Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

REGULAMIN
organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock


Wykazy nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

 

 

 


data dodania: 2020-04-02

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku, w rejonie ul. Zbożowej oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 251/2 i 256/2 o łącznej pow. 7990 m², Obręb 1 "Podolszyce - Borowiczki" KW PL1P/00001562/9.

Nieruchomość położona jest na terenie objętym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego "Żyzna - południe” 6 U – tereny zabudowy usługowej.


data dodania: 2020-03-16

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości  niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock położonej w Płocku w obrębie Nr 1 „Podolszyce Borowiczki” oznaczonej nr ewid. działek 3707/37, 3707/39, 3707/41, 3707/43, 3707/45,3707/47, 3707/49  o łącznej pow. 3.234 m2 objętej Księgą wieczystą  KW PL1P/00113759/5.

 


data dodania: 2020-02-21

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących według rejestru gruntów własność Gminy Płock położonych w Płocku w Obrębie 1 "Podolszyce - Borowiczki"


data dodania: 2020-02-21

Wykaz nieruchomości Gminy-Miasto Płock przenaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej w trybie art. 37 ust. 2 pkt. 6


data dodania: 2020-02-20

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Zielonej obręb Nr 12 Radziwie  oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1986/22 o pow. 398 m2, KW PL1P/00051912/3.


data dodania: 2020-02-18

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza obręb Nr 1 „Podolszyce Borowiczki” oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 609/1 o pow. 2187 m2, KW PL1P/00088090/2.


data dodania: 2020-01-30

Ogłoszenia o przetargu (wraz z mapką poglądową) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kobiałka oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 108/2 o pow. 4775 mkw


data dodania: 2020-01-21

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Spokojnej obręb Nr 12 „Radziwie” oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1379/2 o pow. 1007 m2, KW PL1P/00063218/5.


data dodania: 2020-01-16

Prezydent Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości niżej wymienione wykazy na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości położonych w Płocku przy ul. Zbożowej  (Obręb 1 Podolszyce-Borowiczki).

1. Nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi działek 3645/6, 3645/8, 3646/9 i 3646/10 o łącznej powierzchni 2374 m² KW PL1P/00100022/6 i KW PL1P/00014745/0.
Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpi łącznie.

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 266/6 o  powierzchni 3346 m² KW PL1P/ 00084277/9.

3.  Nieruchomości niezabudowane oznaczone numerami ewidencyjnymi działek  3644/5, 3644/7, 3644/9 o łącznej powierzchni 2941 m² KW PL1P/ 00014745/0 i PL1P/00100022/6.
Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nastąpi łącznie.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Żyzna - południe” w Płocku przyjętym Uchwałą Nr 528/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2017 roku, poz. 5002, ww. nieruchomości niezabudowane znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 6 U – tereny  zabudowy usługowej.


data dodania: 2019-12-16

Prezydent Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działek niezabudowanych położonych w Płocku przy ul. św. Floriana  (Obręb 1 Podolszyce-Borowiczki) oznaczonych numerami ewidencyjnymi 3707/37, 3707/39, 3707/41, 3707/43, 3707/45, 3707/47, 3707/49  o łącznej pow. 3234 m² KW PL1P/00113759/5.

Z uwagi na sposób zagospodarowania ww. działki sprzedawane będą łącznie w jednym kompleksie.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Swojska – Nowickiego” w Płocku przyjętym Uchwałą Nr 135/VII/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2019 roku, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2008 roku, Nr 199, poz. 7419 ww. działki  znajdują się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16 MNI –  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o dużej intensywności w formie zabudowy szeregowej. Dopuszcza się zabudowę w formie bliźniaczej.


data dodania: 2019-12-16

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do jednoosobowej spółki Gminy - Miasto Płock na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 października 1997 roku o gospodarce nieruchomościami)

Numer księgi wieczystej: PL1P/00130309/1
Obręb: 0008 Śródmieście
Numer działki: 789
Powierzchnia [ha]: 0,2729   
Położenie: ul. Sienkiewicza 21 Płock


data dodania: 2019-10-16

ZARZĄDZENIE Nr 862/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie przez Miejski Ogród Zoologiczny Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 01.10.2019 roku do 31.09.2021 roku umowy najmu gruntu o powierzchni 5 m², zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku, z firmą Room36 Sp. z o.o.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696) oraz art. 43 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 1509, poz. 2348, Dz. U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, poz. 1309, poz. 1589, poz. 1716) w związku z § 6 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr 236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku i 586/XXXIII/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwałay Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu 5 m2 powierzchni gruntu zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846 na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. przy ul. Norbertańskiej 2 w Płocku, na okres od 01.10.2019 roku do 31.09.2021 roku, pomiędzy Miejskim Ogrodem Zoologicznym Jednostka Budżetowa
w Płocku a firmą Room36 Sp. o.o., z przeznaczeniem na cele handlowo – usługowe.
2. Nieruchomość ta jest własnością Gminy - Miasto Płock, w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka oraz Dyrektorowi Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. W Płocku.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


data dodania: 2019-09-20

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej: działka nr 935/10 o pow. 194 m kw. położona w Płocku przy ul. Kolegialnej.


