Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż kabiny dla osób palących


Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock.

Przedmiotem sprzedaży jest kabina dla osób palących
- model Espace z drzwiami;
- nr seryjny S010312E010135;
- przeznaczona dla 7 osób korzystających jednocześnie;
- wymagająca serwisowania i konserwacji (wymiana filtrów, wymiana wkładu popielnicy, utylizacja odpadów, czyszczenie profili aluminiowych, czyszczenie kratki wlotowej, mycie szyb itp.)
Kabina jest w dobrym stanie technicznym.

Przed dokonaniem odbioru kabina zostanie rozłożona na części na koszt kupującego.


Do kabiny będą dołączone:
- instrukcja obsługi;
- wymagane prawem deklaracje zgodności i certyfikaty.


Tryb przetargu: przetarg publiczny.
Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1) imię i nazwisko lub firmę przedsiębiorcy;
2) miejsce zamieszkania (siedziba);
3) numer telefonu;
4) numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu;
5) datę sporządzenia oferty;
6) oferowaną cenę brutto;
7) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym kabiny i warunkami przetargu.

Cena wywoławcza: 16 200,00 ( szesnaście tysięcy dwieście 00/100) złotych brutto.

Przystępujący do przetargu winni okazać się dowodem wpłacenia wadium w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc 00/100) złotych brutto. Wadium należy wpłacić na konto 85 1020 3974 0000 5002 0177 9982 z dopiskiem „Wadium kabina dla osób palących” (dowód wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty).

Wadium wpłacone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta zostanie przyjęta, zostanie zaliczona na poczet ceny.

Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy.


Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach (jedna w drugiej) w Urzędzie Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko numer 1, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1 w terminie do dnia 10 lipca 2017 r. do godz. 11.00.

Koperta wewnętrzna powinna być opieczętowana przez oferenta w sposób uniemożliwiający otwarcie bez naruszenia pieczęci oraz zawierać zapis: "Oferta na sprzedaż kabiny dla osób palących. "

Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego zapisu:

Urząd Miasta Płocka
"Oferta na sprzedaż kabiny dla osób palących.
Nie otwierać do dnia 10 lipca 2017 r. do godz.12.00.”

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa, o terminie dodatkowego przetargu.

Komisja przetargowa odrzuci ofertę, jeżeli:
- została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
- nie zawiera danych i wymaganych dokumentów, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadomi niezwłocznie oferenta.


Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Urząd Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, pokój nr A4, w dniu 10 lipca 2017 r., godz. 12.00.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć kabinę: Urzędu Miasta Płocka, pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock, w obecności pracownika Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 24 367 16 03, od godziny 8:00 do 15:00 od poniedziałku do środy, od godziny 09:00 do 17:00 w czwartek oraz od godziny 09:00 do 15:00 w piątek.

Osoba do kontaktu: Pani Elżbieta Pawelec tel. 24 367 16 05.

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.


Inne informacje:
1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę na kabinę będącą przedmiotem przetargu.
2. Data podpisania umowy sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.
3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia kabiny przed podpisaniem umowy sprzedaży, pod rygorem utraty wadium.
4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy sprzedaży.


Wykaz załączników:
1) wzór formularza oferty;
2) wzór umowy sprzedaży;

3) fotografie


data dodania: 2017-06-23
   
 
Stopka