Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przy ul. Góry w Płocku


data dodania: 2020-09-17

Wykaz Nr 4/WSP/2020 z dnia 14.08.2020 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2020-08-18

Zawiadomienie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości dz.275/3 poł. w Płocku obręb Nr 9 i decyzja o niezwłocznym zajęciu części nieruchomości dz.275/3 poł. w Płocku obręb Nr 9 z rygorem natychmiastowej wykonalności


data dodania: 2020-07-31

Pismo nr WSP.6821.13.2019.MM z dnia 3.07.2020 r. dot. wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości dz.275/3 obr. 9


data dodania: 2020-07-03

Zawiadomienia o zebranym materiale dowodowym w sprawie nr WSP.6821.5.2020.MM z dnia 28.05.2020 r..


data dodania: 2020-05-29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nr WSP.6821.24.2019.MM z dnia 27.05.2020 r


data dodania: 2020-05-28

Wykaz Nr 3/WSP/2020 z dnia 15.05.2020 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2020-05-20

Wykaz Nr 2/WSP/2020 z 5.03.2020 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2020-03-06

Wykaz Nr 1/WSP/2020 z dnia 27.01.2020 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży


data dodania: 2020-01-28

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM


Działając na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA  INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej, w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 2510 o pow. 0,2834 ha, obręb Nr 1 „PODOLSZYCE BOROWICZKI”, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów, w celu wykonania przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. czynności związanych z założeniem i przeprowadzeniem przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej (kablowej linii elektroenergetycznej SN-15 kV) oraz obiektów niezbędnych do korzystania z tych urządzeń (sieć telekomunikacyjna w postaci linii światłowodowej).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły i udokumentowały swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu przeprowadzenia  linii kablowej SN-15 kV do dystrybucji energii elektrycznej oraz linii światłowodowej.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się w w/w terminie do Wydziału Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pokój D-1, w godzinach poniedziałek-środa 07.45-15.15; czwartek   08.45-17.15; piątek 08.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych do nieruchomości.


data dodania: 2020-01-21

Wydział Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Płocka uprzejmie informuje, iż bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów nadal obowiązują. Szczegółowe informacje dotyczące wysokości bonifikat dostępne w załączniku:


data dodania: 2019-12-18

Wykaz Nr 5/WSP/2019 z 6.12.2019 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2019-12-10

Wykaz Nr 4/WSP/2019 z dnia 10.09.2019 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.


data dodania: 2019-09-11

Wykaz Nr 3/WSP/2019 z dnia 12.08.2019 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2019-08-12

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w związku z budową - przez Spółkę ENERGA-Operator S.A.- kablowej linii średniego napięcia 15 kV


data dodania: 2019-07-24

Płock, dnia 12.06.2019r.

WSP.6820.2.2019.KK

DECYZJA

Na podstawie art. 104, 105 §1 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096  ze zm.), art. 25e ust 1 i ust. 11 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
(Dz. U. z 2018r. poz. 986 ze zm. )

orzekam:

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie nabycia przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia pozostałego po podmiocie wykreślonym prawomocnie w dniu 5 lutego 2018r. z Krajowego Rejestru Sądowego – OKZ Holding spółka z o.o., który to podmiot miał siedzibę w Płocku, numer wpisu do KRS 0000295467


UZASADNIENIE

Zawiadomieniem z dnia 27 lutego 2019r. p.o. Dyrektora Wydziału Mienia Skarbu Państwa, działający z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka, wykonującego czynności starosty, wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Płocka mienia pozostałego po wykreślonym z dniem 26 stycznia 2018r. (data uprawomocnienia  wykreślenia: 5 luty 2018 ) z Krajowego Rejestru Sądowego podmiocie – OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (numer Nip 1070008562), którym to mieniem nie rozporządzono przed wykreśleniem ani z chwilą wykreślenia z rejestru .

