo-usługowy kamienicy przy ul. Kościuszki 3b na potrzeby Książnicy Płockiej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kościuszki 3b, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 815, na wniosek Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na wniosek strony nadaję niniejszej decyzji, ze względu na ważny interes strony, rygor natychmiastowej wykonalności.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-12-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie rurociągów tłocznych wody surowej 2 x DN 500 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie kanalizacji kablowej dla wprowadzenia światłowodów na terenie ujęcia wody „Grabówka” w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka 28a na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1333/1(obręb 1).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-12-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

   O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 8 grudnia 2016 roku została wydana decyzja nr 73/PG/2016 znak: WRM-II.6733.67.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nn dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 665/2, 946, 664/2, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, prokurent Spółki ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 27c  w Płocku.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-12-08

INFORMACJA
z dnia 6 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
5 grudnia 2016 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przy ul. Ciechomickiej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 153/1, 143, 139/2, 139/9, 139/8, 139/7, 139/6, 139/5, 139/4, 139/3, 139/1 (obręb geodezyjny 0014 – Góry).

Płock, dnia 6 grudnia 2016 rok


data dodania: 2016-12-06

INFORMACJA

z dnia 5 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 2 grudnia 2016 roku Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych i sieci wodociągowej, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Chemików 7 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 20/56, 20/57 i 20/61 (obręb geodezyjny 13- Kombinat).

Płock, dnia 5 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-05

INFORMACJA

z dnia 5 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 4 października 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 listopada 2016 roku przez spółkę ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Norbertańskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 870/5, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 10– Podolszyce,, jednostka ewidencyjna Płock.

Płock, dnia 5 grudnia 2016 roku.


data dodania: 2016-12-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 22 listopada 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania obiektu techniczno-ogrodniczego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Parowa na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 379/7, 390/1 i 390/2, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Zajło reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-12-02

INFORMACJA
z dnia 1 grudnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 listopada 2016 roku, INVEST BUD Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia przebudowy i budowy sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Żyzna, przy ul. Boryszewskiej i ul. Żyznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2/2, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 54/2, 54/3, 54/6, 59/3, 79 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 1 grudnia 2016 roku


data dodania: 2016-12-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 grudnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 grudnia 2016 roku wydano decyzję Nr 70/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.65.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 801 (obręb 3).
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-12-01

INFORMACJA
z dnia 30 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z póniejszymi zmanami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 29 listopada 2016 roku inwestor ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym zlokalizowanej w Płocku przy ul. Szpitalnej
na działkach o numerach ewidencji gruntów 794/2, 794/1 i 794/5 obręb 3–Maszewo

Płock, dnia 30 listopada 2016 roku.


data dodania: 2016-11-30

INFORMACJA
z dnia 7 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  7 lipca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 czerwca 2016 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Marcin Rowicki- pracownik MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie, ul. Osiedle 2A, w sprawie zamiaru budowy  sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ziołowej i Lawendowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144, 142, 141, 134/20, 133/3, 133/2, obręb geodezyjny 16 - Ciechomice, jednostce ewidencyjnej Płock,

Płock, dnia 30 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 listopada 2016 roku wydano decyzję Nr 68/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.63.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 140/4, 140/5, 140/6, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19, 140/21, 140/22, 140/23, 140/24, 140/25, 140/26, 140/7, 140/27, 140/28, 140/29 (obręb 3).
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 listopada 2016 roku wydano decyzję Nr 69/PG/2016 znak: WRM-II.6733.59.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie by-passu zatoki napływowej ujęcia wody „Grabówka” - kanał DN 600 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1333/1 (obręb 1), na rzecz: Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa której działa Pan Sławomir Czapik, przedstawiciel firmy AQUA S.A. ul. Kanclerska 28, 60-327 Poznań.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 lutego 2015 roku, uzupełnionego w dniu 12 marca 2015 roku oraz po uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Płocka nr 44/PG/2015 z dnia 4 września 2015 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją Nr KO-1126/4120/113/15, Nr KO-1150-1151/4120/120-121/15 z dnia 2 listopada 2015 roku, zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 listopada2016 roku została wydana decyzja nr 67/PG/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej pn. "CIECHOMICE_NEW", przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 505, na wniosek spółki akcyjnej Orange Polska z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, reprezentowanej przez Pan Bartłomieja Sulimierskiego.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

Dokumenty do pobrania:

 

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Żyzna - południe” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 870/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 12 grudnia 2016 roku do dnia 3 stycznia 2017 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 grudnia 2016 roku w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2017 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 20 stycznia 2017 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 


data dodania: 2016-11-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zamierzenia budowlanego: rozbudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu DW 564 w Płocku na ul. Szpitalnej w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 564 (ulica Szpitalna) w Płocku przewidzianego do realizacji w Płocku na działkach o numerach geodezyjnych: - obręb nr 3 Maszewo: 531/1, 531/2, 532, 535/1, 535/2, - obręb nr 8 Śródmieście: 1/1, 38/3, 377, 378/12, 378/19, 378/20, 379/6.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 25 listopada 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV dla zasilania działek nr 79/1 i 41/3 przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/10, 1/7, 79/1, 79/3, 79/4, 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 41/4, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy  ul. Langenfeld 14 w Gostyninie.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-28

INFORMACJA
z dnia 24 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 23 listopada 2016 roku ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Panią Karolinę Panek dokonała zgłoszenia przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej  0,4 kV oraz budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV  ze złączami kablowo-pomiarowymi w Płocku przy ulicy Gmury na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1616/2, 1615/1, 1614, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 24 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-24

INFORMACJA
z dnia 24 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 listopada 2016 roku, ENERGA-Operator S.A. dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, ze złączami kablowo-pomiarowymi, przy ul. Janówek w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 753, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761 (obręb geodezyjny 0016 – Ciechomice).

Płock, dnia 24 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania stacji paliw płynnych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 157/4 (obręb 6), na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy
ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Zajło, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu, przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-24

OBWIESZCZENIE
 z dnia 24 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 z późniejszymi zmianami), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy publicznej drogi gminnej, klasy L – drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki oraz ronda kategorii GP po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki wraz z brakującą infrastrukturą

na wniosek z dnia 26 października 2016 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera – MBZ Andler, Tomczak Sp. J. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10 w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi od skrzyżowania z ulicami: Czwartaków i Swojską do ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki oraz ronda po stronie wschodniej trasy ks. Jerzego Popiełuszki wraz z brakującą infrastrukturą w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa łącznika Czwartaków- Graniczna- Centrum- do ulicy Wyszogrodzkiej (poprzez ulicę Graniczną) oraz ulicy Wodnej (od skrzyżowania z ul. Graniczną do skrzyżowania z ul. Górną) z nawiązaniem do węzła komunikacyjnego służącego skomunikowaniu Centrum Handlowo- Usługowego Graniczna z ulicą Wyszogrodzką i trasą Ks. Jerzego Popiełuszki w Płocku”
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 414/1, 416/8 (po podziale: 416/9, 416/10, 416/11), 426/4 (po podziale:426/5, 426/6, 426/7), 428/4 (po podziale: 428/7, 428/8, 428/9), 430/3 (po podziale: 430/7, 430/8, 430/9), 432/4 (po podziale: 432/5, 432/6, 432/7, 432/8), 438/8 (po podziale: 438/4, 438/5, 438/6), 476/2, 619/5, 620/3, 620/2, 623/7, 734/5, 734/7, 752– obręb nr 1 Podolszyce Borowiczki w Płocku.
  W związku z powyższym, w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej ) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745-1515, w czwartki w godzinach 845 –1715, w piątki w godzinach 845– 1515, tel. (024) 367-15-18.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


Płock, dnia 24 listopada 2016 roku.


data dodania: 2016-11-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: linii elektroenergetycznej kablowej wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 482/9 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-24

INFORMACJA
z dnia 18 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 17 listopada 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 października 2016 roku przez Inwestora ENERGA OPERATOR S. A. z siedzibą w Gdańsku, zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania w energię elektryczną pompowni ścieków przy ul. Wiadukt w Płocku na działce o numerze ewidencji gruntów 32/6 obręb 5 – Kostrogaj Przemysłowy.

Płock, dnia 18 listopada 2016 roku.


data dodania: 2016-11-18

INFORMACJA
z dnia 17 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 listopada 2016 roku, ENERGA-Operator S.A. dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV, ze złączem kablowo-pomiarowym przy ul. Kaczmarskiego w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 499/10, 499/27 (obręb geodezyjny 8 – Śródmieście).
Płock, dnia 17 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-17

INFORMACJA
z dnia 16 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  16 listopada 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 października 2016 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Jerzy Tabaka, w sprawie zamiaru budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 188, 322/5, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8, 551/10, 551/11, 551/12,  551/13, 551/14, 551/15. 551/16, 551/17, 551/18, 551/19, 551/20, 778, 779 (obręb geodezyjny 16 - Ciechomice), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 16 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-16

INFORMACJA

z dnia 16 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 3 listopada 2016 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1075, 1082/12, 1082/13, 1082/14, 1082/15, 1082/17, 1082/18, 1082/21, 1082/22, 1082/23, 1082/24, 1083/3, 1083/4, 1083/5, 1083/6, 1083/7, 1083/11, 1083/12, 1083/13 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 16 listopada 2016 roku.


data dodania: 2016-11-16

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 15 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 15 listopada 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 468/2016 znak: WRM-IV.6740.400.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: halę magazynową z budynkiem biurowo-socjalnym,  budynek portierni, parkingi, place manewrowe, drogi wewnętrzne, zewnętrzną instalację kanalizacji deszczowej, oraz przyłącza: kanalizacji sanitarnej, wody bytowej i wody przeciwpożarowej, zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu 102/2, 102/3, 102/5, 102/6, 88/18, 88/16, 88/3 i 101 obręb 3-Maszewo w Płocku przy ul. Kobiałka, dla Zakładu Produkcyjno-Handlowego ROL-MAR Andrzej Markowski z siedzibą w Gostyninie, a także
informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 15 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 listopada 2016 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2016.353 z dnia 2016.03.16 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:
Przystąpieniu do opracowania aktualizacji

 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty został Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka  wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla  aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wnioski do Planu przyjmowane są w sposób ciągły. Celem ujęcia zadań podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 31 grudnia 2016.

Wnioski i pozostałe uwagi do Planu można składać w:
1. W formie pisemnej:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu
2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.
Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
• Formularze zgłoszeniowe (ankieta dla podmiotów gospodarczych, ankieta dla gospodarstw domowych)

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.

 

 


data dodania: 2016-11-15

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 20 października 2016 roku, zmienionego w dniu 25 października 2016 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie sieci sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym wraz z przepompownią ścieków i instalacjami elektrycznymi przepompowni do obsługi zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 406, 407, 408, 416, 424, 443, 454, 464, 939 i 938 przy ulicach: Jeziornej, Rekreacyjnej i Wczasowej w Płocku
na wniosek  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „WODOCIĄGI PŁOCKIE” z siedzibą w Płocku przy ulicy Gradowskiego 11, reprezentowanej przez Panią Agnieszkę Brudnicką, przedstawiciela Pracowni Projektowo-Inwestycyjnej ALTA Adrian Brudnicki z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 60/34.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-15

 

INFORMACJA

z dnia 14 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z póniejszymi zmanami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,

że w dniu 10 listopada 2016 roku inwestor Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej dla oświetlenia terenu zlokalizowanego obok budynku Centrum Usług Korporacyjnych w Płocku

na działkach o numerach ewidencji gruntów 47/13 i 47/14obręb 13Kombinat

Płock, dnia 14 listopada 2016 roku.

 

 

 


data dodania: 2016-11-14

INFORMACJA

z dnia 14 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 12 listopada 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 października 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku Energa Operator S.A. zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 82/4 i 83/14 obręb 5 – Kostrogaj Przemysłowy w Płocku przy ul Kostrogaj.

Płock, dnia 14 listopada 2016 ro


data dodania: 2016-11-14

INFORMACJA
 z dnia 14 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 11 listopada 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 października 2016 roku przez Miejski Zarząd Dróg
w Płocku, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV dla oświetlenia ul. Dworcowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy
ul. Dworcowej, na działkach o numerach ew. gruntu 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3, położonych w obrębie ew. Nr 7 – Działki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 14 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-14

INFORMACJA
z dnia 10 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 listopada 2016 roku Inwestor ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowana przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Rybackiego reprezentującego firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA, wycofała zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przy ul. Janówek w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 758, 753, 755, 756, 757, 759, 760, 761 (obręb geodezyjny 146201_1.0016 – Ciechomice).


Płock, dnia 10 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kablowej niskiego napięcia, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 90, 263, 262/11 (obręb 16), na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko - Godycki, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-08

 

 
INFORMACJA
z dnia  7 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290  z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  7 listopada 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 października 2016 roku przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowaną przez Pana Dariusza Zajło, dotyczącego zamiaru  budowy  sieci – linii elektroenergetycznej kablowej  wraz ze złączem kablowym  dla zasilania domu jednorodzinnego, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Bałtyckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 1445/6, 1445/9,  obręb nr 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia  7 listopada 2016 roku


data dodania: 2016-11-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek złożony w dniu 4 listopada 2016 roku firmy CNH Industrial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25, zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie odcinka otwartego rowu powierzchniowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z płyty lotniska w związku likwidacją odcinka rowu istniejącego na działce numer 175/5, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/2, 175/5 (obręb 6).

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-07

INFORMACJA

z dnia 4 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 3 listopada 2016 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Norbertańskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 870/5 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 4 listopada 2016 roku.


data dodania: 2016-11-04

INFORMACJA
z dnia 4 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 listopada 2016 roku, Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  przy ul. Ziołowej, Lawendowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144, 142, 141, 134/20, 133/3, 133/2 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice).
Płock, dnia 4 listopada 2016roku


data dodania: 2016-11-04

INFORMACJA
z dnia 4 listopada 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 listopada 2016 roku, Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 dokonał zgłoszenia budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2  oraz budowy sieci elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym   w Płocku- Ciechomicach, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 751/9, 751/10, 751/12, 752/1, 752/2, 752/3, 751/4, 752/4, 762/1, 762/2 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice).
Płock, dnia 4 listopada 2016roku


data dodania: 2016-11-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 listopada 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

             O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU               DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO     

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 3 listopada 2016 roku została wydana decyzja nr 66/PG/2016 znak: RM-II.6733.60.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci energetycznych kablowych: oświetleniowej, energetycznej nN-0,4kV, energetycznej SN-15kV dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 554, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman, z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199z póxniejszymi zmianami) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lutego 2016 roku, oraz po uchyleniu Decyzji Prezydenta Miasta Płocka nr 21/PG/2016  z dnia 31 maja 2016 roku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze Decyzją Nr KO-707/4120/51/16 z dnia 9 sierpnia 2016 roku, zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 października 2016 roku została wydana decyzja nr 65/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji SN/nN oraz linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 568/5, 569/9, 569/6, 572/7, 605/2, 685/13, 684, 683, 746/3, 746/4, 677/2, 677/13, 676/2, 676/14, 676/13, 677/14, 677/10, 677/9, 677/8, 677/7, 677/6, 677/5, 676/12, 676/15, 674, 677/4, 677/14, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 670/9, 650, 692/8, 692/9, 692/10, 692/11, 692/12, 692/13, 692/14, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, reprezentujący spółkę ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Otolińskiej 27c w Płocku.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-11-02

INFORMACJA
 z dnia 31 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
28 października 2016 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przy ul. Janówek w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 758, 753, 755, 756, 757, 759, 760, 761 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice).
Płock, dnia 31 października 2016 roku


data dodania: 2016-10-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 października 2016 roku wydano decyzję Nr 64/PG/2016 znak: WRM-II.6733.56.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrzno-kablowej 0,4kV dla oświetlenia ulicy Ośnickiej w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1022/2, 1024/12, 1024/11, 1075, 1024/1, 1014, 1016/11, 1013/11, 1078/1, 1076/1 (obręb 10) na rzecz: Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, działającego w imieniu Gminy – Miasta Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 778
ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: rozbudowa istniejącego budynku o część socjalno-zapleczową, budowa rampy i torowiska pod przesuwnicę dla śmigłowca, budowa FATO – strefy końcowego podejścia i startu, budowa TLOF – dwóch miejsc postojowych śmigłowca, budowa podziemnego zbiornika na odstoje paliwa lotniczego wraz z budową punktu zalewowego, budowa fundamentów pod agregat prądotwórczy, budowa ogrodzenia typu lotniczego oraz rozbudowa istniejącej infrastruktury technicznej , parkingu i infrastruktury towarzyszącej, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Bielskiej 60, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 27/3 (obręb 6), na wniosek SP ZOZ Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Księżycowej 5.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 października 2016 roku wydano decyzję Nr 63/PG/2016 znak: WRM-II.6733.29.2016.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci wodociągowej DN 450 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej i al. Piłsudskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 294/10, 294/9, 294/8, 294/13 (obręb 1); 571, 157, 119/1, 116/1, 156, 114/2, 114/5, 114/4, 111/1, 112/1, 119/2, 118/2, 121, 122, 159/1, 159/2, 160/3, 160/8, 160/6, 94/1, 158/4 (obręb 10) na rzecz: Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Przy ul. Antolka Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa której działa Pan Sławomir Czapik, reprezentujący firmę AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 25 października 2016 roku została wydana decyzja nr 62/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej nn wraz z sześcioma złączami kablowo-pomiarowymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 753, 757, 756, 755, 759, 760, 761 i 758, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35 m. 2 w Płocku.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2016-10-26

INFORMACJA

z dnia 25 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 24 października 2016 roku Pan Tomasz Skonieczny i Pani Kinga Skonieczna wycofali zgłoszenie rozbudowy o taras i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy
ul. Jesiennej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 776/2, 779, 783/8, 784/5 i 803/1 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 25 października 2016 roku.


data dodania: 2016-10-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 października 2016 roku wydano decyzję Nr 61/PG/2016 znak: WRM-II.6733.58.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci energetycznej SN-15kV oraz nN-0,4kV, budowie prefabrykowanej stacji transformatorowej małogabarytowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 236/1, 236/2, 260 (obręb 7), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Szałański, reprezentujący firmę MM3 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Otolińskiej 25 w Płocku.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 17 października 2016 roku złożonym w dniu 19 października 2016 roku, zmienionym w dniu 21 października 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nn 0,4kV zasilająca budynek usługowy, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Otolińskiej 4 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 92 – obręb 9, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku,  przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Maciak reprezentującego firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 19 października 2016 roku, złożonym w dniu 20 października 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nn dla zasilania zabudowy mieszkaniowej  przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Włościany na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 665/2, 946, 664/2,
na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stefana Kota prokurenta Spółki ENERGA – OPERATOR Projektowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy  ul. Otolińskiej 27c.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-24

 
 INFORMACJA
z dnia 21 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 października 2016 roku ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana  Jerzego Tabaka dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Płocku w ulicy Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 188, 322/5, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8, 551/9 551/10, 551/11, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 551/17, 551/18, 551/19, 551/20, 778, 779 (obręb geodezyjny 146201_1.0016 – Ciechomice).


Płock, dnia 21 października 2016 roku


data dodania: 2016-10-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 20 października 2016 roku wydano decyzję Nr 60/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.36.2016.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie wodociągu spinającego rurociągi wody surowej DN 500 oraz DN 600 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1084/2, 1085/5 (obręb 10).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 18 października 2016 roku została wydana decyzja nr 59/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Łąckiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 205/41, na wniosek Pana Zbigniewa Drzymały, zamieszkałego w Płocku przy ulicy Strzeleckiej 5 m 75.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2016-10-19

 

INFORMACJA

 

z dnia 18 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z póniejszymi zmanami),

zawiadamiam

 

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 18 października 2016 roku inwestorEnerga Operator S.A. dokonał zgłoszenia zamiru budowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania w energię elektryczną pompowni ścieków przy ul. Wiadukt w Płocku na działce o numerze ewidencji gruntów 32/6 obręb 5Kostrogaj Przemysłowy.

