Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock


Informujemy, że Urząd Miasta Płocka poszukuje osoby chętnej do pracy, w ramach umowy  o pracę - na zastępstwo, na stanowisko urzędnicze:

Stanowisko ds. remontów i inwestycji
Wydział Inwestycji i Remontów
Referat Remontów

Do zakresu wykonywanych zadań będzie należało w szczególności:
1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w zakresie zadań remontowych i inwestycyjnych, w tym:
-  sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentacji technicznych
- bezpośredni nadzór nad robotami budowlanymi (uzgodnienia z projektantami, uczestnictwo w odbiorach, podejmowanie decyzji technicznych na budowach, kontrola jakości wykonywanych robót z dokumentacją projektową i zawartą umową)
- rozliczenie rzeczowo- finansowe robót (odbiór przedmiotu umowy, ujawnienie na majątku wybudowanych środków trwałych).
2. Przygotowanie przedmiarów i obmiarów robót, sprawdzanie oraz opracowywanie kosztorysów, przygotowywanie umów z wykonawcami, wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Ocenianie stanu technicznego obiektów w celu podjęcia decyzji o zakresie robót koniecznych do wykonania.
4. Przygotowywanie kompletu dokumentacji do opracowania dokumentacji technicznych przez projektantów, oraz materiałów niezbędnych do rozpoczęcia realizacji zadań.
5. Uczestnictwo w komisjach przetargowych.
6. Przygotowywanie  projektów Uchwał Rady Miasta, materiałów sesyjnych, odpowiedzi na wnioski Komisji Rady Miasta, interpelacje radnych,  posłów, senatorów, skargi i interwencje mieszkańców.
7. Opracowywanie sprawozdań dla innych komórek organizacyjnych urzędu oraz  projektów planów remontowych i inwestycyjnych.
8. Prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem środków pozabudżetowych, dotacji itp.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
1. wykształcenie: minimum średnie techniczne
2. staż pracy minimum 3 lata
3. udokumentowany co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego  na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót  lub inspektora nadzoru
4. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych– poparte kserokopią dokumentu
5. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - poparte kserokopią dokumentu
6. prawo jazdy kat. B – poparte kserokopią dokumentu
7. znajomość kosztorysowania – poparta oświadczeniem kandydata
8. umiejętność tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym - poparta oświadczeniem kandydata

Wymagania dodatkowe:
I. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji technicznych na budowach
II.  znajomość ustaw:
-  z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. poz. 902),
-  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 ),
- z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290 ze zm.),
-  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.),
- z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
1. życiorys (CV) – własnoręcznie podpisany
2. list motywacyjny - własnoręcznie podpisany
3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie do pobrania ze strony internetowej ( www.plock.eu – BIP- Komunikaty i ogłoszenia – Ogłoszenia o naborze do pracy w Urzędzie Miasta)
4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
5. kopie świadectw pracy,  kwalifikacji,  uprawnień zawodowych oraz prawa jazdy
6. oświadczenie kandydata o  znajomości kosztorysowania
7. oświadczenie kandydata o umiejętności tworzenia harmonogramów i zarządzania procesem inwestycyjnym
Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski.

Termin i miejsce składania oferty:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Miasta Płocka (pokój Nr 117  lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Płocka

pl. Stary Rynek 1 

09-400 Płock

Zespól Kadr

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Aplikacja na stanowisko  ds. remontów i inwestycji – praca w ramach umowy - na zastępstwo”   w  terminie do dnia  31 marca 2017 roku


data dodania: 2017-03-24
   
 
Stopka