Wszczęcie nastąpiło z urzędu w trybie art. 25e ustawy z dnia 20 sierpnia  1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 986 ze zm.). Powodem wszczęcia było zapytanie skierowane przez Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 10 października 2018 o znaku 1473-SEW.4261.5.2018.KK, czy Skarb Państwa nabył w w/w trybie z mocy samej ustawy mienie po podmiocie OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, gdyż Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Radomiu posiada wierzytelności wobec zlikwidowanej spółki OKZ Holding spółka z o.o.

Zapytanie skierowane mylnie do Starosty Płockiego, został przekazane według właściwości do Prezydenta Miasta Płocka w dniu 17 października 2019. Jednocześnie Pan Ryszard Job zwrócił się do Starosty Powiatowego w Płocku pismem z dnia 31 stycznia 2019r. o stwierdzenia nabycia mienia po OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Starostę  z mocy prawa, powołując się na swoją wiedzę, iż takie mienie pozostało po spółce jako zwrot kaucji gwarancyjnych z firmy POLIMEX – MOSTOSTAL  Spółka Akcyjna, a orientacyjna wartość mienia wyrażona w złotych polskich to 82 tys. złotych należności głównej wraz z odsetkami.

Według wiedzy pana Ryszarda Job, byłego członka zarządu spółki OKZ Holding, mieniem dysponuje radca prawny Konrad Kuhn, Kancelaria w Krakowie, na którego konto zostało ono zwrócone już po wykreśleniu spółki z KRS.

Starosta Płocki zawiadomieniem z dnia 8 lutego 2019r. przekazał pismo Pana Ryszarda Job według właściwości do Prezydenta Miasta Płocka.

W toku postępowania organ na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sądowego ustalił, że  OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana do KRS w dniu 21 grudnia 2007r. pod numerem 0000295467 i wykreślona dnia 26 stycznia 2018r. Postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie w sprawie WR.WA. XIV Ns. Rej.KRS 1869/17/940 o wykreśleniu uprawomocniło się dnia 5 lutego 2018r. Wykreślenie z KRS nastąpiło bez przeprowadzenia likwidacji. W dacie wykreślenia spółka miała siedzibę w Płocku, co uzasadnia właściwość Prezydenta Miasta Płocka w tej sprawie.
    
Według informacji Wydziału Geodezji OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie posiadała w granicach administracyjnych miasta Płocka żadnych nieruchomości, nie występowała też jako władający nieruchomościami.

W toku postępowania organ wystąpił pismem z dnia 13 marca 2019r. do POLIMEX- MOSTOSTAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o udzielenie informacji na okoliczność zwrotu kaucji gwarancyjnych należnych firmie OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy nastąpił zwrot tych kaucji, a jeżeli tak to w jakiej dacie i komu.

Jednocześnie na podstawie art. 36 ustawy Kpa wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy do 12 czerwca 2019, z uwagi na konieczność wyjaśnienia okoliczności niezbędnych do wydania decyzji.

POLIMEX – MOSTOSTAL Spółka Akcyjna w odpowiedzi na zapytanie w sprawie zwrotu kaucji udzielił informacji pismem z dnia 25 kwietnia 2019r. (znak FFF/198/AC/2019), iż faktycznie dokonano zwrotu kaucji gwarancyjnych należnych OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Powyższe nastąpiło  w dacie kiedy spółka posiadała jeszcze wpis do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zwrot nastąpił dwukrotnie na konto wskazanej Kancelarii Prawnej w Krakowie – radca prawny Konrad Kuhn. Zwrócono kwoty: 29.028,00 z w dniu 19 lutego 2014r. oraz kwotę 29.750,00 zł w dniu 6 października 2014r. Do pisma załączono dowody wykonania przelewów opisanych powyżej.

Zgodnie z przedłożoną informacja nie wypłacono innych kwot tytułem kaucji gwarancyjnych należnych OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tym bardziej nie nastąpiło to po dacie wykreślenia spółki z rejestru KRS ani jednocześnie z tą data, czyli 26 stycznia 2018.

Zawiadomieniem z dnia 16 maja 2019r. poinformowano strony o zebraniu materiału dowodowego w całości i pouczono o treści art. 10 Kpa . Do zawiadomienia dołączono informacje od POLIMEX -  MOSTOSTAL Spółka Akcyjna na okoliczność zwrotu kaucji i daty zwrotu kaucji.

