Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

REGULAMIN
organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock


Wykazy nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

 

 

 


data dodania: 2018-09-21

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy  Płock położonej w Płocku przy ul. Semestralnej Obręb 14 "Góry", oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 154/22 o pow. 198 m² KW PL1P/00129933/4.


data dodania: 2018-09-19

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6


data dodania: 2018-08-27

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Płock,położonej w Płocku przy ul. Portowej Obręb 12, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek  2829/1 i 2829/2  o łącznej pow. 476 m2,  KW PL1P/00048231/1.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Płock położona w Płocku przy ul. Portowej w obrębie Nr 12, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 2829/1 i 2829/2 o łącznej powierzchni 476 m2, objęta Księgą Wieczystą PL1P/00048231/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w Płocku przy ul. Portowej w strefie peryferyjnej miasta i składa się z dwóch działek o numerach ewidencyjnych 2829/1 o pow. 459 m2 i działki 2829/2 o pow. 17 m2. Działki są niezabudowane, nieuzbrojone, porośnięte trawą i pojedynczymi drzewami. Działka nr 2829/1 ma kształt zbliżony do prostokąta, działka nr 2829/2 jest bardzo wąska o szerokości ok. 1m i służy jako dojście do działki nr 2829/1. Najbliższe sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, przemysłowa, usługowa oraz grunty niezabudowane. Działki znajdują się w odległości około 170 m od brzegu rzeki i zabudowy portowej.

Stan faktyczny granicy działki 2829/2 z działką nr 2835/2 nie jest zgodny ze stanem prawnym uwidocznionym w katastrze nieruchomości i w księdze wieczystej PL1P/00048231/1. Właściciel działki nr 2835/2 bez wiedzy i zgody właściciela działki 2829/2 naruszył  jej granice w ten sposób, że ogrodzenie z siatki stalowej na słupkach stalowych i betonowym cokole usytuowane zostało na terenie działki nr 2829/2.

Właściciel działki nr 2835/2 złożył oświadczenie, że w porozumieniu z przyszłym nabywcą przesunie ogrodzenie do granicy swojej działki.

Zgodnie z Umową dzierżawy Nr 210/BZN.I.ZR/W/434/2017 z dnia 6 listopada 2017 działka nr 2829/2 o pow. 17 m2 oraz część działki nr 2829/1 o pow. 30 m2 zostało wydzierżawione przez Gminę – Miasto Płock na rzecz osoby fizycznej na okres 1 roku.

Przy transakcji sprzedaży nabywca ww. nieruchomości nieodpłatnie ustanowi służebność gruntową przejścia na rzecz każdoczesnego właściciela działki o numerze ewid 2831/2 o pow. 214 m2 położonej w Płocku przy ul. Portowej KW PL1P/00108821/3 przez działki o numerach ewidencyjnych 2829/1 i 2829/2 położonych w Płocku przy ul. Portowej KW PL1P/00048231/1.
Przedmiotowa służebność przebiegać będzie na całej powierzchni działki nr 2829/2 oraz wzdłuż północnej granicy działki o numerze ewid. 2829/1 na powierzchni około 23 m2 i ma być wykonywana w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z działek 2829/1 i 2829/2 położonych w Płocku przy ul. Portowej.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka przyjętym Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku ww. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem MN – obszary o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej. 

W przetargu mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł własności do przyległych działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 2828, 2822, 2830, 2831/2, 2835/2 położonych     w Płocku w obrębie 12.

Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że kształt działki oraz jej wymiary uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, a zatem uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 14.500,00 zł (słownie: czternaście tysięcy pięćset  złotych) brutto.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.04 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) sprzedaż ww. nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Wadium na przetarg wynosi: 2.000,00 zł.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu 21.09.2018 roku o godzinie 10.30  w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. 206, II piętro.

Minimalne postąpienie przy przetargu wynosi 150,00 zł.
Minimalne postąpienie przy licytacji poszczególnych działek nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przystępujący do przetargu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem i przedmiotem przetargu,
b) wpłacić wadium na ww. nieruchomość w wysokości 2.000,00 zł do dnia 17.09.2018 roku na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski SA 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.
c) Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny w terminie do dnia            17.09.2018 roku do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka pokój E-12 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do co najmniej jednej z wymienionych nieruchomości sąsiednich tj. działek nr 2828, 2822, 2830, 2831/2, 2835/2 położonych w Płocku w obrębie 12.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 (sala obsługi klientów) nie później niż  w dniu 20.09.2018 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu umowy notarialnej.

Bliższe informacje na temat przetargów można uzyskać w Biurze Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1  pok. E-54 tel. (24) 367 14 78 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl (komunikaty i ogłoszenia/zbycie i dzierżawa nieruchomości Gminy Płock oraz www.plock.eu (sprzedaż nieruchomości).

Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Do pobrania - mapa poglądowa


data dodania: 2018-08-16

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność
Gminy Płock, położonej w Płocku przy ul. Cedrowej obręb 1
Podolszyce Borowiczki,  oznaczonej numerem ewidencyjnym
 działki  2324/17 o pow. 279 m2,  KW PL1P/00017733/4.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy  Płock położona w Płocku w obrębie Nr 1, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 2324/17 o powierzchni 279 m2, objęta Księgą Wieczystą PL1P/00017733/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa działka położona jest w Płocku przy ul. Cedrowej w Obrębie 1 „Podolszyce – Borowiczki”, w strefie peryferyjnej miasta. Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta.
Jest  niezabudowana, nieuzbrojona, porośnięta samosiejkami krzewów. W sąsiedztwie znajdują się grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz grunty niezabudowane. Dojazd do działki z ulicy Borowickiej o nawierzchni asfaltowej, następnie ul. Cedrową o nawierzchni utwardzonej. W części północnej działki przebiegają sieci gazowa i energetyczna.
Nieruchomość nie jest uzbrojona.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku – Uchwała nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia 19 września 2000 roku, ogłoszony w dzienniku Urzędowym Województwa mazowieckiego z dnia 17 kwietnia  2001 roku Nr 22 poz. 194, działka o numerze ewidencyjnym 2324/17 znajduje się na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Dla ww. terenu Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę Nr 163/IX/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Borowiczki” w Płocku

W przetargu mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł własności do przyległych nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 2324/6, 2324/5, 2324/20, 2324/7, 2324/18 położonych w Płocku  w obrębie 1.

Powyższe ograniczenie w sprzedaży wynika z faktu, że kształt nieruchomości oraz jej wymiary uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, a zatem uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 18.500,00 (słownie: osiemnaście tysięcy pięćset złotych) netto.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 t.j.  ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.

Wadium na przetarg wynosi: 2.000,00 zł.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  21.09.2018 roku o godzinie 10.00  w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. 206, II piętro.

Minimalne postąpienie przy przetargu wynosi 190,00 zł.
Minimalne postąpienie przy licytacji poszczególnych działek nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przystępujący do przetargu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem i przedmiotem przetargu,
b) wpłacić wadium na ww. nieruchomość w wysokości 2.000,00 zł do dnia  17.09.2018 roku na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski SA 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.
c) Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny w terminie do dnia 17.09.2018 roku
do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka pokój E-12 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do co najmniej jednej z wymienionych nieruchomości sąsiednich tj. działek     o numerach ewidencyjnych 2324/6, 2324/5, 2324/20, 2324/7, 2324/18 położonych w Płocku  w obrębie nr 1.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 (sala obsługi klientów) nie później niż  w dniu 20.09.2018 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu umowy notarialnej.

Bliższe informacje na temat przetargów można uzyskać w Biurze Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1  pok. E-54, tel. (24) 367 14 78 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl (komunikaty i ogłoszenia/zbycie i dzierżawa nieruchomości Gminy Płock oraz www.plock.eu (sprzedaż nieruchomości).

Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

do pobrania - mapa poglądowa


data dodania: 2018-08-16

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Płock,
położonej w Płocku przy ul. Andrzeja Drętkiewicza  Obręb 1 Podolszyce Borowiczki,
 oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek  568/17 i 568/21
 o łącznej pow. 144 m2,  KW PL1P/00033644/1.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Płock położona w Płocku w obrębie Nr 1, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek 568/17 i 568/21 o łącznej powierzchni 144 m2, objęta Księgą Wieczystą PL1P/00033644/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch sąsiadujących działek 568/17 i 568/21 o łącznej pow. 144 m2 i położona jest w Płocku na osiedlu Podolszyce Południe przy ul. Andrzeja Drętkiewicza w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość posiada kształt zbliżony do wydłużonego czworokąta. Teren płaski porośnięty trawą.
Aktualnie nieruchomość nie jest uzbrojona.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Podolszyce Południe w Płocku przyjętym Uchwałą Nr 391/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2008 roku Nr 199, poz. 7419 przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 30 MNe:
1. przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne o małej intensywności;
2. przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi, handel, biura o uciążliwości nieprzekraczającej granic działki,
b) garaże.

W przetargu mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł własności do co najmniej jednej  nieruchomości sąsiedniej tj. działek nr 554/4, 554/3, 568/22, 568/18, 568/14 położonych w Płocku  w obrębie 1.

Powyższe ograniczenie wynika z faktu, że kształt nieruchomości oraz jej wymiary uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, a zatem uzasadnione jest jej zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 26.300,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy trzysta  złotych) netto.
Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.04 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.