 

Płock, dnia 18 października 2016 roku.

 

 

 


data dodania: 2016-10-18

 

    
INFORMACJA
z dnia 17 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 17 października 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 września 2016 roku przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowaną przez Pana Pawła Kowalczyka, dotyczącego zamiaru  budowy sieci  elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV wraz ze złączami  kablowo-pomiarowymi,  zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Cisowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:  2369/5, 2369/6, 2369/6, 2307/6, 2380/8, 2369/7, obręb nr 1-Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock.Płock, dnia 17 października 2016 roku 


data dodania: 2016-10-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci: gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 801 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 października 2016 roku została wydana decyzja nr 58/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn kablowej w celu zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 532 i 509, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Ramm, reprezentujący firmę RAMEL Krzysztof Ramm, z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 78/3, 02-353 Warszawa.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-14

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 października 2016 roku została wydana decyzja nr 57/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz ze złączem pomiarowo-rozliczeniowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 944/1 i 698, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35 m. 2 w Płocku.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-14

INFORMACJA
 z dnia 13 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 października 2016 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy sieci - elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, przy ul. Dworcowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 574, 576/8, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 (obręb geodezyjny 7 – Działki).
Płock, dnia 13 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-10-13

INFORMACJA
z dnia 13 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmanami),

zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
że w dniu 13 października 2016 roku

inwestor Energa Operator S.A.dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 82/4 i 83/14 obręb 5 – Kostrogaj Przemysłowy
w Płocku przy ul. Kostrogaj.

Płock, dnia 13 października 2016 roku


data dodania: 2016-10-13

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 13 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 13 października 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 407/2016 znak: WRM-IV.6740.396.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku filtrów oraz przyłączy kanalizacyjnego i elektrycznego dla zamierzenia budowlanego pn „węzeł filtra węglowego na instalacji odsiarczania spalin (IOS) dla 8 kotłów Elektrociepłowni w Zakładzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. na działce o numerze ewidencji gruntu 20/24 obręb 0013 Kombinat w Płocku przy ulicy Chemików 7, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,
a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 13 października 2016 roku


data dodania: 2016-10-13

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Górna-Ośnicka” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 21 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Joannę Gajek – inspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 14 września 2016 roku o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Plac Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie otworzył Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał przybyłych oraz przedstawił autorkę projektu planu panią profesor dr hab. inż. arch. Krystyną Gruszecką reprezentującą STUDIO KA, z Wólki Kozodawskiej. Następnie Pan Kierownik przedstawił porządek spotkania, zgodnie z którym na początku projektant omówi główne założenia projektu planu, a następnie odbędzie się dyskusja.
Pani profesor Krystyna Gruszecka swoje wystąpienie rozpoczęła od omówienia procedury sporządzenia prezentowanego projektu planu, następnie przedstawiła jego główne założenia oraz uwarunkowania, które miały wpływ na przyjęte rozwiązania. Podczas swojej wypowiedzi Pani profesor bardzo mocno podkreśliła rolę jaką w procedurze odgrywa lokalna społeczność. Na koniec poinformowała, iż niezależnie od zgłoszonych podczas dzisiejszej dyskusji zastrzeżeń do projektu planu konieczne jest złożenie uwag na piśmie w terminie określonym w ogłoszeniu to jest do dnia   3 października 2016 r.
Następnie projektant planu zaprosił do zadawania pytań informując jednocześnie o konieczności przedstawiania się z imienia i nazwiska w celu odnotowania tego w protokole, sporządzonym z dyskusji.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Zbigniew Zimny reprezentujący mieszkańców ul. Ośnickiej i ul. Dziedziniec,  zaprotestował przeciwko ustaleniom planu. Ulica Dziedziniec kończy się aktualnie na stoku skarpy a jej odchylenie w lewo wchodzi na sąsiednie działki. Wykluczona jest absolutnie budowa drogi 8KDD – przedłużenia ul. Dziedziniec jako łącznika z ul. Ośnicką. Układ dróg powinien pozostać w aktualnym, niezmienionym stanie, by nie zakłócać spokoju mieszkańców i nie powodować wzmożonego ruchu na osiedlu. Osobnym problem jest konieczny w sytuacji realizacji drogi, zabór mienia, nieruchomości. Pan Zimny wyraził wątpliwość co do możliwości prawnych, pozwalających na wykup prywatnej, zagospodarowanej już działki. Wszyscy mieszkańcy i wszyscy właściciele, poza jednym, podpisali się przeciwko przedłużeniu ul. Dziedziniec oraz łączeniu jej z drugą równoległą, prowadząca do ul. Ośnickiej. Co do drogi 3KDW, to jest koncepcja właścicieli sąsiednich działek, jej przedłużenia, by stworzyć możliwość budowy dalszych trzech domów. Właściciele złożą w tej sprawie stosowny wniosek.
Pan Stefan Mroczek w imieniu swoim i sąsiadów nie wyraził zgody na to by tę drogę wskazaną na planie (3KDW) przeciągnąć dalej.
Osoba obecna na sali zaprotestowała przeciwko pozostawieniu takiego rozwiązania i wyraziła chęć by droga (3KDW) była nadal ślepa ale przedłużona o kolejne trzy działki.

2. Pan Marek Szczygielski poinformował, że jest w posiadaniu pozwolenia na budowę oraz opinii geologicznej zatwierdzonej przez UMP w której stwierdzono m.in., iż działka 1033/3 leżąca na końcu aktualnego przebiegu ul. Dziedziniec, jest w strefie krawędziowej skarpy stanowiącej w tym miejscu również górną krawędź zbocza skarpy płockiej. Następnie zadał pierwsze pytanie retoryczne: „Jak w takim miejscu ktoś może nawet pomyśleć o realizacji drogi publicznej – «okolnej?»” Kontynuując swoją wypowiedź poinformował, że samo zbocze działki 1033/3 jest nachylone, wg tej opinii geologicznej – łagodnie, bo do 8% i ma duży zapas bezpieczeństwa. Po czym zadał drugie pytanie retoryczne: „Jakim więc cudem 1/2 działki 1033/3 ma zakaz wszelkiej zabudowy MN, ma być tylko terenem zieleni?” Jest to wg niego niezrozumiałe a wygląda to tak, dlatego, że tą działkę obejmuje teren 3ZU. Zasugerował konieczność sprawdzenia, czy nie zachodzi  sprzeczność między §19 ust.1,3 a §14 ust.8 i §10 ust.3 pkt 1,2, gdyż §10 jest przepisem ogólny, a oba dotyczą tego samego terenu i nie mogą być wykluczającymi się. Dalej kontynuował, iż §28 w tym pkt 4 arbitralnie narzuca tzw. cel publiczny tej regulacji, ale projekt, w żadnym miejscu nie wskazuje ani nie uzasadnia na czym miałby polegać cel publiczny przedłużenia ulicy 8KDD. W jego rozumieniu, jest to cel prywatny, a co więcej jest to prywata. Poinformował, iż Trybunał Konstytucyjny, sygnatura K9/95 m.in. napisał, że musi być zachowana zasada proporcjonalności, w tym przyjmowanie danej regulacji tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla celu publicznego. My tutaj celu publicznego nie widzimy. Zasygnalizował jeszcze jeden problem, a mianowicie §29, jego zdaniem jest niedopuszczalny, ponieważ uznaje, że wszystkie działki, a także w szczególności działki przy 8KDD będą tylko zyskiwały na wzroście wartości przez przyjęcie tego planu co jest oczywistą nieprawdą albowiem np. działka 1033 będzie miała spadek wartości plus, minus 50 %, z uwagi na zmniejszenie powierzchni i gorsze warunki egzystowania. Zaproponował, by do §29 dodać adekwatny zapis, który będzie stwierdzał, że wartość nieruchomości może także spaść. Szczegóły będą zawarte w piśmie.
Pani profesor Krystyna Gruszecka ustosunkowała się do jednej z poruszonych kwestii, a mianowicie jeśli chodzi o opłaty od wzrostu wartości nieruchomości to jest rzeczą oczywistą, że tam gdzie jest nowa zabudowa na działce to wtedy ta wartość wzrasta, natomiast jeżeli coś jest „uszczknięte” z działki albo działka jest przedzielona komunikacją to oczywiście jej wartość prawdopodobnie spada.

3. Pan Lech Paradowski poruszył problem dotyczący należących do niego nieruchomości o powierzchni prawie 12 ha objętych projektem planu. Chodzi o teren od Ośnickiej do Grabówki i przez Grabówkę do Wisły, gdzie w planie jest zieleń użytkowa. Pan Paradowski dokonał podziału na działki w uzgodnieniu z Urzędu Miasta. Uzgodnienia trwały dość długo, żeby zapewnić pas zieleni. W wyniku podziału powstały działki, które mają niekiedy ponad 80 arów. Po to, żeby tego terenu całkiem nie zabudowywać. Na zboczu skarpy są działki o powierzchni 25-30 arów ale jest ich tylko kilka sztuk. Te działki (cztery wskazane na planie) to teren zielony, ale tu są wypłaszczenia, to nie jest zbocze, to jest teren płaski, to są działki długie kończące się przy strefie ropociągu. Na 12 ha, które objęto podziałem 2,20 ha zajmują strefy ochrony ropociągów. To jest bardzo dużo. Teraz wskutek zapisów planu z możliwości zabudowy wypadnie pewno jeszcze ze 4 ha.
W odpowiedzi Pani profesor Krystyna Gruszecka  stwierdziła, że na rysunku Studium, na tym obszarze jest zieleń i nie może ona zmienić swoich granic. Nie można zmienić rysunku.
Pan Lech Paradowski zapytał więc, dlaczego ta zieleń jest pod ołówek? Pod linijkę? Dotyczy to nie jednej działki, ale dużego obszaru.
Pan Łukasz Ozimek poprosił, by w uwadze przekazanej na piśmie sprecyzować, których działek dotyczy. Być może będzie możliwa jakaś korekta tych granic
Pani profesor Krystyna Gruszecka dodała, że może nie taka generalna korekta, ale dostosowanie dokładnie do rysunku Studium, zgodnie z prawem, które musi być przestrzegane.
Pan Lech Paradowski zwrócił uwagę, że działek, które wypadają lub wypadają częściowo z możliwości zabudowy, bo można postawić domek ale taki 70 m² nie większy, jest aż 14. Problemem jest też teren poniżej Grabówki (4ZU), czyli cała strefa przeznaczona pod zieleń urządzoną. Ponieważ są tu istniejące od pokoleń siedliska, a w tej chwili nie będzie można nic postawić.
Pani profesor Krystyna Gruszecka zauważyła, że na wskazanym terenie (ZU) można się rozbudowywać, ale tylko w tym miejscu gdzie jest budynek. Zwróciła się też z pytaniem do zebranych, czy posiadają decyzje o warunkach zabudowy? I czy na tym fragmencie proponowane ustalenia planu uniemożliwiają realizację planów? Poprosiła o informację na piśmie o aktualnych decyzjach o warunkach zabudowy i pozwoleniach dla poszczególnych działek oraz precyzyjne określenie próśb ich właścicieli. Poinformowała jednocześnie, że niestety pozwolenia i warunki nie mogły zostać uwzględnione w ustaleniach planu, ponieważ uniemożliwia to obowiązujące studium.
Pan Marek Szczygielski stwierdził, że w istocie chodzi o problem treści §19 bo dotyczy terenu, gdzie projektanci planu zakazują realizacji nowej zabudowy. Natomiast, to nie jest tak, że ustawodawca nakazał, jak mówi Pani Profesor, zgodność planu ze Studium, tylko wynika to z judykatury sądów  administracyjnych, która rzeczywiście tak mówi. I teraz problem, nie polega na tym, co jest namalowane na rysunku Studium, tylko jak Studium stricte, tą strefę namalowaną na zielono zapisuje.
Pani profesor Krystyna Gruszecka zaprotestowała, że dokładnie jest to tak interpretowane przez prawników i wszystko niezgodne z tak rozumianym prawem jest podważane. Pomimo ogromnego nakładu pracy plan niezgodny z ustaleniami Studium nie będzie mógł obowiązywać.

4. Pani, która nie przedstawiła się zaprotestowała przeciw przeznaczeniu obszaru od Grabówki do Wisły na zieleń urządzoną. Podkreśliła, że wszyscy tam żyją, mieszkają, prowadzą działalność gospodarczą. Gdyby te działki były puste, to tereny zielone nad Wisłą byłyby zrozumiałe, ale tam jest zabudowa od pokoleń. Pozbawia się mieszkańców możliwości inwestowania, budowy np. garażu.

5. Pan Lech Paradowski powrócił jeszcze do poruszonego wcześniej problemu zabudowy na skarpie. Zapytał, czy część z jego działek można by było powiększyć tylko trochę. Zmniejszyć teren zielony, nie dużo, wystarczą 3 m. Czy jest jakaś tolerancja? Błąd jaki można popełnić budując dom, ustawiając go na działce? Czy możliwe jest wejście z budynkiem np. 2m na teren zielony?
Pan Łukasz Ozimek kategorycznie zaprzeczył. Poinformował, że przy pozwoleniu na budowę, położenie budynku byłoby badane, weryfikowane. W projekcie zagospodarowania, który jest wymagany do uzyskania pozwolenia na budowę zaproponowane posadowienie budynku jest  porównywane z planem i wtedy ta niezgodność zostałaby wychwycona.
Pan Lech Paradowski ponownie zapytał, czy jest dopuszczalna jakaś tolerancja? Bo chcąc zgodnie z przepisami postawić budynek 4m od granicy to pozostaje bardzo niewiele miejsca na dom, na dużej 80-arowej działce. Przecież Studium nie określa chyba w sposób sztywny granic terenu zielonego. Można, uwzględniając, że to są tereny budowlane, obszar po zabudowę powiększyć. Chociaż dla ośmiu działek.
W odpowiedzi Pani profesor Krystyna Gruszecka przyznała, że taka interpretacja nie znalazła, żadnej akceptacji u Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, i konieczna była zmiana  tego projektu. Pani profesor zapewniła jednak, że postarają się rozwiązać ten problem.
Pan Łukasz Ozimek dodał, że jego zdaniem drobne korekty będą możliwe. Prosił o opisanie sytuacji i podanie numerów konkretnych działek.

6. Pan Grzegorz Motyka zadał pytanie o horyzont czasowy do zaakceptowania tego planu? Czy dobrze wydaje mu się, że jest to od 6 do 12 miesięcy?
Odpowiedzi udzieliła Pani profesor Krystyna Gruszecka, informując, że normalnie plan można wykonać od 9 do 12 miesięcy, ale tu procedura trwa już od 3 lat. Ponad połowa pracy została wykonana i teraz tempo procedowania zależy od ilości i rodzaju złożonych uwag oraz sposobu ich rozpatrzenia
Pan Grzegorz Motyka zapytał o termin akceptacji planu przez Urząd Wojewódzki.
Pan Łukasz Ozimek poinformował, że Urząd Wojewódzki ma miesiąc od daty uchwalenia planu na wniesienie ewentualnego rozstrzygnięcia nadzorczego. Ale nie ma ograniczenia czasowego jeśli chodzi o skarżenie uchwały, która już jest prawem miejscowym. Urząd Wojewódzki może w ciągu miesiąca nie wnieść żadnej uwagi czy nie wydać żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego, ale, np. po 3, 4, 8 latach może złożyć skargę do sądu administracyjnego na któreś z ustaleń tego planu, i jeżeli wygra to sąd może uchylić uchwałę albo jakieś jej zapisy.
Pan Grzegorz Motyka stwierdził, że pewne kwestie związane z projektem planu zaniepokoiły go, wzbudziły jego wątpliwości. Teren 5 i 6 MW jest przewidziany pod zabudowę wielorodzinną czyli budowę bloków, ale jednocześnie z zapisu wynika, że mają to być niewielkiej wysokości budynki, góra dwupiętrowe. A ponieważ nie przewiduje się centralnego wykupu tego obszaru przez Urząd Miasta i przekazanie go developerom, to developerzy będą sami kontaktowali się i negocjowali z poszczególnymi właścicielami działek, ustalając ceny i warunki z każdym indywidualnie. Pan Grzegorz Motyka zadał w związku tym pytanie czy w sytuacji kiedy mają na tym terenie powstać bloki dwupiętrowe, może lepszym rozwiązaniem, a na pewno sprawiedliwszym dla tych, którzy są właścicielami tego obszaru, byłoby skupienie działek przez Urząd Miasta wg jednej ceny i następnie odsprzedanie ich developerowi?

7. Pan Lech Paradowski nawiązując ponownie do swojej poprzedniej wypowiedzi poinformował, że za podział nieruchomości zapłacił opłaty adiacenckiej ponad 70 tyś. Teraz okazuje się, że na działkach będzie mogła rosnąc tylko zieleń więc to dzielenie nie miało najmniejszego sensu. Pieniądze zostały wyrzucone, a Urząd Miasta uniemożliwia sprzedaż działek.
Pan Łukasz Ozimek sprostował, że 70 tyś. nie zostało wyrzucone, tylko zainwestowane. Bo po podziale wartość tych nieruchomości wzrosła.
Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała obu zainteresowanym, że problemy przez nich poruszone nie dotyczą bezpośrednio planu miejscowego. Poinformowała, że 10m wysokości budynku na terenie 4MWU tzn. trzy kondygnacje. Wyjaśniła również, że w zasadzie od początku obowiązywania ustawy można scalić i potem podzielić działkę Jednak tak naprawdę praktycznie wszystkie urzędy w naszym kraju nie chcą tego brać na siebie. Musiałyby bowiem wyłożyć pieniądze a potem zajmować się sprzedażą. Liczy się w zasadzie na to, że poszczególni właściciele mając określone zapisy planu dające im takie możliwości dogadają się i sami dokonają połączenia działek i sprzedażny. Natomiast projektanci i urzędnicy nie organizują tego procesu inwestycyjnego. Zajmują się planowaniem tzn. funkcją i przestrzenią tych terenów. Kwestie podziałów indywidualnych działek to są sprawy prywatne i dobrowolne.

8. Pan Jacek Dąbkowski zasygnalizował problem wynikający z planowanego poszerzenia ul. Ośnickiej. W imieniu kolegi zwrócił uwagę, że po zabraniu mu fragmentu działki pozostanie zaledwie 3m do budynku. Działka jest mała, nie ma wjazdu, nie ma gdzie zaparkować samochodu czy postawić śmietnika. Jemu, jako właścicielowi kolejnej działki tak szeroka ulica już tak bardzo nie przeszkadza. Zwrócił się więc z zapytaniem, czy ta ulica musi być tak szeroka? Czy projektowane 15m może zostać zmniejszone?
Kierownik Łukasz Ozimek odpowiedział, że ulica o klasie lokalnej może mieć minimum 12m.
Pan Jacek Dąbkowski poprosił więc o zwężenie ul. Ośnickiej do 12m, jeżeli będzie to możliwe.

9. Pan Krzysztof Stefański zwrócił uwagę na zapisy Uchwały parkingowej zawarte w projekcie planu, dotyczące tych którzy będą chcieli inwestować na tym terenie. Z tego co zapamiętał,  wymagane będą dwa miejsca postojowe na jedną działkę. A przy takich powierzchniach działek, o jakich mówią mieszkańcy to już z zasady, inwestowanie będzie niemożliwe.