data dodania: 2019-08-22

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej

 

 


data dodania: 2019-07-16

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, iż w dniu  9.07.2019 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany:


- zabudowana budynkiem garażu działka nr 1252 o pow. 0,0018 ha, położona w Płocku przy ul. Sienkiewicza dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00072002/4.


- działka nr 1326 o pow. 0,0018 ha, położona w Płocku przy ul. Jakubowskiego dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00117766/5.


data dodania: 2019-07-09

Prezydent Miasta Płocka zaprasza do składania wniosków o dzierżawę nieruchomości gruntowych oznaczonych jako część działki nr 999/8 i część działki nr  999/5 (obręb 8)  położonych  w Płocku, Nabrzeżu Stanisława Górnickiego z przeznaczeniem na budowę obiektu usługowo-handlowego


data dodania: 2019-05-22

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej –  na rzecz właściciela nieruchomości sąsiedniej: działka nr 246/26 o pow. 143 m2 położona w Płocku przy ul. M. Dąbrowskiej.


data dodania: 2019-03-14

Nieruchomość Gminy-Miasto Płock przeznaczona do sprzedaży w formie bezprzetargowej ul. Wodna.


data dodania: 2018-12-14

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 16 listopada 2018 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany:
- zabudowana budynkiem biurowym działka nr 3721/2 o pow. 0,0408 ha, położona w Płocku przy ul. Sienkiewicza dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00088240/9.
- działka nr 873/24 o pow. 0,0118 ha, położona w Płocku przy ul. Harc. Ant. Gradowskiego dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Płocku księga wieczysta nr PL1P/00095099/7.


data dodania: 2018-11-22

Prezydent  Miasta Płocka
 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej –  na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej: działka nr 428/13 o pow. 46 m2 położona w Płocku przy ul. Mickiewicza


data dodania: 2018-10-10

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 364/1 pow. 0,0696 ha, 364,2 o pow. 0,0102 ha, Kw PL1P/00070915/6 położonych w Płocku przy ul. 3 - go Maja oraz 387/4 o pow. 0,1715  i 390/4 o pow. 0,0294 ha Kw PL1P/00070268/2  położonych w Płocku przy al. Roguckiego, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 102/6 o pow. 0,3190 ha, 103/6 o pow. 0,0185 ha oraz 104/6 o pow. 0,2781 ha położonych w Płocku przy ul. Targowej, stanowiących własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej:
– działka nr 366/8 o pow. 112m2 położona w Płocku przy ul. Miodowej.
– działka nr 152/3 o pow. 10 000 m2 położona w Płocku przy ul.Otolińskiej


data dodania: 2017-08-23

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 14/13 i 462/3 ul. Otolinska, ul. Mickiewicza


data dodania: 2017-07-05

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 568/15, 568/16 ul. Zubrzyckiego


data dodania: 2017-07-05

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w  formie bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 357/2 położonej w Płocku przy ul. Jachowicza o pow. 0,0102 ha, , stanowiącej własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-06-22

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – oddanie w użytkowanie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej:
–    działka nr 293/247 o pow. 1127 m2 i działka nr 293/250 o pow. 960 m2 położone w Płocku przy al. Armii Krajowej.


data dodania: 2017-02-24

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiących własność Gminy – Miasto Płock - ul. Sienikiewicza

 


data dodania: 2016-11-22

 Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.

 


data dodania: 2015-12-03

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Jasna 12, Bartnicza 1, Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Krótka 5, Słodowa 1.


data dodania: 2015-10-01

Prezydent Miasta Płocka


Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 8, Padlewskiego 17B, Otolińska 7A, Obrońców Westerplatte 5/1, Dobrzyńska 2A, Pszczela 3, Słodowa 1, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Pszczela 2, Jaśminowa 1.


data dodania: 2015-07-27

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Borowicka 3, Kolegialna 13, Kolegialna 37.


data dodania: 2015-06-29

Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Błonie 6, Słodowa 1, Słodowa 4, Obr. Westerplatte 5/1.


data dodania: 2015-06-09

 Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 26c, Pszczela 2, Dobrowolskiego 11, Obrońców Westerplatte 3, Padlewskiego 17B.

 


data dodania: 2015-06-03
   
 
Stopka