Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Wykaz Nr 5/WGD-III/2018 z dnia 04.07.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-07-06

Wykaz Nr 4/WGD-III/2018 z dnia 01-06-2018 r. Sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)


data dodania: 2018-06-11

Wykaz Nr 3/WGD-III/2018 z dnia 17.05.2018 r.


data dodania: 2018-05-18

Wykaz Nr 2/WGD-III/2018 z dnia 05.04.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-04-05

Płock, dnia 19.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA  INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 138 o pow. 0,0931 ha, obręb Nr 12 „RADZIWIE”, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta  ani zbiór dokumentów, w związku z przebudową – przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. - napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV polegającą na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożeniu linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi.

Zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów i budynków współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pani Zofia Śliwińska, która nie żyje. Spadkobiercy zmarłej nie zostali ustaleni, co powoduje, iż posiada ona status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się w w/w terminie do Referatu Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pokój D-11, w godzinach poniedziałek-piątek 07.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.


data dodania: 2018-03-21

Wykaz Nr 1/WGD-III/2018 z dnia 22.02.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-02-27

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w trybie bezprzetargowym - dot. działek nr 149/1, obręb Nr 3 i nr 340, obręb Nr 4.


data dodania: 2017-12-13

Wykaz Nr 2 z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2017-10-27

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym- działka nr 1/13 położonej w Płocku przy ul. Rybaki, obręb Nr 11


data dodania: 2017-10-23

Zarządzenie Nr 5347/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego sposób i tryby przeprowadzania
przetargów oraz sposób przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa”.

   
 
Stopka