Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

INFORMACJA
z dnia 16 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 12 września 2019 roku Gmina Płock dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. gen. Grzmot- Skotnickiego i al. J. Paderewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 494/9, 494/5, 523/2 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 16 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-16

INFORMACJA
z dnia 16 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 13 września 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Panią Ludmiłę Sarnecką, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi – Etap 2 (zasilanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 2 na działce 1559/2), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Strzeleckiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1559/2 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-09-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),
zawiadamiam  strony postępowania,
że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 44/7 przy ulicy Granicznej w Płocku

został zebrany materiał dowodowy.

 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2019-09-16

INFORMACJA
z dnia 13 września 2019 roku

 

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

 


 

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

 

zawiadamiam

 


 

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 września 2019 roku, Energii Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Przemysława Słowikowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej oraz przyłącza kablowego do Kościoła Plebani zlokalizowanej w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 51, 59, 322/3, 573 (obręb geodezyjny 16 -Ciechomice ).

 

Płock, dnia 13 września 2019roku

 


data dodania: 2019-09-13

INFORMACJA
z dnia 13 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 września 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Przemysława Wieruckiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tadeusza Kościuszki, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 815; 823; 824; 825/2; 1017 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-09-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Pan Adama Dziedzickiego zamieszkałego w Warszawie przy ul. Wąwozowej 6/2 – pełnomocnika firmy Centrum Radioterapii i Usprawniania Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 1/PW/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12 lipca 2019 roku znak: WRM-II.6733.47.2019.MB dla inwestycji polegającej na: budowie ośrodka radioterapii w Płocku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z budową łącznika do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (droga wewnętrzna, parkingi, stacja trafo i przyłącza), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 528/1, 530.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-11

INFORMACJA
 z dnia 10 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 10 września 2019 roku organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie dokonanego w dniu 23 sierpnia 2019 roku, złożonego przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S. A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanego przez Pana Jacka Gajewskiego, zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1311/10, 1324/1, 1324/6, 1324/7, 1324/8, 1324/9, 1324/10, 1325/3, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-09-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Mateusz Klekowski reprezentujący Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowe PRO-MATT Mateusz Klekowski z siedzibą w Makowiskach przy ul. Radomszczańskiej 55, 98-330 Pajęczno, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie linii kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku przy ul. Bielskiej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Bielskiej,
na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 243/1.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 września 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

 

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 5 września 2019 roku została wydana decyzja nr 74/PG/2019 znak: WRM-II.6733.63.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku usługowego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. 1-go Maja 9 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 313, 320/1, 320/2, obręb ewidencyjny 0008-Śródmieście,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Wierucki, reprezentujący Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-05

INFORMACJA
z dnia 4 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
3 września 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 373/9, 304/1, 400/3, 400/4, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 4 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 26 sierpnia 2019 roku, uzupełniony w dniu 4 września 2019 roku, firmy TOP INWEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Błoniach przy ul. Powstańców 19,  z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak reprezentujący Biuro Projektowe ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej oświetleniowej nN 0,4 kV wraz z szafą kablową nN, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kolejowej i ul. Portowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2809/1, 2809/2, 2810/7, 2810/11, 2811, 2814, 2815, 2816, 2898, 3103/5.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 września 2019 roku została wydana decyzja nr 73/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie południowego segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, budowa parkingu na ok. 18 miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu
z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zadania: Przebudowa
i rozbudowa południowego segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kossobudzkiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 403 (obręb 4)  na wniosek  Gminy Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Wiesław Brykała, zamieszkały w Płocku, przy ul. Okopowej 26/1, właściciel firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe KST Wiesław Brykała.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-09-03

INFORMACJA
z dnia 2 września 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 sierpnia 2019 roku, Pan Jarosław Grochulski, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 692/9 położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 2 września 2019 roku.


data dodania: 2019-09-02

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 września 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 września 2019 roku wydano decyzję Nr 72/PG/2019 znak: WRM-II.6733.68.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na przebudowie wiaty garażowej na budynek garażowy na terenie JRG-2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Popłacińskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2874/1, na rzecz: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, z siedzibą przy
ul. Wyszogrodzkiej 1a, z pełnomocnictwa której działa Pani Anna Krawczyńska-Piechna, oraz na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-09-02

INFORMACJA
z dnia 30 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
27 sierpnia 2019 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 235, położonej w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 30 sierpnia 2019 roku.


data dodania: 2019-08-30

INFORMACJA
 z dnia 29 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 29 sierpnia 2019 roku organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami), w sprawie dokonanego w dniu 22 lipca 2019 roku zmienionego pismem z dnia 21 sierpnia 2019 roku, złożonego przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S. A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanego przez Krzysztofa Rybackiego, zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wiejskiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2015/6, 2015/19, 2015/20, 2015/21, 2015/22, 2015/23, 2015/24, 2015/25, 2015/26, 2015/27, 2015/28, 2015/29, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-08-29

INFORMACJA
z dnia 28 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 28 sierpnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 29 lipca 2019 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV – sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania działki o numerze ewidencyjnym gruntu 21, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 14/11, 14/19, 18/6, 21 i 22 (obręb geodezyjny 5 Kostrogaj Przemysłowy) przy ul. Kostrogaj w Płocku.
Płock, dnia 28 sierpnia 2019 roku.


data dodania: 2019-08-28

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w wyłożonym do publicznego wglądu projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku

Protokół sporządzony w dniu 22.08.2019 roku, w Urzędzie Miasta Płocka przez Danutę Janiszewską - głównego specjalistę w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z ze zm.) w dniu 22 sierpnia 2019 r. o godzinie 1600 w Urzędzie Miasta Płocka przeprowadzono dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku  rozwiązaniami.


I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Spotkanie rozpoczęła Pani Aneta Pomianowska-Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju
i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, która przywitała osoby przybyłe na spotkanie i głos oddała projektantowi planu Panu mgr inż. arch. Gabrielowi Ferlińskiemu. Pan Ferliński (Projektant planu) poinformował, że teren objęty granicami planu zlokalizowany jest w obszarze historycznej zabudowy śródmiejskiej, a ponadto jego część (na południe od ulicy Sienkiewicza) zlokalizowana jest w Zespole urbanistyczno-architektonicznym wpisanym do rejestru zabytków, co determinuje funkcje dla tego terenu oraz zasady kształtowania zabudowy. W projekcie planu przyjęto wskaźniki zagospodarowania terenu w taki sposób, aby powstająca zabudowa nawiązywała do historycznej zabudowy i była jej kontynuacją. Ponadto wyjaśnił różnice pomiędzy terenami zabudowy śródmiejskiej, oznaczonymi symbolem „MS”, i przesłanki, jakimi kierował się przy ustaleniach. Następnie zapytał zebranych na sali czy mają jakieś pytania.

II. Głos w dyskusji zabrali:
1. Pan Juliusz Roszkowski:
    • poprosił o wyjaśnienie zapisów w § 16 ust. 1 pkt 1a i pkt 2 tekstu projektu planu;
Pan Gabriel Ferliński poinformował, że zapis ten jest błędem redakcyjnym. Podał informację o prawidłowym jego brzmieniu. W § 16 ust. 1 pkt 1a powinno być „z zastrzeżeniem lit. b”, natomiast w pkt 2 tego paragrafu winno być „z zastrzeżeniem pkt 3 i 4”. Zapewnił, iż omyłki te zostały dostrzeżone i zostaną skorygowane. Stwierdził, iż ich usunięcie nie wpływa na treść merytoryczną ustaleń.
    • poinformował, że przyjęty w projekcie planu katalog usług możliwych do realizacji w wyznaczonych „pierzejach usługowych” jest bardzo ograniczony. Ocenił, iż zgodnie z tymi ustaleniami na terenie oznaczonym na rysunku planu np. symbolem 3MS (w parterze) nie będzie możliwa usługa typu „solarium” czy recepcja hotelowa. Poprosił projektanta o wyjaśnienie;
Projektant planu przestawił wyjaśnienia. Stwierdził, iż katalog usług możliwych do realizacji w wyznaczonych pierzejach usługowych został świadomie ograniczony do usług, które nie będą uciążliwe dla funkcji mieszkaniowej obszaru, lecz z których funkcjonowaniem wiązać się będzie ruch klientów – pożądany dla ożywienia społecznego i gospodarczego obszaru. Z listy usług wyeliminowano usługi, które mogą być uciążliwe dla mieszkańców – np. warsztaty samochodowe. Poinformował, iż ustalenia projektu planu dla pierzei usługowych przewidują lokalizację „drobnych usług rzemieślniczych”, w których, wg definicji zawartej w słowniczku uchwały, mieszczą się usługi kosmetyczne, do których można zaliczyć przywołane w pytaniu solarium. Wyjaśnił, iż pozostałe 50% powierzchni użytkowej parteru, której nie dotyczą ustalenia w zakresie pierzei usługowej, może być wykorzystane na inne funkcje usługowe – np. recepcję hotelu, którego pozostałe pomieszczenia będą się mieścić na wyższych kondygnacjach budynku. Wykonawca stwierdził, iż ze względu na zgłoszone w dyskusji wątpliwości i przedstawiane wątpliwości interpretacyjne, zapisy projektu planu dotyczące pierzei usługowych zostaną ponownie przeanalizowane i ewentualnie skorygowane, tak by rozszerzyć zakres możliwych do lokalizacji usług i by zapisy te były jednoznaczne, zgodnie z celem ich wprowadzenia.
    • poprosił o wyjaśnienie, czy zapisy § 11 pkt 4 dotyczą tylko miejsc parkingowych naziemnych dla określonych w planie inwestycji, czy również miejsc w parkingach podziemnych? Ocenił, iż określanie maksymalnej ilości miejsc postojowych w sytuacji budowy budynków mieszalnych wielorodzinnych dla osób bardziej zamożnych, korzystających z samochodów, jest niewłaściwym działaniem.
Projektant planu poinformował, iż przyjęte w projekcie planu wskaźniki ilościowe miejsc postojowych, są zgodne z uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 482/XXVIII/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie: programu realizacji miejsc postojowych dla pojazdów na terenie miasta Płocka i dotyczą zarówno miejsc naziemnych jak w garażach podziemnych. Teren objęty granicami planu zlokalizowany jest w strefie I, w której ustalono maksymalną ilość tych miejsc w celu ograniczenia ruchu samochodowego w tej części miasta. Wyjaśnił, iż działanie to ma na celu wymusić korzystanie w większym stopniu z komunikacji publicznej.
    • poprosił, aby kolory okładzin z kamienia naturalnego ustalić jako odpowiedniki
w systemie NCS (§ 6 ust.12 b tiret czwarte), bowiem przyjęte w projekcie planu mogą podlegać różnym interpretacjom, np. czy kolor ciemny szary można traktować jako grafitowy?
Projektant planu poinformował, iż intencją wprowadzenia tych zapisów nie było wykluczanie stosowania granitu, jako materiału wykończeniowego. Jasno szary granit powinien być możliwy do zastosowania. Stwierdził, iż możliwe jest zastosowanie systemu NCS dla opisania kolorystyki kamienia.
    • zapytał gdzie będzie można odprowadzać wody deszczowe w świetle ustaleń § 12 ust. 3 pkt 6 (zakaz odprowadzenia nowych włączeń wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji ogólnospławnej do czasu budowy kanalizacji rozdzielczej;
Wykonawca planu informował, że zapis ten zostanie poddany przeanalizowaniu i uzgodnieniu ze spółką „Wodociągi Płockie”.

2. Pan Jacek Koziński:
    • zapytał jaka definicja zabudowy użyteczności publicznej będzie obowiązywała w planie miejscowym w przypadku jej zmiany w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
Projektant planu poinformował, że obowiązującą definicją będzie definicja zawarta w akcie prawnym obowiązującym na czas uchwalenia planu.
    • poprosił o interpretację ustalenia zawartego w § 6 ust. 4 pkt 4 dotyczącego linii zabudowy obowiązujących. Stwierdził, że zapis ten jest bardzo skomplikowany
i może podlegać różnym interpretacjom;
Projektant planu wyjaśnił, że przesłanką takiego zapisu było ustalenie obowiązku realizacji zabudowy w pierzei ulicy, zgodnie z cechami historycznej zabudowy, definiującej optycznie obudowę miejsc publicznych w wyznaczonej linii zabudowy. Dopuszczone odstępstwa od obowiązku sytuowania lica elewacji w wyznaczonej linii służą „rozrzeźbieniu elewacji”, na określonych w planie warunkach, po czym podał przykład na rysunku. Poinformował zebranych, że przeanalizuje możliwość zmiany tej definicji, tak by była łatwiejsza do zrozumienia i zastosowania zgodnie z celem jej wprowadzenia.
    • zapytał czy na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MS możliwa jest zabudowa usługowa i czy możliwe jest dopuszczenie tam zabudowy użyteczności publicznej?;
Projektant planu poinformował, iż na terenie 2MS nie jest możliwa realizacja samodzielnej  zabudowy usługowej. Zgodnie z przyjętymi w projekcie planu ustaleniami tylko w parterze zabudowy mieszkaniowej istnieje możliwość lokalizacji lokali usługowych. Dla terenu nie ograniczono zakresu możliwych do realizacji usług.
    • zapytał co decydowało o ustaleniu w określonych miejscach pierzei usługowych?
Projektant planu poinformował, że o ustaleniu lokalizacji miejsc pierzei usługowych zadecydował w znacznej mierze stan istniejący w terenie. Linia ta została wskazana tylko w tych miejscach, gdzie będzie możliwość jej właściwego kształtowania. Nie wprowadzono jej np. w miejscach, gdzie działki zabudowane są w części frontowej wyłącznie budynkami mieszkalnymi i obowiązek realizacji usług byłby bezprzedmiotowy, często trudny do realizacji ze względu na znaczne wyniesienie parteru w stosunku do poziomu chodnika.
    • zapytał co było przesłanką do objęcia ochroną komina pozostałego po dawnych zabudowaniach fabrycznych? oraz poinformował, że w jego ocenie komin koliduje
z ustalonym w planie przeznaczeniem (ciąg pieszy);
Projektant planu poinformował, iż komin, który został objęty ochroną, jest pozostałością po byłej fabryce Maurycego Marguliesa, jest świadectwem historii tego miejsca, które w przeszłości łączyło funkcje przemysłowe z funkcjami mieszkaniowymi i usługowymi. Wskazał, iż za zasadne uznano objęcie go ochroną jako zabytek, co umożliwiają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Pan Adam Woźniak:
    • poinformował, że część terenu, na którym ustalony został w planie teren 1ZP (teren publicznie dostępnego samorządowego parku) jest własnością spółki PKN ORLEN. Spółka w stosunku do tego terenu ma swoje plany i wnosi o ustalenie na tej działce terenu usług. Stwierdził, że w sąsiedztwie terenu objętego planem (skarpa wiślana) jest duża ilość zieleni i bezzasadnym jest lokalizowanie w granicach planu, na takim małym terenie, parku. Ponadto ocenił, że ustalenie to nie będzie zgodne ze Studium.
Projektant planu poinformował, iż teren zieleni urządzonej 1ZP został ustalony zgodnie z wytycznymi zamawiającego (Urząd Miasta Płocka), dodając, że tereny zieleni są bardzo potrzebne w obszarach zurbanizowanych w mieście, w szczególności na terenach o zwartej zabudowie, że lokalizacja każdego, choćby małego skweru zieleni w obszarze intensywnie zabudowanego śródmieścia Miasta jest bardzo zasadna, służy poprawie lokalnego klimatu, zmniejsza efekt wyspy ciepła, przyczynia się do zatrzymania wód opadowych na terenie.  Stwierdził, iż dyspozycje planu w tym zakresie przyjęto z pełną świadomością konsekwencji finansowych – koniecznością wykupienia terenu przeznaczonego na realizację celu publicznego – ogólnodostępnego samorządowego parku. Poinformował, iż teren przeznaczony pod zieleń jest w większości własnością Miasta, w niewielkim stopniu zainwestowany. Zabudowa istniejąca będzie w przyszłości zlikwidowana.
Tereny zieleni urządzonej są funkcją towarzysząca zabudowie, co odpowiednio przewiduje Studium.
Ponadto Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta  poinformował, że od Przewodniczącego Rady Miasta Płocka wpłynęła prośba o zachowanie „odpowiednich” (mających na celu zwiększenie terenów zieleni w mieście) wskaźników zieleni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

III. Ustalenia z dyskusji
    • do protokołu nie złożono na piśmie uwag kwestionujących ustalenia przyjęte
w projekcie planu.
Podsumowanie:
Pani Aneta Pomianowska-Molak podziękowała za udział w dyskusji oraz poinformowała, że uwagi kwestionujące ustalenia projektu planu należy wnieść w terminie do 16 września 2019 roku.


Dyskusja została zakończona o godzinie 18.30.
Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
    1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
    2) do dokumentacji planistycznej,
    3) do publicznego wglądu.


Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

 

Płock, dnia 22.08.2019 r.


data dodania: 2019-08-28

INFORMACJA
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1311/10, 1324/1, 1324/6, 1324/7, 1324/8, 1324/9, 1324/10, 1325/3, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 26 sierpnia 2019 roku

 


data dodania: 2019-08-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

    Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku Pana Piotra Kowalewskiego i Pani Magdaleny Kowalewskiej zamieszkałych w Płocku przy ul. Jesiennej 12/17 oraz Spółki Jawnej Portos K. Portalski z siedzibą w Skrzeszewie przy ul. Partyzantów 37 z pełnomocnictwa których działa Pani Katarzyna Matyja zamieszkała w Nowym Boryszewie 48/20 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 44/7 przy ulicy Granicznej w Płocku,
zawiadamiam,
że pismem znak: WRM-II.6733.77.2019.AK z dnia 26 sierpnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :

    1.  Starosta Płocki, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP;
    2. Zarządca drogi, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku;
    3. Zarząd Zlewni we Włocławku;

 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2019-08-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 26 sierpnia  2019 roku została wydana decyzja nr 71/PG/2019 znak: WRM-II.6733.75.2019 w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 99/PG/2018 z dnia 30 października 2018 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.115.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową układu drogowego na dojazdach do obiektu, budowa chodników, ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych oraz budowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno-Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kilińskiego i Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: działki: 1011/12, 1027/5, 1046/5 (obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście), działki: 966/3, 966/4, 967/1, 967/3 (obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka), działka: 846 (obręb ewidencyjny 10 – Podolszyce), w zakresie rozszerzenia terenu objętego wnioskiem (działki pozostają bez zmian),załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a,na wniosek Gminy Płock z siedzibą 09-400 Płock, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, z upoważnienia którego działa Pan Paweł Wątroba przedstawiciel PBW Inżynieria Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-676, przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane,
oraz
na podstawie art. 108 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego nadaję niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.


data dodania: 2019-08-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 sierpnia 2019 roku została wydana decyzja nr 67/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-0,15 kV pomiędzy stacjami SN/nN nr S1-00159 ul. Łukasiewicza Politechnika, a nr S1-00069 ul. Pszczela, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Łukasiewicza, Pszczela, Miodowa, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 203/5, 203/16, 223/4, 380/5, 380/6, 377/7, 376 (obręb 4), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Łukasz Kaczyński,reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą w Brzezinach, przy ul. Lasockich 36.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-08-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 sierpnia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 21 sierpnia 2019 roku została wydana decyzja nr 66/PG/2019 znak: WRM-II.6733.54.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (kiosk multimedialny, chodnik, plac wokół pomnika) i infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Teatralnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 681/2,  obręb ewidencyjny 8 - Śródmieście,

na wniosek Towarzystwa Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego z siedzibą w Płocku przy ulicy 1 Maja 12 lok. 54 reprezentowanego przez Prezesa Towarzystwa Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego prof. dr hab. n. med Lecha Chyczewskiego.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-08-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Robert Burda reprezentujący Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne „Teltor-Pol Północ” S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Śnieżnej 1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych Sn-15kV i złącz kablowych Sn-15kV od stacji nr S1-00099 do stacji nr S1-00218 w m. Płock Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Kolejowej, Ukośnej, Zielonej, Cichej, Popłacińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2874/1, 2874/2, 1720, 1708/9, 1708/8, 1708/1, 1663, 1660, 1641, 1640/3, 1638/2, 1632/2, 1457/1.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-08-19

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock z siedzibą Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Traczyk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AKAWAI Marcin Traczyk z siedzibą w Kielcach przy ul. Zagórskiej 195/3, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:  budowie sieci kanalizacji deszczowej, podziemnego zbiornika retencyjnego dla wód deszczowych, utwardzenie terenu, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Chopina i Al. Piłsudskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 222, 224/1, 256/6.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-08-16

INFORMACJA
 z dnia 16 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 sierpnia 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S. A. reprezentowany przez pełnomocnika Pana Jacka Gajewskiego, wycofał zgłoszenie budowy sieci kablowej elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1311/10, 1324/1, 1324/6, 1324/7, 1324/8, 1324/9, 1324/10, 1325/3, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 16 sierpnia 2019 roku


data dodania: 2019-08-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 04 kwietnia 2019 roku   
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
 O  ROZPOCZĘCIU  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH
PROJEKTU  ZMIANY  GMINNEGO  PROGRAMU  REWITALIZACJI
POD  NAZWĄ:  PŁOCKI  PROGRAM  REWITALIZACJINa podstawie art. 6 i 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1398) Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą: Płocki Program Rewitalizacji.

1) Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2. zbierania uwag ustnych;
3. spotkania otwartego;
4. spotkań z grupami przedstawicielskimi.

2) Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi:
1. w formie pisemnej:
a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka – stanowisko nr 5;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-322 lub telefonicznie pod nr 24 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 17 maja 2019 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka). 

3) W ramach konsultacji społecznych odbędą się:
1. spotkanie otwarte w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, podczas którego omówiony zostanie projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji; 
2. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Miodowa” w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.00 – Płock, ul. Miodowa 8/7;
3. spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Płocka w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1;
4. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Skarpa” w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.00 – Płock, ul. Dobrzyńska 13 lok. 8;
5. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.00 – Płock, ul. Kwiatka 9 lok. 3;
6. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Radziwie” w dniu 9 maja 2019 roku o godzinie 18.00;
7. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Kolegialna” w dniu 14 maja 2019 roku o godzinie 18.00 – Płock, ul. 3 Maja 12.

4) Zakres negocjowalny konsultacji społecznych zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

5) Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

6) Projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji dostępny będzie od dnia 11 kwietnia 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka – na stronie internetowej www.bip.ump.pl, na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu – w zakładce Rewitalizacja i Estetyzacja, w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-322 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka oraz podczas spotkań, o których mowa w ust. 3).

7) Konsultacje społeczne prowadzone będą z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianą poz. 1479).