Strony mogły wypowiedzieć się co do materiału dowodowego w terminie 14 dni, ewentualnie zgłosić nowe dowody w sprawie. Żadna ze stron nie skorzystała z powyższego prawa.

Mając na uwadze  powyższe organ stwierdził co następuje:

Zgodnie z art. 25e ust 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 986 ze zm.) Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie pozostałe po wykreślnym z Rejestru podmiocie, bez względu na przyczynę wykreślenie , którym nie rozporządził  przed wykreśleniem właściwy organ, z chwilą wykreślenia z rejestru

Z nabytego mienia Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu wykreślonego z Rejestru. W postępowaniu Skarb Państwa reprezentowany jest przez Starostę właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu,
w przypadku miasta na prawach powiatu – przez Prezydenta Miasta – art. 25 e ust 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe, o ile istnieją w czasie wykreślenia podmiotu z rejestru . Są to tez wierzytelności, nawet niewymagalne na datę wykreślenia, ale mogące powstać w przyszłości. Nabycie następuje z mocy prawa z chwila wykreślenia spółki z rejestru, przez co należy rozumieć datę uprawomocnienia  się postanowienia o wykreśleniu w rejestru.

W toku postępowania nie ustalono żadnego mienia, które istniało by mimo prawomocnego wykreślenia spółki OKZ Holding z Rejestru na datę 5 lutego 2018r., w szczególności brak prawa własności lub użytkowania wieczystego. Nie potwierdziły się informacje co do wierzytelności w postaci kaucji gwarancyjnych, które miałby być należne podmiotowi po dacie 5 lutego 2018r.

Brak jest zatem majątku, który Skarb Państwa nabyłby nieodpłatnie z mocy prawa z dniem 5 lutego 2018r. po OKZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, numer KRS 0000295467.

Postępowanie w sprawie nabycia mienia przez Skarb Państwa w trybie art. 25e ustawy  z dnia 20 sierpnia  1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2018r. poz. 986 ze zm. ) okazało się zatem bezprzedmiotowe i należało je umorzyć.

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania za pośrednictwem  Prezydenta Miasta Płocka, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku, ul. Kolegialna 20b, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W czasie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, wówczas decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:
1. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Radomiu, ul. Andrzeja Struga 26/28, 26-610 Radom ( wasz znak 1473-SEW.4261.5.2018.KK) 
2. P. Ryszard Job, 09-419  Płock , ul. Batalionu Parasol 84
3. WSP a/a


data dodania: 2019-06-12

Płock, dnia 8 maja 2019 r.
WSP. 6820.1.2019.MK


D E C Y Z J A

 

Na podstawie art. 9 ust. 2b w związku z art. 9 ust. 2a, 2c, 2i i 2j ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 121, poz. 770 ze zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca   1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

stwierdzam

nabycie z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Prezydenta Miasta Płocka, jako organu wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3158, o powierzchni 0,0338 ha, obręb Podolszyce-Borowiczki, położonej w miejscowości Płock, gmina Płock, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o nr PL1P/00057054/2, której właścicielem jest Gmina Płock.


