Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

INFORMACJA
z dnia 21 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 19 września 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1325/3; 1311/10; 1327/1; 1311/11; 1311/25; 1311/13; 1393/3; 1393/4; 1393/5; 1393/6; 1393/7; 1393/8; 1393/9; 1393/10; 1393/11 obręb geodezyjny 146201_1.0001 Podolszyce-Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-09-21

INFORMACJA
z dnia 20 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 sierpnia 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 681, 683, 684, 685/5, 685/9, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, 685/6, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-20

INFORMACJA
z dnia 19 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 17 września 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN ze złączem kablowo-pomiarowym - Etap 1, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Strzeleckiej, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1558, 218/193, 1560/1, 1559/2 obręb geodezyjny 146201_1.0009 Wyszogrodzka, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-09-19

INFORMACJA
z dnia 19 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 18 września 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznych kablowych o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV (nN 0,4kV) do zasilania zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianych do realizacji przy ul. Traktowej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów  144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/74, 800/75 i 800/76 obręb 3 Maszewo przy ulicy Traktowej w Płocku.


Płock, dnia 19 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-19

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 18 września 2018 roku


O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 „Bielska - Ostatnia” w Płocku

Na podstawie art. 17 pkt 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 832/L/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielska - Ostatnia” w Płocku.

Granice obszaru objętego sporządzanym planem stanowią:

 • od północy: linia rozgraniczająca ulicy Kobylińskiego,
 • od południa: linia rozgraniczająca ulicy Ostatniej,
 • od wschodu: linia rozgraniczająca ulicy Bielskiej,
 • od zachodu: wschodnia linia rozgraniczająca alei Spacerowej.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 5), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1,
09-400 Płock w terminie do 12 października 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia, zgodnie z przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2018-09-18

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 17 września 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 17 września 2018 roku wydano decyzję Nr 89/PG/2018 znak: WRM-II.6733.65.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tokarskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 219, 291/4, na rzecz: Pana Piotra Duchewicza, zamieszkałego w Płocku przy ul. Rutskich 1 m. 51.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-17

INFORMACJA
z dnia 17 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 sierpnia 2018 roku przez Panią Ewę Machnacką, zamieszkałą w Płocku przy ul. Janówek 11, w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 751/12, 751/13, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 17 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 17 września  2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu  17 września 2018 roku została wydana decyzja nr 88/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej 0,4kV ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/16, 205/18, 205/24, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy alei Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2018-09-17

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 września 2018 roku wydano decyzję Nr 86/PG/2018 znak: WRM-II.6733.68.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40mm, przewidzianej do realizacji w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 794/1, 794/5 przy ul. Szpitalnej, na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w miejscowości Jeziory 1A, 21-400 Łuków.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-12


OBWIESZCZENIE
z dnia 12 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu  12 września 2018 roku została wydana decyzja nr 85/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 887, 322/2, na wniosek Pana Dariusza Kaźmierczaka, zamieszkałego w Płocku przy ul. Ciechomickiej 182.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2018-09-12

INFORMACJA
z dnia 11 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 11 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 28 sierpnia 2018 roku przez firmę SABA Sp. z o. o. zgłoszenia budowy prefabrykowanej stacji transformatorowej typu kontenerowego o powierzchni zabudowy do 35,0m3  przewidzianej do realizacji przy ul. Przemysłowej w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 58/12 (obręb 5-Kostrogaj Przemysłowy).
Płock, dnia 11 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-11

INFORMACJA
z dnia 7 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
7 września 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanych przy ul. Jeziornej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 407, 475, 476 (obręb geodezyjny 16-Ciechomice).
Płock, dnia 7 września 2018 roku


data dodania: 2018-09-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 września 2018 r.

Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Opracowaniu projektu Planu adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Zgodnie z art. 53 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Prezydent miasta Płocka wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o uzgodnienie zakresu i szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W ramach procedury uzyskał uzgodnienia zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko będącymi podstawą do jej opracowania.

Opracowane dokumenty, tj. „Plan adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Płocka do roku 2030” oraz „Prognoza oddziaływania na środowisko” zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. przekazuje do zaopiniowania ww. organom oraz zapewnia możliwość udziału społeczeństwa poprzez publiczne wyłożenie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, Pl. Stary Rynek 1, pok. 314 oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.plock.eu.

Zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski i uwagi do ww. dokumentów wyłącznie na załączonym formularzu:

 • drogą elektroniczną na adres strategia@plock.eu
 • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
 • osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta, bądź ustnie do protokołu w pok. 314

w terminie 21 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


data dodania: 2018-09-06

INFORMACJA
z dnia 4 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 4 września 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 20 sierpnia 2018 roku przez firmę Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji przy ul. Przyjaznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 801/18, 513/55, 510/10, 509/6, 509/5, 509/3, 154, 513/9, 155/1, 799/3, 799/4, 513/99, 513/103, 513/28 i 513/81 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 4 września 2018 roku.


data dodania: 2018-09-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 września 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 września 2018 roku wydano decyzję Nr 83/PG/2018 znak: WRM-II.6733.67.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE ø 125, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej, Polskiego Czerwonego Krzyża i Dobrzyńskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520/1, 526/8, 526/6, 526/5, 526/7, 418/2, 417/2, 418/1, 313, 416/3 (część), na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Danielski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GAZ-POM” Piotr Danielski z siedzibą w Nasielsku przy ul. Płońskiej 41/10.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-09-04

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI                             O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu  30 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja nr 81/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej w postaci: budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 KV, budowy sieci kablowej SN 15 kV oraz sieci nN 0,4 kV, budowy słupów SN 15 kV – 2 sztuki, budowy muf kablowych SN łączących obecną infrastrukturę z projektowaną – 2 sztuki, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 156/1, 157/1, 157/4, 157/16, 158/1, 158/3, 159/10 przy ul. Targowej i Otolińskiej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26/K.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 


data dodania: 2018-09-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 31 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 31 sierpnia 2018 roku wydano decyzję Nr 82/PG/2018 znak: WRM-II.6733.77.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci energetycznej kablowej nN 0,4kV dla zasilania stacji IMGW, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 384/7, 384/43, 384/44, 387/1, 390/6, 387/4, 390/4, 390/7, 392/23, 392/21, 392/5, 1234, 389/2, 387/3, 392/22 (obręb 4), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP „EXPOL”, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-31

INFORMACJA
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 20 sierpnia 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Karolinę Panek dotyczące zamiaru budowy - sieci energetycznej kablowej nN – 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1394; 262/9; 262/10, obręb geodezyjny 0008 Śródmieście.


data dodania: 2018-08-28

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 28 sierpnia 2018 roku wydano decyzję Nr 79/PG/2018 znak: WRM-II.6733.66.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej, Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 446/6, 418/2, 119, 120/1 (obręb 3), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa działa Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

 

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-08-28

INFORMACJA
z dnia 28 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 28 sierpnia 2018 roku firma SABA Sp. z o. o. dokonała zgłoszenia budowy kontenerowej stacji transformatorowej o powierzchni zabudowy do 35,0m3 przewidzianej do realizacji przy ul. Przemysłowej w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 58/12 (obręb geodezyjny 5-Kostrogaj Przemysłowy).
Płock, dnia 28 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-28

INFORMACJA
z dnia 27 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. b i lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 27 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 9 sierpnia 2018 roku przez firmę Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ul. Przyjaznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 801/1 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 27 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-27

INFORMACJA
z dnia 24 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 sierpnia 2018 roku, Pani Ewa Machnacka, zamieszkała w Płocku przy ul. Janówek 11, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 751/12, 751/13, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 24 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-24

INFORMACJA

z dnia 23 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. wycofała zgłoszenie budowy elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 10258/35, 1028/36, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1031/1 i 1043 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 23 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-23

 

INFORMACJA
z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowy Rynek, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 1394; 262/9; 262/10 obręb geodezyjny 146201_1.0008  Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 

 

 

 

 


data dodania: 2018-08-22

INFORMACJA
 z dnia 22 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku Inwestorzy Pani Olga Jankowska i Pan Jarosław Jankowski, wycofali zgłoszenie przebudowy dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Śląskiej 2, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1538, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 22 sierpnia 2018 roku


data dodania: 2018-08-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Pietras zamieszkały w Płocku przy ul. Batalionu Zośka 74, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801/1, 801/2, 510/34, 513/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,
materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-21

 

INFORMACJA
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
20 sierpnia 2018 roku firma Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. dokonała zgłoszenia budowy sieci kanalizacji deszczowej przewidzianej do realizacji przy ul. Przyjaznej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 801/18, 513/55, 510/10, 509/6, 509/5, 509/3, 154, 513/9, 155/1, 799/3, 799/4, 513/99, 513/103, 513/28 i 513/81 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 21 sierpnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-08-21

INFORMACJA
 z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIANa podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

 

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku Inwestorzy Pani Olga Jankowska i  Pan Jarosław Jankowski, dokonali zgłoszenia przebudowy dachu budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Śląskiej 2, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 1538, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 21 sierpnia 2018 roku


data dodania: 2018-08-21

INFORMACJA
z dnia 21 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 30 lipca 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 670/11, 670/2, 605/2, 746/2, 670/9, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 21 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-21

INFORMACJA

z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 lipca 2018 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1076/1, 1078/1, 1079/2, 1082/12, 1083/3 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 20 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-20

INFORMACJA
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 lipca 2018 roku przez INVEST BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2, w sprawie zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Żyznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/20, 53/23, 53/26, 53/30, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-20

INFORMACJA
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 17 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 lipca 2018 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 41, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-20

INFORMACJA
z dnia 20 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 17 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 27 lipca 2018 roku przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 88, położonej w obrębie ewid. Nr 01 – Podolszyce - Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-20

INFORMACJA
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 sierpnia 2018 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej nn z dwoma słupami kablowymi wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania  z linią napowietrzna 110 kV Podolszyce – Radziwie (przęsło 22-23), przewidzianych do realizacji w Płocku na osiedlu Radziwie, na działce o numerze ewidencyjny gruntów 1632/2, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

INFORMACJA

z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),


zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z dwoma słupami kablowymi wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 921/1, 964, 1105/4 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

INFORMACJA

z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z dwoma słupami kablowymi wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1104 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

INFORMACJA

z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 13 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy odcinka sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV z jednym słupem kablowym wraz z demontażem odcinka linii napowietrznej nn w miejscu skrzyżowania z linią napowietrzną 110 kV Podolszyce- Radziwie, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 392/1, 1005 (ob. 10- Podolszyce).

Płock, 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia – linia kablowa średniego i niskiego napięcia, złącza kablowe średniego i niskiego napięcia, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Targowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 60/1, 61/3, 61/4, 96/2, 106/5, 106/6, 165, 173/1, 96/3 (obręb 6), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa, której działa Pan Arkadiusz Rutkowski reprezentujący firmę ENERGA Invest Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku, przy Al. Grunwaldzkiej 472.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-14

INFORMACJA
z dnia 14 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 lipca 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 227/14, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 14 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 sierpnia 2018 roku

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O ZMIANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 14 sierpnia 2018 roku wydano decyzję Nr 78/PG/2018 znak: WRM-II.6733.78.2018.AS dotyczącą zmiany warunków zabudowy i zagospodarowania terenu decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku, zmienionej decyzją Nr 46/PG/2018 o zmianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 25 maja 2018 roku, pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na części działek o numerach ewidencyjnych gruntów 206, 238/1, 223/4 (obręb 4 Łukasiewicza),na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, której pełnomocnikiem jest Pana Jerzego Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2.

Z treścią decyzji dotyczącą zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku, zmienionej decyzją Nr 46/PG/2018 o zmianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu z dnia 25 maja 2018 roku, oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-14

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 roku poz. 1474 tekst jednolity); oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam
że w dniu 8 sierpnia 2018 roku
została wydana decyzja Nr 5/2018 Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.4.2018.KP


o zmianie decyzji Prezydenta Miasta Płocka o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 5/2017 z dnia 26 maja 2017 r. znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, zmienionej następnie decyzją Wojewody Mazowieckiego NR 122/P/2017 z dnia 1 września 2017 roku, znak: WI-P.7821.55.2.2017.BW oraz decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr 10/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP.


Decyzją o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomość o numerze ewidencyjnym gruntów: 1397/1 (1397/5, 1397/6) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008- Śródmieście, ze względu na błąd w operacie podziałowym działki. Zmianie uległ jedynie załącznik nr 2 (tabelaryczny) do decyzji, zawierający błąd rachunkowy oraz operat podziałowy w/w nieruchomości.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15 , w czwartki
w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 8.45 – 15.15, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-08-10

INFORMACJA
z dnia 10 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 sierpnia 2018 roku, Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Rybackiego dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w Płocku przy ul. Targowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 173/4, 173/92 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy).
Płock, dnia 10 sierpnia 2018 roku


data dodania: 2018-08-10

 

INFORMACJA
z dnia 9 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
9 sierpnia 2018 roku firma Tectum Inwest Sp. z o. o. Sp. k. dokonała zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i sieci sanitarnej przewidzianej do realizacji przy ulicy Przyjaznej w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntu 801/1 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 9 sierpnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-08-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 60, 1476, 1632/1, 1632/2, 1708/7, 2808/1, 2808/3, 2810/7, 2810/11 (obręb 12) na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Krzysztof Nowak, reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Guderskiego 26/K.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja nr 77/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV  wraz z budową słupów w ramach modernizacji linii napowietrznej 110  kV Podolszyce-Góry przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 108 i 110 obręb 0014  w Płocku  na wniosek Pana Bogusława Goździńskiego reprezentujący firmę Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18 .
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-07

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 sierpnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2018 roku, znak sprawy: WRM-II.6733.33.2017.AS w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 7, 6, 2, 1 (obręb 4 Łukasiewicza), 4/5, 4/6 (obręb 8 Śródmieście), wszczętego na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie siedmiu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-07

INFORMACJA
z dnia 6 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 6 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 20 lipca 2018 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S. A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV – sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania działki o numerze ewidencji gruntu 40/3, przewidzianej do realizacji przy ul. Maszewskiej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 26/12, 27/4, 34/15, 34/18, 34/19, 36 i 40/3 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).
Płock, dnia 6 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-06

INFORMACJA

z dnia 3 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. wycofała zgłoszenie sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przyłącza nn wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nn, przewidzianych do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 882/4, 926/2, 926/3 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 3 sierpnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-08-03

INFORMACJA

z dnia 3 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 2 sierpnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 10258/35, 1028/36, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1031/1 i 1043 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 3 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-03

INFORMACJA
z dnia 3 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 sierpnia 2018 roku, ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 681, 683, 684, 685/5, 685/9, 685/10, 685/11, 685/12, 685/13, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 3 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 lipca 2018 roku, uzupełniony 2  sierpnia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia – linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowo pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 50/15, 50/13, 51/7, 51/8, 71, 85/1, 83/1, 80/1, 50/9, 49/3  przy ulicy Granicznej i Pasternakiewicza w Płocku
na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Marcin Rowicki, reprezentujący firmę MIRMAR s.c. Mirosław Kurczak, Marcin Rowicki, z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U51

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-03

INFORMACJA
z dnia 2 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 sierpnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 11 lipca 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tęczowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 840, 837/2, 837/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 2 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257  ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 1 sierpnia 2018 roku została wydana decyzja nr 76/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71/1, 388, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 382, 383, 384, 385, 386, 376, 375, 374, 373/9, 304/1, 400/3, 400/4, 400/6, 400/7, 406, 407, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404, 405, 363, 364, 408, 409/1, 410, 537/4, 537/3, 367, 329, 536/1, 536/4, 419, 426, 427, 428, 430, 431, 429/1, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak, prezes Spółki „Instal-Gaz sp. z o.o.” spółka komandytowa, z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-08-02

INFORMACJA
z dnia 1 sierpnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 31 lipca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 10 lipca 2018 roku przez ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Pedagogicznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 210/4, 210/5, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 1 sierpnia 2018 roku.


data dodania: 2018-08-01

INFORMACJA
z dnia 31 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
30 lipca 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 670/11, 670/2, 605/2, 746/2, 670/9, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 31 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-31

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 30 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z póź. zm.),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 27 lipca2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 336/2018 znak: WRM-IV.6740.280.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego:  konstrukcje wsporcze elektrofiltru, kanały spalin, fundamenty wentylatorów, rozdzielnię elektryczną, instalacje elektryczne oraz odcinki instalacji: wody chlorowanej, kanalizacji technologicznej, kanalizacji deszczowej i elektrycznej w celu usunięcia kolizji projektowanych obiektów z istniejącym uzbrojeniem terenu, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencji gruntu 20/52 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Zabudowa systemu odpylania gazów dymowych z regeneratora FKK II w ZP PKN ORLEN S .A.”, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 30 lipca 2018 roku.data dodania: 2018-07-30

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
27 lipca 2018 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, dokonał zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej – linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 41, położonej w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 30 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-30

INFORMACJA
z dnia 30 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
27 lipca 2018 roku, Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej – linia oświetleniowa 0,4 kV, dla oświetlenia odcinka ul. Urodzajnej w Płocku, zlokalizowanej przy ul. Urodzajnej w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 88 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 30 lipca 2018 roku


data dodania: 2018-07-30

INFORMACJA

z dnia 30 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z poźniejszymi zmianami)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 lipca 2018 roku Miejski Zarząd Dróg w Płocku dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1076/1, 1078/1, 1079/2, 1082/12, 1083/3 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 30 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

że dnia 27 lipca 2018 roku Prezydenta Miasta Płocka
 wydał decyzję Nr 4/2018, znak WRM-IV.6740.4.5.2018.BKi
zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na rozbudowie drogi publicznej – drogi powiatowej, klasy L,
ulicy Harcerskiej w Płocku, na odcinku od km 0+000 do 2+316,15
 wraz z brakującą infrastrukturą z wyłączeniem nawierzchni skrzyżowania
ulicy Harcerskiej z ulicą Borowicką na odcinku od km 2+195 do 2+230
w zakresie wykonania przedłużenia chodnika w ulicy Chmielnej,
wykonania murów oporowych oraz schodów na ulicy Harcerskiej
zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1265/1, 2002, 1090/1, 1090/2 na realizację której wydana została decyzja nr 6/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2015 roku, znak sprawy WRM-IV.6740.4.6.2015.KB

Decyzją zamienną o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej obecnie objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1192/1, 2011/11, 2075/1, 2077/3, 2077/5, 2078/1, 2079/1, 2080/1, 2081/4, 2371/1, 2372/11, 2372/13, 2374/32, 2374/33 1108/2, 1088/3, 1089/5, 1090/2, 1087/14, 2161/6, 2374/15, 2373, 1090/1, 1265/1, 2001/6, 2011/4, 2011/7, 2016/1, 2017/1, 2023/2, 2024/1, 2002, 2072/1 – w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – stanowiących pas drogowy, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2083, 2093, 2105, 1602/1, 1708/7, 1455, 1456, 1458/1, 1460, 1461, 1464, 1465, 1466, 1467, 1552, 1559, 1567, 1596, 1600, 2161/8, 2168, 2374/1, 1468, 1484/2, 1087/12, 1138/2, 1089/3, 1061, 1087/9, 1166/1, 1166/2, 1033/2, 1085, 1086, 1447, 2010/1, 2034/1, 1487/2, 1560, 1500, 1427/8, 1708/4, 1708/6, 2370/1, 1537/4, 2161/4, 2161/11 - w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogi, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.


Płock, dnia 27 lipca 2018 roku


data dodania: 2018-07-27

INFORMACJA
z dnia 26 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 lipca 2018 roku, INVEST BUD Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej,  przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Żyznej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/20, 53/23, 53/26, 53/30, położonych w obrębie ewid. Nr 1 – Podolszyce Borowiczki, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 26 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-26

INFORMACJA
z dnia 25 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 3 lipca 2018 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jana Pawła II na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2821/2, 2821/6, 2821/7, 3693/7 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).
Płock, dnia 25 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-25


OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2018 roku


O UMORZENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 98 §1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) w związku z wnioskiem                     z dnia 5 czerwca 2018 roku Pana Grzegorza Szelągowskiego zamieszkałego przy ul.Braci Jeziorowskich 3m.25 w Płocku,
zawiadamiam,

że w dniu 23 lipca 2018 roku została wydana decyzja o umorzeniu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej  na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 72/21.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,                                      materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9 lipca 2018 roku, uzupełniony 19 lipca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej słupowej,  linii kablowych nn-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 2145/1  przy ulicy Tartacznej  w Płocku,
na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa  Pan Robert Potocki, reprezentujący firmę Biuro Projektowe MRP – Magdalena Potocka, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czerwcowej 7A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-24

INFORMACJA
z dnia 24 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 lipca 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy oraz przebudowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kutnowskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 227/14, położonych w obrębie ewid. Nr 14 – Góry, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 24 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-24

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 lipca 2018 roku została wydana decyzja nr 73/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy usługowej na działce nr 205/24 przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/13, 166/1, 166/2 w Płocku przy ulicy Łąckiej na wniosek Zakładu Usług Budowlanych Jan Modzelewski z siedzibą w Troszynie przy ul. Modrzejewskiej 1.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2018-07-23

INFORMACJA
z dnia 23 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 t. j.),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 20  lipca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji przy ul. Maszewskiej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 26/12, 27/4, 34/15, 34/18, 34/19, 36 i 40/3 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).