 

Informacja podsumowująca konsultacje - z dnia 14 sierpnia 2019

Płocki Program Rewitalizacji po konsultacjach (wraz z załącznikami)


data dodania: 2019-08-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24 lipca 2019 roku, uzupełniony 6 i 9 sierpnia 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV i 0,4 kV, budowie kontenerowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV i słupa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 157/16, 156/2, 157/13, 125, 157/15, 157/14, 157/7, 159/13, 163, 29, 129, 128, 118/1, 117/2 – obręb Kostrogaj Rolniczy i 1/1, 2/1, 3/1, 32/1, 32/2, 22/8, 22/10, 22/12, 42/1, 44/1, 49/3, 50/18, 71, 80/1, 83/1, 85/1, 86/1, 51/8, 51/7, 51/6, 50/13, 50/11, 50/8, 49/2, 31/19, 31/16, 31/13, 30/4, 29/2, 27/2, 26/2, 21/4, 20/2, 20/1 – obręb Podolszyce, przy ulicach Otolińskiej, Granicznej i Pasternakiewicza w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku Al. Jana Pawła II 30.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-08-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 sierpnia 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie parkingu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi i infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej II etap przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 967/3, 846, 849, 850, 852, 855/1, 853 przy ulicy Norbertańskiej w Płocku,

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 1 z pełnomocnictwa której działa Pani Zenobia Skutnik zamieszkała w Słupnie przy ul. Wroniej 17/1.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-08-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8 sierpnia 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie parkingu wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi i infrastrukturą w ramach zadania pn: Rozwój infrastruktury zrównoważonej mobilności miejskiej II etap przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 967/3, 846, 849, 850, 852, 855/1, 853 przy ulicy Norbertańskiej w Płocku,

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Pl. Stary Rynek 1 z pełnomocnictwa której działa Pani Zenobia Skutnik zamieszkała w Słupnie przy ul. Wroniej 17/1.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-08-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 6 sierpnia 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 44/7 przy ulicy Granicznej w Płocku,

na wniosek Pana Piotra Kowalewskiego i Pani Magdaleny Kowalewskiej zamieszkałych w Płocku przy ul. Jesiennej 12/17 oraz Spółki Jawnej Portos K. Portalski z siedzibą w Skrzeszewie przy ul. Partyzantów 37 z pełnomocnictwa których działa Pani Katarzyna Matyja zamieszkała w Nowym Boryszewie 48/20.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 osób. W związku
z powyższym zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego kolejne zawiadomienia o innych czynnościach i decyzji będą dokonane w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz udostępnionego
w na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia/obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-08-12

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 2 sierpnia 2019 roku, złożonym w dniu 7 sierpnia 2019 roku, Gmina Płock z siedzibą 09-400 Płock, Stary Rynek 1 reprezentowana przez pełnomocnika Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą 09-400 Płock,  ul. Bielska 9/11, z upoważnienia którego działa Pan Paweł Wątroba przedstawiciel PBW Inżynieria Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu 53-676, przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75, zwróciła się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 99/PG/2018 z dnia 30 października 2018 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.115.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową układu drogowego na dojazdach do obiektu, budowa chodników, ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych oraz budowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno-Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kilińskiego i Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: działki: 1011/12, 1027/5, 1046/5 (obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście), działki: 966/3, 966/4, 967/1, 967/3 (obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka), działka: 846 (obręb ewidencyjny 10 – Podolszyce), w zakresie rozszerzenia terenu objętego wnioskiem (działki pozostają bez zmian),załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a.


Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-305 (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2019-08-09

 

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 sierpnia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 30 lipca 2019 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej, sieci elektroenergetycznych  nN–0,4KV oraz SN-15KV kablowych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 499/10 i 499/8, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,    materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2019-08-09

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 7 sierpnia 2019 roku
O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 162/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Imielnica” w Płocku

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
w zakresie terenów: 26MN, 4MN/U, 5MN/U, 15KDD i 19KDJ

Dokumenty do pobrania:

od dnia 20 sierpnia 2019 roku do dnia 10 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 15.00, w czwartki od 9.00 – 17.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 września 2019 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
    • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 5,
    • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
    • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 24 września 2019 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2019-08-07

INFORMACJA
z dnia 7 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
5 sierpnia 2019 roku,Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 działająca przez Pełnomocnika  Pana Jacka Jakóbik dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia rodzinnego wielofunkcyjnego skweru zabaw i rekreacji – Budżet Obywatelski położony pomiędzy garażami i blokami przy ul. Chopina 59, Otolińska 15 i Otolińska 19 w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 636/32, 636/33 (obręb geodezyjny 7 -Działki).
Płock, dnia 7 sierpnia 2019 roku


data dodania: 2019-08-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 czerwca 2019 roku, uzupełniony 31 lipca 2019 roku,  wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie bieżni okrężnej wraz z prostą, boiska wielofunkcyjnego, skoczni do skoku wzwyż, skoczni do skoku w dal i trójskoku, rzutni do pchnięcia kulą, trybuny stalowej, chodników, obiektów małej architektury wraz z infrastrukturą techniczną  w ramach zadania: „Budowa boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu”  przewidzianej do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów: 262/1 przy ul. Piaska w Płocku,

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku Pl. Stary Rynek 1 reprezentowanej przez Pana Szymona Kita prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą PRIMTECH Szymon Kita z siedzibą w Tarnowskich Górach przy  ul. Sienkiewicza 4/6.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-08-06

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kwiatka-Królewiecka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 696/XXXIX/2017 Rady Miasta Płocka z 28 listopada 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Dokumenty do pobrania:

 

od dnia 12 sierpnia 2019 roku do dnia 2 września 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Auli Urzędu Miasta Płocka na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 września 2019 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
    • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
    • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
    • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 16 września 2019 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2019-08-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 sierpnia 2019 roku została wydana decyzja nr 64/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1311/10, 1324/1, 1325/3, 1324/10, 1324/9, 1324/8, 1324/7, 1324/6 przy ul. Grabówka w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Gajewski reprezentujący firmę PROGAJWAT Jacek Gajewski z siedzibą w Płocku przy ul. Mazowieckiej 13,.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 

 

 


data dodania: 2019-08-05

INFORMACJA
z dnia 2 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
1 sierpnia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN ze złączami kablowo-pomierowymi, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 373/9, 304/1, 400/3, 400/4 (obręb geodezyjny 15-Tokary).
Płock, dnia 2 sierpnia 2019 roku


data dodania: 2019-08-02

INFORMACJA
z dnia 2 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 1 sierpnia 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej kablowej nn wraz  ze złączami kablowo-pomiarowymi nn, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1311/10, 1324/1, 1324/6, 1324/7, 1324/8, 1324/9, 1324/10, 1325/3, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 2 sierpnia 2019 roku


data dodania: 2019-08-02

INFORMACJA
 z dnia 2 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 18 lipca 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Konrada Pawlaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Flisackiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1733/1, 1733/8, 1697/11, 1734, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce- Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-08-02

INFORMACJA
z dnia 2 sierpnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 sierpnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 lipca 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej i Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 461, 462, 463,464, 465, 466, 467, 483/2, 483/3, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 920/7, 920/8, 920/9, 920/10, 920/13, 920/14, 920/15, 920/16, 920/17, 920/18, 920/19, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 2 sierpnia 2019 roku.


data dodania: 2019-08-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI                             O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 lipca 2019 roku została wydana decyzja nr 63/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm przewidzianej do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów: 235 przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak, reprezentujący firmę INSTAL-GAZ Sp. z o.o. Spółka komandytowa, z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-07-31

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 lipca roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 22 lipca 2019 roku, złożonym w dniu 25 lipca 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku, drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu dla potrzeb nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 17 w Płocku przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szymona Kossobudzkiego 10 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 395, 396, 394/54 obręb ewidencyjny 0004 – Łukasiewicza,

na wniosek  Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1 z pełnomocnictwa której działa Pan Jarosław Adach, Prezes Spółdzielni Pracy ,,INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI” z siedzibą w Kielcach przy ulicy Targowej 18.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2019-07-31

OBWIESZCZENIE Z DNIA 30 LIPCA 2019 ROKU
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami),
zawiadamiam,że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 lipca 2019 roku wydano decyzję Nr 62/PG/2019 znak: WRM-II.6733.21.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 180 mm, dn 125 mm, dn 63 mm i dn 40 mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Portowej, Popłacińskiej, Żeglarskiej, Kapitańskiej, Marynarskiej, Kotwiczej, Leonida Teligi, Szkutniczej, Stoczniowej, Zagroda, Gromadzkiej, Piaskowej, Suchej, Leśnej, Sukcesorskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3103/5, 2753/5, 2754/5, 2755/5, 2756/5, 2757/5, 2758/5, 2761/2, 2762/5, 2764/5, 2765/5, 2766/5, 2767/5, 2768/5, 2769/5, 2770/5, 2788/5, 2789/5, 2790/5, 2792/5, 2793/5, 2794/5, 2795/5, 2796/5, 3085/2, 3084, 1690, 3098/19, 3101/42, 3071, 3075/3, 3077, 3073, 3072, 3074, 3069, 2989, 3068, 2309/1, 3066, 3065, 2374/9, 2374/11, 2309/2, 2302/1, 1691, 2380, 2930, 3064, 3063, 2367, 2354, 2352, 2309/4, 1800, 2309/5, 1773/1, 1761/6, 1808, 1819, 2306, 2291/2, 2374/8, 3070, 3098/20, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Krutczenko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krutczenko Marcin Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR”, z siedzibą w Ciechanowie przy ul. M. Dąbrowskiej 11.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-30

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
29 lipca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 lipca 2019 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego, na działkach o numerach ew. gruntu 35/7, 35/3, 27, 6/3, 8/3, 8/5, 260, 239/13, położonych w obrębie ew. Nr 7-Działki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 30 lipca 2019 roku


data dodania: 2019-07-30

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 i 2b oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ppkt a) i art. 29 ust. 2 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 t. j.),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 29 lipca 2019 roku firma ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci  elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV – sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym oraz przebudową wewnętrznej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV w celu zasilania działki o numerze ewidencyjnym gruntu 21, przewidzianych do realizacji  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 14/11, 14/19, 18/6, 21 i 22 (obręb geodezyjny 5 Kostrogaj Przemysłowy) przy ul. Kostrogaj w Płocku.
Płock, dnia 30 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne,

przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 36  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 955 i 794 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,

na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 36 w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Kolegialnej 36.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o  warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą:

nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne,

przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 36  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 955 i 794 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,

na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 36 w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Kolegialnej 36.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945)

zawiadamiam,

że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o  warunkach zabudowy dla inwestycji pod nazwą: nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na mieszkalne, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej 36  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 955 i 794 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,

na wniosek  Wspólnoty Mieszkaniowej Kolegialna 36 w Płocku z siedzibą w Płocku przy ulicy Kolegialnej 36.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 lipca 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 22 lipca 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tęczowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 837/2, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846 obręb ewidencyjny 0016 -Ciechomice na wniosek  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Gajewski, reprezentujący firmę PROGAJWAT Jacek Gajewski, z siedzibą w Płocku przy ulicy Mazowieckiej 13.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-26

INFORMACJA
z dnia 26 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 26 lipca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 12 lipca 2019 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV – sieci kablowej nn 0,4kV wraz z złączami kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 407, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461 i 464 (obręb geodezyjny 16-Ciechomice) przy ulicy Jeziornej w Płocku.
Płock, dnia 26 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 1a, z pełnomocnictwa której działa Pani Anna Krawczyńska-Piechna, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie wiaty garażowej na budynek garażowy na terenie JRG-2 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Popłacińskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2874/1.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-26

INFORMACJA
z dnia 24 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 lipca 2019 roku, złożonego przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 524/9, 645/1, 642/2, 524/14 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).
Płock, dnia 24 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 lipca 2019 roku została wydana decyzja nr 61/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej SN-15kV, nn-0,4 kV stacji transformatorowych kontenerowych , przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 869, 865, 861, 862/1, 862/2, 863, 875/1, 875/3, 877, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy u. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-24

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
„Górna-Ośnicka” w Płocku

Protokół został sporządzony dnia 24 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) w dniu 11 lipca 2019 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczęła pani Aneta Pomianowska-Molak Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, która przywitała osoby przybyłe na dyskusję i poinformowała, że jest to już trzecie wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Pani Dyrektor poinformowała, że w związku z uwzględnionymi przez Prezydenta Miasta Płocka uwagami, złożonymi przez mieszkańców, konieczne było ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu. Do najważniejszych zmian należały:

    • likwidacja połączenia drogi 1KDD z drogą 1KDZ,
    • likwidacja połączenia drogi 6KDD z drogą 7KDD,
    • zaprojektowanie drogi 5KKD pomiędzy terenami 3MN i 4MNU.
     
II. Głos w dyskusji zabrali

1. Pan Łukasz Ozimek (kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta) – zapytał czy zebrani na sali mają jakieś pytania do projektu planu.

2. Pan Marek Szczygielski – zgłosił następujące uwagi:
    • § 3 ust. 1 pkt 17 definicja dojazdu wewnętrznego jako, cyt. „pas terenu stanowiący dojazd do działki budowlanej”, ale równocześnie ta kwestia jest poruszona w § 13 ust. 1 pkt. 4, gdzie jest taki zapis, cyt. „w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji dopuszcza się obsługę komunikacyjną nieruchomości przez niewyznaczone graficznie na rysunku dojazdy wewnętrzne”. W jednym przypadku definiuje się dojazd do działki, a w drugim dojazd do nieruchomości. Jeżeli zacznie się robić wykładnię przepisów, to § 3 ust. 2 w przyszłości może być niewystarczający, gdzie jeśli nie ma definicji legalnej w planie, to stosuje się przepisy odrębne. W tym zakresie stosuje się zatem kodeks cywilny i przepisy merytoryczne prawa administracyjnego. Niezależnie od tego, że projekt planu nie zawiera definicji systemu komunikacyjnego, wydaje się, że można wyinterpretować, że jest to cały § 13, ale to tylko interpretacja. Brak jest definicji działki budowlanej. Nie ma definicji nieruchomości, czyli odwołujemy się do przepisów odrębnych, to wniosek jest następujący: o ile działka budowlana zgodnie z przepisami odrębnymi może być nieruchomością, o tyle nieruchomość nie zawsze jest działką budowlaną.
     
Pan Łukasz Ozimek oznajmił, że jeśli ma to być uwaga formalna to musi być ona złożona na piśmie.

    • Zapis § 5 ust. 5, czy faktycznie zapis ten dotyczy wszystkich terenów, całego projektu planu? Ta norma prawna jest zbudowana zgodnie z § 5 ust. 4 bo odwołuje się do jego zapisów. Czyli tak zbudowana norma prawna dotyczy nowego czy też ponownego wyznaczenia granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego i konkluduje, że ten zapis dotyczy tylko w istocie dróg publicznych. Oznacza to, że taka nowa droga publiczna według tego przepisu będzie musiała spełniać wyłącznie przesłanki § 13 ust. 1 i § 25-35, czyli mieć te same parametry oraz klasę. Pytanie brzmi: jak może być i przez kogo wykorzystany ten zapis oraz kto zadecyduje i w jakiej formie, że trzeba zrealizować, np. nową drogę KDD? Będzie to procedura zmiany planu czy w ramach tego planu?
    • Czy w § 7 ust. 9, czy chodzi faktycznie o pominięcie fotowoltaiki i paneli słonecznych, skoro jest zapis, nakazuje się, a nie ma ich tam wymienionych. Podobnie w § 14 ust. 8 pkt. 1-4, chodzi o to, czy nie zostały przez przypadek pominięte te nowoczesne sposoby dostarczania energii lub ciepła.
    • § 14 ust. 4 pkt. 2, czy on jest przemyślany, skoro ten zapis w pewnym momencie dotyczy zarządcy sieci i problem polega na tym, że plan ustala, że zarządca sieci może decydować o zabudowie i zagospodarowaniu terenu, m.in. według swoich zasad i norm, bo taki jest zapis. Wedle zasad prawodawstwa, jeśli coś się kończy przecinkiem w zdaniu złożonym, to jest to odrębna regulacja. Oznacza tyle, że nie odnosi się do następnych uregulowań po przecinku. Zapis powinien więc brzmieć, cyt. „...odrębnych, w tym norm i zasad ustalonych dla zarządców”.
    • § 14 ust. 7 pkt. 4 dotyczy m.in. zakazu budowy nowych zbiorników. Pytanie brzmi: „co z aktualnymi, a w szczególności tymi zrobionymi prawem Kaduka, co się będzie z nimi działo?”
    • § 22 ust. 1 w związku z § 22 i rysunkiem planu. Dotyczy on terenu 3ZU i pytanie brzmi następująco: „Czy teren 3ZU nie został wyznaczony arbitralnie, dlatego że wystarczają regulacje projektu planu, dotyczące powierzchni biologicznie czynnej, np. § 7 ust. 2 i § 16 ust. 3. Przy czym § 7 ust. 3 nie załatwia problemu pytania, ponieważ przepis ten wyklucza § 22 ust. 2, bo wyklucza się spod tej regulacji teren 3ZU. Teren 3ZU od strony zachodniej i jadąc na wschód jest tam ząbek, który idzie do góry, na północ, poniżej 6KDD. Czy to nie jest arbitralne i czy to jest potrzebne, bo na 3ZU jest zakaz zabudowy, więc jeżeli określacie w innych przepisach powierzchnię biologicznie czynną to wiadomo o co chodzi, że i tak tam musi być ta powierzchnia i nie będzie na niej kwestii budowy, a arbitralność polega na tym, że niepotrzebnie poszerzyliście to na trzech lub na czterech działkach”.

Pani Aneta Pomianowska-Molak wyjaśniła, że nie ma tutaj żadnej subiektywnej oceny, ponieważ obowiązuje Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które obowiązuje od 2013 roku i w tym terenie jest teren zielony, dlatego na terenie 3ZU jest zakaz zabudowy.

Pan Jacek Terebus (Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji) poinformował, że wydział przygotowuje plan miejscowy i jest to już trzecie wyłożenie planu do publicznego wglądu. W kwestii zapisów dotyczących celu publicznego i tego, kto może taką decyzję podjąć, należy wziąć pod uwagę, że jest dużo przepisów odrębnych, które nie zależą od Urzędu Miasta Płocka. Może zdarzyć się sytuacja, że sam urząd skorzysta ze specustawy na terenie, na którym jest uchwalony plan, ponieważ inwestycja drogowa będzie musiała być zrealizowana w inny sposób. Powód, dla którego przystąpiono do opracowania planu jest oczywisty – na tym terenie wydano bardzo dużo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest wiele przypadków, gdy mieszkańcy nie mogą uzyskać decyzji, bo jest problem z dostępem do infrastruktury technicznej i właśnie po to jest robiony plan miejscowy, żeby zapanować nad tą przestrzenią i mieć wpływ na jej kształtowanie, ale też żeby umożliwić mieszkańcom pewne działania związane z inwestowaniem. W wielu przypadkach, jeśli chodzi o plan, jest tak, że pewne kwestie poruszane są w odrębnych ustawach.

Pani Aneta Pomianowska-Molak powiedziała, że nie ma takiej sytuacji, że przychodzi gestor sieci i zmienia zapisy planu. Gestor sieci ma prawo przyjść i powiedzieć, że zapisy planu trzeba zmienić w sytuacji, gdy zmienią się przepisy prawa, które są nadrzędne nad planem miejscowym i ustalenia planu nie będą z nimi zgodne. W kwestii celu publicznego może się zdarzyć, że pojawi się droga, o której dziś nie wiadomo, a z jakiś względów, okaże się być ona potrzebna. Zapis § 5 ust. 5 nie ma na celu oszukania mieszkańców i zrealizowania z pełną świadomością inwestycji drogowej poza wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi.

3. Pani Katarzyna Wiśniewska – zadała pytanie „jakie odległości narzucił Pern w kwestii stref od ropociągów?”

Pani Aneta Pomianowska-Molak poinformowała, że niestety nie jest w stanie sobie przypomnieć stref narzuconych przez gestora i jest to informacja, którą można uzyskać po sprawdzeniu pism z dokumentacji, jednakże na pewno były to odległości ponadnormatywne.

4. Pani Katarzyna Wiśniewska – zadała pytanie „czy można się zgłosić w kwestii przedmiotowego pisma i otrzymać odpowiedź?”

Pani Aneta Pomianowska-Molak powiedziała, że oczywiście istnieje taka możliwość. Dodała również, że nie była to zła wola gestora, tylko troska o bezpieczeństwo i o to, aby nikt nie wybudował domu zbyt blisko ropociągu.

5. Pan Grzegorz Dymecki – zwrócił się z ofertą przejęcia w ramach darowizny przez miasto Płock drogi wewnętrznej, wydzielonej na terenie 3MN, której jest jednym ze współwłaścicieli.

Pani Aneta Pomianowska-Molak powiedziała, że oczywiście można zwrócić się do miasta z takim wnioskiem, jednakże miasto nie przyjmuje takich darowizn, ponieważ utrzymanie takiej drogi wewnętrznej to są dodatkowe obciążenia dla gminy.

6. Pan Grzegorz Dymecki – powiedział, że droga ta stanowi łącznik pomiędzy dwoma drogami publicznymi - 5KDD i 3KDL.

Pan Łukasz Ozimek doprecyzował, że droga ta nie łączy dwóch dróg publicznych bo ten odcinek jeszcze drogą publiczną nie jest. Zauważył również, że na prośbę mieszkańców droga 5KDD została przywrócona i jest to dużo lepsze połączenie komunikacyjne terenu z ulicą Ośnicką. Dodatkowo, przedmiotowe drogi wewnętrzne są na tyle wąskie, że nie spełniają kryteriów dróg publicznych.

7. Pan Grzegorz Dymecki – zapytał co z ogrodzeniami działek przy istniejącej ulicy Ośnickiej, które znajdują się w liniach rozgraniczających drogi.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że był to również jeden z powodów przystąpienia do planu, ponieważ ulica jest wąską, a ma za zadanie obsłużyć kolejne tereny wskazane do zabudowy i linie rozgraniczające terenów mieszkaniowych zostały tak wyznaczone, aby właściciele nie mogli zbliżyć się z ogrodzeniami do granic własności, ponieważ ma to być teren rezerwy pod poszerzenie ulicy Ośnickiej tak, aby miała odpowiednie parametry.

8. Pan Grzegorz Dymecki – zapytał czy ten zawężony stan będzie dalej obowiązywał w terenach gdzie zrealizowane już są ogrodzenia.

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że docelowe zagospodarowanie drogi będzie miało miejsce z szerokością jaką przewiduje plan, czyli 12 metrów.

9. Pan Marek Szczygielski – zapytał „czy to nie jest tak, że pierwsza część Pana pytania nie jest dezaktualizacją planu, albo plan dezaktualizuje Pana problem, jeżeli Pan mówi, że tam są 4 metry? Bo w § 13 pkt. 5 ppkt. a, piszecie, że ta droga wewnętrzna taka nienamalowana, ma mieć minimum 5,5 metra, a Pana droga ma 4 metry?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to dojazdy, które mają stanowić dojazd do działek budowlanych dla właścicieli, a nie są to parametry dla drogi publicznej.