Uzasadnienie
Zawiadomieniem z dnia 8 kwietnia 2019 roku Prezydent Miasta Płocka wszczął z urzędu postępowanie w sprawie nabycia nieodpłatnie przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3158, o powierzchni 0,0338 ha, położonej w miejscowości Płock, gmina Płock.
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 770 ze zm.) uregulowała sytuację prawną podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i ich mienia.
Zgodnie z art. 9 ust. 2a ww. ustawy podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 986 ze zm.), i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o wpis złożony przed dniem 1 stycznia 2016 r. został po tej dacie odrzucony, oddalony albo postępowanie o wpis zostało umorzone, skutek ten powstaje z dniem następującym po dniu zwrotu, odrzucenia, oddalenia albo umorzenia postępowania.
Artykuł 9 ust. 2b cytowanej ustawy stanowi, że z dniem 1 stycznia 2016 r. Skarb Państwa nabywa nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa
w art. 9 ust. 2a. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia, za zobowiązania podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2a tej ustawy, a prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają
z chwilą wykreślenia podmiotu z rejestru.
Na podstawie art. 9 ust. 2c ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym roszczenia wierzycieli podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 2a wygasają, jeżeli nie będą dochodzone przeciwko Skarbowi Państwa w terminie roku od chwili nabycia mienia przez Skarb Państwa.
Jak wynika z art. 9 ust. 2i ww. ustawy nabycie przez Skarb Państwa własności nieruchomości albo użytkowania wieczystego stwierdza, w drodze decyzji, starosta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Użytkowanie wieczyste ustanowione na nieruchomości, której właścicielem jest Skarb Państwa, nie wygasa. Jeżeli nie ma praw obciążających użytkowanie wieczyste lub prawa takie wygasły ani nie zostało wszczęte postępowanie w celu dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń określonych w ust. 2c, Skarb Państwa może złożyć wniosek o wykreślenie prawa użytkowania wieczystego z księgi wieczystej.
W postępowaniach dotyczących mienia i zobowiązań pozostałych po podmiotach wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 9 ust. 2b, oraz w innych sprawach dotyczących gospodarowania mieniem Skarb Państwa jest reprezentowany przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnią siedzibę podmiotu, o którym mowa w art. 9 ust. 2a. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r.  o Krajowym Rejestrze Sądowym, Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych SEGMENT w likwidacji miała obowiązek złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego do dnia 31 grudnia 2015 r.
W skład mienia Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych SEGMENT w likwidacji wchodziło w dniu 1 stycznia 2016 r. prawo użytkowania wieczystego  nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku, gmina Płock, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3158, o powierzchni 0,0338 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  o nr PL1P/00057054/2. Potwierdzeniem jest treść działu II ww. księgi wieczystej oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków Urzędu Miasta Płocka.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie miasta Płocka, miasta na prawach powiatu, stąd zgodnie z art. 9 ust. 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym organem właściwym do wydania deklaratoryjnej decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa przez Skarb Państwa własności tej nieruchomości, jest Prezydent Miasta Płocka. Natomiast, jako że siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy Domów Jednorodzinnych SEGMENT w likwidacji położona jest na terenie miasta Płocka, Skarb Państwa jest reprezentowany przez Prezydenta Miasta Płocka jako wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej.
Należy podkreślić, że nabycie prawa własności opisanej wyżej nieruchomości przez Skarb Państwa na podstawie art. 9 ust. 2b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym ma charakter nabycia pierwotnego, co oznacza, że następuje bez obciążeń – poza przypadkami szczegółowo opisanymi w art. 9 ust. 2b, 2c,2d, 2e, 2f, 2g i 2h tej ustawy.
W świetle wyżej wymienionych przepisów prawnych oraz mając na uwadze zebrany materiał dowodowy należy uznać, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowy Domów Jednorodzinnych SEGMENT w likwidacji utraciła byt prawny z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z niezłożeniem przez ten podmiot wniosku o wpis do rejestru, zgodnie z art. 9 ust. 2a, 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.
W myśl art. 9 ust. 2b cytowanej ustawy, Skarb Państwa z dniem 1 stycznia 2016 r. nabywa nieodpłatnie z mocy prawa prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 3158, o powierzchni 0,0338 ha, położonej w miejscowości Płock, gmina Płock, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku, VI Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta      o nr PL1P/00057054/2.
W związku z powyższym orzeczono, jak w sentencji.

Niniejsza decyzja stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków oraz ujawnienia prawa użytkowania wieczystego Skarbu Państwa w księdze wieczystej.

Pouczenie
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku  ul. Kolegialna 20 b, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Płocka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 2096 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§ 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji (określonego w § 2) stronie nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.

Otrzymują:
1.    Wydział Geodezji w/m
2.    Sąd Rejonowy w Płocku, Wydział VI Ksiąg Wieczystych (decyzja ostateczna)
3.    WSP a/a.

