Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Płock, dnia 12.04.2019 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM


Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA  INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 407 o pow. 0,2847 ha, obręb Nr 1 „PODOLSZYCE BOROWICZKI”, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr PL1P/00017778/1, w związku z przebudową – przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. - napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV polegającą na podwyższeniu słupa oraz wymianie przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV zawieszonych nad działką.

Zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów i budynków oraz wpisem w dziale II  w/w księgi wieczystej współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pan Stanisław Zalewski, który nie żyje. Spadkobiercy zmarłego nie zostali ustaleni, co powoduje, iż posiada ona status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się w w/w terminie do Wydziału Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pokój D-11, w godzinach poniedziałek-środa 07.45-15.15; czwartek 08.45-17.15, piątek 08.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.


data dodania: 2019-04-15

Z A W I A D O M I E N I E
PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA
o wszczęciu postępowania


w sprawie nabycia nieodpłatnie przez Skarb Państwa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Płock, gmina Płock, powiat płocki, województwo mazowieckie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 3158, o pow. 0,0338 ha.


data dodania: 2019-04-10

Wykaz Nr 2/WSP/2019 z dnia 02-04-2019 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2019-04-03

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art. 114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA  INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 622/1 o pow. 0,2614 ha, obręb Nr 12 „RADZIWIE”, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr PL1P/00087196/8, w związku z przebudową – przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. - napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV polegającą na demontażu przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV zawieszonych nad działką oraz budowie w jej miejscu nowej linii elektroenergetycznej 15 kV w technologii podziemnej.

Zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów i budynków oraz wpisem w dziale II  w/w księgi wieczystej właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pani Jadwiga Sochacka, która nie żyje. Spadkobiercy zmarłej nie zostali ustaleni, co powoduje, iż posiada ona status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się w w/w terminie do Wydziału Mienia Skarbu Państwa Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pokój D-11, w godzinach poniedziałek-środa 7.45-15.15; czwartek 8.45-17.15, piątek 8.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.


data dodania: 2019-03-11

Wykaz Nr 1/WSP/2019 z dnia 18.02.2019 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2019-02-21

Wykazu Nr 9/BSP/2018 z dnia 19.12.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-12-31

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Płocka o zamiarze udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu wykonania konserwacji, remontu lub usunięcia awarii


data dodania: 2018-12-04

Wykaz Nr 8/BSP/2018 z dnia 29.10.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do użyczenia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-11-13

Wykaz Nr 7/BSP/2018 z dnia 3.10.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-10-10

wykaz Nr 6/BSP/2018 z dnia 21.08.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży, wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


data dodania: 2018-09-03

Wykaz Nr 5/WGD-III/2018 z dnia 04.07.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-07-06

Wykaz Nr 4/WGD-III/2018 z dnia 01-06-2018 r. Sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)


data dodania: 2018-06-11

Wykaz Nr 3/WGD-III/2018 z dnia 17.05.2018 r.


data dodania: 2018-05-18

Wykaz Nr 2/WGD-III/2018 z dnia 05.04.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-04-05

Płock, dnia 19.03.2018 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA
Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Działając na podstawie art.114 ust. 3 i 4 w związku z art. 124 i 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA  INFORMUJE

o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji administracyjnej, ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w województwie mazowieckim, powiecie płockim, gminie Płock, w miejscowości Płock, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 138 o pow. 0,0931 ha, obręb Nr 12 „RADZIWIE”, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta  ani zbiór dokumentów, w związku z przebudową – przez Spółkę ENERGA-Operator S.A. - napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV polegającą na wstawieniu dwóch słupów krańcowych (kablowych) w osi istniejącej linii napowietrznej, ułożeniu linii kablowej w ziemi pomiędzy słupami krańcowymi.

Zgodnie z zapisami w rejestrze ewidencji gruntów i budynków współwłaścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Pani Zofia Śliwińska, która nie żyje. Spadkobiercy zmarłej nie zostali ustaleni, co powoduje, iż posiada ona status nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym w rozumieniu art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.).

W związku z powyższym wzywa się wszystkie osoby, które wykażą, że przysługują im prawa do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udokumentowali swoje prawa, pod rygorem pominięcia ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki winny zgłosić się w w/w terminie do Referatu Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka, 09-400 Płock, ul. Stary Rynek 1, pokój D-11, w godzinach poniedziałek-piątek 07.45-15.15 celem wykazania swoich praw rzeczowych do przedmiotowej nieruchomości.


data dodania: 2018-03-21

Wykaz Nr 1/WGD-III/2018 z dnia 22.02.2018 r. nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wynajęcia i wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2018-02-27

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia i użyczenia w trybie bezprzetargowym - dot. działek nr 149/1, obręb Nr 3 i nr 340, obręb Nr 4.


data dodania: 2017-12-13

Wykaz Nr 2 z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym


data dodania: 2017-10-27

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym- działka nr 1/13 położonej w Płocku przy ul. Rybaki, obręb Nr 11


data dodania: 2017-10-23

Zarządzenie Nr 5347/06
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 21 lipca 2006r.

w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu określającego sposób i tryby przeprowadzania
przetargów oraz sposób przeprowadzania rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa”.

   
 
Stopka