10. Pan Mariusz Kempczyński – zadał pytanie „czy jest możliwość przedłużenia drogi 7KDD o jedną działkę, tak aby był dobry dojazd do działek?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że w planie jest zapewniony dojazd do działek sąsiednich i nie ma potrzeby przedłużać drogi 7KDD.

11. Pan Adam Jadczuk – zadał pytanie „skoro jest tak mało zmian, to jaka jest szansa uchwalenia tego planu?”

Pan Łukasz Ozimek powiedział, że aktualnie szanse są bardzo duże. Pomimo, że było mało zmian, to było bardzo dużo uwag, co więcej, zmiany w układzie komunikacyjnym dla mieszkańców w obrębie tego planu były na tyle istotne, że konieczne było ponowne wyłożenie planu.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 1 sierpnia 2019 roku.

Dyskusja została zakończona o godzinie 16.45.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
    1) dla prezydenta Miasta Płocka,
    2) do dokumentacji planistycznej,
    3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Płock, dnia 24 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-24

INFORMACJA
z dnia 23 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 lipca 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz  ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wiejskiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2015/6, 2015/19, 2015/20, 2015/21, 2015/22, 2015/23, 2015/24, 2015/25, 2015/26, 2015/27, 2015/28, 2015/29, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.Płock, dnia 23 lipca 2019 roku


data dodania: 2019-07-23

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 lipca 2019 roku wydano decyzję Nr 59/PG/2019 znak: WRM-II.6733.43.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej  kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania budynków mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 510/35, 509/5, 506/4, 801/2, 801/29, 801/28, 510/34, 153/1, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy u. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Roman Durma, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-22

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lipca 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 lipca 2019 roku wydano decyzję Nr 60/PG/2019 znak: WRM-II.6733.53.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci (linii)  kablowej niskiego napięcia, złącz kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71/2, 123/36, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Ćwirko-Godycki, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 106 w Płocku.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-22

INFORMACJA
z dnia 19 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity)


zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 18 lipca 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowana przez Konrada Pawlaka, dokonała zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Flisackiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1733/1, 1733/8, 1697/11, 1734, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 19 lipca 2019 roku


data dodania: 2019-07-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: rozbudowa południowego segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, budowa parkingu na ok. 18 miejsc postojowych oraz zagospodarowanie terenu z niezbędną infrastrukturą techniczną, w ramach zadania: Przebudowa i rozbudowa południowego segmentu Szkoły Podstawowej Nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kossobudzkiego, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 403 (obręb 4), na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Wiesław Brykała, zamieszkały w Płocku, przy ul. Okopowej 26/1, właściciel firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe KST Wiesław Brykała.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 na budynek użyteczności publicznej o funkcji: Filia Książnicy Płockiej, Placówka Wsparcia Dziennego, Centrum Aktywności Seniora, Dom Dziennego Pobytu dla osób z chorobą alzheimera, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, budowa parkingu na ok. 68 miejsc postojowych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Miodowej 13A, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 412, 694/43 (obręb 4),na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, Pl. Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa Pan Wiesław Brykała, zamieszkały w Płocku, przy ul. Okopowej 26/1, właściciel firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe KST Wiesław Brykała.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-16

INFORMACJA
z dnia 15 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a  ppkt a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 lipca 2019 roku firma ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci  elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do działek o numerach ewidencyjnch gruntu  447,  448, 449, 450, 454, 458, 459, 460, 461, 464, 451, 452, 453, 455, 456, 457, 447 i 407 przewidzianych do realizacji przy ulicy Jeziornej (obręb geodezyjny 16-Ciechomice) w Płocku
Płock, dnia 15 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami),

zawiadamiam strony postępowania,


że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na:  budowie linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami SN/nN nr S1-00159 ul. Łukasiewicza Politechnika a nr S1-00069 ul. Pszczela, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Łukasiewicza, Pszczela, Miodowa na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 203/16, 223/4 (część), 380/5, 380/6, 377/7, 376 (obręb 4),

został zebrany materiał dowodowy.

 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2019-07-15

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 lipca 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 lipca 2019 roku wydano decyzję Nr 1/PW/2019 znak: WRM-II.6733.47.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie ośrodka radioterapii w Płocku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z budową łącznika do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (droga wewnętrzna, parkingi, stacja trafo i przyłącza), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 528/1, 530, na rzecz: Centrum Radioterapii i Usprawniania Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, z pełnomocnictwa której działa Pani Małgorzata Kurcz, reprezentująca Biuro Studiów i Projektów Budownictwa MSW Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Konarskiego 87.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lipca 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 12 lipca 2019 roku została wydana decyzja nr 58/PG/2019 znak: WRM-II.6733.48.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku Książnicy Płockiej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kościuszki na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 815, 823, 824, 825/2 i 1017, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście, na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Wierucki, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane
.


data dodania: 2019-07-12

INFORMACJA
z dnia 11 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam,

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 11 lipca 2019 roku ENERGA- OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej i ul. Jeziornej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 483/2, 483/3, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 920/7, 920/8, 920/9, 920/10, 920/13, 920/14, 920/15, 920/16, 920/17, 920/18 i 920/19 (obręb geodezyjny 16- Ciechomice).

Płock, dnia 11 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 10 lipca 2019 roku została wydana decyzja nr /PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze zlączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 483/2, 483/3, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 920/7, 920/8, 920/9, 920/10, 920/13, 920/14, 920/15, 920/16, 920/17, 920/18, 920/19 przy ul. Ciechomickiej i Jeziornej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą przy ul. Lasockich 36, Brzeziny.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 


data dodania: 2019-07-10

INFORMACJA
z dnia 10 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 8 lipca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 czerwca 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyszkolnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 123/15, 123/20, 123/21, 123/22, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 10 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-10

INFORMACJA
z dnia 8 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
8 lipca 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. J. Kochanowkiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 35/7, 35/3, 27, 6/3, 8/3, 8/5, 260, 239/13, położonych w obrębie ewid. Nr 7 – Działki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 8 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lipca 2019 roku wydano decyzję Nr 56/PG/2019 znak: WRM-II.6733.50.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania działki numer 21, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj 23, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 14/11, 15/4, 18/6, 21, 14/19, 22 (obręb 5), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy u. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę KRYBBA, z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-08

INFORMACJA
z dnia 5 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
28 czerwca2019 roku, które zostało poprawione w dniu 3 lipca 2019 Energa – Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana  Kamila Cholewińskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania budynku garażu przy ul. H.A. Gradowskiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 631/6, (obręb geodezyjny 8 -Śródmiście).
Płock, dnia 5 lipca 2019 roku


data dodania: 2019-07-05

INFORMACJA
 z dnia 3 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIANa podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 17 czerwca 2019 roku przez Inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowaną przez Pana Konrada Pawlaka, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wiejskiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2015/19, 2015/37, 2034/1, 2034/2, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce- Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-07-03

INFORMACJA
z dnia 3 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 roku poz. 1186 tekst jednolity)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 2 lipca 2019 roku ENERGA- OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 524/9, 645/1, 642/2, 524/14 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 3 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-03

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 lipca 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 lipca 2019 roku wydano decyzję Nr 55/PG/2019 znak: WRM-II.6733.35.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dworcowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 612/4, 606/1, 574, 563/14, 566, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy u. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Arkadiusz Radomski, reprezentujący firmę ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz, z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-07-03

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 2 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 t. j.) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z póź. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 1 lipca 2019 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 306/2019 znak: WRM-IV.6740.231.2019.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego:  konstrukcje budowlane – wiatę kompresorowni, estakadę północną i południową, stanowisko przeciwpożarowe, remont rozdzielni, plac manewrowy, sieć kanalizacji przemysłowej I systemu, sieć kanalizacji opadowej, instalacje wody gospodarczej i obiegowej, instalacje uziemienia; w ramach zadania p.n. „Wymiana kompletnych sprężarek Wydziału Olejowego PR-4/2EPC na instalacji HROS)”, na działce o numerze ewidencji gruntu 20/51 obręb 13-Kombinat, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 2 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-02

INFORMACJA
z dnia 1 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202  z późniejszymi  zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 1 lipca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 29 maja 2019 roku, uzupełnionego w dniu 19 czerwca 2019 roku po postanowieniu Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 czerwca 2019 roku, przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do działek o numerach ewidencyjnych gruntów 509/6 i 801/18 przewidzianych do realizacji przy ulicach: Traktowa, Przyjazna i Szpitalna w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 153/1, 510/34, 509/3, 801/28, 801/29, 510/35, 509/5, 509/6 i 801/18 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 1 lipca 2019 roku.


data dodania: 2019-07-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 lipca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 lipca 2019 roku została wydana decyzja nr 54/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 528 i 534 przy ul. Janówek w Płocku  na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Zajło reprezentujący firmę VOLT s.c Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 85/II/9
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-07-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21 czerwca 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 865 przy ul. Norbertańskiej w Płocku na wniosek Pana Mieczysława Markuszewskiego zamieszkałego w Płocku przy ulicy Norbertańskiej 32.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-28

INFORMACJA
z dnia 27 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 25 czerwca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 czerwca 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/2, 324, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 27 czerwca 2019 roku.


data dodania: 2019-06-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 czerwca 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

                     O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945), zawiadamiam, że w dniu 26 czerwca 2019 roku została wydana decyzja nr 52/PG/2019 znak: WRM-II.6733.25.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej, sieci energetycznej kablowej nN-0,4kV, SN-15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tumskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 507, 505, 506/3, obręb ewidencyjny 0008-Śródmieście, wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-26

INFORMACJA
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej elektroenergetycznej nN-04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 179/1; 177/1; 177/2 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-06-24

INFORMACJA
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 4 czerwca 2019 roku przez Inwestora – Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowaną przez Pana Konrada Pawlaka, dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa wraz z przyłączem, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Mazowieckiej i ulicy Skrajnej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1227/1; 1230/3; 1228/2; 1232; 3260; 3261; 3526; 1227/3 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce- Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-06-24

INFORMACJA
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 czerwca 2019 roku Gminy Płock w sprawie budowy oświetleniowej sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 761/5 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).


Płock, dnia 24 czerwca 2019 roku.


data dodania: 2019-06-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Łukasz Kaczyński, reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą w Brzezinach, przy ul. Lasockich 36, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowej SN-15kV pomiędzy stacjami SN/nN nr S1-00159 ul. Łukasiewicza Politechnika a nr S1-00069 ul. Pszczela, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Łukasiewicza, Pszczela, Miodowa na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 203/16, 223/4 (część), 380/5, 380/6, 377/7, 376 (obręb 4), zawiadamiam, że pismami z dnia 24 czerwca 2019 roku, znak: WRM-II.6733.55.2019.AS Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa:
Wojewoda, w zakresie zadań rządowych, reprezentowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Marszałek Województwa Mazowieckiego, w zakresie zadań samorządu wojewódzkiego, reprezentowany przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie, na podstawie art. 53 ust.4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Starosta Płocki, w zakresie zadań samorządu powiatowego reprezentowany przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta Urzędu Miasta Płocka, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 i 10a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zarządca drogi, w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.data dodania: 2019-06-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 czerwca 2019 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2018.2081 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Przystąpieniu do aktualizacji  „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasto Płock” Rada Miasta Płocka Uchwałą Nr 190/X/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku przyjęła „Aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Gminy miasto Płock”. Konieczność wykonania kolejnej aktualizacji dokumentu wynika z art. 19 ust. 2 ustawy Prawo energetyczne. W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka przystępuję do opracowania przedmiotowego, dla którego zgodnie z art. 39 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku (…) zapewnia udział społeczeństwa w opracowywaniu dokumentu, publikując niniejsze obwieszczenie.

Wnioski do Założeń można składać w:

1. W formie pisemnej:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu

2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Płocka.


data dodania: 2019-06-19

INFORMACJA
z dnia 19 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 czerwca 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyszkolnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 123/15, 123/20, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 19 czerwca 2019 roku.


data dodania: 2019-06-19

INFORMACJA
z dnia 19 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 czerwca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 28 maja 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 678/2, 678/3, 678/4, 685/13, 685/15, 685/16, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 19 czerwca 2019 roku.


data dodania: 2019-06-19

INFORMACJA
z dnia 18 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 czerwca 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowanego przez Konrada Pawlaka, dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wiejskiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2015/19, 2015/37, 2034/1, 2034/2, obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miastoPłock, dnia 18 czerwca 2019 roku


data dodania: 2019-06-18

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 czerwca 2019 roku
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Górna-Ośnicka” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 304/XIX/2012 Rady Miasta Płocka z 31 stycznia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Górna-Ośnicka” w Płocku, zmienioną Uchwałą Nr 664/XXXIX/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 29 października 2013 roku.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 27 czerwca 2019 roku do dnia 18 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 lipca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Auli Urzędu Miasta Płocka na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2019 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:
    • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
    • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
    • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2019 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
 Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2019-06-18

INFORMACJA
z dnia 17 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy odcika sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1153 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-06-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10 czerwca 2019 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm przewidzianej do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów: 235 przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku,

na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak reprezentujący firmę INSTAL - GAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4. 

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-17

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 czerwca 2019 roku wydano decyzję Nr 51/PG/2019 znak: WRM-II.6733.44.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 l=320mb, dn 40 l=50mb dla zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej i ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 509/5, 509/6, 801/18, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Sergiusz Pietras, reprezentujący firmę Tectum Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-14

INFORMACJA
z dnia 10 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 10 czerwca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 23 maja 2019 roku przez firmę TAGREL Sp. z o. o. Sp. Komandytowa zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35,0m3 oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV przewidzianych do realizacji przy ul. Długiej 31 w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 55/12 i 55/13 (obręb geodezyjny 13-Kombinat).
Płock, dnia 10 czerwca 2019 roku.
.


data dodania: 2019-06-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 czerwca 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

                   O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945), zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2019 roku została wydana decyzja nr 50/PG/2019 znak: WRM-II.6733.22.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa elektroenergetycznej sieci SN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kopernika na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 125, 144, 91/2, 60, 84, 83, 72, 71, 70, 69, 62, 61, 11/4, 11/2, 15/1, 15/2, obręb ewidencyjny 0009 – Wyszogrodzka,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, reprezentującego firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie Płocku przy Alei  Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-10

INFORMACJA
z dnia 7 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 czerwca 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Panią Karolinę Zalega, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej elektroenergetycznej nN-04 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 179/1; 177/1; 177/2 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-06-07

INFORMACJA
z dnia 7 czerrwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 6 czerwca 2019 roku Gmina Płock dokonała zgłoszenia budowy oświetleniowej sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 761/5 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).


Płock, dnia 7 czerwca 2019 roku.


data dodania: 2019-06-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 czerwca 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1311/10, 1324/1, 1325/3, 1324/10, 1324/9, 1324/8, 1324/7, 1324/6 przy ul. Grabówka w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Jacek Gajewski reprezentujący firmę PROGAJWAT Jacek Gajewski z siedzibą w Płocku przy ul. Mazowieckiej 13.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej SN-0,15 kV pomiędzy stacjami SN/nN nr S1-00159 ul. Łukasiewicza Politechnika, a nr S1-00069 ul. Pszczela, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Łukasiewicza, Pszczela, Miodowa, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 203/5, 203/16, 223/4, 380/5, 380/6, 377/7, 376 (obręb 4), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Łukasz Kaczyński, reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą w Brzezinach, przy ul. Lasockich 36.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 osób. W związku z powyższym zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego kolejne zawiadomienia o innych czynnościach i decyzji będą dokonane w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz udostępnionego w na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia/obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-07

INFORMACJA
z dnia 6 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
4 czerwca 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 322/2, 324, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 6 czerwca 2019 roku.


data dodania: 2019-06-06

INFORMACJA
z dnia 5 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 czerwca 2019 roku Inwestor – „SOCHOCKI REKLAMA” z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 28, dokonał zgłoszenia budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wyszogrodzkiej, na działce o numerach ewidencyjnym gruntów 1153 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-06-05

INFORMACJA z dnia 5 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. f) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 4 czerwca 2019 roku Inwestor – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. , z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, reprezentowanego przez Konrada Pawlaka, dokonał zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączem, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Mazowieckiej i ulicy Skrajnej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1227/1; 1230/3; 1228/2; 1232; 3260; 3261; 3526; 1227/3 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-06-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 czerwca 2019 roku wydano decyzję Nr 48/PG/2019 znak: WRM-II.6733.45.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: rozbudowie budynku garażowo-warsztatowego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Narodowych Sil Zbrojnych 8 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 48, na rzecz: Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 1a, z pełnomocnictwa której działa Pani Anna Krawczyńska-Piechna, zamieszkała w Płocku przy ul. Gościniec 7.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-04

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 4 czerwca 2019 roku
O NADANIU DECYZJI RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 31 maja 2019 roku złożony przez Spółkę Akcyjną ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy u. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński, reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński, z siedzibą w Brzezinach przy ul. Lasockich 36, w sprawie nadania decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 45/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 maja 2019 roku rygoru natychmiastowej wykonalności, w dniu 4 czerwca 2019 roku, nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 45/PG/2019 z dnia 27 maja 2019 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 153/1, 510/34, 801/1, 801/2, 510/35, 509/3, 509/5, 509/6, 801/18, wydanej na na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy u. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński, reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński, z siedzibą w Brzezinach przy ul. Lasockich 36.Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka,
w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-06-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 czerwca 2019 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 21 maja 2019 roku, zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,budowa pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego wraz z zagospodarowaniem terenu (kiosk multimedialny, chodnik, plac wokół pomnika) i infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Teatralnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 681/2, 984, 696 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, na wniosek Towarzystwa Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego z siedzibą w Płocku przy ulicy 1 Maja 12 lok. 54 reprezentowanego przez Prezesa Towarzystwa Budowy Pomnika Marszałka Stanisława Małachowskiego prof. dr hab. n. med Lecha Chyczewskiego.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 czerwca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
W SPRAWIE ZMIANY ZAKRESU INWESTYCJI OBJĘTEJ WNIOSKIEM O WYDANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej  kablowej nN 0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania budynków mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 506/3, 506/4, 509/5, 509/3, 510/34, 153/1, wnioskodawca wystąpił o zmianę zakresu inwestycji. 
W związku z powyższym ww. inwestycja przewidziana jest do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 153/1, 510/34, 801/28, 801/29, 801/2, 510/35, 509/5, 506/4.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-06-03

 

INFORMACJA
z dnia 30 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a  ppkt a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
29 maja 2019 roku firma ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci  elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi do działek o numerach ewidencyjnych gruntów 509/6 i 801/18 przewidzianych do realizacji przy ulicach: Traktowa, Przyjazna i Szpitalna w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 153/1,, 510/34, 509/3, 801/28, 801/29, 510/35, 509/5, 509/6 i 801/18 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 30 maja 2019 roku.

 


data dodania: 2019-05-30

INFORMACJA

z dnia 30 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN-04 kV od złącza kablowego przy ul. Kolegialnej 43a do złącza kablowego przy ul. Kolegialnej 38, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 918/2, 794, 956 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-05-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 maja 2019 roku wydano decyzję Nr 46/PG/2019 znak: WRM-II.6733.49.2019.MB o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 27/PG/2018 z dnia 26 marca 2019 roku znak: WRM-II.6733.6.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci kablowej SN 15kV oraz sieci kablowej nN  0,4kV wraz z mufami kablowymi SN i nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej i ul. Portowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2808/3, 2809/1, 2809/2, 2810/7, 2810/11, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2898, na wniosek: Pana Krzysztofa Nowaka – pełnomocnika firmy Top Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Błoniach przy ul. Powstańców 19, reprezentującego firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26K.
Z treścią decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2019-05-30

INFORMACJA
z dnia 29 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
28 maja 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 678/2, 678/3, 678/4, 685/13, 685/15, 685/16, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 29 maja 2019 roku.


data dodania: 2019-05-29

 

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 maja 2019 roku wydano decyzję Nr 45/PG/2019 znak: WRM-II.6733.24.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 153/1, 510/34, 801/1, 801/2, 510/35, 509/3, 509/5, 509/6, 801/18, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy u. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński, reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński, z siedzibą w Brzezinach przy ul. Lasockich 36.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-27

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 24 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 24 maja 2019 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 237/2019 znak: WRM-IV.6740.144.2019.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: wannę szczelną z ośmioma cokołami, montaż dwóch zbiorników magazynowych, montaż pomostów technicznych, estakadę, montaż zbiornika buforowego, zewnętrzną instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacji przemysłowej oraz zagospodarowanie terenu obejmujące układ pieszych ciągów komunikacyjnych, zlokalizowanych przy ul. Długiej 14 w Płocku na działce o numerze ewidencji gruntu 21/1 w ramach zamierzenia p. n. „Budowa nowej bazy magazynowej, w tym zbiornika kondensatu na terenie Wytwórni ETE-2 PCC EXOL S. A.”, wydaną dla  firmy PCC EXOL S.A., a także informuję że,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 24 maja 2019 roku


data dodania: 2019-05-24

INFORMACJA
z dnia 24 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b i pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 maja 2019 roku firma TAGREL Sp. z o. o. Sp. Komandytowa dokonała zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35,0m3 oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV przewidzianych do realizacji przy ul. Długiej 31 w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 55/12 i 55/13 (obręb geodezyjny 13-Kombinat).
Płock, dnia 24 maja 2019 roku.


data dodania: 2019-05-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 maja 2019 roku została wydana decyzja nr 44/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie słupa elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV przewidzianej do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów: 96 przy ulicy Urodzajnej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący firmę Elfeko S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-05-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 maja 2019 roku wydano decyzję Nr 43/PG/2019 znak: WRM-II.6733.28.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 685/3, 685/4, 685/7, 685/8, 685/13, obręb ewidencyjny 0016-Ciechomice, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o.z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko-Godycki reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci (linii) kablowej niskiego napięcia, złącz kablowo-pomiarowych, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Łąckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71/2, 126/1, 123/36.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945), zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2019 roku została wydana decyzja nr 42/PG/2019 znak: WRM-II.6733.29.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji pod nazwą: ,,budowa alei Spacerowej w Płocku ( w tym budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego, drogi rowerowej, zjazdu), wraz z budową infrastruktury technicznej, (w tym budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, monitoringu) wraz z zagospodarowaniem terenu, obiektami małej architektury wraz i zielenią w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa alei Spacerowej”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Spacerowej, ul. Ostatniej i al. Kobylińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 202/1, 202/2, 202/3, 167/3, 167/14, 200/2, 201, 223/1, 223/7 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, której działa Pan Andrzej Niedbała Dyrektor Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

                   O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU               DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945), zawiadamiam, że w dniu 22 maja 2019 roku została wydana decyzja nr 42/PG/2019 znak: WRM-II.6733.29.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla inwestycji pod nazwą: ,,budowa alei Spacerowej w Płocku ( w tym budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego, drogi rowerowej, zjazdu), wraz z budową infrastruktury technicznej, (w tym budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, monitoringu) wraz z zagospodarowaniem terenu, obiektami małej architektury wraz i zielenią w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa alei Spacerowej”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Spacerowej, ul. Ostatniej i al. Kobylińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 202/1, 202/2, 202/3, 167/3, 167/14, 200/2, 201, 223/1, 223/7 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, której działa Pan Andrzej Niedbała Dyrektor Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka. Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-22

INFORMACJA
z dnia 20 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że pismem z dnia 15 maja 2019 roku firma TAGREL Sp. z o. o. Sp. Komandytowa wycofała zgłoszenie budowy kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35,0m3 oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV, przewidzianych do realizacji przy ul. Długiej 31 w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 55/12 i 55/13 (obręb geodezyjny 13-Kombinat).
Płock, dnia 20 mja 2019 roku.


data dodania: 2019-05-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 maja 2019 roku wydano decyzję Nr 39/PG/2019 znak: WRM-II.6733.31.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie boiska w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21 – budżet obywatelski” przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Chopina 62 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 619, 614/60, 614/59 (obręb 7), na rzecz:Gminy Płock, z siedzibą przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pani Urszula Ćwiek, Prezes Zarządu LandCOM Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-17

INFORMACJA
z dnia 17 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 maja 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 kwietnia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Franciszka Dorobka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 798, 793, 794, 785/2, 785/5, 785/4, 785/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 17 maja 2019 roku.


data dodania: 2019-05-17

INFORMACJA
z dnia 17 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
16 maja 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 kwietnia 2019 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN w celu zasilania zakładu produkcyjnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ew. gruntu 164/2, 167/13, położonych w obrębie ew. Nr 6-Kostrogaj Rolniczy, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 17 maja 2019 roku


data dodania: 2019-05-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w załączniku Nr 2 do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 Na podstawie art. 49, art. 73 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM


że w dniu 16 maja 2019 roku zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 2 do decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 4/2019 z dnia 25 marca 2019 roku, znak: WRM-IV.6740.4.8.2018.KP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej w Płocku na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku mieszkalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Ośnickiej”. Sprostowaniu podlegała błędnie wpisana powierzchnia jednej z działek ulegających podziałowi.