10. Pan, który nie przedstawił się zapytał, w jakiej odległości od domu może przebiegać droga? I dlaczego ul. Ośnicka nie może być poszerzona w drugą stronę, tam gdzie znajdują się tylko pola, tylko poszerza się ją tam gdzie stoją domy?
Osoba obecna na sali zwróciła uwagę, że ta droga narysowana jest na murze istniejącego budynku (ul. Ośnicka w stronę ul. Dziedziniec).
Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że to jest linia rozgraniczająca drogi a nie krawędź jezdni. Dalej jest linia zabudowy. Ta czarna granica między terenem drogi a terenem zabudowy to linia rozgraniczająca i ta faktycznie biegnie po tym budynku. Ta linia nie oznacza, że tam będzie jezdnia, czy chodnik. W tym miejscu kończy się teren, który jest przeznaczony na poszczególne elementy drogi. Krawędź jezdni powinna przebiegać 4m od budynku.
Obecni na sali nawoływali do przesunięcia ulicy, żeby nie wypłacać odszkodowań i tym samym nie podwyższać kosztów inwestycji.

11. Pan, który nie przedstawił się poruszył temat „krzywego” łącznika (droga 4KDD), który wg. niego jest zupełnie niepotrzebny, ponieważ dojazd do działek jest z drugiej strony.
Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała, że jeśli w tym miejscu ma być tylko sięgacz to musi mieć on na końcu zawrotkę, również kosztem działek. Zawrotka zgodnie z przepisami to plac o wymiarach 20m na 20m. Lepsze wydaje się więc rozwiązanie zaproponowane w planie.
Pan Łukasz Ozimek dodał, iż przy pominięciu obowiązujących przepisów, istnieje ryzyko, że zarządca drogi nie uzgodni projektu planu i procedura zostanie wstrzymana. Ponieważ jednym z organów, który uzgadnia projekt planu jest Miejski Zarząd Dróg, który bada zgodność planu z przepisami odrębnymi.

12. Pani profesor Krystyna Gruszecka wyjaśniła zebranym, że przystępując do prac nad  rysunkiem i tekstem planu, projektanci nie rozmawiali z każdym oddzielnie. Nie poznali wszystkich  priorytetów właścicieli i mieszkańców. Po to więc jest zorganizowane to spotkanie by każdy zainteresowany mógł wyrazić swoja opinię i zgłosić wszystkie bolączki i chęć zmian. Nie może obiecać, że wszystko w planie naprawi, bo może okazać się, że są albo sprzeczne interesy albo coś będzie niezgodne z przepisami. Dołoży jednak wszelkich starań by te sprawy uporządkować i dostosować do priorytetów mieszkańców. Jeśli będą jakieś przeszkody to zostaną one przedstawione a zmiany uzasadnione. Będzie można sprawdzić dlaczego niektórych uwag nie można było uwzględnić.
Pan Łukasz Ozimek podkreślił, by przy składaniu uwag zainteresowani posługiwali się numerami działek, nie tylko adresem.

13. Pan Piotr Krawczyński zadał pytanie w jakim celu na osiedlu jest planowana droga KDZ, przebiegająca 7m od jego budynku. Gdyby wcześniej wiedział, że tak będzie zlokalizowana to budynek przesunąłby w stronę południową, w stronę skarpy.
Pani profesor Krystyna Gruszecka wyjaśniła, że w każdym większym mieście, a takim jest Płock, wykonuje się projekt komunikacji. System transportowy w mieście polega na tym, że są drogi ważniejsze - przelotowe i komunikacja tzw. zbiorcza, opisana jako KDZ. Droga tej klasy ma w swoich liniach rozgraniczających minimum 20m. Ten system dróg zbiorczych łączy poszczególne dzielnice, fragmenty miasta. Dopiero od tych dróg zbiorczych odchodzą drogi lokalne i dojazdowe.

14. Sąsiad P. Krawczyńskiego zauważył, że linia rozgraniczająca zabudowy wg. planu przebiega przez środek istniejących budynków.
Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała, że jeśli chodzi o zabudowę wzdłuż drogi zbiorczej to obowiązuje odległość 10m od krawędzi jezdni. Na rysunku planu widoczna jest linia rozgraniczająca wyznaczająca teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i linia  nowej zabudowy (z trójkącikami). Wszystkie budynki istniejące zostają tak jak są. W sytuacji budowy nowego budynku albo rozbudowy istniejącego możliwa jest tylko inwestycja w stronę południową.
Osoby obecne na sali pytały czy jest szansa żeby tą drogę (1KDZ) zlikwidować? Czy roli ulicy zbiorczej nie może pełnić ul. Górna, która jest już praktycznie zbudowana a drogi proponowanej w planie nikt nie chce.
Pani profesor Krystyna Gruszecka wyjaśniła, że przebieg ulicy zbiorczej wynika ze Studium, które było uchwalone w 2013 roku. Wtedy społeczność lokalna mogła zgłaszać zastrzeżenia. W obecnej sytuacji jest jeszcze taka możliwość, żeby droga zbiorcza na etapie powstawania miała zapewnioną izolację z zieleni zwłaszcza od strony zabudowy jednorodzinnej. I położenie jezdni nie na środku.

15. Pan, który nie przedstawił się zapytał o niezrozumiały kształt skrzyżowania drogi zbiorczej przy granicy planu z ul. Górną, ul. Rzeczną od północy i ul. Ośnicką od południa. Czy w tym miejscu nie powinno być rondo?
Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała, że skrzyżowaniami i przekrojami dróg zajmuje się Miejski Zarząd Dróg, natomiast w planie miejscowym nie przesądza się o formie i geometrii skrzyżowań.

16. Pani Barbara Zatorska zauważyła, że droga zbiorcza o szerokości 25m, jeśli miałaby powstać to prowadziłaby tylko do ulicy Ośnickiej. Byłaby to droga donikąd bo dalej jest parowa a niżej są domy, czyli nie doprowadzi do ulicy Słonecznej.
Kierownik Łukasz Ozimek wyjaśnił, że Studium określa politykę na przyszłość, a nie jest planem inwestycyjnym. Wskazana droga stanowi rezerwę terenową, bo osiedle jest bardzo słabo skomunikowane. Na rysunku Studium widnieje połączenie projektowanej drogi zbiorczej z ul. Południową.
Osoba obecna na sali zapytała czy ta ulica zbiorcza może się zmniejszyć chociaż do 20m z projektowanych 25m?
Pani profesor Krystyna Gruszecka potwierdziła, że jest to możliwe.

17. Pan Rafał Mirski zadał pytanie dotyczące działki 1078/6 przy ulicy Ośnickiej, gdzie na rysunku jest wskazane stanowisko archeologiczne. Są tam aktualnie prowadzone roboty ziemne, które maja ukształtować ten teren. Będą również zakładane drenaże, ponieważ występuje ciek wodny. W projekcie planu zapisany jest zakaz zmiany ukształtowania terenu, i istnieje ryzyko, że nie zdążą wykonać prac, ponieważ nasypy dopiero osiadają. Jak w takiej sytuacji wygląda procedura?
Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedział, że tereny stanowisk archeologicznych zostały naniesione na rysunek planu zgodnie z danymi otrzymanymi od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Stanowisko archeologiczne jest wpisane do rejestru zabytków. Zamiar zabudowy i prowadzenia robót ziemnych musi być zgłoszony do konserwatora. I to on określa termin prac w zależności od możliwości prowadzenia nad nimi nadzoru. W związku z tym poszczególne etapy prac budowlanych mogą się nieco przedłużyć.

18. Pan Krzysztof Stefański zasygnalizował kolejny problem, jaki zauważył w zapisach projektu planu. Sprawa, która być może zainteresuje jeszcze inne osoby, które mają nieruchomości na terenie ZU dotyczy stref bezpieczeństwa rurociągów. Nowy plan jeśli wejdzie w życie, uchyli postanowienia wcześniej obowiązującego na tym terenie planu rurociągu paliwowego. W tamtym planie były zapisy, które mówiły o zabudowie już istniejącej. Projekt nowego planu daje tylko możliwość remontu. W poprzednim planie zapisy dawały większe możliwości, bo nadbudowy i przebudowy. Zezwolenie tylko na remont dużo bardziej zawęża możliwości inwestycyjne. Pan Krzysztof Stefański zwrócił ponadto uwagę, że jako właściciel działki pod którą biegnie rurociąg paliwowy, nie wie jaka szerokość strefy bezpieczeństwa go obowiązuje, bo zapisy planu uwzględniają rurociągi średnicy 250, 400 i 800, a ten pod jego działką ma średnicę 600. Nie wie, czy stosować wartość niższą czy wyższą, czy ma być wypośrodkowana. To jest jakieś niedopatrzenie. I co w sytuacji jeśli są dwa rurociągi przy sobie, jeśli się one dublują? Co z taką wartością? Bo to z treści planu nie wynika.
Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że te strefy nachodzą na siebie. To jest ich suma. Od każdego z rurociągów mierzy się odpowiednią odległość.
Pan Krzysztof Stefański kontynuując swoja wypowiedź, wrócił do budzącego wątpliwości i sprzeciw §19 dla strefy 4ZU.
Pani profesor Krystyna Gruszecka zwróciła uwagę, że w §6 jest pkt.2, w którym, dopuszcza się: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków z towarzyszącą zabudową gospodarczą, o ile nie będzie to kolidować z rozwiązaniami przyjętymi w planie. Jest to ogólny zapis dotyczący wszystkich istniejących budynków.
Jednak Pan Krzysztof Stefański ponownie podkreślił, że w zapisie obowiązującego planu rurociągu paliwowego, w strefie bezpieczeństwa była możliwość: remontu, nadbudowy i przebudowa a tu w tej strefie bezpieczeństwa takiego zapisu nie ma. Wypowiedział się jeszcze odnośnie §19 – gdzie w strefie ZU dopuszczalne są powierzchnie piesze, rowerowe, drogi pożarowe itp. oraz mała architektura do 3m wysokości. Prognozie Oddziaływanie na Środowisko, nie zostało poświęcone ani jedno zdanie, a tam w strefie oznaczonej ZU, widnieje powierzchnia biologicznie czynna jako 100%. Jest więc sprzeczność pomiędzy §19 a tą prognozą i częścią graficzną, która nakazuje teren zielony na całości działki bez możliwości tego co jest wymienione w §19. Jedno wyklucza drugie.
Pani profesor Krystyna Gruszecka odpowiedziała, że zapis ten wynika ze Studium.
Pan Łukasz Ozimek zauważył, że jeśli mowa o rysunku prognozy i tych procentach na nim wrysowanych, to są parametry prognozowane w sytuacji braku możliwości nowej zabudowy. Bo obowiązujące wskaźniki urbanistyczne np. powierzchnia biologicznie czynna są zapisane w planie w ustaleniach szczegółowych.

19. Pan, który nie przedstawiła się zapytał, co w sytuacji jeśli plan zostanie uchwalony i miasto będzie chciało projekt budowy ul. Ośnickiej zrealizować, to czy będzie musiało zrobić to wg tych wytycznych z planu, czy w ramach oszczędności, z powodu braku środków na wykupy, na teranie takim jak jest aktualnie?
Kierownik Łukasz Ozimek przyznał, że są dwie możliwości do wyboru: albo w tych granicach, które są w tym planie wyznaczone, albo można skorzystać ze „spec ustawy” i zrealizować inwestycję wbrew temu planowi, zupełnie inaczej. Jeśli możliwości terenowe czyli odległości między istniejącymi ogrodzeniami w najwęższych miejscach, pozwolą zaprojektować drogę zgodną z warunkami technicznymi.

III. Ustalenia z dyskusji

1. Do protokołu nie złożono na piśmie uwag kwestionujących ustalenia przyjęte
w projekcie planu.
2. Pan Łukasz Ozimek podziękował wszystkim przybyłym oraz poinformował, iż termin wnoszenia uwag do projektu planu upływa 3 października 2016 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 18.00.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka;
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Płock, dnia 12 października 2016 roku.


data dodania: 2016-10-12

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 października 2016 roku

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Kobiałka” w Płocku

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.353 ze zm.)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 390/XXI/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku.

Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

 • od północy – północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 82 do północno – wschodniego narożnika działki o numerze ewidencyjnym gruntów 85/2, północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 86/1, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 87 i części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 100, południowa linia rozgraniczająca ulicy Kobiałka;
 • od wschodu – południowo – zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Ignacego Łukasiewicza;
 • od południa – północna granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 206, południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 122, część południowej granicy Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku przyjętego Uchwałą Nr 530/XXVII/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku Rady Miasta Płocka (Dziennik Urzędowy Woj. Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia 2004 roku, Nr 194 poz. 5168), południowa granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 446/5, południowo- zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 418/1, 417/1 i 416/4;
 • od zachodu: północno – zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 416/4, południowo – zachodnia granica części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 94, zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 94, 96/2, 96/1, 97/6, 97/4, 97/3, 97/2, 84/5, 84/4, 84/2, 798, południowo – zachodnia granica części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 80/1, południowo – zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 79/1, zachodnia granica działki o numerze ewidencyjnym gruntów 82.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2016 roku włącznie. Jako wniesione w terminie uznane będą wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta Płocka w wyżej wymienionym terminie.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


data dodania: 2016-10-12

INFORMACJA

z dnia 10 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 9 października 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 września 2016 roku przez spółkę ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN- 0,4kV ze stacji S1-1319 Czerwonych Kosynierów w kierunku ul. Gościniec oraz demontażu linii napowietrznej nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Gościniec i ul. Mazura na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 588/27, 589, 590, 591, 593/1, 595/13, 595/14, 595/15, 595/17, 595/18, 595/19, 596/5, 596/7, 596/9, 596/14, 1331/2, 1331/5, 1348/1, 1348/2, 1406/3, 2876/4, 2876/13, 2876/14, 3707/34, (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki), jednostka ewidencyjna Płock.

Płock, dnia 10 października 2016 roku.


data dodania: 2016-10-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV do zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 140/4, 140/5, 140/6, 140/8, 140/9, 140/10, 140/11, 140/12, 140/13, 140/14, 140/15, 140/16, 140/17, 140/18, 140/19, 140/21, 140/22, 140/23, 140/24, 140/25, 140/26, 140/7, 140/27, 140/28, 140/29 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 października 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),

zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 10 października 2016 roku wydano decyzję Nr 56/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.54.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Przemysłowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 49/3, 10/11 (obręb 5).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-10

INFORMACJA
z dnia 8 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 października 2016 roku ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana Dariusza Zajło dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w Płocku przy ulicy Bałtyckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1445/6, 1445/9, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 8 października 2016 roku


data dodania: 2016-10-08

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 września 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 551/4 przy ulicy Ciechomickiej w Płocku
na wniosek Pana Marka Pięty zamieszkałego w Płocku przy ulicy Osiedlowej 24.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-10-06

INFORMACJA
z dnia 3 października 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 3 października 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 1 września 2016 roku Inwestor – Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika P. Romana Durmę, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV jako drugostronne zasilanie budynków mieszkalnych ze stacji S1-195, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Powstańców Styczniowych 1863, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 218/4, 218/61, 218/62, 218/235, 298/1 (obręb geodezyjny 146201_1.0009 – Wyszogrodzka), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


data dodania: 2016-10-03

INFORMACJA
z dnia 30 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 30 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 30 sierpnia 2016 roku przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowaną przez Pana  Jerzego Tabaka, dotyczącego zamiaru  budowy sieci  kablowej elektroenergetycznej NN 0,4 kV  w Płocku w ulicy Św. Huberta na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2535/3, 2536/11, 2537/13, 2537/11, 2536/10, 2536/9, 2536/8, 2537/10, 2537/12, 2538/9, 2538/8, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).Płock, dnia 30 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa by-passu zatoki napływowej ujęcia wody „Grabówka” - kanał DN 600 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Grabówka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1333/1 (obręb 1), na wniosek Wodociągów Płockich Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa których działa Pan Sławomir Czapik, przedstawiciel firmy AQUA S.A. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-30

INFORMACJA
z dnia 29 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 29 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 sierpnia 2016 roku przez Inwestora –  Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dotyczącego zamiaru  budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej 0,4 kV dla oświetlenia odcinka ulicy Odległej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2452/2, 2453/4, 2457 (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).Płock, dnia 29 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-29

INFORMACJA

z dnia 29 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 28 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 sierpnia 2016 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej linii oświetlenia 0,4 kV dla oświetlenia ciągu pieszego (łącznika) od ul. Kalinowej do ul. Chabrowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kalinowej, ul. Agrestowej i ul. Chabrowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 247/1, 267/2 i 372 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce), jednostka ewidencyjna Płock.

Płock, dnia 29 września 2016 roku.


data dodania: 2016-09-29

INFORMACJA

z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 28 września 2016 Pan Tomasz Skonieczny i Pani Kinga Skonieczna dokonali zgłoszenia rozbudowy o taras i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Jesiennej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 776/2, 779, 783/8, 784/5 i 803/1 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 29 września 2016 roku.


data dodania: 2016-09-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 września 2016 roku

Prezydenta miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 września 2016 roku wydano decyzję Nr 55/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.53.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie:
sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Tartacznej,
przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Tartacznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1909/3, 2015, 1900/1, 1900/3, 1898/8, 2036/3 (obręb 12).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-27

  OBWIESZCZENIE

z dnia 26 września 2016 roku

           Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu26września 2016 roku została wydana decyzja nr 54/PG/2016 znak: WRM-II.6733.50.2016.MM oustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod

nazwą:budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kVwraz zezłączem kablowo-pomiarowym do zasilania szafy telekomunikacyjnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 499/10 i 499/27,na wniosekSpółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radomir Mielcarek, reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Królewieckiej 23a w Płocku.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wUrzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2016-09-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 września 2016 roku wydano decyzję Nr 53/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.49.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Popłacińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1690, 2296/1 (obręb 12).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-23

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 23 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 23 września 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 372/2016 znak: WRM-IV.6740.339.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca: fundament pod stację kontenerową i pompę, podpory rurociągów, tacę oraz instalacje elektryczną, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 23/1 obręb 13 Kombinat przy ul. Chemików 7, w ramach zadania „budowa węzła wytwarzania dwutlenku chloru oraz jego dozowania do otwartego bloku wodnego dla potrzeb instalacji NPP” A355, dla Basell Orlen Polyolefins Sp. z o. o. w Płocku,
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 23 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-23


OBWIESZCZENIE
z dnia 23 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O  ROZPOCZĘCIU  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH
PROJEKTU  GMINNEGO PROGRAMU  REWITALIZACJI
POD  NAZWĄ:  PŁOCKI  PROGRAM  REWITALIZACJI


Na podstawie art. 6 i 17 ust. 2 pkt 3  ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777 z późniejszymi zmianami) Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji pod nazwą: Płocki Program Rewitalizacji

1) Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 30 września 2016 roku do dnia 31 października 2016 roku w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2. zbierania uwag ustnych;
3. spaceru studyjnego;
4. spotkań.

2) Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi:
1. w formie pisemnej:
a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu
2. ustnie do protokołu:
a) w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 lub telefonicznie pod nr 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka;
b) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 – Płock, ul. Pasaż Vuka Karadzica 1 w dniu 10 października 2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00;
c) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 18 – Płock, ul. Jasna 18 w dniu 11 października 2016 roku w godzinach 13.00 – 16.00;
d) w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 5 - Płock, ul. Cicha 12a w dniu 12 października 2016 roku w godzinach 14.00 – 17.00.

3) W ramach konsultacji społecznych odbędą się:
1. spacer studyjny po pierwszym podobszarze rewitalizacji w dniu 8 października 2016 roku o godzinie 11.00 - początek spaceru przed budynkiem Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1; 
2. spotkanie w dniu 27 października 2016 roku o godzinie 17.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka – Płock, pl. Stary Rynek 1, podczas którego omówiony zostanie projekt gminnego programu rewitalizacji;
3. spotkania bezpośrednie z interesariuszami rewitalizacji w miejscach i godzinach wskazanych w ust. 2) pkt 2 ppkt b), c), d);

4) Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

5) Projekt gminnego programu rewitalizacji dostępny będzie od dnia 30 września 2016 roku na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu, w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka oraz podczas spotkań, o których mowa w ust. 3) pkt 3.

