Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

I. Szczegółowe informacje dot. przetargu zawiera załącznik nr 1.

II. Tryb przetargu:
przetarg publiczny.
Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1) imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorcy;
2) miejsce zamieszkania (siedziba);
3) numer telefonu;
4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu;
5) datę sporządzenia oferty;
6) oferowaną cenę brutto;
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych i warunkami przetargu.

III. Cena wywoławcza:
80.320,00 (osiemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100) złotych brutto.
Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w wysokości 5.000,00 (pięć tysięcy złotych i 00/100) złotych brutto. Wadium należy wpłacić na konto:       85 1020 3974 0000 5002 0177 9982 z dopiskiem „Wadium dwa niskotemperaturowe kotły wodne” (dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczona na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.

IV. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w Urzędzie Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko numer 1, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1 w terminie do dnia 24 lipca 2017 r. do godz. 11.30.

Koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana przez oferenta w sposób uniemożliwiający otwarcie bez naruszenia pieczęci oraz zawierać zapis:
"Oferta na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych"

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego zapisu:
Urząd Miasta Płocka
"Oferta na sprzedaż dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych
Nie otwierać do dnia 24 lipca 2017 r. do godz.12.00.”

V. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa, o terminie dodatkowego przetargu.

VI. Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
- nie zawiera danych i wymaganych dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.
O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.

VII. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pokój nr A-126, w dniu 24 lipca 2017 r., godz. 12.00.

VIII. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć dwa niskotemperaturowe kotły wodne:
Teren Stadionu Wisły Płock przy ul. Łukasiewicza 34,  w obecności pracownika Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod    nr tel. 24 367-16-11, od godziny 8:00 do 15:00 od poniedziałku do środy, od godziny 09:00 do 17:00 w czwartek oraz od godziny 09:00 do 15:00 w piątek.

IX. Osoba do kontaktu:
Pan Krzysztof Gawin tel. 24 367-16-11

X. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

XI. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

XII. Inne informacje:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na dwa niskotemperaturowe kotły wodne będące przedmiotem przetargu.
2. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia dwóch niskotemperaturowych kotłów wodnych przed podpisaniem umowy sprzedaży, pod rygorem utraty wadium.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.

Wykaz załączników - do pobrania:
Załącznik nr 1- opis przedmiotu sprzedaży;
Załącznik nr 2 - wzór formularza oferty;
Załącznik nr 3 - wzór umowy sprzedaży;
Załącznik nr 4 – zdjęcia.


data dodania: 2017-07-11
   
 
Stopka