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego za ośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


Z treścią niniejszego postanowienia, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15 , w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 8.45 – 15.15, tel. (024) 367-15-18.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Płock, dnia 16 maja 2019 roku.


data dodania: 2019-05-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 maja 2019 roku została wydana decyzja nr 40/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kablowej nN-0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 670/9, 670/2, 605/2, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 689/1,689/2,692/4, 692/27, 692/28, 690/2, 690/3, 691/1, 691/2, 747/1, 747/2 przy ul. Browarnej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński  reprezentujący firmę Audien Sp. zo.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-05-17

INFORMACJA
z dnia 15 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
14 maja 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 kwietnia 2019 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi w celu zasilania działek nr 3725/1, 3725/2, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Boryszewska, na działkach o numerach ew. gruntu 2/2, 3725/1, 3725/2, położonych
w obrębie ew. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 15 maja 2019 roku


data dodania: 2019-05-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Centrum Radioterapii i Usprawniania Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 212, z pełnomocnictwa której działa Pani Małgorzata Kurcz reprezentująca Biuro Studiów i Projektów Budowlanych MSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Konarskiego 87, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie ośrodka radioterapii w Płocku na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z budową łącznika do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej (droga wewnętrzna, parkingi, sieci, stacja TRAFO i przyłącza), przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Medycznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 528/1 i 530.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-14

INFORMACJA
z dnia 13 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 10 maja 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 kwietnia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 469, 470, 471, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 13 maja 2019 roku.


data dodania: 2019-05-13

BWIESZCZENIE
z dnia 13 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9 maja 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączem kablowym w celu zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 528 i 534 przy ul. Janówek w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Zajło reprezentujący firmę VOLT s.c Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 85/II/9,

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania działki numer 21, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj 23, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 14/11, 15/4, 18/6, 21 (obręb 5), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 35/2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 maja 2019 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 7 maja 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania budynku Książnicy Płockiej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kościuszki na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 815, 823, 824, 825/2 i 1017, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście, na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Wierucki, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-10

INFORMACJA
z dnia 9 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b i pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
8 maja 2019 roku firma TAGREL Sp. z o. o. Sp. komandytowa dokonała zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35,0m3 oraz przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV przewidzianych do realizacji przy ul. Długiej 31 w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 55/12 i 55/13 (obręb geodezyjny 13-Kombinat).
Płock, dnia 9 maja 2019 roku.


data dodania: 2019-05-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 maja 2019 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 18 kwietnia 2019 roku, uzupełnionym w dniu 6 maja 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie  elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN,  sieci kablowej SN-15KV oraz sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z mufami kablowymi SN i nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Staromiejskiej i Synagogalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 714/14, 714/15, 714/16 i 714/17, obręb ewidencyjny 0008 Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak, reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą przy ul. Guderskiego 26K, 80-180 Gdańsk.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-09

INFORMACJA
z dnia 8 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 maja 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Marcina Rowickiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN-04 kV od złącza kablowego przy ul. Kolegialnej 43a do złącza kablowego przy ul. Kolegialnej 38, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 918/2, 794, 956 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-05-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Krzysztofa Nowaka – pełnomocnika firmy Top Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Błoniach przy ul. Powstańców 19, reprezentującego firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26K, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 27/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26 marca 2019 roku znak: WRM-II.6733.6.2019.MB dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci kablowej SN 15kV oraz sieci kablowej nN  0,4kV wraz z mufami kablowymi SN i nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej i ul. Portowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2808/3, 2809/1, 2809/2, 2810/7, 2810/11, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2898.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-05-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 maja 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 26 kwietnia 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci energetycznej SN – 15 kV, nn-0,4 kV, stacji transformatorowych kontenerowych słupowych przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 869, 865, 861, 862/1, 862/2, 863, 864, 875/1, 875/3, 877 przy ul. Norbertańskiej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2019-05-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku z siedzibą przy ul. Wyszogrodzkiej 1a Płock, z pełnomocnictwa której działa Pani Anna Krawczyńska-Piechna, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie budynku garażowo-warsztatowego na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Płocku, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 8, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 48.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-29

INFORMACJA
 z dnia 29 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
27 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 kwietnia 2019 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym – usunięcie kolizji z lokalem gastronomicznym na działce nr 417, przewidzianej do realizacji
w Płocku przy ul. Chopina, na działkach o numerach ew. gruntu 416, 417, położonych
w obrębie ew. Nr 7 – Działki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 29 kwietnia 2019 roku


data dodania: 2019-04-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której dział Pan Sergiusz Pietras – reprezentujący firmę Tectum Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63 l=320 mb,
dn 40 l=50 mb dla zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i wielorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej i ul. Przyjaznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:  509/5, 509/6, 801/18. 
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-27

INFORMACJA
 z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 kwietnia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN dla zasilnia zakładu produkcyjnego, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 164/2, 167/13 (obręb geodezyjny 6-Kostrogaj Rolniczy).
Płock, dnia 26 kwietnia 2019 roku


data dodania: 2019-04-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 19 kwietnia 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze zlączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 483/2, 483/3, 920/3, 920/4, 920/5, 920/6, 920/7, 920/8, 920/9, 920/10, 920/13, 920/14, 920/15, 920/16, 920/17, 920/18, 920/19 przy ul. Ciechomickiej i Jeziornej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą przy ul. Lasockich 36, 95-060 Brzeziny.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Roman Durma, ul. Langenfeld 14, Gostynin, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych do zasilania budynków mieszkaniowych jedno i wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 506/3, 506/4, 509/5, 509/3, 510/34, 153/1.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 


O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU   DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945), zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr 38/PG/2019 znak: WRM-II.6733.23.2019.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 322/2 i 324, obręb ewidencyjny 0016 - Ciechomice,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Cholewińskiego, reprezentującego firmę Audien Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu przy ulicy Lęborskiej 3/B.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-26

INFORMACJA
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
24 kwietnia 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Franciszka Dorobka, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 798, 793, 794, 785/2, 785/5, 785/4, 785/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 25 kwietnia 2019 roku.


data dodania: 2019-04-25

INFORMACJA
 z dnia 24 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 kwietnia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilnia działek nr 3725/1, 3725/2, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Boryszewskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2/2, 3725/1, 3725/2 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-borowiczki).
Płock, dnia 24 kwietnia 2019 roku


data dodania: 2019-04-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr 37/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2/2, 55/2, 53/7, 53/8, 53/23, 53/24, 57/7, 59/7, 79, 70, 71, 73, 100/1 przy ul. Boryszewskiej i Żyznej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-04-24

INFORMACJA
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
19 kwietnia 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 469, 470, 471, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 23 kwietnia 2019 roku.


data dodania: 2019-04-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr 36/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienie o średnicy 63 mm przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1153 przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku, na wniosek Firmy Sochocki Reklama z siedzibą w Płocku przy ulicy Otolińskiej 28.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-04-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI                             O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr 33/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 407, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464 przy ul. Jeziornej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko – Godycki  reprezentujący firmę Mast Projekt Sp. z o.o. S.k.  z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-04-16

INFORMACJA z dnia 16 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia budowy budowy sieci kablowej nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów 161 i 380/1, obręb geodezyjny 0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-04-16

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 kwietnia 2019 roku wydano decyzję Nr 34/PG/2019 znak: WRM-II.6733.13.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE dn 180mm, dn 125mm, dn 110mm, dn 63mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Kolejowej, Popłacińskiej, Strażackiej, Górka, Ogrodowej, Okopowej, Krętej, Cichej, Przesmyk, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1632/2, 2851, 2885/2, 1720, 1708/9, 2874/1, 1476, 1520, 1605, 1510, 1511/1, 1629, 1457/1, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Krutczenko, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krutczenko Marcin Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR”, z siedzibą w Ciechanowie przy ul. M. Dąbrowskiej 11.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr 35/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 82/2, 84/2, 85/4, 86/4, 101/4 przy ul. Tadeusza Mazowieckiego w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-04-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Arkadiusz Radomski reprezentujący firmę ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Dworcowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 612/4, 606/1, 574, 563/14, 566.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 04 kwietnia 2019 roku   
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
 O  ROZPOCZĘCIU  KONSULTACJI  SPOŁECZNYCH
PROJEKTU  ZMIANY  GMINNEGO  PROGRAMU  REWITALIZACJI
POD  NAZWĄ:  PŁOCKI  PROGRAM  REWITALIZACJINa podstawie art. 6 i 17 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 23 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1398) Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą: Płocki Program Rewitalizacji.

1) Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku w formie:
1. zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2. zbierania uwag ustnych;
3. spotkania otwartego;
4. spotkań z grupami przedstawicielskimi.

2) Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi:
1. w formie pisemnej:
a) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka – stanowisko nr 5;
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres rewitalizacja@plock.eu
2. ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-322 lub telefonicznie pod nr 24 367-14-53 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka.

Uwaga: Nie będą rozpatrywane uwagi złożone po dniu 17 maja 2019 roku (w przypadku uwag zgłaszanych w formie pisemnej decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Płocka). 

3) W ramach konsultacji społecznych odbędą się:
1. spotkanie otwarte w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w sali 206 Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, podczas którego omówiony zostanie projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji; 
2. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Miodowa” w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.00 – Płock, ul. Miodowa 8/7;
3. spotkanie z Młodzieżową Radą Miasta Płocka w dniu 18 kwietnia 2019 roku o godzinie 12.00 w Auli Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1;
4. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Skarpa” w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.00 – Płock, ul. Dobrzyńska 13 lok. 8;
5. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” w dniu 26 kwietnia 2019 roku o godzinie 18.00 – Płock, ul. Kwiatka 9 lok. 3;
6. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Radziwie” w dniu 9 maja 2019 roku o godzinie 18.00;
7. spotkanie z Radą Mieszkańców Osiedla „Kolegialna” w dniu 14 maja 2019 roku o godzinie 18.00 – Płock, ul. 3 Maja 12.

4) Zakres negocjowalny konsultacji społecznych zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.

5) Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

6) Projekt zmiany gminnego programu rewitalizacji dostępny będzie od dnia 11 kwietnia 2019 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka – na stronie internetowej www.bip.ump.pl, na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu – w zakładce Rewitalizacja i Estetyzacja, w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w pokoju C-322 w godzinach pracy Urzędu Miasta Płocka oraz podczas spotkań, o których mowa w ust. 3).

7) Konsultacje społeczne prowadzone będą z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 poz. 2081 ze zmianą poz. 1479).

 

Informacja podsumowująca konsultacje - z dnia 14 sierpnia 2019

Płocki Program Rewitalizacji po konsultacjach (wraz z załącznikami)

 

 


data dodania: 2019-04-11

INFORMACJA
z dnia 8 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
5 kwietnia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowym – usunięcie kolizji z lokalem gastronomicznym na działce nr 417, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 416, 417 (obręb geodezyjny 7-Działki) w Płocku przy ul. Chopina.
Płock, dnia 8 kwietnia 2019 roku


data dodania: 2019-04-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49, 49a i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 kwietnia 2019 roku wydano decyzję Nr 32/PG/2019 znak: WRM-II.6733.15.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i złączy kablowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 6/3 ,8/3, 8/5 (obręb 7), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-05

INFORMACJA
 z dnia 3 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 2 kwietnia 2019 roku Inwestorzy Pani Grażyna Serwach i Pan Alfred Serwach, wycofali zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chmielnej 50, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1239/8, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 3 kwietnia 2019 roku


data dodania: 2019-04-03

INFORMACJA
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 2 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 marca 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (zasilanie obiektu na działce nr 205/24), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 3 kwietnia 2019 roku.


data dodania: 2019-04-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 kwietnia 2019 roku została wydana decyzja nr 31/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zabudowy jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 469, 470, 471 przy ul. Jeziornej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę KRYBBA  z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-04-03

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 kwietnia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 kwietnia 2019 roku wydano decyzję Nr 30/PG/2019 znak: WRM-II.6733.20.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie toalety na terenie cmentarza komunalnego w Płocku, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Bielskiej 66 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 5, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pan Wojciech Błaszczak, zamieszkały w Płocku przy ul. Batalionu Parasol 76.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 kwietnia 2019 roku wydano decyzję Nr 29/PG/2019 znak: WRM-II.6733.18.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Targowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 106/5 (obręb 6), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Arkadiusz Rutkowski, reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-02

INFORMACJA
 z dnia 2 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 29 marca 2019 roku Inwestorzy Pani Grażyna Serwach i Pan Alfred Serwach, dokonali zgłoszenia przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chmielnej 50, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1239/8, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 2 kwietnia 2019 roku


data dodania: 2019-04-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21 marca 2019 roku, uzupełniony 28 marca 2019 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienie o średnicy 63 mm przewidzianej do realizacji na działce  o numerze ewidencyjnym gruntów: 1153 przy ul. Wyszogrodzkiej w Płocku,

na wniosek firmy Sochocki Reklama z siedzibą w Płocku przy ulicy Otolińskiej 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 kwietnia 2019 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 18 marca 2019 roku, uzupełnionym w dniu 28 marca 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej, sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV , SN-15KV kablowych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tumskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 507, 505 i 506/3, obręb ewidencyjny 0008 -Śródmieście, na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman  z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Kaczyński reprezentujący firmę PROENERG Łukasz Kaczyński z siedzibą w Brzezinach przy ul. Lasockich 36, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej SN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 153/1, 510/34, 801/1, 801/2, 510/35, 509/3, 509/5, 509/6, 801/18.
 
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 kwietnia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania działki numer 21, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kostrogaj 23, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 21, 22 (obręb 5), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku, przy ul. Armii Krajowej 35/2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-04-01

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 marca 2019 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu rzestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z nioskiem z dnia 21 marca 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,budowa alei Spacerowej w Płocku ( w tym budowa chodnika, ciągu pieszo-jezdnego, drogi rowerowej, zjazdu), wraz z budową infrastruktury technicznej, (w tym budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia, monitoringu) wraz z zagospodarowaniem terenu, obiektami małej architektury wraz i zielenią w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa alei Spacerowej”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Spacerowej, ul. Ostatniej i al. Kobylińskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 202/1, 202/2, 202/3, 167/3, 167/14, 200/2, 201, 223/1, 223/7 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, której działa Pan Andrzej Niedbała Dyrektor Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,   materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2019-03-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa boiska w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska do gry w piłkę ręczną przy Szkole Podstawowej Nr 21– budżet obywatelski”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Chopina 62 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 619, 614/60, 614/59 (obręb 7), na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia  której działa Pani Urszula Ćwiek, Prezes Zarządu LandCOM Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Brazylijskiej 10a lok. 37.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 685/3, 685/4, 685/7, 685/8, 685/13 (obręb 16), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3/B.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-27

INFORMACJA

z dnia 26 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza oraz przy ul. harc. Józefa Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 499/30; 497/1; 496/1; 512/9, obręb geodezyjny 0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-03-26


OBWIESZCZENIE
z dnia 25 marca 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 25 marca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka
wydał decyzję Nr 4/2019, znak WRM-IV.6740.4.8.2018.KP

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającą na budowie drogi gminnej- ulicy Ośnickiej w Płocku na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej od kilometra 0+000 do kilometra 0+376,86 wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbiórką budynku mieszkalnego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Ośnickiej”.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1011/3, 1011/4 (1011/6), 1012/1 (1012/6), 1012/2 (1012/4), 1013/4 (1013/25), 1013/5 (1013/23), 1013/6 (1013/21), 1013/7 (1013/19), 1013/8 (1013/17), 1013/9 (1013/15), 1013/10 (1013/13), 1013/11, 1014, 1016/1, 1016/11, 1027/3, 1028/10 w granicach obrębu ewidencyjnego 0010- Podolszyce, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – stanowiące pas drogowy, oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1013/1, 1013/4 (1013/24), 1016/12, 1016/13, 1020/1, 1020/2, 1020/3 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock– znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz towarzyszące roboty budowlane.

Uwaga: W wykazach zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano numery nieruchomości wg stanu istniejącego; w nawiasie numery działek po podziale.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15 , w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 8.45 – 15.15, tel. (024) 36-71-518.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Płock, dnia 25 marca 2019 roku.


data dodania: 2019-03-26

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 27/PG/2019 znak: WRM-II.6733.6.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, sieci kablowej SN 15kV oraz sieci kablowej nN  0,4kV wraz z mufami kablowymi SN i nN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej i ul. Portowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2808/3, 2809/1, 2809/2, 2810/7, 2810/11, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2898, na rzecz: TOP INWEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Błoniach przy ul. Powstańców 19, pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak, reprezentujący firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26K.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 26/PG/2019 znak: WRM-II.6733.5.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kredytowej wraz z sięgaczami oraz budową: oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km od 49+460,26 do km 49+600 wraz z budową: oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kredytowej, Dobrzyńskiej, Prezydenta Mościckiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 4/1 - część (obręb 8), 472/1, 694/68, 511/2, 694/24, 694/23, 429 (obręb 4), na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Pana Tomasza Żulewskiego, z pełnomocnictwa którego działa Pan Leszek Pietrzak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROJDRÓG – Projektowanie i Nadzory, z siedzibą w Płocku przy ul. Targowej 18c.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-26

INFORMACJA z dnia 21 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że

organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego
w dniu 20 lutego 2019 roku przez Inwestora - Fortum Network Płock Sp. z o. o.
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Antoniego Słonimskiego 1a, reprezentowanego przez
P. Sławomira Fijałkowskiego dotyczące zamiaru budowy - sieci cieplnej osiedlowej, przewidzianej do realizacji na terenie „Nowej Przemysłowej” w Płocku, na działkach
o numerach ewidencyjnym gruntów: 26/1; 30/1; 33/1; 37/1; 68/1; 68/4; 69/1; 69/3; 70/1; 70/3; 71/1; 72/1; 73/3; 74/1; 75/1; 151/2; 153/1; 153/3; 154; 155/2; 157/1; 158/1; 159/2; 161/1; 162/2; 162/4; 163/1; 163/2; 164/1; 165/1; 166/1; 167/1; 169/1; 170; 171/1; 171/2; 185/1; 185/3; 188/2; 189/2; 193/1; 194/1;194/3; 194/5; 195/1; 198/6; 199/2; 200/1; 202/5; 202/11; 207/1; 208/1, obręb geodezyjny 0002 Trzepowo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-03-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 18 marca 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kablowej nN-0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 670/9, 670/2, 605/2, 687/1, 687/2, 688/1, 688/2, 689/1,689/2,692/4, 692/27, 692/28, 690/2, 690/3, 691/1, 691/2, 747/1, 747/2 przy ul. Browarnej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński  reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-25

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 marca 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2019 znak: WRM-II.6733.7.2019.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 506/1, 506/3, 506/4, 509/3, 509/5, 509/6, 509/7, 801/2, 801/18, na rzecz: Tectum Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa, z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Sergiusz Pietrasa.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na:  budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i złączy kablowych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 6/3 ,8/3, 8/5 (obręb 7),


został zebrany materiał dowodowy.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
data dodania: 2019-03-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 23/PG/2019 znak: WRM-II.6733.12.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie wież lęgowych dla jerzyków w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Wieże lęgowe dla jerzyków – budżet obywatelski”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 612/6, 614/26 (obręb 7), na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Pani Grażyna Kępczyńska Kierownik Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-19

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Lotnisko” w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 14 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2018 r., poz.1945 z późn. zm.) w dniu 14 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) pracownicy Urzędu Miasta Płocka Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz Wydziału Inwestycji Strategicznych:
1. Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,
2. Anna Franczak – główny specjalista w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta,
3. Krzysztof Włodarczyk – dyrektor  Wydziału Inwestycji Strategicznych.


Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybył nikt z mieszkańców ani osób zainteresowanych zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku. Spotkanie zakończono o godzinie 16.30.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Płock, dnia 18 marca 2019 r.


                                                                


data dodania: 2019-03-18

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Swojska - Nowickiego” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 15 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 z późn. zm.) w dniu
7 marca 2019 roku o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska - Nowickiego” w Płocku.


I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.


Spotkanie rozpoczął Pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że spotkanie jest nagrywane oraz poprosił aby przedstawiać się przy zabieraniu głosu w dyskusji. Następnie Pan kierownik oddał głos projektantowi planu.
Projektant planu – pan Michał Sobieraj przedstawił główne założenia projektu planu oraz zmiany, które zostały wprowadzone po drugim wyłożeniu, polegające na:

 • rezygnacji połączenia ul. Czerwonych Kosynierów z ul. Nowickiego;
 • zwężeniu części ul. Czerwonych Kosynierów.

II. Głos w dyskusji zabrali:
1. Pan Cezary Rakowski – przedstawił swoją uwagę dot. zagospodarowania działki 780/2 i przeznaczeniu znacznej jej części (przeszło 400 m2) na cele parku miejskiego. Chciał również wiedzieć jakie jest uzasadnienie takiego rozwiązania planistycznego i czy ktoś był w terenie zobaczyć faktyczny stan zagospodarowania.