6) Konsultacje społeczne prowadzone będą z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Płocki Program Rewitalizacji - do pobrania od 30 września 2016

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu gminnego programu rewitalizacji pn. "Płocki Program Rewitalizacji"

 


data dodania: 2016-09-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 września 2016 roku wydano decyzję Nr 52/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.52.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 794/1 i 794/5 (obręb 3).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-22

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 21 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 21 września 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 370/2016 znak: WRM-IV.6740.313.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca: wiatę stalową, tacę, instalacje kanalizacji opadowej i technologicznej, instalacje elektryczne w ramach zamierzenia budowlanego pn. „przeniesienie sygnałów ze sterowni na działce 3H do sterowni na działce 3E”, zlokalizowane na terenie zakładu PKN ORLEN S. A. na działce o numerze ewidencji gruntu 20/82 obręb 13 Kombinat przy ulicy Chemików 7 w Płocku, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 21 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-21

INFORMACJA

z dnia 20 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 19 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 19 sierpnia 2016 roku przez Pana Jacka Olszewskigo  zgłoszenia zamiaru budowy budynku mieszkalnego przy ul. Szpitalnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 538 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).

Płock, dnia 20 września 2016 roku.


data dodania: 2016-09-20

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Żyzna - południe” w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 8 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 8 września 2016 roku o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Spotkanie otworzył pan Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję oraz oddał głos projektantowi planu.

Projektant planu – pan Radosław Jończak poinformował, iż tematem dyskusji jest projekt planu „Żyzna – południe”, który jest ponownie wykładany do publicznego wglądu. Projekt zawiera zmiany wynikające z uwzględnienia uwag wniesionych do projektu podczas pierwszego jego wyłożenia do publicznego wglądu. Następnie projektant krótko przedstawił zmiany wprowadzone do projektu.  Przypomniał również o terminie składania uwag, który upływa w dniu 26 września 2016 r. oraz poinformował, iż wszystkie nieuwzględnione przez Prezydenta uwagi zarówno z pierwszego jak i drugiego wyłożenia zostaną rozpatrzone przez Radę Miasta przed uchwaleniem projektu planu.  Po czym  projektant zaprosił do zadawania pytań.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Leszek Mroczyński – poinformował, iż składał uwagę dotyczącą dopuszczenia  zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach przeznaczonych w projekcie pod zabudowę usługową – tereny oznaczone symbolami 1U i 3U a obecnie 6U . Uwaga została nieuwzględniona ze względu na niezgodność ze Studium. Natomiast zgodnie ze Studium część nieruchomości, których właścicieli reprezentuje (pas około 45 m) przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

W odpowiedzi pan Jończak projektant planu poinformował, iż Studium określa dla tego terenu zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną. Ustalenia studium należy czytać łącznie tzn. część tekstową i graficzną. Powodem nieuwzględnienia uwagi był fakt bezpośredniego sąsiedztwa terenu z drogą główną ruchu przyspieszonego oznaczonej symbolem 1KDGP (ul. Tadeusza Mazowieckiego) i związana z tym duża uciążliwość ze względu na hałas, który jeszcze wzrośnie po wybudowaniu kolejnych odcinków tej drogi i ustaleniu dla niej kategorii drogi krajowej.

2. Pan Jerzy Fiłoniuk – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” -  zgłosił postulat aby wylot z drogi 6KDD odbywał się w miejscu projektowanego ciągu pieszego oznaczonego symbolem 1KP co umożliwi skierowanie ruchu z nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 12MW i 13MW bezpośrednio na al. Armii Krajowej zamiast wprowadzania go w istniejące osiedle zabudowy mieszkaniowej. Utworzenie drogi dojazdowej w miejscu projektowanego ciągu pieszego wpisuje się także w istniejące skrzyżowanie al. Armii Krajowej z ulicą po przeciwległej stronie. Pan Fiłoniuk sugeruje przeniesienie ciągu pieszego 1KP w miejsce ulicy oznaczonej symbolem 7KDD.

W odpowiedzi pan Jończak wyjaśnił, iż projekt planu zakłada, że nowe tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej obsługiwane będą przez projektowaną drogę 6KDL i jej połączenie z drogami 7KDL i 1KDZ z pominięciem istniejącego układu drogowego (ulica 8KDD). Stąd wyższa klasa techniczna tych dróg. Poinformował również, iż al. Armii Krajowej w obecnie obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania osiedla Podolszyce Północ została sklasyfikowana jako droga zbiorcza, dla których obowiązują normatywy określające minimalne odległości pomiędzy skrzyżowaniami. Dodał również, iż ciąg pieszy 1KP ustalony był również w obecnie obowiązującym planie miejscowym.
Na zakończenie poinformował, iż propozycja zgłoszona przez Pana Filoniuka jest oczywiście do rozważenia.

3. Panowie Bronikowscy – są właścicielami budynku przy al. Armii Krajowej 42 zlokalizowanego na terenie 15MW. Zgłaszają podobny problem jak ich przedmówca. Ich zdaniem proponowany przebieg drogi 6KDD jest nietypowy i skomplikowany i narusza wiele interesów. Proponują, podobnie jak Pan Fiłoniuk, dla nowo projektowanego fragmentu drogi 6KDD bezpośredni dostęp do al. Armii Krajowej w miejscu projektowanego ciągu 1KP. 
W przypadku likwidacji drogi 7KDD nie będą wnosić sprzeciwu.

W odpowiedzi – Pan Ozimek poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnosić na piśmie w terminie do 26 września .

4. Pan Leszek Mroczyński – poruszył zagadnienia dotyczące:

- Wyjaśnienia zakazu lokalizacji obiektów stanowiących źródło żerowania ptaków – jakich obiektów dotyczy ten zakaz?
Projektant wyjaśnił, iż zamieszczenie tego ustalenia w projekcie planu wynika z treści wniosku zgłoszonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a jego zamieszczenie w treści projektu planu było warunkiem jego uzgodnienia.

- Sprawdzenia przyjętych szerokości stref od rurociągów naftowych, gdyż jego zdaniem minimalna szerokość strefy powinna wynosić 12 m a nie 16 m.
Projektant poinformował, że szerokości stref zostały określone przez zarządcę sieci. Przyjęte wartości wynikają także z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie, zgodnie z którym szerokość strefy dla rurociągu o średnicy od 400 mm do 600 mm powinna wynosić 16 m,

- pasa terenów wzdłuż ulicy Mazowieckiego nad terenami usługowymi - dlaczego na terenach, dla których Studium ustala zabudowę mieszkaniową wielorodzinną w projekcie planu ustalono zabudowę usługową? Zdaniem zgłaszającego uwagę przyjęcie takiego przeznaczenia nie jest zgodne ze Studium.
Projektant planu wyjaśnił, że przy ustalaniu przeznaczenia tych terenów brano pod uwagę uciążliwość związaną z bezpośrednim sąsiedztwem ulicy Mazowieckiego. Zdaniem projektanta ustalenie zabudowy usługowej na tym terenie jest zgodne ze Studium. Dokument ten daje bowiem możliwość zlokalizowania rożnych funkcji na terenie MW takich jak: zabudowa usługowa, drogi, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Ustalenie zabudowy usługowej wzdłuż drogi o klasie głównej ruchu przyspieszonego stanowić będzie naturalną ochronę przed hałasem terenów o funkcji mieszkaniowej zlokalizowanych dalej. Na zakończenie projektant poinformował o możliwości złożenia uwagi do przyjętych w projekcie planu ustaleń.

5. Pan Nowak – jako właściciel nieruchomości przy ul. Zbożowej wnosi o skorygowanie linii rozgraniczającej pomiędzy terenami 6U i 4MN/U tak aby przebieg tej linii uwzględniał granice działek.
Projektant przeanalizuje proponowaną korektę linii rozgraniczającej.

6. Pani Marciniak – Łapińska – dlaczego zrezygnowano z połączenia ul. Zbożowej z al. Armii Krajowej w rejonie sklepu Lidl? Istniejący wyjazd (droga 5KDL) jest niewystarczający już w chwili obecnej ze względu na istniejące zespoły garaży, budynki wielorodzinne oraz obiekty usługowe. Jaki będzie dojazd do nowych terenów usługowych? Wnosi o udrożnienie ulicy Zbożowej tak aby miała dwa wyjazdy. Dodatkowo zgłasza wprowadzenia do projektu planu  możliwości lokalizowania zabudowy bliźniaczej na działce, której jest właścicielką.
W odpowiedzi Pan Jończak poinformował, że projekt planu dopuszcza zabudowę bliźniaczą na terenie, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa działka.
W kwestii połączenia ulicy Zbożowej z al. Armii Krajowej projektant poinformował, iż poprzednio wykładany  projekt planu ustalał połączenie ulicy Zbożowej z al. Armii Krajowej w sąsiedztwie sklepu Lidl. Rozwiązanie to zostało jednak oprotestowane przez osoby, które złożyły uwagi do projektu planu i w związku z tym zrezygnowano z tego połączenia.
Pani Dyrektor Aneta Pomianowska – Molak dodała, iż za pozostawieniem tego połączenia była tylko jedna osoba. Więcej osób opowiedziało się za likwidacją tego odcinka ulicy. Poinformowała również że jeżeli zostaną złożone uwagi o przywrócenie poprzedniego rozwiązania to wówczas będzie to ponownie analizowane.

7. Pan Jerzy Fiłoniuk – poruszył zagadnienie dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu 18MW. Zgodnie z projektem planu obsługa komunikacyjna tego terenu przewidziana jest z ulic 9KDL i 11KDD. Pan Filoniuk zadał pytanie - czy byłaby możliwość wprowadzenia drogi 11KDD do połowy ciągu pieszego 2KP sąsiadującego od północy z tym terenem? Rozwiązanie to umożliwiłoby obsługę komunikacyjną potencjalnej zabudowy, która może pojawić się na tym terenie nie tylko z narożnika drogi 11KDD ale także od strony północnej.
Projektant wyjaśnił, iż ustalenie ciągu pieszego 2KP wynika z wąskiego pasa terenu o szerokości 7m nie spełniającego parametrów dla wyznaczenia w jego obrębie drogi dojazdowej. Także zakończenie tego ciągu ma miejsce w obszarze skrzyżowania ul. Żyznej z al. Armii Krajowej. Dodał również, iż nie ma przeszkód aby odpowiednimi ustaleniami organizacji ruchu dopuścić możliwość dojazdu dla samochodów na tym ciągu lub jego części.

8. Pan Leszek Mroczyński - zadał pytanie czy wyjaśniona została z Miejskim Zarządem Dróg kwestia wprowadzenia segregacji ruchu pieszego i kołowego w postaci kładki pieszej nad ulicą 1KDL o czym była mowa na poprzedniej dyskusji?
Pan Łukasz Ozimek poinformował, iż omawiał tę sprawę z przedstawicielem MZD i nie ma przeszkód aby taka kładkę wykonać, gdyż będzie ona stanowić element drogi.

9. Pan Leszek Mroczyński – poruszył kwestię maksymalnej wysokości zabudowy na terenach 1U i 6U – dlaczego ustalono tylko 14 m? Co z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej?  Wnioskuje o wprowadzenie pasa zabudowy usługowej o odpowiedniej wysokości wzdłuż ul. Mazowieckiego, która stanowić będzie barierę dźwiękochłonną dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Projektant wyjaśnił, iż w związku z rozpatrzeniem uwagi złożonej po pierwszym wyłożeniu projektu planu zwiększona została maksymalna wysokość zabudowy na tych terenach z 10 m do 14 m. Dodał również, iż Studium jaka maksymalną wysokość zabudowy usługowej na tym terenie ustala 12 m dla obiektów o powierzchni zabudowy powyżej 1000 m2 oraz 15 m dla pozostałych obiektów.
W kwestii lokalizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej projektant poinformował, że podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione wcześniej. Jednocześnie poinformował o możliwości złożenia uwagi, która zostanie rozpatrzona.

III. Ustalenia z dyskusji

Pani Dyrektor Pomianowska - Molak podziękowała za udział w dyskusji oraz przypomniała o terminie wnoszenia uwag do projektu planu, który upływa 26 września 2016 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.30.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka;
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Płock, dnia 19 września 2016 roku.


data dodania: 2016-09-20

INFORMACJA
z dnia 20 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  20 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 sierpnia 2016 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie zamiaru budowy  energetycznej kablowej linii oświetlenia 0,4 kV przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Mieszka I na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 824/12, 824/13, 825 (obręb geodezyjny 4 – Łukasiewicza), jednostce ewidencyjnej Płock

Płock, dnia 20 września  2016 roku


data dodania: 2016-09-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 15  września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


    Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687 z późniejszymi zmianami) i art. 49, art. 73, art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 15 września 2016 roku zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Płocka o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki dotyczące wydanej w dniu 23 stycznia 2015 roku,  decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 1/2015 znak: WRM-III.6740.4.16.2014.BKi o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy publicznej drogi gminnej, klasy L w Płocku łączącej ulicę 3-go Maja (droga gminna nr 520093W) z Alejami Jachowicza (droga krajowa nr 60) wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą 3-go Maja oraz brakującą infrastrukturą techniczną i rozbiórką budynków (mieszkalnego jednorodzinnego i dwóch gospodarczych). Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów:  596, 597, 352/4, 353/2, 353/4, 354/1, 355/3, 355/5, 577/4, 577/3, 577/5 (powstałe w wyniku podziału działki 577/1)- w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 8 – Śródmieście, jednostka ewidencyjna miasto Płock – stanowiących pas drogowy, oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 581/3, 352/3 – w granicach obrębu ewidencyjnego nr Nr 8 – Śródmieście, jednostka ewidencyjna miasto Płock – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi projektowanej drogi, na których przewiduje się budowę i przebudowę sieci uzbrojenia terenu.
 
    Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Referacie Administracji Architektoniczno – Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 (w pokoju nr 312, wejście od ul. Zduńskiej 3 segment C, III piętro, w godzinach 7:45 - 15:15, w czwartki 8:45 – 17:15, w piątki 8:45 – 15:15, tel. 024-367-14-55).

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Płock, dnia  15  września 2016 roku


data dodania: 2016-09-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci energetycznej SN-15kV oraz nN-0,4 kV, budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej małogabarytowej, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Kochanowskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 236/1, 236/2, 260 (obręb 7), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Szałański, reprezentujący firmę MM3 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Otolińskiej 25.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 12 września 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek biurowo-usługowy, kamienicy przy ulicy Kościuszki 3b na potrzeby Książnicy Płockiej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kościuszki 3b na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 815, na wniosek Inwestycji Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 9/11.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

      O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO I  WYDANIU DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI
CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 15 września 2016 roku została wydana decyzja nr 51/PG/2016 znak: WRM-II.6733.46.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania budynku po Gimnazjum Nr 2 na potrzeby funkcjonowania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, drogą wewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jakubowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 949/1, 950/1 i 951/1, na wniosek Gminy Miasto Płock, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Jędrzejczyka zamieszkałego Dziepółć 3, 97-500 Radomsko reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe ,,VITARO”.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na wniosek strony nadaję niniejszej decyzji, ze względu na ważny interes strony, rygor natychmiastowej wykonalności.


data dodania: 2016-09-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek  złożony w dniu 12 września 2016 roku firmy CNH Industrial Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 25, zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie odcinka otwartego rowu powierzchniowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z płyty lotniska w związku likwidacją odcinka rowu istniejącego na działce numer 175/5, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/2, 175/5 (obręb 6).

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-15

INFORMACJA

z dnia 12 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 9 września 2016 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Gościniec i ul. Wł. Mazura na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 588/27, 589, 590, 591,3 593/1, 595/13, 595/14, 595/15, 595/17, 595/18, 595/19, 596/5, 596/7, 596/9, 596/14, 1331/2, 1331/5, 1348/1, 1348/2, 1406/3, 2876/4, 2876/13, 2876/14, 3707/34 (obręb geodezyjny 1– Podolszyce Borowiczki).

Płock, dnia 12 września 2016 roku.


data dodania: 2016-09-12

INFORMACJA

z dnia 12 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 12 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 sierpnia 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Tomasza Szulczewskiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci: elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wczasowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 424, 427, 428 (obręb geodezyjny 16 –Ciechomice), jednostce ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 12 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-12

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 8 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 8 września 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 348/2016 znak: WRM-IV.6740.274.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: sześć zbiorników do magazynowania ropy naftowej o pojemności 50000m3, sześć stanowisk przeciwpożarowych, pompownię technologiczną P-3, pompownię pianową P-2, pompownię P-1, budynek sterowni S-1, cztery rozdzielnie elektryczne, podziemny zbiornik resztek ropy, zabudowę mieszalnika, muldę, separator, komory podziemne, drogi techniczne i pożarowe, chodniki, rurociągi technologiczne na estakadach i podporach, tace betonowe, sieci: wodociągowe, pianowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, zlokalizowane na terenie zakładu PKN ORLEN S. A obręb 13 Kombinat przy ulicy Chemików 7 w Płocku, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 8 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-08

INFORMACJA
z dnia 7 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 września 2016 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV dla oświetlenia   ulicy  Powiśle i ulicy Roztocze w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2370/1, 1370/40, 1767, 1768/2, 1770, 1769/2,  (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 7 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia ulicy Ośnickiej w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Ośnickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1022/2, 1024/12, 1024/11, 1075, 1024/1, 1014, 1016/11, 1013/11, 1078/1, 1076/1, na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, działającego w imieniu Gminy - Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-07

INFORMACJA

z dnia 6 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 6 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 sierpnia 2016 roku przez firmę TECTUM INWEST Pietras i Pietras Spółka Jawna w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 510/22 i 513/55 (obręb geodezyjny 3- Maszewo), jednostka ewidencyjna Płock.

