Strona Główna Instrukcja biuletynu Statystyki Kontakt Redakcja biuletynu Historia zmian www.bip.gov.pl Urząd Miasta Płocka
 
Główne menu
 
epuap


Kliknij aby zobaczyć certyfikat Kliknij aby zobaczyć certyfikat


 

Anna Kossakowska - wykaz interpelacji

42 - Łączna ilość interpelacji, jesteś na stronie 1 z 2.

< powrót do listy radnych

1. Anna Kossakowska / 2003-05-27
Wnoszę o przedstawienie struktury organizacyjnej W-łu Zamówień Publicznych ze szczegółowym wskazaniem zakresu kompetencji przypisanych pracownikom (ilu jest zatrudnionych) . Jak wygląda podległość organizacyjna tego Wydziału ( czy pod p. Prezydenta czy też jak słyszeliśmy pod p. Sekretarz . Chcielibyśmy wiedzieć czy przetargi wszystkie i te z jednostek organizacyjnych i związane z realizacją inwestycji są realizowane przez wydział). Jakie pełnomocnictwo posiada Dyrektor w zakresie podejmow. decyzji rozstrzygających wybór i tryb zamówienia. Jakie przetargi rozstrzygnięto w tym roku i ile rozstrzygnięć zakończono?

2. Anna Kossakowska / 2003-06-24
Wnoszę o przekazanie szczegółowej informacji nt. organizacji fitnessu i innych form rekreacji na obiekcie Podolanka . Szczególnie interesuje mnie kto wygrał przetarg na organizację i wynajem pomieszczeń na obiekcie / czy wynajęte zostały wszystkie, na jakie formy rekreacji i za jaką kwotę? Ile firm brało udział w przetargu?

3. Anna Kossakowska / 2003-06-26
Wnoszę o nadesłanie informacji nt. ilości/ szczegółowy wykaz – przedmiotu przetargu, kwoty i firmy bądź osób z którymi podpisano umowę. Należy podać zastosowany tryb . Wykaz proszę przekazać wszytskich przetargów w okresie od 1.01.2003 do 15.06.2003.

4. Anna Kossakowska / 2003-06-26
Wnoszę o informację nt. organizacji roku w przedszkolach miejskich. Szczególnie interesują mnie koszty funkcjonowania przedszkoli: na Winiarach, Kazimierza Wielkiego dwóch przedszkoli oraz na ul. Kościuszki. Czy żłobek miejski na Podolszycach – zgodnie z wypowiedzią w prasie / Gazeta Wyborcza/ miał być zlikwidowany całkowicie i przeznaczony na Przedszkole Miejskie.

5. Anna Kossakowska / 2003-06-24
Proszę o kopię dokumentu (umowy) na zakup sprzętu sportowego – wyposażenia stadionu przy ul. Kochanowskiego . Umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia przetargu. Proszę o załączenie SIW2 i kopii ważnych ofert firm uczestniczących w przetargu. Przedmiotem mojej interpelacji są środki finansowe które przekazane zostały dla miasta w roku ubiegłym przez Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie .

6. Anna Kossakowska / 2003-06-26
Wnoszę o nadesłanie kopii do NSA z uwagi na podjęcie Uchwały dające upoważnienie Prezydentowi do uzupełnienia skargi i dokumentów.

7. Anna Kossakowska / 2003-07-08 / 307
Proszę o przesłanie informacji nt. Konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych miasta w zakresie pomocy społecznej. Wykaz organizacji które otrzymały dotację, na jaki program i kwotę.

8. Anna Kossakowska / 2003-07-08 / 308
Jakie działania Oddział Inwestycji Miejskich będzie mógł zrealizować po dokonaniu zmiany opisu zadania „opracowanie studium programowo – przestrzennego kompleksu rekreacyjnego Sobótka” i czy w poprzednim zapisie w budżecie nie można było przeznaczyć środków finansowych na sporządzenie analizy możliwości zagospodarowania terenów kompleksu rekreacyjnego Sobótki.