Pan Łukasz Ozimek poinformował, że granice planowanego parku miejskiego zostały wyznaczone na podstawie odrębnego opracowania dot. uregulowania i przebudowy cieku Mała Rosica, po inwentaryzacji tego terenu dokonanego przez geodetów i hydrologa. Poprosił również o złożenie uwagi na piśmie w celu rozpatrzenia możliwości weryfikacji granicy terenu 6ZPM.


2. Pani Halina Dąbrowska – zadała pytanie czy po uchwaleniu planu, w związku z faktem sąsiadowania jej działki z gruntem leśnym (symbol 3ZL) będzie możliwa nadbudowa istniejącego budynku na tej samej działce. Ponadto Pani Dąbrowska wnioskowała o wprowadzenie strefy ograniczonego użytkowania od lasu zamiast linii zabudowy.

Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że nadbudowa budynku będzie możliwa zgodnie z ustaleniami planu, jednakże nie ma możliwości prawnej, w obecnym stanie prawnym, na zmianę wyznaczonej linii zabudowy od lasu na strefę ograniczonego użytkowania.


3. Pan Michał Żórawski – zadał pytanie jakie są nowe rozwiązania dotyczące ul. Czerwonych Kosynierów.

Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że uwagi złożone do planu w tej kwestii zostały uwzględnione i ul. Czerwonych Kosynierów w części została zwężona oraz zlikwidowano przebicie do ul. Nowickiego.


4.  Pan Franciszek Kania - zadał pytanie czy ul. Czerwonych Kosynierów znajdzie się w najbliższym czasie w planie inwestycyjnym miasta w celu dokończenia realizacji drogi.

Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że kwestie realizacji inwestycji są odrębną kwestią od sporządzania planów miejscowych, które to wyznaczają ramy dla tych inwestycji.

5. Pan Jacek Jabłoński – zgłosił swój sprzeciw odnośnie przeznaczenia połowy jego działki (w rejonie ul. Czwartaków i ul. Swojskiej) na cele parku miejskiego. Umotywował go tym, że dokonując zakupu działki część terenu była przeznaczona pod zieleń ale prywatną. Natomiast poprzez bezpośrednie sąsiedztwo z terenem ogólnie dostępnym utraci ciszę i spokój ze względu na hałaśliwą młodzież nadużywającą alkoholu.


Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że granice planowanego parku miejskiego zostały wyznaczone na podstawie odrębnego opracowania dot. uregulowania i przebudowy cieku Mała Rosica. Urbanista nie podzielił argumentacji, że przestrzeń publiczna będzie sprzyjała zachowaniom uciążliwym związanym z nadużywaniem alkoholu.
Do dyskusji włączył się Pan Cezary Rakowski potwierdzając problem pijanej młodzieży w jarze Małej Rosicy i przy ul. Swojskiej. Ponadto stwierdził, że problem się nasili w momencie urządzenia parku z ławeczkami.
Pan Michał Sobieraj odparł, że powinno być zupełnie odwrotnie.
Do dyskusji przyłączył się również Pan Łukasz Ozimek i stwierdził, że urządzenie terenu, w tym realizacja oświetlenia, ławeczek itp. przyczyni się do zwiększenia dostępności tego terenu, również dla służb porządkowych. Możliwe, że zostanie zrealizowany monitoring i tym samym zwiększy się poziom bezpieczeństwa na wskazanym terenie. Jako przykład podał realizację alei Roguckiego. Ponadto teren parku miejskiego jest również odpowiedzią na wnioski i zapotrzebowania okolicznych mieszkańców. Zapewnił również, że urząd wraz z projektantem pochyli się nad możliwością weryfikacji przebiegu granic terenu 6ZPM.
Pan Jacek Jabłoński zwrócił również uwagę, że przebudowa cieku Małej Rosicy i realizacja parku miejskiego powinna nastąpić jak najszybciej, ponieważ na tym terenie systematycznie drzewa są ścinane przez bobry.


6. Pan Jacek Jabłoński – zgłosił uwagę o zmianę przebiegu linii rozgraniczającej drogi 12KDD w sposób omijający jego działkę. Uwagę swoją poparł tym, że droga ta jest aktualnie w trakcie realizacji z pominięciem działki, będącej jego własnością.

Pan Łukasz Ozimek poprosił o złożenie uwagi na piśmie, zaznaczając, że jeżeli realizacja drogi prowadzona jest w węższym zakresie to nie powinno być przeszkód ze zmianą linii rozgraniczających.


7. Pan Michał Wilczyński – zadał pytanie o funkcję terenu miejskiego (1UO) przy ul. Czerwonych Kosynierów.


Pan Michał Sobieraj razem z Panem Łukaszem Ozimkiem odpowiedzieli na pytanie, że są to tereny usług oświaty o szerokim zakresie.


8. Pan Kazimierz Frączek – zadał pytania o plany inwestycyjne na terenach w rejonie ul. Czerwonych Kosynierów oraz jakie jest planowane rozwiązanie podłączenia ul. Pniewskiego z ul. Jana Pawła II.


Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że plan nie przesądza o technicznych rozwiązaniach inwestycyjnych ani nie przesądza jaka inwestycja powstanie w ramach przeznaczenia terenu.


9. Pani Halina Dąbrowska – zadała pytanie dlaczego w przypadku dopuszczenia lokalizacji budynków w zbliżeniu do granicy działki plan powołuje się na przepisy odrębne, a na terenie jej działki nie może być zapisu o linii zabudowy od lasu zgodnie z przepisami odrębnymi.


Pan Michał Sobieraj wyjaśnił, że w przypadku lokalizacji zabudowy w zbliżeniu do granicy działki mają zastosowanie przepisy odrębne, a plan miejscowy wyłącznie dopuszcza taką możliwość lub nie. Natomiast w przypadku lokalizacji zabudowy w zbliżeniu do lasu przepisy odrębne stanowią, że ma to być min. 12 m, co wielokrotnie potwierdził organ nadzorczy tj. Wojewoda Mazowiecki.


10. Pan Jacek Jabłoński – czy planowana ul. Czwartaków ma mieć podłączenie z ul. Popiełuszki i czy takowe podłączenie zostało wnikliwie przemyślane ze względu na przewidywane korki na wlocie do ul. Jana Pawła II.


Pan Michał Sobieraj razem z Panem Łukaszem Ozimkiem odpowiedzieli na pytania, stwierdzając, że podłączenie z ul. Popiełuszki jest zaplanowane i wynika z wcześniejszej decyzji ZRID, a nowa droga może przyczynić się do rozładowania ruchu w tym rejonie miasta. Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że ewentualne zakazy przejazdu przez nową drogę pojazdów wielkotonażowych wynikać będą z organizacji ruchu a nie bezpośrednio z planu miejscowego.


III. Ustalenia z dyskusji
Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 8 kwietnia 2019 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.00.


Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 18 marca 2019 roku.

 


data dodania: 2019-03-18

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 marca 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 22/PG/2019 znak: WRM-II.6733.108.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4kV wraz z liniami kablowymi SN 15kV i nn 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 67 na rzecz: PKP Energetyka S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Budziewski – Biuro Projektowe PROCAD sp.j., 95-040 Koluszki, ul. Generała Maczka 11.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-15

INFORMACJA
z dnia 13 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 marca 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV (zasilanie obiektu na działce nr 205/24), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 205/13, położonej w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 13 marca 2019 roku.


data dodania: 2019-03-13

INFORMACJA
z dnia 13 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 12 marca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 lutego 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/5, 677/12, 677/15, 677/16, 677/17, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 13 marca 2019 roku.


data dodania: 2019-03-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Krutczenko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krutczenko Marcin Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR”, z siedzibą w Ciechanowie, ul. M. Dąbrowskiej 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 180 mm, dn 125 mm, dn 63 mm i dn 40 mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Portowej, Popłacińskiej, Żeglarskiej, Kapitańskiej, Marynarskiej, Kotwiczej, Leonida Teligi, Szkutniczej, Stoczniowej, Zagroda, Gromadzkiej, Piaskowej, Suchej, Leśnej, Sukcesorskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3103/5, 2753/5, 2754/5, 2755/5, 2756/5, 2757/5, 2758/5, 2761/2, 2762/5, 2764/5, 2765/5, 2766/5, 2767/5, 2768/5, 2769/5, 2770/5, 2788/5, 2789/5, 2790/5, 2792/5, 2793/5, 2794/5, 2795/5, 2796/5, 3085/2, 3084, 1690, 3098/19, 3099, 3101/42, 3071, 3075/3, 3077, 3073, 3072, 3074, 3069, 2989, 3068, 2309/1, 3066, 3065, 2374/9, 2374/11, 2309/2, 2302/1, 1691, 2380, 2930, 3064, 3063, 2367, 2354, 2352, 2309/4, 1800, 2309/5, 1773/1, 1761/6, 1808, 1819, 2306, 2291/2, 2374/8, 3070, 3098/20.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 10 §1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 11 marca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka
wydał decyzję Nr 3/2019, znak WRM-IV.6740.4.1.2019.MJ

zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Nr 2/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 czerwca 2018 roku
znak WRM-IV.6740.4.2.2018.MJ
dotyczącą budowy dróg gminnych wchodzących w układ drogowy przyszłych terenów  inwestycyjnych i łączących się przez skrzyżowania z Nową Przemysłową, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku - Etap II – „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”.

Decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej objęta jest nieruchomość o numerze ewidencyjnym gruntów: 151/2 (151) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock - znajdująca się w liniach rozgraniczających pasa drogowego oraz nieruchomość o numerze ewidencyjnym
gruntów: 151/1 (151) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock - znajdująca się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego.

Uwaga: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającą podziałowi).

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-03-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 11 marca 2019 roku wydano decyzję Nr 20/PG/2019 znak: WRM-II.6733.4.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie obiektu sportowego w postaci boisk, budynku sanitarno-szatniowego, miejsc parkingowych, drogi wewnętrznej, chodników wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie terenu, zasilanie w energię elektryczną, wodę, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną) w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego – prace przygotowawcze” przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Wojciecha Wiścickiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 555, 557/5, 556/6 (obręb 7), na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia, której działa Pani Grażyna Piaskowska Kierownik Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płock.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.data dodania: 2019-03-11

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 8 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 8 marca 2019 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 118/2019 znak: WRM-IV.6740.14.2019.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę zamierzenia budowlanego pn. Centrum Badawczo-Rozwojowe PKN ORLEN S. A. zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu 47/2, 47/4, 47/5, 47/15, 47/16, 47/21, 47/23, 47/24, 47/25 obręb 13-Kombinat przy ul. I. Łukasiewicza w Płocku, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,  także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 8 marca 2019 roku.


data dodania: 2019-03-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami), zawiadamiam  strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 123/22 przy ulicy Przyszkolnej w Płocku zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2019-03-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 1 marca 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 322/2 i 324, obręb ewidencyjny 0016 - Ciechomice,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Kamila Cholewińskiego, reprezentującego firmę Audien Sp. z o. o. z siedzibą w Elblągu przy ulicy Lęborskiej 3/B.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania. Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 marca 2019 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 26 lutego 2019 roku, uzupełnionym w dniu 5 marca 2019 roku, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci SN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kopernika na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 125, 144, 91/2, 60, 84, 83, 72, 71, 70, 69, 62, 61, 11/4, 11/2, 15/1, 15/2, obręb ewidencyjny 0009 – Wyszogrodzka, na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, reprezentującego firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie Płocku przy Alei  Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania. Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-07

INFORMACJA
z dnia 6 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 5 marca 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 lutego 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 304/3, 312/2, 313, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 6 marca 2019 roku.


data dodania: 2019-03-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 marca 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i złączy kablowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 6/3, 8/3, 8/5 (obręb 7), zawiadamiam, że pismem z dnia 5 marca 2019 roku, znak: WRM-II.6733.15.2019.AS Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa: Zarządca drogi, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

data dodania: 2019-03-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 marca 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 28 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka
wydał decyzję Nr 2/2019, znak WRM-IV.6740.4.7.2018.MJ
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającą na rozbudowie drogi gminnej nr 520213W - ulicy Nowy Rynek w Płocku
na odcinku od km. 0+032,00 do km. 0+038,00
o łącznej długości l=6,00 mb, w zakresie budowy chodnika.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1394, 281/23 (281/21) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008–Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – stanowiące pas drogowy.

Uwaga: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającą podziałowi).

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-03-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 lutego 2019 roku, uzupełniony 28 lutego 2019 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oraz budowa kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV  przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 2/2, 55/2, 53/7, 53/8, 53/23, 53/24, 57/7, 59/7, 79, 70, 71, 73, 100/1 przy ul. Boryszewskiej i Żyznej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-03-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock z siedzibą Stary Rynek 1 w Płocku, z pełnomocnictwa której działa Pan Wojciech Błaszczak zamieszkały w Płocku przy ul. Batalionu Parasol 76, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie toalety na terenie cmentarza komunalnego w Płocku, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Bielskiej 66, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 5.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 25 lutego 2019 roku,  wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 82/2, 84/2, 85/4, 86/4, 101/4 przy ul. Tadeusza Mazowieckiego w Płocku
na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa  Pani Ludmiła Sarnecka reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 21 stycznia 2019 roku, Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kwiatka 5 reprezentowane przez pełnomocnika, Pana Pawła Hibnera, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: Biuro Projektowe Hibner Architekci: Krzysztof Hibner, Paweł Hibner  s. c. z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 10 lok. 7, zwróciło się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 47/PG/2018 z dnia 29 maja 2018 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.41.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/9, 496/1, 495/2, 499/30, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, w zakresie rozszerzenia inwestycji o działkę nr ewid. 497/1 oraz w zakresie nazwy inwestycji,


załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a.
oraz zmienia się nazwa inwestycji
zapis:
budowa sieci wodociągowej
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/9, 496/1, 495/2, 499/30, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,
zmienia się na:
budowa sieci wodociągowej
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kaczmarskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 512/9, 496/1, 495/2, 499/30, 497/1 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście.


Ponadto, inwestor wnosi o nadanie w/w decyzji, rygoru natychmiastowej wykonalności z uwagi na ważny interes społeczny, którym jest konieczność połączenia istniejącej sieci wodociągowej w ul. Kaczmarskiego z siecią w ul. Sienkiewicza, zgodnie z warunkami technicznymi.
Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-305 (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-26

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2019 roku
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Swojska - Nowickiego” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 90/VI/2015 Rady Miasta Płocka z 31 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Swojska-Nowickiego” w Płocku, zmienioną Uchwałą Nr 611/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.


zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:


od dnia 4 marca 2019 roku do dnia 25 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w Auli Urzędu Miasta Płocka na I piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
 Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2019 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
   

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 8 kwietnia 2019 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
 Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenie uwagi w formie zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2019-02-22

INFORMACJA
z dnia 22 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. d) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 lutego 2019 roku Inwestor – Fortum Network Płock Sp. z o. o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Słonimskiego 1a, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Sławomira Fijałkowskiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci cieplnej osiedlowej, przewidzianej do realizacji w Płocku na terenie „Nowej Przemysłowej”, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 154; 155/2; 157/1; 158/1; 159/2; 161/1; 162/2; 162/4; 163/1; 163/2; 164/1; 165/1; 166/1; 167/1; 169/1; 170; 171/1; 171/2; 185/1; 185/3; 188/2; 189/2; 193/1; 194/1; 194/3; 194/5; 195/1; 198/6; 199/2; 200/1; 202/5; 202/11; 207/1; 208/1 obręb geodezyjny 146201_1.0002 Trzepowo, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2019-02-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lutego 2019 r.
Prezydenta Miasta Płocka
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 332/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 5 marca do dnia 25 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

Do pobrania:


Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca  2019 r. w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2019 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 9 kwietnia 2019 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia uwagi zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku
kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.


data dodania: 2019-02-22

INFORMACJA
z dnia 22 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 22 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 6 lutego 2019 roku przez Pana Stanisława Chrzanowskiego zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ul. Kostrogaj w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 14/18, 14/19 i 13/4 (obręb geodezyjny 5 Kostrogaj Przemysłowy).


Płock, dnia 22 lutego 2019 roku.


data dodania: 2019-02-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie kablowej linii (sieci) niskiego napięcia nN- 0,4 kV, budowy złącza kablowo-pomiarowego oraz wymianie złącza kablowo-pomiarowego, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Przyszkolnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 123/15, 123/17 i 123/20
na wniosek  Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ENERGA OPERATOR z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Andrzej Kochanowski, przedstawiciel firmy: MAST PROJEKT Sp z o. o. s.k. z siedzibą w Płocku przy Wyszogrodzkiej 106.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-22

INFORMACJA
z dnia 22 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
21 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 31 stycznia 2019 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego, na działce o numerze ew. gruntu 236/1, położonej w obrębie ew. Nr 7 – Działki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 22 lutego 2019 roku


data dodania: 2019-02-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 lutego 2019 roku, zmieniony 18 lutego 2019 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 407, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 464 przy ul. Jeziornej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Stanisław Ćwirko – Godycki  reprezentujący firmę Mast Projekt Sp. z o.o. S.k.  z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-21

INFORMACJA
z dnia 21 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
19 lutego 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/5, 677/12, 677/15, 677/16, 677/17, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 21 lutego 2019 roku.


data dodania: 2019-02-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lutego 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Targowej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 106/5 (obręb 6), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Arkadiusz Rutkowski, reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.data dodania: 2019-02-21

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 lutego 2019 roku wydano decyzję Nr 18/PG/2019 znak: WRM-II.6733.107.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:  205/7, 166/2, na rzecz: Pana Radosława Siłkowskiego.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-21

OBWIESZCZENIE
Prezydenta miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 lutego 2019 roku wydano decyzję Nr 19/PG/2019 znak: WRM-II.6733.110.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:  677/12, 677/16, 677/17, na rzecz: Państwa Barbary i Andrzeja Borkowskich.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 lutego 2019 roku


O WYDANIU DECYZJI O UMORZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 21 lutego 2019 roku została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:
                                                                  
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 6/3, 8/3, 8/5,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Radosława Habaja, reprezentującego firmę BAKO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy alei Jana Pawła II 30.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 lutego 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 20 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 17/PG/2019 znak: WRM-II.6733.99.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV i rozdzielnicy kablowej szafowej naziemnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów  956, obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, reprezentującego firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie Płocku przy Alei  Stanów Zjednoczonych 72 lok.U-51.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Krutczenko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Krutczenko Marcin Usługi Projektowe Sieci i Instalacji Gazowych „PROMAR”, z siedzibą w Ciechanowie, ul. M. Dąbrowskiej 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 180 mm, dn 125 mm, dn 110 mm i dn 63 mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy przy ulicach: Kolejowej, Popłacińskiej, Strażackiej, Górka, Ogrodowej, Okopowej, Krętej, Cichej, Przesmyk, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1632/2, 2851, 2885/2, 1720, 1708/9, 2874/1, 1476, 1520, 1605, 1510, 1511/1, 1629, 1457/1.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 18 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 14/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  698, 944/8 przy ulicy Włościany w Płocku, na wniosek Pana Krzysztofa Keklak zamieszkałego w Płocku przy ul. Włościany 12 
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-02-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lutego 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i złączy kablowych, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 6/3,8/3, 8/5 (obręb 7), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-465) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20 osób.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego kolejne zawiadomienia o innych czynnościach i decyzji będą dokonane w formie publicznego obwieszczenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka oraz udostępnionego w na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia/obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lutego 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 19 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 16/PG/2019 znak: WRM-II.6733.90.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie Placu Gabriela Narutowicza obejmująca: układ drogowy, miejsca postojowe, infrastrukturę techniczną, fontannę, nawierzchnię placu oraz elementy małej architektury wraz z zielenią w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza – prace przygotowawcze”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Placu Gabriela Narutowicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 697, 984, 987/2, 987/3, 988/1, 1000/3, 1017, 987/4, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, której działa Pan Andrzej Niedbała Dyrektor Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 lutego 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam,że zebrano materiał dowodowy i w dniu 18 lutego 2019 roku wydano decyzję Nr 15/PG/2019 znak: WRM-II.6733.1.2019.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Chopina na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 416, 417 (obręb 7), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy u. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Wołowiec, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.data dodania: 2019-02-18

INFORMACJA
z dnia 18 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 stycznia 2019 roku przez spółkę ENERGA OPERATOR S. A. sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1031/1 i 1043 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).
Płock, dnia 18 lutego 2019 roku.


data dodania: 2019-02-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 7 lutego 2019 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zabudowy jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 469, 470, 471 przy ul. Jeziornej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-15

INFORMACJA
z dnia 14 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 11 lutego 2019 roku Inwestor – Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Pawła Hibnera, dokonał zgłoszenia budowy sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza i ul. harc. Józefa Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 499/30; 497/1; 496/1; 512/9 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-02-14

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 lutego 2019 roku

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Bielska - Ostatnia” w Płocku


Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 74/IV/2019 z dnia 31 stycznia 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska - Ostatnia” w Płocku.
Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

 • od północy: południowa linia rozgraniczająca ulicy Kobylińskiego,
 • od południa: północna linia rozgraniczająca ulicy Ostatniej,
 • od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ulicy Bielskiej,
 • od zachodu: zachodnia linia rozgraniczająca alei Spacerowej.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 5), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1,
09-400 Płock w terminie do 15 marca 2019 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2019-02-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 13/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110 L=90 mb  PE dn 40 L=160,0 mb dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 97/8, 97/5, 97/13 przy ul. Urodzajnej w Płocku, na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PSG z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik reprezentujący firmę Instal-Gaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4 .
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-02-14

INFORMACJA
z dnia 13 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 lutego 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 304/3, 312/2, 313, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 13 lutego 2019 roku.


data dodania: 2019-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lutego 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa wież lęgowych dla jerzyków w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Wieże lęgowe dla jerzyków – budżet obywatelski”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 612/6, 614/26 (obręb 7), na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia  której działa Pani Grażyna Kępczyńska Kierownik Referatu Realizacji i Nadzoru Inwestycyjnego w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 11 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka
wydał decyzję Nr 1/2019, znak WRM-IV.6740.4.6.2018.MJ
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającą na budowie drogi gminnej - ulicy Maneżowej w Płocku
na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Strzeleckiej
od km. 0+000,00 do km. 0+379,00 o łącznej długości l=379,00 mb
wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórką pięciu garaży,
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Maneżowej”.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 218/243 (218/22); 218/193; 349/6 (349/1); 349/3; 376/1; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płockstanowiące pas drogowy, oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 520; 465; 375; 312/14; 218/242 (218/22); 218/21 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płockznajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz towarzyszące roboty budowlane.

Uwaga: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegające podziałowi).