Płock, dnia 6 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-06

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 6 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 6 września 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 340/2016 znak: WRM-IV.6740.349.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę budynku produkcyjnego, fundamentów pod urządzenia technologiczne i podpory rurociągów, placu manewrowego oraz przyłączy elektrycznych i kanalizacji przemysłowej - dla instalacji do produkcji biokomponentów, zlokalizowane na terenie zakładu PKN ORLEN S. A., na działce o numerze ewidencji gruntu 20/82 obręb 13 Kombinat przy ul. Chemików 7w Płocku dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,

a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 6 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

     O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI   O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 6 września 2016 roku została wydana decyzja nr 50/PG/2016 znak: WRM-II.6733.40.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 528/2, 627, 530 (obręb 3), na wniosek Pana Jacka Olszewskiego zamieszkałego w Płocku przy alei Jachowicza 36/17.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-06

  
INFORMACJA
z dnia 5 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 2 września 2016 roku ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana  Pawła Kowalczyka dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w Płocku przy ulicy Cisowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2369/5, 2369/6, 2369/4, 2307/6, 2380/8, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 5 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-05

INFORMACJA
z dnia 2 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 1 września 2016 roku Inwestor – Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika P. Romana Durmę, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV jako drugostronne zasilanie budynków mieszkalnych ze stacji S1-195 oraz przebudowy istniejącej sieci energetycznej napowietrznej nN–0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Powstańców Styczniowych 1863, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 218/4, 218/61, 218/62, 218/235, 298/1, 312/14, 321/1 (obręb geodezyjny 146201_1.0009 – Wyszogrodzka), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

 


data dodania: 2016-09-02

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 1 września 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 1 września 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 339/2016 znak: WRM-IV.6740.347.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę elektroenergetycznej napowietrznej linii 400kV wraz z kanalizacją kablową teletechniczną zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta na działkach o numerach ewidencji gruntu 23/5, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30 obręb 13 Kombinat przy ulicy Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego pn. „elektroenergetyczna linia napowietrzno-kablowa 400kV - Trasa Wschodnia od stacji elektroenergetycznej 400kV przy Elektrowni Gazowo-Parowej PKN ORLEN S.A. w Płocku do stacji elektroenergetycznej 400/110kV Płock wraz z kanalizacją kablową dla redundantnej linii teletechnicznej dla PKN ORLEN S.A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 1 września 2016 roku


data dodania: 2016-09-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 września 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 1 września 2016 roku została wydana decyzja nr 49/PG/2016 znak: WRM-II.6733.43.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej nn dla zasilania budynku mieszkalno-usługowego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Synagogalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 705/1, 714/14, 714/15, 714/162, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Ramm, reprezentujący firmę RAMEL Krzysztof Ramm, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 78/3.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-09-01

INFORMACJA
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowana przez Pana  Jerzego Tabaka dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej NN 0,4 kV  w Płocku w ulicy Św. Huberta na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2535/3, 2536/11, 2537/13, 2537/11, 2536/10, 2536/9, 2536/8, 2537/10, 2537/12, 2538/9, 2538/8, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 31 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-31

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 335/2016 znak: WRM-IV.6740.306.2016.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany na budowę zamierzenia budowlanego pn. układ dezynfekcji mediów wodnych obejmujący węzły: „BWP1-3”, „BWP2”, „BWP4”, „BWR1”, „BWR2”, „BWR3”, „BWR4”, „Woda technologiczna”, „Woda pitna” w zakresie: budowy tac rozładunkowych, fundamentów pod urządzenia i zbiorniki, podpór, ścianki oporowej, estakad pod rurociągi, kontenerów, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, technologicznych i elektrycznych, przebudowy części budynku inhibitorni i części pomieszczeń hali filtrów, rozbudowy dróg i chodników dla zadania pn. „eliminacja masowego zagrożenia chlorem w zakładzie produkcyjnym PKN ORLEN S.A.” na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/52, 20/56, 20/57, 20/61, 20/82, 20/84 i 20/94, obręb 13 Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku a także  informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 31 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA I ZMIANIE WNIOSKU
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam
o podjęciu zawieszonego postępowania i zmianie wniosku w zakresie rozszerzenia terenu objętego wnioskiem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej DN 450 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej i al. Piłsudskiego na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 294/10, 362, 294/9, 294/8, 571, 157, 119/1, 116/1, 156, 114/2, 114/5, 114/4, 113/10, 111/1, 112/1, 110/7, 110/6, 1194/2, 1194/1, 1193/2, 119/2, 118/2, 121, 122, 159/1, 159/2, 160/3, 160/8, 160/6, 294/26, 241, 240/1, 294/27, 366/9, 3714/3, 294/13, 361/15, na wniosek  Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Antolka Gradowskiego 11, reprezentowanej przez  Pana Sławomira Czapika, reprezentującego  firmę AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-31

INFORMACJA
z dnia 30 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 sierpnia 2016 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11 dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV dla oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Mieszka I w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 824/12, 824/13, 825 (obręb geodezyjny 4 – Łukasiewicza).
Płock, dnia 30 sierpnia 2016roku


data dodania: 2016-08-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYDANIU POSTANOWIENIA O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO  POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie wodociągu spinającego rurociągi wody surowej DN 500 oraz DN 600 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1084/2, 1085/5 (obręb 10).

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w toku postepowania administracyjnego, w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-30

 
INFORMACJA
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul.Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej 0,4 kV dla oświetlenia odcinka ulicy Odległej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2452/2, 2453/4, 2457 (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 29 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-29

INFORMACJA
z dnia 29 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku Inwestor – Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedziba w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia 0,4 kV dla oświetlenia ciągu pieszego (łącznika) od ul. Kalinowej do ul. Chabrowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kalinowej, ul. Agrestowej i ul. Chabrowej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 247/1, 267/2, 372 (obręb geodezyjny 146201_1.0010 – Podolszyce).

 


data dodania: 2016-08-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 25 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja nr 48/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 152/4, 153/1, 143, 139/2, 139/9, 139/8, 139/7, 139/6, 139/5, 139/4, 139/3, 139/1, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40B/2, 11-700 Mrągowo.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 


data dodania: 2016-08-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23 sierpnia 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie sieci wodociągowej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 150, 152, 506, 264, 304/3, 326, 450, 449, 436, 432/2, 440, 441 i 491 przy ulicach: Nizinnej, Jordanowskiej i Tokarskiej w Płocku
na wniosek  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „WODOCIĄGI PŁOCKIE” z siedzibą w Płocku przy ulicy Gradowskiego 11, reprezentowanej przez Pana Tomasza Strzałkowskiego zamieszkałego w Mańkowie przy ulicy Wspólnej 53.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-26

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:


budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w ulicy Przemysłowej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 49/3, 10/11 (obręb 5).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:


budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Tartacznej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tartacznej
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1909/3, 2015, 1900/1, 1900/3, 1898/8, 2036/3 (obręb 12).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-23

INFORMACJA

z dnia 22 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 sierpnia 2016 roku Pan Jacek Olszewski dokonał zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szpitalnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 538 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).

Płock, dnia 22 sierpnia 2016 roku.


data dodania: 2016-08-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 sierpnia 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 205/41 przy ulicy Łąckiej w Płocku


na wniosek Pana Zbigniewa Drzymały zamieszkałego w Płocku przy ulicy Strzeleckiej 5 m 75.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 18 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja nr 47/PG/2016 znak: WRM-II.6733.41.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowych nn 0,4kV i złącz kablowych z pomiarami do zasilania w energię elektryczną projektowanych budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 482/1, 482/2, 482/3, 482/4, 482/5 (obręb 3),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, prokurent Spółki ENERGA-OPERATOR Projektowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się    w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2016-08-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 17 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja nr 44/PG/2016 znak: WRM-II.6733.32.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa stacji transformatorowej kontenerowej zasilającej budynek Muzeum Mazowieckiego wraz z budową linii kablowych SN 15kV i nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej 6 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 794, 798, 811/1, 812, 816/2, 799, 796/1 i 796/2

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Mateusz Maciak, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9 w Elblągu.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od  ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-19


OBWIESZCZENIE
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 11 sierpnia 2016 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania szafy telekomunikacyjnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 499/10 i 499/27,
na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Radomira Mielcarek zamieszkałego w Płocku przy ulicy Bielskiej 26 m 33, reprezentującego firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Królewieckiej 23A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-19

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie:


elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV
wraz ze złączem kablowo-pomiarowym,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 794/1, 794/5 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 18 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja nr 45/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

 budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia kablowej w celu zasilania w energię budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 532, 525, 514, 513, 509, 503, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Ramm, reprezentujący firmę RAMEL Krzysztof Ramm, z siedzibą przy ul. Szczęśliwickiej 78/3 w Warszawie.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 18 sierpnia 2016 roku została wydana decyzja nr 46/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci wodociągowej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 802/2, 802/1, 509, 753, na wniosek Pana Ryszarda Smok, zamieszkałego w Płocku przy ul. Ciechomickiej 57.


 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 sierpnia 2016 roku wydano decyzję Nr 43/PG/2016 znak: WRM-II.6733.31.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 82/4, 83/14 (obręb 5).
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-17

INFORMACJA
 z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290
z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 sierpnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 lipca 2016 roku przez Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanego przez Pana Romana Durmę, dotyczącego zamiaru budowy sieci energetycznej  kablowej nn - 0,4 kV zasilającej budynek mieszkalny jednorodzinny, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Lisiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu:2579/4, 2579/9, 2579/10, (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce Borowiczki), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 16 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 sierpnia 2016 roku wydano decyzję Nr 42/PG/2016 znak: WRM-II.6733.42.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii zasilania oraz oświetlenia terenu, budowie linii zasilającej fontannę oraz punkt monitoringu wizyjnego, budowie odwodnienia terenu, miejsc parkingowych, fontanny oraz alejek dla pieszych w ramach zagospodarowania terenu istniejącego boiska sportowego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Władysława Hermana, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 486/20, 486/26, 488/3.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-16

INFORMACJA
z dnia 13 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 sierpnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 lipca 2016 roku przez Energa Operator S.A., w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 127/12, 129, 130/3, 130/5 (obręb geodezyjny 6 – Kostrogaj Rolniczy), jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 13 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-13

INFORMACJA
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a)  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  12 sierpnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 lipca 2016 roku przez Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Ramm, dotyczącego zamiaru budowy sieci  elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego,  zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Podgórze, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 3722, 2568/10,  obręb nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock,


Płock, dnia 12 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-12

INFORMACJA

z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 12 sierpnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 lipca 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Ramm, dotyczącego zamiaru budowy sieci: elektroenergetycznej nN ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Traktowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 482/9, 482/10 (obręb geodezyjny 3 – Maszewo), jednostce ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 12 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-12


INFORMACJA

z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 12 sierpnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 lipca 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Ramm, dotyczącego zamiaru budowy sieci: elektroenergetycznej nN ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Św. Siostry Faustyny w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 518, 519, 535 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice), jednostce ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 12 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Górna-Ośnicka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Dokumenty do pobrania:

 

od dnia 29 sierpnia 2016 roku do dnia 19 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 do 17.00. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od Plac Stary Rynek 1,  o godzinie 16.00.

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 października 2016 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 roku poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów w/w ustawy.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka:  http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 


data dodania: 2016-08-12

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie:
elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1690, 2296/1 (obręb 12).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-12

INFORMACJA
z dnia 11 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290  z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 11 sierpnia 2016 roku Inwestor – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Tomasza Szulczewskiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci: elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem pomiarowym dla zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wczasowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 424, 427, 428 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice), jednostce ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 11 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-11

OBWIESZCZENIE
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO W PŁOCKU

w przedmiocie wydania decyzji znak: Nr KO-707/4120/51/16 z dnia 9 sierpnia 2016 roku uchylającej w całości zaskarżoną decyzję i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji dot. Decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 21/PG/2016 znak WRM.II.6733.7.2016.MJ z dnia 31 maja 2016 roku – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji SN/nN oraz linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 568/5, 569/9, 569/6, 572/7, 605/2, 685/13, 684, 683, 746/3, 746/4, 677/2, 677/13, 676/2, 676/14, 676/13, 677/14, 677/10, 677/9, 677/8, 677/7, 677/6, 677/5, 676/12, 676/15, 674, 677/4, 677/14, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 670/9, 650, 692/8, 692/9, 692/10, 692/11, 692/12, 692/13, 692/14.


data dodania: 2016-08-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Żyzna - południe” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  870/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

 


od dnia 22 sierpnia 2016 roku do dnia 12 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 września 2016 roku w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2016 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 roku poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów w/w ustawy.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2016-08-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że w dniu 9 sierpnia 2016 roku wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie, renowacji metodą bezodkrywkową oraz poprzez wymianę istniejących rurociągów tłocznych DN 500 kanalizacji sanitarnej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej i ul. Parowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 379/6, 379/7, 379/2, 378/12, 378/13 (obręb 8), 531, 532, 626, 514 (obręb 3).

Z treścią decyzji o umorzeniu postępowania strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 24-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-09

INFORMACJA

z dnia 8 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku  poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 8 sierpnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 lipca 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Stanisława Ćwirko – Godyckiego, dotyczącego zamiaru budowy sieci: elektroenergetycznej linii kablowej nN, szafek pomiarowych nN oraz kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej nN w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych, przy ul. Browarnej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 509, 605/2, 692/5, 692/26, 744, 748/4, 748/7, 748/8, 748/9, 749, 750/6, 780 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice), jednostce ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 8 sierpnia 2016 roku


data dodania: 2016-08-08

INFORMACJA

z dnia 5 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 5 sierpnia 2016 roku spółka TECTUM INWEST Pietras i Pietras Spółka Jawna dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 510/22 i 513/55 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).


Płock, dnia 5 sierpnia 2016 roku.


data dodania: 2016-08-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 27 lipca 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie sieci elektroenergetycznej nn kablowej w celu zasilania w energię budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 532 i 509 przy ulicy Janówek w Płocku
na wniosek przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Ramm, reprezentujacego firmę RAMEL Krzysztof Ramm z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 78/3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 2 sierpnia 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii elektroenergetycznej nn wraz z sześcioma złączami kablowo-pomiarowymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 753, 757, 756, 755, 759, 760, 761 i 758 przy ulicy Janówek w Płocku
na wniosek przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Rybackiego, reprezentujacego firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 35 m 2

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 2 sierpnia 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii kablowej nn wraz z złączem pomiarow-rozliczeniowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 944/1 i 698 przy ulicy Włościany w Płocku
na wniosek przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Rybackiego, reprezentujacego firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 35 m 2

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-08-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 sierpnia 2016 roku wydano decyzję Nr 40/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.39.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 794/1 i 794/5 (obręb 3).

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


                W zastępstwie Kierownika Referatu Urbanistyki


data dodania: 2016-08-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: odcinka otwartego rowu powierzchniowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z płyty lotniska w związku likwidacją odcinka rowu istniejącego na działce numer 175/5, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 175/2, 175/5 (obręb 6).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

               


data dodania: 2016-08-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze  zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 sierpnia 2016 roku wydano decyzję Nr 39/PG/2016 znak: WRM-II-RW.6733.38.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 509/3, 510/8, 153/1 (obręb 3).

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


            


data dodania: 2016-08-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 sierpnia 2016 roku wydano decyzję Nr 36/PG/2016 znak: WRM-II.6733.30.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: ścieżki rowerowej i chodników wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granic miasta”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb 12 – 565/1, 564/1, 563/1, 562, 561, 560, 559, 558/2, 557/2, 557/3, 556/1, 555/3, 555/5, 554/1, 553/1, 518/1, 517/1, 512/1, 515/8, 473/1, obręb 15 – 2/2, 149, 132/2, 105, 134, 132/1, 110, 111, 152,153.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

                W zastępstwie Kierownika Referatu Urbanistyki


data dodania: 2016-08-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 sierpnia 2016 roku

Prezydenta miasta Płocka miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku poz. 778 ze zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 sierpnia 2016 roku wydano decyzję Nr 37/PG/2016 znak: WRM-II.6733.28.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 322/5, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8, 551/9, 551/10, 551/11, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 551/17, 551/18, 551/19, 551/20, 778, 779 (obręb 16 Ciechomice).
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

                W zastępstwie Kierownika Referatu Urbanistyki


data dodania: 2016-08-02

INFORMACJA
z dnia 1 sierpnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 1 sierpnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 czerwca 2016 roku przez Inwestora Pana Andrzeja Michalak i Panią Marię Michalak, dotyczącego zamiaru  budowy - rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (zabudowa balkonu) wraz ze zmianą konstrukcji dachu, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Środkowej 20, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 337 (obręb geodezyjny 146201_1.0004 – Łukasiewicza), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


data dodania: 2016-08-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 lipca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 lipca 2016 roku wydano decyzję Nr 35/PG/2016 znak: WRM-II.6733.33.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kanalizacji deszczowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ok. 90mb, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Brzozowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1062, 1441/1, 1441/2.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-07-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 lipca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem złożonym w dniu 28 lipca 2016 roku, uzupełnionym w dniu  29 lipca 2016 roku
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania budynku po Gimnazjum Nr 2 na potrzeby funkcjonowania Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki wraz z zagospodarowaniem terenu, miejscami parkingowymi, droga wewnętrzną oraz infrastrukturą towarzyszącą przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jakubowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 949/1, 950/1 i 951/1, na wniosek Gminy Miasto Płock, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Jędrzejczyka zamieszkałego Dziepółć 3, 97-500 Radomsko reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe ,,VITARO”.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-07-29

INFORMACJA
z dnia 28 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 lipca 2016 roku spółka TECTUM INWEST Pietras i Pietras Spółka Jawna wycofała zgłoszenie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 510/22 i 513/55 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).

Płock, dnia 28 lipca 2016 roku.


data dodania: 2016-07-28


INFORMACJA
z 25 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 25 lipca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 czerwca 2016 roku przez Inwestora Panią Ewę Marcinkowską-Kuś, dotyczącego zamiaru budowy sieci: wodociągowej do zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 727/3, 730/5, 730/9 (obręb geodezyjny 146201_1.0016 – Ciechomice), jednostce ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 25 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-07-25

 

  
 INFORMACJA
z dnia 22 lipca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) i art. 29 ust. 1
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  22 lipca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 31 maja 2016 roku przez Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanego przez Pana Stanisława Ćwirko-Godyckiego, dotyczącego zamiaru budowy sieci   elektroenergetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi,  zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Św. Huberta, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 2535/3, 2535/16, 2536/11, 2537/13, 2538/7, 2538/9, 3711/9, 3711/10, 3711/11, 3711/12, 3711/13,  obręb nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 22 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-07-22

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami

Protokół sporządzono w dniu 22 lipca 2016 roku w Urzędzie Miasta Płocka – Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta przez Mariannę Danutę Janiszewską, Głównego specjalistę w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) w dniu 4 lipca 2016 roku o godz. 15 00 w Urzędzie Miasta Płocka zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza”  w Płocku.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) przedstawiciele Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz wykonawca planu:
1. Aneta Pomianowska-Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta
2. Marianna Danuta Janiszewska – Główny specjalista w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta
3. Daniel Falandysz – wz Kierownika w Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
4. Gabriel Ferliński – wykonawca projektu planu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w wyżej wymienionym projekcie planu nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybył nikt z mieszkańców miasta. Spotkanie zakończono o godzinie 15. 40.

 


Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka;
2) do dokumentacji planistycznej;
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 stronę.

 

Płock, dnia 22 lipca 2016 roku


 


data dodania: 2016-07-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 lipca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 18 lipca 2016 roku, złożonym w dniu 20 lipca 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej nn do zasilania budynku mieszkalno-usługowego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Synagogalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 705/1, 714/14, 714/15 i 714/16, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Ramm reprezentującego firmę RAMEL Krzysztof Ramm z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 78/3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 


data dodania: 2016-07-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii zasilającej oraz oświetlenia terenu, budowa linii zasilającej fontannę oraz punkt monitoringu wizyjnego, budowa odwodnienia terenu, miejsc parkingowych, fontanny oraz alejek dla pieszych w ramach zagospodarowania terenu istniejącego boiska sportowego, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Władysława Hermana, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 486/20, 486/26, 488/3, na wniosek Gminy Miasto Płock, z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1, której pełnomocnikiem jest Pan Piotr Świrzyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PSBUD z siedzibą: 86-302 Wałdowo Szlacheckiek 87G.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-07-19


INFORMACJA
z dnia 18 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 18 lipca 2016 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonał zgłoszenia budowy sieci kablowej niskiego napięcia -0,4 kV  przewidzianej do zasilania budynku mieszkalnego, do realizacji w Płocku przy ul. Lisiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2579/4, 2579/9, 2579/10, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 18 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-07-18

INFORMACJA
z dnia 14 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 lipca 2016 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 127/12, 129, 130/3, 130/5 (obręb geodezyjny 6 – Kostrogaj Rolniczy).
Płock, dnia 14 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-07-14

 OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lipca 2016 roku
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD” W PŁOCKU


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 roku, poz.   353)


zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 363/XX/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku  informuję o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście-Wschód” w Płocku.
Granice terenu objętego planem stanowią:
1) od północy – północna linia rozgraniczająca Al. Jachowicza i Al. Piłsudskiego;
2) od wschodu – zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku i zachodnia granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Strzelecką, Wyszogrodzką i Saperską;
3) od południa – północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Saperską, Wyszogrodzką i Spółdzielczą oraz północna granica Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Strzelecką, Wyszogrodzką i Saperską, południowa linia rozgraniczająca ulic: Wyszogrodzkiej, Kolegialnej i Padlewskiego;
4) od zachodu – zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 353/4, 352/4, 577/4, 595, 581/1, 591, 579/7, część działki 590 i zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Gradowskiego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock w terminie do 19 sierpnia 2016 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


data dodania: 2016-07-12

 

INFORMACJA

 

z dnia 12 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

 

zawiadamiam

 

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 12 lipca 2016 roku inwestorEnerga Operator S.A. dokonał zgłoszenia zamiru budowy sieci elektroenergetycznej nN ze złączem kablowo-pomiarowymdla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Traktowej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 482/10 i 482/9 (obręb 3 – Maszewo).