Płock, dnia 23 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 lipca 2018 roku wydano decyzję Nr 74/PG/2018 znak: WRM-II.6733.10.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:
budowie linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Traktowej w Płocku – ETAP II, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/75, 800/76 (obręb 3), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Żynda, reprezentujący firmę EL-RAT Paweł Żynda, z siedzibą w Markach przy ul. Wołodyjowskiego 10A/1.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-07-23

 

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku znak: WRM-II.6733.31.2017.AS, zmienionej decyzją Nr 46/PG/2018 z dnia 25 maja 2018 roku, znak: WRM-II.6733.48.2018.AS pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na części działek o numerach ewidencyjnych gruntów 206, 238/1, 223/4 (obręb 4 Łukasiewicza) na wniosek  Pana Jerzego Tabaki, reprezentującego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2, pełnomocnika Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 


data dodania: 2018-07-23

INFORMACJA

z dnia 19 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity)

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 12 lipca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przyłącza nn wraz z kontenerową stacją transformatorową SN/nn, przewidzianych do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 882/4, 926/2, 926/3 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).


Płock, dnia 19 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej nN 0,4 kV dla zasilania stacji IMGW, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 384/7, 384/43, 384/44, 387/1, 390/6, 387/4, 390/4, 390/7, 392/23, 392/21, 392/5, 1234, 389/2, 387/3, 392/22(obręb 4), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Roman Durma, reprezentujący firmę PHUP „EXPOL” w Gostyninie, ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 lipca 2018 roku wydano decyzję Nr 72/PG/2018 znak: WRM-II.6733.31.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej słupowej, słupa linii napowietrznej SN, linii kablowej nn-0,4kV, złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania działki nr ewid. 2149/1, przewidzianej do realizacji w Płocku  na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1848,  2144/1, 2149/1, obręb Radziwie, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Robert Potocki, reprezentujący firmę Biuro Projektowe MRP – Magdalena Potocka, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czerwcowej 7A.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.     


data dodania: 2018-07-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 9 lipca 2018 roku,                       zmieniony i uzupełniony 11 i 16 lipca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie obiektów infrastruktury elektroenergetycznej w postaci: budowy kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 KV, budowy sieci kablowej SN 15 kV oraz sieci nN 0,4 kV, budowy słupów SN 15 kV – 2 sztuki, budowy muf kablowych SN łączących obecną infrastrukturę z projektowaną – 2 sztuki, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 156/1, 157/1, 157/4, 157/16, 158/1, 158/3, 159/10 przy ul. Targowej i Otolińskiej w Płocku,
na wniosek  Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nowak reprezentujący firmę Elbudmed Hubert Staśkiewicz z siedzibą w Gdańsku przy ul. Guderskiego 26/K,

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-16

INFORMACJA

z dnia 16 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 22 czerwca 2018 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym, przewidzianej do realizacji w
Płocku przy ul. Południowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1348, 1369, 1495 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).


Płock, dnia 16 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-16

 

INFORMACJA
z dnia 13 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka,

że organ nie wniósł sprzeciwu

w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 10 kwietnia 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Pawła Żynda dotyczące zamiaru budowy - sieci energetycznej kablowej nN - 0,4kV do zasilania punktów poboru energii elektrycznej w miejscach pomostów cumowniczych oraz obiektu gastronomicznego, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Rybaki, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 997/5; 997/7; 999/8, obręb geodezyjny 0008 Śródmieście.

 


data dodania: 2018-07-13

INFORMACJA
z dnia 13 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
11 lipca 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanych przy ul. Tęczowej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 840, 837/2, 837/1 (obręb geodezyjny 16-Ciechomice).
Płock, dnia 13 lipca 2018 roku


data dodania: 2018-07-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lipca 2018 roku wydano decyzję Nr 71/PG/2018 znak: WRM-II.6733.57.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 560, na rzecz: Pana Zbigniewa Rola, z pełnomocnictwa którego działa Pani Nicole Rola, zamieszkała w miejscowości Maszewo 14A.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 lipca 2018 roku wydano decyzję Nr 70/PG/2018 znak: WRM-II.6733.9.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Traktowej w Płocku – ETAP I, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 152/1, 158/9, 158/10, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 800/10, 800/11, 800/12, 800/13, 800/14, 800/15, 800/16, 800/17, 800/18, 800/19, 800/20, 800/21, 800/22, 800/23, 800/24, 800/25, 800/26, 800/27, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 800/32, 800/33, 800/34, 800/35, 800/36, 800/37, 800/65, 800/66, 800/67, 800/68, 800/70, 800/71, 800/73, 800/74, 800/75, 800/76 (obręb 3) na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Żynda, reprezentujący firmę EL-RAT Paweł Żynda, z siedzibą w Markach przy ul. Wołodyjowskiego 10A/1.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-12

INFORMACJA
z dnia 12 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 t. j.),
zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 12 lipca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 26 czerwca 2018 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S. A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV – sieci kablowej nn 0,4 kV do realizacji przy ulicy Medycznej i Szpitalnej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 528/1, 541/2, 538 i 530 (obręb geodezyjny 3-Maszewo).

Płock, dnia 12 lipca 2018 roku.data dodania: 2018-07-12

INFORMACJA
z dnia 11 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 10 lipca 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Pawła Żynda, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4kV do zasilania puntów poboru energii elektrycznej w miejscach pomostów cumowniczych oraz obiektu gastronomicznego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Rybaki, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 997/5; 997/7; 999/8 obręb geodezyjny 146201_1.0008  Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-07-11

 

INFORMACJA
z dnia 11 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
10 lipca 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV, zlokalizowanej przy ul. Pedagogicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 210/4, 210/5 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).
Płock, dnia 11 lipca 2018 roku

 


data dodania: 2018-07-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 9 lipca 2018 roku została wydana decyzja nr 65/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku agregatorowni na budynek chlorowni (budowa instalacji wytwarzania i dawkowania ClO2 oraz instalacji wytwarzania, magazynowania i dawkowania NaClO, służących do dezynfekcji wody wraz z instalacjami towarzyszącymi) wraz z budową placu dla dowozu i rozładunku HCl i NaClO2 oraz budową przynależnej infrastruktury technicznej, w ramach zadania „Modernizacja układu dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 777/6, 777/8, 812, 818 przy ulicy Górnej w Płocku na wniosek spółki z ograniczona odpowiedzialnością Wodociągi Płockie, z siedzibą w Płocku przy ul. Gradowskiego 11, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Pruss, reprezentujący firmę AQUA S.A., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane


data dodania: 2018-07-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 lipca 2018 roku została wydana decyzja nr 63/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2 przy ul. Nizinnej,
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 4 lipca 2018 roku wydano decyzję Nr 62/PG/2018 znak: WRM-II.6733.28.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz ze słupem linii napowietrznej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na części działki o numerze ewidencyjnym gruntów 119 (obręb 3), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJMAS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 40b/2.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-05

INFORMACJA

z dnia 4 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 3 lipca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączami kablowo- pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy al. Jana Pawła II na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 2821/2, 2821/6, 2821/7, 3693/7 (obręb geodezyjny 1- Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 4 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Piotr Danielewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GAZ-POM” Piotr Danielski z siedzibą w Nasielsku przy ul. Płońskiej 41/10, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE ø 125, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej, Polskiego Czerwonego Krzyża i Dobrzyńskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 520/1, 526/8, 526/6, 526/5, 526/7, 418/2, 417/2, 418/1, 313, 416/3, 158/7.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-04


INFORMACJA
 z dnia 4 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 tekst jednolity),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 3 lipca 2018 roku Inwestor Pan Maciej Smulski, wycofał zgłoszenie rozbudowy jednorodzinnego domu wolnostojącego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lipowej 7, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2347, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 4 lipca 2018 roku


data dodania: 2018-07-04

OBWIESZCZENIE

z dnia 29 czerwca  2018 roku

O PODJĘCIU ZAWIESZONEGO POSTĘPOWANIA
W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073
ze zmianami),
zawiadamiam
o podjęciu zawieszonego postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa odcinka linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/26, 1050, 1051/1, 1051/2 przy ulicy Górnej i Ośnickiej w Płocku.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-03

OBWIESZCZENIE
z dnia 3 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 3 lipca 2018 roku została wydana decyzja nr 61/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 97/4 i 97/5 przy ul. Urodzajnej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-03

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 2 lipca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 t.j.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 29 czerwca 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 299/2018 znak: WRM-IV.6740.231.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany dla zamierzenia budowlanego obejmującego budowę Instalacji Metatezy, rozbudowę i przebudowę budynku administracyjno-socjalnego, przebudowę bloku wodnego BWP-4, budowę estakady i podpór dla rurociągów magistralnych, sieci i dróg, zlokalizowanych na terenie Zakładu Produkcyjnego PKN Orlen S. A. na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu 20/21, 20/56, 20/57, 20/59 i 20/13 obręb 13 Kombinat w Płocku przy ul. Chemików 7, w zakresie m. in.: budynku administracyjno-socjalnego, wiaty magazynowej i stanowisk rozdzielczych przeciwpożarowych, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych obiektów budowlanych w związku z inną lokalizacją urządzeń technologicznych, zmiany układu drogowego i tras sieci sanitarnych, elektrycznych, zaprojektowano nowe obiekty budowlane, zmieniono stację kontenerową na budynek stacji zimna, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 2 lipca 2018 roku.


data dodania: 2018-07-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 lipca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w Jeziory 1A, 21-400 Łuków, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE dn 40 mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Szpitalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 794/1 i 794/5.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-07-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2017 poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 26 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka
wydał decyzję Nr 3/2018, znak WRM-IV.6740.4.3.2018.MJ
zmieniającą decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie drogi powiatowej 1KDZ od węzła „TRZEPOWO” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 1+684,39 o długości l=1684,39 mb; budowie drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+323,00 o długości l=323,00 mb; budowie drogi gminnej 3KDZ ulicy Szkolnej na odcinku od km. do km.: 0+513,55 ÷ 0+790,79 o długości l=277,24 mb; budowie drogi wewnętrznej na odcinkach od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+331,00; 0+000,00 ÷ 0,122,44 o łącznej długości l=453,44 mb, wraz z budową i przebudową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych – wylotów służących do wprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy i rowu przydrożnego, budowę rowu przydrożnego oraz rozbiórką i konserwacją sieci elektroenergetycznych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” - Etap 1 - budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W na realizację której wydana została decyzja nr 12/2017 przez Prezydenta Miasta Płocka w dniu 30 listopada 2017 roku, znak sprawy WRM-IV.6740.4.12.2017.MJ.

Decyzją o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów: 84/1, 84/2 (84) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, znajdująca się w liniach rozgraniczających pasa drogowego, w zakresie projektu podziału nieruchomości.

Uwaga: w powyższym wykazie zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającej podziałowi), pogrubionym drukiem oznaczono numer działki przeznaczonej pod inwestycję drogową.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania
do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka
w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-06-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIAna wniosek z dnia 11 czerwca 2018 roku, zmienionego pismami z dnia 26 i 27 czerwca 2018 roku właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez przez Miejski Zarząd Dróg, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie wydania zamiennej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi publicznej – drogi powiatowej, klasy L, ulicy Harcerskiej w Płocku, na odcinku od km 0+000 do 2+316,15 wraz z brakującą infrastrukturą z wyłączeniem nawierzchni skrzyżowania ulicy Harcerskiej z ulicą Borowicką na odcinku od km 2+195 do 2+230 w zakresie wykonania przedłużenia chodnika w ulicy Chmielnej, wykonania murów oporowych oraz schodów.
    Decyzją nr 6/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 maja 2015 roku o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte były nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1192/1 (powstała z podziału działki 1192), 2011/11 (powstała z podziału działki 2011/1), 2075/1 (powstała z podziału działki 2075), 2077/3 (powstała z podziału działki 2077/1), 2077/5 (powstała z podziału działki 2077/2), 2078/1 (powstała z podziału działki 2078), 2079/1 (powstała z podziału działki 2079), 2080/1 (powstała z podziału działki 2080), 2081/4 (powstała z podziału działki 2081/3), 2371/1 (powstała z podziału działki 2371), 2372/11 (powstała z podziału działki 2372/3), 2372/13 (powstała z podziału działki 2372/10), 2374/32 (powstała z podziału działki 2374/2), 2374/33 (powstała z podziału działki 2374/2), 1108/2, 1088/3, 1089/5, 1090/2, 1087/14, 2161/6, 2374/15, 2373, 1090/1, 1265/1, 2001/6, 2011/4, 2011/7, 2016/1, 2017/1, 2023/2, 2024/1, 2002, 2072/1, - w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - stanowiących pas drogowy, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2083, 2093, 2105, 1602/1, 1708/7, 1455, 1456, 1458/1, 1460, 1461, 1464, 1465, 1466, 1467, 1552, 1559, 1567, 1596, 1600, 2161/8, 2168, 2374/1, 1468, 1484/2, 1087/12, 1138/2, 1089/3, 1061, 1087/9, 1166/1, 1166/2, 1033/2, 1085, 1086, 1447, 2010/1, 2034/1, 1487/2, 1560, 1500, 1427/8, 1708/4, 1708/6, 2370/1, 1537/4, 2161/4, 2161/11, 2081/3, - w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock - znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogi, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu.
    Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej obecnie objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 1192/1, 2011/11, 2075/1, 2077/3, 2077/5, 2078/1, 2079/1, 2080/1, 2081/4, 2371/1, 2372/11, 2372/13, 2374/32, 2374/33 1108/2, 1088/3, 1089/5, 1090/2, 1087/14, 2161/6, 2374/15, 2373, 1090/1, 1265/1, 2001/6, 2011/4, 2011/7, 2016/1, 2017/1, 2023/2, 2024/1, 2002, 2072/1 – w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – stanowiących pas drogowy, oraz na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 2083, 2093, 2105, 1602/1, 1708/7, 1455, 1456, 1458/1, 1460, 1461, 1464, 1465, 1466, 1467, 1552, 1559, 1567, 1596, 1600, 2161/8, 2168, 2374/1, 1468, 1484/2, 1087/12, 1138/2, 1089/3, 1061, 1087/9, 1166/1, 1166/2, 1033/2, 1085, 1086, 1447, 2010/1, 2034/1, 1487/2, 1560, 1500, 1427/8, 1708/4, 1708/6, 2370/1, 1537/4, 2161/4, 2161/11, - w granicach obrębu ewidencyjnego nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna miasto Płock – znajdujących się poza liniami rozgraniczającymi drogi, na których przewiduje się budowę sieci uzbrojenia terenu i przebudowę istniejących dróg i sieci uzbrojenia terenu.

    W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 28 czerwca 2018 roku


data dodania: 2018-06-28

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zatorze” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 27 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Dzięcioł – starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) w dniu 21 czerwca 2018 roku o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że jest to druga dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku. Następnie poprosił o składanie uwag.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pani Teresa Maćkiewicz: poprosiła o pozytywne rozpatrzenie złożonej uwagi na piśmie dotyczącej możliwości budowy/rozbudowy budynków w granicach działki.
Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że do 10 lipca jest możliwość składania uwag. Po tym terminie Prezydent Miasta Płocka w formie Zarządzenia publikowanego na BIP rozpatrzy wszystkie złożone uwagi.

2. Pani Teresa Maćkiewicz: zapytała kiedy zostanie zlikwidowana przebiegająca przez jej działkę linia energetyczna?
Pan Łukasz Ozimek poinformował, że plan miejscowy dopuszcza możliwość przebudowy linii energetycznych jednak nie ustala terminu, gdyż to zależy tylko od właściciela sieci.

3. Pani Teresa Maćkiewicz: zapytała kiedy plan miejscowy będzie obowiązywał?
Pan Łukasz Ozimek poinformował, że po rozpatrzeniu uwag należy wprowadzić zmiany do projektu planu, a następnie zostanie on skierowany do Rady Miasta Płocka w celu uchwalenia. Plan miejscowy zacznie obowiązywać 14 dni po opublikowaniu przez Wojewodę Mazowieckiego Uchwały Rady Miasta w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

III. Ustalenia z dyskusji
Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji.

Dyskusja została zakończona o godz. 16.20.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Płock, dnia 27 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-27

INFORMACJA
z dnia 27 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 26 czerwca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV  przewidzianej do realizacji przy ul. Medycznej - Szpitalnej w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 528/1, 541/2, 538 i 530 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).
Płock, dnia 27 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-27

INFORMACJA
z dnia 26 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 25 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 4 czerwca 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 782/2, 782/4, 782/5, 782/6, 782/7, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 26 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-26

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4, art. 73 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr  5/2017 z dnia 26 maja 2017 r. znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, w tym zatwierdzającej projekt budowlany dla inwestycji polegającej na rozbudowie dróg powiatowych klasy G- alei Jana Kilińskiego i ulic Mostowej i Kolejowej w Płocku w niezbędnym zakresie wraz z przebudową dróg innej kategorii oraz budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu, zmienionej następnie decyzją Wojewody Mazowieckiego NR 122/P/2017 z dnia 1 września 2017 roku, znak: WI-P.7821.55.2.2017.BW oraz decyzją Prezydenta Miasta Płocka nr 10/2017 z dnia 27 listopada 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.2.2017.KP, orzekającą w zakresie działki o numerze ewidencyjnym gruntów 281.

Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomość o numerze ewidencyjnym gruntów: 1397/6 (1397/5, 1397/6) w granicach obrębu ewidencyjnego 0008- Śródmieście, ze względu na błąd w operacie podziałowym działki. Zmianie ulegnie jedynie załącznik nr 2 (tabelaryczny) do decyzji, zawierający błąd rachunkowy oraz operat podziałowy w/w nieruchomości.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 15.15, w czwartki w godzinach 8.45– 17.15, w piątki w godzinach 8.45– 15.15, tel. (024) 36-71-518.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

Płock, dnia 26 czerwca 2018 roku.

 


data dodania: 2018-06-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 czerwca 2018 roku Prezydenta Miasta Płocka O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 26 czerwca 2018 roku wydano decyzję Nr 60/PG/2018 znak: WRM-II.6733.37.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Wiadukt na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 13/4, 14/18, 14/19, 15/1, 15/2, 22, 149, na rzecz: Pana Stanisława Chrzanowskiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 2.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-26

INFORMACJA

z dnia 25 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 22 czerwca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz ze złączem kablowo- pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Południowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1348, 1369, 1495 (obręb geodezyjny 9- Wyszogrodzka).

Płock, dnia 25 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-25

INFORMACJA
z dnia 25 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
21 czerwca 2018 roku, Gmina Płock. z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1 działająca przez Pełnomocnika Pana Pawła Watrobę dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej oświetleniowa i sieci kanalizacji deszczowej w Płocku przy ul. Parowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 6 (obręb geodezyjny 4 Łukasiewicza).
Płock, dnia 25 czerwca 2018 roku


data dodania: 2018-06-25


INFORMACJA
 z dnia 25 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 22 czerwca 2018 roku Inwestor Pan Maciej Smulski, dokonał zgłoszenia rozbudowy jednorodzinnego domu wolnostojącego, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Lipowej 7, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 2347, obręb geodezyjny Nr 1 Podolszyce Borowiczki, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

Płock, dnia 25 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

 

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej, Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 446/6, 418/2, 418/1, 446/5, 119, 120/1 (obręb 3), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pani Karolina Panek, reprezentująca firmę Bako Sp. z o.o.  z siedzibą w Płocku, Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 22 czerwca 2018 roku wydano decyzję Nr 59/PG/2018 znak: WRM-II.6733.27.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z budową słupa linii napowietrznej SN 15kV, przewidzianego do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 5/1, 11/1, 11/2, 10, 41/3, 41/5, 87 w obrębie 4 Łukasiewicza, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJMAS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 40b/2.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 22 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 czerwca 2018 roku wydano decyzję Nr 57/PG/2018 znak: WRM-II.6733.40.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicach: Słowackiego, Środkowej, Kredytowej, Dąbrowskiej, Konopnickiej, Mościckiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 248, 250, 265, 429, 323, 312/1, 246/24, 246/22, 246/20, 303/6, 283, 309, 313 (obręb 4), na rzecz: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pani Małgorzata Pawlak, Wiceprezes Spółki „Instal-Gaz sp. z o.o.” spółka komandytowa, z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-22

OBWIESZCZENIE
z dnia 21 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Piotra Duchewicz, zamieszkałego w Płocku przy ul. Rutskich 1 m 51, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tokarskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 219, 291/4.
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65)w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-21

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miata Płocka
z dnia 21 czerwca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 21 czerwca 2018 roku wydano decyzję Nr 58/PG/2018 znak: WRM-II.6733.46.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie elektroenergetycznej kablowej linii oświetleniowej 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 41 przy ul. Górka, obręb Radziwie, na rzecz: Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, reprezentowanego przez Pana Tomasza Żulewskiego – Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  

 


data dodania: 2018-06-21

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 19 czerwca 2018 roku została wydana decyzja nr 56/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 227/14 przy ul. Kutnowskiej w Płocku. na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy Energa Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Bogusław Goździński, reprezentujący firmę ISPOL-PROJEKT Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ratajskiej 14/18, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: przebudowie konstrukcji słupów linii 110 kV Podolszyce – Góry przez ich podwyższenie oraz zwiększenie powierzchni fundamentów, przewidzianej do realizacji w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 398/3, 399/3, 400/8, 638/1 (obr. ew. 12), 361, 404 (obr. ew. 15).
Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-18

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 23 kwietnia 2018 roku, uzupełniony 22 maja i 7 czerwca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie linii kablowej SN-15 kV  wraz z budową słupów  w ramach modernizacji linii napowietrznej 110  kV Podolszyce-Góry przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 108 i 110 obręb 0014  w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa-Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Bogusław Goździński reprezentujący firmę Ispol-Projekt Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Ratajskiej 14/18.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-15

INFORMACJA
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 13 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 23 maja 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 885/4, 887, 322/2, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Z 2017 poz. 1496 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

że w dniu 14 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka
wydał decyzję Nr 2/2018, znak WRM-IV.6740.4.2.2018.MJ
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
polegającej na budowie dróg gminnych:
2KDZ na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+439,88 o długości l=439,88 mb;
1KDL na odcinku od km. 0+860,00 do km. 1+303,51 o długości l=443,51 mb
2KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+860,00 o długości l=860,00 mb;
3KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+489,24 o długości l=489,24 mb;
4KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+285,64 o długości l=285,64 mb;

wraz z budową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych i przebudową rowu melioracyjnego (w postaci przepustów na skrzyżowaniu z projektowanymi drogami), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku – Etap II - „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”.