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w przypadkach szczegółowo określonych w art. 18 ust. 1e, wysokość odszkodowania za nieruchomość, powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-02-12

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lutego 2019 roku


O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 98 §1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) w związku z wnioskiem z dnia 14 grudnia 2018 roku  Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo


zawiadamiam,że w dniu 12 lutego 2019 roku zostało wydane postanowienie o zawieszeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,  dla inwestycji polegającej na budowie: sieci kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kwiatka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 411, 410/1, 413, 527/1, 530, 531 do czasu ustalenia przez Sąd Rejonowy w Płocku spadkobierców po Sadowskim Władysławie (syn Józefa i Julianny) współwłaścicielu nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów 530 położonej w Płocku przy ul. Kwiatka 22.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,       materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane. 


data dodania: 2019-02-12

INFORMACJA
z dnia 11 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 lutego 2019 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Jerzego Tabaka, dokonał zgłoszenia budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN-04 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 161 i 380/1 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-02-11

INFORMACJA
z dnia 11 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 08 lutego 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 stycznia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520, 165/4, 216/9, 216/6, 216/7, 216/8, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 11 lutego 2019 roku.


data dodania: 2019-02-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 lutego 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 11 lutego 2019 roku została wydana decyzja nr 11/PG/2019 znak: WRM-II.6733.3.2019.MM o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka 59/PG/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.32.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 397, 396, 380/4, 380/1, 161 (obręb 8), w zakresie zmiany załącznika graficznego,

załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a,


na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-02-11

INFORMACJA
z dnia 7 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
6 lutego 2019 roku Pan Stanisław Chrzanowski dokonał zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ul. Wiadukt w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 14/18, 14/19 i 13/4 (obręb geodezyjny 5 Kostrogaj Przemysłowy).
Płock, dnia 7 lutego 2019 roku.


data dodania: 2019-02-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

 

Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
nr 2/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 czerwca 2018 r.
znak sprawy WRM-IV.6740.4.2.2018.MJ

polegającej na budowie dróg gminnych:
- 2KDZ na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+439,88 o długości l=439,88 mb;
- 1KDL na odcinku od km. 0+860,00 do km. 1+303,51 o długości l=443,51 mb
- 2KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+860,00 o długości l=860,00 mb;
- 3KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+489,24 o długości l=489,24 mb;
- 4KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+285,64 o długości l=285,64 mb;
wchodzących w układ drogowy przyszłych terenów inwestycyjnych
i łączących się przez skrzyżowania z Nową Przemysłową,

wraz z budową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych i przebudową rowu melioracyjnego (w postaci przepustów na skrzyżowaniu z projektowanymi drogami), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku - Etap II – „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”.

Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów: 151/2, 151/1, (151) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, znajdująca się w liniach rozgraniczających pasa drogowego, w zakresie projektu podziału nieruchomości – dotyczącego zmiany użytków gruntowych.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasie podano numer działki przed podziałem), pogrubionym drukiem oznaczono numer działki przeznaczonej pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty doręczenia, o której mowa powyżej, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.


data dodania: 2019-02-06

OBWIESZCZENIE

z dnia 1 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O  PODJĘCIU PRZEZ RADĘ MIASTA PŁOCKA UCHWAŁY O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI


Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1398) Prezydent Miasta Płocka informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 64/IV/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany gminnego programu rewitalizacji. 

Informacje dotyczące prac nad zmianą gminnego programu rewitalizacji:

 • można uzyskać w Referacie Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta Urzędu Miasta Płocka pod numerem tel. 24 367-14-53;
 • będą udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl i na stronie internetowej www.rozwojmiasta.plock.eu – REWITALIZACJA I ESTETYZACJA.


Wnioski i propozycje zmian do uwzględnienia w opracowywanej zmianie Płockiego Programu Rewitalizacji można przekazać na piśmie w terminie do dnia 22 lutego 2019 roku w jednej z następujących form:

 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
 • za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka.


Zgłoszenia projektów do ujęcia w Płockim Programie Rewitalizacji oraz aktualizacji projektów ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji należy dokonywać zgodnie z przyjętą procedurą naboru wniosków dostępną w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.ump.pl/?show_cat=oe1gNaeL

Zakres opracowywanej zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji nie obejmuje zmiany granic obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr 277/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 roku oraz zmiany granic Specjalnej Strefy Rewitalizacji, ustanowionej Uchwałą Nr 612/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.


data dodania: 2019-02-04

INFORMACJA
z dnia 1 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 stycznia 2019 roku, Kona-Stal Rafał Janik z siedzibą w Płocku przy ul. Popłacińskiej 42, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy: sieci wodociągowej wraz z przyłączem, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 118/20, 118/31, 118/32, 118/39, 118/40, 118/41, 118/42, 118/43, 118/44, 118/45, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 1 lutego 2019 roku.


data dodania: 2019-02-01

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 10/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 205/13 przy ul. Kutnowskiej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-02-01

INFORMACJA
z dnia 1 lutego 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
31 stycznia 2019 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN dla zasilania budynku wielorodzinnego przy ul. Kochanowskiego 16, zlokalizowanych przy ul. Kochanowskiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 236/1 (obręb geodezyjny 7-Działki).
Płock, dnia 1 lutego 2019 roku


data dodania: 2019-02-01

OBWIESZCZENIE

Przydenta Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 stycznia 2019 roku wydano decyzję Nr 9/PG/2019 znak: WRM-II.6733.97.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcji w mieście Płock, ul. Otolińska 29, działka nr 167/13, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 164/2 i 167/13, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Izabela Pabis reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-31

INFORMACJA
z dnia 30 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WNIESIENIU SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 2 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 30 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wniósł sprzeciw w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 stycznia 2019 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/5, 677/12, 677/15, 677/16, 677/17, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 30 stycznia 2019 roku.


data dodania: 2019-01-30

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 8/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów685/15, 685/16, 685/13, 685/4, 678/3 i 678/2 na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Sarnowski reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek TOP INWEST Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Błoniach przy ul. Powstańców 19, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak reprezentujący Biuro projektowe ELBUDMED – Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. K. Guderskiego 26K, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej  SN/nN, sieci kablowej SN 15kV oraz sieci kablowej nN 0,4 kV wraz z mufami kablowymi SN i nN przy ul. Kolejowej i ul. Portowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej i ul. Portowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2808/3, 2809/1, 2809/2, 2810/7, 2810/11, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2898.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Jaworski reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie i budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN-0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej S1-00095 Płock Szpitalna wraz z wymiana przyłączy napowietrznych nN-0,4kV i demontażem zbędnych fragmentów sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej, 631, 632, 635, 634, 628, 630/1, 600, 602/1, 601/2, 789/2, 789/1, 599, 603, 598/3, 604/2, 598/2, 598/1, 597/2, 605/3, 597/1, 605/1, 596, 606, 595, 594, 608, 514, 511/2, 510/7, 593, 609/2, 592, 610/3, 789/3.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Tectum Inwest Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Sergiusza Pietrasa, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla planowanej zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 506/1, 506/3, 506/4, 509/3, 509/5, 509/6, 509/7, 801/2, 801/18.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: „Przebudowa ulicy Kredytowej wraz z sięgaczami oraz budową: oświetlenia ulicznego, sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej” oraz „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 559 w km od 49+460,26 do km 49+600 wraz z budową: oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej” przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kredytowej, Dobrzyńskiej, Prezydenta Mościckiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 4/7, 4/1 (obręb 8), 472/1, 694/68, 511/2, 694/24, 694/23, 429 (obręb 4) na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowana przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg  w Płocku Pana Tomasza Żulewskiego, z pełnomocnictwa którego działa Pan Leszek Pietrzak prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PROJDRÓG – Projektowanie i Nadzory, z siedzibą w Płocku, przy ul. Targowej 18c.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 7/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  3725/1, 3725/2, 2/2 przy ulicy Boryszewskiej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Bednarski, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-01-29

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 28 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 t. j.) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z póź. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 28 stycznia 2019 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 50/2019 znak: WRM-IV.6740.25.2019.BD zatwierdzająca zamienny projekt zagospodarowania terenu (zmiana zakresu) oraz zamienny projekt architektoniczno-budowlany na budowę zamierzenia budowlanego o zmienionej nazwie: „Zakład produkcji folii obejmujący przebudowę hali magazynowej i rozbudowę hali magazynowej o halę produkcyjną, infrastrukturę techniczną: instalacje i przyłącza sanitarne oraz elektryczne, układ komunikacyjny: drogi, place, chodniki i miejsca postojowe dla samochodów osobowych;  zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu 17/23, 17/24, 17/27 i 17/29 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 5 w Płocku, dla firmy WARTER Sp. j. z siedzibą w Warszawie, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 28 stycznia 2019 roku.


data dodania: 2019-01-28

INFORMACJA

z dnia 25 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 24 stycznia 2019 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1031/1 i 1043 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 25 stycznia 2019 roku.


data dodania: 2019-01-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI   O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr  6/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 793, 794, 798, 785/4, 785/2, 785/1, 785/5  przy ulicy Franciszka Dorobka w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa  Pan Łukasz Krajanowski, reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Atutowej 9/82.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2019-01-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 stycznia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa obiektu sportowego w postaci boisk, budynku sanitarno-szatniowego, miejsc parkingowych, drogi wewnętrznej, chodników wraz z infrastrukturą techniczną (oświetlenie terenu, zasilanie w energię elektryczną, wodę, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną) w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa boisk sportowych przy ulicy Wiścickiego – prace przygotowawcze” przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Wojciecha Wiścickiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 555, 557/5, 556/6 (obręb 7) na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia  której działa Pani Grażyna Piaskowska Kierownik Referatu Przygotowania Projektów Inwestycyjnych w Wydziale Inwestycji i Remontów.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-23

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 tekst jednolity), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej,

na wniosek z dnia 20 grudnia 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera- wspólnika spółki jawnej: MBZ Andler, Tomczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej w niezbędnym zakresie.
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1011/3, 1011/4 (1011/5, 1011/6), 1012/1 (1012/5, 1012/6), 1012/2 (1012/3, 1012/4), 1013/1, 1013/4 (1013/24, 1013/25), 1013/5 (1013/22, 1013/23), 1013/6 (1013/20, 1013/21), 1013/7 (1013/18, 1013/19), 1013/8 (1013/16, 1013/17), 1013/9 (1013/14, 1013/15), 1013/10 (1013/12, 1013/13), 1013/11, 1014, 1016/1, 1016/11, 1016/12, 1016/13, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1027/3 i 1028/10-obręb nr 10-Podolszyce w Płocku.; w nawiasach podano numery działek po podziale; podkreśleniem wyróżniono działki przeznaczone pod drogę.

 W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45-15.15, w czwartki w godzinach 8.45 –17.15, w piątki w godzinach 8.45– 15.15, tel. (024) 367-15-18.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


Płock, dnia 22 stycznia 2019 roku.


data dodania: 2019-01-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 stycznia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1474 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 520213W - ulicy Nowy Rynek w Płocku
na odcinku od km. 0+032,00 do km. 0+038,00 o łącznej długości l=6,00 mb;

w zakresie budowy chodnika, na wniosek z dnia 18 grudnia 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowanego przez zarządzającego drogą - Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, który uzupełniony został przy piśmie z dnia 19 grudnia 2018 roku oraz przy piśmie z dnia 17 stycznia 2019 roku.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1394; 281/21 (281/23; 281/24) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008–Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2019-01-23

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 22 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 2081 t. j.) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z póź. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 21 stycznia 2019 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 39/2019 znak: WRM-IV.6740.599.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę Instalacji Metatezy, rozbudowę i przebudowę budynku administracyjno-socjalnego, przebudowę bloku wodnego BWP-4, budowę estakady i podpór dla rurociągów magistralnych, sieci i dróg, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen S. A. na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 20/21, 20/56, 20/57, 20/59 i 20/13 obręb 13 Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, w zakresie zmian projektu chłodni wentylatorowych bloku wodnego BRP-4, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 22 stycznia 2019 roku.data dodania: 2019-01-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 stycznia 2019 roku

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1945) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 17 stycznia 2019 roku,  Spółka Akcyjna ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą przy ul. Królewieckiej 40/B2, 11-700 Mrągowo zwróciła się o zmianę decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 59/PG/2017 z dnia 21 lipca 2017 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.32.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 397, 396, 380/4, 380/1, 161 (obręb 8), w zakresie zmiany załącznika graficznego:

załącznik nr 1 zastępuje się załącznikiem nr 1a.

Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-305 (tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,      zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za doręczone


data dodania: 2019-01-22

INFORMACJA
z dnia 21 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
18 stycznia 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520, 165/4, 216/9, 216/6, 216/7, 216/8, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 21 stycznia 2019 roku.


data dodania: 2019-01-21


OBWIESZCZENIE
z dnia 21 stycznia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 stycznia 2019 roku wydano decyzję Nr 5/PG/2019 znak: WRM-II.6733.8.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: rozbiórce i budowie stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budową drogi wewnętrznej, parkingów w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza”, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 235/3, 235/2, 235/1, 238/1, 230, 223/4, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z upoważnienia, której działa Pan Andrzej Niedbała Dyrektor Wydziału  Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-21

INFORMACJA
z dnia 16 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
16 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 grudnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych - działek: 430, 431, 432, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Mickiewicza, na działkach o numerach ew. gruntu 307, 362, 364/11, 428/3, 428/7, 428/12, 430, 431, 432, położonych w obrębie ew. Nr 7 – Działki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 16 stycznia 2019 roku


data dodania: 2019-01-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 4/PG/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/16, 677/12, 677/17, 677/5 i 677/15 przy ulicy Browarnej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Sarnowski reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9.

 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 stycznia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Chopina na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 416, 417 (obręb 7), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Roman Wołowiec, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-16

INFORMACJA
 z dnia 15 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 grudnia 2018 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania działek: 430, 431 i 432, zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 307, 362, 364/11, 428/3, 428/7, 428/12, 430, 431, 432 (obręb geodezyjny 7-Działki).
Płock, dnia 15 stycznia 2019 roku


data dodania: 2019-01-15

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 15 stycznia 2019 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 15 stycznia 2019 roku wydano decyzję Nr 3/PG/2019 znak: WRM-II.6733.101.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 i 0,4 kV, budowie elektroenergetycznej, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 4/3, 14/6, 14/7, 14/14, 14/15 oraz części działek o numerach ewidencyjnych gruntów: 3, 4/1, 10, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-15

 

OBWIESZCZENIE

 

z dnia 11 stycznia 2019 roku

 

 

 

Prezydenta Miasta Płocka

 

miasta na prawach powiatu

 

 

 

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

 

 

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),

 

zawiadamiam,

 

że w dniu11 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr 2/PG/2019znak: WRM-II.6733.94.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania obiektu rekreacyjnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 304/3, 312/2 i 313,

 

 

 

na wniosekSpółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Zajło, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9.

 

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wUrzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-1
7-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2019-01-11

INFORMACJA

z dnia 11 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 grudnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 91/20, 91/10 i 91/94 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, dnia 11 stycznia 2019 roku.


data dodania: 2019-01-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 stycznia 2019 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 11 stycznia 2019 roku została wydana decyzja nr  2/PG/2019 znak: WRM-II.6733.94.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania obiektu rekreacyjnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 304/3, 312/2 i 313,

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Zajło, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ulicy Płk. Dąbka 85/II/9.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-11

INFORMACJA
z dnia 9 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
7 stycznia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 grudnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek: 430, 431, 432, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Mickiewicza, na działkach o numerach ew. gruntu 307, 363, 364/11, 428/3, 428/7, 428/12, 430, 431, 432, położonych w obrębie ew. Nr 7 – Działki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 9 stycznia 2019 roku


data dodania: 2019-01-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 cz erwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hożej 63/67, z pełnomocnictwa której działa Pan Przemysław Budziewski – Biuro projektowe PROCAD sp.j., Koluszki ul. Generała Maczka 11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV wraz z liniami kablowymi SN 15 kV i nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 67.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 cz erwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Państwa Barbary i Andrzeja Borkowskich, z pełnomocnictwa których działa Pan Daniel Gąbiński – Płock, ul. Włościany 3L, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/12, 677/16, 677/17.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2019-01-03

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 stycznia 2019 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 stycznia 2019 roku wydano decyzję Nr 1/PG/2019 znak: WRM-II.6733.100.2018.MB o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 50/PG/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku znak: WRM-II.6733.7.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego w zakresie opieki długoterminowej hospicyjnej i rehabilitacyjnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej 19 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1 (obręb 3), na wniosek: GRUPY ZDROWIE Arkadiusz Chmieliński, z siedzibą w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 7.

Z treścią decyzji o zmianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.    


data dodania: 2019-01-03

 

INFORMACJA
z dnia 3 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
3 stycznia 2019 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 677/5, 677/12, 677/15, 677/16, 677/17, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 3 stycznia 2019 roku.

 


data dodania: 2019-01-03

INFORMACJA

z dnia 2 stycznia 2019 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że


organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 12 grudnia 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Jacka Chrobocińskiego dotyczące zamiaru budowy - linii kablowych nN-04 kV ze złączami kablowymi dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. 3 Maja, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 356; 577/4; 577/5; 580; 581/3; 595; 596, obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2019-01-02

INFORMACJA

z dnia 12 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 grudnia 2018 roku został wycofany wniosek zgłoszenia zamiaru budowy złożony przez Inwestora – Pani Sylwia Chapko i Pan Marcin Chapko, dotyczący rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Teofila Lenartowicza 18B, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 431/1 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2018-12-31

INFORMACJA

z dnia 31 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 27 grudnia 2018 roku został wycofany wniosek zgłoszenia zamiaru budowy złożony przez Inwestora – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Marcina Rowickiego, dotyczący budowy kablowej linii elektroenergetycznej nN od ZK przy ul. Kolegialnej 43a do ZK przy ul. Kolegialnej 38, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 918/2; 794; 956 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2018-12-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 grudnia 2018 roku, uzupełniony 18 grudnia 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 110 L=90 mb  PE dn 40 L=160,0 mb dla zabudowy mieszkaniowej,przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 97/8, 97/5, 97/13 przy ul. Urodzajnej w Płocku,

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością PSG z siedzibą w Tarnowie przy ul. Bandrowskiego 16 z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Józwik reprezentujący firmę Instal-Gaz Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 listopada 2018 roku wydano decyzję Nr 104/PG/2018 znak: WRM-II.6733.96.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego 16, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 236/1 (obręb 7), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Mateusz Antosz, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu, przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Radosława Siłkowskiego, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Łąckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/7, 166/2.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65)w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-21

INFORMACJA

z dnia 20 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam,

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 19 grudnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 91/20, 91/10, 91/94 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 20 grudnia 2018 roku.


data dodania: 2018-12-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz w związku z wnioskiem z dnia 3 grudnia 2018 roku, uzupełniony w dniu 18 grudnia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV i rozdzielnicy kablowej szafowej naziemnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów  956, obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, reprezentującego firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie Płocku przy Alei  Stanów Zjednoczonych 72 lok.U-51.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-20

INFORMACJA
z dnia 19 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 17 grudnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 listopada 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/16, 205/18, 205/24, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 19 grudnia 2018 roku.


data dodania: 2018-12-19

INFORMACJA
 z dnia 19 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
17 grudnia 2018 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4kV oraz złącz kablowo-pomiarowych dla zasilania działek: 430, 431 i 432, zlokalizowanych przy ul. Mickiewicza w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 307, 363, 364/11, 428/3, 428/7, 428/12, 430, 431, 432 (obręb geodezyjny 7-Działki).
Płock, dnia 19 grudnia 2018 roku


data dodania: 2018-12-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz w związku z wnioskiem z dnia 3 grudnia 2018 roku, uzupełniony w dniu 18 grudnia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV i rozdzielnicy kablowej szafowej naziemnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów  956, obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, reprezentującego firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie Płocku przy Alei  Stanów Zjednoczonych 72 lok.U-51.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz w związku z wnioskiem z dnia 3 grudnia 2018 roku, uzupełniony w dniu 18 grudnia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV i rozdzielnicy kablowej szafowej naziemnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów  956, obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, reprezentującego firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie Płocku przy Alei  Stanów Zjednoczonych 72 lok.U-51.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,      materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz w związku z wnioskiem z dnia 3 grudnia 2018 roku, uzupełniony w dniu 18 grudnia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV i rozdzielnicy kablowej szafowej naziemnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kolegialnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów  956, obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marcina Rowickiego, reprezentującego firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki z siedzibą w Warszawie Płocku przy Alei  Stanów Zjednoczonych 72 lok.U-51.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 grudnia 2018 roku wydano decyzję Nr 103/PG/2018 znak: WRM-II.6733.88.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV ze złączami kablowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520, 165/4, 216/9, 216/6, 216/7, 216/8 (obręb 14), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-17

INFORMACJA
z dnia 14 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 12 grudnia 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Jacka Chrobocińskiego, dokonał zgłoszenia budowy linii kablowych nN-04 kV ze złączami kablowymi dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. 3 Maja, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 356; 577/4; 577/5; 580; 581/3; 595; 596 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-12-14

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 12 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 grudnia 2018 rokuwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowiesieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 698, 944/8przy ulicy Włościanyw Płocku,

na wniosek Pana Krzysztofa Keklak zamieszkałego w Plocku przy ulicy Włościany 12.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-12-12

INFORMACJA
 
z dnia 10 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c, pkt.20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenia zamiaru budowy niewymagającej pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 22 listopada 2018 roku przez Inwestorów – Pana Tomasza Radkiewicz i Panią Małgorzatę Radkiewicz reprezentowanych przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Karczewskiego, dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Św. Huberta, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2534/3; 2534/4 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 10 grudnia 2018 roku


data dodania: 2018-12-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 cz erwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15 i 0,4 kV, budowie elektroenergetycznej, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1/1, 1/2, 3, 4/1, 4/3, 10, 14/6, 14/7, 14/14, 14/15.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 10 grudnia 2018 roku wydano decyzję Nr 102/PG/2018 znak: WRM-II.6733.85.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Tokarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 218, 230/3 (po podziale działki o numerach 230/5, 230/6), 230/4 (obręb 15), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Lęborskiej 3/B.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-10


OBWIESZCZENIE
z dnia 7 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Grupy Zdrowie Arkadiusz Chmieliński, z siedzibą w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 7, w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 50/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 5 czerwca 2018 roku znak: WRM-II.6733.7.2018.MB dla inwestycji polegającej na: budowie budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego w zakresie opieki długoterminowej hospicyjnej i rehabilitacyjnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej 19, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-07

INFORMACJA
 
z dnia 7 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt. 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 grudnia 2018 roku Inwestor – Pani Sylwia Chapko i Pan Marcin Chapko, dokonali zgłoszenia budowy obejmujące rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Teofila Lenartowicza 18B, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 431/1 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-12-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 grudnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),


zawiadamiam,


że w dniu 7 grudnia 2018 roku została wydana decyzja nr 101/PG/2018 znak: WRM-II.6733.86.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu nadskarpowego wraz zagospodarowaniem terenu (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz ze wzmocnieniem stabilności Skarpy Wiślanej w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza Wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 473/2, 474/1 i 474/2, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, którego działa Pan Michał Balski Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 cz erwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Izabela Pabis reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania zakładu produkcji w mieście Płock, ul. Otolińska 29, działka nr 167/13, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Otolińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 164/2 i 167/13.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 grudnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 listopada 2018 roku zmieniony 5 grudnia 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  3725/1, 3725/2, 2/2 przy ulicy Boryszewskiej w Płocku,

na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Bednarski, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 grudnia 2018 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu                                  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz                         w związku z wnioskiem z dnia 18 października 2018 roku, uzupełnionym i zmienionym w dniu 22 października 2018 roku i uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2018 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,budowa Placu Gabriela Narutowicza obejmująca: układ drogowy, miejsca postojowe, infrastrukturę techniczną, fontannę, nawierzchnię placu oraz elementy małej architektury wraz z zielenią w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza – prace przygotowawcze”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Placu Gabriela Narutowicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 697, 984, 987/2, 987/3, 988/1, 1000/3, 1017, 987/4 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, której działa Pan Andrzej Niedbała Dyrektor Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.