 

Płock, dnia 12 lipca 2016 roku

 

 

 


data dodania: 2016-07-12

INFORMACJA
 z dnia 12 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
7 lipca 2016 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania  budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy ul. Św. Siostry Faustyny w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 518, 519, 535 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice).
Płock, dnia 12 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-07-12

 

 
 INFORMACJA
z dnia 12 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 lipca 2016 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Ramm, dokonał zgłoszenia budowy sieci  elektroenergetycznej  niskiego napięcia  ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do zasilania budynku mieszkalnego do realizacji w Płocku przy ul. Podgórze, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3722, 2568/10, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 12 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-07-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lipca 2016 roku została wydana decyzja nr 30/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 773/1, 762/1, 762/2, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 751/1, 751/2, 751/3, 751/4, 751/5, 751/6, 751/7, 751/8, 751/9, 751/10, 751/11, 751/12 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k., z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 106 w Płocku.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-07-11

INFORMACJA
z dnia 11 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 2b i pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 11 lipca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 czerwca 2016 roku przez Inwestora Panią Karolinę Werema, dotyczącego zamiaru budowy wolno stojącej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego średniego napięcia i niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj 1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 61/3 (obręb geodezyjny 146201_1.0005 – Kostrogaj Przemysłowy), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


data dodania: 2016-07-11

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 11 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 11 lipca 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 237/2016 znak: WRM-IV.6740.199.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę fundamentów dla posadowienia zbiornika reaktora R-100A, podpór pod rurociągi technologiczne, usunięcie kolizji z infrastrukturą w zakresie sieci elektrycznej, zlokalizowane na terenie Instalacji Odzysku Frakcji C2+ zakładu PKN ORLEN S. A. na działce o numerze ewidencji gruntu 20/56 obręb 13 Kombinat przy ulicy Chemików 7 w Płocku, w ramach zadania pn „zabudowa równoległego reaktora arsenowodoru z gazu Instalacji COSTAIN”, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku,
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 11 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-07-11

INFORMACJA

z dnia 8 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
7 lipca 2016 roku, Energa Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej nN: linii kablowej nN, szafek pomiarowych nN oraz kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej nN w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych i gospodarczych, przy ul. Browarnej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 509, 605/2, 692/5, 692/26, 744, 748/4, 748/7, 748/8, 748/9, 749, 750/6, 780 (obręb geodezyjny 16 – Ciechomice).
Płock, dnia 8 lipca 2016 roku


data dodania: 2016-07-08

INFORMACJA
z dnia 7 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  7 lipca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 czerwca 2016 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Marcin Rowicki- pracownik MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie, ul. Osiedle 2A, w sprawie zamiaru  przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV na odcinku od stacji transformatorowej S1-80 do S1-81, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Tysiąclecia na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 486/4, 486/13, 483/1, 486/16, 486/6 (obręb geodezyjny 4 – Łukasiewicza), jednostce ewidencyjnej Płock

Płock, dnia 7 lipca  2016 roku


data dodania: 2016-07-07

INFORMACJA

z dnia 6 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity)
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 5 lipca 2016 roku spółka TECTUM INWEST Pietras i Pietras Spółka Jawna dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 510/22 i 513/55 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).


Płock, dnia 6 lipca 2016 roku.


data dodania: 2016-07-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lipca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 1 lipca 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowych nn 0,4kV i złącz kablowych z pomiarami do zasilania w energię elektryczną projektowanych budynków mieszkalnych przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 482/1, 482/2, 482/3, 482/4 i 482/5, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Stefana Kota prokurenta Spółki ENERGA – OPERATOR Projektowanie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku przy  ul. Otolińskiej 27c.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.data dodania: 2016-07-06


OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lipca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778),
zawiadamiam
o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej DN 450 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej i al. Piłsudskiego na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 294/10, 362, 294/9, 294/8, 571, 157, 119/1, 116/1, 156, 114/2, 114/5, 114/4, 113/10, 111/1, 112/1, 110/7, 110/6, 1194/2, 1194/1, 1193/2, na wniosek  Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Antolka Gradowskiego 11, reprezentowanej przez  Pana Sławomira Czapika, reprezentującego  firmę AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-07-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 lipca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 687 z późniejszymi zmianami) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późniejszymi zmianami) oraz art. 72 ust. 6 i art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku, poz.1235 z późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
że w dniu 5 lipca 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 2/2016 znak: WRM-IV.6740.4.1.2016.BD o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie publicznych dróg powiatowych klasy Z - ulicy Kostrogaj i ulicy Wiadukt w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą (m. in. budowa i przebudowa sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągowej, telekomunikacyjnej i oświetlenia ulicznego).
    Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są  nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 11/11, 11/13, 12/3, 14/19, 32/8, 32/10, 150/4, 22, 38/1, 39/1, 40/1 i 149 stanowiące pas drogowy oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 10/1, 10/10, 11/12, 16/2, 17/2, 19, 20, 25, 49/3, 57/4, 57/6, 57/14, 58/7, 58/17, 59/2, 60/6, 60/10, 60/14, 62/5, 62/6, 62/11, 62/13, 65/1, 65/8, 65/9, 67, 80/6, 80/7, 81, 82/5, 150/3 i 150/5 poza liniami rozgraniczającymi, na których przewiduje się przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu, położone w Płocku w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 5 –Kostrogaj Przemysłowy, oraz informuję,
    że z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulic Kostrogaj i Wiadukt w Płocku można zapoznać się w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach 745- 1515, w czwartki 845– 1715, w piątki 845– 1515 (tel. 24-367-15-18).

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie, bądź doręczenie uważa się za dokona.

Płock, dnia  5 lipca 2016 rokudata dodania: 2016-07-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 lipca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYDANIU POSTANOWIENIA O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami) zawiadamiam, że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie wodociągu spinającego rurociągi wody surowej DN 500 oraz DN 600 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1084/2, 1085/5 (obręb 10).

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-07-05

INFORMACJA
z dnia 29 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 czerwca 2016 roku Inwestor – Pan Andrzej Michalak i Pani Maria Michalak, dokonali zgłoszenia budowy: rozbudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (zabudowa balkonu) wraz ze zmiana konstrukcji dachu, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Środkowej 20, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 337 (obręb geodezyjny 146201_1.0004 – Łukasiewicza).

 


data dodania: 2016-06-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zmierzenia budowlanego: sieć wodociągowa dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 794/1 i 794/5 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-27


INFORMACJA
 z dnia 24 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 23 czerwca 2016 roku Pani Ewa Marcinkowska-Kuś, dokonała zgłoszenia budowy sieci: wodociągowej do zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 727/3, 730/5, 730/9 (obręb geodezyjny 146201_1.0016 – Ciechomice).


Płock, dnia 24 czerwca 2016 roku


data dodania: 2016-06-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778) zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2016 roku została wydana decyzja nr 29/PG/2016 znak: WRM-II.6733.14.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dworcowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 574, 575, 576/2, 576/8, 576/11, 576/18, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 (obręb 7), na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, działającego z pełnomocnictwa Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-24


OBWIESZCZENIE
z dnia 23 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI WESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778)

zawiadamiam,

że w dniu 23 czerwca 2016 roku została wydana decyzja nr 28/PG/2016 znak: WRM-II.6733.16.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku usługowego na potrzeby  Muzeum Mazowieckiego w Płocku w ramach zadania pn.: Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 6 na działkach o numerach gruntów  798, 799 i 796/2, na wniosek Muzeum Mazowieckiego w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Tumskiej 8, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Marikę Superson zamieszkałą w Koronowie przy ulicy Pomianowskiego 2/7.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 czerwca 2016 roku wydano decyzję Nr 27/PG/2016 znak: WRM-II.6733.18.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działkach o  numerach ewidencyjnych gruntów 127/12, 129, 130/3, 130/5 (obręb 6).

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-23

INFORMACJA
z dnia 21 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  21 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 maja  2016 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Marcin Rowicki- pracownik MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie, ul. Osiedle 2A, w sprawie zamiaru budowy kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz ze złączem kablowym na odcinku od stacji S1-47 „Płock, ul. Jasna” do ZK przy ul. Na Skarpie 2, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Na Skarpie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 8, 6/21, 15/1, 16/3, 18 (obręb geodezyjny 8 – Śródmieście), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 21 czerwca 2016 roku


data dodania: 2016-06-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10 czerwca 2016 roku (data wpływu do organu 14 czerwca 2016 roku), wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 152/4, 153/1, 143, 139/2, 139/9, 139/8, 139/7, 139/6, 139/5, 139/4, 139/3 i 139/1 przy ulicy Ciechomickiej w Płocku
na wniosek przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, działającej przez pełnomocnika Pana Jerzego Tabakę, reprezentujacego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą w Mrągowie przy ulicy Królewieckiej 40B/2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-20

INFORMACJA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 maja 2016 roku przez Energa Operator S.A., w imieniu której działa Pan Krzysztof Ramm, reprezentujący Firmę RAMEL, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej nN oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Jędrzejewo, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 18/3, 18/6 (obręb geodezyjny 6 – Kostrogaj Rolniczy), jednostce ew. Płock .

Płock, dnia 20 czerwca 2016 roku


data dodania: 2016-06-20

INFORMACJA
z dnia 20 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 maja 2016 roku przez Zakład Handlowo-Produkcyjny „AGROTECH” Ryszard Rzepecki, w imieniu której działa Pani Agnieszka Lewandowska, Pracownia Projektowa „PROJBUD”, w sprawie zamiaru budowy sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Chopina 27, na działkach o numerach ew. gruntu 308/5, 308/6, 313/1, 313/2, położonych w obrębie ew. Nr 7 – Działki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 20 czerwca 2016 roku


data dodania: 2016-06-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie zmierzenia budowlanego: budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN15kV, budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN0,4kV oraz budowa złącz kablowych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 509/3, 510/8, 153/1 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 17 czerwca 2016 roku postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w zakresie rozbudowy  i przebudowy publicznych dróg powiatowych klasy Z -  ulicy Wiadukti ulicy Kostrogaj w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą,na wniosek z dnia 14 czerwca 2016 roku, który wpłynął do organu w dniu 15 czerwca 2016 roku  Pana Michała Reja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Michał Rej Kraśnik ul. Koszarowa 8a/45, pełnomocnika reprezentującego właściwego zarządcę drogi - Prezydenta Miasta Płocka, jako strony, na wniosek której postępowanie zostało wszczęte i następnie zawieszone.
Realizacja przedmiotowej inwestycji drogowej obejmuje nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 10/1, 10/10, 11/4, 12/1, 14/17, 16/2, 17/2, 19, 20, 22, 25, 32/1, 32/6, 38/1, 39/1, 40/1, 49/3, 57/4, 57/6, 57/14, 58/7, 58/17, 59/2, 60/6, 60/10, 60/14, 62/5, 62/6, 62/11, 62/13, 65/1, 65/8, 65/9, 67, 80/6, 80/7, 81, 82/5, 149, 150/2, 150/3 - obręb nr 5 Kostrogaj Przemysłowy w Płocku.

Zgodnie z art. 103 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w ustawie.

Zgodnie z art. 98 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia, strona nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się za wycofane.
Na postanowienie o podjęciu postępowania służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie siedmiu dni od daty jego otrzymania.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia  17 czerwca 2016 roku.


data dodania: 2016-06-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji deszczowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku ~ 90 mb”, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Brzozowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1062, 1441/1, 1441/2, na wniosek Gminy Miasto Płock, z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1, której  pełnomocnikiem jest Pan Cezary Ilnicki prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AMIBUD z siedzibą: 59-930 Pieńsk, ul. Świerczewskiego 84.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 czerwca 2016 roku wydano decyzję Nr 24/PG/2016 znak: WRM-II.6733.21.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 510/22 i 513/55 (obręb 3).

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 czerwca 2016 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2016 znak: WRM-II.6733.25.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 509/3, 510/8, 153/1 (obręb 3).

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 778)

zawiadamiam,

że w dniu 16 czerwca 2016 roku została wydana decyzja nr 26/PG/2016 znak: WRM-II.6733.20.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa ulicy Królewieckiej i ulicy Nowy Rynek (strona wschodnia i zachodnia), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Królewieckiej i ul. Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 262/6, 262/7,63/3, 1393, 1394, 260/2 (obręb 8), na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 czerwca 2016 roku
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA I PRZYSTĄPIENIU
DO SPORZĄDZENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO „LOTNISKO” W PŁOCKU

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U z 2016 roku, poz.353)


zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego


w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 332/XIX/2016 z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.


Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

 • od zachodu – linia rozgraniczająca terenów kolejowych, zachodnia granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów 39/1 i 39/2, linia rozgraniczająca ulicy Bielskiej (wzdłuż północnej granicy części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 1/7);
 • od północy – północna granica działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 7/5, 7/1, 8/2, 9/2, 10, 11/2;
 • od wschodu – granica administracyjna miasta;
 • od południa – linia rozgraniczająca ulicy Targowej (wzdłuż północnej granicy działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 61/1 i 61/2 oraz części 61/3, południowej granicy działek o numerach ewidencyjnych gruntów: części 61/3, 61/4, 165, 109/25, 171/32, 159/4, 156/1, 156/2), linia rozgraniczająca ulicy Otolińskiej (wzdłuż północnej granicy części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 125).

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1,
09-400 Płock w terminie do dnia 15 lipca 2016 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


data dodania: 2016-06-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Miodowa - Łukasiewicza” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednoility: Dz. U. z 2016 roku poz. 778) oraz art. 54  ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz.353) w związku z Uchwałą Nr 647/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa - Łukasiewicza” w Płocku


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


od dnia 24 czerwca 2016 roku do dnia 18 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 lipca 2016 roku w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. 206 (wejście od placu Stary Rynek 1) w Płocku o godzinie 15.00.


Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.


Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2016 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
- drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 roku poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów w/w ustawy.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miodowa- Łukasiewicza” w Płocku - PROJEKT - (tekst wyłożony do publicznego wglądu).

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Miodowa- Łukasiewicza” w Płocku - PROJEKT - (rysunek wyłożony do publicznego wglądu).

3. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku - PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

4. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego „Miodowa-Łukasiewicza” w Płocku - Rysunek: PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

 


data dodania: 2016-06-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 778 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie wodociągu spinającego rurociągi wody surowej DN 500 oraz DN 600 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1084/2, 1085/5 (obręb 10).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-13

 

INFORMACJA
z dnia 10 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 czerwca 2016 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego pracownika firmy MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie, ul. Osiedle 2A  dokonała zgłoszenia przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV od stacji transformatorowej S1-80 do S1 -81, przy ul. Tysiąclecia w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 486/4, 486/13, 483/1, 486/16, 486/6 (obręb geodezyjny 4 – Łukasiewicza).
Płock, dnia 10 czerwca 2016roku


data dodania: 2016-06-10

INFORMACJA
z dnia 10 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b i pkt 20 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 czerwca 2016 roku Inwestor - Pani Karolina Werema, dokonała zgłoszenia budowy: wolno stojącej kontenerowej stacji transformatorowej wraz z budową przyłącza kablowego średniego napięcia i niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj 1, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 61/3 (obręb geodezyjny 146201_1.0005 – Kostrogaj Przemysłowy).


data dodania: 2016-06-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 3) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 3 czerwca 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie sieci elektroenergetycznej nn kablowej w celu zasilania w energię budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 532, 525, 514, 513, 509 i 503 przy ulicy Janówek w Płocku
na wniosek przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, działającej przez pełnomocnika Pana Krzysztofa Ramm, reprezentujacego firmę RAMEL Krzysztof Ramm z siedzibą w Warszawie przy ulicy Szczęśliwickiej 78/3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2016-06-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 czerwca 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 802/2, 802/1, 509 i 753 przy ulicy Janówek w Płocku
na wniosek Pana Ryszarda Smok zamieszkałego w Płocku przy ulicy Ciechomickiej 57.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-09


INFORMACJA
 
z dnia 8 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku  poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
7 czerwca 2016 roku Pani Ewa Marcinkowska-Kuś, wycofała zgłoszenie budowy sieci: wodociągowej do zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 727/3, 730/5, 730/9 (obręb geodezyjny 146201_1.0016 – Ciechomice).

Płock, dnia 8 czerwca 2016 roku


data dodania: 2016-06-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) oraz w związku z wnioskiem z dnia 25 maja 2016 roku, złożonym w dniu 31 maja 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji transformatorowej kontenerowej, zasilającej budynek Muzeum Mazowieckiego przy ulicy Kolegialnej wraz z budową linii kablowych SN 15kV oraz linii kablowych nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 6 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 794, 798, 811/1, 812, 816/2, 799, na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Maciak reprezentującego firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-08

INFORMACJA
z dnia 7 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 czerwca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 kwietnia 2016 roku przez Inwestora – Państwa Marię Jankowską i Krzysztofa Jankowskiego zamieszkałych w Płocku przy ul. Chmielnej 34 reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Wierzbickiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Monte Cassino 40, dotyczącego  zamiaru rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Chmielnej 34, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1253/2 (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce – Borowiczki), jednostka ewidencyjna miasto Płock.

Płock, dnia 7 czerwca 2016 roku


data dodania: 2016-06-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj Dz. U. z 2016 roku, poz. 778) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 czerwca 2016 roku została wydana decyzja nr 22/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 692/26, 692/5, 605/2, 748/7, 748/8, 748/9, 748/4, 749, 750/6, 509, 780, 744, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k., z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 106 w Płocku.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-07

INFORMACJA
 z dnia 6 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 3 czerwca 2016 roku Pani Ewa Marcinkowska-Kuś, dokonała zgłoszenia budowy sieci: wodociągowej do zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 727/3, 730/5, 730/9 (obręb geodezyjny 146201_1.0016 – Ciechomice).


Płock, dnia 6 czerwca 2016 roku


data dodania: 2016-06-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: ścieżki rowerowej i chodników wraz z oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Dobrzykowskiej w Płocku na odcinku od Ronda 19 pp. Odsieczy Lwowa do granic miasta”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzykowskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb 12 – 565/1, 564/1, 563/1, 562, 561, 560, 559, 558/2,  557/2, 557/3, 556/1, 555/3, 555/5, 554/1, 553/1, 518/1, 517/1, 512/1, 515/8, 473/1, obręb 15 – 2/2, 149, 132/2, 105, 134, 132/1, 110, 111, 152,153.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji,w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,
materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2016-06-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 czerwca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 82/4, 83/14 (obręb 5), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Wołowiec, zamieszkały Nowe Grabie, Osiedle pod Klonami 226, reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Królewieckiej 23a.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-02

 

 
 INFORMACJA
z dnia 1 czerwca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 31 maja 2016 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Stanisława Ćwirko-Godyckiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci  elektroenergetycznej  niskiego napięcia  ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Św. Huberta, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:2535/3, 2535/16, 2536/11, 2537/13, 2538/7, 2538/9, 3711/9, 3711/10, 3711/11, 3711/12, 3711/13, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 1 czerwca 2016 roku


data dodania: 2016-06-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199z póxniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 maja 2016 roku została wydana decyzja nr 21/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji SN/nN oraz linii kablowych niskiego napięcia dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 568/5, 569/9, 569/6, 572/7, 605/2, 685/13, 684, 683, 746/3, 746/4, 677/2, 677/13, 676/2, 676/14, 676/13, 677/14, 677/10, 677/9, 677/8, 677/7, 677/6, 677/5, 676/12, 676/15, 674, 677/4, 677/14, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 670/9, 650, 692/8, 692/9, 692/10, 692/11, 692/12, 692/13, 692/14, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, reprezentujący spółkę ENERGIA Projektowanie Group Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Otolińskiej 27c w Płocku.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-06-01

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Żyzna - południe” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 16 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 647 z późn. zm.) w dniu 12 maja 2016 roku o godz. 1600 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Walecznych 20 w Płocku przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku.


