Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Prezydent Miasta Płocka
ogłasza konkurs na granty badawcze realizowane w ramach zadania
„Współpraca z wyższymi uczelniami”,
w latach 2018 – 2019


Urząd Miasta Płocka, dostrzegając konieczność skutecznego wsparcia naukowców w procesie zdobywania stopnia doktora habilitowanego i tytułu naukowego profesora, ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów naukowo-badawczych w latach 2018 – 2019, zwany dalej konkursem.

Celem Konkursu jest wzmocnienie potencjału naukowego regionu płockiego poprzez indywidualny rozwój osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego zamieszkałych na stałe na terenie miasta Płocka lub powiatu płockiego ziemskiego – na zasadach określonych w Regulaminie Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”.

Na realizację grantów na projekty naukowo-badawcze na lata 2018–2019 z budżetu Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami” przeznacza się środki finansowe w wysokości 450 000,00 zł.
 
Przewidywana wysokość środków na realizację zadania w 2018 r. – 200 000,00 zł.
Prognozowana wysokość środków na realizację zadania w 2019 r. – 200 000,00 zł + 50 000,00 zł na wydatki związane z realizacją konkursu, w tym na organizację konferencji naukowej zorganizowanej przez Prezydenta Miasta Płocka, podczas której przedstawione zostaną wyniki prac naukowych wykonanych w ramach przyznanego grantu. Przewiduje się realizację grantu maksymalnie w okresie do 2 lat.

Przedmiotem Konkursu jest przyznanie grantów na przeprowadzenie prac naukowych, których wyniki będą mogły służyć:
1. rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości,
2. wzrostowi efektywności zarządzania jednostkami administracji publicznej,
3. rozwojowi infrastruktury społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji
4. oświaty, kultury, służby zdrowia i pomocy społecznej,
5. wzrostowi innowacyjności i konkurencyjności regionu płockiego,
6. zacieśnianiu współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
7. rozwojowi dziedzin wiedzy i potencjału naukowo-badawczego regionu,
8. rozwiązywaniu problemów zdrowotnych Miasta Płocka w perspektywie zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawy jakości życia mieszkańców Płocka,
9. przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu mieszkańców Płocka,
10. kultywowaniu i ochronie dziedzictwa kulturowego.

Konkurs adresowany jest do płockich uczelni, których pracownicy ubiegają się o przyznanie grantu, spełniających łącznie następujące warunki:
1. posiadają stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,
2. nie przekroczyły pięćdziesiątego roku życia,
3. posiadają znaczące osiągnięcia naukowe liczące się w ocenie osiągnięć do uzyskania stopnia doktora habilitowanego lub tytułu profesora,
4. posiadają pozytywną opinię macierzystej uczelni o dotychczasowym dorobku naukowym, rokowaniach odnośnie pracy naukowej i przydatności dla rozwoju uczelni,
5. są zatrudnione, jako podstawowym miejscu pracy, w jednej ze szkól wyższych w Płocku,
6. mieszkają na stałe w Płocku lub powiecie płockim ziemskim.

Wniosek o przyznanie grantu wraz z załączoną dokumentacją należy składać w dwóch egzemplarzach w Wydziale Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1, pokój E-9. Wnioski należy składać bezpośrednio, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Termin składania wniosków upływa 13 kwietnia 2018 roku. Wnioski niekompletne, nie spełniające kryteriów formalnych oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Wzór wniosku o przyznanie grantu stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zgłoszone wnioski opiniowane będą pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję ds. Konkursu na granty badawcze, zwaną dalej „Komisją”, powołaną przez Prezydenta Miasta Płocka.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję.

Regulamin Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na granty badawcze znajduje się na stronie internetowej www.plock.eu w zakładce Edukacja - uczelnie wyższe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UMP.

Do pobrania:

Regulamin Konkursu na granty badawcze po zmianach z dn. 10.04.2018 - Zarządzenie Nr 4150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 3635/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 października 2017 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Konkursu Prezydenta Miasta Płocka na finansowanie grantów badawczych realizowanych w ramach zadania „Współpraca z wyższymi uczelniami”

Regulamin Konkursu na granty badawcze - Zarządzenie Nr 3635/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 października 2017 roku
Wzór wniosku: format .pdf, format .docx
Wzór oświadczenia: format .pdf, format .docx


data dodania: 2018-04-11
   
 
Stopka