Opublikowano:
1.    Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka,
2.    Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miasta Płocka.


data dodania: 2019-05-08

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości/udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w związku z przebudową - przez Spółkę ENERGA-Operator S.A.- napowietrznej linii elektroenergetycznej


data dodania: 2019-04-24

Płock, dnia 12.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM


Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA  INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 407 o pow. 0,2847 ha, obręb Nr 1 „PODOLSZYCE BOROWICZKI”, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr PL1P/00017778/1, w związku z przebudową – przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. - napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV polegającą na podwyższeniu słupa oraz wymianie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV zawieszonych nad działką.

Zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów i budynków oraz wpisem w dziale II  w/w księgi wieczystej współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pan Stanisław Zalewski, który nie żyje. Spadkobiercy zmarłego nie zostali ustaleni, co powoduje, iż posiada ona status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się w w/w terminie do Wydziału Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pokój D-11, w godzinach poniedziałek-środa 07.45-15.15; czwartek 08.45-17.15, piątek 08.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.


data dodania: 2019-04-15

Z A W I A D O M I E N I E
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o wszczęciu postępowania


w sprawie nabycia nieodpłatnie przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Płock, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3158, o pow. 0,0338 ha.


data dodania: 2019-04-10

Wykaz Nr 2/WSP/2019 z dnia 02-04-2019 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2019-04-03

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA  INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 622/1 o pow. 0,2614 ha, obręb Nr 12 „RADZIWIE”, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr PL1P/00087196/8, w związku z przebudową – przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. - napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV polegającą na demontażu przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV zawieszonych nad działką oraz budowie w jej miejscu nowej linii elektroenergetycznej 15 kV w technologii podziemnej.

Zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów i budynków oraz wpisem w dziale II  w/w księgi wieczystej właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pani Jadwiga Sochacka, która nie żyje. Spadkobiercy zmarłej nie zostali ustaleni, co powoduje, iż posiada ona status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się w w/w terminie do Wydziału Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pokój D-11, w godzinach poniedziałek-środa 7.45-15.15; czwartek 8.45-17.15, piątek 8.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.


data dodania: 2019-03-11

Wykaz Nr 1/WSP/2019 z dnia 18.02.2019 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2019-02-21

Wykazu Nr 9/BSP/2018 z dnia 19.12.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-12-31

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii


data dodania: 2018-12-04

Wykaz Nr 8/BSP/2018 z dnia 29.10.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-11-13

Wykaz Nr 7/BSP/2018 z dnia 3.10.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-10-10

wykaz Nr 6/BSP/2018 z dnia 21.08.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


data dodania: 2018-09-03

Wykaz Nr 5/WGD-III/2018 z dnia 04.07.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-07-06

Wykaz Nr 4/WGD-III/2018 z dnia 01-06-2018 r. Sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)


data dodania: 2018-06-11

Wykaz Nr 3/WGD-III/2018 z dnia 17.05.2018 r.


data dodania: 2018-05-18

Wykaz Nr 2/WGD-III/2018 z dnia 05.04.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-04-05

Płock, dnia 19.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA  INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 138 o pow. 0,0931 ha, obręb Nr 12 „RADZIWIE”, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta  ani zbiór dokumentów, w związku z przebudową – przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. - napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV polegającą na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożeniu linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi.

Zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów i budynków współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pani Zofia Śliwińska, która nie żyje. Spadkobiercy zmarłej nie zostali ustaleni, co powoduje, iż posiada ona status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się w w/w terminie do Referatu Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pokój D-11, w godzinach poniedziałek-piątek 07.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.


data dodania: 2018-03-21

Wykaz Nr 1/WGD-III/2018 z dnia 22.02.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-02-27

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w trybie bezprzetargowym - dot. działek nr 149/1, obręb Nr 3 i nr 340, obręb Nr 4.


data dodania: 2017-12-13

Wykaz Nr 2 z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2017-10-27

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym- działka nr 1/13 położonej w Płocku przy ul. Rybaki, obręb Nr 11


data dodania: 2017-10-23

Zarządzenie Nr 5347/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego sposób i tryby przeprowadzania
przetargów oraz sposób przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa”.

   
 
Stopka