I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.


Spotkanie otworzyła Pani Aneta Pomianowska - Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, która powitała przybyłych gości zainteresowanych projektem planu „Żyzna – południe” oraz przedstawiła autora projektu planu pana mgr inż. Radosława Jończaka – przedstawiciela firmy Softgis z Wrocławia. Następnie pani Dyrektor przedstawiła porządek spotkania, zgodnie z którym na początku projektant omówi główne założenia projektu planu, a następnie odbędzie się dyskusja.
Projektant planu – pan Radosław Jończak swoje wystąpienie rozpoczął od przedstawienia kwestii organizacyjnych, informując, iż niezależnie od zgłoszonych podczas dzisiejszej dyskusji zastrzeżeń do projektu planu konieczne jest złożenie uwag na piśmie w terminie określonym w ogłoszeniu to jest do 6 czerwca 2016 r. Następnie w skrócie omówił procedurę sporządzenia prezentowanego projektu planu, a także przedstawił główne jego założenia oraz uwarunkowania, które miały wpływ na przyjęte rozwiązania.
Następnie projektant planu zaprosił do zadawania pytań informując jednocześnie o konieczności przedstawiania się z imienia i nazwiska w celu odnotowania tego w protokole, który zostanie sporządzony z dzisiejszej dyskusji.


II. Głos w dyskusji zabrali:


1. Pani Grażyna Droszcz poinformowała, iż ma mieszkanie wykupione w bloku przy Żyznej 45  i ma jedno pytanie, chciałaby wiedzieć czy ma te mieszkanie czy go nie ma, czy też będzie musiała dołożyć się do rozbiórki budynku, gdyż z dokumentów które posiada wynika, że wydane pozwolenie na budowę jest niezgodne z prawem.
W odpowiedzi pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, iż sporządzany projekt planu jest pierwszym krokiem do doprowadzenia tej budowy do zgodności z prawem. Przyjęta w projekcie planu wysokość zabudowy na poziomie 20 m uwzględnia wysokość istniejących budynków i tym samym daje możliwość zalegalizowania samowoli budowlanej. Natomiast sam plan nie rozwiąże tego problemu. Będzie natomiast podstawą rozwiązania zaistniałej sytuacji.
2. Pan Marek Nowakowski poinformował, że jest mieszkańcem bloku przy ul. Żyznej 39 i zadał pytanie: czy władze miasta zgodziłyby się na to aby dużą zieloną przestrzeń  za rondem  przeznaczyć na park lub jakieś miejsce wypoczynku (pasaż pieszy, deptak) zamiast pod drogę oznaczoną w projekcie symbolem 9KDL.
W odpowiedzi pani Dyrektor Pomianowska – Molak poinformowała, iż droga ta została ustalona w obecnie obowiązującym Miejscowym planie zagospodarowania osiedla Podolszyce Północ i została już wydana decyzja o pozwoleniu na jej budowę.
Pan Nowakowski zapytał, czy jest możliwość uchylenia tej decyzji. Pani Molak poinformowała, że jest taka możliwość o ile z takim wnioskiem wystąpi inwestor.
Ponadto pani Dyrektor poinformowała, że droga ta ma kontynuację na terenie gminy Radzanowo, a na etapie przyjmowania wniosków do planu wójt gminy Radzanowo wnioskował o uwzględnienie w opracowywanym dokumencie połączenia komunikacyjnego terenów obu gmin. Dodała również, że tereny te położone są w sąsiedztwie dużego kompleksu zieleni jaru rzeki Rosicy dla którego plan ustala jej zachowanie i ochronę.
Jednocześnie poinformowała, że oczywiście można zgłosić uwagę w tej kwestii.
3. Pan Leszek Mroczyński – zadał następujące pytania dotyczące terenów przeznaczonych pod usługi w sąsiedztwie ulicy T. Mazowieckiego:
- prosi o podanie podstawy prawnej ustalenia w projekcie pasów technologicznych od linii 110 kV o szerokości 30,0m, gdyż zgodnie z normami odległość od skrajnego przewodu w poziomie wynosi 4,9 m, zaś odległość w pionie od dachu płaskiego 6,5 m,
- czy sporządzona do projektu planu prognoza finansowa uwzględnia przyjęcie tak szerokich pasów technologicznych uniemożliwiających zabudowę?
- czym uwarunkowane jest ustalenie dla zabudowy na tych terenach wysokości 10 m oraz maksymalnej intensywności zabudowy na poziomie 1,5 w sytuacji gdy teren jest wyposażony w infrastrukturę techniczną? Zgłaszający wnioskuje o zwiększenie maksymalnej wysokości zabudowy oraz maksymalnej intensywności zabudowy,
- wnosi o dopuszczenie w projekcie planu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej powyżej kondygnacji przeznaczonych pod usługi np. powyżej 3 kondygnacji oraz o wprowadzenie możliwości komunikacji pieszej powyżej 1 piętra co umożliwi likwidację kolizji z ruchem kołowym.
W odpowiedzi na pytania projektant planu pan Radosław Jończak poinformował, iż nie ma przepisów prawa regulujących odległości od linii energetycznych są tylko normy. W projekcie planu ustalono zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi. Natomiast możliwa będzie lokalizacja innych obiektów np. parkingów, magazynów. Dodatkowo projektant wyjaśnił, iż ustalenia planu muszą uwzględniać bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców i stąd  wprowadzone ograniczenia ze względu na promieniowanie elektroenergetyczne od linii 110kV. Oczywiście można złożyć uwagę i wówczas problem zostanie ponownie przeanalizowany.
W kwestii wysokości zabudowy pan Jończak wyjaśnił, iż ze względu na sąsiedztwo ulicy Mazowieckiego wysokość zabudowy została ograniczona do 10 m tak aby przyszła zabudowa usługowa nie stanowiła dominaty na tym terenie. Oczywiście możliwa jest ponowna analiza przyjętych wysokości zabudowy i jej zwiększenie np. do 12 m o ile pozwolą na to ustalenia Studium.
W kwestii segregacji ruchu projektant poinformował, iż plan miejscowy nie może zawierać takich ustaleń. Jednocześnie dodał, iż jego zdaniem nie ma konieczności wprowadzenia do ustaleń planu lokalizacji kładki pieszej nad pasem drogowym, gdyż jest to element związany z funkcją komunikacyjną drogi.
Ponadto projektant poinformował o możliwości złożenia uwagi dotyczącej wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń.
4. Pan Marcin Wachaczyk, ul. Zbożowa 3  - nie wyraża zgody na projektowaną drogę oznaczoną symbolem 3KDD na północ od jego działki. Już obecnie budynki przy ul. Zbożowej 1 i 3 są z trzech stron otoczone drogami. Teraz projekt planu wprowadza czwartą drogę od północy. Zadał również pytanie jaka będzie odległość drogi od jego budynku oraz co stanie się z istniejącym przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym? Co z ochroną środowiska? Dodał również iż 1,5 roku temu była przebudowa ulicy Zbożowej i nie było wówczas mowy o nowej drodze.
W odpowiedzi pan Jończak poinformował, iż przedmiotowa droga wyznaczona została dla obsługi projektowanych terenów usługowych zlokalizowanych wzdłuż ulicy Tadeusza Mazowieckiego. Droga serwisowa wzdłuż ulicy Mazowieckiego, o długości około 400 m, powinna mieć połączenie z ulica Zbożową, gdyż nie może być zakończona tylko placem do zawracania. Przyjęty układ komunikacyjny winien być drożny a długość sięgaczy nie powinna przekraczać 150 m. Stąd ustalenie drogi 3KDD w projekcie planu. W kwestii szerokości drogi projektant wyjaśnił, iż wynika ona z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne oraz z konieczności zmieszczenia w liniach rozgraniczających drogi całej infrastruktury technicznej. Poinformował również, iż mieszkańcy mogą włączyć się w proces projektowy i zaproponować inne lepsze miejsce dla połączenia ulicy Zbożowej z ulicą serwisową wzdłuż ul. T. Mazowieckiego.
W kwestii odległości zabudowy od drogi projektant wyjaśnił, iż projekt planu ustala linię zabudowy w odległości 6,0 m od granicy pasa drogowego (linii rozgraniczającej drogi). Poinformował również, że zgodnie z ustaleniami projektu planu możliwa jest przebudowa i remont istniejącego budynku, zaś wyznaczone linie zabudowy dotyczyć będą nowych budynków.
5. Pani Joanna Foryszewska  - również nie zgadza się na projektowaną drogę 3KDD, gdyż jej przebieg nie uwzględnia dwóch budynków mieszkalnych. Dodała również, że istniejąca ulica Zbożowa została wyremontowana 1,5 roku temu i na jej zakończeniu wybudowany został plac do zawracania, natomiast budowa drogi 3KDD spowoduje jej zburzenie.
W odpowiedzi ponownie zabrał głos projektant planu i wyjaśnił, iż układ komunikacyjny dla obsługi tego terenu nie może opierać się na dwóch „ślepych sięgaczach” i stąd konieczność wprowadzenia drogi łączącej ulicę Zbożową z projektowaną drogą wzdłuż ulicy Mazowieckiego.
Dodatkowo projektant wyjaśnił, iż plan miejscowy daje tylko możliwość realizacji tej inwestycji, jest to pewna wizja przyszłego zagospodarowania terenu.
6. Pan Marcin Sobiecki – poinformował iż w zeszłym roku otrzymał pozwolenie na budowę kompleksu garaży na terenie przeznaczonym pod przedmiotową drogę, na podstawie którego zrealizował inwestycję i prowadzi tam działalność.
Udzielając odpowiedzi pani Dyrektor oraz pan projektant poinformowali, iż w przypadku realizacji drogi grunt wraz z naniesieniami zostanie wykupiony po dokonaniu wyceny przez rzeczoznawcę, przy czym wycena uwzględniać będzie również konieczność przeniesienia inwestycji w inną lokalizację.
7. Pan Tomasz Przygoda  - zapytał czy możliwa jest propozycja zamiany nieruchomości przeznaczonej w projekcie planu pod drogę 3KDD? Ponadto zapytał dlaczego zostało wydane pozwolenie na budowę?
Pan Jończak  udzielił odpowiedzi, iż jest taka możliwość. Odbywa się to na drodze  indywidualnych ustaleń pomiędzy miastem i właścicielem nieruchomości.  Pan Łukasz Ozimek dodał, że w bliskim sąsiedztwie są tereny gminne.
W kwestii wydanego pozwolenia na budowę pani Dyrektor poinformowała, że do czasu uchwalenia nowego planu obowiązuje plan dotychczasowy i na jego podstawie wydawane są decyzje administracyjne.
8. Pani Marciniak – Łapińska – zadała pytania:
- kiedy zostaną przeprowadzone pomiary hałasu generowanego przez nowo wybudowaną drogę (ulica T. Mazowieckiego) i czy zostaną zamontowane ekrany akustyczne?
- dlaczego wzdłuż wybudowanej trasy nie ustalono wprowadzenia zieleni w celu ograniczenia uciążliwości podczas gdy w „starym” planie były takie ustalenia?
Wnioskuje również o pozostawienie drogi w sąsiedztwie budynku Lidla umożliwiającej wyjazd na al. Armii Krajowej, która była już w „starym planie”.
W odpowiedzi pani Dyrektor poinformowała, iż na etapie przedrealizacyjnym przedmiotowej drogi zostały sporządzone prognozy oddziaływania hałasu natomiast badania poziomu hałasu od zrealizowanej drogi zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie. Projektant planu poinformował również, iż  proponowana w projekcie planu zabudowa usługowa wzdłuż ulicy Mazowieckiego została wprowadzona, miedzy innymi, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się hałasu. Dodał również iż ekrany akustyczne nie są w miastach elementem atrakcyjnym, a dodatkowo wprowadzone wzdłuż terenów usługowych przesłaniałyby zlokalizowane obiekty usługowe.
9. Pani Ewa Borkowska – zadała pytanie dlaczego na działce, której jest właścicielką wprowadzono zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, podczas gdy w obecnie obowiązującym planie jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna MN? Wnioskuje o przeznaczenie działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi.
Projektant planu wyjaśnił, iż zgodnie ze Studium głównym kierunkiem zagospodarowania tych terenów jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i stąd takie przeznaczenie w omawianym dzisiaj projekcie planu. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna została wprowadzona na terenach już zainwestowanych pod tę funkcję.  Oczywiście można złożyć uwagę i zostanie ona rozpatrzona.
10. Pani Edyta Szymańska – zapytała dlaczego teren przy al. Armii Krajowej przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i czy jest możliwość przeznaczenia go pod usługi branży komunikacyjnej (np. garaże, warsztat samochodowy)? Zapytała również o możliwość realizacji garaży na terenie oznaczonym symbolem MW.
Odpowiedzi udzielił projektant informując, iż na terenach oznaczonych w projekcie planu symbolem MW jest możliwość realizacji garaży jako obiektów towarzyszących zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, za wyjątkiem garaży wolnostojących, w tym garaży blaszanych.
11. Pani Marciniak – Łapińska  -zadała pytanie - dlaczego plan zawiera ustalenia o możliwości zabudowy w granicach działki? 
Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, iż jest to pewne ułatwienie dla inwestowania, szczególnie w przypadku wąskich działek. Projektant planu uściślił, iż zgodnie z § 6 pkt 4 przedmiotowe ustalenie dotyczy tylko terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
12. Pan Władysław Nowak – zapytał dlaczego działka, której jest właścicielem, położona przy ul. Zbożowej przeznaczona została pod usługi, poprzednio był tu budynek mieszkalny. Wnioskuje o wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tym terenie lub na jego części.
Projektant planu wyjaśnił, iż ustalenie na tych terenach zabudowy usługowej wynika z kierunku zagospodarowania przyjętego w Studium. Opracowywany plan miejscowy musi być zgodny z tym dokumentem. Poprosił również o złożenie uwagi.


III. Ustalenia z dyskusji
1. Do protokołu nie złożono na piśmie uwag kwestionujących ustalenia przyjęte
w projekcie planu.
2. Pan Aneta Pomianowska Molak poinformowała, iż termin wnoszenia uwag do projektu planu upływa 6 czerwca 2016 roku. Poprosiła również, aby złożone uwagi zawierały uzasadnienie kwestionowanych ustaleń projektu planu.
Dyskusja została zakończona o godz. 18.30.
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka;
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.
Płock, dnia 25 maja 2016 roku.


data dodania: 2016-05-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 maja 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

rozbudowie sieci wodociągowej PE 110 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 695/4, 695/2, 695/1 i 697 przy ulicy Włościany w Płocku
na wniosek Pana Krzysztofa Keklaka zamieszkałego w Płocku przy ulicy Włościany 12.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 maja 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

rozbudowie sieci wodociągowej PE 110 dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 650, 677/3, 946 i 664/2 przy ulicy Włościany w Płocku
na wniosek Pana Krzysztofa Keklaka zamieszkałego w Płocku przy ulicy Włościany 12.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-30

INFORMACJA

z dnia 30 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 30 maja 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 kwietnia 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Romana Durma, dotyczącego zamiaru budowy sieci: energetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV zasilającej budynek garażu wraz ze złączem kablowo- pomiarowym, kablową rozdzielnicą szafową, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Przyszkolnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 123/25, 123/5 ,(obręb geodezyjny 146201_1.0014 – Góry), jednostce ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 30 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej DN 450 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej i al. Piłsudskiego na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów 294/10, 362, 294/9, 294/8, 571, 157, 119/1, 116/1, 156, 114/2, 114/5, 114/4, 113/10, 111/1, 112/1, 110/7, 110/6, 1194/2, 1194/1, 1193/2, na wniosek Wodociągów Płockich Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Antolka Gradowskiego 11, reprezentowanej przez  Pana Sławomira Czapika, reprezentującego  firmę AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-30

INFORMACJA
z dnia 27 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  27 maja 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 29 kwietnia 2016 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki - pracownik Mast Projekt z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 10, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 510/10, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14, 510/15, 510/16, 510/21, 510/22, 510/23, 513/23, 513/55, 799/1 (obręb geodezyjny 3 – Maszewo), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 27 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-27

 

INFORMACJA
z dnia 24 maja 2016 roku

 

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

 


 

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

 

zawiadamiam

 


 

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 maja 2016 roku, Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na odcinku od stacji S1-47 Płock ul. Jasna do ZK przy ul. Na Skarpie 2 w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 8, 6/21, 15/1, 16/3, 18 (obręb geodezyjny 8 -Śródmieście).

 

Płock, dnia 24 maja 2016 roku

 


data dodania: 2016-05-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 322/5, 551/4, 551/5, 551/6, 551/7, 551/8, 551/9, 551/10, 551/11, 551/12, 551/13, 551/14, 551/15, 551/16, 551/17, 551/18, 551/19, 551/20, 778, 779 (obręb 16 Ciechomice).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-24


INFORMACJA
z dnia 23 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 23 maja 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 kwietnia 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk, dotyczącego zamiaru budowy sieci: elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1,0 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Pedagogicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 209/13, 210/2, 210/3, 211/2, 211/4, 210/6, 211/5, 211/6, 210/7, 211/3, 210/4 (obręb geodezyjny 146201_1.0014– Góry), jednostce ewidencyjna miasto Płock.Płock, dnia 23 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-23


O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 20 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 20 maja 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 166/2016 znak: WRM-IV.6740.154.2016.BD  o zatwierdzająca zamienny, rozszerzony projekt budowlany dla zamierzenia obejmującego: węzeł podpręża gazów suchych z kompleksu Paraksylenu - wiatę, fundament kompresora, tacę, siecu i przyłącza sanitarne, sieci elektroenergetyczne oraz podporę stalową w ramach zadania inwestycyjnego pn. „skierowanie gazów suchych z Kompleksu Paraksylenu do wsadu na Wytwórnię Olefin II” zlokalizowanego na terenie zakładu PKN ORLEN S. A. na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 20/56 obręb 13 Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, a także
informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 20 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-23

INFORMACJA
z dnia 19 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
18 maja 2016 roku, Energa – Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej do zasilania budynku mieszkalnego, przy ul. Jędrzejewo w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 18/3, 18/6 (obręb geodezyjny 6 – Kostrogaj Rolniczy).
Płock, dnia 19 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-20

INFORMACJA
 z dnia 19 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
18 maja 2016 roku, Firma ZHP „AGROTECH” Ryszard Rzepecki dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej, przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji deszczowej, przy ul. Chopina 27 w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 308/5, 308/6, 313/1, 313/2 (obręb geodezyjny 7 – Działki).
Płock, dnia 19 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-20

INFORMACJA
z dnia 17 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 maja 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 kwietnia 2016 roku przez spółkę ENERGA OPERATOR S.A.,
w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- linii kablowej nn 0,4 kV, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Gościniec na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2876/17, 2876/20, 3707/33, 588/27, 589 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki), jednostka ewidencyjna Płock.