Decyzją o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 18/1 (18), 19/1 (19), 20/1 (20), 21/1 (21), 22/1 (22), 23/1 (23), 24/1 (24), 68/4 (68/3), 69/3 (69/2), 70/3 (70/2), 72/3, 151/1 (151), 153/3 (153/2), 155/1 i 155/2 (155), 156/1 (156), 157/1 (157), 158/1 (158), 159/1 i 159/2 (159), 162/1, 185/3 (185/2), 186/1 (186), 187/1 i 187/2 (187), 188/1 i 188/2 (188), 189/1 i 189/2 (189), 190/1 i 190/2 (190), 191/1 i 191/2 (191), 192/1 i 192/2 (192), 193/3 i 193/4 (193/2), 194/5 (194/4), 198/6, 199/4 (199/1), 199/2, 200/1, 202/11 w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo oraz o numerach ewidencyjnych gruntów: 33/1 (33), 37/1 (37) w granicach obrębu ewidencyjnego 0013–Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – stanowiące pas drogowy.
Uwaga: w powyższym wykazie zastosowano oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki po podziale, w nawiasie podano numer działki według stanu istniejącego (podlegającej podziałowi).

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Z aktami sprawy oraz treścią decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,
w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-13.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-06-15

 

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 14 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 14 czerwca 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 267/2018 znak: WRM-IV.6740.235.2018.BB zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: budynek magazynowy z zapleczem socjalno-biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budynek stróżówki, parkingi, drogę wewnętrzną, dwa zbiorniki podziemne na gaz o pojemności 4850L oraz zbiornik przeciwpożarowy o pojemności 50 m3, zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 205/24, w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 14 - Góry, dla Pana Jana Modzelewskiego i Pani Hanny Modzelewskiej, a także
informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 311 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 7.45-15.15, czwartek 8.45-17.15, piątek 8.45-15.15 (tel. 24-367-15-19).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 14 czerwca 2018 roku

 

 


data dodania: 2018-06-15

INFORMACJA
z dnia 15 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 czerwca 2018 roku, Firma Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130  działająca przez Pełnomocnika Pana Jacka Gajewskiego dokonała zgłoszenia budowy  sieci kablowej niskiego ciśnienia ze złączem kablowo pomiarowym w Płocku przy ul. Bielskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 97/28, 97/29 (obręb geodezyjny 5 - Kostrogaj Przemysłowy).
Płock, dnia 15 czerwca 2018 roku


data dodania: 2018-06-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami), zawiadamiam  strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 E 2245 mb do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 71/1, 388, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 382, 383, 384, 385, 386, 376, 375, 374, 373/9, 304/1, 400/3, 400/4, 400/6, 400/7, 406, 407, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404, 405, 363, 364, 408, 409/1, 410, 537/4, 537/3, 367, 329, 536/1, 536/4, 419, 426, 427, 428, 430, 431, 429/1 zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.

 

 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2018-06-15

OBWIESZCZENIE

z dnia 14 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu


  Na podstawie art. 49a w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami), zawiadamiam  strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn:

„Budowa osiedla mieszkalnego, składającego się z jedenastu budynków jednorodzinnych – osiem w zabudowie bliźniaczej i trzech w zabudowie wolnostojącej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji przy na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9 i 227/10 zlokalizowanych przy ulicy Kutnowskiej w Płocku” zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie i przystąpiono do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia. 

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

 


data dodania: 2018-06-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy Energa Operator S.A., z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Bogusław Goździński, reprezentujący firmę ISPOL-PROJEKT Islandzko-Polskie Biuro Projektów Energetycznych Sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ratajskiej 14/18, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV wraz z budową słupów w ramach modernizacji linii napowietrznej 110 kV Podolszyce-Góry, przewidzianej do realizacji w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 629/1, 628/1, 627/1, 626/1, 625/1, 624/1, 623/1, 622/1, 621/1, 620/1, 619/1, 618/1, 617/1, 616/1, 615/1, 614/1, 613/1, 612/1, obręb Radziwie.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-14

INFORMACJA
z dnia 14 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 czerwca 2018 roku, Firma Wodociągi Płockie sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Harc. A. Gradowskiego 11 działająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Strzałkowskiego dokonała zgłoszenia budowy  sieci wodociągowej w Płocku przy ul. Gałczyńskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 4/34, 4/35, 203/13 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia  14 czerwca 2018 roku


data dodania: 2018-06-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 maja 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

 budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi,  przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 1080/4, 1080/10, 1080/9, 1080/8, 1080/7, 1080/5, 1080/3  przy ulicy Grabówka  w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę BAKO S. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30 maja 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

 budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi,  przewidzianej do realizacji na działkach  o numerach ewidencyjnych gruntów: 1080/4, 1080/10, 1080/9, 1080/8, 1080/7, 1080/5, 1080/3  przy ulicy Grabówka  w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę BAKO S. z o.o. z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 5 czerwca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

 budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej,  przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 72/21  przy ulicy Granicznej  w Płocku,

na wniosek Pana Grzegorza Szelągowskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Braci Jeziorowskich 3 m.25

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI                             O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 czerwca 2018 roku została wydana decyzja nr 55/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  budowie sieci elektroenergetycznej do 1 kV – linia kablowa nN ze złączami kablowo – pomiarowymi dla zasilania działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 24/1, 2/2, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9 przy ul. Boryszewskiej w Płocku na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot  pracownik Spółki Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27 .
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-13

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 12 czerwca 2018 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017.1405 z dnia 2017.07.21 ze zm.)

INFORMUJĘ

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”.

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Jednocześnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko może dotyczyć wyłącznie projektów dokumentów stanowiących niewielkie modyfikacje przyjętych już dokumentów lub projektów dokumentów dotyczących obszarów w granicach jednej gminy.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Płocka wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie w piśmie z dnia 18 maja 2018 r. (znak ZS.9022.709.2018 MK) oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w piśmie z dnia 30 maja 2018 r. (znak WOOŚ-III.410.303.2018.DC) uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Płocka.

Zgodnie z art. 48 ust. 3 odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w ust. 1, wymaga uzasadnienia zawierającego informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 49.

UZASADNIENIE

Gmina Miasto Płock podjęła decyzję o aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka przyjętym Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku, zmienionym Uchwałą Nr 529/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.. Główną przesłanką do przeprowadzenia aktualizacji Planu jest uzupełnienie listy projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o przedsięwzięcia termo modernizacyjne zgłoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani”. Zaplanowane działania przewidziane zostały do realizacji do roku 2020 a ich zasięg ogranicza się do Gminy Miasta Płock. Uwzględnione w aktualizacji zmiany nie wpływają na zasadniczy kształt merytoryczny dokumentu obowiązującego i nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko. Rodzaj i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach aktualizacji jest zbieżny z działaniami w przyjętym dokumencie, dla którego strategiczna ocena oddziaływania na środowisko została przeprowadzona.

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie realizacja ustaleń przedmiotowego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko a także na obszary natura 2000, zaś sam dokument nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Realizacja przez gminę Miasto Płock proponowanych w aktualizowanym dokumencie nowych działań przyczyni się ponadto do redukcji niskiej emisji oraz wyższej efektywności energetycznej na terenie gminy zapewniając jednocześnie poprawę jakości życia mieszkańców. Z uwagi na powyższe oraz biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”.

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Płocka podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Płock oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.


data dodania: 2018-06-13

INFORMACJA
z dnia 12 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że pismem z dnia 8 czerwca 2018 roku, które wpłynęło do organu w dniu 11 czerwca 2018 roku Pani Aldona Syrowska wycofała zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków zlokalizowanego w Płocku przy ul. Traktowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 482/2 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).
Płock, dnia 12 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 czerwca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 czerwca 2018 roku wydano decyzję Nr 54/PG/2018 znak: WRM-II.6733.33.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: wykonaniu kanalizacji deszczowej dla osiedla Wisła Park w Płocku (domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej), przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej i ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 154, 155/1, 799/3, 799/4, 509/3, 509/5, 509/6, 510/10, 513/9, 513/28, 513/55, 513/81, 513/99, 513/103, 801/18, obręb Maszewo, na rzecz: TECTUM INWEST Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Pawła Pietras.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.      


data dodania: 2018-06-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
O NADANIU DECYZJI RYGORU NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCINa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 4 i 108 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 11 czerwca 2018 roku złożony przez TECTUM INWEST Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Pawła Pietras, w sprawie nadania decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 52/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6 czerwca 2018 roku rygoru natychmiastowej wykonalności, w dniu 12 czerwca 2018 roku, nadano rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 52/PG/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej i ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801/1, 801/2, 513/9, obręb Maszewo, wydanej na na rzecz: TECTUM INWEST Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12.


Na postanowienie niniejsze służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka,
w terminie siedmiu dni od daty publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-06-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 czerwca 2018 roku
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„STARE MIASTO” W PŁOCKU

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 roku poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 695/XXXIX/2017 z dnia 28 listopada 2017 roku  informuję o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku.
Granice terenu objętego planem stanowią:
1) od zachodu – górna krawędź Skarpy Wiślanej, zachodnia linia rozgraniczająca
ul. Stefana Okrzei;
2) od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka;
3) od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Tumskiej, południowa linia rozgraniczająca pl. Gabriela Narutowicza, północna linia rozgraniczająca ul. dr inż. Jakuba Chojnackiego;
4) od południa – górna krawędź Skarpy Wiślanej.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1,
09-400 Płock w terminie do 2 lipca 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. .podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2018-06-11

 OBWIESZCZENIE
z dnia 8 czerwca 2018 roku
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA
I PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
„KWIATKA-KRÓLEWIECKA” W PŁOCKU

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 roku poz. 1405 ze zm.)

zawiadamiam
o możliwości składania wniosków do projektu planu miejscowego

w związku z podjęciem przez Radę Miasta Płocka Uchwały Nr 696/XXXIX/2017 z dnia
28 listopada 2017 roku  informuję o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kwiatka-Królewiecka” w Płocku.
Granice terenu objętego planem stanowią:
1) od zachodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Ostatniej;
2) od północy – północna linia rozgraniczająca ul. Ostatniej, północna linia rozgraniczająca ul. Królewieckiej;
3) od wschodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Tumskiej;
4) od południa – północna linia rozgraniczająca ul. Józefa Kwiatka.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (stanowisko Nr 4), wejście od ulicy Zduńskiej 3 lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, plac Stary Rynek 1, 
09-400 Płock w terminie do 2 lipca 2018 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@płock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy Prawo budowlane;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.


data dodania: 2018-06-11

INFORMACJA

z dnia 11 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 1 czerwca 2018 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chabrowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 247/1 i 247/2 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).

Płock, dnia 11 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA NR 89/PG/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 czerwca 2018 roku została wydana decyzja nr 53/PG/2018 o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania Szkoły Podstawowej nr 12 oraz istniejących sieci energetycznych nn-0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1042/6, 1062, 1441/1, 1441/2, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130  z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-11

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 czerwca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 czerwca 2018 roku wydano decyzję Nr 50/PG/2018 znak: WRM-II.6733.7.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego w zakresie opieki długoterminowej hospicyjnej i rehabilitacyjnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej 19 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1 (obręb 3), na rzecz: GRUPY ZDROWIE Arkadiusz Chmieliński, z siedzibą w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 7, z pełnomocnictwa której działa Pan Zbigniew Zuber, zamieszkały w Warszawie przy ul. Koźlej 2/4 m. 2.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.      


data dodania: 2018-06-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 czerwca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 czerwca 2018 roku wydano decyzję Nr 52/PG/2018 znak: WRM-II.6733.42.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przyjaznej i ul. Szpitalnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801/1, 801/2, 513/9, obręb Maszewo, na rzecz: TECTUM INWEST Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Łukasza Wójcickiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13/56.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.      


data dodania: 2018-06-06

INFORMACJA
z dnia 5 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
4 czerwca 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 782/2, 782/4, 782/5, 782/6, 782/7, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 5 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-05

OBWIESZCZENIE
z dnia 5 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 5 czerwca 2018 roku została wydana decyzja nr 51/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ulicy Poprzecznej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 970/1, 964, 966/1, 971/7 przy ul. Poprzecznej w Płocku
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-05

INFORMACJA
z dnia 5 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 1 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 13 kwietnia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 407, 476, 477, 478, 479, 480, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 5 czerwca 2018 roku


data dodania: 2018-06-05

INFORMACJA

z dnia 4 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 1 czerwca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chabrowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 247/1 i 247/2 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).

Płock, dnia 4 czerwca 2018 roku.


data dodania: 2018-06-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 4 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 24 maja 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla zabudowy usługowej na działce nr 205/24 przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 205/13, 166/1, 166/2 w Płocku przy ulicy Łąckiej.

na wniosek Zakładu Usług Budowlanych Jan Modzelewski z siedzibą w Troszynie przy ul. Modrzejewskiej 1

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-06-04

INFORMACJA
z dnia 4 czerwca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 4 czerwca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 28 marca 2017 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia  budowy wraz z demontażem sieci energetycznej nN 0,4 kV w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 788/1, 790 (obręb geodezyjny 8 - Śródmieście).

Płock, dnia 4 czerwca 2018roku


data dodania: 2018-06-04

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 maja 2018 roku wydano decyzję Nr 49/PG/2018 znak: WRM-II.6733.36.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: rozbudowie z termomodernizacją istniejącego budynku przychodni zdrowia wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicy Mikołaja Reja 15/3 na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 458/1 (obręb 7), na rzecz: Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Kościuszki 28.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-30

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2018 roku
O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zatorze” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz.1405) w związku z Uchwałą Nr 645/XXXVII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 26 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, w sali nr 18 na parterze budynku z wejściem od placu Stary Rynek 1, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 10 lipca 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.

Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-05-29

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 maja 2018 r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Wschód” w Płocku

Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście - Wschód” w Płocku.

Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Rozwoju Miasta i Polityki Gospodarczej Miasta - Referacie Polityki Przestrzennej w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo z dokumentem można zapoznać się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka http://www.bip.ump.plock.eu/ zakładka: zamierzenia i programy: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


data dodania: 2018-05-29

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 maja 2018 r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku

Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 767/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku.

Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Rozwoju Miasta i Polityki Gospodarczej Miasta - Referacie Polityki Przestrzennej w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo z dokumentem można zapoznać się również na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka http://www.bip.ump.plock.eu/ zakładka: zamierzenia i programy: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.


data dodania: 2018-05-29

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 maja 2018 r.
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA

o przyjęciu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku

Na podstawie art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.) informuję, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 766/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka został przyjęty Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego położonych przy ulicy Łukasiewicza w Płocku.

Z przedmiotowym dokumentem jak również z podsumowaniem i uzasadnieniem, o których mowa w art. 42 pkt 2 oraz w art. 55 ust. 3 przywołanej wyżej ustawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka, Wydziale Rozwoju Miasta i Polityki Gospodarczej Miasta - Referacie Polityki Przestrzennej w godzinach pracy Urzędu. Dodatkowo z dokumentem można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta.

 


data dodania: 2018-05-29

 OBWIESZCZENIE
z dnia 29 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 29 maja 2018 roku została wydana decyzja nr 48/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 0,4 kV dla oświetlenia ulicy Ośnickiej w Płocku, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1076/1, 1078/1, 1079/2, 1082/12, 1083/3 przy ul. Ośnickiej w Płocku.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 


data dodania: 2018-05-29

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 maja 2018 roku, zmieniony 21 i 24 maja 2018 wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku agregatorowni na budynek chlorowni (budowa instalacji wytwarzania i dawkowania ClO2 oraz instalacji wytwarzania, magazynowania i dawkowania NaClO, służących do dezynfekcji wody wraz z instalacjami towarzyszącymi) wraz z budową placu dla dowozu i rozładunku HCl i NaClO2 oraz budową przynależnej infrastruktury technicznej, w ramach zadania „Modernizacja układu dezynfekcji wody w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Górnej 56B w Płocku”  przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 777/6, 777/8, 812, 818 przy ul. Górnej  w Płocku,

na wniosek Spółki z Ograniczoną Odpowiedzialnością Wodociągi Płockie z siedzibą w Płocku przy ul. Gradowskiego 11 z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Pruss reprezentujący firmę AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Zbigniewa Rola, z pełnomocnictwa którego działa Pani Nicole Rola, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zasilania zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji  w Płocku przy ul. Szpitalnej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 560.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-25

INFORMACJA
z dnia 25 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 późniejszymi zmianami)
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 25 maja 2018 roku Pani Aldona Syrowska dokonała zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z przydomową oczyszczalnią ścieków zlokalizowanego w Płocku przy ul. Traktowej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 482/2 (obręb geodezyjny 3- Maszewo).
Płock, dnia 25 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O ZMIANIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 25 maja 2018 roku wydano decyzję Nr 46/PG/2018 znak: WRM-II.6733.48.2018.AS dotyczącą zmiany warunków zabudowy i zagospodarowania terenu decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na części działek o numerach ewidencyjnych gruntów 206, 238/1, 223/4 (obręb 4 Łukasiewicza), znak sprawy: WRM-II.6733.31.2017.AS na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, której pełnomocnikiem jest Pana Jerzego Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2.

Z treścią decyzji dotyczącą zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-25

INFORMACJA
z dnia 24 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
23 maja 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 885/4, 887, 322/2, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 24 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-24

INFORMACJA
z dnia 24 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 23 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 maja 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 562/3, 604, 762/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 24 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-24

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257  ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 24 maja 2018 roku została wydana decyzja nr 45/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 670/11, 670/2, 605/2, 746/2, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski, reprezentujący firmę BAKO Sp. z o.o., z siedzibą w Płocku przy al. Jana Pawła II 30.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-24

INFORMACJA

z dnia 23 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 18 maja 2018 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z rozbiórką części istniejącej sieci oraz przebudową przyłączy, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 433/8, 518/12, 778, 518/7, 518/9, 476/2, 422/2, 433/11, 753/2, 2907, 769, 513/2, 510/2, 518/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 23 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 23 maja 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 44/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1324/10, 1324/1, 1325/3, 1311/10, 1327/1, 1311/11, 1311/25, 1311/13, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1393/7, 1393/8, 1393/9, 1393/10, 1393/11, 1388/1, 1311/12, 1386/3, 1385/1, 1385/3, 1311/9, 1384/3 przy ul. Grabówka w Płocku,na wniosek SpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 30.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2018-05-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 22 maja 2018 roku została wydana decyzja nr 43/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie chodnika (ciąg pieszy) wraz z oświetleniem na odcinku od przedłużenia ciągu pieszego w ul. Imielnickiej do ul. Słonecznej w Płocku przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów : 1008/11 i 1008/10 ( przed podziałem 1008/7), 374, 1010, 1009, 1008/1, 964.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-05-22

INFORMACJA

z dnia 21 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z rozbiórką części istniejącej sieci oraz przebudową przyłączy, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 433/8, 518/12, 778, 518/7, 518/9, 476/2, 422/2, 433/11, 753/2, 2907, 769, 513/2, 510/2, 518/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 21 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-21

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 21 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49, art. 61 § 4 i art 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17 maja 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 35/PG/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania Szkoły Podstawowej nr 12 oraz istniejących sieci energetycznych nn-0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1042/6, 1062, 1441/1, 1441/2,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operatorz siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanRoman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2018-05-21

INFORMACJA
z dnia 18 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
16 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 kwietnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablowo-pomiarową dla zasilania reklamy, zlokalizowanej przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/22, 72/26, 73/13 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce) jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 18 maja 2018 roku


data dodania: 2018-05-18

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 17 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 17 maja 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 219/2018 znak: WRM-IV.6740.175.2018.BD zatwierdzająca zamienny projekt budowlany obejmujący: konstrukcje budowlane (fundamenty, podpory stalowe), sieci kanalizacyjne, sieci i instalacje elektryczne, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/51 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Modernizacja pieców H-101 i H-201 na instalacji HROS do wymagań BAT/BREF” na terenie ZP PKN ORLEN S .A., dla PKN ORLEN S. A. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

Płock, dnia 17 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-17

INFORMACJA
z dnia 17 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
15 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 kwietnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą
w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji przy ul. Kochanowskiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 236/1 (obręb geodezyjny 7-Działki) jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 17 maja 2018 roku


data dodania: 2018-05-17

INFORMACJA
z dnia 16 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332  z późniejszymi  zmianami),

zawiadamia
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że do dnia 16 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie dokonanego w dniu 27 kwietnia 2018 roku przez firmę ENERGA OPERATOR S.A. zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1kV – sieci kablowej nn wraz ze złączem kablowo-pomiarowym  przewidzianej do realizacji przy ul. W. Zglenickiego w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 13/2 i 13/9 (obręb geodezyjny 13- Kombinat).

