Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

REGULAMIN
organizacji przetargów i rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Płock


Wykazy nieruchomości Gminy-Miasto Płock przeznaczonych do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

 

 

 


data dodania: 2018-11-13

Prezydent  Miasta Płocka
 

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej –  na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej: działka nr 428/13 o pow. 46 m2 położona w Płocku przy ul. Mickiewicza


data dodania: 2018-10-10

Prezydent Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C (wejście od ul. Zduńskiej) podano do publicznej wiadomości wykazy na sprzedaż w drodze przetargów ustnych nieograniczonych nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Płock położonych w Płocku w Obrębie 1 "Podolszyce – Borowiczki" przy:
- ul. Chełmińskiej dz. nr 3689/19 o pow. 1139 m² KW PL1P/00058521/4,
- (rejon ul. Wilczej) dz. nr 2670/2 o pow. 2797 m² KW PL1P/00048934/9.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica i Borowiczki wraz z Ośnicą w Płocku przedmiotowe działki przeznaczone są pod mieszkalnictwo jednorodzinne.


data dodania: 2018-10-10

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku przy ul. Traktowej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 153/3 w Obrębie 3


data dodania: 2018-09-25

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA
ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej  własność Gminy Płock, położonej w Płocku w rejonie  ul. Powstańców Styczniowych  Obręb 9, oznaczonej numerem ewidencyjnym
 działki  218/45 o  pow. 2152 m2,  KW PL1P/00079470/4.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca własność Gminy Płock położona w Płocku w obrębie Nr 9, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 218/45 o pow. 2152 m2, objęta Księgą Wieczystą PL1P/00079470/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest w śródmiejskiej części miasta Płocka, na terenie użytkowanym uprzednio przez Jednostkę Wojskową. Działka posiada nieregularny kształt zbliżony do trapezu, teren płaski, porośnięty trawą. Wzdłuż wschodniej granicy działki rosną drzewa, przy północno - zachodniej granicy działki znajduje się wieloletnie drzewo liściaste (topola).

Sąsiedztwo działki stanowi nieruchomość zabudowana budynkami oświatowymi, użyteczności publicznej oraz mieszkaniowymi. Przy północno – wschodniej granicy działki przebiega sieć telekomunikacyjna. Aktualnie nieruchomość nie jest uzbrojona.

Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście – Wschód”  w Płocku przyjętym Uchwałą 765/XLVI/2018 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2018 roku, która została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 10 maja 2018 roku, poz. 5083 przedmiotowa nieruchomość  położona jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 15MWU, gdzie ustala się następujące przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa użyteczności publicznej.    

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

W związku z art. 16 ust. 1  ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. W związku z powyższym potencjalny nabywca nieruchomości powinien liczyć się z koniecznością budowy lub przebudowy przez niego drogi zgodnie z ustawą  o drogach publicznych.

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu wynosi: 650.000,00 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.04 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu przetargu.

Wadium na przetarg wynosi: 65.000,00 zł.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w dniu  27.11.2018 roku o godzinie 13.30  w Urzędzie Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, pok. 206, II piętro.

Minimalne postąpienie przy przetargu wynosi 6.500,00 zł.

Minimalne postąpienie przy licytacji  nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, a o jego ostatecznej wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Przystępujący do przetargu powinien:
a) złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami, regulaminem i przedmiotem przetargu,
b) wpłacić wadium na ww. nieruchomość w wysokości 65.000,00 zł do dnia 21.11.2018 roku na konto Urzędu Miasta Płocka PKO Bank Polski SA 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu umowy notarialnej.
Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Biurze Obrotu Nieruchomościami Gminy Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1  pok. E-54,  tel. (24) 367 14 78 oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka www.bip.ump.pl (komunikaty i ogłoszenia/zbycie i dzierżawa nieruchomości Gminy Płock oraz www.plock.eu (sprzedaż nieruchomości).

Prezydent Miasta Płocka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

 

 


data dodania: 2018-09-25

Prezydent Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1 Budynek C podano do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy  Płock położonej w Płocku przy ul. Semestralnej Obręb 14 "Góry", oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 154/22 o pow. 198 m² KW PL1P/00129933/4.


data dodania: 2018-09-19

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego 6


data dodania: 2018-08-27

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej

 


data dodania: 2018-07-30

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 364/1 pow. 0,0696 ha, 364,2 o pow. 0,0102 ha, Kw PL1P/00070915/6 położonych w Płocku przy ul. 3 - go Maja oraz 387/4 o pow. 0,1715  i 390/4 o pow. 0,0294 ha Kw PL1P/00070268/2  położonych w Płocku przy al. Roguckiego, stanowiących własność Gminy – Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w  formie zamiany oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 102/6 o pow. 0,3190 ha, 103/6 o pow. 0,0185 ha oraz 104/6 o pow. 0,2781 ha położonych w Płocku przy ul. Targowej, stanowiących własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-11-08

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej:
– działka nr 366/8 o pow. 112m2 położona w Płocku przy ul. Miodowej.
– działka nr 152/3 o pow. 10 000 m2 położona w Płocku przy ul.Otolińskiej


data dodania: 2017-08-23

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 14/13 i 462/3 ul. Otolinska, ul. Mickiewicza


data dodania: 2017-07-05

Wykaz o zbyciu nieruchomości t.j dz. nr 568/15, 568/16 ul. Zubrzyckiego


data dodania: 2017-07-05

Prezydent  Miasta Płocka

informuje, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w  formie bezprzetargowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków pod numerem 357/2 położonej w Płocku przy ul. Jachowicza o pow. 0,0102 ha, , stanowiącej własność  Gminy-Miasto Płock.


data dodania: 2017-06-22

Prezydent  Miasta Płocka


informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w formie bezprzetargowej – oddanie w użytkowanie na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości sąsiedniej:
–    działka nr 293/247 o pow. 1127 m2 i działka nr 293/250 o pow. 960 m2 położone w Płocku przy al. Armii Krajowej.


data dodania: 2017-02-24

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej stanowiących własność Gminy – Miasto Płock - ul. Sienikiewicza

 


data dodania: 2016-11-22

 Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bartnicza 1, Jaśminowa 3, Pszczela 2, Pszczela 3, Skłodowskiej 1, Słodowa 2.

 


data dodania: 2015-12-03

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Jasna 12, Bartnicza 1, Bartnicza 6, Jaśminowa 1, Krótka 5, Słodowa 1.


data dodania: 2015-10-01

Prezydent Miasta Płocka


Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Bielska 12, Gałczyńskiego 8, Padlewskiego 17B, Otolińska 7A, Obrońców Westerplatte 5/1, Dobrzyńska 2A, Pszczela 3, Słodowa 1, Bartnicza 1, Bartnicza 2, Pszczela 2, Jaśminowa 1.


data dodania: 2015-07-27

Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Borowicka 3, Kolegialna 13, Kolegialna 37.


data dodania: 2015-06-29

Prezydent Miasta Płocka
 

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Błonie 6, Słodowa 1, Słodowa 4, Obr. Westerplatte 5/1.


data dodania: 2015-06-09

 Prezydent Miasta Płocka

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka ul. Zduńska 3 podano do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców z następujących budynków: Jaśminowa 1, Jaśminowa 3, Jaśminowa 4, Kolegialna 26c, Pszczela 2, Dobrowolskiego 11, Obrońców Westerplatte 3, Padlewskiego 17B.

 


data dodania: 2015-06-03
   
 
Stopka