Płock, dnia 17 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 maja 2016 roku wydano decyzję Nr 20/PG/2016 znak: WRM-II.6733.13.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Mieszka I na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 824/12, 824/13, 825 (obręb 4).
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199z póxniejszymi zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 maja 2016 roku została wydana decyzja nr 19/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 727/3, 730/5 i 730/9 przy ulicy Browarnej w Płockuna wniosek Pani Ewy Marcinkowskiej-Kuś, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Włościany 28.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 maja 2016 roku wydano decyzję Nr 18/PG/2016 znak: WRM-II.6733.11.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 482/9, 482/10 (obręb 3), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Ramm, reprezentujący firmę RAMEL, z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 78/3.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-11

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 9 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r poz. 290) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r poz. 23),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 6 maja 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 151/2016 znak: WRM-IV.6740.136.2016.BD  o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego dla zamierzenia budowlanego pn. „posadowienie dwóch zbiorników magazynowych, tacy i fundamentów pod pompę, estakad i kabli elektroenergetycznych zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 17/25 w Płocku przy ul. Chemików 5, rozszerzeniu zakresu rzeczowego i udzieleniu pozwolenia na posadowienie kolejnych trzech zbiorników magazynowych o pojemności 100m3 każdy, dla firmy OBR S.A. w Płocku a także
informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 9 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 509/3, 510/8, 153/1 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 maja 2016 roku wydano decyzję Nr 17/PG/2016 znak: WRM-II.6733.12.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieć zasilająca 15/0,4 kV obejmująca swym zakresem budowę: linii kablowej średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 64/6, 64/7, 66, 83/35, 84/1 (obręb 5).

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 maja 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 510/22 i 513/55 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-05-06

INFORMACJA
z dnia 4 maja 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 2 maja 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 1 kwietnia 2016 roku przez spółkę ENERGA OPERATOR S.A., w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/6, 1024/8, 1024/10, 1024/12, 1024/14, 1024/15, 1024/16, 1024/17 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce), jednostka ewidencyjna Płock.

Płock, dnia 4 maja 2016 roku


data dodania: 2016-05-04

INFORMACJA
 z dnia 29 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 29 kwietnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 marca 2016 roku przez Inwestora Panią Ewę Wilczewską, w sprawie zamiaru budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Pedagogicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 210/6, obręb geodezyjny 146201_1.0014 – Góry, jednostka ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 29 kwietnia 2016 roku


data dodania: 2016-04-29

 

INFORMACJA
z dnia 29 kwietnia2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 kwietnia 2016 roku, Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Stanisława Ćwirko - Godyckiego dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych, przy ul. Szpitalnej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 510/10, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14, 510/15, 510/16, 510/21, 510/22, 510/23, 513/55, 799/1 (obręb geodezyjny 3 – Maszewo).

Płock, dnia 29 kwietnia 2016roku


data dodania: 2016-04-29

 

INFORMACJA
z dnia 29 kwietnia2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 kwietnia 2016 roku, Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Stanisława Ćwirko - Godyckiego dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych, przy ul. Szpitalnej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 510/10, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14, 510/15, 510/16, 510/21, 510/22, 510/23, 513/55, 799/1 (obręb geodezyjny 3 – Maszewo).

Płock, dnia 29 kwietnia 2016 roku


data dodania: 2016-04-29

 
 INFORMACJA
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 kwietnia 2016 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Romana Durmę, dokonał zgłoszenia budowy sieci  energetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV zasilającej budynek garażu, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyszkolnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:123/25, 123/5 ,(obręb geodezyjny 146201_1.0014 – Góry).


Płock, dnia 29 kwietnia 2016 roku


data dodania: 2016-04-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zmierzenia budowlanego: sieć elektroenergetyczna kablowa 0,4 kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 127/12, 129, 130/3, 130/5 (obręb 6).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-04-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 kwietnia 2016 roku wydano decyzję Nr 16/PG/2016 znak: WRM-II.6733.10.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 513/55, 510/10, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14, 510/15, 510/16, 510/17, 510/18, 510/19, 510/20, 510/21, 510/22 i 510/23 (obręb 3).

Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-04-26

INFORMACJA

z dnia 25 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 24 kwietnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 marca 2016 roku przez spółkę ENERGA OPERATOR S.A., w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV przy ul. M. Kopernika na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 148, 144 (obręb geodezyjny 9– Wyszogrodzka), jednostka ewidencyjna Płock.

Płock, dnia 25 kwietnia 2016 roku


data dodania: 2016-04-25

INFORMACJA
z dnia 25 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 23 kwietnia 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 marca 2016 roku przez Energa Operator S.A., w imieniu której działa Pan Marcin Rowicki, MIRMAR s.c, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Zbożowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3646/7, 275/4 (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki), jednostce ew. Płock .

Płock, dnia 25 kwietnia 2016 roku


data dodania: 2016-04-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 kwietnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2016 roku, zmienionym w dniu 20 kwietnia 2016 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku usługowego na potrzeby  Muzeum Mazowieckiego w Płocku w ramach zadania pn.: Odtworzenie i rewaloryzacja budynku zabytkowego od ul. Kolegialnej 6 oraz przebudowa przynależnych oficyn na potrzeby Muzeum Mazowieckiego w Płocku przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 6 na działkach o numerach gruntów  798, 799 i 796/2, na wniosek Muzeum Mazowieckiego w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Tumskiej 8, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Marikę Superson zamieszkałą w Koronowie przy ulicy Pomianowskiego 2/7.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-04-25

INFORMACJA
z dnia 22 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 kwietnia 2016 roku Inwestor: Maria Jankowska i Krzysztof Jankowski zamieszkali w Płocku przy ul. Chmielnej 34 reprezentowani przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Wierzbickiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Monte Cassino 40, dokonali zgłoszenia budowy: rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chmielnej 34, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1253/2 (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce - Borowiczki).


data dodania: 2016-04-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 marca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Mieszka I na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 824/12, 824/13, 825 (obręb 4), na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, działającego z pełnomocnictwa Gminy Miasto Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1.

Jednocześnie informuję, iż Miejski Zarząd Dróg w Płocku wystąpił o nadanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny (art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego). Prośbę swą umotywował brakiem na przedmiotowym terenie sieci oświetleniowej. Planowana inwestycja stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność i przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-04-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 kwietnia 2016 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 8 kwietnia 2016 roku, złożonym w dniu 14 kwietnia 2016 roku,

zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci oświetlenia ulicznego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Dworcowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 574, 575, 576/2, 576/8, 576/11, 576/18, 601, 612/3, 612/4, 614/47, 638/3 – obręb 7,

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, działającego z pełnomocnictwa Gminy Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od         ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-04-22

INFORMACJA
z dnia 21 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 kwietnia 2016 roku Inwestor – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk, dokonał zgłoszenia budowy sieci: elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1,0 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Pedagogicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 209/13, 210/2, 210/3, 211/2, 211/4, 210/6, 211/5, 211/6, 210/7, 211/3, 210/4 (obręb geodezyjny 146201_1.0014– Góry).Płock, dnia 21 kwietnia 2016 roku


data dodania: 2016-04-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU


projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Żyzna - południe” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr  870/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


od dnia 27 kwietnia 2016 roku do dnia 20 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

 

Dokumenty do pobrania:


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 maja 2016 roku w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Walecznych 20 w Płocku o godzinie 16.00
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 czerwca 2016 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • drogą elektroniczną opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 roku poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów w/w ustawy.


Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka:  http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2016-04-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 kwietnia 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zmierzenia budowlanego: sieć zasilająca 15/0,4 kV obejmująca swym zakresem budowę: linii kablowej średniego napięcia, kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowo-pomiarowego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 64/6, 64/7, 66, 83/35, 84/1 (obręb 5).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-04-13

INFORMACJA

z dnia 13 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity)


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 kwietnia 2016 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Gościniec na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2876/17, 2876/20, 3707/33, 588/27 i 589 (obręb geodezyjny 1– Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 13 kwietnia 2016 roku.


data dodania: 2016-04-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 kwietnia 2016 roku

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 kwietnia 2016 roku wydano decyzję Nr 15/PG/2016 znak: WRM-II.6733.4.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie:

kablowej sieci elektroenergetycznej n.n. dla zasilania budynku rodzinnego ogrodu działkowego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy  ul.  Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 626, 636/1, 636/2, 637/1, 532, 531/1, 531/2 (obręb 3).
Z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-04-08

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 6 kwietnia 2016 roku

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA


Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Zatorze” w Płocku


Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz.353 ze zm.)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 645/XXXVII/2013 z dnia 27 sierpnia 2013 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku.

Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

 • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca terenów kolejowych,
 • od północy: południowe granice działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 51/6 (w części), 71, 86/1, 86/2,
 • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca projektowanej obwodnicy północnej miasta,
 • od południa: południowa linia rozgraniczająca ul. Wyszogrodzkiej, wschodnia granica działek o numerze ewidencyjnym gruntów 155/2 i 113/1 i południowa linia rozgraniczająca al. marsz. Józefa Piłsudskiego.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1,
09-400 Płock w terminie do 11 maja 2016 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


data dodania: 2016-04-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 roku poz. 199) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 kwietnia 2016 roku została wydana decyzja nr 14/PG/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nn do zasilania garaży, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 123/25 i 123/5 przy ulicy Przyszkolnej w Płocku na wniosek przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, działającej przez przez pełnomocnika Pana Romana Durmę, zamieszkałego w Gostyninie przy ulicy Langenfeld 14.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-04-04

INFORMACJA

z dnia 1 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 29 marca 2016 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A., wycofała zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Gościniec na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 287/17, 2876/20, 3707/33, 588/27 i 589 (obręb geodezyjny 1– Podolszyce Borowiczki).

Płock, dnia 1 kwietnia 2016 roku


data dodania: 2016-04-01

INFORMACJA

z dnia 1 kwietnia 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 kwietnia 2016 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/6,1024/8,1024/12,1024/14,1024/15,1024/16,1024/17 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 1 kwietnia 2016 roku.


data dodania: 2016-04-01

   INFORMACJA
z dnia 31 marca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) i art. 29 ust. 1
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  31 marca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 1 marca 2016 roku przez Inwestora – ENERGA – OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 reprezentowanego przez Pana Jerzego Tabaka, dotyczącego zamiaru budowy sieci  kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Srebrnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 3648, 2018/7,  (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce Borowiczki), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 31 marca 2016 roku


data dodania: 2016-03-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 30 marca 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 110/2016 znak: WRM-IV.6740.55.2016.BD  zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na instalację dwóch zbiorników z pomostami na istniejących fundamentach w ramach zamierzenia budowlanego pn. „rozbudowa bazy zbiorników magazynowych Wytwórni ETE-2 PCC EXOL S.A. W Płocku” zlokalizowanych na działce o numerze ewidencji gruntu 21/1 obręb 0013 Kombinat w Płocku przy ul. Długiej 14, dla PCC EXOL S.A. w Płocku, a także
informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 30 marca 2016 roku


data dodania: 2016-03-30


OBWIESZCZENIE
z dnia 25 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O PODJĘCIU PRZEZ RADĘ MIASTA PŁOCKA UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 poz. 1777) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 22 marca 2016 roku Rada  Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 311/XVII/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji pod nazwą „Płocki Program Rewitalizacji”.

Płocki Program Rewitalizacji sporządzony zostanie dla czterech podobszarów:
1. Stare Miasto, Kolegialna;
2. Dobrzyńska, Skarpa;
3. Radziwie;
4. teren byłej Cukrowni Borowiczki.

Informacje dotyczące sporządzanego Programu dostępne są na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu – REWITALIZACJA I ESTETYZACJA, a także pod numerami telefonu 367-14-53, 367-17-94, 367-17-68.


data dodania: 2016-03-29

INFORMACJA
z dnia 29 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a) lit. a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 29 marca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 lutego 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk, dotyczącego zamiaru budowy sieci energetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1,0 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 908, 909 (obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


data dodania: 2016-03-29

INFORMACJA
z dnia 29 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a) lit. a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 29 marca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 lutego 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyk, dotyczącego zamiaru budowy sieci energetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1,0 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 908, 909 (obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


data dodania: 2016-03-29

INFORMACJA

z dnia 29 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) i art. 29 ust. 1
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 29 marca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 lutego 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Jerzego Tabakę, dotyczącego zamiaru budowy sieci: kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 377, 304/1, 402/2, 402/3, 402/4, (obręb geodezyjny 146201_1.0015 – Tokary), jednostka ewidencyjna miasto Płock.


Płock, dnia 29 marca 2016 rok


data dodania: 2016-03-29

INFORMACJA

z dnia 25 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 25 marca 2016 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. M. Kopernika na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 148, 144 (obręb geodezyjny 9– Wyszogrodzka).


Płock, dnia 25 marca 2016 roku.


data dodania: 2016-03-25

INFORMACJA
 z dnia 25 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 marca 2016 roku, Energa – Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego, przy ul. Zbożowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3646/7, 275/4 (obręb geodezyjny 1 – Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 25 marca 2016 roku


data dodania: 2016-03-25

 


OBWIESZCZENIE
z dnia 24 marca 2016 roku

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 marca 2016 roku wydano decyzję Nr 13/PG/2016 znak: WRM-II.6733.3.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie:

elektroenergetycznej linii kablowej 15kV, linii kablowej 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym oraz stacji transformatorowej 15/0,4kV prefabrykowanej kontenerowej, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul.  Targowej 16 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 173/1 i 165 (obręb 6).

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-03-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 marca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2016 roku została wydana decyzja nr 12/PG/2016 znak: WRM-II.6733.5.2016.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

budowa biura przepustek wraz z niezbędną infrastrukturą

przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 22 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 587/13,

na wniosek Zakładu Karnego w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 22, z upoważnienia którego działa Pan Michał Żochowski zamieszkały w Łącku przy ulicy Gajowej 52.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-03-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10 marca 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 727/3, 730/5 i 730/9 przy ulicy Browarnej w Płocku
na wniosek  Pani Ewy Marcinkowskiej – Kuś zamieszkałej w Płocku przy ulicy Włościany 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-03-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 marca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO
i WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 marca 2016 roku wydano decyzję Nr 11/PG/2016 znak: WRM-II.6733.6.2016.GS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci elektroenergetycznej SN 15kV w zakresie: linii kablowych SN-15kV, złącza kablowego SN-15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul.  Targowej 16 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 173/31 i 165
(obręb 6).


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-03-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 marca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nn do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku, przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 482/9, 482/10 (obręb 3), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA - OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Ramm, reprezentujący firmę RAMEL, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szczęśliwickiej 78/3.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2016-03-21

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) ogłaszam: informację podsumowującą przebieg konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Płockiego Komitetu Rewitalizacji.

W/w dokumenty dostępne są na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka oraz na żądanie osób zainteresowanych w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-314 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Do pobrania:


data dodania: 2016-03-21

INFORMACJA

z dnia 17marca2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka miasta na prawach powiatu

O BRKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 17marca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 lutego 2016 roku przez Energa – Operator S.A. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130, w imieniu której działa Pan Marcin Rowicki - pracownika MIRMAR s.c. 03-475 Warszawa, ul. Borowskiego 2/114,w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej liniikablowej niskiego napięcia0,4 kV oraz rozdzielnic kablowych szafowych naziemnych, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Na Skarpie na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 25/5, 26/9, 26/5, 26/8 (obręb geodezyjny 8 – Śródmieście), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 18 marca 2016roku


data dodania: 2016-03-18


INFORMACJA
 z dnia 18 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 marca 2016 roku Inwestor Pani Ewa Wilczewska, dokonała zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego w Płocku przy ul. Pedagogicznej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 210/6, obręb geodezyjny 146201_1.0014 – Góry.

Płock, dnia 18 marca 2016 roku


data dodania: 2016-03-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 marca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 roku poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie: sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 513/55, 510/10, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14, 510/15, 510/16, 510/17, 510/18, 510/19, 510/20, 510/21, 510/22 i 510/23 (obręb 3).

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-03-17


OBWIESZCZENIE
z dnia 16 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 roku poz. 1235 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku poz. 23),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 16 marca 2016 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 86/2016 znak: WRM-IV.6740.60.2016.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego „estakady i konstrukcje wsporcze dla przyłączy do elektrowni gazowo-parowej zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A., na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/24, 20/20, 20/13, 20/26, 20/32 i 22/1 w Płocku przy ul. Chemików 7, dla PKN ORLEN S.A. w Płocku, 
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 16 marca 2016 roku


data dodania: 2016-03-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19 lutego 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii kablowej średniego napięcia, napowietrznej stacji SN/nN oraz linii kablowych niskiego napięcia do zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 568/5, 569/9, 569/6, 572/7, 605/2, 685/13, 684, 683, 746/3, 746/4, 677/2, 677/13, 676/2, 676/14, 676/13, 677/14, 677/10, 677/9, 677/8, 677/7, 677/6, 677/5, 676/12, 676/15, 674, 677/4, 677/14, 676/4, 676/5, 676/6, 676/7, 676/8, 676/9, 670/9, 650, 692/8, 692/9, 692/10, 692/11, 692/12, 692/13 i 692/14 przy ulicy Browarnej w Płocku
na wniosek przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, działającej przez pełnomocnika Pana Stefana Kota -– pracownika Spółki ENERGIA Projektowanie Group Sp z. o. o z siedzibą w Płocku przy ulicy Otolińskiej 27c.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-03-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 23 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 199) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 lutego 2016 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia ze zzłączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 692/26, 692/5, 605/2, 748/7, 748/8, 748/9, 748/4, 749, 750/6, 509 i 780 przy ulicy Browarnej w Płocku
na wniosek przedsiębiorstwa ENERGA-OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Płocku, przy ulicy Wyszogrodzkiej 106, działającej przez pełnomocnika Pana Stanisława Ćwirko - Godyckiego -– reprezentującego firmę MAST PROJEKT Sp. z. o. o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej 106.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-03-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 marca 2016 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 j.t.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 roku, poz. 199 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 marca 2016 roku wydano decyzję Nr 10/PG/2016 znak: WRM-II.6733.2.2016.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie kablowej linii niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 513/55, 510/10, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14, 510/15, 510/16, 510/21, 510/22, 510/23 (obręb 3).

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2016-03-09

NFORMACJA

z dnia 7 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 4 marca 2016 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV przy ul. Gościniec na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2876/17, 2876/20, 3707/33, 588/27 i 589 (obręb geodezyjny 1– Podolszyce Borowiczki).
Płock, dnia 7 marca 2016 roku.


data dodania: 2016-03-07


INFORMACJA

z dnia 7 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) i art. 29 ust. 1
pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że do dnia 7 marca 2016 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 lutego 2016 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, dotyczącego zgłoszenia budowy sieci: elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącza kablowo - pomiarowego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2874/1, 2874/2, (obręb geodezyjny 146201_1.0012 – Radziwie), jednostka ewidencyjna miasto Płock.Płock, dnia 7 marca 2016 roku


data dodania: 2016-03-07

INFORMACJA
z dnia 2 marca 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 1 marca 2016 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jerzego Tabaka, dokonał zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Srebrnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3648, 2018/7, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 2 marca 2016 roku


data dodania: 2016-03-02

INFORMACJA
z dnia 26 lutego 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a) lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 25 lutego 2016 roku Inwestor: ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Pawła Kowalczyka, dokonał zgłoszenia budowy: sieci energetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1,0 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerze ewidencyjnym gruntów: 908, 909 (obręb geodezyjny 146201_1.0008 – Śródmieście).

 


data dodania: 2016-02-26


INFORMACJA
 z dnia 25 lutego 2016 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 24 lutego 2016 roku Inwestor – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jerzego Tabakę, dokonał zgłoszenia budowy sieci: kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 377, 304/1, 402/2, 402/3, 402/4, (obręb geodezyjny 146201_1.0015 – Tokary).


Płock, dnia 25 lutego 2016 roku


data dodania: 2016-02-25