Płock, dnia 16 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-16

INFORMACJA
z dnia 16 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
15 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 24 kwietnia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce) jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 16 maja 2018 roku


data dodania: 2018-05-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

     Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Spółki jawnej BUDOPLAN Krawczyk Józef, Teresa, Piotr z siedzibą w Płocku przy ulicy Wańkowicza 12 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą:

Budowa osiedla mieszkalnego, składającego się z jedenastu budynków jednorodzinnych – osiem w zabudowie bliźniaczej i trzech w zabudowie wolnostojącej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji przy na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 227/3, 227/4, 227/5, 227/6, 227/7, 227/8, 227/9 i 227/10 zlokalizowanych przy ulicy Kutnowskiej w Płocku”
zawiadamiam,


że pismem znak: WRM-II.6730.143.2018.MJ z dnia 15 maja 2018 r. Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
1. Starosta Płocki, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP;
2. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Płocka
3. Zarząd Zlewni we Włocławku;
4. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
5. Dyrektor Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2018-05-15

INFORMACJA
z dnia 15 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 11 maja 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 20 kwietnia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowym, przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN-0,4 kV, przy ul. Włościany w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 664/2, 665/1, 669, 670/3, 946, położonych w obrębie ewid. 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-15

INFORMACJA
z dnia 15 maja2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 maja 2018 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durma dokonała zgłoszenia budowy wraz z demontażem sieci energetycznej nN 0,4 kV w Płocku przy ul. Kolegialnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 788/1, 790 (obręb geodezyjny 8 - Śródmieście).
Płock, dnia  15 maja 2018 roku


data dodania: 2018-05-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie zmiany
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
nr 12/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2017 roku
znak sprawy WRM-IV.6740.4.12.2017.MJ

polegającej na budowie drogi powiatowej 1KDZ od węzła „TRZEPOWO” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 1+684,39 o długości l=1684,39 mb; budowie drogi powiatowej nr 5205W na odcinku od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+323,00 o długości l=323,00 mb; budowie drogi gminnej 3KDZ ulicy Szkolnej na odcinku od km. do km.: 0+513,55 ÷ 0+790,79 o długości l=277,24 mb; budowie drogi wewnętrznej na odcinkach od km. do km.: 0+000,00 ÷ 0+331,00; 0+000,00 ÷ 0,122,44 o łącznej długości l=453,44 mb, wraz z budową i przebudową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych – wylotów służących do wprowadzania wód do rzeki Brzeźnicy i rowu przydrożnego, budowę rowu przydrożnego oraz rozbiórką i konserwacją sieci elektroenergetycznych, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku” - Etap 1 - budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” obwodnicy północno-zachodniej miasta Płocka do drogi powiatowej nr 5205W.

Wnioskiem o zmianę decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęta jest nieruchomości o numerze ewidencyjnym gruntów: 84 (84/1, 84/2) w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo, znajdująca się w liniach rozgraniczających pasa drogowego, w zakresie projektu podziału nieruchomości.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty doręczenia, o której mowa powyżej, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45- 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.


data dodania: 2018-05-15

INFORMACJA

z dnia 15 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O WYCOFANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 14 maja 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. wycofała zgłoszenie budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z rozbiórką części istniejącej sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 433/8, 518/12, 778, 518/7, 518/9, 476/2, 422/2, 433/11, 753/2, 2907, 769, 513/2, 510/2, 518/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 15 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej w płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 751/12, 751/13 i 509

na wniosek Pani Ewy Machnackiej, zamieszkałej w Płocku przy ulicy Janówek 11 z pełnomocnictwa której działa Pani Elżbieta Żłobińska zamieszkała w Płocku przy ulicy Batalionów Chłopskich 5/1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 11 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

     Na podstawie art. 49a  i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmianami) w związku z art. 53 ust. 4 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), w toku postępowania administracyjnego z wniosku: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 6/14, z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak, Prezes Spółki „Instal-Gaz sp. z o.o.” spółka komandytowa, z siedzibą w Płocku przy ul. Miedzianej 4 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:  budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nizinnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 71/1, 388, 381/1, 381/2, 381/3, 381/4, 381/5, 381/6, 382, 383, 384, 385, 386, 376, 375, 374, 373/9, 304/1, 400/3, 400/4, 400/6, 400/7, 406, 407, 402/1, 402/2, 402/3, 402/4, 403, 404, 405, 363, 364, 408, 409/1, 410, 537/4, 537/3, 367, 329, 536/1, 536/4, 419, 426, 427, 428, 430, 431, 429/1

zawiadamiam,

że pismem znak: WRM-II.6733.17.2018.MJ z dnia 11 maja 2018 r. Prezydent Miasta Płocka przekazał projekt przedmiotowej decyzji do uzgodnień w zakresie przepisów w obszarze których działa :
1.  Starosta Płocki, reprezentowany przez Wydział Kształtowania Środowiska UMP;
2. Zarządca drogi, reprezentowany przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku;
3. Zespół Planowania Przestrzennego UMP;
4. Zarząd Zlewni we Włocławku;
5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;
6. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegatura w Płocku;
7. Marszałek Województwa mazowieckiego, reprezentowany przez Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie;
8. Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych;
9. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej – Wody Polskie.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

 Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.


data dodania: 2018-05-14

OBWIESZCZENIE
z dnia 10 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Paweł Żynda, reprezentujący firmę EL-RAT Paweł Żynda, z siedzibą w Markach, przy ul. Wołodyjowskiego 10A/1, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Traktowej w Płocku – ETAP II, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 144/3, 149/1, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/64, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/75, 800/76 (obręb 3).


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-11

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 4 maja 2018 roku,wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania budynków mieszkalnych, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 88, 97/4  i  97/5 przy ul.Urodzajne jw Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-05-11

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy  i w dniu 9 maja 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 42/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowielinii kablowejnn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym mającej na celu zasilenia zakładu usługowego, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 173/4, 173/92 i 173/91 przy ul. Targowej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Rybacki Krzysztof reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 35.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-05-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 7 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa  linii kablowej SN 15kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV oraz linii kablowych nN 0,4 kV do zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Traktowej w Płocku – ETAP I, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Traktowej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 152/1, 158/9, 158/10, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 800/10, 800/11, 800/12, 800/13, 800/14, 800/15, 800/16, 800/17, 800/18, 800/19, 800/20, 800/21, 800/22, 800/23, 800/24, 800/25, 800/26, 800/27, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 800/32, 800/33, 800/34, 800/35, 800/36, 800/37, 800/65, 800/66, 800/67, 800/68, 800/70, 800/71, 800/73, 800/74, 800/75, 800/76 (obręb 3), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której występuje Pan Paweł Żynda, reprezentujący firmę EL-RAT Paweł Żynda, z siedzibą w Markach, przy ul. Wołodyjowskiego 10A/1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-05-07

INFORMACJA
z dnia 4 maja 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
2 maja 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn  wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ciechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 562/3, 604, 762/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 4 maja 2018 roku.


data dodania: 2018-05-04

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 2 maja 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 2 maja 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 41/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 57/7, 57/8, 69/2, 72/2 na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ulicy Żyznej

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-05-02

 

INFORMACJA
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji przy ul. W. Zglenickiego w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 13/2 i 13/9 (obręb geodezyjny 13- Kombinat).

Płock, dnia 30 kwietnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-04-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 kwietnia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 39/PG/2018 znak: WRM-II.6733.25.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nałkowskiej na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 148/6, na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Jóźwiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: eM Jot PROJEKT Marcin Jóźwiak, z siedzibą w Płocku przy ul. R. Traugutta 23.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-30

OBWIESZCZENIE
z dnia 30 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 30 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 40/PG/2018 znak: WRM-II.6733.30.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie kanalizacji deszczowej w łączniku Dworcowa – Otolińska wraz z odtworzeniem nawierzchni, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dworcowej i ul. Otolińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 614/47, 574 (obręb 7), 22/1 (obręb 9), na rzecz: Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ulicy Bielskiej 9/11.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-30

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lotnisko” w Płocku.

Protokół sporządzony został w dniu 12 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 1600 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi  w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Spotkanie otworzył pan Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję, poinformował, iż tematem dyskusji jest projekt planu „Lotnisko” w Płocku, który jest wykładany do publicznego wglądu oraz oddał głos projektantom planu.
Główny projektant planu – pani Anna Woźnicka oraz projektant planu – pani Patrycja Piorun-Masłowska  na podstawie prezentacji multimedialnej krótko omówiły procedurę sporządzania projektu planu oraz możliwości udziału w niej społeczeństwa. Poinformowały, iż wykładany,  obecnie projekt planu uwzględnia ustalenia obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Płocka. Następnie przedstawiły główne ustalenia projektu planu. Przypomniano również o terminie składania uwag, który upływa w dniu 9 maja 2018 r. oraz poinformowano, iż wszystkie nieuwzględnione przez Prezydenta uwagi zostaną rozpatrzone przez Radę Miasta przed uchwaleniem projektu planu. Po czym pani Anna Woźnicka zaprosiła do zadawania pytań.

II. Głos w dyskusji zabrali:
1. Pan Piotr Bednarski (właściciel działki 127/5), Pan Jarosław Kawka (właściciel działki 127/6) –  mieszkańcy terenu oznaczonego w projekcie planu symbolem 2.U/MN wnioskują, aby poszukać rozwiązań, które pozwolą chronić zabudowę mieszkaniową przed uciążliwościami generowanymi przez tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczone symbolem PU, sąsiadujące z ich zabudową. Proponują, na przykład, wydzielenie strefy zieleni, oddzielenie terenami usługowymi o niższej intensywności i mniejszych parametrach zabudowy lub odsunięcie linii zabudowy tak aby uzyskać łagodne przejście między tymi dwiema strefami. Panowie wnieśli również aby zmienić zakończenie drogi oznaczonej symbolem 3.KDD, tak by nie łączyła się z drogą 4.KDW. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć obsługi terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczonych symbolem PU za pomocą już istniejącej drogi wewnętrznej (4KDW) a tym samym wyeliminuje uciążliwości wynikające ze zwiększenia natężenia ruchu. Zadano również pytanie w jaki sposób teren zabudowy mieszkaniowej jest chroniony akustycznie. Panowie zawnioskowali również o ponowne dokonanie inwentaryzacji w terenie.
Pani Anna Wożnicka poinformowała, iż dokumentem kierunkowym przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Studium i to ten dokument, poza stanem istniejącym, decyduje o przeznaczeniu terenów w miejscowym planie.
Projektanci oraz Pan Ozimek wyjaśnili, że przebieg drogi 3KDD wynika z wydzielonych pod drogi działek, stanu własności oraz zjazdu z drogi serwisowej wzdłuż budowanej obwodnicy. Dodali również, iż nie ma przeszkód aby odpowiednimi ustaleniami organizacji ruchu zarządzać sposobem i natężeniem ruchu. Projektant oraz kierownik wyjaśnili również, iż tereny UMN zostały zakwalifikowane w planie jako tereny podlegające ochronie akustycznej i w związku z tym będą podlegać tej ochronie zgodnie z przepisami odrebnymi. Wracając do kwestii sąsiedztwa terenów PU i UMN projektant planu zaproponowała by przy sporządzaniu uwagi zawnioskować o wyznaczenie jakiejś strefy buforowej np w postaci zieleni lub usług, odsunięcie linii zabudowy czy obniżenie jej wysokości. Dodała również, iż warto sprecyzować kilka rozwiązań, które byc może uwzględniałyby również zamierzenia właściceli działek bezpośrednio sąsiadujących z terenami UMN.

2. Pan Waldemar Ejdys – zadał pytanie o to jakie były założenia planu zagospodarowania przestrzennego. Teren lotniska oznaczony w Studium jest dużo większy niż w projekcie planu.
Pan Łukasz Ozimek poinformował, że Studium składa się z części tekstowej i graficznej. Część tekstowa dopuszcza przeznaczenie tego terenu na funkcje inne niż lotnicze, stąd wyznaczone w  projekcie planu tereny produkcyno – składowe i magazynowe. Wyjaśnił również, że zmniejszenie granic lotniska zostało zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Pan Ejdys zapytał jakie były przyczyny zmniejszenia granic lotniska oraz jakie potrzeby to podyktowały? Do jakich operacji lotniczych jest przystosowany teren 1.KL? Zwrócił uwagę, że zmniejszenie powierzchni lotniska spowoduje ograniczenie operacji lotniczych. Zadał również pytanie czy jest potrzeba wykreowania tak dużego terenu produkcyjno – usługowego (teren 8PU)? W opinii Pana Ejdysa ustaleniami planu należałoby zabezpieczyć możliwość budowy w przyszłości większego lotniska z dłuższym pasem startowym (rezerwa terenu). Dałoby to możliwość przystosowania lotniska do działalności związanych z sytuacjami kryzysowymi. Zabudowanie terenów sąsiadujących z terenem przeznaczonym pod lotnisko, na przykład terenu 7PU uniemożliwi rozbudowę lotniska.
W odpowiedzi Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że północna część terenu nie była wykorzystywana na cele lotnicze, a projekt zmniejszenia terenu lotniska narodził się w środowisku Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Dodał że koncepcja zagospodarowania terenu lotniska opracowana przez Aeroklub uwzględnia zarówno nowy pas betonowy jak również pas trawiasty. Projektant planu poinformowała, że ustalenia projektu planu uwzględniają dokumenty rejestracyjne lotniska a projekt planu uzyskał pozytywne uzgodnienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Dodała również, że nie było dotychczas formalnych przesłanek, które sugerowałyby potrzebę powiększenia (wydłużenia) płyty lotniska. Wyjaśniła także, że w planie miejscowym nie można tworzyć rezerw terenu na przyszłość. Plan musi określać przeznaczenie terenu na chwilę obecną. Można jedynie ustalić tymczasowe zagospodarowanie terenu ale trzeba wówczas określić termin takiego zagospodarowania.
Na zakończenie pani projektant oraz pan Ozimek poinformowali o możliwości złożenia uwag do przyjętych w projekcie planu ustaleń, w tym dotyczących rozszerzenia granic lotniska.

III. Ustalenia z dyskusji
Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz przypomniał o terminie wnoszenia uwag do projektu planu, który upływa 9 maja 2018 r.
Dyskusja została zakończona o godz. 17.30.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka;
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.
Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 26 kwietnia 2018 r.


data dodania: 2018-04-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017.1405 z dnia 2017.07.21 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Opracowaniu projektu aktualizacji
 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”

Obwieszczeniem z dnia 16 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Płocka podał informację o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka. Przedmiotem obecnej aktualizacji Planu jest uzupełnienie listy projektów z zakresu gospodarki niskoemisyjnej o przedsięwzięcia zgłoszone przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani”. W opracowanym projekcie uchwały uwzględnione zostały zmiany w wykazie przedsięwzięć, dopisano nową kartę projektu oraz zweryfikowano przyjęte do monitoringu i realizacji cele ilościowe do roku 2020.

Uwagi do projektu Planu można składać w:
1. W formie pisemnej:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu
2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:
•   Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
•    Uchwała w sprawie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dnia 28.03.2017 r.
•    Projekt uchwały aktualizującej PGN wraz z uzasadnieniem

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka


data dodania: 2018-04-27

INFORMACJA
 z dnia 27 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
26 kwietnia 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafą kablowo-pomiarową dla zasilania reklamy, zlokalizowanej przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 72/22, 72/26, 73/13 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).
Płock, dnia 27 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-27

INFORMACJA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
24 kwietnia 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych, zlokalizowanej przy ul. Granicznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).
Płock, dnia 26 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-26

OBWIESZCZENIE

z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o zawieszeniu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej


 Na podstawie art. 98 § 1 i art. 101 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami)


zawiadamiam
że w dniu 25 kwietnia 2018 roku
zostało wydane postanowienie Prezydenta Miasta Płocka
znak WRM-IV.6740.4.1.2018.KP

 

o zawieszeniu postępowania na żądanie wnioskodawcy, prowadzonego na wniosek z dnia 5 marca 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez pełnomocnika- Pana Mariusza Andlera- wspólnika spółki jawnej: MBZ Andler, Toczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej w niezbędnym zakresie.
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/4, 1013/5, 1013/6, 1013/7, 1013/8, 1013/9, 1013/10, 1013/11, 1014, 1015, 1016/1, 1016/11, 1016/12, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1027/3 i 1028/10-obręb nr 10-Podolszyce w Płocku.

Z aktami sprawy oraz treścią postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia,w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-18.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Płock, 25 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-26

INFORMACJA
 z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
25 kwietnia 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym, zlokalizowanej przy ul. Kochanowskiego w Płocku, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 236/1 (obręb geodezyjny 7-Działki).
Płock, dnia 26 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 53/PG/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 11 lipca 2017 roku pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 19, 56 (obręb 13 Kombinat) oraz 206, 238/1, 223/4 (obręb 4 Łukasiewicza), znak sprawy: WRM-II.6733.31.2017.AS, na wniosek  Pana Jerzego Tabaki, reprezentującego firmę TAJAMS Jerzy Tabaka, z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40B/2, pełnomocnika Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście odul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-26

OBWIESZCZENIE
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka, reprezentujący firmę TAJAMS Jerzy Tabaka z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40b/2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV wraz ze słupem linii napowietrznej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 119, obręb Maszewo.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-26

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA NR 89/PG/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 26kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr 38/PG/2018 o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowielinii kablowejSN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kVprzewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5przy ul. Górnej w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikoraprowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11 działająca w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-26

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O ZMIANIE DECYZJI PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA NR 89/PG/2017 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 26kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr 37/PG/2018 o zmianie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowiesieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Tartacznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1848 i 3109/1 na wniosek Pana Dariusza Tandeckiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Drzewnej 16.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-26

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 10 kwietnia 2018 roku, uzupełniony 19 kwietnia 2018 roku,zmieniony 23 kwietnia 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:291/3, 291/4, 291/5, 291/6, 292/2 przy ul.Nizinnejw Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35/2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 


data dodania: 2018-04-26

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 16 kwietnia 2018 roku, uzupełniony 25 kwietnia 2018 roku,wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowymi,przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 227/14przy ul.Kutnowskiej w Płocku

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Radosław Habaj reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy Al. Jana Pawła II 30.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-26

INFORMACJA

z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 23 kwietnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV wraz z rozbiórką części istniejącej sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Swojskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 433/8, 518/12, 778, 518/7, 518/9, 476/2, 422/2, 433/11, 753/2, 2907, 769, 513/2, 510/2, 518/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce- Borowiczki).

Płock, dnia 25 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-25

INFORMACJA
z dnia 25 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 10 kwietnia 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Krzysztofa Rybackiego dotyczące zamiaru budowy - sieci energetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu zasilenia budynku przy ul. Tumska 5a oraz rozbiórka przyłącza nN 0,4kV, przewidziane do realizacji w Płocku przy ul. Tumskiej 5a, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 751 i 752/3, obręb geodezyjny 0008 Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock .


data dodania: 2018-04-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: rozbudowa z termomodernizacją istniejącego budynku przychodni zdrowia wraz ze zmianą zagospodarowania terenu, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Mikołaja Reja 15/3, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 458/1 (obręb 7), na wniosek Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki z o.o. z siedzibą w Płocku, przy ul. Kościuszki 28.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU                             DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI                                      CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam, że w dniu 6 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr 36/PG/2018 znak: WRM-II.6733.23.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Nowy Rynek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1394, 262/9 i 262/10, obręb nr 0008 – Śródmieście,

na wniosek ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Karolinę Panek, reprezentującą firmę BAKO Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy alei Jana Pawła II 30.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-25

 OBWIESZCZENIE
z dnia 25 kwietnia 2018 roku


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) oraz  w związku z wnioskiem z dnia 12 kwietnia 2018 roku,


zawiadamiam


o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa Pomnika Obrońców Płocka 1920 roku, przewidzianej do realizacji w Płocku przy Placu Narutowicza na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 987/2, obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście,

na wniosek Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Obrońców Płocka 1920 z siedzibą  w Płocku, przy  ul. Wyszogrodzkiej 161 (skrytka pocztowa nr 21) z upoważnienia którego Pan Marcin Kowalski, przedstawiciel firmy WEKTOR-P Kowalscy Sp. J., z siedzibą w Płocku przy ul. Dworcowej 2B.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-25

OBWIESZCZENIE
z dnia 24 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zlokalizowanej w Płocku na osiedlu Ciechomice na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 322/2 , 322/3, 322/4, 32/5, 103/1, 103/2,  60/1, 29, 142, 626/8, 947/7, 567, 566/2, 568/2, 569/2, 569/4, na osiedlu Góry na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 141, 140/10, 143, 71/1, 71/2, 130, 158, 165/1, 209/10, 166/2, 205/7, 520, 153/9, 129, 94 oraz na działkach o numerach 1327/1 i 1327/2 przy ulicy Krakówka
na wniosek, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Polska Spółka Gazownictwa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 6/14 z pełnomocnictwa której działa Pan Konrad Pawlak,  będącemu Prezesem Spółki „Instal-Gaz sp. z o o” spółka komandytowa z siedziba w Płocku przy ulicy Miedzianej 4.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.
Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-25

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
"Borowiczki" w Płocku

Protokół sporządzony został w dniu 16 kwietnia 2018 roku w siedzibie firmy SoftGIS s.c. przy  ul. Mulickiej 6/14 we Wrocławiu, przez Radosława Jończaka – głównego projektanta planu.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, poz. 1566) w dniu 5 kwietnia 2018 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, przy ul. Janusza Korczaka 10 w Płocku przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Borowiczki” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Spotkanie rozpoczął Pan Jacek Terebus – Zastępca Prezydenta Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Przedstawił powody przystąpienia do sporządzenia planu, a także przypomniał o obowiązujących terminach składania uwag.
Pani Aneta Pomianowska-Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta również przywitała osoby obecne na sali, następnie głos został przekazany projektantowi planu.