Wadium na przetarg wynosi: 2.700,00 zł.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  21.09.2018 roku o godzinie 11.00  w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. 206, II piętro.

Minimalne postąpienie przy przetargu wynosi 270,00 zł.
Minimalne postąpienie przy licytacji poszczególnych działek nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przystępujący do przetargu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem i przedmiotem przetargu,
b) wpłacić wadium na ww. nieruchomość w wysokości 2.700,00 zł do dnia 17.09.2018 roku na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski SA 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.
c) Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu powinny w terminie do dnia 17.09.2018 roku do godz. 15.00 zgłosić uczestnictwo w przetargu poprzez złożenie w Biurze Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka pokój E-12 pisemnego zgłoszenia wraz z kopią dokumentu potwierdzającego wpłatę wadium oraz dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa własności do co najmniej jednej nieruchomości sąsiedniej tj. jednej z działek nr 554/4, 554/3, 568/22, 568/18, 568/14 położonych w Płocku w obrębie 1.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 (sala obsługi klientów) nie później niż  w dniu 20.09.2018 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu umowy notarialnej.

Do pobrania - mapa poglądowa


data dodania: 2018-08-16

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej

 


data dodania: 2018-07-30

Prezydent Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Traktowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 153/3 o pow. 2294 m² (Obręb 3) KW PL1P/00052157/9.
Na przedmiotowym terenie brak jest miejscowego planie zagospodarowania przestrzennego. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka ww. nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MN - obszary  o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.


data dodania: 2018-07-24

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Płocku w Obrębie 9 Wyszogrodzka, oznaczonej numerem ewid. 218/45 o pow. 2152 mkw


data dodania: 2018-07-11

Ogłoszeni o sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gąbińskiej obręb 12 oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1029


data dodania: 2018-05-14

Prezydent Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6 oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 483/6, 454/11, 454/13 o łącznej pow. 505 m² (Obręb 8) KW PL1P/00078468/0 i KW PL1P/00073055/7.

Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.

Dla terenu, na którym zlokalizowana jest przedmiotowa nieruchomość brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka przyjętego Uchwałą Nr 565/XXXIII/2013 Rady Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku ww. nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem S – centralny obszar wielofunkcyjny.
W dniu 28 listopada 2017 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 695/XXXIX/2017 o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto” w Płocku.data dodania: 2018-03-20

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 364/1 pow. 0,0696 ha, 364,2 o pow. 0,0102 ha, Kw PL1P/00070915/6 położonych w Płocku przy ul. 3 - go Maja oraz 387/4 o pow. 0,1715  i 390/4 o pow. 0,0294 ha Kw PL1P/00070268/2  położonych w Płocku przy al. Roguckiego, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 102/6 o pow. 0,3190 ha, 103/6 o pow. 0,0185 ha oraz 104/6 o pow. 0,2781 ha położonych w Płocku przy ul. Targowej, stanowiących własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej:
– działka nr 366/8 o pow. 112m2 położona w Płocku przy ul. Miodowej.
– działka nr 152/3 o pow. 10 000 m2 położona w Płocku przy ul.Otolińskiej


data dodania: 2017-08-23

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 14/13 i 462/3 ul. Otolinska, ul. Mickiewicza


data dodania: 2017-07-05

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 568/15, 568/16 ul. Zubrzyckiego


data dodania: 2017-07-05

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w  formie bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 357/2 położonej w Płocku przy ul. Jachowicza o pow. 0,0102 ha, , stanowiącej własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-06-22

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – oddanie w użytkowanie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej:
–    działka nr 293/247 o pow. 1127 m2 i działka nr 293/250 o pow. 960 m2 położone w Płocku przy al. Armii Krajowej.


data dodania: 2017-02-24

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiących własność Gminy – Miasto Płock - ul. Sienikiewicza

 


data dodania: 2016-11-22

 Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.

 


data dodania: 2015-12-03

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Jasna 12, Bartnicza 1, Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Krótka 5, Słodowa 1.


data dodania: 2015-10-01

Prezydent Miasta Płocka


Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 8, Padlewskiego 17B, Otolińska 7A, Obrońców Westerplatte 5/1, Dobrzyńska 2A, Pszczela 3, Słodowa 1, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Pszczela 2, Jaśminowa 1.


data dodania: 2015-07-27

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Borowicka 3, Kolegialna 13, Kolegialna 37.


data dodania: 2015-06-29

Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Błonie 6, Słodowa 1, Słodowa 4, Obr. Westerplatte 5/1.


data dodania: 2015-06-09

 Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 26c, Pszczela 2, Dobrowolskiego 11, Obrońców Westerplatte 3, Padlewskiego 17B.

 


data dodania: 2015-06-03
   
 
Stopka