Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

ZARZĄDZENIE NR 2969/2017 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert    na realizację zadań publicznych w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 15 ust. 2g-2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm. 2) zarządza się, co następuje:

§1.

Dokonuje się zmiany terminu ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, ogłoszonego zarządzeniem nr 2655/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 listopada 2016 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania  i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r., w formie wsparcia tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji, na dzień 15 lutego 2017 r.

§2.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka;
3) na stronie internetowej Miasta Płocka www.pozarzadowe.plock.eu.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Polityki Społecznej.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

W związku z dużą ilością ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. i potrzebą dłuższego okresu na ich sprawdzenie oraz zaopiniowanie przez komisję konkursową konieczne jest dokonanie przesunięcia terminu wyboru i ogłoszenia wyników konkursu.

 


data dodania: 2017-01-31
   
 
Stopka