Główny projektant planu – Pan Radosław Jończak opowiedział o dotychczasowym przebiegu procedury sporządenia przedmiotowego planu, omówił sposób rozpatrzenia wniosków złożonych do planu. Podkreślając, iż jest to projekt planu, który może ulec zmianie w wyniku złożonych uwag, przedstawił jego główne założenia, a także główne zmiany, które zaszły względem obowiązującego planu, a które polegały na:

 • zmianie przeznaczenia z terenów rolniczych i ogrodniczych z istniejącą zabudową o charakterze zagrodowym, jednorodzinnym i usługowym, terenów rolniczych bez zabudowy oraz terenów sportu i rekreacji na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • zmianie przeznaczenia terenu z usług na tereny zieleni urządzonej,
 • zmianie przeznaczenia terenów byłej cukrowni z terenów przemysłowo-składowych na tereny zabudowy usługowej,
 • zmianach w dotychczas projektowanym układzie dróg, w tym w zakresie redukcji ich szerokości.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pan Stefan Karczewski: Odczytał pytania skierowane do projektantów i osób prezentujących plan. Wskazał, iż ustalenia dla terenu 1ZP nie odzwierciedlają ustaleń Studium, zarazem stawiając pytanie jakie przesłanki kierowały projektantami aby odejść od kierunków wyznaczonych w Studium i nie uwzględnić także niesprzecznych z nimi ustaleń obowiązującego planu. Ponadto, spytał jakie przesłanki kierowały projektantami aby ograniczyć możliwość zwiększenia funkcjonalności terenu wokół domu mieszkalnego (na terenie 1ZP) poprzez wprowadzenie zapisu o dopuszczeniu wyłącznie istniejącej zabudowy.
Treść odczytanych pytań została dołączona do protokołu jako załącznik nr 2.

Pan Radosław Jończak, wskazał iż przeznacznie terenu nie narusza ustaleń obowiązującego Studium. Żądania, które zabierający głos sformułował we wniosku do planu zostały uwzględnione. Projekt planu uległ jednak zmianie na etapie uzgodnień z właściwymi instytucjami. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków odmówił uzgodnienia, argumentując, iż ustalenia planu umożliwiają zdublowanie brył zabytków co jest niedopuszczalne z punktu widzenia konserwatorskiego. W związku z tym należało wycofać się z przyjętych rozwiązań i wprowadzić te, które będą zgodne z oczekiwaniami Konserwatora.

Pani Aneta Pomianowska – Molak – Dyrektor Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, wskazała iż studium przewiduje na przedmiotowym terenie tereny rekreacji, w związku z powyższym inna funkcja byłaby niezgodna z obowiązujacym Studium. Ponadto, plan dopuszcza możliwośc adaptacji istniejącego budynku.

2. Pan Mieczysław Walczak: Czy podczas projektowania ulicy Wierzbowej uwzględniono istniejące na działce dwa stawy?

Pani Aneta Pomianowska – Molak poprosiła o złożenie pisemnej uwagi w tej sprawie.

3. Pan Tomasz Kolczyński: Wskazując na dużą liczbę mieszkańców ul. Gmury (przybyłych na dyskusję) zwrócił się z prośbą o potwierdzenie czy projekt planu wyklucza możliwość prowadzenia usług na terenie 1ZB, które dopuszczał dotychczas obowiązujący plan.

Pan Radosław Jończak odczytał zapisy projektu dla terenu 1ZP, wyjaśniając, iż projekt planu dla istniejącego budynku mieszkalnego dopuszcza zmianę sposobu użytkowania na usługi zamieszkania zbiorowego.

Pan Marek Stańczyk zapytał czy wpłynął jakiś wniosek o zmianę przeznaczenia działki przy ul. Gmury.

Pani Aneta Pomianowska – Molak, poinformowała, iż nie wpłynął żaden wniosek z ul. Gmury w sprawie zmiany przeznaczenia.

Następnie zwróciła się do Pana Radnego (Pana Kolczyńskiego) z informacją, iż funkcja wyznaczona w projekcie planu dla terenów położonych przy ul. Gmury pozwala tylko i wyłącznie na adaptację istniejącej zabudowy mieszkaniowej z uwagi na linie powodziowe, bez możliwości lokalizowania nowej zabudowy.

4. Głos z sali: Czy możliwe jest prowadzenie (przy ulicy Gmury) działalności gospodarczej w postaci usług budowlanych?

Pani Aneta Pomianowska – Molak, wskazała, że jeśli obecnie występują tam budynki usługowe to tak, natomiast zgodnie z projektem planu nie będzie możliwości zmiany sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na usługowy.

5. Głos z sali: Na jednej z działek (przy ul. Gmury), która została zakupiona przez nieznanego inwestora, zwożone są bardzo duże ilości gruzu. Prawdopodobnie ma znajdować się tam kruszarnia gruzu. Czy jest możliwość, by ta kruszarnia tam powstała?

Pani Aneta Pomianowska – Molak, wyjaśniła, że na podstawie ustaleń obowiązującego planu jest tam m.in. funkcja usługowo-produkcyjna, więc gdyby inwestor chciałby to zrobić, to mógłby.

6. Pan Bogusław Mierzejewski: Przyznał, że zakupił przedmiotową działkę - nr 1635/2 i 1635/1. Zwoził tam beton, który zostanie skruszony i będzie wbudowany w drogi. Nie będzie prowadził tam kruszenia ani składowiska. Zwozi to na własny cel. Kruszenie potrwa kilka dni.

Pani Aneta Pomianowska – Molak oraz Pan Radosław Jończak wyjaśnili, że dyskusja dotyczy projektu planu. Projekt planu nie dopuszcza prowadzenia tego typu działalności.
Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, że do tej pory do urzędu nie wpłynęły żadne informacje odnośnie tej inwestycji.

Pan Jacek Terebus zaznaczył, iż materiał budowlany zazwyczaj składowany jest w miejscu budowy lub rozbiórki. Ponownie podkreślił, iż w tej lokalizacji, w nowym projekcie planu występuje wyłącznie zabudowa mieszkaniowa, na jego podstawie żadna kruszarnia nie będzie mogła powstać.

7. Pan Bogusław Mierzejewski: W ustaleniach planu, w momencie zakupienia działki, było przeznaczenie usługowo-produkcyjne, a obecnie projektowane są tam tereny zielone.

Pan Jacek Terebus wyjaśnił, że występują tam linie zalewowe. Prowadzenie działalności w tym miejscu nie będzie możliwe.

8. Pani Izabela Olenderek: Odniosła się do terenu byłego GS-u, oznaczonego w  dotychczasowym planie, jako teren mieszkaniowy z funkcją usługową nieuciążliwą. W zapisach planu występują zakazy lokalizowania obiektów produkcyjnych, składowych, handlu hurtowego i innych mogących powodować wzmożony ruch pojazdów samochodów ciężarowych. Właściciel działki posiada wiele samochodów ciężarowych i ciężkiego sprzętu budowlanego, którego naprawę przeprowadza na przedmiotowej działce. Na działce składowane są płyty betonowe, piasek, opony, etc. Mimo tego typu zapisów w planie taka działalność jest prowadzona. Podczas spotkania u pana prezydenta, w obecności Pani dyrektor Anety Pomianowskiej-Molak, mieszkańcy sąsiednich działek uzyskali odpowiedź, że prowadzący działalność może na swojej działce "robić co mu się podoba". Czy wg porządku planistycznego powinno być tak, że tego typu działalność jest prowadzona w środku osiedla domków jednorodzinnych?
Jakie są obostrzenia, w projekcie planu, co do prowadzenia działalności i czy będzie możliwość prowadzenia tego typu działalności? Dlaczego, choć działalność właściciela tego terenu była wcześniej mniejsza niż jest obecnie, mimo zapisów obowiązującego planu mógł on ją rozwinąć?

Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, że przedstawiona sytuacja jest wyjątkowa, ponieważ inwestor rozpoczął działalność przed uchwaleniem planu miejscowego. Obecnie urząd nie ma prawnych podstaw by inwestor dostosował się do ustaleń obowiązującego planu. Urząd Miasta Płocka występował w tej sprawie do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zgodnie ze wszystkimi dokumentami, normami, badaniem poziomu hałasu działalność spełnia wszystkie normy. Jej uciążliwość nie wykracza poza granice działki. Nie ma możliwości prawnej by wymóc zmianę działalności lub przeniesienia jej w inne miejsce.

Pan Radosław Jończak, poinformował, że w projekcie planu występują obostrzenia odnośnie prowadzonej działalności, jednak dotyczą one nowych inwestycji.

9. Pan, który się nie przedstawił: Czy służby miejskie mogą nakazać uprzątnięcie tego terenu?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że straż miejska może jedynie nakazać uprzątnięcie odpadów.

10. Pani, która się nie przedstawiła: Dlaczego Grabówka nie została włączona do planu zagospodarowania przestrzennego dla Borowiczek? Teren ten również powinien zostać wzięty pod uwagę w związku ze znaczną liczbą mieszkańców.

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że projekt planu dotyczy terenów objętych obowiązującym planem, który został uchwalony w 2000 roku, dlatego obszar Grabówki nie został w nim ujęty.

11. Pan, który się nie przedstawił: Przy ul. Borowickiej, na działce należącej do Urzędu Miasta, składowany jest destrukt asfaltowy. Czy można do tego celu wykorzystywać tę działkę?

Pan Jacek Terebus poinformował, że materiał składowany jest w związku z budową ulicy Borowickiej, zostanie on uprzątnięty do końca wiosny.

12. Pan, który się nie przedstawił: Czy ustalenia dla terenów od 1ZB do 7ZB różnią się między sobą?

Pan Radosław Jończak: wyjaśnił, że tereny oznaczone symbolami od 1ZB do 7ZB mają te same ustalenia. Zacytował ustalenia projektu planu dotyczące tych terenów.

13. Pan, który się nie przedstawił: Czy w ramach nowego planu możliwa będzie odbudowa budynku, który w obowiązującym planie nie podlegał przebudowie? Pytanie dotyczyło terenu 2ZB.

Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że jeżeli zachowane są fundamenty budynku, a plan dopuszcza adaptację to odbudowa jest możliwa.

14.  Pan Krzysztof Rutecki: Dlaczego teren przy ulicy Gmury, oznaczony symbolem 1ZB nie został przeznaczony pod zabudowę, pomimo że istnieją tam budynki mieszkaniowe?

Pan Radosław Jończak: wyjaśnił, że tereny te są położone w obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Projekt planu nie ustala zasięgu tych obszarów.

Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, iż Zarząd Gospodarki Wodnej w 2015 roku przekazał mapy powodziowe, z których do projektu planu zostały przeniesione linie powodziowe. Twórcą map powodziowych jest Zarząd Gospodarki Wodnej, który ustala granice obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

15. Pan Krzysztof Rutecki: Dlaczego, w związku z powyższym, przy ul. Gmury zrealizowana została sieć kanalizacyjna skoro jest to teren zalewowy?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że obowiązujące przepisy nie zakazują realizacji sieci kanalizacyjnej na terenach powodziowych. Ponadto, tereny położone przy ul. Gmury zostały wskazane jako tereny szczególnego zagrożenia powodzią w 2015 r. - w momencie powstania map zagrożenia powodziowego.

16. Głos z sali: Jakie możliwości ma plan w zakresie obniżenia hałasu powstającego na drogach lokalnych? Czy istnieje możliwość by nakazać stosowanie materiału budowlanego, który powodować będzie obniżenie hałasu jaki powstaje na drogach?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że nie ma możliwości by w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustalić z jakich materiałów ma zostać wykonana nawierzchnia drogi. W przypadku realizacji drogi w obszarze zabudowy jednorodzinnej lub wielorodzinnej projektant dobiera materiały, które umożliwią zachowanie norm hałasu dla danego terenu.

Pan Jacek Terebus wyjaśnił, że materiały tego typu były testowane, jednak nie sprawdziły się. Jedyną skuteczną możliwością ograniczenia hałasu jest ustanowienie ograniczenia prędkości, jednak taka regulacja nie należy do ustaleń planu.

17. Pan Sebastian Kozakiewicz: Jaką funkcję ma spełniać droga 1KDZ? W jakim przedziale czasowym będzie ona realizowana? Czy zaprezentowana lokalizacja tej drogi jest ostateczna?

Pani Aneta Pomianowska – Molak stwierdziła, że uchwalenie planu wiąże się z założeniem, iż wyznaczony przebieg dróg jest docelowy. Wskazała jednak, iż w wyjątkowych sytuacjach ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych umożliwia wytyczenie przebiegu drogi poprzez decyzję administracyjną. Przedmiotowa droga zbiorcza ma obsługiwać cały obszar planu, zbierając ruch z osiedla Borowiczki. Plan miejscowy nie określa przedziału czasowego realizacji dróg.

18. Pan Sebastian Kozakiewicz: Czy tereny przeznaczone w planie pod drogi i tereny zielone będą przejmowane przez Urząd Miasta?

Pani Aneta Pomianowska – Molak poinformowała, że jeżeli inwestycja drogowa będzie wykonywana to grunty należące do prywatnych właścicieli zostaną wykupione. Gmina ma obowiązek wykupienia gruntów przeznaczonych pod tereny zieleni publicznej – ogólnodostępnej.

19.  Pan Sebastian Kozakiewicz: Jaka jest orientacyjna data uchwalenia planu?

Pani Aneta Pomianowska – Molak wyjaśniła, że uwagi do projektu planu są zbierane do 20 kwietnia, i jeżeli w związku z ich rozpatrzeniem nie zajdzie konieczność ponownego uzgadniania i opiniowania oraz wyłożenia planu projektu planu do publicznego wglądu to uchwalenie może nastąpić w trakcie majowej sesji. W przypadku ponownego wyłożenia prawdobnym terminem będzie uchwalenie przed końcem bieżącego roku.

20.  Pan, który się nie przedstawił: Linie zabudowy na rysunku planu nie są jednolite. Odległości linii od dróg są różnorodne. W związku z tym wnosi o ich ujednolicenie.

Pan Łukasz Ozimek - Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, przypomniał o konieczności złożenia niniejszej uwagi na piśmie. Wyjaśnił, że nie jest błędem wyznaczanie różnych odległości linii zabudowy od dróg.

21.  Pan, który się nie przedstawił: Czym motywowane są projektowane odległości? Jakimi przepisami lub normami?

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jedną z wytycznych jest ustawa o Drogach Publicznych, która mówi o minimalnej odległości zabudowy od krawędzi jezdni, w zależności od klasy drogi. Ponadto w przypadku projektowanych dróg, projektant dokonuje oceny co do właściwego wytyczenia linii zabudowy.

Pani Aneta Pomianowska – Molak dodała, że podczas sporządzenia projektu planu bierze się również pod uwagę istniejące zagospodarowanie. W związku z czym projektowaną linię zabudowy dostosowuje się do położenia istniejących budynków.

22. Pan, który się nie przedstawił: Wskazał na różnorodne wytyczenie linii na terenie 64MN, który nie jest jeszcze zabudowany. Od ulicy Harcerskiej odległość wynosi 5 m, a od pozostałych ulic 6 m.

Pan Radosław Jończak wyjaśnił, że podczas wyznaczania linii zabudowy brane pod uwagę są różne uwarunkowania, takie jak np. położenie działki względem stron świata, położenie drogi, ukształtowanie terenu, występujące przeszkody. Decyzja o przebiegu linii zabudowy podejmowana jest indywidualnie dla każdego terenu. Wskazał, iż w przypadku kwestionowania przebiegu linii należy złożyć uwagę, której zasadność zostanie rozpatrzona.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Jacek Terebus podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 20 kwietnia 2018 roku. Ponownie poinformował, iż jeżeli złożone uwagi nie będą powodowały konieczności przekazania projektu planu do ponownych uzgodnień to prawdopodobnie plan zostanie uchwalony przez Radę Miasta w trakcie sesji majowej.

Dyskusja została zakończona o godz. 17:20.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 7 ponumerowanych stron.

Załączniki:
1. Lista obecności
2. "Pytanie do projektantów/prezenterów wyłożonego projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Borowiczki w Płocku" – złożone przez Pana Stefana Karczewskiego (1 strona)

Płock, dnia 16 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
budowie elektroenergetycznej, kablowej linii oświetleniowej 0,4 kV, przewidzianej do realizacji  w Płocku przy ul. Górka, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów: 41, obręb Radziwie.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15kV wraz z budową słupa linii napowietrznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji w Płocku w obrębie 4 Łukasiewicza, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 5/1, 11/1, 11/2, 10, 41/3, 41/5, 87 (obręb 4), na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Jerzy Tabaka reprezentujący Firmę TAJAMS z siedzibą w Mrągowie, przy ul. Królewieckiej 40/b2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-23

INFORMACJA
z dnia 23 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
20 kwietnia 2018 roku, Enarga-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi, przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN-0,4 kV, przewidzianych do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 664/2, 665/1, 669, 670/3, 946, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 23 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 23 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 17 kwietnia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznejdo 1 kV – linia kablowa nN ze złączami kablowo – pomiarowymi dla zasilania działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 24/1, 2/2, 27/5, 27/6, 27/7, 27/8, 27/9przy ul. Boryszewskiejw Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot pracownik Spółki Energia Projektowanie Group Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-23

INFORMACJA
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
19 kwietnia 2018 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Krzysztofa Ramm dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania Rodzinnych Ogródków Działkowych w Płocku przy ul. Szpitalnej 7, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 531/1, 532, 626, 636/1, 637/1(obręb geodezyjny 3 - Maszewo).
Płock, dnia 20 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy TECTUM INVEST Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, z pełnomocnictwa której działa Pan Łukasz Wójcicki, zamieszkały w Płocku przy ul. Narodowych Sił Zbrojnych 13/56, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i gazowej do zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Przyjaznej i ul. Szpitalnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 801/1, 801/2, 513/9, obręb Maszewo.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 20 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Słowackiego, Środkowej, Kredytowej, Dąbrowskiej,  Konopnickiej, Mościckiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 246/15, 248, 250, 265, 429, 323, 312/1, 246/24, 246/22, 246/20, 303/6, 283, 309, 313 (obręb 4), na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 6/14, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Małgorzatę Pawlak, Wiceprezes Sp. z o.o. „Instal-Gaz spółki komandytowej z siedzibą w Płocku, przy ul. Miedzianej 4.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-20

INFORMACJA

z dnia 19 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 18 kwietnia 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S. A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV ze złączami kablowo- pomiarowymi dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Ośnickiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1024/1, 1014, 1076/1, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/13 i 1076/14 (obręb geodezyjny 10-Podolszyce).

Płock, dnia 19 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Pana Stanisława Chrzanowskiego, zamieszkałego w Płocku, przy ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przewidzianej do realizacji  w Płocku, przy ul. Wiadukt, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 11/12, 13/4, 14/18, 14/19, 15/1, 15/2, 22, 149.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-19

INFORMACJA
z dnia 18 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 18 kwietnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 28 marca 2017 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Gajewskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4V przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Przemysłowej, Siennickiego, Rutskich, Rembielińskiegio, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 398/1, 1232, 1231/1, 397/14, 394/105 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).

Płock, dnia 18 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-18

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 17 kwietnia 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 35/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania Szkoły Podstawowej nr 12 oraz istniejących sieci energetycznych nn-0,4 kVprzewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i Słonecznejna działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1042/6, 1062, 1441/1, 1441/2 na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanRoman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-17

INFORMACJA
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
13 kwietnia 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 407, 476, 477, 478, 479, 480, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 16 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-16

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 16 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 kwietnia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie ulicy Poprzecznej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetleniem, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 970/1, 964, 966/1, 971/7 przy ul. Poprzecznej w Płocku

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy ul. Stary Rynek 1, z upoważnienia której działa Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Pan Andrzej Niedbała.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 34/PG/2018 znak: WRM-II.6733.12.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi mającej na celu zasilanie działki nr 782/4 oraz działek po trasie sieci nr 782/6 oraz 782/5, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Janówek na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 782/2, 782/4, 782/5, 782/6, 782/7, na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA, z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy TECTUM INVEST Sp. z o.o. Sp.k., z siedzibą w Płocku przy ul. Monte Cassino 12, reprezentowanej przez Pana Pawła Pietras, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: wykonaniu kanalizacji deszczowej dla osiedla Wisła Park w Płocku przy ul. Przyjaznej i ul. Szpitalnej, przewidzianej do realizacji  w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 154, 155/1, 799/3, 799/4, 509/3, 509/5, 509/6, 510/10, 510/16, 510/17, 510/18, 510/19, 510/20, 510/21, 513/9, 513/28, 513/55, 513/81, 513/99, 513/103, 801/18, obręb Maszewo.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2031 z późniejszymi zmianami)

ZAWIADAMIAM O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych:

4KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+285,64 o długości l=285,64 mb;
2KDZ na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+439,88 o długości l=439,88 mb;
3KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+489,24 o długości l=489,24 mb;
2KDL na odcinku od km. 0+000,00 do km. 0+860,00 o długości l=860,00 mb;
1KDL na odcinku od km. 0+860,00 do km. 1+303,51 o długości l=443,51 mb
wchodzących w układ drogowy przyszłych terenów inwestycyjnych
i łączących się przez skrzyżowania z Nową Przemysłową,

wraz z budową infrastruktury sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej, urządzeń wodnych i przebudową rowu melioracyjnego (w postaci przepustów na skrzyżowaniu z projektowanymi drogami), w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Budowa Nowej Przemysłowej na odcinku od węzła „Trzepowo” w Płocku do skrzyżowania z drogą powiatową 5205W wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych na terenie osiedla „Trzepowo” w Płocku, prace budowlane prowadzone dla przedmiotowego zamierzenia budowlanego polegać będą na: budowie jezdni o nawierzchni bitumicznej dla ruchu kategorii KR6; budowie przepustów pod jezdnią; budowie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; budowie opaski o nawierzchni z płytki betonowej; wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego; zagospodarowaniu zielenią terenu przyległego wraz z wycinką drzew i krzewów; budowie oświetlenia ulicznego; budowie sieci kanalizacji deszczowej; budowie sieci kanalizacji sanitarnej; budowie sieci wodociągowej; budowie sieci gazowej; budowie sieci ciepłowniczej; budowie kanału technologicznego - Etap II – „Budowa układu komunikacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą dla strefy inwestycyjnej miasta Płocka na osiedlu „Trzepowo”, na wniosek z dnia 19 marca 2018 roku, którego treść została zmieniona przy piśmie z dnia 9 kwietnia 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1.

Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 18 (18/1, 18/2), 19 (19/1, 19/2), 20 (20/1, 20/2), 21 (21/1, 21/2), 22 (22/1, 22/2), 23 (23/1, 23/2), 24 (24/1, 24/2), 68/3 (68/4, 68/5, 68/6), 69/2 (69/3, 69/4), 70/2 (70/3, 70/4), 72/3, 151 (151/1, 151/2), 153/2 (153/3, 153/4), 155 (155/1, 155/2, 155/3, 155/4), 156 (156/1, 156/2), 157 (157/1, 157/2), 158 (158/1, 158/2), 159 (159/1, 159/2, 159/3), 162/1, 185/2 (185/3, 185/4), 186 (186/1, 186/2, 186/3), 187 (187/1, 187/2, 187/3, 187/4), 188 (188/1, 188/2, 188/3), 189 (189/1, 189/2, 189/3), 190 (190/1, 190/2, 190/3), 191 (191/1, 191/2, 191/3), 192 (192/1, 192/2, 192/3), 193/2 (193/3, 193/4, 193/5), 194/4 (194/5, 194/6), 198/6, 199/1 (199/4, 199/5), 199/2, 200/1, 202/11 w granicach obrębu ewidencyjnego 0002–Trzepowo oraz nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 33 (33/1, 33/2), 37 (37/1, 37/2) w granicach obrębu ewidencyjnego 0013–Kombinat, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock – znajdujące się w liniach rozgraniczających pasa drogowego.

Uwaga: numeracja działek według stanu istniejącego (w nawiasach podano numery działek po podziale), pogrubionym drukiem oznaczono numery działek istniejące oraz numery działek po podziale przeznaczone pod inwestycję drogową.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty doręczenia, o której mowa powyżej, można zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 317 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7:45 - 15:15 , w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, w piątki w godzinach 8:45 – 15:15, tel. (024) 367-15-13.


data dodania: 2018-04-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 33/PG/2018 znak: WRM-II.6733.16.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie sieci oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parowej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do zaprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Parowej w Płocku, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 6 (obręb 4) oraz 4/5, 4/6 (obręb 8), na rzecz: Gminy Płock, z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Pana Tomasza Żulewskiego, Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, z pełnomocnictwa którego działa Pan Paweł Wątroba, przedstawiciel firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-13

Płock, dnia 11.04. 2018 r.
WRM.V.060.2.12.2017/2018.MS


Obwieszczenie
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
Urząd Miasta Płocka


W związku z uzgodnieniem stanowisk z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie, Urząd Miasta Płocka zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o przeprowadzonych  uzgodnieniach w związku z projektem dokumentu Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do roku 2030. Pismem Nr ZS.9022.1250.2017.MK z dnia 10.08.2017r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie nie stwierdza konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Pismem Nr WOOŚ-III.410.422.2017.JD.2 z dnia 4 kwietnia 2018 roku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdził, iż dla ww. dokumentu nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka.


data dodania: 2018-04-12

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 kwietnia 2018 roku wydano decyzję Nr 31/PG/2018 znak: WRM-II.6733.14.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 685/9 i 685/13 (obręb 16), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Kamil Cholewiński, reprezentujący firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-12

 O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 12 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),

ZAWIADAMIAM

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 11 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 155/2018 znak: WRM-IV.6740.132.2018.BKi zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: budowę budynku oczyszczalni ścieków, budynku przygotowania wody myjącej, wiaty czyszczenia cystern kolejowych, budynku mycia wewnętrznego cystern kolejowych, wiaty mycia zewnętrznego cystern kolejowych, estakady technologicznej z pomostem komunikacyjnym, przebudowę drogi i torów, budowę: sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, sieci elektroenergetycznej SN-6kV, sieci kanalizacji procesowej: FAG, I-systemu, ropopochodnej, sieci światłowodowej na potrzeby AKPiA, fundamentów pod urządzenia technologiczne, oraz likwidację kolizji z zamierzeniem budowlanym dotyczącym budowy oczyszczalni cystern kolejowych, zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencji gruntów 20/53, 20/83, 20/84, obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, na terenie ZP PKN, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,
a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 317 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 745- 1515 , w czwartki w godzinach 845 – 1715,
w piątki w godzinach 845 – 1515, (tel. 24-367-15-13).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 12 kwietnia 2018 roku.

 


data dodania: 2018-04-12

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 12 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 12 kwietnia 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 32/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 885/4, 887, 322/2przy ul. Ciechomickiej w Płocku na wniosekSpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Strońska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 85/II/9,

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-12

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 10 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 10 kwietnia 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 30/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowiesieci wodociągowej i cieplej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowegoprzewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Boryszewskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 53/28 (po podziale 53/29, 53/30, 53/31),53/8, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, na wniosekSpółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-11

INFORMACJA
z dnia 11 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika P. Krzysztofa Rybackiego, dokonał zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w celu  zasilenia budynku przy ul. Tumska 5a oraz rozbiórka przyłącza nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Tumskiej 5a, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 751 i 752/3, obręb geodezyjny 146201_1.0008  Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2018-04-11

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1073ze zmianami) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie administracyjne, na wniosek z dnia 22 lutego 2018 roku, uzupełniony w dniu 11 kwietnia 2018 roku Pana Dariusza Tandeckiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Drzewnej 16w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 21/PG/2010z dnia 19lipca 2010 roku, znak: WUB.II.73312/23/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: budowasieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabudowy mieszkaniowej, przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ulicy Tartacznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1848 i 3109/1,w zakresie zmiany właściciela decyzjiw następujący sposób:

zamiast:

 • na rzecz: Pana Artura Chodnickiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Tartacznej 59

  ma być:

 • na rzecz: Pana Dariusza Tandeckiego, zamieszkałego w Płocku przy ul. Drzewnej 16.

Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, wejście od ulicy Zduńskiej, pokój C-306 (tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45– 15:15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 


data dodania: 2018-04-11

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 11 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA I O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE ZMIANY DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49, art. 61 § 4 i art 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 6 kwietnia 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 23/PG/2018 z dnia 9 marca 2018 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:budowie linii kablowejSN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kVprzewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5przy ul. Górnej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operatorz siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikoraprowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11, działającą w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 

 

 


data dodania: 2018-04-11

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

Na podstawie art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 z późniejszymi zmianami), oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1496 z późniejszymi zmianami), w świetle art. 32 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej

na wniosek z dnia 5 marca 2018 roku, właściwego zarządcy drogi Prezydenta Miasta Płocka, reprezentowanego przez Pełnomocnika Pana Mariusza Andlera- wspólnika spółki jawnej: MBZ Andler, Toczak Sp.j. z siedzibą we Włocławku przy ul. Maślanej 8/10, w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej klasy L- ulicy Ośnickiej na odcinku od ulicy Dziedziniec do ulicy Górnej w Płocku wraz z infrastrukturą w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Ośnickiej w niezbędnym zakresie.
Wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej objęte są nieruchomości o numerach ewidencyjnych gruntów: 439, 554, 555/1, 555/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/4, 1013/5, 1013/6, 1013/7, 1013/8, 1013/9, 1013/10, 1013/11, 1014, 1015, 1016/1, 1016/11, 1016/12, 1020/1, 1020/2, 1020/3, 1027/3 i 1028/10-obręb nr 10-Podolszyce w Płocku.

 
  W związku z powyższym, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się ze złożoną dokumentacją projektową w Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka, przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45-15.15, w czwartki w godzinach 8.45 –17.15, w piątki w godzinach 8.45– 15.15, tel. (024) 367-15-18.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 9 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-10

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek GRUPY ZDROWIE Arkadiusz Chmieliński z siedzibą w Płońsku przy ul. H. Sienkiewicza 7, z pełnomocnictwa której działa Pan Zbigniew Zuber, zamieszkały w Warszawie przy ul. Koźlej 2/4 m 2, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie budynku oddziału opiekuńczo-leczniczego w zakresie opieki długoterminowej hospicyjnej i rehabilitacyjnej, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Medycznej 19, na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 528/1.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-06


OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, Oddział w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Wyszogrodzkiej 106, z pełnomocnictwa której działa Pan Robert Potocki reprezentujący firmę Biuro Projektowe MRP – Magdalena Potocka, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Czerwcowej 7A, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej, budowie słupa w linii napowietrznej SN, budowie linii kablowej nN-0,4kV, budowie złącza kablowo-pomiarowego dla zasilania działki nr 2149/1, przewidzianej do realizacji  w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1848, 2180/1, 2180/2, 2144/1, 2149/1, obręb Radziwie.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-06

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 29 marca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie elektroenergetycznejlinii napowietrznej 0,4 kV dla oświetlenia ulicy Ośnickiej w Płocku, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1076/1, 1078/1, 1079/2, 1082/12, 1083/3przy ul. Ośnickiej w Płocku,

na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku przy ul. Bielskiej 9/11, z pełnomocnictwa której działa Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku Pan Tomasz Żulewski.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-04-06

 OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

          O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU 

                      DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI 

                         INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),
zawiadamiam,
że w dniu 6 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr  29/PG/2018 znak: WRM-II.6733.5.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu nadskarpowego wraz zagospodarowaniem terenu  (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowie infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz ze wzmocnieniem stabilności Skarpy Wiślanej  w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 470/6, 470/3, 469/4, 469/6, 473/1, 480, 484/27, obręb ewidencyjny 11 – Wisła, działki: 1/22, 1/11, 1/12, 1/19, 1/20, 1/13,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, którego działa Pan Michał Balski Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się              w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.data dodania: 2018-04-06

INFORMACJA
z dnia 6 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia
5 kwietnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 15 marca 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy linii kablowej nn- 0,4 kV  do zabudowy mieszkaniowej wraz z trzema złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Żyznej, na działkach o numerach ew. gruntu 114/10, 114/12, 114/13, 114/14, położonych w obrębie ew. Nr 1 – Podolszyce-Borowiczki, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 6 kwietnia 2018 roku


data dodania: 2018-04-06

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku


O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 145 § 1, art. 147, art. 149 § 1 i art. 150 § 1 w związku z art. art. 7, art. 8, art. 9, art. 10 § 1, art. 11, art. 12 § 1 i art. 14 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku Państwa Teresy i Stanisława Świtalskich, zamieszkałych w Płocku przy ul. Południowej 1


zawiadamiam,

że w dniu 6 kwietnia 2018 roku zostało wydane postanowienie o wznowieniu  postępowanie administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 DCS/UMTS PLO3313A, przewidzianej do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1349, przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku, zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Płocka Nr 73/PG/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od
ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów,  materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-06

 

 OBWIESZCZENIE
z dnia 6 kwietnia 2018 roku


O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI  O  USTALENIU  LOKALIZACJI  INWESTYCJI CELU  PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,


że w dniu 6 kwietnia 2018 roku została wydana decyzja nr  29/PG/2018 znak: WRM-II.6733.5.2018.MM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie ciągu nadskarpowego wraz zagospodarowaniem terenu  (plac zabaw, punkt widokowy, ciągi piesze), budowie infrastruktury technicznej (oświetlenie, kanalizacja deszczowa) wraz ze wzmocnieniem stabilności Skarpy Wiślanej                   w ramach zadania pn.: ,,Stabilizacja zbocza Skarpy Wiślanej, usunięcie zagrożeń osuwiskowych dla istniejącej infrastruktury poprzez przebudowę ciągu nadskarpowego i zagospodarowanie działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku” przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Kazimierza wielkiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: obręb ewidencyjny 8 – Śródmieście, działki: 470/6, 470/3, 469/4, 469/6, 473/1, 480, 484/27, obręb ewidencyjny 11 – Wisła, działki: 1/22, 1/11, 1/12, 1/19, 1/20, 1/13,
na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku, przy Starym Rynku 1 z upoważnienia, którego działa Pan Michał Balski Kierownik Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się  w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 305 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-17-61) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15,  w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-04-06

INFORMACJA
z dnia 5 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 4 kwietnia 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 marca 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy  ul. Zagroda, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1761/1, 1761/6, 1761/7, 1786/1, 1786/2, 1786/3, 1786/5, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 5 kwietnia 2018 roku.


data dodania: 2018-04-05

INFORMACJA
z dnia 5 kwietnia 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że organ nie wniósł sprzeciwu w trybie art. 30 ust. 5e i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami), w sprawie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, złożonego w dniu 16 marca 2018 roku przez Inwestora ENERGA-OPERATOR S.A. w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, reprezentowanego przez P. Romana Durmę dotyczące zamiaru budowy - sieci energetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz z demontażem sieci, energetycznej przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Harc. J. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 505; 507; 506/1; 506/2; 506/3; 506/4; 499/31; 508/2, obręb geodezyjny0008 – Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.


data dodania: 2018-04-05

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 30 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZMIANIE WNIOSKU W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 27 marca 2018 roku, wnioskodawca - SpółkaAkcyjna Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 30 zmienił wniosek z dnia 15 marca 2018 roku, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1325/3, 1311/10, 1327/1, 1311/11, 1311/25, 1311/13, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1393/7, 1393/8, 1393/9, 1393/10, 1393/11, 1388/1, 1311/12, 1386/3, 1385/1, 1385/3, 1311/9, 1384/3przy ul. Grabówka w Płocku,w zakresie rozszerzenia inwestycji o działki nr1324/10 i 1324/1.

Strony postępowania administracyjnego mogą się zapoznać ze złożonym materiałem dowodowym w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki, w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane

 

 

 


data dodania: 2018-04-03

INFORMACJA
z dnia 30 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku poz. 290 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
28 marca 2017 roku, Firma Energa Operator S.A, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 działająca przez Pełnomocnika Pana Tomasza Gajewskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN 0,4Vwraz w Płocku przy ul. Przemysłowej, Siennickiego,  Rutskich, Rembielińskiego, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 398/1, 1232, 1231/1, 397/14, 394/105 (obręb geodezyjny 4 - Łukasiewicza).
Płock, dnia 30 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-30

INFORMACJA

z dnia 28 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że  Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 marca 2018 roku przez ENERGA- OPERATOR S.A. w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej i napowietrznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1080/11, 1081, 1086/4, 1086/2, 1090/1, 1086/1, 1089/1, 1088/1, 1089/1, 1088/1, 1079/1, 1042/1, 1041/1, 1040/3, 1040/7, 1040/10, 1040/11, 1040/8, 1040/9, 1040/5, 1040/6, 1097/1, 1097/2, 1096, 1095 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).

Płock, dnia 28 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 marca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 marca 2018 roku wydano decyzję
Nr 28/PG/2018 znak: WRM-II.6733.113.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:
budowa linii kablowej SN 15 kV wraz z dwoma słupami, przewidzianej do realizacji
w Płocku przy ulicy Gąbińskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1034/1, 1036/1, 1038/3, 1040/1, 1042/1, 1044/1, 1046/1, 1048/1, 1050/1, 1052/1,
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nakonieczny, reprezentujący firmę Energa Invest Sp. z o.o., z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-03-27

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 marca 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Lotnisko” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 332/XIX/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lotnisko” w Płocku zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 3 kwietnia 2018 r. do dnia 25 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miasta Płocka w pokoju Nr 206 na II piętrze budynku z wejściem od pl. Stary Rynek 1, o godzinie 16.00

Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00 – 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 maja 2018 r. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 9 maja 2018 r. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.

Do pobrania:


data dodania: 2018-03-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 22 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15 marca 2018 rokuwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowieelektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1325/3, 1311/10, 1327/1, 1311/11, 1311/25, 1311/13, 1393/3, 1393/4, 1393/5, 1393/6, 1393/7, 1393/8, 1393/9, 1393/10, 1393/11, 1388/1, 1311/12, 1386/3, 1385/1, 1385/3, 1311/9, 1384/3przy ul. Grabówka w Płocku,

na wniosek SpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Grzegorz Jędrzejewski reprezentujący firmę Bako Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 30,

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 marca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,
że zebrano materiał dowodowy i w dniu 23 marca 2018 roku wydano decyzję
Nr 27/PG/2018 znak: WRM-II.6733.116.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa linii kablowej nn 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Granicznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 44/1, 44/3, 44/4, 44/5, 44/6, 44/7, 44/8, 44/9, 44/10, 44/11, 44/12, 44/13, 44/14, 44/15, 44/16,
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy
ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Bogdan Sadowski,
reprezentujący firmę AMPLICAD s.c. Bogdan Sadowski, Jarosław Klejment,
z siedzibą przy ul. Białowieskiej 17/C w Pułtusku.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy
w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane. 


data dodania: 2018-03-23

OBWIESZCZENIE
z dnia 23 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa kanalizacji deszczowej w łączniku Dworcowa – Otolińska wraz z odtworzeniem nawierzchni, przewidzianego do realizacji w Płocku przy ulicach: Dworcowa – Otolińska, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 614/47, 574 (obręb 7), 22/1(obręb 9), na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-23

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 16 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 6 marca 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie chodnika (ciąg pieszy) wraz z oświetleniem na odcinku od przedłużenia ciągu pieszego w ul. Imielnickiej do ul. Słonecznej w Płocku przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 374, 1010, 1008/7, 1009, 1008/1, 964

na wniosek Gminy Płock z siedzibą w Płocku przy placu Stary Rynek 1, z pełnomocnictwa której działa PanHenryk Tarnowski reprezentujący firmę Zarząd Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie przy ul. Podrzecznej 5A.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-21

INFORMACJA
 z dnia 19 marca 2017 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka, że w dniu 16 marca 2018 roku Inwestor – ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130 reprezentowana przez pełnomocnika P. Romana Durmę, dokonał zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN - 0,4kV wraz z demontażem sieci, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Harc. J. Kaczmarskiego, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 505; 507; 506/1; 506/2; 506/3; 506/4; 499/31; 508/2, obręb geodezyjny 146201_1.0008  Śródmieście, jednostka ewidencyjna 146201_1 miasto Płock.

 


data dodania: 2018-03-19

INFORMACJA
 z dnia 16 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 marca 2018 roku, Enarga-Operator S.A. dokonała zgłoszenia budowy linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilania działek 114/12, 114/13, 114/14, przy ul. Żyznej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 114/10, 114/12, 114/13, 114/14 (obręb geodezyjny 1-Podolszyce-Borowiczki).
Płock, dnia 16 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 15 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu


O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku Stary Rynek 1, działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Jóźwiaka, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: eM Jot PROJEKT Marcin Jóźwiak, z siedzibą w Płocku przy ul. R. Traugutta 23, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie sieci kanalizacji deszczowej,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nałkowskiej,
na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 148/6.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-16

 

INFORMACJA
z dnia 16 marca2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 lutego 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych przy ul. Bielskiejw Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2,40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy), jednostce ewidencyjnej Płock.

 

Płock, dnia 16 marca2018roku


data dodania: 2018-03-16

INFORMACJA
z dnia 16 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 16 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 26 lutego 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, działająca przez Pełnomocnika Pana Romana Durmę dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych przy ul. Bielskiej w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2,40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy), jednostce ewidencyjnej Płock.

Płock, dnia 16 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 16 marca 2018 roku wydano decyzję Nr 25/PG/2018 znak: WRM-II.6733.108.2017.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej SN 15kV wraz z dwoma słupami, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Wąskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1002/1, 1006, 159 (obręb 12), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Nakonieczny – Energa Invest Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 472 w Gdańsku.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-16

INFORMACJA
z dnia 15 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 marca 2018 roku, ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  dla zasilania budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Zagroda, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1761/1, 1761/6, 1761/7, 1786/1, 1786/2, 1786/3, położonych w obrębie ewid. Nr 12 – Radziwie, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 15 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-15

 INFORMACJA
z dnia 14 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  14 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 8 marca 2018 roku przez Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 180, reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego, dotyczącego zamiaru budowy  linii kablowej elektroenergetycznej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilania domu jednorodzinnego w Płocku  przy ul. Mazowieckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3526, 3688/47, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).   

 

Płock, dnia  14 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-14

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych
 przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

 

Protokół sporządzony został w dniu 8 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Franczak – głównego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) w dniu 8 marca 2018 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta Płocka plac Stary Rynek 1, w sali nr 206 zorganizowano dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów Płockiego Parku Przemysłowo–Technologicznego położonych przy ul. Łukasiewicza w Płocku.

Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Na spotkanie przybyli (zgodnie z listą obecności) przedstawiciele Wydziału Rozwoju                  i Polityki Gospodarczej Miasta:
1. Łukasz Ozimek – kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta
2. Anna Franczak – główny specjalista w Referacie Polityki Przestrzennej Miasta

Dyskusja publiczna nie odbyła się ponieważ na spotkanie nie przybył nikt zainteresowany zapoznaniem się z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Spotkanie zakończono o godzinie 16.30.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 1 ponumerowaną stronę.

Płock, dnia 12 marca 2018 r.


data dodania: 2018-03-13

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 marca 2018 roku

o zmianie Obwieszczenia Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 2 marca 2018 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

w zakresie zmiany terminów:

 • zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do dnia 6 kwietnia 2018 roku,
 • przeprowadzenia Dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00,
 • składania uwag do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Pozostała treść obwieszczenia pozostaje bez zmian.