data dodania: 2018-12-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 grudnia 2018 roku
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz w związku z wnioskiem z dnia 18 października 2018 roku, uzupełnionym i zmienionym w dniu 22 października 2018 roku i uzupełnionym w dniu 3 grudnia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ,,budowa Placu Gabriela Narutowicza obejmująca: układ drogowy, miejsca postojowe, infrastrukturę techniczną, fontannę, nawierzchnię placu oraz elementy małej architektury wraz z zielenią w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Zagospodarowanie Placu Gabriela Narutowicza – prace przygotowawcze”, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Placu Gabriela Narutowicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 697, 984, 987/2, 987/3, 988/1, 1000/3, 1017, 987/4 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, której działa Pan Andrzej Niedbała Dyrektor Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-12-04

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 29 listopada 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1496 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej - ulicy Maneżowej w Płocku
na odcinku od ulicy Spółdzielczej do ulicy Strzeleckiej
od km. 0+000,00 do km. 0+379,00 o łącznej długości l=379,00 mb;

wraz z infrastrukturą techniczną i rozbiórką 5 garaży, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Maneżowej”, na wniosek z dnia 14 listopada 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 218/22 (218/242, 218/243) 218/193; 349/1 (349/5, 349/6); 349/3; 376/1; 1542; 1543; 1544; 1545; 1546 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego,
                                                            oraz

nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 520; 465; 375; 312/14; 218/22 (218/242); 218/21 w granicach obrębu ewidencyjnego 0009–Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi pasa drogowego, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu, przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu oraz towarzyszące roboty budowlane.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-11-29

INFORMACJA
z dnia 28 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 15 listopada 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Bogusława Mielczarek dotyczące zamiaru budowy - elektroenergetycznej linii kablowej nN-04 kV ze złączem kablowym ze stacji transformatorowej S1-1514 do budynku mieszkalnego przy ul. Henryka Sienkiewicza 38, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 498/1; 512/9; 542/1; 546/3; 1375, obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2018-11-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 listopada 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego wielorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kochanowskiego 16, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 236/1 (obręb 7) na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa, której działa Mateusz Antosz, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu, przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-11-28

INFORMACJA
z dnia 27 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
26 listopada 2018 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/16, 205/18, 205/24, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 27 października 2018 roku.


data dodania: 2018-11-27

INFORMACJA
z dnia 26 listopada 2018roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 26 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 5 listopada 20178roku przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7, w sprawie zamiaru budowy przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją transformatorową SN/nN w celu zasilania  placu budowy Centrum Badawczo Rozwojowego przewidzianych do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 49/15, 49/2, 49/11, 48/6, 47/16, 47/15, 49/12(obręb geodezyjny 13– Kombinat), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 26 listopada 2018 roku


data dodania: 2018-11-26

INFORMACJA
z dnia 23 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c oraz art. 29 ust. 1 pkt. 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 listopada 2018 roku Inwestorzy – Pan Tomasz Radkiewicz i Pani Małgorzata Radkiewicz reprezentowani przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Karczewskiego, dokonali zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Św. Huberta, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2534/3; 2534/4 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 23 listopada 2018 roku


data dodania: 2018-11-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz.1945) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 21 listopada 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 793, 794, 798, 785/4, 785/2, 785/1, 785/5  przy ulicy Franciszka Dorobka w Płocku,

na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Krajanowski, reprezentujący firmę STAMAR Łukasz Krajanowski, z siedzibą w Warszawie przy ul. Atutowej 9/82

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-11-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 listopada 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 t.j.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz w związku z wnioskiem z dnia 15 listopada 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowym dla zasilania obiektu rekreacyjnego przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 304/3, 312/2 i 313,

na wniosek ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Dariusz Zajło reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą


data dodania: 2018-11-20

INFORMACJA
z dnia 16 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 listopada 2018 roku (13 listopada 2018 roku - data przekazania sprawy przez Starostę Płockiego do właściwego miejscowo organu jakim jest Prezydent Miasta Płocka), Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Marcina Rowickiego, dokonał zgłoszenia budowy kablowej linii elektroenergetycznej nN od ZK przy ul. Kolegialnej 43a do ZK przy ul. Kolegialnej 38, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 918/2; 794; 956 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-11-16

INFORMACJA
z dnia 16 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 15 listopada 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Bogusława Mielczarek, dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej linii kablowej nN-04 kV ze złączem kablowym ze stacji transformatorowej S1-1514 do budynku mieszkalnego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Henryka Sienkiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 498/1; 512/9; 542/1; 546/3; 1375 obręb geodezyjny 146201_1.0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-11-16

INFORMACJA
z dnia 14 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 października 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4 kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 386, 385, 384, 383, 382, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 14 listopada 2018 roku.


data dodania: 2018-11-14

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 9 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w dniu 8 listopada 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) przedstawiciele Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta:
1. Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
2. Paulina Grabska – podinspektor w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta


Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybył nikt zainteresowany zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie zakończono o godzinie 16.15.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

 

Płock, dnia 14 listopada 2018 r.

 


data dodania: 2018-11-14

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 13 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku poz. 799 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 t.j.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 13 listopada 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 5432018 znak: WRM-IV.6740.483.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego: przebudowę obwałowań ziemnych i tac betonowych wraz z uszczelnieniem tac zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 , 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 68, 81, 82, 85, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119 oraz rozbiórkę obwałowań ziemnych i budowę ścian osłonowych z fundamentami oraz schodami zewnętrznymi, opomostowaniem dla zbiorników 8, 55, 90, budowę instalacji elektrycznych na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 81, 82, 85, 86, 90, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, przebudowę murów żelbetowych wraz z ich uszczelnieniem przy zbiornikach 12, 14, 26, 27, 28, 68, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, budowę stalowych pomostów przy zbiornikach 12, 14, 26, 27, 28, 86, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, budowę pomostów obwodowych na zbiornikach 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 115, 118, 119, rozbiórkę, budowę oraz przebudowę stanowisk rozdzielczych ppoż wraz z instalacjami elektrycznymi oraz fundamentów dla rurociągów półstałej instalacji pianowej i wodnej dla zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 103, 104, 110, 113, 114, 115, 118, 119, rozbiórkę instalacji ppoż (zraszaczowej i półstałej pianowej) zbiorników 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 68, 81, 82, 85, 86, 90, 97, 98, 99, 100, 103, 104, 113, 114, 115, 118, 119, budowę nowej instalacji zraszaczowej na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90 oraz pianowej na zbiornikach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 16, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 55, 68, 90, 103, 104, 113, 114, 115, 118, 119, przebudowę linii kablowej przy zbiornikach 8, 16, 103, 104, przebudowę rurociągów technologicznych do zbiorników 8, 55, 90, budowę drogi sięgaczowej dla zbiornika 68, rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji przemysłowej, budowę przyłączy wody do celów ppoż. oraz kanalizacji odwodnienia, przebudowę odcinków sieci kanalizacji przemysłowej, budowę hydrantów ppoż. oraz punktów poboru wody, budowę zasilania szafek AKP, rozbiórkę i budowę rozdzielnic oraz kabli zasilających rozdzielnice, przebudowę dróg pożarowych, wykonanie zatok przy stanowiskach rozdzielczych, w ramach zadania inwestycyjnego: „Dostosowanie parku zbiorników magazynowych Zakładu Rafineryjnego w Płocku do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21.11.2005r.”, zlokalizowanych w Płocku przy ul. Chemików 7 na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 20/82, 20/45, 20/54, 20/13, 20/20, 20/44, 20/52, 20/53, 20/2 i 20/84, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 13 listopada 2018 roku.


data dodania: 2018-11-13

INFORMACJA
z dnia 13 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 9 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 19 października 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 605/2, 746/8, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 13 listopada 2018 roku.


data dodania: 2018-11-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 listopada 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 listopada 2018 roku wydano decyzję Nr 100/PG/2018 znak: WRM-II.6733.87.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie stacji transformatorowej kontenerowej SN-15kV/nN-0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Gałczyńskiego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 362/2 (obręb 4), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Konrad Kochanowski, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-11-08

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 7 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późniejszymi zmianami ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 t.j),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 7 listopada 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 537/2018 znak: WRM-IV.6740.482.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt na budowę obejmujący magistralne kanalizacje: opadową petrochemiczną KOP, opadową rafineryjną KOR i przemysłową I systemu, przepompownię ścieków z rurociągiem tłocznym, sieci elektroenergetyczne oraz rozbiórkę istniejącej przepompowni z rurociągiem tłocznym, zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/13, 20/56, 20/57, 20/74 i 20/82 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku  w ramach zadania p. n. „Dostosowanie gospodarki ściekowej dla potrzeb rozwoju ZP w Płocku ul. Chemików 7”, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 7 listopada 2018 roku


data dodania: 2018-11-07

INFORMACJA
z dnia 6 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
5 listopada 2018 roku, Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 działająca przez Pełnomocnika Pana Jerzego Kubiak dokonała zgłoszenia budowy przyłącza elektroenergetycznego wraz ze stacją  transformatorową SN/nN dla placu budowy Centrum Badawczo -Rozwojowego  w Płocku przy ul. Łukasiewicza na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 49/15,49/2,49/11, 48/6, 47/16, 47/15, 49/12 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).

Płock, dnia 6 listopada 2018                                                                                    


data dodania: 2018-11-06

INFORMACJA
z dnia 5 listopada 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
2 listopada 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 12 października 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej w celu zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ew. gruntu 189, 190, 219, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 293, położonych w obrębie ew. Nr 15 – Tokary, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 5 listopada 2018 roku


data dodania: 2018-11-05

INFORMACJA

z dnia 31 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z jednym słupem kablowym wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 921/1, 964, 1105/4 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, dnia 31 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-31

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 października 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku poz. 1945),
zawiadamiam,

że w dniu 30 października 2018 roku została wydana decyzja nr 99/PG/2018 znak: WRM-II.6733.115.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego wraz z przebudową układu drogowego na dojazdach do obiektu, budowa chodników, ścieżek rowerowych i miejsc parkingowych oraz budowa sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego drogowego obiektu inżynierskiego nad linią kolejową nr 33 Kutno-Brodnica w ciągu ulicy Kilińskiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kilińskiego i Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 1011/12, 1027/5, 1046/5 , obręb ewidencyjny 9 – Wyszogrodzka, działki: 966/3, 966/4, 967/1, 967/3, obręb ewidencyjny 10 – Podolszyce, działka: 846, na wniosek Gminy Płock z siedzibą 09-400 Płock, Stary Rynek 1 reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11, z upoważnienia którego działa Pan Paweł Wątroba przedstawiciel PBW Inżynieria Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu  53-676, przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,                 w c


data dodania: 2018-10-30

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 26 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późniejszymi zmianami ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 26 października 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 514/2018 znak: WRM-IV.6740.451.2018.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: konstrukcje budowlane – wiatę kompresorowni, estakadę północną i południową, stanowisko przeciwpożarowe, remont rozdzielni, plac manewrowy, sieć kanalizacji przemysłowej I systemu, sieć kanalizacji opadowej, instalacje wody gospodarczej i obiegowej, instalacje uziemienia; w ramach zadania p.n. „Wymiana kompletnych sprężarek Wydziału Olejowego PR-4/2EPC na instalacji HROS)”, na działce o numerze ewidencji gruntu 20/51 obręb 13-Kombinat, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 26 października 2018 roku

 


data dodania: 2018-10-26

INFORMACJA
z dnia 26 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
26 października 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 9 października 2018 roku przez Energa-Operator S.A.
z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy linii kablowej nn ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek budowlanych pod budynki mieszkalne, zlokalizowanych przy ul. Boryszewskiej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2/2, 24/1, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce-Borowiczki).

Płock, dnia 26 października 2018 roku


data dodania: 2018-10-26

INFORMACJA
z dnia 26 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 26 października 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 8 października 2018 roku przez firmę FOL-MECH Paweł Zgorzelski zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35,0m3 przewidzianej do realizacji przy ul. Długiej w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 88/28 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 26 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-26

INFORMACJA
z dnia 25 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 października 2018 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy            ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN 0,4 kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 386, 385, 384, 383, 382, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 25 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-25

OBWIESZCZENIE
Przydenta Miasta Płocka
z dnia 24 października 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 października 2018 roku wydano decyzję Nr 98/PG/2018 znak: WRM-II.6733.52.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV wraz z budową słupów w ramach modernizacji linii napowietrznej 110kV Podolszyce-Góry, przewidzianej do realizacji w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 629/1, 628/1, 627/1, 626/1, 625/1, 624/1, 623/1, 622/1, 621/1, 620/1, 619/1, 618/1, 617/1, 616/1, 615/1, 614/1, 613/1, 612/1, obręb Radziwie, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Agnieszka Baczyńska, reprezentująca firmę ISPOL-PROJEKT Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-10-24

INFORMACJA
z dnia 23 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 23 października 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 5 października 2018 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S. A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV – sieci kablowej nn 0,4 kV do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych etap II, przewidzianych do realizacji przy ul. Traktowej w Płocku  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/74, 800/75 i 800/76 obręb 3 Maszewo przy ulicy Traktowej w Płocku.
Płock, dnia 23 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 października 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 października 2018 roku wydano decyzję Nr 97/PG/2018 znak: WRM-II.6733.76.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Targowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 60/1, 61/3, 61/4, 96/2, 106/5, 106/6, 165, 173/1, 96/3 (obręb 6), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Arkadiusz Rutkowski, reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-10-23

INFORMACJA
z dnia 22 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
19 października 2018 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy         ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 605/2, 746/8, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 22 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-22

INFORMACJA
z dnia 18 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
17 października 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 września 2018 roku przez Invest Bud Sp. z o.o.
z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2, w sprawie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanej przy ul. Żyznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 57/7, 57/8, 69/2, 72/2 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki) jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 18 października 2018 roku


data dodania: 2018-10-18

INFORMACJA

z dnia 18 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 września 2018 roku przez spółkę ENERGA OPERATOR S. A. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1080/11, 1081, 1080/1, 1080/4, 1080/10, 1080/8, 1080/9, 1080/7, 1080/5 i 1080/3 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 18 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 października 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV ze złączami kablowymi, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Semestralnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 520, 165/4, 216/9, 216/6, 216/7, 216/8 (obręb 14), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę BAKO Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-10-18

INFORMACJA
z dnia 17 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c oraz art. 29 ust. 1 pkt. 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 15 października 2018 roku (data wpływu 16 października 2018 roku) Inwestorzy – Pan Tomasz Radkiewicz i Pani Małgorzata Radkiewicz reprezentowani przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Karczewskiego, wycofali zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Św. Huberta, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2534/3; 2534/4 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 17 października 2018 roku


data dodania: 2018-10-17

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 16 października 2018 roku


O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku poz. 1945) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 631/XXXVI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 26 września 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sikorskiego-Kutrzeby” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

 

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

 

od dnia 24 października 2018 roku do dnia 16 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 5, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 206 na drugim piętrze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 30 listopada 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

 

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2018-10-16

INFORMACJA
z dnia 15 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
12 października 2018 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy         ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej w celu zasilania budynku mieszkalnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 189, 190, 219, 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2, 293 położonych w obrębie ewid. Nr 15 – Tokary, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-15

INFORMACJA
z dnia 15 października2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 15 października 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 28 września 2018 roku przez firmę Mazovian Energy Partners Sp. z o.o. zgłoszenia budowy sieci cieplnej przewidzianej do realizacji przy ul. W. Zglenickiego w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 10/153 i 10/157 (obręb geodezyjny 13-Kombinat).


Płock, dnia 15 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-15

INFORMACJA
 z dnia 10 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 października 2018 roku, Energa-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn  ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek budowlanych pod budynki mieszkalne, zlokalizowanych przy ul. Boryszewskiej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2/2, 24/1, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 10 października 2018 roku


data dodania: 2018-10-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 października 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa stacji transformatorowej kontenerowej SN-15kV/nN-0,4kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Gałczyńskiego na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 362/2 (obręb 4), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Konrad Kochanowski, reprezentujący firmę MAST PROJEKT Sp. z o.o. s.k. z siedzibą w Płocku, przy ul. Wyszogrodzkiej 106.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-10-09

INFORMACJA

z dnia 9 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z jednym słupem kablowym wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 392/1, 1005 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, dnia 9 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-09

INFORMACJA
z dnia 8 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 17 września 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Karolinę Panek dotyczące zamiaru budowy - elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi – Etap 1, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Strzeleckiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1558; 218/193; 1560/1; 1559/2 obręb geodezyjny 0009 Wyszogrodzka.


data dodania: 2018-10-08

INFORMACJA
z dnia 8 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 8 października 2018 roku firma FOL-MECH Paweł Zgorzelski dokonała zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35,0m3 przewidzianej do realizacji przy ul. Długiej w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 88/28 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 8 października 2018 ro


data dodania: 2018-10-08

INFORMACJA
z dnia 5 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 19 września 2018 roku przez Inwestora ENERGA - OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dotyczącego budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN – 0.4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1325/3; 1311/10; 1327/1; 1311/11; 1311/25; 1311/13; 1393/3; 1393/4; 1393/5; 1393/6; 1393/7; 1393/8; 1393/9; 1393/10; 1393/11 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2018-10-05

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 5 października 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 
Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 października 2018 roku wydano decyzję Nr 96/PG/2018 znak: WRM-II.6733.81.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 60, 1476, 1632/1, 1632/2, 2808/3, 2810/7, 2810/11 (obręb 12), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak, reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26/K.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-10-05

INFORMACJA
z dnia 5 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 5 października 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych kablowych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (nN 0,4kV) do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianych do realizacji przy ul. Traktowej w Płocku - etapII na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/74, 800/75 i 800/76 obręb 3 Maszewo przy ulicy Traktowej w Płocku.
Płock, dnia 5 października 2018 roku.data dodania: 2018-10-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 października 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz  w związku  z wnioskiem z dnia 1 października 2018 roku,  zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowa ciągu nadskarpowego wraz zagospodarowaniem terenu  (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowa infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz ze wzmocnieniem stabilności Skarpy Wiślanej  w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie szkód powstałych wskutek ruchów osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 473/2, 474/1 i 474/2 obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, którego działa Pan Michał Balski Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-10-05

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 3 października 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późniejszymi zmianami ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 3 października 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 461/2018 znak: WRM-IV.6740.385.2018.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: cztery zbiorniki magazynowe oleju napędowego nr 42A, 42B, 46A, 46B o pojemności 9600m3 każdy, obiekty towarzyszące (m. in. drogi dojazdowe, most przez muldę, tace przeciwrozlewcze, place, schody na obwałowania, stanowiska przeciwpożarowe, fundamenty dla rurociągów, podpór, instalacji i pomostów,) sieci kanalizacji deszczowej i przemysłowej, sieci wody przeciwpożarowej, instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, oraz pozwolenia na rozbiórkę obejmujące: zbiornik nr 42 z fundamentami, części obwałowania zbiornika ziemnego zbiorników nr 42 i nr 46 oraz obiekty towarzyszące (m. in. pomosty, fundamenty rurociągów, sieci); zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN S. A. w Płocku przy ul. Chemików 7, na działce o numerze ewidencji gruntu 20/84 obręb 13-Kombinat, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 3 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-03

INFORMACJA
z dnia 3 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że pismem z dnia 2 października 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. wycofała zgłoszenie  budowy sieci elektroenergetycznych kablowych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (nN 0,4kV) do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych przewidzianych do realizacji przy ul. Traktowej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/74, 800/75 i 800/76 obręb 3 Maszewo przy ulicy Traktowej w Płocku.
Płock, dnia 13 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 października 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 października 2018 roku wydano decyzję Nr 95/PG/2018 znak: WRM-II.6733.33.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 7, 6, 2, 1 (obręb 4 Łukasiewicza) oraz 4/5 (część), 4/6 (obręb 8 Śródmieście), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 40B/2.
Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-10-03

INFORMACJA

z dnia 3 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z dwoma słupami kablowymi wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1104 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, dnia 3 października 2018 roku.


data dodania: 2018-10-03

INFORMACJA
z dnia 1 października 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
28 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 września 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanej przy ul. Jeziornej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 407, 475, 476 (obręb geodezyjny 16-Ciechomice) jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 1 października 2018 roku


data dodania: 2018-10-01

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 1 października 2018 roku
O WYDANIU POSTANOWIENIA
O SPROSTOWANIU W DECYZJI OCZYWISTEJ OMYŁKI


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że w dniu 1 października 2018 roku wydano postanowienie prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 74/PG/2018 znak: WRM-II.6733.10.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowa linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Traktowej w Płocku – ETAP II, przewidziana do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/74, 800/75, 800/76 (obręb 3), powstałą na skutek pominięcia w treści decyzji działki o numerze ewidencyjnym gruntów 800/74, na której przewiduje się realizację inwestycji.

Z treścią postanowienia z dnia 1 października 2018 roku strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie  Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-10-01

INFORMACJA
z dnia 28 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a  ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku firma Mazovian Energy Partners Sp. z o.o.  dokonała zgłoszenia budowy sieci cieplnej przewidzianej do realizacji przy ul. W. Zglenickiego w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 10/153 i 10/157 (obręb geodezyjny 13-Kombinat).
Płock, dnia 28 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-28

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 września 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 września 2018 roku wydano decyzję Nr 94/PG/2018 znak: WRM-II.6733.59.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na przebudowie konstrukcji słupów linii 110 kV Podolszyce-Góry przez ich podwyższenie oraz zwiększenie powierzchni fundamentów, przewidzianej do realizacji w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 398/3, 399/3, 400/8, 638/1 (obr. ew. 12), 361, 404 (obr. ew. 15), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Agnieszka Baczyńska, reprezentująca firmę ISPOL-PROJEKT Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-28

INFORMACJA
z dnia 27 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c oraz art. 29 ust. 1 pkt. 20) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 25 września 2018 roku Inwestorzy – Pan Tomasz Radkiewicz i Pani Małgorzata Radkiewicz reprezentowani przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Karczewskiego, dokonali zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Św. Huberta, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 2534/3; 2534/4 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 27 września 2018 roku


data dodania: 2018-09-27

INFORMACJA
z dnia 27 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
26 września 2018 roku, Invest Bud Sp. z o.o. dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego, zlokalizowanej przy ul. Żyznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 57/7, 57/8, 69/2, 72/2 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 27 września 2018 roku


data dodania: 2018-09-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 września 2018 roku została wydana decyzja nr  93/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Granicznej i ul. Pasternakiewicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 50/15, 50/13, 51/7, 51/8, 71, 85/1, 83/1, 80/1, 50/9, 49/3, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Rowicki, reprezentujący firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, z siedzibą w Warszawie przy al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U51
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2018-09-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 września 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,


że w dniu 21 września 2018 roku została wydana decyzja nr 92/PG/2018 znak: WRM-II.6733.71.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa sieci energetycznej kablowej nN-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Mickiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 307, 364/11, 364/12, 362, 428/3, 428/7, 428/12, 430, 431, 432, obręb ewidencyjny 0007 - Działki,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.dokonane.


data dodania: 2018-09-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 września 2018 roku wydano decyzję Nr 91/PG/2018 znak: WRM-II.6733.82.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801/1, 801/2, 510/34, 513/9 obręb Maszewo, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Pietras - Prezes Zarządu komplementariusza Tectum Inwest Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, oraz na podstawie art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejszej decyzji nadaję rygor natychmiastowej wykonalności.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-26

INFORMACJA

z dnia 26 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 25 września 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1080/11, 1081, 1080/1, 1080/4, 1080/10, 1080/8, 1080/9, 1080/7, 1080/5 i 1080/3 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 26 września 2018 roku.