9. Anna Kossakowska / 2003-08-26 / 350
O ile więcej zostało przyjętych uczniów do klasy I w Szkolnym Ośrodku i z czego wynika wzrost zatrudniania gdy w roku ubiegłym zgodnie z algorytmem miała nastąpić zmniejszenia stanu zatrudnienia. Jaka jest ilość uczniów (w klasie – Jakie jest dofinansowanie na 1 ucznia od Wojewody, ilu jest na Skarb Państwa. Ile kosztuje 1 uczeń w Ośrodku. Ilu jest ich faktycznie . Ilu uczniów przebywa na stałe w Internacie. Jaka jest kwota zapisana w budżecie na funkcj. Ośrodka i jakie jest procentowe wykorzystanie.

10. Anna Kossakowska / 2003-08-26 / 351
Na jakim etapie realizacji jest zadanie inwestycyjne pod tytułem „Rozbudowa i modernizacja Płockiego Centrum Edukacji Zawodowej przy Zespole Szkół Technicznych w Płocku”.

11. Anna Kossakowska / 2003-08-26 / 352
Przedmiotem interpelacji jest zadanie pod nazwą „ Wykonanie placu manewrowego do nauki jazdy w ZSZ nr 2 w Płocku. Kiedy ogłoszono przetarg jaka firma wygrała przetarg i kiedy podpisano umowę i termin wykonania i za jaką kwotę.

12. Anna Kossakowska / 2003-09-29 / 377
Na jakim etapie stan na 30.09.2003 są zaawansowane inwestycje związane z działem „ Inwestycje związane ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza i prace termomodernizacyjne”

13. Anna Kossakowska / 2003-09-29 / 378
Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych proszę o przekazanie kopii wysłanych (przygot. dla Biura Obsługi Klienta) specyfikacji na projekt tego przedsięwzięcia zarówno I jak i II dotyczącego ul. Misjonarskiej 22

14. Anna Kossakowska / 2003-09-29 / 379
Proszę o nadesłanie koncepcji przygotowanej przez Wydział Spraw Społecznych dotyczącej Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych. Cel, zadania, założenia funkcjonowania tego Centrum. Jakie organizacje, jacy pełnomocnicy znajdą tam swoje miejsce i jakie problemy tam będą rozwiązywane.

15. Anna Kossakowska / 2003-09-29 / 389
Rodzinny Dom Dziecka przy ul. Kalinowej Proszę o informacje nt. zakresu robót w budynku przy ul. Kalinowej. Terminu rozpoczęcia i zakończenia robót i ich odbioru oraz kwoty na jaką zostały oszacowane prace.

16. Anna Kossakowska / 2003-10--28 / 416
Proszę o podanie , kiedy wysłano informacje i jak była treść informacji przekazanych do wszystkich Klubów Profilaktyki Środowiskowej o możliwości ubiegania się o fundusze z działu „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”. Proszę dokładnie podać na jakie przedsięwzięcia przeznaczą: Parafia św. St. Kostki – Klub Profilaktyki Środowiskowej – z kwotą 48. 000,00 Parafia św. Ducha - Klub Profilaktyki Środowiskowej z kwotą 1000.000,00zł Zarząd Miejski TPD- Klub Profilaktyki Środowiskowej 80.000,00 Parafia św. Benedykta-Punkt Konsultacyjny - 10.000,00 zł

17. Anna Kossakowska / 2003-11-25 / 440
Wnoszę o przedstawienie informacji nt. wykorzystania obiektów MZOS celem zwiększenia przychodów w/ w jednostki. Po raz drugi zwracam się o podanie informacji za ile MZOS dzierżawi wszystkie sale przy ul. Czwartaków, na stadionie przy ul. Kochanowskiego. Jakie podjęte zostały działania zmierzające do osiągania wyższych przychodów / organizacje imprez, wynajem sal pod działalność rekreacyjną/.

18. Anna Kossakowska / 2003-12-09 / 454
Proszę o podanie liczby toczących się postępowań w tytułu stosunku pracy. Ile zakończyło się ugodą i ile z tytułów zwolnień wypłacono bądź wypłaci się odszkodowań. Stan na 30.11.2003 r.