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

Obwieszczenie otrzymuje brzmienie:

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 163/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 6 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-03-13

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 28 lutego 2018 rokuwszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowielinii kablowejnn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym mającej na celu zasilenia zakładu usługowego, przewidzianego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 173/4, 173/92 i 173/91 przy ul. Targowej w Płocku,

na wniosek SpółkiAkcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Rybacki Krzysztof reprezentujący firmę KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ulicy Armii Krajowej 35.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-13

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 9 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 9 marca 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 23/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie linii kablowejSN-15kV ze złączem kablowym SN-15 kVprzewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów:768/1, 768/4, 769, 1214/2, 1214/5przy ul. Górnej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Wanda Izabela Sikoraprowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Usługi Projektowe Elektryczne Sikora Wanda Izabela z siedzibą w Płocku przy ul. Słowiczej 11, działającą w imieniu firmy GRAM Sadeccy Spółka Jawna z siedzibą w Płocku przy ul. Kostrogaj 21.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 12 marca 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),


zawiadamiam,


że zebrano materiał dowodowy i w dniu 12 marca 2018 roku wydano decyzję
Nr 24/PG/2018 znak: WRM-II.6733.6.2018.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PR dn 63mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża
i ulicy Benedykta Dybowskiego na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 313, 350, 160/1,
na rzecz:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki,
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w miejscowości Jeziory 1A, 21-400 Łuków.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.   


data dodania: 2018-03-12

 

 INFORMACJA
z dnia 9 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 8 marca 2018 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Marynarki Polskiej 180, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Kamila Cholewińskiego,  dokonała zgłoszenia  budowy  linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz  ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego w Płocku przy ul. Mazowieckiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 3526, 3688/47,  (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 9 marca 2018 roku

 

 


data dodania: 2018-03-09

INFORMACJA

z dnia 8 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 1 oraz art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 6 marca 2018 roku spółka ENERGA OPERATOR S.A. dokonała zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej- kablowej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Grabówka na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1080/11, 1081, 1086/4, 1086/2, 1090/1, 1086/1, 1089/1, 1088/1, 1089/1, 1088/1, 1079/1, 1042/1, 1041/1, 1040/3, 1040/7, 1040/10, 1040/11, 1040/8, 1040/9, 1040/5, 1040/6, 1097/1, 1097/2, 1096, 1095 (obręb geodezyjny 10- Podolszyce).


Płock, dnia 8 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-08

INFORMACJA
z dnia 7 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 marca 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 14 lutego 2018 roku przez Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. ,w sprawie zamiaru budowy sieci wody p.poż w ramach zadania 0206 "Dostosowania ASN-,2,3 i stanowiska PT-2 na TK-0 do wymagań pożarnych - Aneks 3" przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Chemików 7, na działkach o numerach ewidencyjnym gruntów: 20/52, 20/53, 20/84 (obręb geodezyjny 146201_1.0013 -Kombinat), jednostka ewidencyjna miasto Płock .

Płock, dnia 7 marca 2018 roku


data dodania: 2018-03-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 7 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki
w załączniku Nr 2 do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


 Na podstawie art. 49, art. 73 i art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późniejszymi zmianami),


ZAWIADAMIAM


że w dniu 7 marca 2018 roku zostało wydane postanowienie o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich w załączniku Nr 2 do decyzji Prezydenta Miasta Płocka Nr 8/2017 z dnia 10 lipca 2017 roku, znak: WRM-IV.6740.4.7.2017.KP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg gminnych klasy Z i D: drogi od istniejącego ronda po stronie zachodniej trasy ks. J. Popiełuszki do skrzyżowania z ulicą Graniczną; ulicy Granicznej od dz. 423 do skrzyżowania z ulicą Wyszogrodzką; ulicy Wodnej od skrzyżowania z ulicą Graniczną do skrzyżowania z ulicą Górną w Płocku wraz z infrastrukturą.


Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Wojewody Mazowieckiego
za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.


Z treścią niniejszego postanowienia, można zapoznać się w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Referacie Administracji Architektoniczno–Budowlanej w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Płocka przy ulicy Zduńskiej 3 w pokoju nr 310 (segment C, IIIp. wejście od ul. Zduńskiej) w poniedziałki, wtorki, środy w godzinach 7.45- 1.515 , w czwartki w godzinach 8.45 – 17.15, w piątki w godzinach 845 – 1515, tel. (024) 367-15-18.


Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku  zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.


data dodania: 2018-03-07

PROTOKÓŁ
z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Zatorze” w Płocku

Protokół sporządzony został w dniu 6 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Annę Dzięcioł – starszego specjalistę w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zm.) w dniu 1 marca 2018 roku o godz. 1600 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w  Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który powitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zatorze” w Płocku w 2013 roku i obecnie jesteśmy na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Następnie przedstawił główne założenia projektu planu, które są zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:

 • teren pomiędzy ulicą Graniczną, a nowo projektowaną ulicą został przeznaczony na tereny usługowe z dopuszczeniem lokalizacji usług rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²;
 • teren na północ został przeznaczony pod zabudowę wielorodzinną;
 • wzdłuż ulicy Bliskiej pod tereny zabudowy usługowej i sankcjonujemy zabudowę mieszkaniowo -usługową;
 • tereny na zachód od ulicy Granicznej to tereny zagospodarowane – osiedle wielorodzinne, tereny usługowe.

II. Głos w dyskusji zabrali:

1. Pani, która nie przedstawiła się: „jakie to będzie osiedle wieżowce czy zabudowa szeregowa?” (4MW/U)

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że będzie to zabudowa wielorodzinna wolnostojąca, właściciel terenu posiada decyzje o warunkach zabudowy i będzie składał wniosek o pozwolenie na budowę.

2. Pani, która nie przedstawiła się: „kiedy będzie realizowana droga, która się tam znajduje?” (2KDL)

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że jeśli chodzi o terminy realizacji poszczególnych inwestycji to jest to zależne od środków finansowych w budżecie miasta. Plan miejscowy jest tylko narzędziem prawnym, który umożliwi np. wykup gruntów pod te inwestycje.

3. Pani, która nie przedstawiła się: „kiedy będą sporządzane plany zagospodarowania przestrzennego na północ od tego terenu?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że Prezydent Miasta zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ma obowiązek sporządzić Wieloletni program sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego. Taki program obowiązuje obecnie do 2020 roku w którym tereny na północ od tego planu nie zostały ujęte. W tym roku będzie sporządzana  ocena aktualność planów miejscowych oraz wieloletniego programu, być może będą takie wnioski i ten teren zostanie wskazany do sporządzenia planu miejscowego.

4. Pani Elżbieta Niedzielak: poinformowała, że jej działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że wiele działek na tym terenie nie posiada dostępu do drogi publicznej i dlatego w planie zaproponowano rozwiązania komunikacyjne takiej jak: droga oznaczona symbolem 3KDL, między ulicą Bliską a Graniczną, ponadto 2KDL – od ul. Granicznej do ul. Mazowieckiego. Układ wydaje się optymalny, a plan miejscowy będzie podstawą m.in. do podziału nieruchomości i wydzielenia terenów pod drogi.

5. Pani, która nie przedstawiła się: „co znaczą różowe linie naniesione na terenie 5U?”

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że jest to strefa bezpieczeństwa rurociągów naftowych, w której teren wyłączony jest spod zabudowy.

6. Pani, która nie przedstawiła się: „czy w tej strefie można wybudować parking?”

Pan Łukasz Ozimek odpowiedział, że zgodnie z rozporządzeniem, które odnosi się do tej strefy, możliwe jest użytkowanie pierwotne czyli rolnicze. Prawdopodobnie w uzgodnieniu z właścicielem możliwy będzie parking, jednak jest to sprawa indywidualna. Jeśli chodzi o zabudowę budynkami to jest ona wykluczona.

7. Pani, która nie przedstawiła się: „czy na terenie 3U/UC przy drodze 6KDD możliwa jest lokalizacja lekkiej produkcji?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że plan zakłada dla tego terenu funkcję usługową i usług wielkopowierzchniowych. W obecnej chwili plan nie dopuszcza funkcji produkcji. Zaproponował  złożenie uwagi do planu, z prośbą o uwzględnienie tej funkcji, gdyż na tym terenie występują tego typu firmy. Uwaga będzie poddana analizie, a następnie rozpatrzona w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta, opublikowanego na Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej rozwójmiasta.plock.eu

8. Pan Ireneusz Jeznach: poinformował, że przez jego działkę przebiegają linie energetyczne, gazociąg, ciepłociąg, linie telefoniczne. Działka ma 5000m2, ale ze względu na strefy ochronne od sieci tylko 1000 -1200 m2 nadaje się do zabudowy. Intensywność zabudowy dla tego terenu wynosi 0,1, chciałby zmienić zapis na 0,01.

Pan Łukasz Ozimek poprosił o złożenie uwagi w tej sprawie, gdyż w tej sytuacji wydaje się to  zasadne do zmiany.

9. Pan Ireneusz Jeznach: zwrócił uwagę, iż przeznaczenie jego działki pozwala na zabudowę usługową bez możliwości zabudowy mieszkaniowej, co się ze sobą kłóci, biorąc pod uwagę, że w sąsiedztwie występują domy jednorodzinne.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że wyznaczając tereny pod handel wielkopowierzchniowy, analizowano istniejącą zabudowę, ponadto łączenie funkcji (U/UC i MN) nie jest możliwe, gdyż jest to konfliktogenne.

10. Pani, która nie przedstawiła się: „w jakiej formie będzie zakończone połączenie przy ul. Mazowieckiego, może w formie ronda?” (2KDL)

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że na tym etapie trudno powiedzieć jak będzie wyglądało  skrzyżowanie drogi 2KDL z ul Mazowieckiego, wydaje się że będzie to tylko prawoskręt. Dodał, że w przyszłości osiedle, które tam powstanie oraz zwiększony ruch samochodowy z tym związany być może wymusi przebudowę tego skrzyżowania.

11. Pani, która nie przedstawiła się: „czy można coś budować na terenie 5U?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że nie można budować jedynie pomiędzy różowymi liniami – strefa bezpieczeństwa rurociągów naftowych, na pozostałej części działki można budować.

12. Pan Rafał Jeznach: zapytał dlaczego istniejąca droga wewnętrzna, która ma 28 metrów nie jest zaliczona do dróg publicznych i dlaczego nie jest naniesiona na mapę?

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że skoro do tej pory ta droga nie została uznana za drogę publiczną to znaczy, że nie ma takiej potrzeby. Ponadto nie ma takiego obowiązku, żeby nanosić drogi wewnętrzne na rysunek planu.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 16 marca 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godz. 17.10.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla Prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 3 ponumerowane strony.

Płock, dnia 6 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-06

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 5 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 14 lutego 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci kanalizacji sanitarnej,przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 57/7, 57/8, 69/2, 72/2 przy ul.Żyznej w Płocku, 

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-06


OBWIESZCZENIE
z dnia 5 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIANa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 14 lutego 2018 roku, firmy P4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, z pełnomocnictwa której działa Pan Paweł Ponikowski reprezentujący firmę Up-telecom Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Łącznej 24a, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „PLO 3327A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kolejowej 30
na działce o numerze ewidencyjnym gruntów 1728.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-06

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, żezebrano materiał dowodowy iw dniu 28 lutego 2018 rokuzostała wydana decyzja nr 21/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:budowie sieci elektroenergetycznejśredniego i niskiego napięcia – budowa linii kablowych SN; budowa kontenerowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowych niskiego napięcia, budowa złącz kablowych nn przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1214/2, 1214/6, 1214/7, 769, 1214/5, 768/1, 1217, 1051/1przy ul. Górnej w Płocku, na wniosek na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanMarcin Rowicki reprezentujący firmę Mirmar s.c. z siedzibą w Warszawie Al. Stanów Zjednoczonych 72 lok. U-51.

Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się wReferacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,

zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-05

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 5 marca 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że  w dniu 5 marca 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 89/2018 znak: WRM-IV.6740.23.2018.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: fundament pod pompę i rozbudowę etażerki, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/8 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Wykorzystanie oleju napędowego z HOG jako alternatywy do regulacji lepkości oleju popirolitycznego na Olefinach” na terenie ZP PKN, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,

a także także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 5 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-05

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 marca 2018 roku

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Borowiczki” w Płocku
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowania i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073, z późn. zm.) oraz  art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1405 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 163/IX/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dokumenty do pobrania:

Projekt - rysunek

Projekt - uchwała Rady Miasta

Prognoza oddziaływania na środowisko - tekst

Prognoza oddziaływania na środowisko - rysunek

od dnia 12 marca 2018 roku do dnia 03 kwietnia 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na parterze budynku z wejściem od ul. Zduńskiej 3, na stanowisku Nr 4, w godzinach od 8.00 do 14.30, w czwartki od 9.00 – 17.00.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony będzie również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.ump.pl w zakładce komunikaty i ogłoszenia, obwieszczenia Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne.
Szczegółowych informacji na temat przyjętych w projekcie planu rozwiązań planistycznych będzie udzielał w okresie wyłożenia przedstawiciel zespołu projektowego w każdy czwartek w godzinach od 13.00– 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej Nr 20 im. Władysława Broniewskiego, zlokalizowanej przy ul. Janusza Korczaka 10, o godzinie 16.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy ma prawo złożenia uwag  do projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi do Prezydenta Miasta Płocka należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2018 roku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi można wnosić:

 • na piśmie w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 4,
 • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

W przypadku wniesienia uwag drogą pocztową za wniesione w terminie uznane będą uwagi doręczone do Urzędu Miasta Płocka najpóźniej w dniu 17 kwietnia 2018 roku. Doręczenie uwag po tym terminie skutkować będzie pozostawieniem ich bez rozpatrzenia.
Uwagi będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Płocka. Rozpatrzenie nastąpi w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Płocka publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka: http://bip.ump.pl w zakładce Prezydent Miasta oraz na stronie www.rozwojmiasta.plock.eu w zakładce planowanie przestrzenne. Uwagi nieuwzględnione przez Prezydenta Miasta Płocka będą przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Płocka.


data dodania: 2018-03-02

OBWIESZCZENIE
z dnia 2 marca 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 2 marca 2018 roku wydano decyzję Nr 22/PG/2018 znak: WRM-II.6733.3.2018.AS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na: budowie linii kablowej nN 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Południowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1348, 1369, 1495 (obręb 9), na rzecz: Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Stefan Kot, reprezentujący spółkę ENERGIA Projektowanie Group. Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Otolińskiej 27c.

Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-03-02

PROTOKÓŁ

z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi
w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Kobiałka” w Płocku

Protokół sporządzony został dnia 1 marca 2018 roku w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przez Paulinę Grabską – podinspektora w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka.
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1073) w dniu 22 lutego 2018 roku o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta Płocka przy pl. Stary Rynek 1 przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobiałka” w Płocku.

I. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Spotkanie rozpoczął pan Łukasz Ozimek Kierownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka, który przywitał osoby przybyłe na dyskusję. Poinformował, że Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kobiałka w 2016 roku i jesteśmy na etapie wyłożenia do publicznego wglądu. W związku z opracowywaniem planu przez Referat Polityki Przestrzennej Miasta, pan Łukasz Ozimek przedstawił główne założenia projektu planu:

 • plan jest sporządzany w części południowej na terenach, które nie są objęte ustaleniami żadnego planu miejscowego, a w części zachodniej stanowi zmianę obecnie obowiązujących planów: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 86 położonego w Płocku u zbiegu ulic Długiej i Kobiała oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku;
 • teren głównie jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługową;
 • w południowej części sankcjonuje istniejący Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Jaru rzeki Brzeźnicy;
 • przenosi ustalenia planów obecnie obowiązujących oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka w zakresie układu komunikacyjnego z lekką modyfikacją w zachodniej części tego układu.

II. Głos w dyskusji zabrali

1. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „dokąd prowadzi wyznaczona w projekcie planu droga 1KDD?”.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w momencie nałożenia na siebie projektu planu Kobiałka oraz obecnie obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, który został wyświetlony podczas dyskusji, można zauważyć, że układ komunikacyjny stanowi logiczną całość poprzez łączenie się drogi projektowanej w planie Kobiałka oraz drogi projektowanej w obowiązującym sąsiednim planie.

2. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDD idzie po tych samych działach co ulica Maszewska w planie sąsiednim?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to droga równoległa do ulicy Maszewskiej i jej przebieg jest wyznaczony na tyłach tych samych działek.

3. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „co z działką o numerze ewidencyjnym gruntów 67?”

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że w kwestii tej działki i jej przeznaczenia nie nastąpiły żadne zmiany, ponieważ znajduje się poza granicami opracowania projektu planu i obowiązują dla niej dalej ustalenia z planu sąsiedniego.

4. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie oznaczenia w kolorze fioletowym na rysunku  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że jest to kolektor kanalizacji przemysłowej i strefa ochronna od niego, który ma swoją kontynuację w planie Kobiałka. Nadmienił także, że projekt planu dopuszcza przebudowę tego kolektora.

5. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „jak prowadzi droga 1KDL?”

Pan Radosław Olszewski wyjaśnił, że droga prowadzi do ulicy Zglenickiego, przecinając ulicę Maszewską i kolejną projektowaną ulicę, która jest równoległa do ulicy Maszewskiej.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził wcześniejszą wypowiedź.

6. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDG prowadzi do ronda ulicy Maszewskiej?”

Pan Łukasz Ozimek udzielił odpowiedzi twierdzącej.

7. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „czy droga 1KDG przechodzi przez działkę o numerze ewidencyjnym gruntów 67?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że część działki o numerze ewidencyjnym gruntów 67 znajdująca się w planie będzie w całości przeznaczona pod zabudowę usługową – 2U. Dla pozostałej części działki obowiązują ustalenia z planu sąsiedniego.

8. Pani Anna Cybart – poprosiła o potwierdzenie faktu, że zaraz za działką o numerze ewidencyjnym 67 nie będzie bezpośrednio drogi.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta potwierdził ten fakt.

9. Pan Radosław Olszewski – chciał dowiedzieć się co jest dopuszczone na terenach 2U, do jakiej wysokości może być zabudowa oraz czy będzie to teren generujący uciążliwości.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to tereny usługowe, na których wysokość dla budynków usługowych wynosi 15m, dla budynków gospodarczych i garaży 5m, a dla pozostałych obiektów budowlanych 30m. Wyjaśnił także, że nie ma możliwości udowodnienia, że uciążliwości z danej działalności zamykają się w granicach nieruchomości, dlatego wskazał tutaj na konieczność przestrzegania poziomów dopuszczonych w Prawie Ochrony Środowiska.

10. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie co jest rozumiane przez pozostałe obiekty budowlane.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że pozostałe obiekty budowlane, czyli inne niż budynki, np. budowle, w tym również maszty reklamowe lub telefonii komórkowej.

11. Pan Radosław Olszewski – poprosił o wyjaśnienie w kwestii dotyczących drogi 1KDL, w tym w stosunku do planu obecnie obowiązującego i wrysowanych w drogę sieci infrastruktury technicznej.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że szerokość drogi została zachowana i jest to nadal 10m. Ponadto zauważył, że linie zabudowy mają podobną odległość od linii rozgraniczającej drogi jak w planie sąsiadującym.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta zwrócił uwagę na zapis planu, który nakazuje prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w drodze. Plan sąsiedni zawierał wrysowane w drogi postulowane i projektowane przebiegi poszczególnych sieci.

Pan Łukasz Ozimek potwierdził bezzasadność wprowadzania w projekcie planu przebiegu sieci, ze względu na to, że faktyczny ich przebieg może ulec zmianie.

12. Pan Radosław Olszewski – chciał uzyskać informacje na temat nieruchomości przy ulicy Maszewskiej 2 oraz Maszewskiej 4, które znajdują się w ciągu drogowym.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że nieruchomości znajdują się poza granicami projektu planu Kobiałka.

13. Pani Anna Cybart – poprosiła o udzielenie informacji na temat terminu budowy drogi 1KDG.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że droga zostanie wybudowana w momencie zapisania realizacji tej inwestycji w Budżecie Miasta Płocka.

14. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „co oznacza teren 2PU?” oraz „czy mogą być z tego tytułu jakieś większe uciążliwości?”

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że są to tereny produkcyjno-usługowe, na których wachlarz funkcji jest szerszy niż na terenach tylko usługowych. Ponadto zauważył, że na terenie całego planu zakazuje się lokalizowania zakładów o zwiększonym ryzyku oraz zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, dopuszczając tylko lokalizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Uczestnicy zostali poinformowani również, że te przedsięwzięcia wymagają sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.

15. Pani Anna Cybart – zadała pytanie „dokąd prowadzi droga 2KDL?”

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że jest to droga, która prowadzi do ulicy Kobiałka.

16. Pan Radosław Olszewski – poprosił o udzielenie informacji co powstanie na terenie 1U.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to ta sama funkcja i parametry co na wcześniej omawianym terenie 2U.

17. Pan Radosław Olszewski – prosił o informację do kogo będzie należeć droga 1KDD i czy będzie ona ogólnodostępna. Poinformował również, że zlikwidowane drogi w projekcie planu Kobiałka faktycznie istnieją.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że droga ta jest wyznaczona jako droga publiczna i będzie ona ogólnodostępna. Poinformował również, że układ komunikacyjny uległ zmianie w tym miejscu, ponieważ miały to być drogi publiczne, a przy warunkach w jakich funkcjonują niektóre zakłady mogłoby być to w kolizji, dlatego postanowiono zastosować takie właśnie rozwiązanie w kwestii układu komunikacyjnego. Dodatkowo zauważył, że plan nie likwiduje istniejących dróg, nie wyznacza ich jako drogi publicznie.

18. Pani Anna Cybart – poprosiła o wyjaśnienie oznaczenia zastosowanego na rysunku planu.

Pan Łukasz Ozimek wyjaśnił, że jest to istniejąca linia elektroenergetyczna 110kV i pas technologiczny od tej linii.

19. Pan Radosław Olszewski – poprosił o wyjaśnienie czemu sąsiednich działek nie objęto zmianą, uważając że mocno ogranicza to możliwości inwestycyjne z uwagi na przeznaczenie na mieszkalnictwo jednorodzinne.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta zauważył, że teren w obecnie obowiązującym planie znajduje się na obszarze łączącym zarówno funkcję mieszkaniową jak i usługową, co daje większe możliwości niż sama funkcja usługowa.

20. Pan Radosław Olszewski - poprosił aby przeczytać jakie jest ustalenie dla terenu 11UMN i 10UMN w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku.

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że zgodnie z zapisem jako przeznaczenie podstawowe plan ustala funkcje usługową i mieszkaniowa jednorodzinną.

