Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Nr 4492/2014

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 26 maja 2014 roku.

 

Prezydent Miasta Płocka

dnia 27 maja 2014 roku

ogłasza konkurs

na kandydata na stanowisko dyrektora:

 

 

1. Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Macieszyny w Płocku, ul. Kościuszki 7,

2. Miejskiego Przedszkola nr 2 w Płocku, ul. Ciechomicka 68,

3. Miejskiego Przedszkola nr 9 w Płocku, ul. Krótka 1,

4. Miejskiego Przedszkola nr 15 w Płocku, ul. Piasta Kołodzieja 4,

5. Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 31, ul. Szarych Szeregów 32,

6. Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 33 im. Jean a  Vanier w Płocku, 

    ul. Padlewskiego 2,

7. Miejskiego Przedszkola nr 35 w Płocku, ul. F. Piaska 3,

8. Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku, ul. Krakówka 4,

9. Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Płocku, ul. 21 Stycznia 7,

10. Bursy Płockiej, ul. 3 Maja 35.

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §§ 1,2,5 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz.U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.).

2. Zgodnie z § 1 ust.2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz  koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, 

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz  poświadczającego obywatelstwo kandydata, 

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit.c, 

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa  ukończenia kursu kwalifikacyjnego  z zakresu zarządzania oświatą, 

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane     z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

h) oświadczenie, że kadydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, lub umyślne przestępstwo skarbowe;

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych                      z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.       z 2013r. Poz. 168 j.t.),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013r. poz. 1388 j.t. z późn.zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 j.t.) lub w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 j.t. z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie            z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

 

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane. Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę, lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. b,d,e,k, l. Zaświadczenie lekarskie winno być wydane przez lekarzy, o których mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r.              w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych       w Kodeksie Pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332 ze zm.). 

 

4. Oferty adresowane do Wydziału Edukacji i Kultury, Oddziału Edukacji, Urzędu Miasta Płocka /tel. 0-24 367-17-05/ należy składać w Urzędzie Miasta Płocka, Biuro Obsługi Klienta, stanowisko Nr 1, Stary Rynek 1 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (kontaktem telefonicznym) i dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora ............(podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 15 dni od dnia ukazania się ogłoszenia (tj. do dnia 11 czerwca 2014 roku do godziny 15.00) na:

a) tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Płocka, Stary Rynek 1 i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka  - www.bip.plock.eu, w zakładce: komunikaty i ogłoszenia,

b) tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Jednostek Oświatowych – JB w Płocku oraz szkół i placówek oświatowych prowadzonych prze Miasto Płock –  www.bip.zjo.lo.pl,

 

Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Płocka, 09-400 Płock, Stary Rynek 1.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


data dodania: 2014-05-27
   
 
Stopka