 


data dodania: 2018-09-26

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 25 września 2018 roku


o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku

Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 30 sierpnia 2018 roku Uchwałą Nr 833/L/2018 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku.

Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem,
o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się:

 • w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Rozwoju Miasta i Polityki Gospodarczej Miasta - Referacie Polityki Przestrzennej w godzinach pracy Urzędu lub
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka htttp://www.bip.ump.pl/ zakładka: zamierzenia i programy: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

data dodania: 2018-09-25

INFORMACJA
z dnia 21 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 19 września 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1325/3; 1311/10; 1327/1; 1311/11; 1311/25; 1311/13; 1393/3; 1393/4; 1393/5; 1393/6; 1393/7; 1393/8; 1393/9; 1393/10; 1393/11 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-09-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 września 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Tokarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 218, 230/3 (po podziale działki o numerach 230/5, 230/6), 230/4 (obręb 15), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa, której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Audien Sp. z o.o. , z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Lęborskiej 3/B.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 września 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,


że w dniu 21 września 2018 roku została wydana decyzja nr 90/PG/2018 znak: WRM-II.6733.79.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: rozbudowa budynku hospicjum przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Sienkiewicza na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 235, obręb ewidencyjny 0008 – Śródmieście,
na wniosek Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą  przy ulicy Sienkiewicza 34, 09-400 Płock.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-21

INFORMACJA
z dnia 20 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 681, 683, 684, 685/5, 685/9, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, 685/6, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-20

INFORMACJA
z dnia 19 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 września 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym - Etap 1, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Strzeleckiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1558, 218/193, 1560/1, 1559/2 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-09-19

INFORMACJA
z dnia 19 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 18 września 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych kablowych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (nN 0,4kV) do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianych do realizacji przy ul. Traktowej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/74, 800/75 i 800/76 obręb 3 Maszewo przy ulicy Traktowej w Płocku.


Płock, dnia 19 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-19

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 18 września 2018 roku


O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Bielska - Ostatnia” w Płocku

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 832/L/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska - Ostatnia” w Płocku.

Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

 • od północy: linia rozgraniczająca ulicy Kobylińskiego,
 • od południa: linia rozgraniczająca ulicy Ostatniej,
 • od wschodu: linia rozgraniczająca ulicy Bielskiej,
 • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca alei Spacerowej.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 5), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1,
09-400 Płock w terminie do 12 października 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2018-09-18

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 września 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 września 2018 roku wydano decyzję Nr 89/PG/2018 znak: WRM-II.6733.65.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tokarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 219, 291/4, na rzecz: Pana Piotra Duchewicza, zamieszkałego w Płocku przy ul. Rutskich 1 m. 51.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-17

INFORMACJA
z dnia 17 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 sierpnia 2018 roku przez Panią Ewę Machnacką, zamieszkałą w Płocku przy ul. Janówek 11, w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 751/12, 751/13, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 17 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 września  2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu  17 września 2018 roku została wydana decyzja nr 88/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/16, 205/18, 205/24, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy alei Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2018-09-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 września 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam,
że w dniu 13 września 2018 roku została wydana decyzja nr 87/PG/2018 znak: WRM-II.6733.52.2017.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa odcinka sieci linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1013/11 i 1014 (obręb 10 Podolszyce),

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Tomasz Grzyb reprezentujący Firmę ELFEKO S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 20A.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 września 2018 roku wydano decyzję Nr 86/PG/2018 znak: WRM-II.6733.68.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40mm, przewidzianej do realizacji w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 794/1, 794/5 przy ul. Szpitalnej, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w miejscowości Jeziory 1A, 21-400 Łuków.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-12


OBWIESZCZENIE
z dnia 12 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu  12 września 2018 roku została wydana decyzja nr 85/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 887, 322/2, na wniosek Pana Dariusza Kaźmierczaka, zamieszkałego w Płocku przy ul. Ciechomickiej 182.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2018-09-12

INFORMACJA
z dnia 11 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 11 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 28 sierpnia 2018 roku przez firmę SABA Sp. z o. o. zgłoszenia budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej typu kontenerowego o powierzchni zabudowy do 35,0m3  przewidzianej do realizacji przy ul. Przemysłowej w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 58/12 (obręb 5-Kostrogaj Przemysłowy).
Płock, dnia 11 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-11

INFORMACJA
z dnia 7 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
7 września 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanych przy ul. Jeziornej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 407, 475, 476 (obręb geodezyjny 16-Ciechomice).
Płock, dnia 7 września 2018 roku


data dodania: 2018-09-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 września 2018 r.

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Opracowaniu projektu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent miasta Płocka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach procedury uzyskał uzgodnienia zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko będącymi podstawą do jej opracowania.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko” zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. przekazuje do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez publiczne wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. 314 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.plock.eu.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów wyłącznie na załączonym formularzu:

 • drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
 • osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, bądź ustnie do protokołu w pok. 314

w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


data dodania: 2018-09-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 września 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatuO ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU DECYZJI       O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,


że w dniu 6 września 2018 roku została wydana decyzja nr 84/PG/2018 znak: WRM-II.6733.70.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kwiatka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 726/11, 726/10, 726/13, 738, 737, obręb ewidencyjny 0008 - Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Karolinę Panek, reprezentującą firmę BAKO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy alei Jana Pawła II 30.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-06

INFORMACJA
z dnia 4 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 4 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 20 sierpnia 2018 roku przez firmę Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji przy ul. Przyjaznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 801/18, 513/55, 510/10, 509/6, 509/5, 509/3, 154, 513/9, 155/1, 799/3, 799/4, 513/99, 513/103, 513/28 i 513/81 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 4 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 września 2018 roku wydano decyzję Nr 83/PG/2018 znak: WRM-II.6733.67.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE ø 125, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej, Polskiego Czerwonego Krzyża i Dobrzyńskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520/1, 526/8, 526/6, 526/5, 526/7, 418/2, 417/2, 418/1, 313, 416/3 (część), na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Danielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GAZ-POM” Piotr Danielski z siedzibą w Nasielsku przy ul. Płońskiej 41/10.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-04

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI                             O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu  30 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja nr 81/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej w postaci: budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 KV, budowy sieci kablowej SN 15 kV oraz sieci nN 0,4 kV, budowy słupów SN 15 kV – 2 sztuki, budowy muf kablowych SN łączących obecną infrastrukturę z projektowaną – 2 sztuki, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 156/1, 157/1, 157/4, 157/16, 158/1, 158/3, 159/10 przy ul. Targowej i Otolińskiej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26/K.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 


data dodania: 2018-09-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 sierpnia 2018 roku wydano decyzję Nr 82/PG/2018 znak: WRM-II.6733.77.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania stacji IMGW, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 384/7, 384/43, 384/44, 387/1, 390/6, 387/4, 390/4, 390/7, 392/23, 392/21, 392/5, 1234, 389/2, 387/3, 392/22 (obręb 4), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP „EXPOL”, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-31

INFORMACJA
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 20 sierpnia 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Karolinę Panek dotyczące zamiaru budowy - sieci energetycznej kablowej nN – 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1394; 262/9; 262/10, obręb geodezyjny 0008 Śródmieście.


data dodania: 2018-08-28

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 sierpnia 2018 roku wydano decyzję Nr 79/PG/2018 znak: WRM-II.6733.66.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej, Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 446/6, 418/2, 119, 120/1 (obręb 3), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-08-28

INFORMACJA
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku firma SABA Sp. z o. o. dokonała zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35,0m3 przewidzianej do realizacji przy ul. Przemysłowej w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 58/12 (obręb geodezyjny 5-Kostrogaj Przemysłowy).
Płock, dnia 28 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-28

INFORMACJA
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b i lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 27 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 9 sierpnia 2018 roku przez firmę Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ul. Przyjaznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 801/1 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 27 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-27

INFORMACJA
z dnia 24 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 sierpnia 2018 roku, Pani Ewa Machnacka, zamieszkała w Płocku przy ul. Janówek 11, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 751/12, 751/13, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 24 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-24

INFORMACJA

z dnia 23 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. wycofała zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 10258/35, 1028/36, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1031/1 i 1043 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 23 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-23

 

INFORMACJA
z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1394; 262/9; 262/10 obręb geodezyjny 146201_1.0008  Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 

 

 

 

 


data dodania: 2018-08-22

INFORMACJA
 z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku Inwestorzy Pani Olga Jankowska i Pan Jarosław Jankowski, wycofali zgłoszenie przebudowy dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Śląskiej 2, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1538, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 22 sierpnia 2018 roku


data dodania: 2018-08-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Pietras zamieszkały w Płocku przy ul. Batalionu Zośka 74, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801/1, 801/2, 510/34, 513/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,
materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-21

 

INFORMACJA
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
20 sierpnia 2018 roku firma Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji przy ul. Przyjaznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 801/18, 513/55, 510/10, 509/6, 509/5, 509/3, 154, 513/9, 155/1, 799/3, 799/4, 513/99, 513/103, 513/28 i 513/81 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 21 sierpnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-08-21

INFORMACJA
 z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIANa podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

 

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku Inwestorzy Pani Olga Jankowska i  Pan Jarosław Jankowski, dokonali zgłoszenia przebudowy dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Śląskiej 2, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1538, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 21 sierpnia 2018 roku


data dodania: 2018-08-21

INFORMACJA
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 30 lipca 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 670/11, 670/2, 605/2, 746/2, 670/9, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 21 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja nr 74/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi,  przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 1080/4, 1080/10, 1080/9, 1080/8, 1080/7, 1080/5, 1080/3  przy ulicy Grabówka  w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę BAKO S. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2018-08-21

INFORMACJA

z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 lipca 2018 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1076/1, 1078/1, 1079/2, 1082/12, 1083/3 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 20 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-20

INFORMACJA
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 lipca 2018 roku przez INVEST BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2, w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Żyznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/20, 53/23, 53/26, 53/30, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-20

INFORMACJA
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 17 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 lipca 2018 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 41, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-20

INFORMACJA
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 17 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 lipca 2018 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 88, położonej w obrębie ewid. Nr 01 – Podolszyce - Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-20

INFORMACJA
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 sierpnia 2018 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nn z dwoma słupami kablowymi wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania  z linią napowietrzna 110 kV Podolszyce – Radziwie (przęsło 22-23), przewidzianych do realizacji w Płocku na osiedlu Radziwie, na działce o numerze ewidencyjny gruntów 1632/2, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

INFORMACJA

z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z dwoma słupami kablowymi wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 921/1, 964, 1105/4 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

INFORMACJA

z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z dwoma słupami kablowymi wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1104 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

INFORMACJA

z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z jednym słupem kablowym wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 392/1, 1005 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia – linia kablowa średniego i niskiego napięcia, złącza kablowe średniego i niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Targowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 60/1, 61/3, 61/4, 96/2, 106/5, 106/6, 165, 173/1, 96/3 (obręb 6), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa, której działa Pan Arkadiusz Rutkowski reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-14

INFORMACJA
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 lipca 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 227/14, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O ZMIANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 sierpnia 2018 roku wydano decyzję Nr 78/PG/2018 znak: WRM-II.6733.78.2018.AS dotyczącą zmiany warunków zabudowy i zagospodarowania terenu decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku, zmienionej decyzją Nr 46/PG/2018 o zmianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 25 maja 2018 roku, pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na części działek o numerach ewidencyjnych gruntów 206, 238/1, 223/4 (obręb 4 Łukasiewicza),na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, której pełnomocnikiem jest Pana Jerzego Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2.

Z treścią decyzji dotyczącą zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku, zmienionej decyzją Nr 46/PG/2018 o zmianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 25 maja 2018 roku, oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-14

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 tekst jednolity); oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam
że w dniu 8 sierpnia 2018 roku
została wydana decyzja Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.4.2018.KP


o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/2017 z dnia 26 maja 2017 r. znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, zmienionej następnie decyzją Wojewody Mazowieckiego NR 122/P/2017 z dnia 1 września 2017 roku, znak: WI-P.7821.55.2.2017.BW oraz decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr 10/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP.


Decyzją o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomość o numerze ewidencyjnym gruntów: 1397/1 (1397/5, 1397/6) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008- Śródmieście, ze względu na błąd w operacie podziałowym działki. Zmianie uległ jedynie załącznik nr 2 (tabelaryczny) do decyzji, zawierający błąd rachunkowy oraz operat podziałowy w/w nieruchomości.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15 , w czwartki
w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 8.45 – 15.15, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-08-10

INFORMACJA
z dnia 10 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 sierpnia 2018 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Rybackiego dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w Płocku przy ul. Targowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 173/4, 173/92 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy).
Płock, dnia 10 sierpnia 2018 roku


data dodania: 2018-08-10

 

INFORMACJA
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 sierpnia 2018 roku firma Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ulicy Przyjaznej w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 801/1 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 9 sierpnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-08-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 60, 1476, 1632/1, 1632/2, 1708/7, 2808/1, 2808/3, 2810/7, 2810/11 (obręb 12) na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Krzysztof Nowak, reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Guderskiego 26/K.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja nr 77/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV  wraz z budową słupów w ramach modernizacji linii napowietrznej 110  kV Podolszyce-Góry przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 108 i 110 obręb 0014  w Płocku  na wniosek Pana Bogusława Goździńskiego reprezentujący firmę Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18 .
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2018 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.33.2017.AS w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 7, 6, 2, 1 (obręb 4 Łukasiewicza), 4/5, 4/6 (obręb 8 Śródmieście), wszczętego na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-07

INFORMACJA
z dnia 6 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 6 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 20 lipca 2018 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S. A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV – sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania działki o numerze ewidencji gruntu 40/3, przewidzianej do realizacji przy ul. Maszewskiej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 26/12, 27/4, 34/15, 34/18, 34/19, 36 i 40/3 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 6 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-06

INFORMACJA

z dnia 3 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. wycofała zgłoszenie sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przyłącza nn wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nn, przewidzianych do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 882/4, 926/2, 926/3 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 3 sierpnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-08-03

INFORMACJA

z dnia 3 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 10258/35, 1028/36, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1031/1 i 1043 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 3 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-03

INFORMACJA
z dnia 3 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 sierpnia 2018 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 681, 683, 684, 685/5, 685/9, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 3 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 lipca 2018 roku, uzupełniony 2  sierpnia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 50/15, 50/13, 51/7, 51/8, 71, 85/1, 83/1, 80/1, 50/9, 49/3  przy ulicy Granicznej i Pasternakiewicza w Płocku
na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Rowicki, reprezentujący firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U51

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-03

INFORMACJA
z dnia 2 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 lipca 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tęczowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 840, 837/2, 837/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 2 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257  ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja nr 76/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71/1, 388, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 382, 383, 384, 385, 386, 376, 375, 374, 373/9, 304/1, 400/3, 400/4, 400/6, 400/7, 406, 407, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404, 405, 363, 364, 408, 409/1, 410, 537/4, 537/3, 367, 329, 536/1, 536/4, 419, 426, 427, 428, 430, 431, 429/1, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak, prezes Spółki „Instal-Gaz sp. z o.o.” spółka komandytowa, z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-02

INFORMACJA
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 31 lipca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 10 lipca 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Pedagogicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 210/4, 210/5, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 1 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-01

INFORMACJA
z dnia 31 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 lipca 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 670/11, 670/2, 605/2, 746/2, 670/9, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 31 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-31

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 30 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z póź. zm.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 27 lipca2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 336/2018 znak: WRM-IV.6740.280.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego:  konstrukcje wsporcze elektrofiltru, kanały spalin, fundamenty wentylatorów, rozdzielnię elektryczną, instalacje elektryczne oraz odcinki instalacji: wody chlorowanej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej w celu usunięcia kolizji projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem terenu, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencji gruntu 20/52 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Zabudowa systemu odpylania gazów dymowych z regeneratora FKK II w ZP PKN ORLEN S .A.”, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 30 lipca 2018 roku.data dodania: 2018-07-30

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
27 lipca 2018 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 41, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 30 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-30

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
27 lipca 2018 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej – linia oświetleniowa 0,4 kV, dla oświetlenia odcinka ul. Urodzajnej w Płocku, zlokalizowanej przy ul. Urodzajnej w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 88 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 30 lipca 2018 roku


data dodania: 2018-07-30

INFORMACJA

z dnia 30 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z poźniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 lipca 2018 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1076/1, 1078/1, 1079/2, 1082/12, 1083/3 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 30 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że dnia 27 lipca 2018 roku Prezydenta Miasta Płocka
 wydał decyzję Nr 4/2018, znak WRM-IV.6740.4.5.2018.BKi
zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi publicznej – drogi powiatowej, klasy L,
ulicy Harcerskiej w Płocku, na odcinku od km 0+000 do 2+316,15
 wraz z brakującą infrastrukturą z wyłączeniem nawierzchni skrzyżowania
ulicy Harcerskiej z ulicą Borowicką na odcinku od km 2+195 do 2+230
w zakresie wykonania przedłużenia chodnika w ulicy Chmielnej,
wykonania murów oporowych oraz schodów na ulicy Harcerskiej
zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1265/1, 2002, 1090/1, 1090/2 na realizację której wydana została decyzja nr 6/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2015 roku, znak sprawy WRM-IV.6740.4.6.2015.KB

Decyzją zamienną o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej obecnie objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1192/1, 2011/11, 2075/1, 2077/3, 2077/5, 2078/1, 2079/1, 2080/1, 2081/4, 2371/1, 2372/11, 2372/13, 2374/32, 2374/33 1108/2, 1088/3, 1089/5, 1090/2, 1087/14, 2161/6, 2374/15, 2373, 1090/1, 1265/1, 2001/6, 2011/4, 2011/7, 2016/1, 2017/1, 2023/2, 2024/1, 2002, 2072/1 – w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – stanowiących pas drogowy, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2083, 2093, 2105, 1602/1, 1708/7, 1455, 1456, 1458/1, 1460, 1461, 1464, 1465, 1466, 1467, 1552, 1559, 1567, 1596, 1600, 2161/8, 2168, 2374/1, 1468, 1484/2, 1087/12, 1138/2, 1089/3, 1061, 1087/9, 1166/1, 1166/2, 1033/2, 1085, 1086, 1447, 2010/1, 2034/1, 1487/2, 1560, 1500, 1427/8, 1708/4, 1708/6, 2370/1, 1537/4, 2161/4, 2161/11 - w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogi, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.


Płock, dnia 27 lipca 2018 roku


data dodania: 2018-07-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lipca 2018 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 24 lipca 2018 roku, zmienionym w dniu 25 lipca 2018 roku,
zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowa budynku hospicjum przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Sienkiewicza na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 235, obręb ewidencyjny 0008 – Śródmieście,

na wniosek Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą  przy ulicy Sienkiewicza 34, 09-400 Płock.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lipca 2018 roku

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz w związku z wnioskiem z dnia 9 lipca 2018 roku, zmienionym w dniu 23 lipca 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej kablowej nN–0,4KV dla zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Mickiewicza na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 307, 364/11, 364/12, 362, 428/3, 428/7, 428/10, 430, 431, 432, obręb ewidencyjny 0007 – Działki,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma zamieszkały 09-500 Gostynin, przy ulicy Langenfeld 14, reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą przy ul. Langenfeld 14, 09-500 Gostynin.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


data dodania: 2018-07-27

INFORMACJA
z dnia 26 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 lipca 2018 roku, INVEST BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,  przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Żyznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/20, 53/23, 53/26, 53/30, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 26 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-26

INFORMACJA
z dnia 25 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 lipca 2018 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jana Pawła II na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2821/2, 2821/6, 2821/7, 3693/7 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).
Płock, dnia 25 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-25


OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2018 roku


O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 98 §1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) w związku z wnioskiem                     z dnia 5 czerwca 2018 roku Pana Grzegorza Szelągowskiego zamieszkałego przy ul.Braci Jeziorowskich 3m.25 w Płocku,
zawiadamiam,

że w dniu 23 lipca 2018 roku została wydana decyzja o umorzeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej  na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 72/21.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9 lipca 2018 roku, uzupełniony 19 lipca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej słupowej,  linii kablowych nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2145/1  przy ulicy Tartacznej  w Płocku,
na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa  Pan Robert Potocki, reprezentujący firmę Biuro Projektowe MRP – Magdalena Potocka, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czerwcowej 7A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-24

INFORMACJA
z dnia 24 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 lipca 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 227/14, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 24 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-24

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 lipca 2018 roku została wydana decyzja nr 73/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy usługowej na działce nr 205/24 przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/13, 166/1, 166/2 w Płocku przy ulicy Łąckiej na wniosek Zakładu Usług Budowlanych Jan Modzelewski z siedzibą w Troszynie przy ul. Modrzejewskiej 1.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2018-07-23

INFORMACJA
z dnia 23 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 t. j.),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 20  lipca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji przy ul. Maszewskiej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 26/12, 27/4, 34/15, 34/18, 34/19, 36 i 40/3 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).

Płock, dnia 23 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 lipca 2018 roku wydano decyzję Nr 74/PG/2018 znak: WRM-II.6733.10.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Traktowej w Płocku – ETAP II, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/75, 800/76 (obręb 3), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Żynda, reprezentujący firmę EL-RAT Paweł Żynda, z siedzibą w Markach przy ul. Wołodyjowskiego 10A/1.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-07-23

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku znak: WRM-II.6733.31.2017.AS, zmienionej decyzją Nr 46/PG/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, znak: WRM-II.6733.48.2018.AS pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na części działek o numerach ewidencyjnych gruntów 206, 238/1, 223/4 (obręb 4 Łukasiewicza) na wniosek  Pana Jerzego Tabaki, reprezentującego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2, pełnomocnika Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

</