21. Pan Radosław Olszewski – zadał pytanie „jaka jest powierzchnia biologiczna na terenach 10UMN i 11UMN w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Dobrzyńskiej i Zglenickiego w Płocku, a jaka na terenach 1PU i 2PU w projekcie planu Kobiałka?”

Pracownik Referatu Polityki Przestrzennej Miasta poinformował, że na terenach 10UMN i 11UMN minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej wynosi 30%.

Pan Łukasz Ozimek poinformował, że minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej na terenie 1PU wynosi 15%, a na terenie 2PU – 30%.

III. Ustalenia z dyskusji

Pan Łukasz Ozimek podziękował za udział w dyskusji oraz poinformował, iż wszystkie uwagi należy wnieść na piśmie w terminie do 15 marca 2018 roku.

Dyskusja została zakończona o godzinie 16.45.

Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach, z przeznaczeniem:
1) dla prezydenta Miasta Płocka,
2) do dokumentacji planistycznej,
3) do publicznego wglądu.

Protokół zawiera 4 ponumerowane strony.

Płock, dnia 1 marca 2018 roku.


data dodania: 2018-03-01

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 26 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia z dnia 9 lutego 2018 roku, uzupełniony20 lutego 2018 roku, wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie kontenerowej stacji transformatorowej, sieci energetycznej SN i nn dla zasilania Szkoły Podstawowej nr 12 oraz istniejących sieci energetycznych nn-0,4 kV przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Brzozowej i Słonecznej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 1042/6, 1062, 1441/1, 1441/2, 

na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa PanRoman Durma reprezentujący firmę PHUP EXPOL Durma Roman z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-03-01

OBWIESZCZENIE

z dnia 27 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE


Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1405 z późniejszymi zmianami) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 z późniejszymi zmianami),


ZAWIADAMIAM

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 27 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 80/2018 znak:WRM-IV.6740.37.2018.KP zatwierdzająca projekt zagospodarowania terenu całego zamierzenia budowlanego zakładu produkcji kompozytowych ramek międzyszybowych w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie na rynek wyników prac B+R nad ultraciepłą kompozytową ramką dystansową do szyb zespolonych” oraz zatwierdzam projekt budowlany2) i udzielająca pozwolenia na budowę etapu I inwestycji: budynku hali produkcyjno- magazynowej z częścią socjalno- biurową, portierni i infrastruktury technicznej, którą stanowią: przyłącze wodociągowe na cele socjalno- bytowe, przyłącze i instalacja zewnętrzna przeciwpożarowa, przyłącze i instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej, przyłacze i instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej, zewnętrzna instalacja elektroenergetyczna oświetlenia, drogi wewnętrzne i parkingi, zlokalizowane w Płocku przy ul. Długiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 88/37, 88/1, 88/3, 568/14, w granicach obrębu ewidencyjnego Nr 3- Maszewo dla firmy FHU PROFIL- STAL Piotr Nowakowski, a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno- Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w pokoju nr 310 (segment C, III p., wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek- środa 7.45- 15.15, czwartek 8.45 - 17.15, piątek 8.45-15.15, tel. (24) 367-15-18.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 27 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-28

OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam,


że zebrano materiał dowodowy i w dniu 27 lutego 2018 roku wydano decyzję
Nr 20/PG/2018 znak: WRM-II.6733.107.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5MPa) z rur PE dn 63mm i dn 40mm, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Traktowej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 151/6, 151/7, 151/8, 150, 800/64, 800/72, 800/71, 800/2, 800/66, 800/73, 800/67, 800/74, 800/68, 800/69, 800/70, 800/75, 800/76, 800/65, 152/1, 152/3,
na rzecz:
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy
ul. Marcina Kasprzaka 25, z pełnomocnictwa której działa Pan Mirosław Wójcicki, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe Mirosław Wójcicki, z siedzibą w miejscowości Jeziory 1A, 21-400 Łuków.Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.  


data dodania: 2018-02-27

 

INFORMACJA
z dnia 27 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O DOKONANIU ZGŁOSZENIA


Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam


poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu 26 lutego 2018 roku, Firma Energa Operator S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Marynarki Polskiej 130 dokonała zgłoszenia budowy sieci energetycznej kablowej nN-0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych w Płocku przy ul. Bielskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 39/2, 40/1, 40/2, 41/3, 79/1, 79/3, 1/7, 175/10 (obręb geodezyjny 6 - Kostrogaj Rolniczy).

Płock, dnia27 lutego 2018roku


data dodania: 2018-02-27

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 26 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 26 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 77/2018 znak: WRM-IV.6740.8.2018.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: konstrukcje budowlane pod: skidy, zbiornik i pompę, kontener elektryczny, sieci kanalizacji przemysłowej i elektrycznej oraz pozwolenia na rozbiórkę istniejących konstrukcji i instalacji VRU-3, zlokalizowane na działce o numerze ewidencji gruntu 20/84 obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, w ramach zadania p.n. „Rozbudowa VRU-3 dla spełnienia wymogów BAT 2018 oraz redundacja VRU-3, ASN-3”, dla PKN ORLEN S. A. w Płocku,
a także także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy
można się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715,, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.
Płock, dnia 26 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-26

INFORMACJA
z dnia 20 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 20 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 2 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 692/5, 692/22, 692/23, 692/24, 692/25, 692/26, 720/2, 729/1, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 20 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-20

 

Obwieszczenie

 Samorządowego Kolegium Odwoławczego

 

w Płocku z dnia 14 lutego 2018 roku, znak: KO – 1099/441-9/18 zawiadamiające o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku z dnia z 19 grudnia 2017r. Nr KO – 1099/4102/92/17 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Płocka nr 88/PG/2017 znak: WRM-II.6733.74.2017.AK z dnia 3 listopada 2017 roku w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej SN: linii kablowej SN, złącza rozdzielczego SN wraz z przebudową/budową stanowisk słupowych SN, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Urodzajnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 100/8, 100/9, 96, 3724/1, 3724/2 wraz z odpowiedzią organu na skargę.

 

Obwieszczenie SKO

 


data dodania: 2018-02-20

OBWIESZCZENIE
z dnia 19 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą: budowa sieci oświetlenia ulicznego i sieci kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Parowej na odcinku od ul. Dobrzyńskiej do zaprojektowanego ciągu pieszo-jezdnego w ciągu ul. Parowej w Płocku, w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu przez rzekę Brzeźnicę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 559 (ulica Dobrzyńska) w Płocku”,przewidzianego do realizacji w Płocku przy ul. Dobrzyńskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 6 (obręb 4) oraz 4/5, 4/6 (obręb 8), na wniosek Gminy Płock, z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, reprezentowanej przez Pana Tomasza Żulewskiego Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku, z siedzibą w Płocku, przy ul. Bielskiej 9/11, z pełnomocnictwa, którego występuje Pan Paweł Wątroba, przedstawiciel firmy PBW Inżynieria Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sokolniczej 5 lok. 74-75.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-19

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania, na wniosek firmy ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, działającej przez pełnomocnika Pana Kamila Cholewińskiego, reprezentującego firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski, Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:


budowie linii kablowej elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączem
kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Browarnej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 685/9 i 685/13.


Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 15 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 25 stycznia 2018 roku przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Jeziornej, na działkach o numerach ew. gruntu 408, 430, 431, położonych w obrębie ew. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ew. Płock.

Płock, dnia 16 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-16

OBWIESZCZENIE
z dnia 16 lutego 2018 r.
Prezydenta Miasta Płocka


Na podstawie art. 30 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017.1405 z dnia 2017.07.21 ze zm.) Prezydent Miasta Płocka podaje do publicznej wiadomości informację o:

Przystąpieniu do opracowania aktualizacji
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka”

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem, którego celem jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, wynikających z działań zmniejszających emisje, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zmniejszenie energochłonności, utworzenie nowych miejsc pracy, a w konsekwencji sprzyjających wzrostowi konkurencyjności gospodarki. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko przyjęty został Uchwałą Nr 189/X/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2015 roku, zmieniony Uchwałą Nr 529/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe zadania, których realizacja pozwoli na ograniczenie zużycia energii i/lub emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także wpłynie na wzrost wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Wnioski do Planu przyjmowane są w sposób ciągły. Celem ujęcia zadań podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 19 marca 2018 roku.

Wnioski i pozostałe uwagi do Planu można składać w:
1. W formie pisemnej:
a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
b) za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta – stanowisko nr 4
c) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres joanna.ruminska@plock.eu
2. Osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Płocka pl. Stary Rynek 1 pokój C-314 w godzinach pracy Urzędu.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Prezydent Miasta Płocka.

Pliki do pobrania na stronie bip.ump.pl:
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
• Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dnia 28 marca 2017 r.
• Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Płocka
• Formularze zgłoszeniowe (ankieta dla podmiotów gospodarczych, ankieta dla gospodarstw domowych)

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka

Załączniki do pobrania:
- PGN Płock.pdf
- Uchwała 529.pdf
- Prognoza PGN Plock1208.pdf
- PGN ankieta indywidualna 2018.doc
- PGN ankieta podmioty gosp 2018.doc


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
 z dnia 16 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
15 lutego 2018 roku, Enarga-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, dokonała zgłoszenia budowy elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowym, przebudowy napowietrznej stacji transformatorowej i linii napowietrznej nN-0,4 kV, przy ul. Włościany w Płocku, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 664/2, 665/1, 669, 670/3, 946 (obręb geodezyjny 16-Ciechomice).
Płock, dnia 16 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-16

INFORMACJA
z dnia 15 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że w dniu
14 lutego 2018 roku, PKN ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Chemików 7 działająca przez Pełnomocnika Pana Ryszarda Zdanowskiego dokonała zgłoszenia budowy sieci wody przeciw pożarowej w ramach zadania inwestycyjnego nr 02106 pn. "Dostosowanie ASN-1, 2, 3 i stanowiska PT2 na TK01 w Płocku do wymagań prawnych - Aneks nr 3, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 20/52, 20/53, 20/84 w Płocku przy ul. Chemików 7 (obręb geodezyjny 13 - Kombinat).
Płock, dnia 15 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-15

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 15 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 15 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 63/2018 znak: WRM-IV.6740.529.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: zespół budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, infrastrukturę techniczną: sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągowej, zewnętrzną instalację gazową, instalację elektroenergetyczną i oświetlenia terenu, drogi dojazdowe, ciągi pieszo-jezdne oraz przebudowę rowu melioracyjnego zlokalizowane na działkach o numerach ewidencji gruntu: 152/1, 800/2, 800/3, 800/4, 800/5, 800/6, 800/7, 800/8, 800/9, 800/10, 800/11, 800/12, 800/13, 800/14, 800/15, 800/16, 800/17, 800/18, 800/19, 800/20, 800/21, 800/22, 800/23, 800/24, 800/25, 800/26, 800/27, 800/28, 800/29, 800/30, 800/31, 800/33, 800/34, 800/35, 800/36, 800/37, 800/38, 800/39, 800/40, 800/41, 800/42, 800/43, 800/44, 800/45, 800/46, 800/47, 800/48, 800/49, 800/50, 800/51, 800/52, 800/53, 800/54, 800/55, 800/56, 800/57, 800/58, 800/59, 800/60, 800/61, 800/62, 800/63, 800/66, 800/67, 800/68, 800/69, 800/70, 800/71, 800/72, 800/73, 800/74, 800/75, 800/76 i 140/7 obręb 3 Maszewo przy ul. Traktowej w Płocku, dla PBM Mazovia Sp z o. o. Sp. k. z siedzibą: Grójec, ul. Józefa Wybickiego 4 lok. 3a,

a także informuję, że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 15 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-15

OBWIESZCZENIE
z dnia 14 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY
NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami), zawiadamiam o wszczęciu postępowania  na wniosek, złożony w dniu 1 lutego 2018 roku, firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Krzysztof Rybacki, reprezentujący firmę Rybacki Krzysztof KRYBBA z siedzibą w Płocku przy ul. Armii Krajowej 35, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą:


budowa sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi mającej na celu zasilanie działki nr 782/4 oraz działek po trasie sieci nr 782/6 oraz 782/5,
przewidzianej do realizacji w Płocku, przy ul. Janówek, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 782/2, 782/4, 782/5, 782/6, 782/7.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta  Referacie Urbanistyki w każdym stadium postępowania w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki 8.30 – 17.30, w piątki 8.30 – 15.30. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.


Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział,
a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów
i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-15

 INFORMACJA
z dnia 14 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  14 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 7 lutego 2018 roku przez Inwestora – ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 180, reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek, dotyczącego zamiaru budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w Płocku przy ul. Warmińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1446/7, 1446/11, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).

 

Płock, dnia  14 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-14

INFORMACJA
z dnia 13 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),
zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia  13 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 6 lutego 2018 roku przez Inwestora –  Gminę Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Piotra Bednarskiego,  dotyczącego zamiaru  budowy  elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z pobliskimi ciągami komunikacyjnymi w Płocku przy ul. Prostej, Kątowej i Harcerskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1091, 1061, 1087/9, 1087/24, 1087/23, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).

 

Płock, dnia  13 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073 ze zmianami),

zawiadamiam,

że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2018 roku wydano decyzję Nr 19/PG/2018 znak: WRM-II.6733.95.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:

budowa elektroenergetycznych linii kablowych nn – 0,4kV,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Kaczmarskiego i ul. Tumskiej,
na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 506/1, 506/2, 506/3, 506/4, 506/5, 505, 507, 508/2, 499/30, 499/31, 499/8, 499/10 (obręb 8),
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Roman Durma, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne EXPOL Durma Roman, z siedzibą w Gostyninie przy ul. Langenfeld 14.


Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.

Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane. 


data dodania: 2018-02-13

OBWIESZCZENIE
z dnia 13 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 13 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 18/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej dla zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1075, 1076/1, 1076/7 przy ul. Ośnickiej w Płocku, na wniosek Pana Rafała Mazurowskiego zamieszkałego w Płocku przy ul. Armii Krajowej 15/15.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-13

O B W I E S Z C Z E N I E
z dnia 12 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WYDANIU POZWOLENIA NA BUDOWĘ W TRYBIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Na podstawie art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 roku poz. 353 ) w świetle art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późn. zmianami) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku poz.1257 z późniejszymi zmianami),
ZAWIADAMIAM
poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej organu, ogłoszenie w siedzibie organu oraz obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, jakim jest miasto Płock, że w dniu 12 lutego 2018 roku została wydana decyzja Prezydenta Miasta Płocka Nr 56/2018 znak: WRM-IV.6740.564.2017.BD zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmujące: tacę szczelną z fundamentami i przyłączem kanalizacji deszczowej dla posadowienia zbiornika na kwas siarkowy, zbiornika na polimer oraz pomp w ramach zamierzenia budowlanego p. n. „Przebudowa systemu dozowania kwasu siarkowego i polimeru do zbiorników T21AB” zlokalizowanych na działkach o numerach ewidencji gruntu 20/70 i 20/94, obręb 13-Kombinat przy ul. Chemików 7 w Płocku, dla ORLEN Eko Sp. z o.o. w Płocku, a także informuję,
że z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawymożna się zapoznać w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miasta Płocka w pokoju nr 310 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej 3) w godzinach: poniedziałek-środa 745-1515, czwartek 845-1715, piątek 845-1515 (tel. 24-367-15-18).
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


Płock, dnia 12 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-12

INFORMACJA
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Włościany, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 650, 670/3, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 lutego 2018 roku.


data dodania: 2018-02-09

 

INFORMACJA
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O BRAKU WNIESIENIA SPRZECIWU DO ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 3 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, że do dnia 7 lutego 2018 roku Prezydent Miasta Płocka nie wniósł sprzeciwu w sprawie zgłoszenia dokonanego w dniu 17 stycznia 2018 roku przez ENERGA-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, w sprawie zamiaru budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV do zasilania przepompowni ścieków wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ul. Nowociechomickiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 802/2, 802/11, położonych w obrębie ewid. Nr 16 – Ciechomice, jednostce ewid. Płock.

Płock, dnia 9 lutego 2018 roku.

 


data dodania: 2018-02-09

OBWIESZCZENIE
z dnia 9 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 6 lutego 2018 roku, zmieniony 9 lutego 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 885/2, 885/4, 887, 322/2 przy ul. Ciechomickiej w Płocku,

na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Strońska reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski Paweł Danilczuk z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk Dąbka 85/II/9.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-09

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 7 lutego 2018 roku
O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM I WYDANEJ DECYZJI
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGONa podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073), zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 7 lutego 2018 roku wydano decyzję Nr 16/PG/2018 znak: WRM-II.6733.96.2017.MB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego pod nazwą:


budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci SN i przyłącza nn,
przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Norbertańskiej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 882/4, 926/2, 926/3 (obręb 9),
na rzecz:
Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku
przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Michał Jaźwiński, reprezentujący firmę ELBUDMED Hubert Staśkiewicz,
z siedzibą przy ul. K. Guderskiego 26K w Gdańsku.Z treścią decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zebranym materiałem dowodowym strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Referacie Urbanistyki w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, w pokoju nr C-308 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej tel. 024-367-14-65) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, a w piątki 8.45 – 15.15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-08

 

 
INFORMACJA
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 6 lutego 2018 roku Gmina Płock z siedzibą w Płocku przy pl. Stary Rynek 1, reprezentowana przez pełnomocnika – Pana Piotra Bednarskiego,  dokonała zgłoszenia  budowy  elektroenergetycznej linii kablowej  0,4 kV oświetlenia boiska wielofunkcyjnego wraz z pobliskimi ciągami komunikacyjnymi w Płocku przy ul. Prostej, Kątowej i Harcerskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1091, 1061, 1087/9, 1087/24, 1087/23, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 8 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-08

INFORMACJA
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu
O DOKONANIU ZGŁOSZENIA

Na podstawie art. 30a pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 roku poz. 1332 z późniejszymi zmianami),

zawiadamiam

poprzez udostępnienie informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Miasta Płocka, że w dniu 7 lutego 2018 roku ENERGA-OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul.Marynarki Polskiej 180, reprezentowana przez pełnomocnika – Panią Karolinę Panek,  dokonała zgłoszenia  budowy  elektroenergetycznej sieci kablowej  0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w Płocku przy ul. Warmińskiej, na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1446/7, 1446/11, (obręb geodezyjny 146201_1.0001 – Podolszyce Borowiczki).


Płock, dnia 8 lutego 2018 roku


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ORAZ MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA  SIĘ Z AKTAMI SPRAWY NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz.1073 ze zmianami) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12 stycznia 2018 roku, zmieniony 31 stycznia 2018 roku wszczęto postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmierzenia budowlanego polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i cieplnej oraz kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla mieszkaniowego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 53/8, 53/19, 53/20, 53/21, 53/22, 53/23, 53/24, 53/25, 53/26, 53/28 przy ul. Boryszewskiej w Płocku,

na wniosek Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Invest Bud z siedzibą w Płocku przy ul. Żyznej 2.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Płocka Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referacie Urbanistyki w toku postępowania administracyjnego w pokoju nr 306 (budynek C, III piętro, wejście od ul. Zduńskiej, tel. 024-36-71-463) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7.45 – 15.15, w czwartki 8.45 – 17.15, w piątki 8.45 – 15.15. W związku z faktem, że akta sprawy administracyjnej (wniosek) są przekazywane uprawnionemu urbaniście celem sporządzenia projektu decyzji, w przypadku chęci zapoznania się z nimi, proszę o telefon w celu sprawdzenia dyspozycyjności akt postępowania.

Zgodnie z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego na każdym etapie postępowania strony mogą brać w nim czynny udział, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań.
Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.

 


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 8 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 8 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 17/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym do zasilania domu jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów: 1028/1, 1028/29, 1028/30, 1028/31, 1028/32, 1028/34, 1028/35, 1028/36, 1028/37, 1028/39, 1029/2, 1029/6, 1030/1, 1031/1, 1043  przy ul. Grabówka w Płocku, na wniosek Spółki Akcyjnej Energa Operator z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pan Cholewiński Kamil reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c Marcin Górski, Paweł Danilczuk, z siedzibą w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-08

OBWIESZCZENIE
z dnia 6 lutego 2018 roku
Prezydenta Miasta Płocka
miasta na prawach powiatu

O ZEBRANIU  MATERIAŁU  DOWODOWEGO  I  WYDANIU  DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI  INWESTYCJI  CELU  PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9,  art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 14/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV, przewidzianej do realizacji w Płocku przy ulicy Jeziornej na działkach o numerach ewidencyjnych gruntów 407, 476, 477, 478, 479 i 480, na wniosek Spółki Akcyjnej ENERGA-OPERATOR, z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 130, z pełnomocnictwa której działa Pani Ewa Stroińska, reprezentująca firmę Biuro Projektów VOLT s.c. Marcin Górski Paweł Danilczuk, z siedzibą przy ul. Płk. Dąbka 85/II/9 w Elblągu.
 Z zebranymi dokumentami i wydaną decyzją strony postępowania mogą zapoznać się   w Referacie Urbanistyki w Wydziale Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta Urzędu Miasta Płocka w pokoju C-306 wejście od ul. Zduńskiej 3 (tel. 0-24 367 14-63) w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 7:45 – 15:15, w czwartki w godzinach 8:45 – 17:15, a w piątki w godzinach 8:45 – 15:15.


Po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia,
zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane.


data dodania: 2018-02-07

OBWIESZCZENIE

z dnia 6 lutego 2018 roku

Prezydenta Miasta Płocka

miasta na prawach powiatu


O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO I WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 7, art. 9, art. 10 § 1, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam, że zebrano materiał dowodowy i w dniu 6 lutego 2018 roku została wydana decyzja nr 15/PG/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przewidzianej do realizacji na działkach o numerach ewiden