19. Anna Kossakowska / 2003-12-09 / 455
Na jakim etapie realizacji są inwestycje oświatowe dotyczące Zespołu Szkół Technicznych, Placu Manewrowego w Zespole Szkół Elektrycznych, Szkolnym Ośrodku przy ul. Lasockiego, LO im. Wł. Jagiełły.

20. Anna Kossakowska / 2003-12-31 / 482
W miesiącu grudniu nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w ramach funduszu grantowego UNDP. Proszę o podanie kryteriów oceny wniosków jakie przyjęła komisja rozstrzygająca o wnioskach złożonych przez organizacje pozarządowe. Czy były kryteria stałe, czy też zmieniały się podczas prac, obrad /komisji/ która kwalifikowała wnioski.

21. Anna Kossakowska / 2003-12-31 / 483
Wnoszę o przedstawienie informacji nt. realizacji zadania „plac manewrowy przy Technikum Elektrycznym” – w roku bieżącym nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i w związku z powyższym proszę o poinformowanie na jaką kwotę nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu i kiedy nastąpi wykonanie w/ w zadania.

22. Anna Kossakowska / 2003-12-31 / 484
Wnoszę o przedstawienie zestawienia zbiorczego nt. „ Podziału środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania probl. Alkoholowych za rok 2003 „. Zadania określone w poszczególnych punktach 1, 2, 3, 4, 5, 6 z podziałem na kwoty, instytucje je realizujące, przeznaczenie i efekt osiągnięty w wyniku podjętych działań.

23. Anna Kossakowska / 2004-01-27 / 516
Rada Mieszkańców Osiedla „Zielony Jar” zwraca się do Pana Prezydenta m. Płocka o spowodowanie zamontowania tablic z nazwami ulic: Kutrzeby, Wańkowicza, Monte Cassino, Ossowskiego i Patriotów na słupach oświetlenia ulicznego u wylotu powyższych ulic w al. Armii Krajowej.

24. Anna Kossakowska / 2004-02-24 / 542
Przedmiot, temat interpelacji: W związku z zamieszczoną informacją w materiałach „ Informacja na temat realizacji postanowień uchwały w sprawie rozwiązywania problemu bezrobocia w mieście Płocku za okres od sierpnia 2003 do grudnia 2003 r że od 1.09.2003 w wyniku zmian kadrowych zatrudnionych zostało 200 osób - 43 osoby w adm. i obsłudze i 157 nauczycieli. W których placówkach zatrudniono nowych pracowników ?

25. Anna Kossakowska / 2004-02-24 / 543
Przedmiot, temat interpelacji: Na jakim faktycznie etapie jest powołanie w Płocku sądu Administracyjnego w Płocku.? Jaki budynek zostanie na ten cel przeznaczony ?

26. Anna Kossakowska / 2004-02-24 / 544
Przedmiot, temat interpelacji: W Urzędzie Miasta zorganizowano 90 miejsc pracy odbywania stażu przez bezrobotnych absolwentów w latach początek 2002 – 2003 – 2004. Zakończyło odbywanie stażu większość absolwentów. Jaka jest efektywność staży tzn. ile z tych osób zatrudnionych zostało na umowę o pracę i na jak długi okres ?

27. Anna Kossakowska / 2004-02-24 / 545
Przedmiot, temat interpelacji: Proszę o szczegółowy wykaz instytucji, klubów, stowarzyszeń kultury i kultury fizycznej w dziale – 921 Kultura i ochrona § 2820 i § 2830 92105 i w dziale 928 Kultura Fizyczna i Sport.

28. Anna Kossakowska / 2004-09-28 / 855
Wnoszę o przedstawienie informacji nt. stanu zaawansowania inwestycji oświatowych

29. Anna Kossakowska / 2004-09-28 / 856
Wnoszę o przedstawienie informacji na piśmie nt. decyzji formalnych i prawnych w sprawie rozbudowy szkoły Jagielonki w zakresie kompetencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

30. Anna Kossakowska / 2004-09-28 / 857
Dotyczy: terenów rekreacji na osiedlu Podolszyce Północ


Pozostałe strony:
1 | 2 |
   
 
Stopka